Навчально-науковий центр організації освітнього процесу

Навчально-науковий центр організації освітнього процесу був створений у 2015 році. Очолила центр в червні 2015 року к.ю.н., доцент Винниченко-Кумкова Лілія Олександрівна.

Метою діяльності Центру є науково-методичне забезпечення освітнього процесу та організація науково-методичної роботи в Університеті. До структури Центру входять 4 відділи, а саме: навчальний, навчально-методичний відділи, відділ супроводження ЄДЕБО та відділ профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню.

За безпосередньої участи працівників центру протягом 2016-2019 рр. було забезпечено ліцензування 16 спеціальностей за першим (бакалаврським), 14 спеціальностей за другим (магістерським) та 5 спеціальностей за третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти, а також підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Метою діяльності Центру є організація освітнього процесу, науково-методичної, профорієнтаційної роботи, ліцензування та акредитації спеціальностей кафедрами Університету а також супроводження Єдиної державної електронної баз з питань освіти

Основними завданнями Центру є:

 • планування, організація, координація, оперативне управління освітнім процесом і науково-методичною роботою в Університеті з урахуванням вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів МОН, Мінфіну, наказів і розпоряджень ректора, рішень Вченої ради, Науково-методичної ради та ректорату з питань організації та навчально- методичного забезпечення освітнього процесу на рівні, що забезпечує підготовку кваліфікованих кадрів;
 • підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, надання освітніх послуг, встановлення їх відповідності потребам ринку праці та удосконалення якості викладання дисциплін науково-педагогічними працівниками Університету, впровадження інноваційних технологій навчання;
 • підготовка матеріалів та організаційно- методичне супроводження процедур ліцензування, акредитації;
 • організація та технологічне супроводження процесу формування та ведення у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО) обліку даних щодо контингенту здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, діяльності Університету та іншої необхідної інформації;
 • дослідження усіх чинників, демографічних, соціально-економічних умов, що сприяють процесам ефективного залучення абітурієнтів та просування і використання випускників як на вітчизняному, так і на світовому ринку праці. 

Навчальний відділ 

Основними досягненнями навчального відділу за останні роки є: впровадження та постійне розширення спектру застосування АСУ «Управління університетом»; оптимізацію процесу формування навчального навантаження науково-педагогічних працівників, чисельності академічних груп та їх потоків; оновлення нормативної бази стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти; налагоджено систему замовлення та виготовлення документів про вищу освіту випускникам Університету; запровадження інноваційних підходів до організації освітнього процесу, зокрема розвиток дуальної та дистанційної освіти.

 

Навчальний відділ очолювали: М. М. Довгопол (з 1996 р.), М. В. Глух (з 2014 р.), К. В. Перехрестенко (з 2015 р.). Сьогодні відділом керує канд. екон. наук Сидоренко Олексій Миколайович (з 2016 р.).

Основні функції:

 • організація освітнього процесу на рівні, що забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих фахівців за освітніми ступенями бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста;
 • контроль за виконанням навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін з усіх спеціальностей і форм навчання;
 • розробка графіків освітнього процесу разом з дирекціями навчально- наукових інститутів, філій, навчальним відділенням факультету;
 • організація складання розкладів навчальних занять та заліково-екзаменаційних сесій, постійний контроль їх виконання учасниками освітнього процесу;
 • організація та контроль планування і виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками, в тому числі за погодинною формою оплати праці;
 • адміністрування та технічне супроводження Автоматизованої системи управління «Управління Університетом»;
 • організація комплектування екзаменаційних комісій, підготовка проектів наказів про затвердження голів та склад екзаменаційних комісій, контроль їх роботи, ведення документації, підготовки звітів;
 • організація замовлення дипломів державного зразка про вищу освіту та додатків до них, студентських квитків, а також повторної видачі документів про вищу освіту державного зразка та їх дублікатів у разі їх втрати або пошкодження;
 • контроль за організацією самостійної роботи, проведенням індивідуальних занять та консультацій для здобувачів вищої освіти;
 • підготовка проектів наказів і розпоряджень з питань організації освітнього процесу та контролю їх виконання, підготовка необхідних матеріалів для розгляду на Вченій раді Університету, ректораті, Науково- методичній раді та робочих нарадах Центру;
 • надання у встановленому порядку пропозицій щодо обсягів державного замовлення на прийом та випуск студентів (курсантів)

Навчально-методичний відділ

За останні роки значно модернізовано зміст освіти, навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців та супровід професійного розвитку науково-педагогічних працівників. За 2016-2020 роки посилено супровід професійного розвитку викладачів відповідно до оновлених нормативів Міністерства освіти і науки України щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Відділом здійснюється методичний супровід розробки, затвердження та введення в дію освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки здобувачів вищої освіти. До проектування та моніторингу освітніх програм залучені стейкхолдери, оптимізовано кількість освітніх програм та системно підвищується їх якість. 

