Українська

Головний редактор:
КУЖЕЛЄВ М.О., доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)
Заступник головного редактора:
ОНИШКО С.В., доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, УДФСУ (Україна)
Відповідальний секретар:
ЖИТАР М.О., кандидат економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна). 

Склад редакційної колегії:
БОЙКО А.О., доктор економічних наук, доцент, СумДУ (Україна);  
ГУСЯТИНСЬКИЙ М.В., кандидат технічних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
ЄВДОКИМОВ В.В., доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ДУ «Житомирська політехніка» (Україна);
ЖАВОРОНОК А.В., кандидат економічних наук, доцент, ЧНУ імені Ю. Федьковича (Україна);
КОВАЛЕНКО Ю. М., доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна);

МАРТИНЕНКО В.В., доктор економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна);

МЕЛЬНИК В. М., доктор економічних наук, професор, Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» (Україна);

МИТИКО ХИТОВ., доктор економіки, Університет національного та світового господарства (Болгарія);

ПАРИМАЛ ЧАНДРА БІСВАС., PhD, Університет Адамс (Індія);
ПАСІЧНИЙ М.Д., доктор економічних наук, доцент, КНТЕУ (Україна);
САМБОРСКІ АДАМ, доктор економічних наук, професор, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Польща);

САМОРОДОВ Б.В., доктор економічних наук, професор, Каразінський банківський інститут ХНУ імені В.Н. Каразіна (Україна);

СОСНОВСЬКА О.О., доктор економічних наук, доцент, КУБГ (Україна).

Російська

Главный редактор:
Кужелев М.А., доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

Заместители главного редактора:
ОНЫШКО С.В., доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, УГФСУ (Украина)

Ответственный секретарь:
ЖИТАРЬ М.О., кандидат экономических наук, доцент, УГФСУ (Украина)

 Состав редакционной коллегии:

БОЙКО А.А., доктор экономических наук, доцент, СумГУ (Украина);
ГУСЯТИНСКИЙ Н.В., кандидат технических наук, доцент, УГФСУ (Украина);
ЕВДОКИМОВ В.В., доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, ГУ «Житомирская политехника» (Украина);
ЖАВОРОНОК А.В., кандидат экономических наук, доцент, ЧНУ имени Ю. Федьковича (Украина);
КОВАЛЕНКО Ю. М., доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина);

МАРТЫНЕНКО В.В., доктор экономических наук, доцент, УГФСУ (Украина);

МЕЛЬНИК В. Н., доктор экономических наук, профессор, Государственное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по вопросам качества образования» (Украина);

МИТКО ХИТОВ., доктор экономики, Университет национального и мирового хозяйства (Болгария);

ПАРИМАЛ ЧАНДРА БИСВАС., PhD, Университет Адамс (Индия);
ПАСИЧНЫЙ Н.Д., доктор экономических наук, доцент, КНТЭУ (Украина);
САМБОРСКИЙ АДАМ, доктор экономических наук, профессор, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Польша);
САМОРОДОВ Б.В., доктор экономических наук, профессор, Каразинский банковский институт ХНУ имени В.Н. Каразина (Украина)

СОСНОВСКАЯ О.А., доктор экономических наук, доцент, КУБГ (Украина).

Англійська

Editor-in-chief:
KUZHELIEV MYKHAILO Doctor of Science (Economics), Professor, USFSU (Ukraine)

Deputy Editor
ONYSHKO SVITLANA Doctor of Science (Economics), Professor, The Honoured Worker of Science and Technique of Ukraine, USFSU (Ukraine)

Executive Secretary:
ZHYTAR MAKSYM Candidate of Economic Sciences, Assistant professor, USFSU (Ukraine)

