Наукова школа Університету – це колектив висококваліфікованих учених одного напряму досліджень, яких об’єднують спільні підходи до розв’язання  наукових проблем, стиль роботи, ідеї та методи їх реалізації в практичному житті суспільства.

Наукова школа функціонує під керівництвом досвідченого доктора наук (професора), засновника наукового напряму досліджень, наукові здобутки якого визнані вітчизняним та зарубіжним науковим співтовариством.

Дослідницька тематика (науковий напрям) – необхідна умова існування наукової школи. Вона повинна характеризуватись продуктивністю, тобто в ній повинні бути закладені можливості її розгортання за мірою освоєння предмета досліджень. Дослідницька тема затверджується Вченою радою Університету і відображає провідну ідею діяльності наукової школи.

Ознакою наукової школи є сформований потужний науковий колектив, який спільно виконує науково-дослідну роботу по науковій темі, зареєстрованій в Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та/або по госпрозрахунковій темі, виконаної в університеті.

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

«Адміністративно-правові гарантії законності і правопорядку»

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Рябченко Олена Петрівна

доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

– розвиток доктрини адміністративного права і процесу

– захист прав, свобод, законних інтересів у публічно-правових відносинах

– забезпечення митної безпеки

– адміністративно-правове регулювання відносин у сфері економіки

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Завальна Жанна Вікторівна «Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування», 2010 р.,
 2. Басов Андрій Віталійович «Адміністративно-правові засади забезпечення громадської безпеки в надзвичайних ситуаціях», 2014 р.
 3. Чеховська Ірина Василівна «Адміністративно-правове забезпечення державної сімейної політики в Україні», 2014 р.
 4. Старинський Микола Володимирович «Валютні правовідносини: теоретико-методологічний аспект», 2016 р.
 5. Вітвіцький Сергій Сергійович «Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації», 2016 р.
 6. Артеменко Ігор Анатолійович «Органи публічної адміністрації як суб’єкти адміністративно-процесуального права: теорія та практика», 2017 р.
 7. Тильчик Ольга Віталіївна «Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки: теорія і практика», 2018 р.

КАНДИДАТИ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Під керівництвом захищено більше 30 кандидатських дисертацій, зокрема:

– Клімова Світлана Миколаївна «Інституціональна організація фінансового контролю на центральному рівні державного управління» (кандидат наук з державного управління), 2003 р.

– Кіданова Ніна Борисівна «Державна політика правового забезпечення державного управління аграрним сектором економіки» (кандидат наук з державного управління), 2003 р.

– Тучак Микола Олексійович «Адміністративно-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції» (кандидат юридичних наук), 2002 р.

– Мірошніченко Оксана Станіславівна «Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні» (кандидат юридичних наук), 2005 р.

– Коптєв Павло Борисович «Організаційно-правові засади діяльності підрозділів по роботі з персоналом ОВС» (кандидат юридичних наук), 2006 р.

– Павліченко Євгенія Володимирівна «Адміністративно-правові засади фінансового моніторингу» (кандидат юридичних наук), 2009 р.

– Орел Оксана Вікторівна «Наукова організація праці дільничного інспектора міліції: адміністративно-правові засади» (кандидат юридичних наук), 2010 р.

– Чернетченко Владислав Вікторович «Юридичні гарантії надходжень податків, зборів до бюджетів та державних цільових фондів» (кандидат юридичних наук), 2012 р.

– Гладка Наталія Михайлівна «Правове регулювання вирішення публічно-правових спорів, що випливають із соціальних відносин» (кандидат юридичних наук), 2015 р.   

– Сімонова Ірина Петрівна «Адміністративно-правове регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах у сфері оподаткування» (кандидат юридичних наук), 2017 р.

– Баженова Анастасія Анатоліївна «Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності», 2018 р.

