З 21.06.2017 року  виконання  обов’язків завідувача кафедри ІУОС покладено на доцента, к.е.н, Редича Олександра Володимировича.

О. В. Редич у 1981 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка».  У 1998 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит» і здобув кваліфікацію магістра з фінансового менеджменту. У 2003 році на кафедрі інформаційних систем в економіці (КНЕУ) захистив дисертацію на тему «Моделювання та комп’ютеризовані  засоби підтримки прийняття рішень при адмініструванні податків».  Є співатором  3-х посібників із грифом МОНУ, має більше 80 науково-методичних публікацій з напряму моделювання економічних процесів, інтелектуального аналізу даних, ризик менеджменту в оподаткуванні. Має відомчі та міжнародні відзнаки : (2002 ДПА України, IARTAS “Golden Fortune») срібна медаль «5 років Державної податкової адміністрації України»; (2003 ДПА України, IARTAS “Golden Fortune») Орден «За трудові досягнення 4-го ступеня»; (2004 ДПС України)  Нагрудний знак «Почесний працівник ДПС України».

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи
Степан Дмитрович Постіл,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент.

У 1965 році закінчив Вінницький педінститут за спеціальністю «Фізика та загально-технічні дисципліни», отримав кваліфікацію учитель фізики та загально-технічних дисциплін. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Теплообмін при формуванні зливок і відливок (чисельними методами моделювання)». Працював в Чорнобилі. Має більше 90 наукових та науково-педагогічних публікацій з чисельного рішення задач математичної фізики, комп’ютерних баз даних та знань, концептуального проектування інформаційних систем і бізнес-процесів, міждисциплінарного  інформаційного моделювання. Має відомчі відзнаки: 1960р., Грамота міністерства освіти УРСР; 2011р., Почесна грамота ДПА України.

1.                  CASE  технології
2.                  Автоматизація роботи в органах фінансової системи
3.                  Алгоритмізація та програмування
4.                  Аналіз і прогнозування бізнес-процесів об’єктів управління ІУС
5.                  Аналіз та синтез архітектури ІУС
6.                  Веб-технології та Веб-дизайн
7.                  Дискретна математика
8.                  Дослідження операцій
9.                  Експертні системи
10.             Інноваційний менеджмент
11.             Інтелектуальний аналіз даних
12.             Інтелектуальні системи підтримки  прийняття рішень
13.             Інформаційні  управляючі системи в економіці
14.             Інформаційно-аналітичні технології в податкових і митних органах
15.             Комп’ютерна графік
16.             Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера
17.             Комп’ютерні мережі
18.             Комп’ютерні технології статистичної обробки інформації
19.             Крос-платформне програмування
20.             Математичні методи дослідження операцій
21.             Математичні методи оптимізації
22.             Методи і моделі проектування ІУС
23.             Методи та засоби подання знань
24.             Методи та системи штучного інтелекту
25.             Моделі та методи забезпечення якості ІУС
26.             Моделювання бізнес-процесів в інформаційних управляючих системах
27.             Моделювання систем
28.             Мультисервісні технології інформаційних систем
29.             Об’єктно-орієнтовне програмування
30.             Операційні системи
31.             Організація баз даних і знань
32.             Проектування інформаційних систем
33.             Системна інтеграція інформаційних управлінських технологій
34.             Системний аналіз,  
35.             Теорія алгоритмів
36.             Теорія прийняття рішень
37.             Технології захисту інформації
38.             Технології комп’ютерного проектування
39.             Технології розподілених систем та паралельних обчислень
40.             Технології сховищ даних та знань
41.             Технології та засоби адміністрування інформаційних ресурсів
42.             Технологія створення програмних продуктів
43.             Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
44.             Управління ІТ-проектами
45.             Фізика
46.             Чисельні методи
47.             Штучні нейронні мережі в комерції та бізнесі

Тема науково-дослідної роботи закріпленої за кафедрою: «Теоретико-методологічні основи комп’ютерних баз знань в економіці»

Керівник науково-дослідної роботи: д.е.н., професор, Ріппа Сергій Петрович

Номер державної реєстрації науково-дослідної роботи: 0116U008463

Терміни виконання: початок – січень 2017 року, закінчення – березень 2020 року

Предмет дослідження: Методи та засоби  моделювання управлінських процесів в економіці на основі комп’ютерних баз знань.

