2021 рік

2020 рік

Вибіркові навчальні дисципліни

2019 рік

Вибіркові навчальні дисципліни

Актуальні проблеми права інтелектуальної власності

Медіаграмотність

Медіа право

Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою

Актуальнi питання судовоi експертизи

Європейський захист прав людини

Судова медицина і психіатрія

Міжнародні судово-експертні мережі

Міжнародно-правові механізми захисту прав людини

Порівняльне трудове право країн-членів ЄС

Складання цивільно-правових документів

Цивільна компаративна юриспруденція

Забезпечення виконання зобовязань

Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу

Актуальні питання митного законодавства

Регулювання спадкових правовідносин у нотаріальному процесі

Публічно-правова протидія корупції

Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності

Проблеми протидії злочинності у фінансовій сфері

Органiзація правової та претензійно-позовної роботи

Правове регулювання оцінки майна

Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства

Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства

Програма переддипломної практики

Актуальні питання захисту прав споживачів

Кафедрою здійснюється активна наукова та інноваційна діяльність з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Сьогодні основними напрямами наукової роботи кафедри є:

– проведення наукових досліджень з найважливіших актуальних напрямків розвитку приватного права;

– впровадження результатів наукових досліджень, зокрема підготовка та публікація наукових доповідей, монографій, підручників, навчальних посібників;

– сприяння науковій комунікації шляхом організації та проведення на базі кафедри наукових заходів.

У 2019 році завершено ініціативне кафедральне наукове дослідження за темою «Удосконалення правового статусу суб’єктів приватного права в умовах євроінтеграції України» (ОК № 0220U001313).

Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі вищої освіти активно здійснюють науковий пошук. Результати публікуються у спеціалізованому виданні Університету, що уможливлює їх використання в Україні та за її межами.

Колективом кафедри підготовлено колективну монографію «Суб’єкти приватноправових відносин», у якій досліджуються правовий статус суб’єктів приватноправових відносин, питання встановлення правового статусу народу України як суб’єкта приватноправових відносин, юридичних осіб публічного та приватного права як учасників приватноправових відносин, фізичних осіб. Визначаються особливості встановлення правового регулювання приватних відносин.

Костюченко Олена Євгенівна видала монографію «Реалізація соціального призначення трудового права в Україні». Монографію присвячено дослідженню проблем реалізації соціального призначення трудового права в Україні. Проаналізовано трудове право як феномен і розкрито його соціальну природу й цінність. Виокремлено основні теоретичні і практичні проблеми реалізації соціального призначення трудового права та забезпечення трудових прав і законних інтересів працівників в Україні.

Рябченком Юрієм Юрійовичем було опубліковано монографію «Суб’єкти цивільного процесуального права», в якій досліджено проблематику суб’єктів цивільного процесуального права у напрямках співвідношення природно-правового та позитивного підходів у правовому регулюванні статусу вказаних суб’єктів, формування доктринальних засад із урахуванням тенденцій та перспектив розвитку галузі.

Новицькою Наталією Борисівною опубліковано монографію «Захист суспільної моралі в умовах інформаційної трансформації суспільства». Формується система знань стосовно суспільної моралі як складової інституції системи науки інформаційного права України.

Колективом кафедри у межах магістерської програми «Охорона та захист цивільних прав» підготовлено навчальний посібник «Актуальні проблеми приватного права», в якому розкривається проблематика теоретико-методологічних основ приватного права як із суто теоретичного погляду, так і з позицій удосконалення правозастосування чинного законодавства.

У межах вказаної магістерської програми колективом кафедри підготовлено практикум «Актуальні проблеми приватного права», який спрямований на формування у студентів системи науково-теоретичних та практичних знань з проблем приватного права, визначення та розкриття основних проблем розуміння його понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку та удосконалення цивільного законодавства в умовах ринкової економіки і правової держави, а також допомога студентам застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, розв’язувати прикладні завдання та набути досвіду складання правових документів.

