Перелік спеціальностей  та спеціалізацій для здобуття ступеня бакалавра (І курс)

Код Назва спеціальності Спеціалізація
Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи
051 Економіка Економіка підприємства
071 Облік і оподаткування Податкове консультування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Податкова справа
073 Менеджмент Менеджмент митної справи
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація підприємницької діяльності
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та менеджменту
051 Економіка Економічна кібернетика
076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність Товарознавство та експертиза у митній справі
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)

Технології цифрового дизайну

Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту
 071

 

Облік і оподаткування

 

Державний фінансовий контроль

Інформаційні ресурси в обліку і оподаткуванні

Облік і оподаткування підприємств (організацій, установ)

Навчально-науковий інститут права
 081  

Право

 

Податковий юрист

Правове забезпечення приватно-комерційної діяльності

Правове забезпечення кримінально-процесуальної діяльності

293

Міжнародне право

(в процесі ліцензування)

Міжнародне публічне право

Міжнародне приватне право

Європейське право

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Банківська справа

Фінанси

Фінансова та страхова діяльність

073 Менеджмент

Фінансовий менеджмент проектів і програм

Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції
 081 Право

Митна безпека

Фінансові розслідування

Навчально-науковий інститут гуманітарних наук
053 Психологія Психологія
061 Журналістика Журналістика і зв’язки з громадськістю
Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної  і бойової підготовки та реабілітації
017 Фізична культура і спорт

 

Етапи вступної компанії у 2017 році (І курс)

Етапи вступної кампанії Денна та

заочна (І етап)

форми навчання

Заочна форма навчання (ІІ етап)
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 21 липня 2017
Закінчення прийому заяв та документів:

– від осіб, які мають право складати вступні випробування/співбесіди

20 липня 2017, 18.00 01 серпня 2017
– від осіб, які вступають за результатами ЗНО 26 липня 2017,  18.00 08 серпня 2017
Строки проведення університетом:

– вступних випробувань

з 21 липня до 26 липня 2017 з 02 серпня до 07 серпня 2017
– співбесід та творчих конкурсів з 21 липня до 23 липня 2017 з 04 серпня до 07 серпня 2017
Строк оприлюднення рейтингового списку вступників:

– за результатами творчих конкурсів та співбесід

 24 липня 2017,

не пізніше 12.00

 09 серпня 2017
– із зазначенням рекомендованих до зарахування 01 серпня  2017,

не пізніше 12.00

09 серпня 2017
Строк закінчення виконання вимоги до зарахування вступниками, які отримали рекомендації:

– за державним замовленням

05 серпня 2017,

до 18.00

– за державним замовленням за результатами творчих конкурсів та співбесід 25 липня 2017, 

до 18.00

– за кошти фізичних та юридичних осіб 10 серпня 2017,

не пізніше 12.00

Строки зарахування вступників:

– за державним замовленням

 07 серпня 2017, не пізніше 12.00
– за результатами творчих конкурсів та співбесід 26 липня 2017,  не пізніше 12.00
– за кошти фізичних та юридичних осіб 11 серпня 2017 не пізніше 30 вересня 2017
Переведення на вакантні місця державного замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 18 серпня 2017

Дивись перелік конкурсних предметів у Додатку 5 до Правил прийому 

Конкурсний відбір для вступу на І курс

Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках.

У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.

Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

1) визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

2) яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

3) особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

4) особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

5) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

6) особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

7) особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.

Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, при прийомі на навчання на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) ступеня бакалавра у межах ліцензованого обсягу, конкурсний бал  обчислюється за результатами фахового вступного випробування, яке проводиться відповідно до Програм вступних фахових випробувань з відповідних напрямів підготовки (спеціальностей) Університету, затверджених у встановленому порядку, у формі письмового тестування (за 100-бальною шкалою) та середнього балу додатка до диплома освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Оцінки виставлені за 5 або 12 – бальною шкалою обчислюється як сума всіх оцінок, отриманих студентом на семестрових екзаменах, диференційованих заліках, за виконання індивідуальних завдань та державної атестації, поділена на їх кількість з округленням до сотих частин бала і переводиться в 100-бальну шкалу згідно табл. 1 або табл. 2 з округленням результату до цілого.