Об’єкт дослідження: Технічні та програмні засоби створення комп’ютерних баз знань.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі:

 • дослідити чинники впливу інформаційного суспільства на процеси підтримки прийняття рішень;
 • дослідити характеристики, механізми, функції та особливості соціально-економічних і організаційно-управлінських систем в умовах інформаційного суспільства;
 • дослідити методи та засоби створення баз знань економічного призначення;
 • узагальнити застосування методів та сучасних технологій для інтеграції баз знань в управляючі інформаційні системи;

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та практичне застосування:

Наукова значимість результатів дослідження буде полягати у розробці методологічних підходів щодо розробки комп’ютерних баз знань та інформаційно-аналітичних систем управління в економічних системах – підприємствах, державних органах, на рівні  місцевого самоуправління тощо.

Практична значимість. Розробка і впровадження в практику основних положень, висновків, пропозицій і рекомендацій за результатами науково-дослідної роботи сприятимуть підвищенню ефективності економічних систем у регіональному та загальнодержавному аспектах.

ПУБЛІКАЦІЇ КІУОС . ДЛЯ САЙТУ  УДФСУ

Монографії

 1. Антонюк А.О. Моделювання систем захисту інформації: Монографія /А.О. Антонюк; Державні фіскальна служба України, Університет ДФС України – Ірпінь, 2016. – 446 с.
 2. Антонюк А.О., Жора В.В. Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації: Монографія. – Ірпінь: НУДПСУ, 2010. – 309 с.

Посібники та навчальні підручники

 1. Постіл С.Д. Постіл С. Д. CASE-технології. Міждисциплінарне інформаційне моделювання : навч. посіб. / С. Д. Постіл. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2018. – 304 с.
 2. Антонюк А.О. Фізика : навчальний посібник/ А.О. Антонюк. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2018.  -260 с.
 3. Антонюк А.О. Чисельні методи: навч. посібник./ А. О. Антонюк; Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України.–Ірпінь, 2017. –144 с.
 4. Модернізація державної податкової служби України: Навчально-методичний посібник для слухачів дистанційного курсу. Видання дев’яте, виправлене і доповнене / Накай А.І., Редич О.В., Погорєловська І.Д. та ін.  За заг.ред. В.Л. Журавського. – Ірпінь, Вид-во НУ ДПСУ, 2013. – 197 с.
 5. Редич О.В. Мова SQL. Формування запитів до баз даних ORACLE: навчально-методичний посібник / колектив авторів; за заг. ред. О.В. Редича. – Ірпінь: Видавництво НУДПСУ, 2013. – 124 с.

Навчально-методичні комплекси

 1. Антонюк А.О. Дослідження операцій. Навчально-методичний комплекс дисципліни. -Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2010. – 312 с.
 2. Антонюк А.О. Захист та безпека інформаційних ресурсів. Навчально-методичний комплекс дисципліни. -Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2010. – 466 с.

Статті у фахових  журналах та тези доповідей на конференціях:

