Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи створений на базі факультету економіки та оподаткування, який почав свою діяльність у 2003 році як окремий структурний підрозділ у результаті реорганізації Центру магістерської підготовки на підставі наказу Академії ДПС України від 17 лютого 2003 року № 353 у зв’язку з проведенням процесу вдосконалення системи підготовки кадрів для ДПС України і відкриттям нової спеціальності «Оподаткування» (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.01.2003 № 19 «Про внесення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями»).
Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи − це сучасний науково-освітній центр, що відкриває свою скарбницю знань світових та національних цінностей науки і культури перед молоддю усієї України.
В Інституті навчається близько 900 студентів.
До складу Інституту входять чотири кафедри, а саме: кафедра податкової політики, кафедра митної справи, кафедра економіки підприємства, кафедра міжнародної економіки.
Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи здійснює підготовку здобувачів вищою освітою здійснює за відповідними спеціальностями за відповідними рівнями вищої освіти, а саме:
перший (бакалаврський) рівень:
галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»:
• спеціальності «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини»;
галузь знань «Управління та адміністрування»:
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Фінанси, банківська справа та страхування»;
другий (магістерський) рівень за галузями знань:
галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»:
• спеціальності «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини»;
галузь знань «Управління та адміністрування»:
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Фінанси, банківська справа та страхування».
Основними завданнями інституту є: забезпечення високої професійної якості підготовки фахівців; інтенсифікація процесу навчання, впровадження у навчальний процес новітніх освітніх технологій; інтеграція навчального процесу та майбутньої професійної діяльності студентів; здійснення профорієнтаційної роботи, проведення своєчасного аналізу підготовки кадрів фахівців, сприяння працевлаштуванню випускників; співпраця з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців; забезпечення ефективної діяльності кафедр Інституту, стабільності та наступності поколінь науково-педагогічних кадрів, створення умов для зростання їх професійної майстерності; для результативної науково-дослідної діяльності кафедр та науково-дослідної роботи студентів; для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку; сприяння студентському самоврядуванню у забезпеченні норм і нормативів соціально-побутових умов навчання та проживання студентів у гуртожитках; удосконалення методів і форм виховної роботи зі студентською молоддю, посилення ролі кураторів у процесі виховання студентів. Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи став осередком проведення міжвузівських наукових інтернет-конференцій, міжнародних науково-практичних конференцій, студентських наукових конференцій, круглих столів, форумів тощо.

Стратегія розвитку Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи

 План роботи Вченої Ради ННІ EOMC

 Положення про Вчену Раду ННІ ЕОМС

 Склад Вченої Ради ННІ ЕОМС

Результати участі студентки кафедри міжнародної економіки у Другому Міжнародному конкурсі

ГУРОЧКІНА Вікторія Вікторівна

в.о. директора навчально-наукового інституту економіки, оподаткування

та митної справи

Доктор економічних наук, доцент,

професор кафедри економіки підприємства


Профіль у наукометричних базах даних:

Google Scholar ID: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SBDc6NkAAAAJ&hl=ru&authuser=1

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-8869-0189

ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Viktoriya_Hurochkina

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219594843

Web of Science ResearcherID B-4501-2019


Тема кандидатської дисертації (2011 р.): Механізми залучення та використання іноземних інвестицій на підприємствах машинобудування.

Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки та підприємництва.

Тема докторської дисертації (2020 р.): Фінансові та інтеграційні механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці.

Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науково-педагогічний стаж: 15 років.

У 2005 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2006 по 2009 рік робота на кафедрі економіки підприємства у Вінницькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету. З 2009 по теперішній час – викладач кафедри економіки підприємства Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України.

Науковий доробок: 108 наукових праць, у тому числі: одна одноосібна монографія, 4 розділи у колективних монографіях, 31 стаття у наукових фахових виданнях України та 7 публікацій у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та WOS, 3 статті у закордонних періодичних наукових виданнях, а також близько 60 публікацій на конференціях та круглих столах, 3 навчальні посібники у співавторстві.