Костюченко Оленою Євгенівною підготовлено навчальний посібник «Трудове право України», який спрямований на надання здобувачам вищої освіти знань у сфері трудових правовідносин, що має розглядатися як умова становлення професійної культури досягнення всебічного глибокого розуміння здобувачами вищої освіти природи і суті трудових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів із всебічним знанням трудового права

Завідувачем кафедри Чеховською Іриною Василівною підготовлено навчальний посібник «Медичне право України», метою якого є комплексна підготовка студентів з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у галузі медичного права, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних медико-правових знань, набуття практичних навиків спеціалізованого правозахисту й правозастосування, оволодіння достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я.

Поточна науково-дослідна робота кафедри зосереджена в межах теми: «Цивільно-правовий захист прав людини в соціальній державі», реєстраційний номер 0120U101807 (керівник Чеховська І.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри). Відповідно до плану передбачається її завершення на кінець 2025 р.

«Протягом поточного навчального року кафедрою проведено більше 10 наукових комунікативних заходів, в тому числі – в рамках роботи наукового гуртка кафедри НГСК «Цивіліст»

Положення гурток Цивіліст

 

 

 

 

 

11.10.2021 о 13.00. в рамках святкування Дня юриста, за ініціативи кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, було проведено науково-практичний захід спікерами якого виступили: 1. Юрист з правових питань у галузі депозитарних операцій, платежів та глобальних ринків цінних паперів (Lawyer for custody operations, payments and global securities markets team) Кредіт Свісс банк (Credit Suisse Bank) – Швейцарія, Людмила Минюк (Liudmyla Myniuk), тематика доповіді – «Право світової організації торгівлі».

  1. Супервайзер технологічної компанії DXC – Luis Amado (Португалія), тематика доповіді – «Intellectual property law in digital world» («Право інтелектуальної власності у цифровому світі»).

Була обговорена проблематика та переваги міжнародної торгівлі, види протекціонізму та бар’єри між країнами. Проаналізовано права, основні принципи та функцій роботи Світової Організації Торгівлі (СОТ), а також способи врегулювання спорів за допомогою органу врегулювання спорів, що існує в структурі СОТ.

Здійснено аналіз права ЄС, що регулює види інтелектуальної власності та механізми їх дотримання. Спікером наведено актуальні приклади сучасних викликів, що існують на практиці щодо здійснення прав та обов’язків суб’єктів права інтелектуальної власності.

У заходах взяли участь здобувачі за ОП «Охорона та захист цивільних прав» 

 

29 червня 2021 року відбувся конкурс студенських есе ” Захист прав здобувачів освіти в адміністративних судах” , у якому Груша Валерія Вікторівна здобула перемогу та була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Ми хочемо привітати Валерію з цією подію та побажати нових творчих звершень.

13.04.2021 р. за ініціативи кафедри цивільного права та процесу відбулася Школа з цивільного процесу.

Перший спікер – Бойко Ю.Ю., к.ю.н., голова кваліфікаційної палати КДКА Київської області, голова Комітету цивільного права та процесу Ради адвокатів Київської області. Здобувачі з неймовірною цікавістю послухали про особливості підготовчого провадження в цивільному судочинстві.

Наступний – Халабуденко О.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедри політичних наук і права Київського національного університету будівництва і архітектури глибокими науковими категоріями, але доступно зміг донести здобувачам аспекти захисту права на об’єкт.

Адвокат, викладач Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів Савелова Ю.М. надала 10 практичних порад для ефективного розгляду цивільної справи у суді, викликавши у здобувачів бурхливі обговорення та захоплення тонкощами адвокатської справи, надихнувши кожного своїм прикладом.

Вишковська Валентина Іванівна, адвокат, к.ю.н., завідувач кафедри права Дубенської філії Університету «Україна» розповіла про власну практику в спорах щодо процесу позбавлення батьківських прав, визначила основні аспекти успішної діяльності з даного питання та поділилась власним досвідом у роботі адвоката.

І на завершення – змістовний виступ Мельника Я.Я., адвоката, д.ю.н., с.н.с. Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який надав здобувачам багато корисної та цікавої інформації щодо процесуальних механізмів захисту трудових прав.

Впевнені, що даний захід був корисним і цікавим для здобувачів, а отримані знання будуть використовуватись в подальшій навчально-науковій та професійній діяльності.

