НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Валентина Федорівна ФУРМАНЮК

Начальник Навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти

valent_dn@ukr.net


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

підтримка академічної доброчесності, етики академічних взаємовідносин, сприяння формуванню високого рівня академічної культури усіх учасників освітнього процесу

стале вивчення та впровадження передових досягнень вітчизняних і зарубіжних практик із забезпечення якості в освітній процес

систематичний моніторинг якості широкого спектру освітніх послуг для підвищення ефективності управління закладом

використання сучасних технологічних засобів у моніторингу освітньої діяльності для забезпечення її якості

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

сприяння у реалізації політики та місії Університету щодо забезпечення якості вищої освіти;

створення цілісного бачення системи якості освіти в Університеті;

втілення та популяризація принципів академічної доброчесності на всіх рівнях управління (стратегічному, тактичному, оперативному);

простеження динаміки системи якості через вивчення ставлення здобувачів, науково-педагогічних працівників, стейкхолдерів до організації освітньої діяльності в Університеті;

створення та удосконалення інструментів управління якістю вищої освіти в Університеті;

сприяння реалізації студентоцентрованого підходу в освітньому процесі;

моніторинг стану дотримання в Університеті Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та виконання державних вимог щодо акредитації;

участь у періодичному перегляді освітніх програм;

розроблення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній діяльності учасників освітнього процесу;

вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань забезпечення якості вищої освіти на всіх рівнях;

формування сучасних методологічних підходів до внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті.

У своїй діяльності Центр керується принципами: студентоцентризму, фаховості, доброчесності, відповідальності, довіри, достовірності, об’єктивності, публічності/прозорості, системності.

Місце знаходження Центру:

08201, Україна, Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, каб.207, 210

e-mail: 03.05@nusta.edu.ua

ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ

Валентина Ігорівна МИСЬКО

завідувач відділу забезпечення функціонування системи управління якістю освіти

monitoring2.2019@gmail.com

ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ЗНАНЬ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ

Юлія Олександрівна КОНАРІВСЬКА

завідувач відділу моніторингу знань та проведення опитувань

konarivska@ukr.net

Нормативні документи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Загальноуніверситетські опитування

Перший бакалаврський рівень освіти

 ОП “Правове регулювання публічних та приватних відносин”

Опитування стейкхолдерів ОП Правове регулювання ППВ


ОП “Психологія”

Опитування стейкхолдерів ОП “Психологія”


ОП “Журналістика і зв’язки з громадськістю”

Опитування стейкхолдерів ОП “Журналістика і зв’язки з громадськістю”


ОП “Фізична культура і спорт: тренер з виду спорту”

Опитування стейкхолдерів ОП “Фізична культура і спорт: тренер з виду спорту”

Другий магістерський рівень освіти

Консультація з учасниками освітнього процесу

Онлайн-консультація з учасниками освітнього процесу проводиться Навчально-методичним центром забезпечення якості вищої освіти щочетверга з 15:00 до 16:00

Приєднатися можна за посиланням: http://org.nusta.edu.ua/b/9qj-ffy-hhh

Пошта для запитань

Якщо у Вас виникли питання, на які Ви хотіли б отримати відповідь, можете залишити їх тут