Наукові видання

Загальна інформація

Університет ДФС України видає фаховий науковий журнал
«Науковий вісник Університету державної фіскальної служби України (економіка, право)».
Рік заснування: 1997.
Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 19976-9776 ПР.
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова президії ВАКу України від 10 лютого 2010 року № 1-05/1.
Галузь науки: економічні та юридичні науки.
Періодичність: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).
Головний редактор: Л. Л. Тарангул, доктор економічних наук, професор.
Заступник головного редактора: С. В. Онишко, доктор економічних наук, професор.
Відповідальний секретар: Т. В. Василькова, кандидат економічних наук, доцент.

Склад редакційної колегії:
Андрущенко В. Л., доктор економічних наук, професор
Бахін В. П., доктор юридичних наук, професор
Білоус В. Т., доктор юридичних наук, професор
Варналій З. С., доктор економічних наук, професор
Воронова Л. К., доктор юридичних наук, професор
Галянтич М. К., доктор юридичних наук, доцент
Гончаренко В. В., доктор економічних наук, професор
Горленко І. О., доктор географічних наук, професор
Дедекаєв В. А., доктор економічних наук, професор
Долгий О. А., доктор наук з державного управління, професор
Лисенко В. В., доктор юридичних наук, професор
Нечай А. А., доктор юридичних наук
Ніколаєв В. П., доктор економічних наук, професор
Новицький А. М., доктор юридичних наук
Попович В. М., доктор юридичних наук, професор
Ріппа С. П., доктор економічних наук, професор
Тимченко Л. Д., доктор юридичних наук, професор
Шишка Р. Б., доктор юридичних наук, професор

Наша сторінка на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: www.irbis-nbuv.gov.ua/

Науковий вісник включено до переліку періодичних видань України, що мають бібліометричний профіль у “Google Академія”

Електронна адреса редакції: visnik@asta.edu.ua

Умови публікації

  • Для публікації в журналі автор має право представити лише одну наукову статтю.

  • За оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей безпосередньо відповідальність несе автор.

  • Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.

  • Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.

  • Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей

Вимоги до оформлення статей
Вимоги
до оформлення та подачі статей у науковий журнал
«Науковий вісник державної фіскальної  служби України
(економіка, право)»

Вимоги до статей

До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами, що відповідають тематиці серії видання й містять наукові результати, не опубліковані раніше. Стаття подається в електронному та роздрукованому варіантах у форматі MS Word 97-2003 (doc) або (rtf). Обсяг статті не більше 10 сторінок, роздрукованого на папері формату А4 через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times New Roman; поля з усіх боків – 20 мм.
Наукові статті, що подаються до журналу, відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1, повинні мати:
1. Індекс УДК.
2. Прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь, повна назва вищого навчального закладу, місце роботи.
3. Назва статті українською, російською та англійською мовами.
4. Анотація статті українською, російською та англійською мовами (не менше 500 знаків).
5. Ключові слова українською, російською та англійською мовами (5–7 слів).
6. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
7. Мета і завдання дослідження, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.
8. Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття (із посиланнями на першоджерела, подані у бібліографії до статті).
9. Виклад основного матеріалу, де висвітлюються теоретичні та практичні аспекти отриманих результатів дослідження. Ця частина у рукописі займає майже 90 % його обсягу. Тут автор розкриває визначену в назві тему на підставі власних досліджень, аналітичних спостережень чи роздумів щодо висловлених іншими науковцями гіпотез, положень. Під час такого аналізу зазвичай вказуються підходи інших дослідників, тому важливо належним чином їх цитувати, зазначаючи посилання. Вони у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33–38], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].
10. Висновки з даного дослідження мають відображати підсумок розглянутих, обґрунтованих, запропонованих автором в основному тексті положень, гіпотез, рекомендацій.
11. Література оформлюється в алфавітному порядку із зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний список складається лише із тих джерел, на які робляться посилання у тексті у вигляді цифр.
Стаття подається із супровідними документами:
− рецензія (крім авторів – докторів наук), підписана доктором наук і завірена підписом та печаткою установи, яка є зовнішньою щодо Національного університету ДПС України та установи, де працює автор (автори) статті;
− для авторів без наукового ступеня – із завіреною позитивною рецензією фахівця з науковим ступенем та витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) установи, де навчається чи працює автор (автори), із рекомендацією статті для друку;
− відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), адреса електронної пошти, службова адреса, контактні телефони (для розв’язання проблемних питань);
− додатково подається в електронному вигляді розширена анотація статті (резюме) англійською мовою (обсягом 1 сторінка без виділення розділів) для розміщення на сайті журналу, який має висвітлювати такі структурні питання: тему статті, мету, методику дослідження, результати дослідження, наукову новизну результатів дослідження, практичну значущість результатів дослідження, ключові слова. Переклад розширеної анотації (резюме) англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).
Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.
Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Контакти

