Голова редакційної колегії
КУЖЕЛЄВ М. О. , д.е.н., професор, УДФСУ, директор навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи
Заступник голови редакційної колегії
ОНИШКО С. В., д.е.н., професор, УДФСУ, завідувач кафедри фінансових ринків
Відповідальний секретар
ЖИТАР М. О., к.е.н., УДФСУ, заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи
Члени редакційної колегії:
АНДРУЩЕНКО В. Л., д.е.н., професор, УДФСУ, завідувач кафедри податкової і митної справи
БЕЛІНСЬКА Я. В., д.е.н., професор, УДФСУ, завідувач кафедри міжнародної економіки
БЕРЕСЛАВСЬКА О. І., д.е.н., професор, УДФСУ, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу
ВАРНАЛІЙ З. С., д.е.н., професор, КНУ ім. Тараса Шевченка, професор кафедри фінансів
ВОРОНКОВА О. М., д.е.н., професор, УДФСУ, професор кафедри фінансових ринків
КІРЄЄВА О. Ф., д.е.н., професор, Білоруський державний економічний університет, завідувач кафедри податків та оподаткування
КОВАЛЕНКО Ю. М., д.е.н., професор, УДФСУ, професор кафедри фінансових ринків
ЛІСОВИЙ А. В., д.е.н., професор, УДФСУ, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу
МЕЛЬНИК В.М., д.е.н., професор, КНЕУ ім. В. Гетьмана, професор кафедри фінансів
НЕЙКОВА Л. І., д.е.н., професор, Київський економічний інститут менеджменту, проректор з наукової роботи
ОПАРІН В. М., д.е.н., професор, КНЕУ імені В. Гетьмана, професор кафедри фінансів
ПАВЛОВ К. В., д.е.н., професор, Камський інститут гуманітарних та інженерних технологій, завідувач кафедри економіки і управління
РІППА С. П., д.е.н., професор, УДФСУ, директор навчально-наукового інституту інформаційних технологій та менеджменту
СОРОКІНА Т. В., д.е.н., професор, Білоруський державний економічний університет, професор кафедри фінанси
ХАЛЕЦЬКА А.А., д.держ.упр., професор, УДФСУ, професор кафедри менеджменту
ШВАБІЙ К. І., д.е.н., професор, УДФСУ, директор навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи
САМБОРСКІ А., д.е.н., професор, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, професор кафедри Zarządzania Przedsiębiorstwem (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
МИТКО ХИТОВ Доктор экономики, Университет национального и мирового хазяйства, профессор кафедры «Маркетинг и стратегическое планирование», г. София
ПАРИМАЛ ЧАНДРА БІСВАС PhD, декан по роботі зі студентами, директор з міжнародних відносин Університету Адамас, Колькута (Індія)

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

До публікації в електронному науковому фаховому виданні «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України» приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані до публікації в інші видання (у тому числі електронні).
Стаття має містити структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/01.
Рисунки і таблиці оформлюються відповідно ГОСТу 2.105-95. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними, придатними для сканування та мати назву та нумерацію. Нумерацію формул треба подавати в круглих дужках та виконати їх в загальноприйнятій математичній символіці, бажано в редакторі MathType. Графіки та рисунки обов’язково мають бути виконані з можливістю їх редагування.  
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають його вимогам та тематиці.
Для оригінал-макета використовується папір формату А4 з полями: верхнє та нижнє – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1 см. Шрифт набору – Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5, виділення абзаців – 1 см.
Обсяг статті 12-18 сторінок, враховуючи рисунки, таблиці, список джерел.
У разі необхідності для шрифтових виділень у таблицях і рисунках дозволяється застосовувати шрифт Courier New. Для стилістичного виділення фрагментів тексту слід вживати курсив, напівжирний, напівжирний курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифту та інтервалу абзацу. Не дозволяється використання підкреслювання.
УДК набирається в першому рядку сторінки й вирівнюється за лівим краєм (Times New Roman – 14 пт, напівжирний, усі великі).
Прізвище та ініціали авторів набирається в наступному за УДК рядку і вирівнюється посередині (Times New Roman – 14 пт, напівжирний курсив).
Заголовок статті набирається в наступному рядку і вирівнюється посередині (Times New Roman – 14 пт, напівжирний, усі великі).
Далі розташовуються анотація (російською, українською, англійською мовами), (Times New Roman – 14 пт, курсив), не менш ніж 500 знаків, у якої необхідно відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи, метод чи методологію дослідження, результати роботи, сферу застосування результатів.
З наступного рядка розміщують основний текст статті, який повинен бути структурований відповідно до вимог п. 3 Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 року. Обов’язково необхідно виділити напівжирним шрифтом структурні елементи статті: Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми;
Мета статті; Виклад основного матеріалу статті з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; Висновки з даного дослідження та перспективи подальших досліджень; Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком «Список джерел» (Times New Roman – 14 пт, через 1 інтервал, мовою оригіналу). Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в «Бюлетені ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30.) Посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті в квадратних дужках та роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, мають бути в списку літератури).
Ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Нумерацію здійснюють арабськими цифрами послідовно: Рис. 1, Рис. 2,… Ілюстрації мають бути підготовані та масштабовані таким чином, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті.
Таблиці розташовуються у відповідних місцях тексту та послідовно нумеруються арабськими цифрами.
Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках і послідовно нумеруються у порядку згадування в тексті статті. Вітаються посилання на членів редакційної колегії збірника.
Статті приймаються вичитаними і відредагованими.
Для прийняття статті до друку автору необхідно надіслати електронний лист з наступними файлами (формат тільки doc):

