Наукова школа Університету – це колектив висококваліфікованих учених одного напряму досліджень, яких об’єднують спільні підходи до розв’язання  наукових проблем, стиль роботи, ідеї та методи їх реалізації в практичному житті суспільства.

Наукова школа функціонує під керівництвом досвідченого доктора наук (професора), засновника наукового напряму досліджень, наукові здобутки якого визнані вітчизняним та зарубіжним науковим співтовариством.

Дослідницька тематика (науковий напрям) – необхідна умова існування наукової школи. Вона повинна характеризуватись продуктивністю, тобто в ній повинні бути закладені можливості її розгортання за мірою освоєння предмета досліджень. Дослідницька тема затверджується Вченою радою Університету і відображає провідну ідею діяльності наукової школи.

Ознакою наукової школи є сформований потужний науковий колектив, який спільно виконує науково-дослідну роботу по науковій темі, зареєстрованій в Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та/або по госпрозрахунковій темі, виконаної в університеті.

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

«Адміністративно-правові гарантії законності і правопорядку»

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Рябченко Олена Петрівна

доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

– розвиток доктрини адміністративного права і процесу

– захист прав, свобод, законних інтересів у публічно-правових відносинах

– забезпечення митної безпеки

– адміністративно-правове регулювання відносин у сфері економіки

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Завальна Жанна Вікторівна «Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування», 2010 р.,
 2. Басов Андрій Віталійович «Адміністративно-правові засади забезпечення громадської безпеки в надзвичайних ситуаціях», 2014 р.
 3. Чеховська Ірина Василівна «Адміністративно-правове забезпечення державної сімейної політики в Україні», 2014 р.
 4. Старинський Микола Володимирович «Валютні правовідносини: теоретико-методологічний аспект», 2016 р.
 5. Вітвіцький Сергій Сергійович «Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації», 2016 р.
 6. Артеменко Ігор Анатолійович «Органи публічної адміністрації як суб’єкти адміністративно-процесуального права: теорія та практика», 2017 р.
 7. Тильчик Ольга Віталіївна «Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки: теорія і практика», 2018 р.

КАНДИДАТИ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Під керівництвом захищено більше 30 кандидатських дисертацій, зокрема:

– Клімова Світлана Миколаївна «Інституціональна організація фінансового контролю на центральному рівні державного управління» (кандидат наук з державного управління), 2003 р.

– Кіданова Ніна Борисівна «Державна політика правового забезпечення державного управління аграрним сектором економіки» (кандидат наук з державного управління), 2003 р.

– Тучак Микола Олексійович «Адміністративно-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції» (кандидат юридичних наук), 2002 р.

– Мірошніченко Оксана Станіславівна «Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні» (кандидат юридичних наук), 2005 р.

– Коптєв Павло Борисович «Організаційно-правові засади діяльності підрозділів по роботі з персоналом ОВС» (кандидат юридичних наук), 2006 р.

– Павліченко Євгенія Володимирівна «Адміністративно-правові засади фінансового моніторингу» (кандидат юридичних наук), 2009 р.

– Орел Оксана Вікторівна «Наукова організація праці дільничного інспектора міліції: адміністративно-правові засади» (кандидат юридичних наук), 2010 р.

– Чернетченко Владислав Вікторович «Юридичні гарантії надходжень податків, зборів до бюджетів та державних цільових фондів» (кандидат юридичних наук), 2012 р.

– Гладка Наталія Михайлівна «Правове регулювання вирішення публічно-правових спорів, що випливають із соціальних відносин» (кандидат юридичних наук), 2015 р.   

– Сімонова Ірина Петрівна «Адміністративно-правове регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах у сфері оподаткування» (кандидат юридичних наук), 2017 р.

– Баженова Анастасія Анатоліївна «Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності», 2018 р.

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

докторів юридичних наук – 7

кандидатів юридичних наук, кандидатів наук з державного управління – більше 30

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ:

– статті у провідних фахових наукових журналах;

 1. Рябченко О.П. Категорія «публічно-правовий спір»: розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій. Вісник Конституційного Суду України. №4-5.2011. с.174-179
 2. Рябченко О.П. Доктринальна основа запровадження судового конституційного процесу: питання формування. Вісник Конституційного Суду України.  2014.  №2. с.94-100
 3. Рябченко О.П. До питання конституційних засад народовладдя в Україні. Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. Випуск 5. К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2014. с.82-86
 4. Рябченко О.П. До питання про новелізацію правового регулювання провадження за скаргами громадян в органах забезпечення митної діяльності. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). 2016.  № 1-2 (64-65).  с.15-19
 5. Рябченко О.П.  Про особливості провадження у справах про порушення митних правил: сучасний стан правового регулювання. Часопис Київського університету права.  2016.  № 2. С. 90–93.
 6. Рябченко О.П., Романяк М.М. Щодо визначення предмету судової адміністративної юрисдикції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки».  2017.  Вип. 1. Том 2.  с.58-60
 7. Рябченко О.П. Про процесуальну форму діяльності суб’єктів забезпечення митної безпеки. Право і суспільство.  2016. № 4. с.133-137
 8. Riabchenko O. Subject of administrative law: content novelty. Eurôpska Veda. Vedecký časopis. European Scientific jornal.2018.3.  p.31-34

– статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus;

Olena Dzhafarova, Olena Riabchenko, Igor Artemenko. Structural and legal analysis of banking safety in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies Vol. 4, No. 5, 2018.p.64-74

– індекси цитування провідних дослідників;

бібліографічні посилання – 512

h індекс – 8

i 10 індекс – 7

Бібліометрика української науки» https://scholar.google.com.ua/citations?user=JAoYmgYAAAAJ&hl=uk

– наукові монографії, навчальні посібники, підручники, науково-практичні коментарі до законодавства;

 1. Рябченко О.П. Концептуальні проблеми застосування диспозитивного методу публічно-правового регулювання відносин у сфері економіки. Наукова доповідь. – К.: Логос, 2013. – 40с.
 2. Рябченко О.П. Адміністративно-правові засади протидії корупції в оподаткуванні. Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири: монографія/ авторський колектив; за заг.ред. П.В. Пашка, Л.Л. Тарангул. – К.: ТОВ «Новий друк», 2015. – 570с. – с.393-406
 3. Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування: колективна монографія/ за заг.ред.проф.О.П. Рябченко. – Х.: В деле, 2016. – 472с.
 4. Адміністративне судочинство: навчальний посібник/ за заг.ред. проф. О.П. Рябченко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 304с.
 5. Riabchenko O.P. Some doctrinal innovations in definition of the subject of administrative law  Human security in the context of globalization: modern legal paradigm [monograph]/ Under the general editorship Iryna Sopilko. – Slovak Republic, Podhajska. – 2017. – 278c. – c.34-40
 6. Рябченко О.П., Винниченко Л.О. Актуальні питання правового регулювання провадження у справах про контрабанду й інші порушення митних правил. European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”,2018.524p.-p.316-334
 7. Селіванов А.О., Рябченко О.П. Розділ ІІІ. Управління державною службою. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»/ за ред.А.О. Селіванова та М.І. Іншина. – 2-ге вид., переробл.і доп.- Х.: Право, 2018. – 552с. – с.126-173
 8. Рябченко О.П. Розділ 3 Публічне адміністрування у сфері економіки/ Адміністративне право України. Повний курс: підручник/ Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін.Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.446с.,с.340-353.

– зареєстровані об’єкти права інтелектуальної власності;

Право на науковий твір «Новелізація категорій адміністративного права і процесу: окремі питання трансформації їх змісту» Рябченко Олена Петрівна (свідоцтво про реєстрацію авторського права №80960 від 15.08.2018)

– отримані нагороди, премії, академічні звання тощо.

 1. Заохочувальна відзнака Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – нагрудний знак «Правосуддя і справедливість» – наказ Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 15.09.2014 №42;
 2. Відзнака МВС України «Почесний знак МВС України» – наказ МВС України від 04.03.2008 р. №420 о/с;
 3. Відзнака МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» І ступеня – наказ  МВС України від 28.10.2004 р. №1288
 4. Відзнака МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня – наказ  МВС України від 07.02.2002 р. №114;
 5. Відзнака МВС України «За відзнаку в службі» І ступеня – наказ  МВС України від 10.06.2004 р. №648;
 6. Відзнака МВС України «За відзнаку в службі» ІІ ступеня – наказ  МВС України від 05.03.2004 р. №417 о/с;
 7. Нагрудний знак «За бездоганну службу» ІІІ ступеня – наказ ДПС України від 28.05.2012р. №1138.