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

докторів юридичних наук – 7

кандидатів юридичних наук, кандидатів наук з державного управління – більше 30

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ:

– статті у провідних фахових наукових журналах;

 1. Рябченко О.П. Категорія «публічно-правовий спір»: розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій. Вісник Конституційного Суду України. №4-5.2011. с.174-179
 2. Рябченко О.П. Доктринальна основа запровадження судового конституційного процесу: питання формування. Вісник Конституційного Суду України.  2014.  №2. с.94-100
 3. Рябченко О.П. До питання конституційних засад народовладдя в Україні. Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. Випуск 5. К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2014. с.82-86
 4. Рябченко О.П. До питання про новелізацію правового регулювання провадження за скаргами громадян в органах забезпечення митної діяльності. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). 2016.  № 1-2 (64-65).  с.15-19
 5. Рябченко О.П.  Про особливості провадження у справах про порушення митних правил: сучасний стан правового регулювання. Часопис Київського університету права.  2016.  № 2. С. 90–93.
 6. Рябченко О.П., Романяк М.М. Щодо визначення предмету судової адміністративної юрисдикції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки».  2017.  Вип. 1. Том 2.  с.58-60
 7. Рябченко О.П. Про процесуальну форму діяльності суб’єктів забезпечення митної безпеки. Право і суспільство.  2016. № 4. с.133-137
 8. Riabchenko O. Subject of administrative law: content novelty. Eurôpska Veda. Vedecký časopis. European Scientific jornal.2018.3.  p.31-34

– статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus;

Olena Dzhafarova, Olena Riabchenko, Igor Artemenko. Structural and legal analysis of banking safety in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies Vol. 4, No. 5, 2018.p.64-74

– індекси цитування провідних дослідників;

бібліографічні посилання – 512

h індекс – 8

i 10 індекс – 7

Бібліометрика української науки» https://scholar.google.com.ua/citations?user=JAoYmgYAAAAJ&hl=uk

– наукові монографії, навчальні посібники, підручники, науково-практичні коментарі до законодавства;

 1. Рябченко О.П. Концептуальні проблеми застосування диспозитивного методу публічно-правового регулювання відносин у сфері економіки. Наукова доповідь. – К.: Логос, 2013. – 40с.
 2. Рябченко О.П. Адміністративно-правові засади протидії корупції в оподаткуванні. Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири: монографія/ авторський колектив; за заг.ред. П.В. Пашка, Л.Л. Тарангул. – К.: ТОВ «Новий друк», 2015. – 570с. – с.393-406
 3. Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування: колективна монографія/ за заг.ред.проф.О.П. Рябченко. – Х.: В деле, 2016. – 472с.
 4. Адміністративне судочинство: навчальний посібник/ за заг.ред. проф. О.П. Рябченко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 304с.
 5. Riabchenko O.P. Some doctrinal innovations in definition of the subject of administrative law  Human security in the context of globalization: modern legal paradigm [monograph]/ Under the general editorship Iryna Sopilko. – Slovak Republic, Podhajska. – 2017. – 278c. – c.34-40
 6. Рябченко О.П., Винниченко Л.О. Актуальні питання правового регулювання провадження у справах про контрабанду й інші порушення митних правил. European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”,2018.524p.-p.316-334
 7. Селіванов А.О., Рябченко О.П. Розділ ІІІ. Управління державною службою. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»/ за ред.А.О. Селіванова та М.І. Іншина. – 2-ге вид., переробл.і доп.- Х.: Право, 2018. – 552с. – с.126-173
 8. Рябченко О.П. Розділ 3 Публічне адміністрування у сфері економіки/ Адміністративне право України. Повний курс: підручник/ Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін.Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.446с.,с.340-353.

– зареєстровані об’єкти права інтелектуальної власності;

Право на науковий твір «Новелізація категорій адміністративного права і процесу: окремі питання трансформації їх змісту» Рябченко Олена Петрівна (свідоцтво про реєстрацію авторського права №80960 від 15.08.2018)

– отримані нагороди, премії, академічні звання тощо.