 Editorial Board

BOIKO ANTON Doctor of Economic Sciences, Assistant professor, SSU (Ukraine)
HUSIATYNSKYI MYKOLA Candidate of technical sciences, Assistant professor, USFSU (Ukraine)
EVDOKYMOV VIKTOR Doctor of Economic Sciences, Professor, SU «Zhytomyr Polytechnic» (Ukraine);
ZHAVORONOK ARTUR Candidate of Economic Sciences, Assistant professor, CNU named after Yuriy Fedkovich (Ukraine);
KOVALENKO JULIA Doctor of Economic Sciences, Professor, USFSU (Ukraine);

MARTYNENKO VALENTYNA Doctor of  Economic Sciences, Assistant professor, USFSU (Ukraine);

MELNYK VIKTOR Doctor of  Economic Sciences, Professor, State Educational Institution “Educational and Methodological Center for the Quality of Education”  (Ukraine);

MYTYKO KHYTOV Doctor of Economic, University of National and World Economy (Bulgaria);

PARYMAL CHANDRA BISVAS PhD, University of Adams (India);
PASICHNYI MYKOLA Doctor of  Economic Sciences, Assistant professor, KNUTE (Ukraine);
SAMBORSKI АDAM Doctor of Economic Sciences, Professor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Poland);
SAMORODOV BORYS Doctor of Economic Sciences, Professor, Karazin Banking Institute KhNU named after V.N. Karazin (Ukraine)

SOSNOVSKA OLGA Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, KBGU (Ukraine).

До публікації в електронному науковому фаховому виданні «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України» (категорія Б) приймаються статті, які написані українською, англійською або російською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані до публікації в інші видання (у тому числі електронні). 

Стаття має містити структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/01.

Рисунки і таблиці оформлюються відповідно ГОСТу 2.105-95. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними, придатними для сканування та мати назву та нумерацію. Нумерацію формул треба подавати в круглих дужках та виконати їх в загальноприйнятій математичній символіці, бажано в редакторі MathType. Графіки та рисунки обов’язково мають бути виконані з можливістю їх редагування.  

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають його вимогам та тематиці.

Для оригінал-макета використовується папір формату А4 з полями: верхнє та нижнє – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1 см. Шрифт набору – Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5, виділення абзаців – 1,25 см.

Обсяг статті 12-18 сторінок, враховуючи анотації, рисунки, таблиці, список використаних джерел, references.

УДК набирається в першому рядку сторінки й вирівнюється за лівим краєм (Times New Roman – 14 пт, напівжирний, усі великі). 

Тематичний класифікатор JEL набирається в другому рядку сторінки й вирівнюється за лівим краєм (Times New Roman – 14 пт, напівжирний, усі великі). 

Прізвище та ініціали авторів набирається в наступному за УДК та JEL рядку і вирівнюється посередині (Times New Roman – 14 пт, напівжирний курсив).

Заголовок статті набирається в наступному рядку і вирівнюється посередині (Times New Roman – 14 пт, напівжирний, усі великі). 

Далі розташовуються анотації (українською, російською, англійською мовами), (Times New Roman – 14 пт, курсив), не менш ніж 500 знаків, у якої необхідно відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи, метод чи методологію дослідження, результати роботи, сферу застосування результатів. 

З наступного рядка розміщують основний текст статті, який повинен бути структурований відповідно до вимог п. 3 Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 року. Обов’язково необхідно виділити напівжирним шрифтом структурні елементи статті: Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми; Мета статті; Виклад основного матеріалу статті з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; Висновки з даного дослідження та перспективи подальших досліджень; Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком «Список джерел» (Times New Roman – 14 пт, через 1 інтервал, мовою оригіналу) та References (за міжнародним бібліографічним стандартом APA (American Psychological Association).

Ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Нумерацію здійснюють арабськими цифрами послідовно: Рис. 1, Рис. 2,… Ілюстрації мають бути підготовані та масштабовані таким чином, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті.

Таблиці розташовуються у відповідних місцях тексту та послідовно нумеруються арабськими цифрами.

Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках і послідовно нумеруються у порядку згадування в тексті статті. 

Статті приймаються вичитаними і відредагованими.

