Підрозділи

Новини/Анонси

Контакти

Науково-дослідний інститут фіскальної політики створено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 1184-р від 11 листопада 2015 року «Про утворення Університету державної фіскальної служби України» шляхом злиття таких провідних установ, як Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, Науково-дослідний інститут фінансового права та Державний науково-дослідний інститут митної справи.

НДІ фіскальної політики є науковим підрозділом Університету державної фіскальної служби України, що здійснює свою діяльність з метою задоволення наукових потреб держави, суспільства, Міністерства фінансів України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів (далі – ЦОВВ).

Головною метою діяльності НДІ фіскальної політики є розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації фінансової, податкової та митної стратегії держави, спрямованої на економічний і соціальний розвиток України.

Фінансування діяльності НДІ фіскальної політики здійснюється у порядку, встановленому законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Завдання:

 • організація та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з питань формування та реалізації фіскальної політики;
 • виконання замовлень Міністерства фінансів України та інших органів державної влади щодо розробки наукових засад фіскальної політики, проведення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері оподаткування і митної справи;
 • надання науково-експертних послуг з актуальних проблем реалізації фінансової, податкової та митної політики держави;
 • вивчення і впровадження зарубіжного науково-технічного досвіду у фіскальній сфері, співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів із закордонними партнерами;
 • упровадження наукових розробок у діяльність Міністерства фінансів України, фіскальних органів держави, інших органів виконавчої влади, у навчальний процес Університету та інших навчальних закладів;
 • провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації та проходження стажування кадрів у сфері фінансової політики, оподаткування та митної справи;
 • розробка науково-технічної продукції (монографії, наукові звіти, аналітичні доповіді (записки), стандарти, статті, доповіді тощо) у сфері фінансів, оподаткування та митної справи в межах визначених державою пріоритетів;
 • організація та проведення наукових експертиз результатів досліджень, виконаних іншими установами та організаціями, організація наукових конференцій, круглих столів, семінарів (у тому числі міжнародних) з питань, що належать до сфери діяльності Інституту;
 • розробка прогнозів та проведення експертиз з відповідних напрямів науки і техніки;
 • організація, проведення та участь у конкурсах наукових робіт (проектів, заявок) і за їх результатами забезпечення виконання відповідних досліджень.
 • забезпечення високої якості досліджень, систематичне узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колектив Інституту.

Початком системної наукової роботи у сфері оподаткування можна вважати 17 серпня 1998 року, коли вперше на пострадянському просторі було створено Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, як структурний підрозділ Українського фінансово-економічного інституту (Постанова КМУ № 1270).

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування

Центр у різні роки очолювали д.е.н., професор Іван Давидович Якушик (1999–2000 рр.), к.ю.н., професор Володимир Іванович Антипов (2001–2002 рр.), д.ю.н., професор Володимир Михайлович Попович (2002–2005 рр.), д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Василь Васильович Костицький (2006 р.), з вересня 2007 року по 2012 рік д.е.н., професор Захарій Степанович Варналій, а з 2012 по 2015 рік д.ю.н., с.н.с. Андрій Миколайович Новицький.

Протягом діяльності центру виконано 103 науково-дослідних теми, проведено понад 60 науково-комунікативних заходів, видано понад 1100 наукових праць, з них 94 монографії, понад 20 підручників, більше як 90 навчальних посібників та збірників наукових праць тощо.

Належна увага в НДЦ з проблем оподаткування приділялася питанням підготовки власних наукових кадрів. Так протягом його діяльності було захищено 9 докторських та 19 кандидатських дисертацій.

Також в Центрі було створено раду молодих вчених, яка виступила співорганізатором щорічного Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених імені М. І. Туган-Барановського, основною метою проведення якого був пошук та заохочення талановитої молоді до проведення наукових досліджень у сфері оподаткування.