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

«Стратегія і тактика управління розвитком соціально-економічних систем».

 

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Наумов Олександр Борисович, доктор економічних наук, професор.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

– інституційні механізми розвитку соціально-економічних систем національного, регіонального та галузевого рівнів;

– стратегія та механізми забезпечення сталого розвитку виробничо-господарських формувань;

– процеси інтеграції, спеціалізації та диверсифікації та в економічному просторі;

– інноваційно-інвестиційні процеси у галузях та регіонах;

– механізми регулювання розвитку регіональних ринків продуктів та послуг;

– моніторинг і контроль соціально-економічних процесів.  

 

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ

 1. Мохненко Андрій Сергійович  «Розвиток фермерських господарств в системі факторів конкурентного середовища: теорія, методологія, практика», 2011.
 2. Савенко Ігор Іванович «Теоретико-методологічні засади функціонування заготівельних підприємств хлібопродуктів: теорія, методологія, практика», 2011. 
 3. Виноградчий Віктор Іванович «Розвиток та економічна ефективність функціонування підприємств з виробництва продукції вівчарства», 2012.
 4. Дороховський Олександр Миколайович «Формування та функціонування регіональних транспортно-логістичних систем: теорія, методологія, практика», 2013.
 5. Пашко Даляна Василівна «Управління сталим розвитком регіонального ринку продовольства: теорія, методологія, практика», 2014. 
 6. Крюкова Ірина Олександрівна «Економічна адаптація молокопереробних підприємств до інноваційної моделі розвитку: теорія, методологія, практика», 2014. 
 7. Майданевич Юлія Петрівна «Стратегічне управління виробничо-господарською діяльністю інтегрованих об’єднань переробних підприємств аграрної сфери: теорія, методологія, практика», 2014.
 8. Ніценко Віталій Сергійович «Механізми формування і функціонування інтегрованих підприємницьких структур у агропродовольчій сфері: теорія, методологія, практика», 2015.
 9. Потишняк Олена Миколаївна «Організаційно-економічні механізми інтеграційної взаємодії аграрних та промислових підприємств з виробництва та переробки вовни: теорія, методологія, практика», 2015.

КАНДИДАТИ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ

 1. Мартинова Ольга Валентинівна «Формування адаптивної системи управління якістю продукції вовнопереробних підприємств», 2008.
 2. Левковська Тетяна Володимирівна «Формування інноваційної моделі розвитку інтегрованого агротекстильного виробництва», 2010.
 3. Рассихіна Вікторія Євгенівна «Удосконалення механізму інноваційного розвитку підприємств з виробництва та первинної обробки вовни», 2010.
 4. Майборода Олександр Валерійович «Інституційний механізм регулювання інвестиційних процесів в харчовій галузі», 2011.
 5. Маргаритіна Олена Борисівна «Удосконалення механізмів митного регулювання в системі забезпечення економічної безпеки», 2011.
 6. Смутко Андрій Миколайович «Стратегічне планування в системі управління на хлібопекарських підприємствах», 2011.
 7. Цимбал Олексій Юрійович «Формування кластерного механізму розвитку та ефективного функціонування підприємств з виробництва та переробки вовни», 2011. 
 8. Казьмін Євген Васильович «Удосконалення механізмів ефективного використання земельних ресурсів рекреаційних територій», 2011.
 9. Корнієнко Галина Валентинівна «Організаційно-управлінські механізми розвитку садівництва в Україні», 2012.
 10. Пономарьов Олександр Сергійович «Формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій аграрних підприємств», 2012. 
 11. Єрмаков Олександр Іванович «Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків харчових підприємств в умовах міжнародної інтеграції», 2012. 

 

ДОКТОРИ ТА КАНДИДАТИ НАУК, ПІДГОТОВЛЕНІ ПОСЛІДОВНИКАМИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

Доктори наук:

 1. Ганжуренко Ірина Валеріївна «Управління розвитком маркетингово-логістичних систем суб’єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика», 2019 (науковий консультант – д.е.н., доцент Ніценко В. С.).
 2. Назаренко Олександр Володимирович «Розвиток управління земельними ресурсами аграрних підприємств: теорія, методологія, практика», 2017 (науковй консультант – д.е.н., доцент Крюкова І. О.).

 

Кандидати наук:

 1. Машлякевич Аліна Олександрівна «Формування лізингових відносин в аграрній сфері», 2012 (науковий керівник – д.е.н., доцент Виноградчий В. І.).
 2. Сігнатулін Максим Віталійович «Механізми управління ефективним розвитком зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості», 2014 (науковий керівник – д.е.н., доцент Дороховський О. М.).
 3. Іванова Ганна Олександрівна «Управління потенціалом розвитку маркетингової діяльності аграрних підприємств», 2018 (науковий керівник – д.е.н., доцент Потишняк О. М.).

 

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

25 осіб, з них:

– 11 докторів економічних наук;

– 14 кандидатів економічних наук.

 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ

Статті представників наукової школи у виданнях, внесених до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science

 

 1. Kryukova I. O., Kalyna T. Ye., Burdeina N. M., Romashko O. M. Managing the financial state of oil & gas sector enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2019. № 28. Vol 1. Р. 150170 Web of Science.
 2. Hilorme T., Perevozova I., Shpak L., Mokhnenko A., Korovchuk Y. Human capital cost accounting in the company management system. Academy of Accountingand Financial Studies Journal. London, 2019. № 23. Special Issue 2 SCOPUS.
 3. Perevozova I., Mokhnenko A., Mykhailyshyn L., Stalinska O., Vivchar O. Formation of account of reservoir expenses model. Academy of Accountingand Financial Studies Journal. London, 2019. № 23. Special Issue 2 SCOPUS.
 4. Gontareva I., Borovyk M., Babenko V., Perevozova I., Mokhnenko A. Identification of Efficiency Factors for Control over Information and Communication Provision of Sustainable Development in Higher Education Institutions. Wseas Transactions on Environment and Development, 2019. № 15. P. 593–604 SCOPUS.
 5. HRYSHOVA I. YU., NAUMOV O. B., SHABATURA T. S. BRAND CAPITALIZATION AS A TOOL TO MAXIMIZE BUSINESS VALUE. SCIENTIFIC BULLETIN OF POLISSIA, 2016. № 3 (7). Р. 168175 WEB OF SCIENCE.
 6. NAUMOV A. B., PANYUK T. P., DANYLCHENKO L. I. THE IMPACT OF SOCIAL POLICY ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE. SCIENTIFIC BULLETIN OF POLISSIA, 2017. № 1 (9), P. 1. 2017. Р. 5562. WEB OF SCIENCE.
 7. Naumov O. B., Kovalenko O. M., Savin S. Yu. Technique of Assessing Future Managers’ Leadership Qualities in Modern Socio-Cultural Environment. Наука і освіта, 2017. № 10. С. 126132. Web of Science.
 8. Lytvynenko V. Dynamic Bayesian Networks Application for Evaluating the Investment Projects Effectiveness. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020 / V. Lytvynenko, O. Naumov, M. Voronenko, J. Krejci, L. Naumova, D. Nikynenko, N. Savina; Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1246. / In: Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds); Springer, Cham, 2020. P. 315330. DOI: 10.1007/978-3-030-54215-3_20 SCOPUS.
 9. Nitsenko V., Havrysh V., Bilan Y., Streimikiene D. Assessment of optimal location for a centralized biogas upgrading facility. Energy & Environment, 2019. Vol. 30. № 3. Р. 462–480 URL: 10.1177/0958305X18793110 Web of Science.
 10. Nitsenko V.,  Chukurna O., Kralia V.,  Sahachko Y.,  Morkunas M.,  Volkov A. Modelling and managing the effect of transferring the dynamics of exchange rates on prices of machine-building enterprises in Ukraine. Polish Journal of Management. Studies in June, 2019. Vol. 19. № 1. Р. 117–129 DOI:https://doi.org/10.17512/pjms.2019.19.1.09 Web of Science.
 11. Nitsenko V.,  Bilan Y., Ushkarenko I.,  Chmut A.,  Sharapa O. Outsourcing in International Economic Relations. Montenegrin. Journal of Economics. 2017. №. 3. Vol. 13. Р. 175–185. DOI:10.14254/1800-5845/2017.13-3.14 Web of Science.
 12. Nitsenko V.,  Mardani A.,  Streimikis J.,  Ishchenko M.,  Chaikovsky M.,;  Stoyanova-Koval S., Arutiunian R. Automatic Information System of Risk Assessment for Agricultural Enterprises of Ukraine. Montenegrin. Journal of Economics. 2019. № 2, Vol. 15. Р: 139–152. DOI: 10.14254/1800-5845/2019.15-2.11 Web of Science.
 13. Nitsenko, V. S., Bilan, Yu. V.,  Samoilyk, Iu. V. Conceptual modeling of agri-food market development under economy’s globalization conceptual modeling of agri-food market development under economy’s globalization. Scientific Bulletin of Polissia. 2017. № 3. Р. 54–61. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-54-61 Web of Science.
 14. Potyshniak О., Dobuliak L., Filippov V., Malakhovskyi Y., Lozova O. Assessment of the Effectiveness of the Strategic Management System of Investment Activities of Companies. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Vol. 18. Issue 4. P15 SCOPUS.
 15. Zaslavska O., Potyshniak O., Poliakova Y., Prokhorchuk S, Nezdoimynoha O. Y. Synchronization of credit risks of commercial banks. Journal of Management Information and Decision Sciences. 2020. Vol. 23. Issue 2. P3541 SCOPUS.
 16. Savenko I., Sedikova I., Boiko O. Food security of the black sea littoral and features of its development. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. № 5. Vol. 4. Р. 297–305 Web of Science.