Адреса:
Редакція журналу «Науковий вісник Університету державної фіскальної служби України (економіка, право)», вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201.
Контактна особа: Василькова Тетяна Володимирівна.
Тел. роб.: (04597) 55-516; внутрішній – 13-91.

Архів номерів

Загальна інформація
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА Університету ДФС України видає фаховий науковий журнал «Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України».

Рік заснування: 2014.

Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 20778-10578 Р.

Галузь науки: юридичні науки.

Періодичність: продовжуване видання (виходить у міру накопичення матеріалу).

Мова видання: українська, англійська.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Головний редактор: П.В. Цимбал, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
Заступник головного редактора: В.П. Бахін, доктор юридичних наук, професор.
Відповідальний секретар: Л.В. Омельчук, кандидат юридичних наук.

Склад редакційної колегії:
Берназ В.Д., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
Биргеу М.М., доктор юридичних наук, професор (Республіка Молдова, м. Кишинів, Державний університет фізичного виховання і спорту);
Власова Г.П., доктор юридичних наук, доцент;
Галаган В.І., доктор юридичних наук, професор;
Іщенко А.В., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
Касьяненко Л.М., доктор юридичних наук, професор;
Клименко Н.І., доктор юридичних наук, професор;
Кулієв І.О., доктор юридичних наук, професор (Азербайджанська Республіка, Національна авіаційна академія);
Литвак О.М., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
Мисливий В.І., доктор юридичних наук, професор;
Нургалієв Б.М., доктор юридичних наук, професор (Республіка Казахстан, м. Караганда, Карагандинський університет «Болашак»);

Рубіс О.С., доктор юридичних наук, професор (Республіка Білорусь, м. Мінськ, Білоруський державний університет);
Тимченко Л.Д., доктор юридичних наук, професор;
Чернявський С.С., доктор юридичних наук, професор.

Наша сторінка на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua

Умови публікації

  • Для публікації у журналі автор має право представити лише одну наукову статтю.

  • За оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей безпосередньо відповідальність несе автор.

  • Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.

  • Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.

  • Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Вимоги до оформлення статей

У науковому журналі «Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету ДПС України» висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного, господарського, екологічного, кримінального, кримінального процесуального та інших галузей права.

До друку приймаються наукові статті докторів наук, кандидатів наук, ад’юнктів, аспірантів, магістрів, а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю, що містять наукові результати, не опубліковані раніше.

Редакція приймає до друку статті українською або англійською мовами.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

До друку приймають статті, що відповідають наступним вимогам

1. Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.: «…приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі».

2. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; шрифт – Times new roman, 14 pt.; інтервал між рядками – 1,5.

3. Обсяг авторських рукописів. Обсяг статті – 10 стор. (максимально до 20 стор.); наукових повідомлень, рецензій тощо – до 3 стор.

4. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [1, с. 12]. Список використаних джерел подається наприкінці статті в алфавітному порядку відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (оформлюються відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1.: 2006 (див. Бюлетень ВАК України, №5, 2009)

5. Стаття повинна містити наступні елементи: номер та назву спеціальності, УДК, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову. Вказані елементи обов’язково розмішуються за наведеним нижче зразком.