Проектна активність: І місце у PlasticCH2021, що реалізується в рамках проєкту «Продукування та поширення ідей циркулярної економіки в Україні відповідно до Плану дій ЄС» та співфінансується Європейським Союзом за програмою Жана Моне Еразмус+. Фінальний науковий проект за темою: «Податкове стимулювання екологічної відповідальності та свідомості виробників й споживачів в рамках цілісної системи управління відходами».

Наукові інтереси: проблематика фінансових та інтеграційних механізмів розвитку промислових підприємств, економіка емерджентного типу, розвиток соціального капіталу та його фінансове забезпечення, корпоративна соціальна відповідальність тощо.

Додаткова освіта:

Курси підвищення кваліфікації у 2011 році КНЕУ імені В. Гетьмана.

Курси підвищення кваліфікації «Технологія створення дистанційних курсів» у 2017 році УДФСУ.

Річна програма підвищення кваліфікації «Управління публічними фінансами», яка реалізується Київською школою економіки за підтримки урядів Швеції та Німеччини. Успішне закінчення у червні 2020 р.

Цикл короткострокових курсів: «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі»; курси англійської мови у центрі «Speak Up» level В 1, грудень 2020 р.; «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», січень 2021 р.; «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі IT та культурі» 2021 р.

Міжнародне стажування «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проектами» від CEASC Центрально Європейська Академія навчань та сертифікації (березень-травень 2021р.)

Міжнародне стажування «European Studies in Social Cultural Sphere» Jean Monnet Project EVDISD – 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT (2 семестр 2021р.)

Нагороди та почесні звання:

Почесна грамота Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету ДФС України, 2018 р.;

Подяка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2019 р.;

Почесна грамота Університету ДФС України, 2019 р.;

Подяка Deloitte and Touche Ukraine, 2019 р.;

Грамота кращому куратору року Університету ДФС України, 2020 р.;

Подяка від проекту «Всеосвіта» січень 2021;

Подяка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2021 р.;

Подяка Державного університету «Одеська політехніка», 2021 р.;

Грамота Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету ДФС України, 2021 р.

Редакційна діяльність:

  1. Член редакційної колегії Вісника Хмельницького національного університету за серією «Економічні науки».
  2. Член редакційної колегії Наукового журналу «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування».
  3. Член редакційної колегії Наукового журналу «Моделювання розвитку економічних систем».
  4. Відповідальний виконавець НДР «Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку» (номер держреєстрації 0119U000718)

Організаційна робота:

Профорг факультету економіки, оподаткування та митної справи з 2012 р. по 2016 р.

Заступник завідувача кафедри економіки підприємства з наукової роботи УДФСУ (травень 2016 р. – грудень 2016 р., листопад 2018 – жовтень 2020 р.)

Гарант освітньо-професійної програми «Економіка та управління проєктами в підприємницькій діяльності» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Участь у професійних та громадських об’єднаннях:

Асоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти. Свідоцтво № 911 від 09 квітня 2021 р.

Наставництво:

Керівництво студентами, які зайняли призові місце на всеукраїнських конкурсах наукових та кваліфікаційних робіт:

  1. Кушнірук В.О. – диплом ІІ ступеню у всеукраїнському конкурсі студентських наук. робіт з галузі науки «Підприємництво» (2016р.);
  2. Сафронова Л.П. – диплом ІІІ ступеню у всеукраїнському конкурсі студентських наук. робіт з галузі науки «Підприємництво» (2016р.);
  3. Рожко Ю. В. – 4 місце (2019р.) у Чейс – чемпіонаті Delloite «Tax your Brains»;
  4. Сокур М.Б. – диплом ІІІ ступеню у всеукраїнському Конкурсі кваліфікаційних робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2020 р.);
  5. Ялинчук А.В. – диплом ІІІ ступеню у всеукраїнському Конкурсі кваліфікаційних робіт за спеціальністю 051 «Економіка» (2021 р.);
  6. Книшик В.І. – диплом І ступеню у всеукраїнському Конкурсі кваліфікаційних робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2021 р.).

Нестерова-Капусняк Наталія Сергіївна

Заступник директора з виховної роботи

У 2008 р. закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси і кредит». В Університеті працює з 2008 року по теперішній час.

 Сфера наукових інтересів: соціальні інвестиції, страховий ринок, фінансовий ринок України.