 

Cтатті у провідних фахових наукових виданнях

 1. Дороховський О. М.  Раціональне залучення та використання інвестицій для підприємств дорожнього господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 5–9.
 2. Дороховський О. М. Методи оптимізації бізнес-процесів на підприємствах транспорту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2016. № 18. Том 1. С. 125–137.
 3. Крюкова І. О., Замлинський В. А., Калина Т. Є.  Аграрний потенціал України в контексті економічного співробітництва з Канадою: сучасний стан та перспективи нарощування. Економіка АПК. 2018. № 9. С. 46–55.
 4. Мохненко А. С., Федорчук О. М. Вплив евроінтеграційних процесів на конкурентоспроможність аграрних підприємств. Вісник Херсонського державного університету. 2018. № 32. С. 91–93.
 5. Naumova L. М., Naumov O. B., Lebedeva V. V.  Concept of the development of agrarian and industrial production on the basis of cross-sector integration. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». 2016. № 1 (67). С.38–42.
 6. Язлюк Б. О., Наумов О. Б. Соціально-економічні чинники нарощення процесів тіньової економіки України. Український журнал прикладної економіки. 2016. № 1. Том 1. С. 180–186. 
 7. Гришова І. Ю., Наумов О. Б., Давидюк О. О. Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі. Український журнал прикладної економіки/ 2016. № 2. Том 1. С. 36–49.
 8. Жиляєв І. Б., Наумов О. Б., Наумова Л. М. Інституційні детермінанти й стратегічні напрямки економічного розвитку національного господарства. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. №5. С. 89–95.
 9. Наумов О. Б., Стоянова-Коваль С. С. Механізм державно-приватного партнерства як інструмент стабілізації інвестиційного процесу. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 5. С. 98–105.
 10. Наумов О. Б., Наумова Л. М. Стратегічні вектори державного регулювання агропромислового виробництва: інструменти та методи консолідації ресурсів розвитку. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 4. С 93-100.
 11. Наумова Л. М., Наумов О. Б., Воронжак П. В. Стратегічне планування маркетингової діяльності аграрного підприємства. Український журнал прикладної економіки. 2017. Випуск 1. Том 2. С. 77–84.
 12. Наумов О. Б., Наумова Л. М.  Стратегічні імперативи інституційного регулювання інноваційного розвитку промислового виробництва. Економічні інновації: збірник наукових праць. 2017. Вип. 64. С. 224–229.
 13. Наумов О. Б. Концептуальні засади інституційного регулювання стратегічного розвитку агропромислового виробництва в Україні. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2017. № 2. С. 33–38.
 14. Наумов О. Б., Стоянова-Коваль С. С. Стратегічні пріоритети інституційного регулювання інноваційного розвитку харчової промисловості. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 1. С. 131–137.
 15. Наумов О. Б., Стоянова-Коваль С. С. Методологічні контури державного регулювання розвитку та безпеки соціально-економічних систем. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2017. № 6. С. 123–129.
 16. Наумов О. Б., Наумова Л. М., Жарук Л. В., Наумова О. В. Механізми формування мережевих інтегрованих організаційних структур у системі виробництва продукції вівчарства. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». 2017. Вип. 12. С. 156–160.
 17. Наумов О. Б. Стратегічні імперативи державного регулювання розвитку торгово-промислової сфери національної економіки. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: збірник наукових праць Донецького державного університету управління Серія «Економіка». 2017. Вип. 303 Т. ХVІІI. С.30.
 18. Наумов О. Б., Наумова Л. М., Наумова О. В. Інституційне регулювання розвитку торговельно-промислової сфери економіки України. Економічний аналіз. 2018. № 4. Том 28. С. 36–42.
 19. Наумова Л. М., Наумов О. Б., Наумова О. В. Управління інноваційним розвитком ідприємств харчової промисловості в умовах глобальних еколого-економічних викликів. Економічні інновації: збірник наукових праць. 2019. Вип. 2 (71). Том 21. С. 91–101.
 20. НАУМОВА Л. М. , НАУМОВ О. Б., НАУМОВА О. В. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АКТИВІЗАЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ. 2019. № 3. ТОМ 4. С. 7785. DОІ: 10.36887/2415-8453-2019-3-9 
 21. Ніценко В. С., Гоголь М. М. Сучасний стан системи управління і обліку на вертикально-інтегрованих підприємствах. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2018. № 6 (76). С.49–53.
 22. Пашко Д. В. Досвід країн ЄС у врегулюванні та реалізації права на публічну службу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2018. № 6 . С. 148–154.
 23. Потишняк О. М., Міненко С. І., Ракчєєв І. Ю. Роль публічно-приватного партнерства у фінансуванні інфраструктурних проєктів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Серія «Економічні науки». 2019. Вип. 202. С. 292–299.
 24. Потишняк О. М. Метод планування рівня якості й параметрів продукції. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 8 (1). С. 17–19.
 25. Потишняк О. М., Ткаченко С. А. Проект ефективної діагностики якості продукції, робіт. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 8/1. С. 6–9. 
 26. Потишняк О. М., Міненко С. І., Ракчєєв І. Ю. Роль публічно-приватного партнерства у фінансуванні інфраструктурних проєктів. Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Серія «Економічні Науки». 2019. № 202. С. 292–299. 
 27. Савенко І. І. Продовольча безпека України – похідна від антропогенного навантаження на природне середовище. Економічний аналіз: збірник наукових працью 2016. Вип. 12. С. 266–269. 
 28. Савенко І. І. Результати впровадження ринкової моделі господарювання в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень. 2017. Вип. 1(48). С. 97–105. 

 

Наукові монографії та інші видання:

 1. Naumov O., Gryshova I., Rozsa Z. Leadership in Energy Efficiency of Agro-industrial Production: Regional Aspects. Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. Springer Proceedings in Business and Economics / In: Strielkowski W., Chigisheva O. Springer, Cham. 2018. DОІ: 10.1007/978-3-319-74216-8_58
 2. Naumov O., Naumova L. Formation of the development program of the light and textile industry and its resource base. Formation strategy of economic structures: the tools and practices: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi; ISMA University. Riga. 2016. Р. 231–240.
 3. Naumov O., Batrakova T., Kushnir S. Establishment of agro-industrial products quality system and its impact on competitiveness. Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entities agrarian business: collective monograph. / edited by M. Bezpartochnyi; ISMA University. Riga. 2017. Р. 109–117.
 4. Наумов О. Б., Райко Г. О. Моделювання розвитку агропромислового підприємства. Інформаційні технології економічного розвитку регіону: монографія / За заг. ред. Н. А. Соколової Херсон. 2016. С. 129–155.
 5. Наумова Л. М., Наумов О. Б., Наумова О. В. Система управління якістю в інтегрованому агропромисловому виробництві. Розвиток підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища: управління, реалізація та перспективи: монографія / / за заг. ред. М. В. Шарко. Херсон, 2019. С. 211–227. 

 

Бібліографічні ідентифікатори провідних дослідників

Керівник наукової школи – д.е.н., професор Наумов О. Б.:

ОRCID: 0000-0003-4808-0241

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=tjOqWboAAAAJ&hl=ru

Web of Science Researcher ID: AAE-6661-2019

Scopus: 57218492304

 

Отримані нагороди, премії, академічні звання тощо

Керівник наукової школи д.е.н., професор Наумов О. Б. багаторазово нагороджений почесними грамотами, преміями, грамотою голови Херсонської обласної державної адміністрації, у 2008 р отримав грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, є членом-кореспондентом Міжнародної академії економіки та екотехнологій, є членом редакційної колегії наукового фахового видання «Вісник Херсонського національного технічного університету». У 2018–2019 рр. працював запрошеним професором у Цзянсуському педагогічному університеті (Сюйчжоу, КНР).

