Аспірантура. Докторантура. Ад’юнктура

Завідувач відділу докторантури,

аспірантури (ад’юнктури)  

Селіна Ірина Веніамінівна

Починаючи з 1996 року в Університеті функціонує відділ докторантури, аспірантури (ад’юнктури), який на сьогодні здійснює координацію підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

У 1996 році і здійснив  перший набір аспірантів з трьох спеціальностей.

у 2005 році відкрита постійно діюча докторантура з двох економічних і однієї юридичної спеціальності.

Основним завданням відділу є  підготовка науково-педагогічних i наукових кадрів вищої кваліфікації для  Університету, навчання методам та засобам проведення наукових досліджень, оволодіння прийомами самостійного ведення наукової, педагогічної і виховної роботи.

Саме такий підхід  сприяє  зростанню наукового потенціалу університету, формує умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації кадрів і вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, всебічного розвитку особистості викладача. Крім того, завдяки цій системі створюються умови для закріплення в Університеті талановитої молоді, що має здібності до науково-дослідної діяльності.

Загалом, за роки функціонування докторантури та аспірантури, в ній пройшли якісну підготовку 435 осіб, у тому числі 26 докторантів.

Положення про відділ докторантури, аспірантури (ад’юнктури)

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF

Розклад вступних випробувань _аспірантура 3 етап

До уваги вступників до аспірантури

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті ДФС України


Правила прийому до докторантури та аспірантури (ад’юнктури) для здобуття наукового ступеня доктора наук та доктора філософії (PhD) розроблені Приймальною комісією та затверджені рішенням Вченої ради Університету ДФС України 20.12.2019р.(додаток 10 )

Детальніше  

АСПІРАНТУРА (АДЮНКТУРА)

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковими програмами:

Галузь знаньСпеціальністьОсвітньо-наукова програмаІнститут/ Факультет
коднайменування
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ051ЕкономікаЕкономікаННІЕОМС
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ071Облік і оподаткуванняОблік і оподаткуванняННІОАА
072Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхуванняННІФБС
ПРАВО081ПравоПравоННІП
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ281Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування(українська мова)ННІФБС

Протягом строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) аспірант (ад’юнкт) зобов’язаний:

  – виконати всі вимоги освітньо-наукової програми,

  – здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,

          – оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності,

          – провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення,

          – захистити дисертацію.

ДОКТОРАНТУРА

Підготовка в докторантурі на здобуття наукового ступеня доктора наук здійснюється за такими спеціальностями:

Галузь знаньСпеціальністьІнститут/ Факультет
коднайменування
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ051ЕкономікаННІЕОМС
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ072Фінанси, банківська справа та страхуванняННІФБС
ПРАВО081ПравоННІП

Перелік наукових спеціальностей, за якими здійснюються захисти дисертацій у спеціалізованих вчених радах Університету ДФС України та вищих навчальних закладах, наукових установах України:

Галузь науки,

назва наукової спеціальності,

паспорти спеціальностей

Шифр

наукової

спеціальності

Наявність в університеті спеціалізованих вчених рад для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук
Економiчнi науки08.00.00 
Економіка та управління національним господарством08.00.03 Д 27.855.01
Гроші, фінанси і кредит08.00.08 Д 27.855.01
Юридичнi науки12.00.00 
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право12.00.07 Д 27.855.02 
Кримінальне право та кримінологія;

кримінально-виконавче право

12.00.08Д 27.855.03
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність12.00.09Д 27.855.03 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК У ДОКТОРАНТУРІ

Зразок заяви вступника до докторантури

– Угода про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання в докторантурі Університету ДФС України (зразок)

– Картка „Докторант”(зразок)

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ  ЩОДО ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

–  Зразок заяви на вступ  до аспірантури  (для підготовки доктора філософії)

– Угода про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі)  Університету ДФС України  державним  замовленням (зразок)

– Контракт про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Університету ДФС України  за рахунок коштів фізичної особи(зразок)

– Картка «Аспірант»  (зразок)

– Дослідницька пропозиція (зразок)

Програма вступних випробувань


Детальніше  

Документи для вступу

Перелік документів, які подає вступник на ім’я ректора Університету

Вступ до аспірантури:

заява; 

особовий листок з обліку кадрів, засвідчений відділом кадрів за місцем роботи або навчання із вклеєною фотокарткою (4 х 6 см.);

медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о; 

копія диплома з додатком про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаного освітньо-кваліфікаціного рівня  магістра (спеціаліста); 

сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера (2 екз.);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступ до докторантури:

заява;

особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, у якій вступник до докторантури працює;

засвідчена копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

засвідчена копія диплома про закінчення закладу вищої освіти;

засвідчена копія атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);

список опублікованих наукових праць і винаходів;

розгорнута пропозиція, у якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (2 екз.);

копія картки фізичної особи-платника податків (2 екз.);

дві фотокартки (3х4);

витяг з протоколу засідання кафедри відповідної спеціальності;

Прийом документів до аспірантури – з 13 липня до 31 липня 2020 р.

Прийом документів до докторантури – з 1 травня до 31 травня 2020 р.  (прийом документів може бути відтерміновано у зв’язку із продовженням карантину).

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою освітньо-наукової програми за певною спеціальністю, проведення власного наукового дослідження, підготовку та публікацію наукових статей.

Освітньо-наукові програми аспірантури включають складові, що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

  • здобуття глибинних знань із спеціальності, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму;
  • оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного;
  • набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної;
  • здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.

Графік  освітнього процесу для аспірантів ступеня доктора філософії (phd) 

У зв’язку із заходами з протидії розповсюдження коронавірусу COVID-19 інститути/факультет перейшли на дистанційне навчання.

 13.01@nusta.edu.ua

Тел.: +380459760301;   тел.+380459760940; каб. 215А

Завідувач відділу – Селіна Ірина Веніамінівна. 

Провідний фахівець – Скоромцова Тетяна Олександрівна.

Новини

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.