Головний редактор
ЦИМБАЛ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Університету ДФС України;
Заступник головного редактора
АНІСТРАТЕНКО ЮЛІЯ ІГОРІВНА,
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри фінансового права Університету ДФС України;
Члени редколегії:
АЛІЄВ АМІР ІБРАГІМ ОГЛИ,
д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Бакинського державного університету, Азербайджанська Республіка; 
АНТИПОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ,
к.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України;
БОГАТИРЬОВ ІВАН ГРИГОРОВИЧ,
д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України;
БОГАТИРЬОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА,
д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України;
БОДНАРЧУК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ,
д.ю.н., доцент, професор кафедри господарського права та процесу Університету ДФС України;
ВЛАСОВА ГАННА ПЕТРІВНА,
д.ю.н.,  професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики ПВНЗ «Європейський університет»;
ГАЛАГАН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ,
д.ю.н.,  професор, професор кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
КАСЬЯНЕНКО ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА,
д.ю.н., професор, професор кафедри фінансового права Університету ДФС України;
ЛИСЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ,
д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Університету ДФС України;
МАЦЕЛИК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА,
д.ю.н., доцент, завідувач кафедри фінансового права Університету ДФС України;
МІРОШНИЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ,
д.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України;
НИКИТЧЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА,
д.ю.н., доцент, завідувач кафедри господарського права та процесу Університету ДФС України;
НОВИЦЬКИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ,
д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права та процесу Університету ДФС України;
РЯБЧЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ,
к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Університету ДФС України;
ТИМЧЕНКО ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ,
д.ю.н., професор, професор кафедри міжнародного права Університету ДФС України;
ТОПЧІЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ,
д.ю.н., професор, заслужений юрист України, директор ННІ права Університету ДФС України;
ЧАЙКА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА,
д.ю.н., доцент, професор кафедри фінансового права Університету ДФС України;
ЧЕХОВСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА,
д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри цивільного права та процесу Університету ДФС України;
ЧОРНОУС ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА,
д.ю.н., професор, професор кафедри криміналістики та судової експертизи Національної академії внутрішніх справ
ШЕВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ,
д.ю.н., професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри теорії, історії, права та держави та конституційного права Університету ДФС України.

ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ

«МІЖНАРОДНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ (ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА)»

До друку приймають статті, що відповідають наступним вимогам

 1. Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.:

«…приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі». Вказані елементи не виділяються рубриками по тексту рукопису.

 1. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; шрифт – Times new roman, 14 pt.; інтервал між рядками – 1,5.
 2. Обсяг авторських рукописів. Обсяг статті – 10 стор. (максимально до 20 стор.); наукових повідомлень, рецензій тощо – до 7 стор.
 3. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [1, с. 12]. Список використаних джерел подається наприкінці статті в алфавітному порядку або в порядку згадування відповідно до стандартів бібліографічного опису.
 4. Стаття повинна містити наступні елементи: номер та назву спеціальності, УДК, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову.
 5. До статті необхідно додати реферат (резюме) англійською мовою (обсяг − 1 сторінка без виділення розділів) для розміщення на сайті журналу, який має висвітлювати такі структурні питання: автор, тему статті, мету, результати дослідження, наукову новизну результатів дослідження, практичну значущість результатів дослідження, ключові слова. Переклад реферату (резюме) англійською мовою повинен бути достовірним (немашинним).
 6. Рукописи, що не відповідають вказаним вимогам редакція не розглядатиме з метою публікації.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТТІ

Для опублікування статті у випуску 3(12), 2018 необхідно до 15 жовтня 2018 року надіслати електронною поштою на адресу редакції журналу in_yur_visnuk@ukr.net:

 1. авторську довідку (інформацію про автора, яка наводиться українською, російською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (за наявності), місце роботи (навчання), контактний телефон, електронна пошта, адреса для відправлення друкованого примірника журналу автору статті);
 2. статтю у форматі MS Word 97-2003 (doc);
 3. відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;
 4. для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію, за підписом особи, що має науковий ступінь, та належним чином засвідчену (рецензія засвідчується установою, яка є зовнішньою по відношенню до Університету ДФС України та до установи, у якій працює автор).
 5. файли слід називати за наступним зразком: Іванов_Інформація_про_автора, Іванов_стаття, Іванов_квитанція, Іванов_рецензія.
 6. оплата редакційного збору проводиться після отримання автором підтвердження від редакції про прийняття статті до друку.

Поштова пересилка журналу авторам здійснюється за рахунок отримувача авторського примірника.
Інформація щодо реквізитів для сплати організаційного внеску направляється автору разом із підтвердженням від редакції про прийняття статті до друку.
Авторські примірники журналу будуть розіслані за вказаними авторами адресами протягом місяця з дати закінчення подання матеріалів.

Публікація рукописів у журналі платна. Вартість публікації у друкованому виданні обсягом до 0,5 друк. арк. – 395 грн. У разі перевищення зазначеного обсягу публікації доплата здійснюється пропорційно.

Реквізити для сплати:

Одержувач: Університет ДФС України

ЄДРПОУ: 40233365

Рахунок:№ 3125 4282 2936 09

МФО: 820172

Банк одержувача: Державна казначейська служба України

Призначення платежу: плата за поліграфічні послуги (публікація наукової статті).

Оплата проводиться після отримання автором повідомлення про прийом статті до друку. Автор подає редакційній колегії електронною поштою скановану копію платіжного документа. Без його наявності стаття не буде надрукована.