6. До статті необхідно додати реферат (резюме) англійською мовою (обсяг − 1 сторінка без виділення розділів або 250 слів) для розміщення на сайті журналу, який має висвітлювати такі структурні питання: автор, тему статті, мету, результати дослідження, наукову новизну результатів дослідження, практичну значущість результатів дослідження, ключові слова. Переклад реферату (резюме) англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

7. Рукописи, що не відповідають вказаним вимогам редакція не розглядатиме з метою публікації.

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

УДК 343.9

Іванов Іван Іванович,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Національного університету ДПС України

ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ  МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Стаття присвячена визначенню змісту типових слідчих ситуацій початкового етапу кримінального провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Розглянуто критерії класифікації слідчих ситуацій початкового етапу розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

Ключові слова: кримінальне провадження, медичні працівники, типові слідчі ситуації, слідчі версії.

Статья посвящена определению содержания типичных следственных ситуаций первоначального этапа уголовного производства по статье 140 Уголовного кодекса Украины. Рассмотрены критерии классификации следственных ситуаций первоначального этапа расследования ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Ключевые слова: уголовное производство, медицинские работники, типичные следственные ситуации, следственные версии.

The article is devoted to the determination of the content of typical situations of the initial investigation stage of criminal proceedings under Article 140 of the Criminal Code of Ukraine. The criteria of classification effect situations initial stage of investigation of improper performance of professional duties of medical personnel.

Keywords: criminal proceedings, medical workers, typical investigatory situation investigative leads.

Вартість публікації становить 400 гривень (10 сторінок). Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 30 гривень за кожну сторінку. Збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. Інформація щодо реквізитів для сплати організаційного внеску направляється автору разом із підтвердженням від редакції про прийняття статі до друку.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТТІ

Для опублікування статті у номері журналу необхідно надіслати електронною поштою на адресу редакції журналу :

1)  інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, електронна пошта, поштова адреса для відправлення друкованого примірника журналу автору статті);

2)  статтю у форматі MS Word 97-2003 (doc);

3)  відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;

4) для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію, за підписом особи, що має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути засвідчений в установі, де рецензент працює).

5) файли слід називати за наступним зразком: Іванов_Інформація_про_автора, Іванов_стаття, Іванов_квитанція, Іванов_рецензія.

6) оплата редакційного збору проводить після отримання автором підтвердження від редакції про прийняття статті до друку.

Контакти

Адреса:

Редакція журналу «Міжнародний юридичний

вісник: збірник наукових праць

Національного університету ДПС України»

вул. Університетська, 31, кабінет 304ю

(корпус Навчально-наукового інституту права)

м. Ірпінь, Київська область, 08200

Телефон: 0988784691 (Омельчук Любов Василівна)

Електронна адреса: in_yur_visnuk@ukr.net

Архів номерів

Випуск 1(1) 2014

Випуска 1(2) 2015

Випуск 1(3) 2016

Випуск 2(4) 2016

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України №2, 2013 р.

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України №1, 2014 р.

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України №2, 2014 р.

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України №1, 2015 р.

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України №2, 2015 р.

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України №2, 2016 р.

Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України №1, 2017 р.

До публікації в електронному науковому фаховому виданні «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України» (економічні науки) приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані до публікації в інші видання (у тому числі електронні).
Стаття має містити структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. No 7-05/01. Рисунки і таблиці оформлюються відповідно ГОСТу 2.105-95.
Ілюстративні матеріали повинні бути якісними, придатними для сканування та мати назву та нумерацію. Нумерацію формул треба подавати в круглих дужках та виконати їх в загальноприйнятій математичній символіці, бажано в редакторі MathType. Графіки та рисунки обов’язково мають бути виконані з можливістю їх редагування. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають його вимогам та тематиці.

Склад редколегії ЕФВ Збірник наукових праць УДФСУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Адреса редакції:
Університет ДФС України, 320 кабінет
вул. Університетська, 31, м. Ірпінь,
Київська обл., 08201
Координатор: Максим Олегович Житар
 E-mail: finansyzbirnyk@gmail.com (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ елемент теми листа «Електронне видання»)

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/index.html