 

Навчально-методичний відділ очолювали: М. М. Недашківський (1993–1996), С. Я. Цимбалюк (1996–2001), К. Г. Резніченко (2004–2005), А. А. Чилікін (2006–2008), О. О. Бойко-Слобожан (2008–2017), канд. наук держ. упр. І. І. Самойлова (з 2018 р.), сьогодні керує відділом канд. біол.наук, доцент Качур Ірина Володимирівна

Основні функції:

 • розробка нормативно-правових документів, що регламентують науково-методичну роботу в Університеті;
 • експертиза навчальних планів на предмет відповідності вимогам стандартів вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій, іншим нормативним документам КМУ,  МОН та Університету;
 • координація діяльності та підготовка документів для розгляду на Науково-методичній раді;
 • контроль якості науково-методичного забезпечення освітніх програм на кафедрах Університету;
 • аналіз ефективності використання існуючих і впровадження в освітній процес нових форм і методів навчання, спрямованих на підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти;
 • вивчення передового досвіду провідних освітніх установ з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу з метою його впровадження в Університеті;
 • координація діяльності структурних підрозділів щодо підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних (педагогічних) працівників, контроль їх своєчасності;
 • організація планування і моніторинг видавничої діяльності в Університеті;
 • розробка методичних рекомендацій щодо організації освітньої діяльності в Університеті;
 • координація діяльності кафедр щодо проведення відкритих занять, надання консультативно-методичної допомоги

Відділ супроводження ЄДЕБО

Відділ супроводження ЄДЕБО впродовж останніх п’яти років удосконалив процедуру обліку руху контингенту здобувачів вищої освіти, зменшив кількість звітної документації. Відділом автоматизовано процес формування звітності та оброблення статистичної інформації шляхом підключення до Єдиної державної електронної бази з питань освіти  власної автоматизованої системи АСУ «Управління Університетом». Єдина база в повній мірі наповнена та постійно оновлюється даними науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Університету, при цьому, не порушуючи методів та засобів, що забезпечують захист інформації в рамках єдиного інформаційного простору Університету.

Відділ супроводження ЄДЕБО очолювали: О. Г. Дурманова (2007–2013), І. І. Кіслова (2013–2015), О. М. Сидоренко (2015–2016). Сьогодні відділом керує Михалевич Аліна Леонідівна (з 2017 р.).

Основні функції:

 • організація технічного супроводження процесу формування та ведення в ЄДЕБО обліку даних щодо діяльності Університету;
 • збір, обробку, аналіз та підготовка документів до верифікації в ЄДЕБО;
 • забезпечення довідковою інформацією щодо кваліфікаційних рівнів, спеціальностей/напрямів підготовки, навчальних закладів, зареєстрованих в ЄДЕБО;
 • ведення обліку та аналізу руху контингенту студентів (курсантів), відповідно до наказів ректора, підготовка встановленої нормативної звітності, статистичної інформації;
 • підготовка інформації про здобувачів вищої освіти Університету на запити органів державної влади, підприємств, установ та організацій;
 • отримання від навчально-наукових інститутів, факультету та філій Університету даних про рух контингенту здобувачів вищої освіти та своєчасна їх обробка

Відділ профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню

Відділом вдосконалено підходи до профорієнтаційної роботи, запроваджено практику днів гостинності окремими кафедрами, а також дистанційного проведення днів відкритих дверей навчально-науковими інститутами та факультетом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції. Університетом укладено понад 300 договорів із закладами загальної середньої освіти, створено електронну базу таких закладів для сприяння структурним підрозділам університету у профорієнтаційній роботі. Також відділом систематично проводяться заходи зі сприяння працевлаштуванню випускників та здобувачів вищої освіти, створено та забезпечено доступ на офіційному сайті бази роботодавців та вакансій

У різні часи відділ очолювали: З. М. Гураль (1980–1991), А. І. Бедаш (1994–2009), В. О. Левшун (2002–2006), Т. І. Маркелова (2005–2007), Н. М. Лісова (2007), Т. О. Щуренко (2007–2009), О. А. Ярова (2008–2010), О. М. Мельник (2009–2014), М. М. Недашківський (2015), Т. А. Шахматова (2016). Сьогодні відділом керує  Тарнавська Валентина Валентинівна (з 2016 р.)

Основні функції:

 • проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді з метою залучення їх до вступу на навчання в Університеті за обраним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю;
 • налагодження зв’язків із загальноосвітніми школами, ліцеями, гімназіями, вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації з профорієнтаційною метою;
 • організація та супроводження освітнього процесу на підготовчих курсах за єдиними базовими навчальними програмами та планами, які за змістом і структурою відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання;
 • організація та методична допомога розробки та видання методичного забезпечення освітнього процесу на підготовчих курсах;
 • організаційне супроводження роботи приймальної комісії Університету;
 • сприяння працевлаштуванню студентів (курсантів) та випускників Університету;
 • проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою, підготовку яких здійснює Університет;
 • підготовка до підписання угод, договорів, меморандумів про співпрацю з центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями – потенційними роботодавцями;
 • організація та участь у ярмарках вакансій та інших заходах, в тому числі проведення тренінгів та семінарів для студентів (курсантів) та випускників Університету, з метою їх подальшого працевлаштування

ПОЛОЖЕННЯ про НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