Головний редактор:

НОВИЦЬКА Н.Б.,

д.ю.н. с.н.с., професор кафедри цивільного права та процесу Університету України.

Заступники головного редактора:

БОДНАРЧУК О.Г., д.ю.н., доцент, кафедри цивільного права та процесу Університету ДФС України.

ЧАЙКА В.В., д.ю.н., доцент, кафедри цивільного права та процесу Університету ДФС України.

Відповідальний секретар:

МІЛЕВСЬКА А.О.

к.ю.н. кафедри цивільного права та процесу Університету ДФС України.

Члени редколегії:

АНІСТРАТЕНКО Ю.І.,

д.ю.н., доцент, професор кафедри фінансового права Університету ДФС України.

БІЛОУС В.Т.,

д.ю.н., професор, професор кафедри фінансового права Університету ДФС України.

БРИГІНЕЦЬ О.О.,

д.ю.н., доцент, професор кафедри теорії держави і права НУБіП.

КАСЬЯНЕНКО Л.М.,

д.ю.н., професор, професор кафедри фінансового права Університету ДФС України.

КОСТЮЧЕНКО О.Є.,

к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Університету ДФС України.

МАЦЕЛИК Т.О.,

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри фінансового права Університету ДФС України.

НИКИТЧЕНКО Т.В.,

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри господарського права та процесу Університету ДФС України.

НОВИЦЬКИЙ А.М.,

д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права та процесу Університету ДФС України.

РЯБЧЕНКО О.П.,

д.ю.н., професор , начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету ДФС України.

САДИГОВ АСАР ІСА ОГЛИ,

д.ю.н., професор, Бакінський державний університет (Азейбарджан).

ТИЛЬЧИК О.В.,

д.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету ДФС України.

ТОПЧІЙ В.В.,

д.ю.н., професор, директор ННІ права Університету ДФС України.

ЦИМБАЛ П.В.,

д.ю.н., професор, проректор з наукової роботи Університету ДФС України.

ЧЕХОВСЬКА І.В.,

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу Університету ДФС України.

Вимоги до рукописів статей

Подання матеріалів:
До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами, що відповідають тематиці видання й містять нові наукові результати, не опубліковані раніше.
Матеріали подаються в роздрукованому вигляді відповідальному секретарю журналу та надсилаються на e-mail: irpin-yur-chas@ukr.net
Супровідні документи:

  1. Рецензія (для авторів без наукового ступеня) підписана фахівцем з науковим ступенем із рекомендацією статті до друку і завірена підписом та печаткою установи, яка є зовнішньою щодо Університету ДФС України, та установи, де працює автор (автори) статті.
  2. Відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові; посада; назва установи/навчального закладу; науковий ступінь; вчене звання; контактні телефони автора; e-mail.

Структура публікації:
Наукові статті, що подаються до журналу, повинні мати українською та англійською мовами:
– прізвище, ім’я, по батькові автора;  науковий ступінь; вчене звання; повну назву місця роботи; назву статті;
– анотацію статті та ключові слова (3000 знаків);
–  посилання на джерела та літературу робляться підрядкові посторінково та подаються мовою оригіналів;
– після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела.
Текст статті повинен бути структурованим та мати такі елементи: вступ, мета, виклад основного матеріалу, наукова новизна, висновки. Мінімальний обсяг статті – 0,5д.а. (список літератури, анотації, ключові слова у зазначеному обсязі не враховуються).
Список використаних джерел:
Список використаних джерел подається після тексту та має бути оформлений відповідно до наявних стандартів бібліографічного опису.
Більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень та бути не давнішою 3–4 років (статті із журналів з високим індексом впливовості та базові монографії, що мають DOI, який наводиться через пробіл після бібліографічного опису джерела). Перевагу слід надавати першоджерелам, включеним до Web of Science або Scopus.
Додатково слід оформити бібліографічний опис згідно вимог Міжнародного стилю оформлення OSCOLA (транслітерований).
Таблиці, схеми, малюнки:

  1. Усі таблиці повинні мати посилання по тексту та бути пронумеровані.

Розмір шрифту – 12, інтервал 1,0.

  1. Усі схеми діаграми, рисунки повинні бути пронумеровані.

Відповідальність автора:
Автор несе відповідальність за зміст статті.
Автор підтверджує, що в матеріалах статті не містяться відомості, заборонені до опублікування, і тому стаття може бути надрукована у відкритому друці.
Автор підтверджує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися до інших видань, а також містять достовірну інформацію.
Автор підтверджує, що надані матеріали не порушують авторські права інших авторів.
Розміщення матеріалів:
Повнотекстові версії номерів журналу та правила для авторів представлені за адресою: www. nusta.edu.ua

Публікація рукописів у журналі платна. Вартість публікації обсягом до 0,5 друк. арк. – 395 грн. У разі перевищення зазначеного обсягу публікації доплата здійснюється пропорційно.
Реквізити для сплати:
Одержувач: Університет ДФС України
ЄДРПОУ: 40233365
Рахунок: № 3125 4282 2936 09
МФО: 820172
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Призначення платежу: плата за поліграфічні послуги (публікація наукової статті).
Оплата проводиться після отримання автором повідомлення про прийом статті до друку. Автор подає редакційній колегії електронною поштою скановану копію платіжного документа. Без його наявності стаття не буде надрукована.