 1. Редич О.В. Управління податковим відомством на основі ключових показників ефективності // УДФСУ. Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування. Випуск №2, 2018. – С.169-177.
 2. Редич О.В., Романенко В. В. Суб’єктивна оцінка податкового навантаження як фактора ризику економічної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск № 1 (34) (за заг. ред. Проф. Єханурова Ю.І., проф. Филюк Г.М.). – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – С. 175 -184.
 3. Постіл С.Д., Козак Н.С. Інтегративність системного підходу в освітньому процесі. Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – Випуск 1 (11). – Суми, 2017: СумиДПУ. // Фізико-математична освіта : науковий журнал /, 0.5 друк арк.. (особистий внесок: 0.5). (Журнал внесений в 35 наукометричні бази світу, в тому числі Google Академії та Index Copernicus);
 4. Постіл С.Д. Проектна педагогічна технологія на основі міждисциплінарного інформаційного моделювання, // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2017. – Випуск 4(14). – С. 261-266. (Журнал внесений в 35 наукометричні бази світу, в тому числі Google Академії та Index Copernicus);
 5. Постіл С.Д., Шостак Ю .В., Марченко А.О. Технології інтеграції інформаційних ресурсів кафедри // Фізико-математична освіта : науковий журнал. –2017. – Випуск 4(14). – С. 267-270. (особистий внесок: 0.4), (Журнал внесений в 35 наукометричні бази світу, в тому числі Google Академії та Index Copernicus).  
 6. Постіл С.Д., Шліхта А.М. Моделювання освітніх бізнес-процесів ВИШУ. Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – Випуск 3 (9). – Суми, 2016: СумиДПУ. // Фізико-математична освіта : науковий журнал. 0.5 друк арк. (особистий внесок: 0.5). (Журнал внесений в 35 наукометричні бази світу, в тому числі Google Академії та Index Copernicus);
 7. Міждисциплінарне інформаційне моделювання в підготовці фахівців з комп’ютерних наук. Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис: зб. наук. пр.: в 2 ч. / Тематичний випуск.  Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології – Київ, 2013. Вип. № 3 (50). – Ч. 2, 0.5 друк арк..
 8. Інтеграція дисциплін у процесі міждисциплінарного інформаційного моделювання. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2013. Ірпінь, – №3(61), 68-76.
 9. Синергетичні тенденції міждисциплінарного інформаційного моделювання. Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис: зб. наук. пр.: в 2 ч. / Тематичний випуск.  «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» – Київ, 2014. Вип. № 3 (54). – Ч. 2, 0.5 друк арк..
 10. Проектна педагогічна технологія на основі міждисциплінарного інформаційного моделювання, // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2017. – Випуск 4(14). – С. 261-266.
 11. Редич О.В. Комп’ютерне моделювання впливу сукупної ставки оподаткування на діяльність підприємств. // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичного інтернет-семінару, 21–31 травня 2016 року. – Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2016. – 124 с. – С.78-90.
 12. Редич О.В. Сігма управління на основі ключових показників ефективності Економіко-математичне моделювання. зб. мат. Першої нац. наук.-метод. конф. 30 вересня -1 жовтня 2016 р. м. Київ. –К. : КНЕУ, 2016. – 405с.
 13. Губатенко О.А., Пантала О.П., Редич О.В. Інформаційне середовище та програмне забезпечення ДФС України. Інтелектуальні технології в управлінні та прийнятті рішень. Матеріали науково-практичного семінару. – Ірпінь: Університет ДФС України, 1 грудня 2016 р. – 75 с., – С4-10.
 14. Смірнов І.В., Редич О.В. Проблеми та перспективи модернізації телекомунікаційної і локальної мереж ДФС України. Інтелектуальні технології в управлінні та прийнятті рішень. Матеріали науково-практичного семінару. – Ірпінь: Університет ДФС України, 1 грудня 2016 р. – 75 с., – С17-20.
 15. Редич О.В. Розвиток ДФС України на основі сучасних концепцій управління. Інтелектуальні технології в управлінні та прийнятті рішень. Матеріали науково-практичного семінару. – Ірпінь: Університет ДФС України, 1 грудня 2016 р. – 75 с., – С25-32.