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

«Правове регулювання фінансової безпеки держави»

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Білоус Віктор Тарасович, д.ю.н., професор

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

Адміністративне право і процес, фінансове право, податкове право, фінансова безпека держави

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Боднарчук Олег Григорович
 2. Бригінець Олександр Олексійович
 3. Буханевич Олександр Миколайович
 4. Гусаров Сергій Миколайович
 5. Заросило Володимир Олексійович
 6. Проценко Тарас Олександрович
 7. Суббот Анатолій Іванович
 8. Шопіна Ірина Миколаївна   

КАНДИДАТИ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Боднарчук Олег Григорович
 2. Бригінець Олександр Олексійович
 3. Буханевич Олександр Миколайович
 4. Гусаров Сергій Миколайович
 5. Заросило Володимир Олексійович
 6. Проценко Тарас Олександрович
 7. Суббот Анатолій Іванович
 8. Шопіна Ірина Миколаївна  
 9. Гарбінська-Руденко Альона Валеріївна
 10. Гаркуша Світлана Василівна
 11. Гой Віктор Петрович
 12. Касьяненко Артем Миколайович
 13. Ковтун Валентина Миколаївна
 14. Кузьменко (Сластьоненко) Оксана Олександрівна
 15. Потапова Сніжана Михайлівна
 16. Романенко Людмила Миколаївна
 17. Самофалов Олександр Леонідович
 18. Таможній Олександр Васильович
 19. Тісногуз Вікторія Василівна
 20. Тильчик В’ячеслав Вячеславович
 21. Фетісова Світлана Володимирівна
 22. Умнова Олена Володимирівна
 23. Бабенко Антон Юрійович

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

25 чоловік

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ:

Буханевич О.М. Деякі питання становлення інституту адміністративних послуг в Україні на підзаконному рівні / В.Т. Білоус, О.М. Буханевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. № 837. – С. 23-28.

Заросило В. О. Загрози фінансовій безпеці та їх класифікація / В. О. Заросило // Наукові праці МАУП. Серія : Юридичні науки. – 2017. – Вип. 1. – С. 17-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupun_2017_1_5

Проценко Т. О. Наукова і науково-технічна діяльність ДНДІ МВС України: завдання, дослідження, проблеми [Текст] / МВС України, Держ. НДІ ; [упоряд. Т. О. Проценко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. О. Криволапчука. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – 292 с. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – 100 прим. – ISBN 978-617-7589-71-5

Суббот А. І. Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства / А. Суббот, Ю. Дем’янчук // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 6. – С. 113-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_6_26

Шопіна І. М. Актуальні проблеми сучасного стану розвитку воєнного (військового) права як науки і навчальної дисципліни / І. М. Шопіна, О. О. Гущин // Форум права. – 2017. – № 2. – С. 144–148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_2_24

Гарбінська-Руденко А. В. Правова характеристика розвитку міждержавного співробітництва у сфері запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню / А. В. Гарбінська-Руденко // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип. 1. – С. 132-137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2017_1_24

Касьяненко А. М. Фінансова відповідальність за порушення бюджетного законодавства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. М. Касьяненко; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2015. – 20 c. – укp.

Потапова С. М. Саморегуляція як професійно важлива якість працівника ОВС / С. М. Потапова, О. В. Землянська // Право і Безпека. – 2015. – № 3. – С. 150-154. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_3_32

Романенко Л. М. Експертиза в адміністративному процесі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. М. Романенко; М-ва внутр. справ України, Держ. НДІ . – К., 2013. – 20 c. – укp.

Самофалов О. Л. Правова держава як фактор розвитку громадянського суспільства / Л. П. Самофалов, О. Л. Самофалов, Д. М. Шевченко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . – 2016. – № 2. – С. 189-198. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2016_2_19

Тильчик В. В. Нормативно-правове регулювання процедури досудового вирішення публічно-правових спорів у сфері реалізації податкової та митної політики: проблеми уніфікації / В. В. Тильчик // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – 2016. – № 845. – С. 161-166. – Бібліогр.: 5 назв. – укp.

Бабенко А. Ю. Поняття та сутність процедури застосування фінансово-правової відповідальності за порушення митного законодавства / А. Ю. Бабенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2017. – Вип. 42. – С. 155-158. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_42_37.

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

«Інноваційна, податкова та фінансова політика»

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Онишко Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

– реальний та фінансовий сектори економіки;

– фінансова система;

– фінансове забезпечення розвитку економіки;

– інвестиційно-інноваційний розвиток;

– бюджетно-податкова політика.

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Швабій Костянтин Іванович «Модернізація системи оподаткування доходів населення України», 2010 р.
 2. Маргасова Вікторія Геннадіївна, «Стратегія забезпечення стійкості економіки України до загроз економічній безпеці», 2015 р.
 3. Прокопенко Валерія Юріївна «Фінансово-кредитні інструменти активізації розвитку ринку нерухомості», 2015 р.
 4. Ткаленко Наталія Валеріївна, «Формування інноваційного ресурсу в умовах розбудови в Україні постіндустріального суспільства», 2015 р.
 5. Забаштанський Максим Миколайович «Механізм фінансового забезпечення розвитку концесійних відносин в Україні», 2016 р.
 6. Лактіонова Олександра Анатоліївна «Забезпечення гнучкості фінансової системи в умовах циклічного розвитку економіки», 2017 р.

КАНДИДАТИ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Теліщук Микола Миколайович «Податкова діяльність держави в перехідній економіці України», 2003 р.
 2. Стефанович Єгор Андрійович «Джерела фінансування та їх оптимізація», 2012 р.
 3. Куценко Валентин Валентинович «Грошові перекази у фінансовій системі України», 2013 р.
 4. Шкробот Маріна Володимирівна «Забезпечення стратегічної модернізації підприємств гідро електроенергетики», 2014 р.
 5. Карпенко Світлана Петрівна «Акцизне оподаткування в системі регулювання сукупного попиту», 2016 р.
 6. Новицький Віталій Андрійович «Механізми мінімізації впливу офшорів на систему оподаткування в Україні», 2016 р.
 7. Погоріла Вікторія Миколаївна «Оцінка кредитоспроможності банку на ринку міжбанківського кредитування», 2017 р.
 8. Шевчук Юлія Василівна «Фінансове забезпечення розвитку медичного страхування в Україні», 2018 р.

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

47 осіб, з них:

– 8 докторів економічних наук;

– 33 кандидати економічних наук

– 2 старші викладачі;

– 3 аспіранти;

– 1 здобувач.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ:

– статті у провідних фахових наукових журналах:

 1. Онишко С. В., Карпенко С. П. Динаміка сукупного попиту в Україні: структурні деформації та перспективи їх подолання. Бізнес-інформ. 2015. № 2(445). С. 8-14.
 2. Онишко С. В. Методологічні підходи до узгодження стійкості і гнучкості фінансового ринку в інвестиційному механізмі соціально-економічного розвитку. Науковий вісник НУДПСУ. 2015. №2(69). С. 123-128.
 3. Онишко С. В., Самофат І. С. До питання вдосконалення оподаткування діяльності страхових компаній в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 2. С. 182-192
 4. Онишко С. В., Лактіонова О. А. Перспективи впровадження фіскальних правил в Україні та їх інституційне забезпечення. Економічний аналіз. 2015. Том 22. № 1. С. 138-150.
 5. Онишко С.В., Стадник Н.П. Деякі перспективи забезпечення ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 2. С. 193-204
 6. Онишко С. В., Паєнтко Т. В. Обіг державних цінних паперів та зростання державного боргу в контексті збалансування інтересів держави і суспільства. Бізнес-інформ. 2016. № 4 (459). С. 213-220
 7. Онишко С. В., Новицький В. А. Using offshores in economic activity through the behavioral effects of economic agents. Незалежний аудитор. 2016. №16 (ІІ). С. 34-40
 8. Онишко С. В. Шевчук Ю. В. Проблеми фінансування і перспективи розвитку медичного страхування в Україні. Інтелект XXІ. 2016. № 5. С.158–162.
 9. Онишко С. В. До питання модернізації надання суспільних благ у контексті фінансової спроможності домогосподарств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. 2016. № 3 (31). С. 158-163
 10. Онишко С. В. Роль державних цінних паперів у реструктуризації боргових зобов’язань України. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 4(2). С. 65-69
 11. Онишко С. В. Узгодження фінансової та соціальної політик як передумова розбудови соціально-орієнтованої економіки. Незалежний аудитор. 2017. №21 (ІІІ). С. 2-8
 12. Онишко С.В. Інноваційна спрямованість як орієнтир нарощування фінансового потенціалу соціально-економічного розвитку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія  «Економіка». 2017. № 7(35). С. 60-64.
 13. Онишко С. В., Шевчук Ю. В. Проблеми фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні в контексті оптимізації співвідношення між справедливістю та ефективністю. Ефективна економіка. 2018. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 14. Онишко С. В., Чуницька І. І. Стратегічна траєкторія розвитку фінансового ринку у форматі взаємодії складових його інфраструктурного потенціалу. Бізнес Інформ. 2018. № 7. С. 194-201.
 15. Онишко С. В. Фінансова безпека і фінансова політика держави в категоріях їх взаємовпливу та узгодження. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2018, № 2. С. 263-273.

– статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus:

 1. Онишко С. В., Веселов І. С. Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 4. С. 223-234 (Scopus).
 2. Онишко Св. В., Онишко С. В. Державне регулювання кластеризації економіки як напрямок розбудови національної інноваційної моделі. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 11. С. 55–61 (Scopus).
 3. Онишко С. В. Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 3. С. 248-257 (Scopus).
 4. Онишко Св. В., Онишко С.В. Фінансовий ринок в системі джерел фінансового забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку України. Науковий вісник Полісся. 2016. Вип. 2. С. 122-126. (Web of Science Core Collection)

– індекси цитування провідних дослідників:

Керівник наукової школи – д.е.н., професор Онишко С.В.:

бібліографічні посилання – 1357

h індекс – 17

i10 індекс – 21

Бібліометрика української науки: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=EmVdLlYAAAAJ

– наукові монографії, навчальні посібники, підручники:

 1. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: монографія. Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2004. 434 с.
 2. Інноваційна модель економіки: правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів / Онишко С. В. та ін.; заг. ред. Ю. П. Доценко. Київ : МП «Леся», 2006. 196 с.
 3. Актуальные проблемы налоговой политики в условиях модернизации экономики: опыт Украины и Белоруссии: монография / Под ред д.э.н., проф. С.В. Онышко: Ирпень: Национальный университет ГНС Украины, 2007. 396 с.
 4. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Онишко С. В. та ін. Київ: КНТ, 2008. 255 с.
 5. Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України: монографія / Онишко С. В. та ін.; за заг. ред. С. В. Онишко, В. П. Унинець-Ходаківської. Ірпінь : Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2013. 604 с.
 6. Інноваційний розвиток України та податкове регулювання: стан і діалектика взаємозв’язків: монографія / за заг. ред. С. В. Онишко. Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. 298 с.
 7. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: монографія / за заг. ред. д.е.н., професора С. В. Онишко. Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. 452 с. Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 45.
 8. Онишко Св. В., Паєнтко Т. В., Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: навч. посіб. Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. 330 с. Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 56.
 9. Онишко Св. В., Онишко С. В., Новицький В. А. Регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації = Regulation of financial markets under globalization : навч. посіб. Ірпінь : УДФСУ, 2018. 305 с.
 10. Фінансовий ринок : підручник: у 2 т. / Коваленко Ю.М., Ковернінська Ю.В., Онишко С.В., Кужелєв М.О. та ін..; кер. авт. кол. і наук. ред.. Ю.М. Коваленко. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 830 с. Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 117
 11. Інноватика на фінансових ринках : монографія / за науковою д.е.н., професора С. В. Онишко. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 466 с. Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 110.

– зареєстровані об’єкти права інтелектуальної власності:

 1. Право на науковий твір «Управління фінансовими активами як інструмент забезпечення ефективності фінансового ринку», Онишко Світлана Василівна (свідоцтво про реєстрацію авторського права №83906 від 21.12.2018)
 2. Право на науковий твір «Методологічні підходи до узгодження стійкості та гнучкості фінансового ринку в інвестиційному механізмі соціально-економічного розвитку», Онишко Світлана Василівна (свідоцтво про реєстрацію авторського права №83907 від 21.12.2018)
 3. Право на науковий твір «До питання модернізації надання суспільних послуг у контексті фінансової спроможності домогосподарств», Онишко Світлана Василівна (свідоцтво про реєстрацію авторського права №83908 від 21.12.2018)
 4. Право на науковий твір «Роль державних цінних паперів у реструктуризації боргових зобов’язань України», Онишко Світлана Василівна (свідоцтво про реєстрацію авторського права №83909 від 21.12.2018)
 5. Право на науковий твір «Інноваційна спрямованість як орієнтир нарощування фінансового потенціалу соціально-економічного розвитку», Онишко Світлана Василівна (свідоцтво про реєстрацію авторського права №83910 від 21.12.2018)

– отримані нагороди, премії, академічні звання тощо:

Керівник наукової школи д.е.н., професор Онишко С.В. нагороджена почесними грамотами, грамотами і подяками Кабінету Міністрів України, Державної фіскальної служби України, Виконавчого комітету Ірпінської міської ради, Університету державної фіскальної служби України, Знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України, Знаком «Почесний працівник державної податкової служби України», Знаком «За внесок у розвиток Університету», відзнакою «Почесний працівник Університету ДФС України», у 2018 році Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Кримінально-процесуальні та криміналістичні особливості розслідування злочинів

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Цимбал Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

– розвиток доктрини кримінального процесу та криміналістики;

– захист прав, свобод, законних інтересів у кримінальному провадженні;

– кримінально-процесуальні та криміналістичні прийоми розслідування злочинів;

– тактика та методика розслідування злочинів;

– особливості розслідування злочинів у сфері оподаткування.

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАТНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Під керівництвом Цимбала П.В. захищено 1 докторську дисертацію.

КАНДИДАТИ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Під керівництвом Цимбала П.В. захищено 20 кандидатських дисертацій.

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Кількісно-кваліфікаційний склад наукової школи (осіб) – 32, з них:

Перше покоління докторів та кандидатів юридичних наук

– докторів юридичних наук:

Столітній Антон Володимирович, «Електронне кримінальне провадження на досудовому розслідуванні», 2018 рік.

– кандидатів юридичних наук:

 1. Барабаш Тетяна Миколаївна, «Предмет доказування у кримінальних справах  про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів», 2002 рік;
 2. Чигрина Галина Леонідівна, «Джерела доказів у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів», 2004 рік;
 3. Данченко Тетяна Володимирівна, «Застава в системі запобіжних заходів у кримінальному процесі України», 2007 рік;
 4. Гарбовський Леонід Антонович, «Процесуальне забезпечення конфіскації майна в кримінальному судочинстві», 2008 рік;
 5. Фрідман-Козаченко Марія Михайлівна, «Особливості криміналістичної профілактики злочинів у сфері оподаткування», 2011 рік;
 6. Галян Сергій Володимирович, «Дізнання по злочинах у сфері оподаткування: процесуальні та організаційні аспекти», 2012 рік;
 7. Сіренко Оксана Володимирівна, «Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми», 2012 рік;
 8. Омельчук Любов Василівна, «Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками», 2013 рік;
 9. Кимлик Наталія Володимирівна, «Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із корупцією», 2013 рік;
 10. Мілевський Олександр Олександрович, «Особливості розслідування злочинів, вчинених у Чорнобильській зоні відчуження», 2013 рік;
 11. Мудряк Тамара Олександрівна, «Криміналістичне забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами», 2013 рік;
 12. Линник Олена Валеріївна, «Використання поліграфа при розслідуванні злочинів у кримінальному судочинстві України», 2015 рік;
 13. Жерж Наталія Анатоліївна, «Криміналістичне моделювання і використання психологічного портрета невідомого злочинця при розслідуванні насильницьких злочинів», 2015 рік;
 14. Ляшук Олеся Миколаївна, «Особливості міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на території України», 2015 рік;
 15. Антонюк Анастасія Борисівна, «Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень», 2016 рік;
 16. Мілевська Альона Олександрівна, «Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних документів», 2016 рік;
 17. Слободянюк Борис Костянтинович, «Розслідування умисного знищення або пошкодження чужого майна», 2016 рік;
 18. Товтин Світлана Вікторівна, «Тактичні прийоми розслідування вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями», 2016 рік;
 19. Хаваліц Ольга Володимирівна, «Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні кримінальних правопорушень терористичного характеру», 2016 рік;
 20. Діков Ілля Валерійович, «Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення», 2016 рік.