 1. Заохочувальна відзнака Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – нагрудний знак «Правосуддя і справедливість» – наказ Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 15.09.2014 №42;
 2. Відзнака МВС України «Почесний знак МВС України» – наказ МВС України від 04.03.2008 р. №420 о/с;
 3. Відзнака МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» І ступеня – наказ  МВС України від 28.10.2004 р. №1288
 4. Відзнака МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня – наказ  МВС України від 07.02.2002 р. №114;
 5. Відзнака МВС України «За відзнаку в службі» І ступеня – наказ  МВС України від 10.06.2004 р. №648;
 6. Відзнака МВС України «За відзнаку в службі» ІІ ступеня – наказ  МВС України від 05.03.2004 р. №417 о/с;
 7. Нагрудний знак «За бездоганну службу» ІІІ ступеня – наказ ДПС України від 28.05.2012р. №1138.

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Пенітенціарна наукова школа «Інтелект»

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Богатирьов Іван Григорович доктор юридичних наук, професор

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

кримінально-правові та кримінально-виконавчі засоби впливу на неправомірну поведінку та кримінологічна безпека суспільства

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Халимон Сергій Іванович
 2. Тагієв Садіг Рза Огли
 3. Шкута Олег Олегович
 4. Пузирьов Михайло Сергійович

КАНДИДАТИ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Халимон Сергій Іванович
 2. Царюк Сергій Васильович
 3. Підвисоцький Роман Михайлович
 4. Шкута Олег Олегович.
 5. Ларченко Марина Олександрівна
 6. Баглай Іван Петрович
 7. Селезньов Максим Олександрович –
 8. Кисельов Максим Олександрович
 9. Кисельов Ілья Олександрович Бандоля
 10. Остапчук Людмила Григорівна
 11. Звенигородський Олександр Михайлович –
 12. Авраменко Андрій Миколайович
 13. Коломієць Наталія Володимирівна
 14. Щербина Олександр Вікторович
 15. Зубов Денис Олександрович
 16. Хорошун Олександр Віталійович
 17. Кириченко Ганна Володимирівна
 18. Лаптінова Олеся Костянтинівна
 19. Рибянцев Андрій Анатолійович
 20. Ковальов Сергій Іванович
 21. Боднар Ігор Володимирович
 22. Гуцуляк Микола Ярославович
 23. Журова Ірина Ігорівна
 24. Некрасов Олег Олександрович
 25. Михайлик Олександр Григорович
 26. Ведмідський Олександр Володимирович
 27. Лисенко Вадим Олександрович
 28. Тагієв Садіг Рза Огли
 29. Бондарєва Катерина Володимирівна
 30. Пузирьов Михайло Сергійович

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Науковці, викладачі, прокурори, судді, адвокати, військові, практичні працівники МВС, ДКВС.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ:

– статті у провідних фахових наукових журналах – 650;

– статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus

Богатирьов І.Г. – 2;

– індекси цитування провідних дослідників:

Богатирьов І.Г. – 494

Халимон С.І. – 85;

Пузирьов М.С. – 109

– наукові монографії, навчальні посібники, підручники:

взагалі -300;

– зареєстровані об’єкти права інтелектуальної власності:

Богатирьов І.Г. – 1;

Шкута О.О. – 2;

– отримані нагороди, премії, академічні звання тощо

Богатирьов І.Г.- заслужений діяч науки і техніки України – 2015р.

Тагієв С.Р.- заслужений юрист України – 2004р.

