Положення про Науково-методичну раду УДФСУ

Положення про організацію освітнього процесу в УДФСУ

Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти в УДФСУ

Положення про філії кафедр УДФСУ на підприємствах (організаціях, установах)

Положення про навчально-виробничий готельно-ресторанний комплекс

Концепція освітньої діяльності УДФСУ

Наказ та порядок проведення опитування учасників освітнього процесу

Положення про анкетування здобувачів вищої освіти УДФСУ “Викладач очима здобувача”

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в УДФСУ

Порядок оформлення та видання навчально-методичної документації, що регламентує освітній процес

Положення про сертифікацію НДК в УДФСУ

Положення про дистанційне навчання в УДФСУ

Концепція розвитку фізичної культури  формування культури безпеки та екологічного світогляду

Порядок дистанційного проведення атестації

Положення про порядок проходженн практики в дистанційній формі

Положення про порядок виконання, оформлення та захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Університету державної фіскальної служби України.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про розробку, затвердження, моніторинг та припинення освітніх програм в УДФСУ

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності УДФСУ

Кодекс честі та корпоративної етики в УДФСУ

Кодекс академічної доброчесності в УДФСУ

Положення про порядок визнання результатів навчання у неформальній освіті

Положенння про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників УДФСУ

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Університету державної фіскальної служби україни

Положення про академічну доброчесність УДФСУ

Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти в УДФСУ

Положення про диплом державного зразка з відзнакою

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій УДФСУ

Положення про випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу в Університеті ДФС України

Положення про підвищення кваліфікації наукових і наукових-педагогічних працівників за кордоном

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти Університету ДФС України

Положення про рейтингове оцінювання НПП

Положення про підготовку громадян України до вступу у вищі навчальні заклади

Положення про порядок проведення комплексних контрольних робіт для здобувачів освіти в УДФСУ

Положення про Навчально-науковий центр організації освітнього процесу

Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різниці в УДФСУ

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них в УДФСУ