Друге покоління кандидатів юридичних наук:

 1. Каланча Інга Георгіївна (науковий керівник Столітній А.В.) «Судове провадження в умовах електронного реформування кримінальної юстиції України», 2017 рік
 2. Важинський Володимир Михайлович (науковий керівник Барабаш Т.М.) «Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов’язаних з ним злочинів в Україні», 2009 рік
 3. Калганова Олена Анатоліївна (науковий керівник Барабаш Т.М.) «Процесуально-правові засади участі іноземних громадян у кримінальному судочинстві України», 2007 рік
 4. Охотіна Юлія Володимирівна (науковий керівник Барабаш Т.М.) «Виправдання як категорія кримінально-процесуального права України», 2012 рік
 5. Шнягін Олександр Георгійович (науковий керівник Барабаш Т.М.) «Реалізація функції захисту в кримінальному процесі України», 2010 рік
 6. Юрченко Аліна Михайлівна (науковий керівник Гарбовський Л.А.) «Процесуальне забезпечення взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження», 2018 рік

Третє покоління кандидатів юридичних наук:

 1. Супрун Тетяна Миколаївна (науковий керівник Калганова О.А.) «Правові презумпції у кримінальному судочинстві України», 2013 рік
 2. Куровська Тетяна Володимирівна (науковий керівник Калганова О.А.) «Забезпечення процесуальної безпеки приватних осіб у кримінальному судочинстві України», 2013 рік
 3. Балицький Тарас Миколайович (науковий керівник Калганова О.А.) «Слідчий експеримент в системі слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні України», 2015 рік
 4. Проданик Іван Васильович (науковий керівник Калганова О.А.) «Процесуально-правові засади провадження у справах про взаємопов’язані злочини», 2017 рік
 5. Москалюк Юлія Дмитрівна (науковий керівник Калганова О.А.) «Домашній арешт і тримання під вартою в системі заходів забезпечення кримінального провадження в Україні», 2015 рік.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ:

– статті у провідних фахових наукових виданнях

 1. Цимбал П.В., Бахин В.П., Ищенко А.В., Кузьмичов В.С. Проблемы рационализации следствия // Теоретические и практические проблемы обеспечения раскрытия и расследования преступлений криминалистическими методами и средствами. – Киев, 1992, – С. 66-74.
 2. Цимбал П.В., Бахін В.П. Функції експертних закладів і підвищення якості слідства // Забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх справ України (збірник наукових праць).- К.,1993, С.112-122.
 3. Цимбал П.В., Бахін В.П. Удосконалення форм використання науково – технічних досягнень у розслідуванні // Проблеми удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства. – К.,1993,-С. 112-121
 4. Цимбал П.В. Питання удосконалення слідства // Депон. Укр. НДІ НТІ 16.02.1993, №169.
 5. Цимбал П.В., Бахін В.П., Іщенко А.В., Кузьмічов В.С. Про поняття криміналістичної рекомендації // Депон. Укр. НДІ НТІ 16.02.1993, №170.
 6. Цимбал П.В., Шамрай В.О. Проблеми розслідування податкових злочинів та вдосконалення слідчої діяльності // Науковий вісник: збірник  наукових праць УФЕІ, -Ірпінь, 1997, №1 – С.83 – 85.
 7. Цимбал П.В. Україна у складі Інтерполу в боротьбі з міжнародною злочинністю // Науковий вісник: збірник  наукових праць УФЕІ,-Ірпінь, 1999, №1 – С. 158 – 164.
 8. Цимбал П.В., Барабаш Т. М. Проблеми забезпечення підозрюваному, обвинуваченому та підсудному права на захист // Науковий вісник: збірник наукових праць УФЕІ, – Ірпінь, 1999, № 3 (6) – С. 146 – 148.
 9. Цимбал П.В., Фрідман І.Я. Використання  знань спеціалістів при розслідуванні злочинів у сфері економіки // Науковий вісник: збірник наукових праць УФЕІ,-Ірпінь, 2000, №1, – С.153 –158.
 10. Цимбал П.В., Кузьмічов В.С., Євдокименко С. Поняття злочинної діяльності // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України ,- Ірпінь, -2000, №3(9), – С.119 –123.
 11. Цимбал П.В., Фрідман І.Я. Питання вдосконалення кримінально -процесуального законодавства в діяльності податкової міліції // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, -Ірпінь, 2000, №4(10), – С.131-135.
 12. Цимбал П.В., Лисиченко В.К. Поняття “організована злочинність”  і типові ознаки сучасних злочинних утворень в Україні // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, – Ірпінь, 2001, №1(11), –  С.159 -165.
 13. Цимбал П.В., Фрідман І. Я. Використання спеціальних знань у роботі податкової міліції // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, – Ірпінь, 2001, №2(12), – С. 231-236.
 14. Цимбал П.В., Проблеми вдосконалення податкового законодавства та засоби протидії в боротьбі з транснаціональною злочинністю // Вісник Університету внутрішніх справ, – Харків,  2002, випуск 12, частина ІІ, – С. 106 – 109.
 15. Цимбал П.В., Фрідман І. Я. Удосконалення криміналістичних обліків для успішної роботи органів дізнання та досудового слідства // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, – Ірпінь, 2002, №3(17), – С. 153-157
 16. Цимбал П.В., Барабаш Т.М. Детермінанти вчинення ухилень від сплати податків як елемент предмета доказування в кримінальній справі // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, – Ірпінь, 2002, №2(16), – С. 170-179.
 17. Цимбал П.В., Фрідман І. Я. Особливості аналізу і дослідження документів при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, – Ірпінь, 2003, №1(19), – С. 108-116.
 18. Цимбал П.В., Чигрина Г. Л. Показання свідка як джерело доказів ухилення від оподаткування // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ, – Одеса, 2003, №1 – С.152 – 160.
 19. Цимбал П.В., Фрідман І. Я. Використання матеріалів експертних закладів у профілактичній роботі // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, – Ірпінь, 2003, № 2 (20), – С. 257 – 264.
 20. Цимбал П.В., Фрідман І. Я. Процесуальні і непроцесуальні форми профілактики злочинів в експертних закладах // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2003, № 3 (21), – С. 218 – 226.
 21. Цимбал П.В., Мілевський О.П. Початковий етап розслідування ухилень від сплати податків // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2004, № 2 (24), – С. 188 – 192.
 22. Цимбал П.В., Постіл Н. С. Правові аспекти міжнародного співробітництва у боротьбі з комп’ютерними злочинами // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2004, № 3 (25), – С. 207 – 212.
 23. Цимбал П.В. Виникнення та розвиток податкової системи Київської Русі // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2004, № 4 (26), – С. 203 – 209.
 24. Цимбал П.В., Барабаш Т. М. Значення предмета доказування при розслідуванні кримінальних справ в Україні // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – Запоріжжя, 2004, № 3 (28), – С. 209 – 218.
 25. Цимбал П.В. Податки України періоду Великого князівства Литовського // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – Запоріжжя, 2004, № 4 (29), – С. 259 – 268.

26.Цимбал П.В. Податкова політика України за існування Української Народної Республіки, Гетьманату та Директорії: історико-правові аспекти // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2004, № 5 (27), –  С. 259 – 263.