Профіль у наукометричних базах: h-індекс-1

https://scholar.google.com.ua/citations

Відповідає: за профорієнтаційну та виховну роботу в Інституті

Контактна інформація:

Каб. 609, корпус В

E-mail: 33.01@nusta.edu.ua

Сушкова Олена Євгеніївна

Заступник директора з наукової роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему: «Податкове регулювання регіонального економічного розвитку» за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»

Профіль у наукометричних базах: 

Google.Академія  https://scholar.google.com/citations?user=EpgAAB0AAAAJ&hl=ru

Scopus  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221960142

ORCID iD  https://orcid.org/0000-0002-8748-7864

Наукові інтереси: фіскальна політика, оподаткування, місцевий розвиток, управління ризиками, малий бізнес, сталий розвиток

Контактна інформація:

Каб. 607, корпус В

Тел17-75

E-mail: 33.01@nusta.edu.ua

 

Мельничук Ганна Сергіївна

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

У 2004 р. закінчила Національну академію державної податкової служби України за спеціальністю «Економіка підприємства». В Університеті працює з 2004 року та по теперішній час.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему«Бюджетно-податкові механізми захисту вітчизняних товаровиробників» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Профіль у наукометричних базах Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Sj-M_ZkAAAAJ&hl=uk

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0640-0334

Сфера наукових інтересів: бюджетна-підтримка та податкове стимулювання вітчизняних підприємств, інноваційний розвиток підприємства, механізми забезпечення ефективності діяльності підприємства.

Контактна інформація:

Каб. 606, корпус В

Тел. 15-57

E–mail: melnichuk.anna.s@gmail.com

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

Відбулося засідання ректорату Податкового університету

Сьогодні в Державному податковому університеті провели чергове засідання ректорату. Засідання відбулося за участі проректорів, директорів Навчально-наукових інститутів, керівників структурних підрозділів та інших членів ректорату. Учасники засідання обговорили низку важливих питань діяльності університету та його структурних підрозділів. Зокрема, зі звітом “Про стан надання платних послуг: проблеми, завдання та перспективи” виступила проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктури […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]
Всі новини та анонси

Запрошуємо студентів на спецкурс лекцій від спеціалістів «Делойт» в Україні

Студенти Податкового університету! Запрошуємо вас на спецкурс лекцій від спеціалістів «Делойт» в Україні «Бізнес очима власника: від стартапу до IPO», який стартує 04 листопада 2021. Спецкурс буде проходити щочетверга з 17:00 до 18:30 на платформі Zoom. Щоб зареєструватися, переходьте за посиланням: https://deloi.tt/3pn2Nqk На вас чекають 12 спікерів, 6 лекцій та 6 тижнів, за які ви […]

19 листопада в Податковому університеті відбудеться День відкритих дверей

Шановні вступники! Запрошуємо усіх на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ, який відбудеться 19 листопада 2021 року о 10:00 у режимі онлайн! Щоб стати гостем, учасником, а надалі студентом Державного податкового університету варто вже зараз почати здійснювати перші кроки до втілення мрій! Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши гугл форму за посиланням https://docs.google.com/forms/  Кожен зможе почути відповіді на питання, які виникають при […]

Увага! Важлива інформація щодо дистанційного навчання

  Нагадуємо, що відповідно до наказу від 22 вересня 2021 року № 1306 Податковий університет перейшов на дистанційну форму навчання. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, спричиненою стрімким поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та з метою створення безпечних умов освітнього процесу дистанційне навчання в університеті буде тривати щонайменше до 15 листопада. В умовах карантину освітній […]

Відкрито реєстрацію на участь у Всеукраїнській конкурсній програмі «Кращий студент України»

Кращі студенти Податкового, відгукніться! Відкрито реєстрацію на участь у конкурсі «Кращий студент України». «Кращий студент України» – Всеукраїнська системна конкурсна програма, спрямована на виявлення та надання імпульсу до подальшого розвитку студентської молоді країни. Організаторами програми «Кращий студент України» є ВМГО «Студентська республіка» та Народно-демократична ліга молоді за підтримки Міністерство освіти і науки України. Метою програми є […]