Відділ забезпечення якості вищої освіти є структурним підрозділом Навчально-наукового центру організації освітнього процесу УДФСУ. Відділ у своїй діяльності керується принципами прозорості, конкурентності, академічної доброчесності, об’єктивності, адаптивності, інтегративності. 

Основними функціями Відділу є:

 • вивчення досвіду передових закладів вищої освіти України та врахування «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти»;  
 • розробка нормативних документів (положень, порядків, інструкцій тощо) щодо забезпечення якості освіти та контроль за їх виконанням;
 • надання рекомендацій щодо запровадження процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • опрацювання усіх видів опитування, що проходять в Університеті, контроль за їх оприлюдненням, у тому числі анкетування «Викладач очима студентів/курсантів» в електронному форматі із залученням здобувачів усіх рівнів та форм навчання;
 • контроль за відповідністю кваліфікаційних характеристик науково-педагогічних працівників при формуванні груп забезпечення спеціальностей;
 • організацію перевірки текстових робіт на наявність академічного плагіату та відповідальність за академічне шахрайство, якщо випадки такого шахрайства не були вчасно виявлені працівниками Центру;
 • співпраця з науковими керівниками у частині вдосконалення шляхів покращення якості текстових робіт (курсових, випускних кваліфікаційних (дипломних) здобувачів вищої освіти;
 • запровадження процедур вимірювання якості надання освітніх послуг шляхом тестування, проведення різних видів контролю;
 • активна співпраця з органами студентського самоврядування у частині дотримання академічної доброчесності та задоволеності якістю організації освітнього процесу та освітньої діяльності;
 • контроль за дотриманням учасниками освітнього процесу «Кодексу академічної доброчесності в УДФСУ», «Кодексу честі та корпоративної етики в УДФСУ» та дієвістю процедур врегулювання конфліктних ситуацій;
 • проведення організаційних та консультативних заходів з ліцензування та акредитації в Університеті;
 • проведення моніторингу офіційного сайту Університету з метою своєчасного оприлюднення інформації щодо організації освітнього процесу та освітньої діяльності.

Фурманюк Валентина Федорівна, завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти

Контактні дані: valent_dn@ukr.net

Мисько Валентина Ігорівна, провідний фахівець

Контактні дані: monitoring2.2019@gmail.com

Місце знаходження: 08201, Україна, Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, каб.207

        e-mail: 03.05@nusta.edu.ua

В процесі розробки

Положення про запобігання та виявлення плагіату в УДФСУ

Положення про анкетування здобувачів вищої освіти УДФСУ “Викладач очима здобувача”

Лист МОН Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)

Аналітична записка Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

Кодекс академічної доброчесності

Глосарій

Кодекс честі та корпоративної етики

Порадник-для-ЗВО

Положення про акредитацію

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності

Положення про систему внутрішнього забзепечення якості вищої освіти в УДФСУ

Положення про академічну доброчесність УДФСУ

Результати

Звіти про результати анкетування здобувачів вищої освіти


Результати опитування аспірантів за ОНП “Облік і оподаткування”

Викладач очима студентів ІІ семестр 2018-2019

Викладач очима студентів 1 сем. 2019-2020н.р

Викладач очима здобувачів за ІІ семестр 2019/2020 н.р.


Результати анкетування здобувачів освіти щодо ефективності організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

Результати опитування аспірантів за ОНП “Економіка”


Результати проведених опитувань учасників освітнього процесу та роботодавців ОП «Правове регулювання публічних та приватних відносин».

Опитування стейкхолдерів ОП Правове регулювання ППВ


Результати проведених опитувань учасників освітнього процесу Університету

Науково-педагогічні працівники про освітній процес

Оцінка освітнього процесу очима здобувачів

Діяльність Університету очима здобувачів

Атмосфера в освітньому середовищі очима здобувачів

Витяг з Рiшення_НМР_17-12.2020