 1. Цимбал П.В. Податки України за часів Речі Посполитої: правовий аналіз // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2005, № 1 (28), -С.133 – 136.
 2. Цимбал П.В. Податки часів Запорізької Січі // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2005, № 2 (29), – С.101 – 107.
 3. Цимбал П.В. Податки за роки правління Петра І (історико-правові аспекти) // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь,   2005, № 3 (30), – С. 159 – 164.
 4. Цимбал П.В. Податкова політика Петра І у період 1710-1724 років(історико-правові аспекти) // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь,   2005, № 4 (31), – С. 156-163.
 5. Цимбал П.В. Правові аспекти податкової політики на передодні реформи 1861 року // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2005, № 2, – С. 208-213.
 6. Цимбал П.В. Податкова політика в ХVІ-ХVІІ століттях (історико-правові аспекти) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2005, № 3, – С. 189-194.
 7. Цимбал П.В. Правова характеристика місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів) України // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2005, № 5 (32), – С. 96-104.
 8. Цимбал П.В. Податки України в перші роки радянської влади (історико–правовий аспект) // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя, 2006, № 1 (34), – С. 241-246.
 9. Цимбал П.В. Правова діяльність органів самоврядування при формуванні місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів) // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь,   2006, № 1-2 (33), – С. 159-163.
 10. Цимбал П.В. Законодавче забезпечення загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь,   2006, № 3 (34), – С. 142-152.
 11. Цимбал П.В. Боротьба з податковою злочинністю в перше десятиріччя існування органів ДПС України // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь,   2006, № 4-5 (35), – С. 132-141.
 12. Цимбал П.В. Історико-правова характеристика податкової системи України напередодні Великої Вітчизняної війни // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ – Харків, 2006, Випуск 34, – С.66-71.
 13. Цимбал П.В. Поняття податкової системи // Науковий журнал Одеського юридичного інституту Харківського Національного університету внутрішніх справ. Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2006, №2, – С. 61-64.
 14. Цимбал П.В. Шляхи реформування податкової системи України // Науковий журнал Одеського юридичного інституту Харківського Національного університету внутрішніх справ. Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2006, №3, – С. 96-101.
 15. Цимбал П.В. Правовий аналіз оподаткування на території України наприкінці ХІХ ст.. // Науковий журнал Одеського юридичного інституту Харківського Національного університету внутрішніх справ. Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2006, №4, – С. 225-229.
 16. Цимбал П.В., Мілевський О.П. Використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Підприємство, господарство і право. – Київ, 2006, №6 (126), – С. 136-139.
 17. Цимбал П.В. Правова характеристика податкової політики України в 50-90 роках ХХ століття // Право і безпека. Науковий журнал Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2006, №5’4. – С. 161-164.
 18. Цимбал П.В. Порівняльно-правовий аналіз податкової системи України, Росії та інших країн ближнього зарубіжжя // Вісник Запорізького юридичного інституту, Запоріжжя, 2006, – № 23(36) – С. 25-31
 19. Цимбал П.В., Гарбовський Л.А Конфіскація майна в Україні: історико-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2007, № 2 (134), – С. 116-121.
 20. Цимбал П.В. Податкові злочини у сфері економічної злочинності (виявлення, розкриття, розслідування) // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – Ірпінь, 2007, №1 (36), – С. 153-159.
 21. Цимбал П.В. Правові аспекти оподаткування напередодні першої світової війни  // Науковий журнал Одеського юридичного інституту Харківського Національного університету внутрішніх справ Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2007, №7, – С. 189-192.
 22. Цимбал П.В. Визначення поняття податкових правопорушень і податкових злочинів // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2007, №2 (37), – С. 138-144.
 23. Цимбал П.В. Роль аудиту в виявленні та розслідуванні податкових злочинів // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2007, №4 (39), – С. 276-279.
 24. Цимбал П.В. Проблема латентності податкових злочинів // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2007, №3 (38). – С. 233-240.
 25. Цимбал П.В. Класифікація злочинів у сфері оподаткування // Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2007, №2. – С.129-132.
 26. Цимбал П.В. Фактори, що сприяють поширенню податкових злочинів // Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2007, №3. – С.75-81.
 27. Цимбал П.В. Роль криміналістичної характеристики у розкритті та розслідуванні злочинів // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2008, №1 (40). – С. 265-273.
 28. Цимбал П.В., Цимбал Т.Я., Литвак О.М. Особливості криміналістичної характеристики злочинів у сфері оподаткування // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2008, №3 (42). – С. 208-215.
 29. Цимбал П.В., Цимбал Т.Я. Податкові злочини та їх класифікація // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2008, №2 (41). – С. 278-284.
 30. Цимбал П.В., Цимбал Т.Я. Ознаки класифікації деяких способів ухилення від сплати податків юридичних і фізичних осіб // Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис. Вісник Одеського державного університету внутрішніх справ. – Одеса, 2008, №2. – С.211-214.
 31. Цимбал П.В., Цимбал Т.Я. Поняття способу ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис. Вісник Одеського державного університету внутрішніх справ. – Одеса, 2008, №1. – С.158-160.
 32. Цимбал П.В. Використання фірм-одноденок як засіб ухилення від сплати податків // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – Ірпінь, 2008. №4 (43) – С237-241.
 33. Цимбал П.В. Правова характеристика та класифікація окремих способів ухилення від сплати податків // Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис. Вісник Одеського державного університету внутрішніх справ. Одеса, 2008. – №4. – С. 67-69
 34. Цимбал П.В. Негативні наслідки ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис. Вісник Одеського державного університету внутрішніх справ. Одеса, 2008., №3 – С. 247-250
 35. Цимбал П.В., Власова Г.П. Поняття взаємодії та її основні ознаки // Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності. Матеріали міжнародного постійно діючого науково-практичного семінару 13.11.2008р. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2009 – С 454 – 484.
 36. Цимбал П.В. Процесуальні та непроцесуальні форми взаємодії при виявленні та розслідуванні податкових злочинів //  Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009 №2 (45) – С 226-232.
 37. Цимбал П.В., Галян С.В., Завидняк В.І. Взаємодія слідчих і оперативних працівників при виявленні та розслідуванні податкових злочинів (тенденції, принципи, завдання) // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009 №4 (44) – С 208-213.
 38. Цимбал П.В. Необхідність взаємодії оперативних працівників, слідчих та фахівців при виявленні, розкритті та розслідуванні податкових злочинів//  Південноукраїнський правничий часопис, Одеса, ОДУВС, 2007, №2 (т). – С. 210-215
 39. Цимбал П.В. Роль оперативних підрозділів при взаємодії та координації правоохоронних органів у боротьбі з податковими злочинами // Південноукраїнський правничий часопис, Одеса, ОДУВС, 2008, №1 (т). – С. 199-204
 40. Цимбал П.В. Окремі фактори негативного впливу на взаємодію при виявленні та розслідуванні злочинів у сфері оподаткування // Південноукраїнський правничий часопис, Одеса, ОДУВС, 2008,№ 4 (т). – С. 235-242
 41. Цимбал П.В.Попередження злочинів в сфері оподаткування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – Частина 2 – 2009р.- №1 (22) (т). – С. 124-132
 42. Цимбал П.В. Роль криміналістичних засобів у профілактиці податкових злочинів // Збірник наукових праць. Національна академія СБУ, 2009. – № 30 (т). – С. 84-89.
 43. Цимбал П.В.Роль ОРД в виявленні, розкритті та розслідуванні податкових злочинів // Південноукраїнський правничий часопис, Одеса, ОДУВС, 2009. – №3 (т). – С. 189-196.
 44. Цимбал П.В.Використання матеріалів ОРД для виявлення, розкриття та розслідування злочинів в сфері оподаткування // Південноукраїнський правничий часопис, Одеса, ОДУВС, 2009. – №4 (т). – С. 301-310.
 45. Цимбал П.В., Козак Н.С., Данкович Н.О. Кримінологічні аспекти виявлення комп’ютерних злочинів // Науковий вісник Національного університету ДПС України, 2010, №4 (51). – С. 252-258.
 46. Цимбал П.В., Бондик В.А., Омельчук Л.В. Взаємодія слідчого зі спеціалістом при розслідуванні злочинів, пов’язаних з неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2012. – № 10. – С. 78-85.
 47. Цимбал П.В., Данкович Н.О., Омельчук Л.В. Початковий етап досудового розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками // Збірник наукових праць «Держава і право» Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2012 – С.83-88.
 48. Цимбал П.В. Особливості призначення покарання неповнолітнім / Г.В. Дідківська, П.В. Цимбал, М.О. Семанишин // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) – 2012. – № 2 (57). – С. 213-218.
 49. Цимбал П.В., Шишка Р.Б., Козак Н.С. Способи вчинення комп’ютерних злочинів, як елемент криміналістичної характеристики. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 58-к., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2012. – С. 500-505.
 50. Цимбал П.В., Кимлик Н.В., Ляшенко М.М. Попередження корупційних злочинів // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – Ірпінь, № 4(59).2012. – С. 211-216.
 51. Цимбал П.В., Клименко А.І. Корисні наукові видання з криміналістичної методики // Криміналістичне вчення. Науково-практичний збірник. – Київ. -№1 (19) – С. 220-223.
 52. Цимбал П.В. Процесуальна необхідність визначення принципів здійснення міжнародного розшуку осіб / О. М. Ляшук, П. В. Цимбал // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2014. − № 2 (65). – С. 114−121.
 53. Цимбал П.В. Особливості реалізації засад міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: міжнародно-правовий аспект / А.Б. Антонюк, П.В. Цимбал // Науковий вісник Національного університету ДПС України. − № 1(68). – 2015. − С. 196-201.
 54. Цимбал П.В. Значення загальної теорії судової експертології в системі наукових знань / П.В. Цимбал, Н.І. Клименко // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. −2014. − № 1(1) − С. 84-90.
 55. Зародження та еволюція експертології в кримінальному судочинстві / П.В. Цимбал, А.М. Лазебний // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. −2015. − № 1(2) − С. 53-58.