Таблиця 1

Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка
у 5-бальній шкалі у 100-бальній шкалі у 5-бальній шкалі у 100-бальній шкалі у 5-бальній шкалі у 100-бальній шкалі у 5-бальній шкалі у 100-бальній шкалі
3,00 50 3,60 62 4,20 74 4,80 86
3,05 51 3,65 63 4,25 75 4,85 87
3,10 52 3,70 64 4,30 76 4,88 88
3,15 53 3,75 65 4,35 77 4,89 89
3,20 54 3,80 66 4,40 78 4,90 90
3,25 55 3,85 67 4,45 79 4,91 91
3,30 56 3,90 68 4,50 80 4,92 92
3,35 57 3,95 69 4,55 81 4,93 93
3,40 58 4,00 70 4,60 82 4,94 94
3,45 59 4,05 71 4,65 83 4,95 95
3,50 60 4,10 72 4,70 84 4,96 96
3,55 61 4,15 73 4,75 85 4,97 97
            4,98 98
            4,99 99
            5,00 100

Таблиця 2

Шкали оцінок Бали
12-бальна  4 5 6 7 8 9 10 11 12
100-бальна 50 55 65 75 80 85 90 95 100

До конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю, при прийомі на навчання на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) ступеня бакалавра у межах ліцензованого обсягу, допускаються особи які успішно склали додаткове вступне випробування (набрали не менше ніж 50 балів) відповідно до Програм додаткових вступних випробувань з відповідних напрямів підготовки (спеціальностей) Університету затверджених у встановленому порядку.

При прийомі на другий (третій) курс з нормативним терміном підготовки після визначення відбірковими комісіями, на основі поданих вступником документів, академічної різниці, термінів ліквідації академічної заборгованості та курсу, на який зараховується вступник Приймальна комісія приймає рішення про допуск його до вступних випробувань в терміни визначені Правилами прийому до Університету.

Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступних випробуваннях при прийомі на навчання на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) ступеня бакалавра та для здобуття ступеня магістра незалежно від форми проведення, оцінюються за прийнятою в університеті 100-бальною шкалою. Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні менш як 50 балів, позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та в конкурсі

Програми співбесід затверджуються Головою приймальної комісій УДФСУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Головою приймальної комісій УДФСУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайтах УДФСУ. У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Вимоги до рівня освіти

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Університет ДФС України.

Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – для здобуття ступеня бакалавра (додаток 3 Правил прийому);

особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня магістра (додаток 4 Правил прийому);

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня доктора філософії (додаток 12 Правил прийому).

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.

Паральне навчання та перехресний вступ

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків, передбачених законодавством.

Особи, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у Університеті державної фіскальної служби України та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, вступають на навчання на другий курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Конкурсний бал для цієї категорії вступників обчислюється шляхом додавання балів сертифіката ЗНО (результатів вступного іспиту) з конкурсних предметів та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту помножених на вагові коефіцієнти.

Конкурсний відбір вступників здійснюється за результатами сертифікатів ЗНО згідно переліку конкурсних предметів 2016 року наведеному у додатку 13.

Конкурсний відбір у разі відсутності у вступника результатів ЗНО з одного, або декількох конкурсних предметів, визначених для певної спеціальності, за власним вибором вступника, здійснюється за результатами вступних іспитів або за сертифікатом ЗНО 2017 року або за результатами підсумкового семестрового контролю з цих предметів, згідно виписки з навчальної картки студента.

Наказ про зарахування №1265 від 25.09.2017_(2_етап_магiстри_заочна)

Наказ про зарахування №1265_(2_етап_магiстри_заочна)Фінанси ФБС

Наказ про зарахування №1265_(2_етап_магiстри_заочна)Фінанси ЕОМС

Наказ про зарахування №1265_(2_етап_магiстри_заочна)Правоохоронна діяльність

Наказ про зарахування №1265_(2_етап_магiстри_заочна)Підприємництво

Наказ про зарахування №1265_(2_етап_магiстри_заочна)Облік і оподаткування

Наказ про зарахування №1265_(2_етап_магiстри_заочна)Міжнародні економічні

Наказ про зарахування №1265_(2_етап_магiстри_заочна)Менеджмент

Наказ про зарахування №1265_(2_етап_магiстри_заочна)Менеджмент ФБС

Наказ про зарахування №1265_(2_етап_магiстри_заочна)Економічна кібернетика

Наказ про зарахування №1265_(2_етап_магiстри_заочна) Облік

Наказ про зарахування №1265_(2_етап_магiстри_заочна) Економіка

Наказ №1234 про зарахування до аспірантури

Наказ на зарахування №1101 (081 бюджет денна)

Наказ на зарахування №1102 (081 бюджет заочна)

Наказ на зарахування №1130 (081 заочна контракт)

Наказ на зарахування №1237 (для іноземців)