  1. Файл зі статтею. Називати файл прізвищем та ініціалами автора (першого співавтора) латинськими літерами (наприклад, Ivanov_АV_stattya.doc),
  2. Файл з відомостями про авторів (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчений ступінь; учене звання; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; адреса для листування; номери контактних телефонів). Назва файлу Ivanov_АV_vidomosti.doc.
  3. Для всіх авторів, крім докторів наук, файл з завіреною  рецензією д.е.н. (фотокопія в електронному форматі – графічний файл). Назва файлу Ivanov_АV_recenziya.
  4. Файл з резюме англійською мовою. Назва файлу Ivanov_rezume.doc. (загальна кількість знаків без пробілів 2700-3000). Резюме повинно бути відповідним чином структурованим, зокрема має містити такі структурні елементи: короткий опис постановки питання; мета дослідження; прилади, матеріали та методики дослідження; результати дослідження; а також висновки.

Факт публікації статті
Розміщення статті у збірнику на веб-сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського вважається фактом публікації (п. 3.1, п. 4.1 Положення про електронні наукові фахові видання), також pdf-варіант розміщується на офіційному сайті Університету державної фіскальної служби України.
Адреса редакції. вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, 320 кабінет.
Київська обл.,08201, Україна
Координатор: Житар Максим Олегович

E-mail: finansyzbirnyk@gmail.com
(ОБОВ’ЯЗКОВИЙ елемент теми листа
«Електронне  видання»)
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/index.html

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
УДК 330.141.1
Іванов І.І.
ПРО ФІНАНСОВИЙ РИНОК І ЙОГО СТРУКТУРУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті здійснюється аналіз різних підходів до розкриття поняття «фінансовий ринок» та його структури в науковій літературі. Виявлено, що існує ряд різних підходів до його визначення й класифікації. …
Ключові слова: фінансовий ринок, структура фінансового ринку, …
Іванов І.І.
О ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ И ЕГО СТРУКТУРЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статье осуществляется анализ разных подходов к раскрытию понятия «финансовый рынок» и его структуры в научной литературе. Выявлено, что существует ряд разных подходов к его определению и классификации. …
Ключевые слова: финансовый рынок, структура финансового рынка, …
Ivanov I.I.
ABOUT FINANCIAL MARKET AND HIS STRUCTURE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

There are to analyze the different views on financial market and it structure. It seeing that everybody estimated this conceptions and its classification in different ways. …
Keywords: financial market, structure of financial market, ….
Постановка проблеми. Необхідною умовою функціонування ринкових відносин сучасна економічна теорія визнає наявність правових та організаційно-економічних інститутів, що …
Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.  Велику роль у вирішенні теоретико-методичних питань соціального захисту населення та його фінансового забезпечення відіграють вітчизняні науковці серед яких можна виокремити праці…
Мета статті. Метою статті є аналіз підходів до визначення поняття …
Виклад основного матеріалу. Дискусійність питань щодо визначення поняття «фінансовий ринок», а також кількості й видів секторів, з яких він складається, розглядається в науковій літературі з різних поглядів…
Висновки. Різноманітність думок щодо визначень й структури фінансового ринку зумовлюється складністю його системи, а також функцій, що він виконує в економіці. …
Список використаних джерел

  1. Бобров Є. А. Роль та місце ринку фінансових послуг у …
  2. Іванов Іван Іванович – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету.

Публікація рукописів у журналі платна. Вартість публікації – 300 грн.
Реквізити для сплати:
Одержувач: Університет ДФС України
ЄДРПОУ: 40233365
РАХУНОК: №31254282293609 в  ДКСУ м. Київ
МФО:820172
Призначення платежу: публікація статті у «Збірнику наукових праць Університету державної фіскальної служби України»
Оплата проводиться після отримання автором повідомлення про прийом статті до друку. Автор подає редакційній колегії електронною поштою скановану копію платіжного документа. Без його наявності стаття не буде надрукована.