– статті, що входять до науково метричних баз даних Web of Science та Scopus

– індекси цитування провідних дослідників:

бібліографічні посилання – 195

H індекс – 7

і 10 індекс  – 5

(станом на 27.03.2019; взято з сайту Національної бібліотеки України ім. В.І.  Вернадцького «Бібліометрика української науки» https://scholar.google.com.ua/citations?user=9nBZ4v4AAAAJ&hl=uk)

– наукові монографії, навчальні посібники, підручники, науково-практичні коментарі до законодавства:

 1. Цимбал П.В., Бахин В.П., Карпов Н.С. Преступная деятельность: понятие, характеристика, принципы, изучение: Монографія / Под ред. профессора П.В.Мельника. – Киев, 2001. – 275 с.
 2. Цимбал П.В., Барабаш Т.М. Предмет доказування у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Монографія. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2003, 190 с.
 3. Цимбал П.В., ШкарупаВ.К., Чигрина Г.Л. Джерела доказів у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Монографія. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2006, 196 с.
 4. Цимбал П.В., Податки, податкова система України, податкова злочинність: історія, теорія, практика: Монографія. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2007, 320 с.
 5. Цимбал П.В.,  Голосніченко І.П., Бондаренко М.О., Мельник П.В., Цимбал Т.Я. та інші. Основи правознавства. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Український фінансово-економічний інститут, 1998. – 148 с.
 6. Цимбал П.В., Мельник П.В. Судова система України. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. -Ірпінь, Академія ДПС України, 2000. – 320 с.
 7. Цимбал П.В., Баулін О.В., Мигрин Г.П. Податкова міліція як орган дізнання. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2001. – 179 с.
 8. Цимбал П.В., Самілик Г.М., Бондаренко М.О., Цимбал Т.Я. та інші. Правознавство. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2001. – 309 с.
 9. Цимбал П.В., Касьяненко М.М., Гринюк М.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2001. – 229 с.
 10. Цимбал П.В., Барабаш Т.М., Данченко Т.В., Мілевський О.П. Кримінальний процес України у схемах: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2002. – 167 с.
 11. Цимбал П.В., Мілевський О.П., Касьяненко Л.М. Правове регулювання діяльності органів державної податкової служби України: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2003. – 399 с.
 12. Цимбал П.В., Шкарупа В.К., Чигрина Г.Л. Дізнання та досудове слідство по податкових злочинах: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2003. – 236 с.
 13. Цимбал П.В., Самілик Г.М., Бондаренко М.О., Забарний Г.Г., Цимбал Т.Я. та інші. Правознавство / За загальною ред. професора П.В. Мельника: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2003. – 409 с.
 14. Цимбал П.В., Левицька Л.В., Мудряк Т.О., Сіренко О.В. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2004. – 112 с.
 15. Цимбал П.В., Барабаш Т.М., Данченко Т.В., Левицька Л.В. Основні положення кваліфікації злочинів, теорії доказів та здійснення прокурорського нагляду в Україні: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2004. – 242 с.
 16. Цимбал П.В., Чигрина Г.Л., Шкарупа В. К. Провадження дізнання та досудового слідства підрозділами податкової міліції (методичні та практичні рекомендації, зразки документів): Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2004. – 411 с.
 17. Цимбал П.В., Левицька Л.В., Сіренко О.В., Мудряк Т.О. Кримінальне право України. Загальна частина (у схемах): Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2005. – 200 с.
 18. Цимбал П.В., Самілик Г. М., Цимбал Г. П., Цимбал Т. Я. та інші. Основи правознавства: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2005. – 426 с.
 19. Цимбал П.В., Бондаренко М.О., Забарний Г.Г., Самілик Г.М. та інші. Основи правознавства: Навчальний посібник. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2006. – 356 с.
 20. Цимбал П.В., Цимбал Т.Я., Самілик Г.М., Бондаренко М.О. Основи правознавства: Навчальний посібник. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2007. –384 с.
 21. Цимбал П.В., Данченко Т.В., Барабаш Т.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2007. – 340 с.
 22. Цимбал П.В., Шкарупа В.К., Чигрина Г.Л. Провадження дізнання та досудового слідства підрозділами податкової міліції: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2006. –490 с.
 23. Цимбал П.В., Калганова О.А., Цимбал Т.Я. Прокуратура України: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2009. – 205 с.

– зареєстровані об’єкти  права інтелектуальної власності:

 1. Цимбал Петро Васильович: право на науковий твір «Перспективи удосконалення інституту судової експертизи у кримінальному процесуальному законодавстві України» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83438 від 04.12.2018), право на науковий твір «Попередження, виявлення, розкриття та розслідування податкових злочинів» (свідоцтво про реєстрацію авторського права №79629 від 05.06.2018), право на науковий твір «Розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками: сучасний стан, проблеми та напрями удосконалення» (свідоцтво про реєстрацію авторського права №83134 від 26.11.2018), право на науковий твір «Податки, податкова система України, податкова злочинність: історія, теорія, практика» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84835  від 25.01.2019), право на науковий твір «Особливості реалізації засад міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: міжнародно-правовий» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83517 від 07.12.2018);
 2. Омельчук Любов Василівна: право на науковий твір «Следственная профилактика преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных обязаностей медицинскими работниками по Уголовному кодексу» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83515 від 07.12.2018), «Розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками: сучасний стан, проблеми та напрями удосконалення» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83134 від 26.11.2018), «Тактика проведення допиту підозрюваного під час кримінального провадження щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83435 від 04.12.2018), «Становлення інституту притягнення до кримінальної відповідальності за професійні злочини медичних працівників», (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83436 від 04.12.2018), «Перспективи удосконалення інституту судової експертизи у кримінальному процесуальному законодавстві України» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83438 від 04.12.2018);
 3. Антонюк Анастасія Борисівна: право на науковий твір «Перспективи розвитку міжнародного співробітництва під час розслідування кримінальних правопорушень у контексті євроінтеграції України до європейського співтовариства» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83137 від 26.11.2018), «Особливості призначення судової експертизи на стадіях досудового розслідування та судового розгляду» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83106 від 23.11.2018), «Особливості реалізації засад міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: міжнародно-правовий аспект» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83517 від 07.12.2018), «Спрощений порядок видачі особи (екстрадиції) особи запитуючій державі» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83516 від 07.12.2018), «Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83513 від 07.12.2018);
 4. Линник Олена Валеріївна: право на науковий твір «Виявлення підробки електронного цифрового підпису для встановлення змін у документі» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83133 від 26.11.2018), «Використання поліграфа у кримінальному судочинстві США» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83132 від 26.11.2018), «Засоби виявлення неправдивої інформації при розслідуванні кримінальних правопорушень» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83420 від 04.12.2018), «Роль науково-технічних засобів для викриття брехні при розслідуванні злочинів» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83439 від 04.12.2018), «Специфіка застосування результатів психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа при розслідуванні» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83132 від 26.11.2018);
 5. Сіренко Оксана Володимирівна: право на науковий твір «Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84182 від 10.10.2018), «Віктимологічні аспекти криміналістичної профілактики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84184 від 10.10.2018), «Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84186 від 10.10.2018), «Особливості розслідування кіберзлочинів» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84196 від 10.10.2018),  «Мотив злочину в криміналістичній характеристиці крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84190 від 10.10.2018).

– отримані нагороди, премії, академічні звання тощо

 1. Почесне звання «Заслужений юрист України», Указ Президента від 02.07.2009 року №497.
 2. Відмінник освіти України, Наказ Міністерства освіти №341 від 07.04.2006 року.
 3. Почесний працівник Державної податкової служби України, Наказ Голови ДПА України №620-0 від 27.06.2006 року.
 4. Медаль «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, Наказ МВС № 381 від 02.10.1987 року.
 5. Медаль «За бездоганну службу» ІІ ступеня, Наказ № 212 від 12.10.1990 року.
 6. Почесна грамота МВС, Наказ № 137 від 02.05.1990 року.
 7. Почесна грамота ДПС України, Наказ №587к від 06.10.2015 року.
 8. Почесна грамота Національного університету ДПС України з нагоди Дня юриста від 06.10.2004 року.
 9. Подяка Головного Управління ДФС України у м. Києві «З метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній діяльності, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, активну науково-педагогічну і громадську діяльність та з нагоди професійного свята – Дня юриста» 2017 року.
 10. Подяка ДФС України з нагоди Дня юриста від 2009 року.
 11. Почесна грамота Національного університету ДПС України з нагоди Дня юриста (Наказ від 06.10.2015 р. №587-к).