Сьогодні, 17.03.2021 року, кафедрою цивільного права та процесу було організовано науковий семінар із заслуженим юристом України, членом Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції, суддею Верховного суду України у відставці, заступником голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – Щоткою Станіславом Олексійовичем та здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня, а також членами наукового гуртка кафедри цивільного права та процесу «Цивіліст» на тему: «Верховний та Вищий антикорупційний суд: історія створення вищих судів країни».
Доповідь викликала інтерес та жваве обговорення серед професорсько-викладацького складу кафедри, здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня та членів наукового гуртка «Цивіліст»
24 лютого 2021 року відбулася студентська олімпіада з дисциплін «Цивільне право», «Цивільний процес», «Сімейне право», яка щорічно проводиться кафедрою цивільного права та процесу. За підсумками олімпіади, яка проходила в дистанційному форматі, переможцями стали: 
I місце – Тимощук Дмитрій Олегович, Телевяк Максим Васильович; 
ІІ місце – Андріяшина Інна Олександрівна, Дем’яненко Соф‘я Віталіївна; 
ІІІ місце – Ошийко Марія Анатоліївна. Вітаємо переможців! 
А ми неймовірно щасливі, що маємо змогу працювати з такими талановитими студентами, та дуже пишаємося Вами

Сьогодні в рамках гуртка «Цивіліст» був проведений тренінг к.ю.н., доцента, доцента кафедри цивільного права та процесу Менів Любов Дмитрівни на тему: «Перспективи запровадження дуальноі освіти». Любов Дмитрівна детально висвітлила питання дуальної освіти, та зазначила, що дуальна освіта дозволяє усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолати розбіжності між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки майбутніх правників з урахуванням вимог роботодавців. Цікавими та пізнавальними для здобувачів вищої освіти, стали питання історії розвитку дуальної освіти, зарубіжного досвіду та переваги дуальної освіти.

27 січня 2021 року д.ю.н., доцентом, професором кафедри цивільного права та процесу Рябченком Ю.Ю. проведено науково-методичний семінар на тему “Отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”. У результаті проведення семінару професерсько-викладацьким складом кафедри було висвітлені правові аспекти отримання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльностю, а також проаналізовані проблемні ситуації, які можуть виникнути при отриманні свідоцтва на даний вид діяльності.


Сьогодні в рамках гуртка «Цивіліст» було проведено тренінг на тему: «Обговорення та погодження тем курсових робіт зі студентами». Тренінг організований кафедрою цивільного права та процесу ННІ Права Університету ДФС України. У процесі тренінгу було презентовано теми курсових робіт. Студенти з великим задоволенням слухали та брали участь в обговоренні тем курсових робіт. Зокрема студенти групи ПБЦ-19-3 запропонували свої теми, які були обговорені та обов’язково будуть включені в перелік тем курсових робіт кафедри цивільного права та процесу. Тренінг викликав неабияку зацікавленість у студентів. Бажаємо успіхів і натхнення усім учасникам тренінгу у написанні курсових робіт.

10.12.2020 року кафедрою цивільного права та процесу ННІ права, було проведено навчально-практичний семінар на тему: «Захист прав людини у сфері охорони здоровя» з практикуючим юристом Ю. М. Савеловою за участю науково-педагогічних працівників кафедри та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Запропоновані доповіді викликали інтерес та жваве обговорення серед професорсько-викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти. Під час проведення семінару розгорнулася дискусія щодо проблемних аспектів захисту прав людини у сфері охорони здоров’я

21.10.2020 р. відбулася, організована кафедрою Цивільного права і процесу, зустріч здобувачів ННІ права із адвокатом Адвокатського об’єднання « Sayenko Kharenko” Ющенко Т. В. , із адвокатами обговорювалася тематика актуальних напрямків розвитку і практики права інтелектуальної власності. Адвокат поділилась власним досвідом , студенти активно брали участь у заході та залишились дуже задоволені отриманою інформацією, а також закріпили власні професійні уміння та навички.