Наступним прогресивним рішенням уряду було створення профільних наукових установ у сфері фінансового права та митної справи. Відтак, 16 серпня 2001 року за ініціативи П. В. Мельника, В. Я. Тація та Л. К. Воронової був заснований Науково-дослідний інститут фінансового права (Розпорядження КМУ № 303-р). А в 2008 році на базі Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України започатковано Державний науково-дослідний інститут митної справи (Постанова КМУ від 24.09.2008 р. № 852).

Науково-дослідний інститут фінансового права

Першим директором НДІ фінансового права (2002–2005 рр.), який сформував базові засади діяльності установи, був к.ю.н., професор Володимир Іванович Антипов. Його правонаступником стала д.ю.н., професор Оксана Володимирівна Солдатенко (2005–2012 рр.), а з 2012 по 2016 рік Інститут очолював к.е.н., доцент Дмитро Миколайович Серебрянський.

За 15 років діяльності інституту співробітниками виконано десятки науково-дослідних робіт, видано понад 50 монографій, словників, довідників, коментарів, енциклопедії, навчальних підручників та посібників, у тому числі підготовлено понад 2 600 друкованих аркушів наукової продукції, проведено більше 56 науково-комунікативних заходів з них 9 міжнародних науково-практичний конференцій. Найбільш масштабною була конференція «Фінансове право в ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи», присвячена до 10-річчя наукової установи. За роки діяльності інституту наукові співробітники стали учасниками близько 650 наукових заходів, з яких понад 230 – міжнародні.

З вересня 2007 року на базі інституту видавався щоквартальний фаховий науковий журнал «Фінансове право». За дев’ять років наукова спільнота змогла ознайомитися з 377 науковими працями, опублікованими у 34 номерах (серед яких 61 написані докторами наук, 192 кандидатами наук).

За час діяльності НДІ фінансового права 25 співробітників успішно захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук.

Державний науково-дослідний інститут митної справи 

Першим директором ДНДІМС був к.ю.н., заслужений юрист України, Державний радник митної служби І рангу Анатолій Петрович Павлов, з 2010 по 2014 рік його очолював д.е.н, доцент, Радник митної служби І рангу Іван Григорович Бережнюк, а з 2014 по 2016 рік – к.пед.н, с.н.с, Радник митної служби І рангу Ольга Степанівна Нагорічна.

За 8 років свого існування Інститутом виконано 85 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з економічного, організаційно-управлінського, організаційно-правового та інформаційно-технічного напрямів здійснення митної справи, оприлюднено результати наукових досліджень (більше 700 публікацій).

Інститут був засновником наукового журналу «Митна безпека». ДНДІМС був ініційований проект «Створення Комунікативного центру сприяння зовнішньоекономічній діяльності», який було підтримано Хмельницькою обласною державною адміністрацією та включено до Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2015–2017 роки.

Науковці ДНДІМС стали переможцями в номінації «Гуманітарні НДР» XI обласного конкурсу (м. Хмельницький) науково-дослідних робіт в номінації «ГУМАНІТАРНІ НДР» за науково-дослідну роботу «Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку» з врученням 1-ї премії.

В 2015 році враховуючи виклики сьогодення було прийнято рішення про створення Науково-дослідного інституту фіскальної політики шляхом злиття зазначених вище наукових установ (Розпорядження КМУ № 1184-р від 01.11.2015 «Про утворення Університету державної фіскальної служби України»).

Першим директором НДІ фіскальної політики протягом 2016–2017 рр. був д.е.н., професор Віктор Миколайович Мельник. З 2017 по 2020 рік інститут очолював к.е.н, доцент, с.н.с. Володимир Іванович Коротун, а з 2020 по 2021 рік  д.е.н., професор Олександр Анатолійович Іщенко. З квітня 2021 року Інститут очолив, д.е.н., професор Олег Анатолійович Шевчук.