 16. Редич О. В., Романенко В. В. Дослідження впливу податкових втрат на економічну безпеку України/ Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково – практичної конференції, 5 – 6 жовтня 2017р. – К., 2017. – 569 с.  – С98-102. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/10/tezi.pdf
 17. Редич О. В. ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБИТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ORACLE DATA MINER // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ», 17-18 травня 2018 р. – с. 301. – С.31-34
 18. Редич О.В., Забишний О.О., ПОРІВНЯННЯ ORACLE APPLICATION EXPRESS (APEX) І MENDIX У КОНТЕКСТІ ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ З ІС ДФС УКРАЇНИ // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ», 17-18 травня 2018 р. – с. 301. – С.20-24
 19. Редич О.В., Завада Д.О. СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ НА ОСНОВІ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ. ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ», 17-18 травня 2018 р. – с. 301. 17-18 травня 2018 р. – с. 301. – С.24-28
 20. Редич О.В., Швець І.В. АПРОБАЦІЯ НЕЙРОМЕРЕЖНИХ АЛГОРИТМІВ  MICROSOFT AZURE ML ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ОЗНАКАМИ ЗБИТКОВОСТІ // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ», 17-18 травня 2018 р. – с. 301.  – С.34-38
 21. Rippa S., Kasatkina N. Knowledge Base as Informatization Project. // IEEE International Workshop, IDAACS’ 2013, 11-14 September 2013, Berlin, Germany – P.441-445.
 22. Rippa S., Lendyuk N., Sachenko S. Simulation of Computer Adaptive Learning and Improved Algorithm of Pyramidal Testing. // IEEE International Workshop, IDAACS’ 2013, 11-14 September, 2013, Berlin, Germany – P.535-538.
 23. Rippa S., Golyash I., Sachenko S. Improving the Information Security Audit of Enterprise Using XML Technologies// IEEE International Workshop, IDAACS’ 2011, Prague, Czech Republic, September 15-17, 2011, – P.795-798.
 24. Rippa S., Lendyuk T. Information Portal of E-Learning System in Semantic Web Environment// IEEE International Workshop, IDAACS’ 2011, Prague, Czech Republic, September 15-17, 2011, – P.637-541.
 25. Антонюк А.О., Жора В.В. Застосування моделей прийняття рішень в задачі керування захистом інформації. ХV ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», 22-25 травня, 2012 р.
 26. Антонюк А.О., Жора В.В. Онтологічний підхід до вирішення задач захисту інформації. ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», 21-24 травня 2013 р., м. Київ.
 27. Постіл С.Д. Аналітичні системи на основі магазину даних. Тези конференції: “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі”, НУДПС України, Ірпінь, 2009, с.94-98.
 28. Постіл С.Д. Концепції моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах. Тези доповіді міжнародної науково-практичної конференції, “Сучасні засоби та технології розроблення ІС”. ХНЕУ, Харків, 2008, с.76-78.
 29. Постіл С.Д. Методологічні аспекти проектування (перепроектування) інформаційних систем. Сборник трудов III Международной научной конференции “Современные достижения в науке и образовании”. Тель-Авив Израиль, 2009, с.91-94.
 30. Постіл С.Д. Уніфікація звітних даних в інформаційних системах державних установ. Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції „Фінансове забезпечення економічного розвитку держави в умовах інтеграційних процесів”, НУ ДПСУ, Ірпінь, 2007, с.427-428.
 31. Ріппа С.П. та ін. Поняттєвий апарат і класифікація фінансових ризиків. // Вісник НУДПСУ, 1 (44), 2009, с.112-116.
 32. Ріппа С.П., Лендюк Т.В. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор освіти. – Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції: в 2 ч. – Ірпінь: НУДПСУ, ч.2. 2009. – 158-161 с.
 33. Ріппа С.П., Пономарьов О.М. Універсально-мовна архітектура баз знань Інтернету. – Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції: в 2 ч. – Ірпінь: НУДПСУ, ч.2. 2009. – 81-85 с.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДЛЯ МАГІСТРІВ:

 1. Проектування системи на базі Grid- технологій для інформаційно-аналітичного супроводу технологічних процесів (вказати технологічний процес);
 2. Розробка інформаційно-аналітичної система оцінки якості знань студентів;
 3. Розробка моніторингової програми аналізу завантаження комп’ютерної системи;
 4. Нейромережна підситсема класифікації платників податків за показниками податкових надходжень;
 5. Розробка підсистеми та моделі оцінювання податкових ризиків платника податків на базі нечіткої логіки;
 6. Розробка системи моніторингу інфраструктури комп’ютерної мережі;
 7. Розробка компоненту довідкової служби з використання ОС Android;
 8. Розробка системи автоматизованого планування задач на базі ОС Android;
 9. Розробка WEB орієнтованої автоматизованої системи планування роботи «Гуртожиток», («Кафедра», Дирекція інституту» тощо);
 10. Розробка системи аналізу фондових ринків з використанням технологій нейромереж;
 11. Розробка моделі класифікації економічних явищ (суб’єктів господарювання тощо) на основі нечіткої логіки;
 12. Розробка WEB-орієнтованої інформаційної системи підтримки навчального процесу;
 13. Розробка інфраструктури підприємства на базі знання-орієнтованих комп’ютерних технологій;
 14. Розробка інфраструктури ДФС України на базі знання-орієнтованих комп’ютерних технологій;
 15. Розширення функціональності АС «Податковий блок» ДФС України га основі застосування нечіткої логіки;
 16. Розширення функціональності АС «Податковий блок» ДФС України га основі застосування нейромереж;
 17. Розширення функціональності аналітичної системи ДФС України га основі застосування нейромереж;
 18. Розробка компонентів ризико-орієнтованої системи ДФС України;
 19. Розробка експертної системи для консультування платників податків на основі мови Prolog;
 20. Розробка експертної системи для електронного аудиту платників податків на основі мови Prolog;
 21. Розробка системи прогнозування податкових надходжень на основі нечіткої логіки у середовищі Matlab;
 22. Розробка системи класифікації платників податків на основі дерев рішень;
 23. Вибір засобів і розробка імітаційної моделі податкових надходжень у середовищі Simulink;
 24. Розробка моделі класифікації економічних суб’єктів (платники податків, підприємств тощо) з використанням кластерного аналізу у середовищі Statistica (інших аналітичних систем);
 25. Розробка компонентів СППР ДФСУ на базі Oracle Data Miner;
 26. Розробка інфологічної, логічної та фізичної моделі БД ORACLE для сховища аналітичних даних CRM системи ДФСУ;
 27. Побудова класифікаційної моделі суб’єктів господарювання на базі Oracle Data Miner;
 28. Розробка моделей та компонентів класифікації платників податків Oracle Data Miner (інших економічних об’єктів, вказати);
 29. Розробка експертної інформаційної системи поточного і підсумкового контролю знань;
 30. Розробка інформаційно-аналітичних компонентів для проекту «Електронний уряд України»;
 31. Розробка інформаційно-аналітичної підсистеми управління підприємством «Нарахування заробітної плати»;
 32. Розробка інфраструктури корпорації на основі GRID – технології;
 33. Розробка клієнт-серверного додатку для (вказати об’єкт дослідження) на базі ОС Android;
 34. Проект WEB орієнтованої інтерактивної системи інтернет-магазину на базі технології (вказати технологію);
 35. Розробка моделі та системи захисту серверів від проникнення на базі технології (вказати технологію);
 36. Розробка мобільного додатку для соціальних комунікацій на базі ОС Android ;
 37. Розробка системи управління підприємства на основі застосування генетичних алгоритмів;
 38. Застосування програмних засобів для моделювання демографічних процесів в Україні;
 39. Моделювання захисту інформації в порталах інтернет-торгівлі;
 40. Оптимізація бізнес процесів підприємства за рахунок впровадження CRM – системи;
 41. Проектування компонентів центру обробки даних для комерційних структур (вказати об’єкт дослідження);
 42. Оцінка економічних і матеріальних збитків відсутності захисту інформаційної системи підприємства (на прикладі УДФСУ, банку тощо);
 43. Підвищення рівня захищеності інформаційної системи на базі засобів СУБД Oracle;
 44. Пошук системних та мережевих вразливостей засобами вільного ПЗ. Шляхи захисту;
 45. Застосування хмарних технологій для розробки архітектури АІС підприємства (банк, фондова біржа, АТ тощо) ;
 46. Проектування та розробка сайту салону продажу товару (автомобілів, побутової техніки тощо);
 47. Реалізація SIP- телефонії на базі ОС Android;
 48. Розробка проекту ІР телефонії на базі технологій Cisco в середовищі Packet Tracer;
 49. Розробка АІС обліку, реалізації та бронювання квитків засобами САSE- технологій;
 50. Застосування сучасних WEB-технологій для розширення функціональності АС «Податковий блок» ДФС України;
 51. Застосування сучасних інструментів для подолання кіберзлочинності в банківській сфері (іншій галузі , вказати);
 52. Застосування сучасних технології створення баз даних для автоматизації розробки інформаційно-аналітичної системи (вказати об’єкт дослідження);
 53. Застосування сучасних інтерактивних технологій для дистанційного навчання в галузі комп’ютерних наук (вказати дисципліни);
 54. Розробка системи захисту WEB – сайту підприємства (вказати об’єкт дослідження, банк, фондова біржа);
 55. Розробка системи захисту комп’ютерних систем від шкідливого програмного забезпечення;
 56. Розробка програмних компонентів для операційної системи Windows;
 57. Розробка тривимірних графічних об’єктів для практичного використання з використанням об’єктно-орієнтованої мови С++ (вказати об’єкт дослідження);
 58. Порівняльний аналіз технологій створення додатків для ОС Android на прикладах. ;
 59. Розробка моделі та компонентів електронного фонду бібліотек в системі дистанційного навчання Moodle УДФСУ;
 60. Розробка моделі та підсистеми паралельних обчислень для використання у корпорації (підприємство, банк, вказати об’єкт дослідження)