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

«Правове регулювання фінансової безпеки держави»

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Білоус Віктор Тарасович, д.ю.н., професор

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

Адміністративне право і процес, фінансове право, податкове право, фінансова безпека держави

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Боднарчук Олег Григорович
 2. Бригінець Олександр Олексійович
 3. Буханевич Олександр Миколайович
 4. Гусаров Сергій Миколайович
 5. Заросило Володимир Олексійович
 6. Проценко Тарас Олександрович
 7. Суббот Анатолій Іванович
 8. Шопіна Ірина Миколаївна   

КАНДИДАТИ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Боднарчук Олег Григорович
 2. Бригінець Олександр Олексійович
 3. Буханевич Олександр Миколайович
 4. Гусаров Сергій Миколайович
 5. Заросило Володимир Олексійович
 6. Проценко Тарас Олександрович
 7. Суббот Анатолій Іванович
 8. Шопіна Ірина Миколаївна  
 9. Гарбінська-Руденко Альона Валеріївна
 10. Гаркуша Світлана Василівна
 11. Гой Віктор Петрович
 12. Касьяненко Артем Миколайович
 13. Ковтун Валентина Миколаївна
 14. Кузьменко (Сластьоненко) Оксана Олександрівна
 15. Потапова Сніжана Михайлівна
 16. Романенко Людмила Миколаївна
 17. Самофалов Олександр Леонідович
 18. Таможній Олександр Васильович
 19. Тісногуз Вікторія Василівна
 20. Тильчик В’ячеслав Вячеславович
 21. Фетісова Світлана Володимирівна
 22. Умнова Олена Володимирівна
 23. Бабенко Антон Юрійович

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

25 чоловік

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ:

Буханевич О.М. Деякі питання становлення інституту адміністративних послуг в Україні на підзаконному рівні / В.Т. Білоус, О.М. Буханевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. № 837. – С. 23-28.

Заросило В. О. Загрози фінансовій безпеці та їх класифікація / В. О. Заросило // Наукові праці МАУП. Серія : Юридичні науки. – 2017. – Вип. 1. – С. 17-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupun_2017_1_5

Проценко Т. О. Наукова і науково-технічна діяльність ДНДІ МВС України: завдання, дослідження, проблеми [Текст] / МВС України, Держ. НДІ ; [упоряд. Т. О. Проценко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. О. Криволапчука. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – 292 с. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – 100 прим. – ISBN 978-617-7589-71-5

Суббот А. І. Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства / А. Суббот, Ю. Дем’янчук // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 6. – С. 113-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_6_26

Шопіна І. М. Актуальні проблеми сучасного стану розвитку воєнного (військового) права як науки і навчальної дисципліни / І. М. Шопіна, О. О. Гущин // Форум права. – 2017. – № 2. – С. 144–148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_2_24

Гарбінська-Руденко А. В. Правова характеристика розвитку міждержавного співробітництва у сфері запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню / А. В. Гарбінська-Руденко // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип. 1. – С. 132-137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2017_1_24

Касьяненко А. М. Фінансова відповідальність за порушення бюджетного законодавства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. М. Касьяненко; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2015. – 20 c. – укp.

Потапова С. М. Саморегуляція як професійно важлива якість працівника ОВС / С. М. Потапова, О. В. Землянська // Право і Безпека. – 2015. – № 3. – С. 150-154. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_3_32

Романенко Л. М. Експертиза в адміністративному процесі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. М. Романенко; М-ва внутр. справ України, Держ. НДІ . – К., 2013. – 20 c. – укp.

Самофалов О. Л. Правова держава як фактор розвитку громадянського суспільства / Л. П. Самофалов, О. Л. Самофалов, Д. М. Шевченко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . – 2016. – № 2. – С. 189-198. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2016_2_19

Тильчик В. В. Нормативно-правове регулювання процедури досудового вирішення публічно-правових спорів у сфері реалізації податкової та митної політики: проблеми уніфікації / В. В. Тильчик // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – 2016. – № 845. – С. 161-166. – Бібліогр.: 5 назв. – укp.

Бабенко А. Ю. Поняття та сутність процедури застосування фінансово-правової відповідальності за порушення митного законодавства / А. Ю. Бабенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2017. – Вип. 42. – С. 155-158. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_42_37.