Діяльність НДІ фіскальної політики ґрунтується на принципах формування просвітленого та прогресивного українського суспільства, що свідомо сплачує оптимальні науково-обґрунтовані податки в таких обсягах, що відповідають потребам держави для забезпечення реалізації соціально спрямованої економічної політики, політики національної безпеки та інших державних потреб. Сформований науковий потенціал надає можливість НДІ ФП здійснювати унікальні наукові дослідженнях у сфері фінансів, оподаткування, фінансового права та митної справи у широкому контексті, починаючи з теорії, організації наукової діяльності та супроводженням впровадження її результатів у практичну діяльність. Протягом 2016–2020 років Науково-дослідним інститутом фіскальної політики виконано 70 наукових (науково-технічних) робіт на замовлення ДФС, ДПС та ДМС України, за результатами яких розроблено та впроваджено 169 унікальних одиниць науково-технічної продукції, у тому числі таких, що не мають аналогів у світі.

Експертна діяльність в Університеті ДФС України

Науково-дослідний інститут фіскальної політики відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» проводить експертні дослідження та надає відповідні висновки за наступними напрямами: податкове планування; міжнародне оподаткування та трансфертне ціноутворення; акцизне та екологічне оподаткування; оподаткування нерухомості, оподаткування доходів фізичних осіб; е-декларування; адміністрування податкових платежів та податковий контроль; реалізація дискреційних повноважень контролюючих органів у сфері оподаткування, інші питання у сфері оподаткування. Зовнішня експертна оцінка корупційних ризиків на рівні юридичних осіб.

Окремо зазначаємо, що до недавнього часу залучення експертів до розгляду податкових спорів відбувалося здебільшого на стадії судового розгляду відповідно Закону України «Про судову експертизу», проте, Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 р. передбачено положення щодо залучення до судового процесу експерта з питань права. Зокрема, ст. 69 Кодексу адміністративного судочинства України, що має назву «Експерт з питань права», встановлено: «як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права».

Довідково: Науково-дослідний інститут фіскальної політики є структурним підрозділом Університету державної фіскальної служби України, що створений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1184-р «Про утворення Університету державної фіскальної служби України». Інститут є офіційною профільною установою, яка надає експертні висновки та консультації з актуальних питань оподаткування та митної справи.

Гостьова лекція від практиків

17 серпня 2022р. кафедрою соціальної філософії та управління  для студентів 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу було організовано гостьову лекцію-дискусію (координатор від кафедри – к.пед.н., доцент Грушева А.А.) не тему «Тенденції розвитку ресторанної індустрії» з чарівною особистістю- ЛеранеХазбулаєвою(Козакевич) -громадськимдіячем, фахівцем ресторанної справи, яка позиціонує традиції кримськотатарської кухні в Україні. В ході лекції,Лєране […]

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.  Юлія Михайлівна є адвокаткою, старшою викладачкою кафедри приватного права Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету. Свою практичну діяльність за фахом розпочала ще у 2007 році у юридичній клініці нашого навчального закладу. Була  студентською координаторкою та працювала на різних посадах, у т.ч. […]

У Податковому відбувся випуск бакалаврів з економічної безпеки та митної справи

Сьогодні у стінах нескореного та незламного Державного податкового університету відбувся випуск бакалаврів Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи. Майже 200 випускників завітали до рідної Альма-матер, щоб отримати довгоочікувані дипломи. Це особливий день, адже попри всі виклики зібрав разом дружню університетську родину. Розділити радість свята прийшли і батьки, рідні та друзі. У цей день для […]

Випускники Податкового поповнили ряди нової генерації правників України

Понад 100 випускників Навчально-наукового інституту права зібралися у стінах рідної Альма-матер, щоб отримати документи про освіту. Одразу зазначимо, що вони відмовились від святкових атрибутів та подарунків, зробивши щедру пожертву на допомогу Збройним Силам України! Натомість отримали понад 1000 приємних слів, настанов та подяк. Не забули й про важливе – розпочався випуск з внесення Державного прапора […]

Новини інститут фіскальної політики