Наукові видання

Університет ДФС України є засновником наукових видань у яких можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань, а саме:

Фахові видання. Категорія «В» (друковані)

 1. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) (юридичні науки)

– головний редактор доктор юридичних наук, професор Цимбал П. В.

– відповідальний секретар кандидат юридичних наук Омельчук Л. В.

 1. Ірпінський юридичний часопис (юридичні науки)

– головний редактор доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Новицька Н. Б.

– відповідальний секретар кандидат юридичних наук Мілевська А. О.

Фахові видання Категорія «В» (електронні)

 1. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України (економічні науки)

– головний редактор доктор економічних наук, професор Кужелєв М. О.

– відповідальний секретар кандидат економічних наук Житар М. О.

 1. Правова просвіта (юридичні науки)

– головний редактор доктор юридичних наук, професор Рябченко О. П.

– відповідальний секретар Кучеренко Г. Б.

Наукові видання щодо яких готуються документи для включення до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (друковані)

 1. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування (економічні науки)

– головний редактор доктор економічних наук, професор Шевчук О. А.

– відповідальний секретар кандидат економічних наук Дружинська Н. С.

 1. Митна безпека

– головний редактор доктор економічних наук, професор Пашко П. В.

– відповідальний секретар кандидат економічних наук, доцент Сушкова О. Є.

Вартість публікації становить:

– у друкованому виданні – 395 грн;

– у електронному виданні – 300 грн.

Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сторінках обраного Вами видання.

Університет ДФС України видає науковий журнал

«Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування».

Рік заснування: 2017.

Свідоцтво про реєстрацію: КВ 22277-12177 Р

Галузь науки: економічні науки.

Періодичність: продовжуване видання (виходить у міру накопичення матеріалу).

Мова видання: українська, російська, англійська.

 

Головний редактор: О.А. ШЕВЧУК, доктор економічних наук, професор.

Заступники головного редактора:

С. В. ОНИШКО, доктор економічних наук, професор;

Н. П. МАЦЕЛЮХ, доктор економічних наук, профессор.

Відповідальний секретар: Н.С. ДРУЖИНСЬКА.

 

Склад редакційної колегії:

АНДРУЩЕНКО В. Л.,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

БЕЛІНСЬКА Я. В.,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

БЕРЕСЛАВСЬКА О. І.,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

КОВАЛЕНКО Ю. М.,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

КУЖЕЛЄВ М. О.,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ЛІСОВИЙ А. В.,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ОСМЯТЧЕНКО В. О.,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ПАШКО П.В.,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ПАСІЧНИК Ю. В.,

доктор економічних наук, професор, НУБіП (Україна)

ПИЛИПІВ В. В.,

доктор економічних наук, старший науковий співробітник ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана (Україна)

РІППА С. П.,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ШВАБІЙ К. І.,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

JURAJ SIPKO,

доктор економічних наук, професор, Словацька академія наук (Словакія)

IVEN DIMITROV,

доктор економічних наук, професор, Університет проф. д-р Асен Златаров (Болгарія)

BARBARA WOSNIAN,

доктор економічних наук, професор, Катовіцкий університет (Польща)

ADAM SAMBORIKI,

доктор економічних наук, професор, Катовіцкий університет (Польща)

 

Наша сторінка на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадськогоwww.irbis-nbuv.gov.ua/

Економічний вісник включено до переліку періодичних видань України, що мають бібліометричний профіль у “Google Академія”.
Інформіційний лист
Авторська довідка
Вимоги до оформлення статтей

Архів номерів

 

Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України видає фаховий науковий журнал «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)» Рік заснування: 2014Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22055-11955ПРISSN 2521-1196  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015, із змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016. 

 

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права,

 адміністративного,  конституційного,  міжнародного,  цивільного,  господарського,

 екологічного, кримінального, кримінального процесуального та інших галузей права.

До друку приймаються наукові статті докторів наук, кандидатів наук, ад’юнктів, аспірантів, магістрів, а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю, що містять наукові результати, не опубліковані раніше.

Редакція приймає до друку статті українською, російською або англійською мовами.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

До друку приймають статті, що відповідають наступним вимогам

 1. Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.:

«…приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі». Вказані елементи не виділяються рубриками по тексту рукопису.