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ:

 

 1. Створення анімаційних додатків аналітичної системи на базі Macromedia Flesh;
 2. Розробка автоматизованої системи туристичного підприємства;
 3. Розробка компоненту довідкової служби з використання ОС Android;
 4. Розробка системи автоматизованого планування задач на базі ОС Android;
 5. Розробка WEB орієнтованої автоматизованої системи управління «Гуртожиток», («Кафедра», Дирекція інституту» тощо);
 6. Проектування системи захисту від перехоплення мережевого обміну;
 7. Застосування методів обробки графічних файлів для конкретної задачі;
 8. Розробка системи аналізу фондових ринків з використанням технологій нейромереж;
 9. Розробка моделі класифікації економічних явищ (суб’єктів господарювання тощо) на основі нечіткої логіки;
 10. Розробка WEB-орієнтованої інформаційної системи підтримки навчального процесу;
 11. Розробка інфраструктури підприємства на базі знання-орієнтованих комп’ютерних технологій;
 12. Розробка інфраструктури ДФС України на базі знання-орієнтованих комп’ютерних технологій;
 13. Розширення функціональності АС «Податковий блок» ДФС України га основі застосування нечіткої логіки;
 14. Розширення функціональності АС «Податковий блок» ДФС України га основі застосування нейромереж;
 15. Розширення функціональності аналітичної системи ДФС України га основі застосування нейромереж;
 16. Розробка компонентів ризико-орієнтованої системи ДФС України;
 17. Розробка експертної системи для консультування платників податків на основі мови Prolog;
 18. Розробка експертної системи для електронного аудиту платників податків на основі мови Prolog;
 19. Розробка системи прогнозування податкових надходжень на основі нечіткої логіки у середовищі Matlab;
 20. Розробка системи класифікації платників податків на основі дерев рішень;
 21. Вибір засобів і розробка імітаційної моделі суб’єкта господарювання у середовищі Simulink;
 22. Розробка моделі класифікації економічних суб’єктів (платники податків, підприємств тощо) з використанням кластерного аналізу у середовищі Statistica (інших аналітичних систем);
 23. Розробка компонентів СППР ДФСУ на базі Oracle Data Miner;
 24. Розробка інфологічної, логічної та фізичної моделі БД ORACLE для сховища аналітичних даних CRM системи ДФСУ;
 25. Побудова класифікаційної моделі суб’єктів господарювання
 26. Застосування програмних засобів у дослідженні формування офіційного курсу національної грошової одиниці Україні
 27. Розробка експертної інформаційної системи поточного і підсумкового контролю знань;
 28. Розробка елементів безпеки інформаційних систем, побудованих на основі продуктів Oracle;
 29. Інструментальні засоби та технології розробки відеотек для дистанційного навчання;
 30. Інструменти і технології створення web-сайтів
 31. Розробка інформаційно-аналітичних компонентів для проекту «Електронний уряд України»;
 32. Розробка інформаційної системи «Нарахування заробітної плати»
 33. Розробка інформаційної система для супроводу процесу ліцензування освітньої діяльності кафедри;
