Відділ забезпечення якості вищої освіти є структурним підрозділом Навчально-наукового центру організації освітнього процесу УДФСУ. Відділ у своїй діяльності керується принципами прозорості, конкурентності, академічної доброчесності, об’єктивності, адаптивності, інтегративності. 

Основними функціями Відділу є:

 • вивчення досвіду передових закладів вищої освіти України та врахування «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти»;  
 • розробка нормативних документів (положень, порядків, інструкцій тощо) щодо забезпечення якості освіти та контроль за їх виконанням;
 • надання рекомендацій щодо запровадження процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • опрацювання усіх видів опитування, що проходять в Університеті, контроль за їх оприлюдненням, у тому числі анкетування «Викладач очима студентів/курсантів» в електронному форматі із залученням здобувачів усіх рівнів та форм навчання;
 • контроль за відповідністю кваліфікаційних характеристик науково-педагогічних працівників при формуванні груп забезпечення спеціальностей;
 • організацію перевірки текстових робіт на наявність академічного плагіату та відповідальність за академічне шахрайство, якщо випадки такого шахрайства не були вчасно виявлені працівниками Центру;
 • співпраця з науковими керівниками у частині вдосконалення шляхів покращення якості текстових робіт (курсових, випускних кваліфікаційних (дипломних) здобувачів вищої освіти;
 • запровадження процедур вимірювання якості надання освітніх послуг шляхом тестування, проведення різних видів контролю;
 • активна співпраця з органами студентського самоврядування у частині дотримання академічної доброчесності та задоволеності якістю організації освітнього процесу та освітньої діяльності;
 • контроль за дотриманням учасниками освітнього процесу «Кодексу академічної доброчесності в УДФСУ», «Кодексу честі та корпоративної етики в УДФСУ» та дієвістю процедур врегулювання конфліктних ситуацій;
 • проведення організаційних та консультативних заходів з ліцензування та акредитації в Університеті;
 • проведення моніторингу офіційного сайту Університету з метою своєчасного оприлюднення інформації щодо організації освітнього процесу та освітньої діяльності.

Фурманюк Валентина Федорівна, завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти

Контактні дані: valent_dn@ukr.net

Мисько Валентина Ігорівна, провідний фахівець

Контактні дані: monitoring2.2019@gmail.com

Контакти: 08201, Україна, Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, каб.207

        e-mail: 03.05@nusta.edu.ua

В процесі розробки

Викладач очима студентів ІІ семестр 2018-2019


Викладач очима студентів 1 сем. 2019-2020н.р