Наказ на зарахування №1101 (081 бюджет денна)

Наказ на зарахування №1102 (081 бюджет заочна)

Списки зарахованих денної форми навчання 

Списки зарахованих денної форми навчання (081 Право (Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції))

Списки зарахованих заочної форми навчання 

Списки зарахованих денної форми навчання (контракт) 

Списки зарахованих денної форми навчання (контракт) ІІ курс

Списки зарахованих заочної форми навчання (контракт) ІІ курс

Списки зарахованих денної форми навчання (контракт) ІІІ курс

Списки зарахованих заочної форми навчання (контракт) ІІІ курс

Списки зарахованих денної форми навчання V курс

Списки зарахованих денної форми навчання  V курс

Списки зарахованих на заочну форму навчання І курс ІІ етап

Списки зарахованих на заочну форму навчання ІІ курс ІІ етап

Списки зарахованих заочної форми навчання ІІІ курс ІІ етап

Списки зарахованих денної форми навчання V курс (контракт)

Списки зарахованих заочної форми навчання V курс (контракт)

Списки зарахованих денної форми навчання ІІ курс (Житомирська філія)

Списки зарахованих денної форми навчання ІІІ курс (Житомирська філія)

FAQ
Контакти
Списки зарахованих Списки рекомендованих до зарахування

Члени наукового клубу «Менеджер» спроектували практичні підходи до ефективного використання часу

  Координатор зібрання к.е.н., доцент Г.І. Євтушенко привітала присутніх з початком роботи та відмітила: «Для того, щоб раціонально використовувати свій час, треба мати пріоритетні цілі у житті. За такої умови можна визначити, скільки часу кожен день варто відвести для формування певної бази знань і навичок щоб досягнути поставленої мети. Самоорганізація і цілеспрямованість – це дві […]

18 жовтня 2017 року в Іванківському районному центрі зайнятості відбувся Ярмарок професій

18 жовтня 2017 року в Іванківському районному центрі зайнятості відбувся Ярмарок професій для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл селища Іванків, Іванківського та Поліського районів Київської області. «Мета даного заходу – допомогти учнівській молоді у професійному самовизначенні, сформувати усвідомлений підхід до вибору та зміни професії, відповідальності за власне майбутнє»- зазначила директор Іванківського центру зайнятості Людмила Леляк. […]

Ефективна професійна орієнтація Університету державної фіскальної служби України під час національного чемпіонату України з хортингу 2017 року в м. Луцьку

    З метою професійної орієнтації щодо вступу абітурієнтів 2018 року на навчання в Університет державної фіскальної служби України делегація університету була присутня на Національному Чемпіонаті України з хортингу серед юнаків і дорослих 2017 року, який проводило Міністерство молоді та спорту України з 13 по 14 жовтня 2017 року у спортивному комплексі Східноєвропейського національного університету […]

Презентація стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука та тренінг «Ключові показники ефективності бізнесу або формуй власну думку, аналізуй, відчувай»!

У вівторок, 10 жовтня 2017 року в рамках старту 12-го конкурсу стипендіальної програми «Завтра.UA» відбулася зустріч студентів – членів Наукового товариства студентів та курсантів Університету державної фіскальної служби України з Володимиром Зубченко – стипендіатом програми «Завтра.UA» 2008 року, керівником Business-Leader School KNU, бізнес-тренером, сертифікованим актуарієм, головою комітету з освіти Товариства актуаріїв України, викладачем Київського національного […]
Всі новини та анонси

Запрошуємо на майстер-клас «Якості юриста, що визначають його кваліфікацію»

19 жовтня 2017 року в Університеті державної фіскальної служби відбудеться Майстер-клас «Якості юриста, що визначають його кваліфікацію» від провідних адвокатів Ганни та Ярослава Лисенко, партнерів адвокатського об’єднання «Адвокатська сім’я Лисенко». Організаторами даного заходу є кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства ННІ права. ГАННА ЛИСЕНКО @ganna_lysenko є адвокатом-практиком з багаторічним досвідом, Заступник голови Секції Майнових та […]

Презентація стипендіальної програми “Завтра.UA”!

      Запрошуємо на презентацію стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука та тренінг «Ключові показники ефективності бізнесу (KPI) або формуй власну думку, аналізуй, відчувай»!     До уваги студентів 3-6 курсів денної форми навчання та всіх бажаючих! У вівторок, 10 жовтня 2017 року, о 11.30 в рамках старту 12-го конкурсу стипендіальної програми «Завтра.UA» відбудеться […]