 34. Розробка інформаційної система з кадрового забезпечення підрозділу УДФСУ;
 35. Застосування технологій добування знань для розробки ІАС;
 36. Розробка інфраструктури корпорації на основі GRID – технології
 37. Розробка клієнт-серверного додатку для (вказати об’єкт дослідження) на базі ОС Android;
 38. Проект WEB орієнтованої інтерактивної системи Інтернет-магазину на базі технології (вказати технологію);
 39. Розробка системи захисту серверів від проникнення на базі (вказати об’єкт дослідження);
 40. Застосування методів та засобів інтерактивної графіки для розробки (вказати об’єкт дослідження);
 41. Розробка мобільного додатку для соціальних комунікацій на базі ОС Android;
 42. Застосування генетичних алгоритмів в управлінні навчальним розкладом університету;
 43. Застосування програмних засобів для моделювання демографічних процесів в Україні;
 44. Моделювання захисту інформації в порталах інтернет-торгівлі;
 45. Оптимізація бізнес процесів підприємства за рахунок впровадження CRM – системи;
 46. Організація центру обробки даних для комерційних структур (вказати об’єкт дослідження);
 47. Оцінка економічних і матеріальних збитків відсутності захисту інформаційної системи УДФСУ;
 48. Підвищення рівня захищеності за допомогою засобів СУБД Oracle; 49. Порівняльний аналіз методів сканування локальних мереж;
 49. Пошук системних та мережевих вразливостей засобами вільного ПЗ. Шляхи захисту;
 50. Застосування хмарних технологій для розробки архітектури АІС;
 51. Проектування та розробка сайту салону продажу автомобілів
 52. Реалізація SIP- телефонії на базі ОС Android;
 53. Розробка програмних засобів для створення графічних об’єктів;
 54. Розробка системи автоматизованого обліку товарів;
 55. Розробка системи адміністрування серверних інсталяцій на базі відкритого програмного забезпечення;
 56. Розробка АІС «Облік житлового фонду»;
 57. Розробка АІС обліку, реалізації та бронювання квитків засобами САSE- технологій;
 58. Застосування сучасних WEB-технологій для розширення функціональності АС «Податковий блок» ДФС України;
 59. Застосування сучасних інструментів і технологій для створення WEB- сайту (вказати об’єкт дослідження);
 60. Застосування сучасних інструментів для подолання кіберзлочинності;
 61. Застосування сучасних технології створення баз даних для автоматизації діяльності (вказати об’єкт дослідження);
 62. Застосування сучасних інтерактивних технологій для дистанційного навчання в сфері комп’ютерних наук (вказати дисципліни).
 63. Розробка системи захисту WEB – сайту (вказати об’єкт дослідження);
 64. Розробка системи захисту комп’ютерних систем від шкідливого програмного забезпечення;
 65. Розробка програмних компонентів для операційної системи Windows;
 66. Розробка тривимірних графічних об’єктів (вказати об’єкт дослідження) з використанням об’єктно-орієнтованої мови С++;
 67. Порівняльний аналіз технологій створення додатків для ОС Android;
 68. Розробка електронного фонду бібліотек в системі дистанційного навчання Moodle УДФСУ;
 69. Розробка моделі системи паралельних обчислень для (вказати об’єкт дослідження;

