Положення про порядок проходженн практики в дистанційній формі

Положення про порядок виконання, оформлення та захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Університету державної фіскальної служби України.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про розробку, затвердження, моніторинг та припинення освітніх програм в УДФСУ

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності УДФСУ

Кодекс честі та корпоративної етики в УДФСУ

Кодекс академічної доброчесності в УДФСУ

Порядок оформлення та видання навчально-методичної документації, що рекгламентує освітній процес

Положення про порядок визнання результатів навчання у неформальній освіті

Положення про дистанційне навчання в УДФСУ

Положенння про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників УДФСУ

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Університету державної фіскальної служби україни

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в УДФСУ

Положення про академічну доброчесність УДФСУ

Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти в УДФСУ

Положення про організацію освітнього процесу в УДФСУ

Положення про диплом державного зразка з відзнакою

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій УДФСУ

Порядок оформлення та затвердження робочої програми навчальної дисципліни,методичних рекомендацій до проведення лабораторних та самостійних робіт

Положення про випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу в Університеті ДФС України

Положення про підвищення кваліфікації наукових і наукових-педагогічних працівників за кордоном

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти Університету ДФС України

Положення про рейтингове оцінювання НПП

Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету в Університеті державної фіскальної служби України

Положення про анкетування “Викладач очима студентів”

Положення про підготовку громадян України до вступу у вищі навчальні заклади

Положення про порядок проведення комплексних контрольних робіт для здобувачів освіти в УДФСУ

Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти УДФСУ

Положення про Навчально-науковий центр організації освітнього процесу

Положення про Науково-методичну раду УДФСУ

Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різниці в УДФСУ

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них в УДФСУ

Положення про порядок забезпечення вільного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти І-ІІ рівня начальних дисциплін в УДФСУ