Відділ міжнародного співробітництва

Міжнародне співробітництво є  невід’ємною частиною діяльності Університету державної фіскальної  служби України та спрямоване на інтеграцію Університету до європейського та світового загальноосвітнього простору, насамперед шляхом розвитку співпраці з провідними закордонними вищими навчальними закладами, урядовими та неурядовими організаціями, освітніми асоціаціями та фондами, а також набуває все більшого значення для ефективної діяльності Університету та потребує постійного розвитку.
Відділ міжнародного освітнього співробітництва Університету державної фіскальної служби України створено з метою підвищення наукового потенціалу студентства та розвитку міжнародної діяльності університету.
Мета відділу –  інтеграція в міжнародній освітній та академічний простір зважаючи на необхідність підвищення якості освітньої та наукової діяльності в Університеті, а також посилення його міжнародної привабливості.
Провідними цілями діяльності Відділу міжнародного освітнього співробітництва є:

 • забезпечення належного інтелектуального потенціалу;
 • безпосереднє залучення та плідна співпраця з науково-педагогічними працівниками, співробітниками, студентами та аспірантами університету;
 • розвиток тісних взаємовідносин з вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами.

Для досягнення даної мети, головним завданням відділу міжнародного освітнього  співробітництва є створення умов для розвитку міжнародного співробітництва в Університеті та його організація, а саме:

 • налагодження і підтримання співпраці із провідними зарубіжними вищими навчальними закладами та міжнародними організаціями у сфері освіти і науки;
 • розробка і впровадження спільних наукових і навчальних проектів з міжнародними академічними партнерами;
 • організація навчання в університеті іноземних громадян, осіб без громадянства у відповідності з чинним законодавством України;
 • своєчасне виконання доручень і розпоряджень керівництва Університету з питань, що входять до компетенції відділу міжнародного співробітництва;
 • забезпечення інформування професорсько-викладацького складу, працівників, курсантів та студентів Університету про діяльність відділу у сфері міжнародного наукового співробітництва у галузі освіти і науки;
 • координація роботи інститутів, кафедр по підвищенню ефективності міжнародних договірних відносин із зарубіжними вищими навчальними закладами та міжнародними організаціями у сфері освіти і науки;
 • допомога в оформленні документів, необхідних для навчання, стажування за кордоном студентів, викладачів та співробітників Університету;
 • підготовка візитів до Університету офіційних іноземних делегацій, а також візитів офіційних делегацій від Університету закордон;
 • забезпечення прийому офіційних іноземних делегацій в університеті;
 • забезпечення участі іноземців у роботі науково-комунікативних та культурних заходів Університету;
 • сприяння видавничій діяльності іноземців у роботі науково-комунікативних заходів Університету;
 • участь у роботі закордонних органів з підготовки наукових кадрів.

У сфері міжнародного освітнього співробітництва надаються наступні види послуг:

 1. надання допомоги студентам, слухачам з числа іноземних громадян в отриманні віз;
 2. надання консультаційних послуг, послуг з перекладу та інших послуг слухачам, студентам, аспірантам, докторантам та працівникам Університету, які від’їжджають за кордон, крім випадків, коли такий від’їзд передбачений відповідним навчальним планом з підготовки кадрів;
 3. надання консультаційних послуг, послуг з перекладу та інших послуг працівникам, які від’їжджають за кордон для наукового стажування або педагогічної роботи.

Університет на даний момент дає великий старт молодим спеціалістам отримати підвищення своєї кваліфікації,  навчання в іноземних університетах та отримання стипендій, знижок на навчання.