Олімпіада з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбетнє»

Традиційно викладачі кафедри сучасних європейських мов 30 листопада 2019 року провели Олімпіаду з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбутнє», яка дуже гармонійно влилася в програму «Дня відкритих дверей» університету загалом. Проведення олімпіади  завершило низку різноманітних заходів в рамках декади кафедри. Метою олімпіади було: визначення рівня знань з англійської мови у майбутніх вступників, ознайомлення потенційних […]

Студенти-консультанти НПЛ «Юридичної клініки» провели лекцію школярам на тему: «Свідоме жорстоке ставлення підлітків до своїх одноліток під назвою Булінг та Кібербулінг»

3 грудня 2019 року студенти-консультанти НПЛ «Юридичної клініки» Університету державної фіскальної служби України Береженна Ольга та Кулаківська Тетяна під керівництвом викладачів відвідали Ірпінську спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради Київської області, в якій провели лекцію школярам 5 Г класу на тему: «Свідоме жорстоке […]

Проводитиметься науково-практичний круглий стіл “Актуальні проблеми оподаткування адвокатів та нотаріусів”

“Шановні колеги! В рамках Податкового Конгресу (12.12.2019 р.), на кафедрі цивільного права та процесу ННІ права проводитиметься науково-практичний круглий стіл “Актуальні проблеми оподаткування адвокатів та нотаріусів”. Очікуємо Вас 12.12.2019 р. о 14.30 в ауд. Е 401 (ННІ права).”

Відбувся круглий стіл «Культура спілкування в нових реаліях інформаційно-комунікаційного середовища»

«Заговори, щоб я тебе побачив…» Сократ           5 грудня 2019 року кафедрою журналістики, української словесності та культури було проведено засідання за круглим столом «КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ В НОВИХ РЕАЛІЯХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА». Тема дослідження є надзвичайно важливою, оскільки ефективна комунікація, професійна культура особистості залежать, насамперед, від того, наскільки майстерно комунікатор володіє засобами спілкування. У ході роботи […]
Всі новини та анонси

12 грудня запрошуємо фіналістів конкурсу «Updating tax service» до нагородження!

  Доброго дня. Шановні учасники конкурсу «Updating tax service», запрошуємо всіх на Податковий конгрес 12.12.2019 року за адресою: Київська обл., м.Ірпінь, вул.Університетська,31 Конференцкомплекс з 10.00 до 16.00 в рамках якого відбудеться представлення робіт фіналістів з 13.00 до 14.00. Всі учасники конкурсу будуть нагороджені подяками ректора УДФСУ, фіналісти – грошовими подарунками від Благодійного фонду «Майбутнє країни». […]

12 грудня в УДФСУ відбудеться Перший податковий конгрес

12 грудня в Університеті державної фіскальної служби відбудеться Перший податковий конгрес “Управління публічними фінансами  та проблеми забезпечення національної економічної безпеки”. Співорганізаторами заходу є: Міністерство фінансів України, Державна фіскальною служба України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України та міжнародні організації. Участь у Конгресі візьмуть представники Міністерства фінансів України, Державної фіскальної, податкової та митної служб України, […]

Відбудеться засідання Науково-методичної ради Університету

    Чергове засідання Науково-методичної ради Університету   відбудеться   11.12.2019    об  14-00,  конференц-комплекс

Відбудеться II тур виборів Студентського ректора

    06 грудня 2019 року о 16:00 в актовій залі Університету відбудеться II тур виборів на посаду Студентський ректор. ! На вибори мають бути делеговані по 2 представники від кожної групи усіх Навчально-наукових інститутів та Факультету Університету. Якщо тобі не байдужа доля студентського самоврядування, цікаво, хто ж отримає довгоочікувану перемогу, тоді не пропусти! Приходь […]