5 жовтня 2020 р. на кафедрі відбулося засідання кафедри. К.ю.н., доцент кафедри Менів Л. Д. виступила з доповіддю щодо формування KPI науково-педагогічними працівниками кафедри. А також в рамках засідання кафедри було проведено науково-практичний семінар на тему “Організація сучасного освітнього процесу у ВЗО: проблеми та перспективи” де з доповіддю виступив д.ю.н., професор кафедри Рябченко Ю.Ю.


22 травня 2020 року в рамках «Дня науки» кафедрою цивільного права та процесу ННІ права спільно із здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня було проведено навчально-методичний семінар на тему: «Актуальна проблематика здійснення приватних прав». Запропоновані доповіді викликали інтерес та жваве обговорення серед професорсько-викладацького складу кафедри. Під час проведення семінару розгорнулася дискусія щодо проблемних аспектів написання та підготовки кваліфікаційних (дипломних) робіт, акцентувалася увага на пошук шляхів їх удосконалення. Маємо надію, що після проведення навчально-методичного семінару у здобувачів вищої освіти сформувалось чітке уявлення написання та підготовки кваліфікаційних (дипломних) робіт.

14 травня 2020 року в рамках «Дня науки» кафедрою цивільного права та процесу спільно зі студентами гуртка «Цивіліст» було проведено Ділову гру «Судове засідання в цивільній справі». Студентами було відтворено судовий розгляд цивільної справи щодо спадкування. Після проведення гри у студентів-учасників сформувалось чітке уявлення про аспекти розгляду справи у суді, включаючи всі етапи судового розгляду. Дякуємо студентам за активну участь!!!

25.02.2020 р. американським юристом, професором, директором програми «магістр юриспруденції», доктором юриспруденції Університету «Ріджент» (Вірджинія, США) Джеймсом А. Девідсом та професором правознавства, директором он-лайн програми Всесвітньої незалежної школи права Юрієм Мантілі, президентом асоціації «Еммануїл» Стівом Вебером для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти було прочитано лекцію в рамках міжнародної діяльності кафедри. За форматом лекція поєднувала у собі елементи інформаційної лекції, лекції-бесіди та проблемної лекції. У результаті проведення лекції здобувачам було висвітлено загальні положення щодо демократії як політичного режиму та суспільної моралі, деякі проблемні питання співвідношення цих категорій у правовому контексті, обговорено можливі шляхи вирішення таких проблем з урахуванням національної науки та практики. Також на заході були присутні іноземні студенти.
 

21 лютого 2020 року кафедрою цивільного права та процесу навчально-наукового інституту права Університету ДФС України проведено Олімпіаду на кращого знавця приватно-правових дисциплін кафедри: “Цивільне право”, “Цивільний процес”, “Сімейне право”. 

20 лютого 2020 року в рамках роботи гуртка “Цивіліст” кафедри цивільного права та процесу навчально-наукового інституту права професором кафедри, д.ю.н., доцентом Рябченком Ю.Ю. проведено науковий семінар на тему: “Обрання способу захисту суб’єктивного приватного права”. Детально обговорено проблемні ситуації у практиці застосування форм та способів захисту суб`єктивних приватних прав.

11 лютого 2020 року Заходом, організованим в рамках проведення декади кафедри цивільного права та процесу став науковий семінар проведений для студентів гуртка «Цивіліст» доцентом кафедри Менів Л.Д., к.ю.н., доцентом на тему «Перспективи запровадження дуальної освіти в ННІ права». Молодих науковців зацікавила тема доповіді і перспективи запровадження дуальної освіти. На думку студентів отримана ними інформація є корисною і спонукає до серйозних роздумів про подальше навчання.


30 січня 2020 р. на запрошення Київської митниці Держмитслужби в.о. начальника кафедри, професора Рябченко О. П. взяла участь у робочій зустрічі “Зворотній зв’язок: як працюється бізнесу в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби?” за підсумком перших місяців роботи новоствореної митниці.

 До участі в зустрічі долучилися представники кафедри цивільного права і процесу ННІ права

Результати робочої зустрічі враховані при підготовці навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни за ОП « Охорона та захист цивільних прав».