 1. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; шрифт – Times new roman, 14 pt.; інтервал між рядками – 1,5.
 2. Обсяг авторських рукописів. Обсяг статті – 10 стор. (максимально до 20 стор.); наукових повідомлень, рецензій тощо – до 7 стор.
 3. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [1, с. 12]. Список використаних джерел подається наприкінці статті в алфавітному порядку відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», відповідно до ДСТУ 8302:2015)
 4. Стаття повинна містити наступні елементи: номер та назву спеціальності, УДК, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову. Вказані елементи обов’язково розмішуються за наведеним нижче зразком.
 5. До статті необхідно додати реферат (резюме) англійською мовою (обсяг − 1 сторінка без виділення розділів або 250 слів), який має висвітлювати такі структурні питання: автор, тему статті, мету, результати дослідження, наукову новизну результатів дослідження, практичну значущість результатів дослідження, ключові слова. Переклад реферату (резюме) англійською мовою повинен бути достовірним (немашинним).
 6. Рукописи, що не відповідають вказаним вимогам редакція не розглядатиме з метою публікації.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

УДК 343.9

Іванов Іван Іванович,

кандидат юридичних наук, доцент

кафедри кримінального процесу та криміналістики

Національного університету ДПС України

ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ МЕДИЧНИМИ

ПРАЦІВНИКАМИ

 

Стаття присвячена визначенню змісту типових слідчих ситуацій  початкового етапу кримінального провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Розглянуто критерії класифікації слідчих ситуацій початкового етапу розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

Ключові слова: кримінальне провадження, медичні працівники, типові слідчі ситуації, слідчі версії.

 

Статья посвящена определению содержания типичных следственных ситуаций первоначального этапа уголовного производства по статье 140 Уголовного кодекса Украины. Рассмотрены критерии классификации следственных ситуаций первоначального этапа расследования ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Ключевые слова: уголовное производство, медицинские работники, типичные следственные ситуации, следственные версии.

 

The article is devoted to the determination of the content of typical situations of the initial investigation stage of criminal proceedings under Article 140 of the Criminal Code of Ukraine. The criteria of classification effect situations initial stage of investigation of improper performance of professional duties of medical personnel.

Keywords: criminal proceedings, medical workers, typical investigatory situation investigative leads.

 

Вартість публікації становить 450 гривень (10 сторінок). Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 30 гривень за кожну сторінку. Збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. Інформація щодо реквізитів для сплати організаційного внеску направляється автору разом із підтвердженням від редакції про прийняття статті до друку.

 ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТТІ

 

Для опублікування статті надіслати електронною поштою на адресу редакції журналу in_yur_visnuk@ukr.net:

 • інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, електронна пошта, поштова адреса для відправлення друкованого примірника журналу автору статті);
 • статтю у форматі MS Word 97-2003 (doc);
 • відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору. Оплата редакційного збору проводить після отримання автором підтвердження від редакції про прийняття статті до друку;
 • для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію, за підписом особи, що має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути засвідчений в установі, де рецензент працює);
 • файли слід називати за наступним зразком: Іванов_Інформація_про_автора, Іванов_стаття, Іванов_квитанція, Іванов_рецензія.

 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Редакція «Міжнародного юридичного вісника:

актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)»

08201, Київська область, м. Ірпінь,

вул. Університетська, 31, кабінет 304E

(корпус Навчально-наукового інституту права

Університету державної фіскальної служби України)

Телефон для довідок: 0988784691 (Омельчук Любов Василівна)

Електронна адреса: in_yur_visnuk@ukr.net

Архів номерів

Випуск 1(1) 2014

Випуска 1(2) 2015

Випуск 1(3) 2016

Випуск 2(4) 2016

Випуск 2-3 (6-7), 2017

Випуск 1(5) 2017

Випуск 4-5 (8-9) 2017

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України №2, 2013 р.

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України №1, 2014 р.

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України №2, 2014 р.

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України №1, 2015 р.

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України №2, 2015 р.

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України №2, 2016 р.

Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України №1, 2017 р.

Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України №2, 2017

Збірник наукових праць УДФСУ № 1,2018

До публікації в електронному науковому фаховому виданні «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України» (економічні науки) приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані до публікації в інші видання (у тому числі електронні).
Стаття має містити структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. No 7-05/01. Рисунки і таблиці оформлюються відповідно ГОСТу 2.105-95.
Ілюстративні матеріали повинні бути якісними, придатними для сканування та мати назву та нумерацію. Нумерацію формул треба подавати в круглих дужках та виконати їх в загальноприйнятій математичній символіці, бажано в редакторі MathType. Графіки та рисунки обов’язково мають бути виконані з можливістю їх редагування. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають його вимогам та тематиці.

Склад редколегії ЕФВ Збірник наукових праць УДФСУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Адреса редакції:
Університет ДФС України, 320 кабінет
вул. Університетська, 31, м. Ірпінь,
Київська обл., 08201
Координатор: Максим Олегович Житар
 E-mail: finansyzbirnyk@gmail.com (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ елемент теми листа «Електронне видання»)

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/index.html

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528 журнал «Фінансове право» є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

ПРО ЖУРНАЛ