Для прийняття статті до друку автору необхідно надіслати електронний лист на пошту finansyzbirnyk@gmail.com з наступними файлами (формат тільки doc):

  1. Файл зі статтею. Називати файл прізвищем та ініціалами автора (авторів) латинськими літерами (наприклад, Ivanov_АV_stattya.doc), 
  2. Файл з відомостями про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчений ступінь; учене звання; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; адреса для листування; номери контактних телефонів). Назва файлу Ivanov_АV_vidomosti.doc.
  3. Для всіх авторів, крім докторів наук, файл з завіреною рецензією д.е.н. (фотокопія в електронному форматі). Назва файлу Ivanov_АV_recenziya.
  4. Файл з резюме англійською мовою. Назва файлу Ivanov_rezume.doc. (загальна кількість знаків без пробілів 2700-3000). Резюме повинно бути відповідним чином структурованим, зокрема має містити такі структурні елементи: короткий опис постановки питання; мета дослідження; прилади, матеріали та методики дослідження; результати дослідження; висновки.

Факт публікації статті

Розміщення статті у збірнику на веб-сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського вважається фактом публікації (п. 3.1, п. 4.1 Положення про електронні наукові фахові видання), також макет розміщується на офіційному сайті Університету державної фіскальної служби України та web-сторінці збірника http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs2/about.  Всім статтям присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкта DOI. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 338.763

JEL: D04, A11

Іванов І.І.
ФІНАНСОВИЙ РИНОК І ЙОГО СТРУКТУРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті здійснюється аналіз різних підходів до розкриття поняття «фінансовий ринок» та його структури в науковій літературі. Виявлено, що існує ряд різних підходів до його визначення й класифікації… 

Ключові слова: фінансовий ринок, структура фінансового ринку, … 

Іванов І.І.
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ЕГО СТРУКТУРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статье осуществляется анализ разных подходов к раскрытию понятия «финансовый рынок» и его структуры в научной литературе. Выявлено, что существует ряд разных подходов к его определению и классификации… 

Ключевые слова: финансовый рынок, структура финансового рынка,…

Ivanov I.I.
FINANCIAL MARKET AND HIS STRUCTURE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

There are to analyze the different views on financial market and it structure. It seeing that everybody estimated this conceptions and its classification in different ways…

Keywords: financial market, structure of financial market,….

Постановка проблеми. Необхідною умовою функціонування ринкових відносин сучасна економічна теорія визнає наявність правових та організаційно-економічних інститутів, що…

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.  Велику роль у вирішенні теоретико-методичних питань соціального захисту населення та його фінансового забезпечення відіграють вітчизняні науковці серед яких можна виокремити праці…

Метою статті є аналіз підходів до визначення поняття…

Виклад основного матеріалу. Дискусійність питань щодо визначення поняття «фінансовий ринок», а також кількості й видів секторів, з яких він складається, розглядається в науковій літературі з різних поглядів…

Висновки. Різноманітність думок щодо визначень й структури фінансового ринку зумовлюється складністю його системи, а також функцій, що він виконує в економіці. …

Список використаних джерел

  1. Мельник В. М., Житар М. О. Роль, особливості та напрямки фінансової архітектури національної економіки. Бізнес Інформ. 2019. № 8. C. 175–181.

References

  1. Melnyk, V. M., and Zhytar, M. O. “Rol, osoblyvosti ta napriamky finansovoi arkhitektury natsionalnoi ekonomiky“ [The Role, Features and Directions of the Financial Architecture of the National Economy]. Biznes Inform, no. 8 (2019): 175-181.

Іванов Іван Іванович (ORCID: 0000-0003-3614-0788) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь). 

Реквізити для сплати:

Одержувач: Університет ДФС України

ЄДРПОУ: 40233365

Рахунок: UA858201720313251004202093609

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: за публікацію статті у Збірнику наукових праць Університету ДФС України від ____ (вказати ПІП)

Вартість публікації: 500 грн. 

Оплата проводиться після отримання автором остаточного повідомлення про прийом статті до друку. Після оплати за публікацію статті автор подає редакційній колегії електронною поштою скановану копію платіжного документа.