На фото:

-керівник митниці – Антон Борисенко;
-керівники профільних підрозділів митниці та митних постів у м. Києві, Київській,Житомирській та Черкаській областей;


10 грудня 2019 року професором кафедри Новицькою Н.Б., д.ю.н., доцентом було проведено тренінг на тему: «Окремі аспекти особливостей апробації результатів наукових досліджень».

13 листопада 2019 року було проведено майстер-клас адвоката Юлії Михайлівни Савелової на тему «Актуальні питання сімейного права».

07 листопада 2019 року було проведено зустріч із завідувачем Бучанської міської державної нотаріальної контори Киівської області, нотаріусом Фальковською Л.М. на тему: «Роль нотаріату у суспільстві».

11 жовтня 2019 року працівники кафедри цивільного права та процесу ННІ права та здобувачі вищої освіти  ННІ права  взяли участь y проведеній кафедрою Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми приватного права».

У роботі конференції взяли участь представники інших вищих навчальних закладів України, зокрема Харківського національного університету внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Ірпінського державного коледжу економіки і права.

За підсумками проведення конференції видано збірник доповідей учасників конференції у pdf-форматі.

У рамках проведення декади права в ННІ права 4 жовтня 2019 року відбулось урочисте відкриття учбової зали судових засідань ауд. Е 401 кафедри цивільного права та процесу Головою Ірпінського міського суду Київської області Саранюк Людмилою Павлівною, Директором Вишневського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Драгілєвою Любов Юріївною, Директором ННІ права Топчієм Василем Васильовичем.

Студенти інституту права мали можливість поспілкуватися також із практикуючими правниками суддею Ірпінського міського суду Київської області Кафтановим Віталієм Володимировичем, начальником відділу Ірпінського бюро правової допомоги Гараніною Людмилою Павлівною.

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]

Відбулося засідання Науково-методичної ради Університету

21 жовтня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Відповідно до порядку денного розглянуті питання організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм в Університеті, а саме: про результати  вступних випробувань випускників бакалаврату при вступі в магістратуру за технологією ЗНО доповіли заступники директорів ННІ/Факультету, результати анкетування “Освітнє середовище Університету державної фіскальної служби України”  представила Начальник Навчально-методичного […]
Всі новини та анонси

Увага! Стажування молоді!

    З 22 жовтня 2021 року Державна служба якості освіти у м.Києві (далі – управління Служби)  проводить стажування молоді, яка не перебуває на посадах державної служби, щоб ознайомити зі специфікою державної служби та сформувати вмотивований кадровий резерв; ознайомити з діяльністю управління Служби активних та ініціативних молодих людей, які цікавляться державною службою. Ми пропонуємо стажування […]

У Податковому університеті відбудеться II Міжнародний податковий конгрес

Податковий університет запрошує представників законодавчої та виконавчої влади, судових органів, бізнесу, громадських організацій, експертів галузі, науковців та молодих вчених взяти участь у ІІ Міжнародному податковому конгресі, який відбудеться 26 листопада 2021 року. Мета Конгресу: відкрита комунікація між фахівцями у сфері публічних фінансів, оподаткування та новим поколінням інтелектуальної та ділової еліти країни, зміцнення економічного патріотизму, формування […]

Увага! Конкурс на логотип Державного інституту сімейної та молодіжної політики

  Державний інститут сімейної та молодіжної політики запрошує студентів Податкового університету та зацікавлену молодь взяти участь у розробці логотипу (емблему)  Інституту. Конкурс проводиться у два етапи: І етап – до 30 листопада 2021 року; ІІ етап – до 30 грудня 2021 року. Для участі у І етапі Конкурсу необхідно надіслати заявку за формою https://cutt.ly/lRhg3vy до 30 листопада […]

Дбаючи про ваше здоров’я в Податковому університеті продовжується кампанія з вакцинації

    Запрошуємо усіх співробітників, студентів та членів їх родин на безкоштовну вакцинацію від Covid-19. Вакцинація відбуватиметься 20 жовтня у Медичному центрі Університету ДФС України (вул. Північна, 48) з 9:00 до 16:00 години. Доступні вакцини: – Pfizer; – CoronaVac. Попередній запис на вакцинацію здійснюється за телефоном +380963887939 90 (Марина Кітченко) Пам’ятайте, що на сьогодні вакцинація […]