Навчально-науковий центр організації освітнього процесу

      Навчально-науковий центр організації освітнього процесу був створений у 2015 році. Очолила центр в червні 2015 року к.ю.н., доцент Винниченко-Кумкова Лілія Олександрівна. Метою діяльності Центру є науково-методичне забезпечення освітнього процесу та організація науково-методичної роботи в Університеті. До структури Центру входять 5 відділів, а саме:

      Навчальний відділ здійснює організацію освітнього процесу на рівні, що забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих фахівців за освітніми рівнями бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, спільно з кафедрами Університету формує навчальне навантаження, складає розклад навчальних занять, здійснює замовлення та друк документів про вищу освіту та студентських квитків. Відділ забезпечує адміністрування АСУ «Управління університетом». Також відділом координуються питання стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти та заповнення вакантних місць державного замовлення.

      Навчально-методичний відділ здійснює розробку нормативно-правових документів, що регламентують навчальну і методичну роботу в Університеті. Здійснює експертизу навчальних планів на предмет відповідності вимогам освітніх стандартів і нормативних документів МОН та Університету. Вивчає та поширює передовий досвіду провідних освітніх установ з метою його використання для вдосконалення діяльності Університету у сфері навчально-методичної роботи.

      Відділ супроводження ЄДЕБО здійснює організацію технічного супроводження процесу формування та ведення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти обліку даних щодо діяльності Університету, збирає, обробляє, аналізує та готує документи до верифікації в ЄДЕБО. Веде облік формування та руху контингенту студентів.

      Відділ забезпечення якості вищої освіти здійснює вдосконалення та підтримку роботи комплексної системи моніторингу якості надання освітніх послуг в Університеті, зокрема впровадження принципів, показників і процедур вимірювання і аналізу якості освіти і освітньої діяльності Університету на основі національних та міжнародних стандартів і методів загального управління якістю. Надає методичну та консультаційну підтримку робіт з впровадження методів управління якістю та розробки документації в структурних підрозділах Університету.

      Відділ профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню здійснює проведення професійної орієнтації серед учнівської молоді з метою виявлення їх здібностей і обдарувань щодо подальшого навчання в Університеті за обраним освітнім ступенем, напрямом підготовки, спеціальністю. Відділ забезпечує проходження переддипломної практики здобувачами вищої освіти. Також він проводить постійний аналіз попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює Університет та налагоджує співпрацю за дорученням керівництва Університету з потенційними роботодавцями і, здійснює сприяння працевлаштуванню до них студентів та випускників Університету.