Наукова школа Університету – це колектив висококваліфікованих учених одного напряму досліджень, яких об’єднують спільні підходи до розв’язання  наукових проблем, стиль роботи, ідеї та методи їх реалізації в практичному житті суспільства.

Наукова школа функціонує під керівництвом досвідченого доктора наук (професора), засновника наукового напряму досліджень, наукові здобутки якого визнані вітчизняним та зарубіжним науковим співтовариством.

Дослідницька тематика (науковий напрям) – необхідна умова існування наукової школи. Вона повинна характеризуватись продуктивністю, тобто в ній повинні бути закладені можливості її розгортання за мірою освоєння предмета досліджень. Дослідницька тема затверджується Вченою радою Університету і відображає провідну ідею діяльності наукової школи.

Ознакою наукової школи є сформований потужний науковий колектив, який спільно виконує науково-дослідну роботу по науковій темі, зареєстрованій в Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та/або по госпрозрахунковій темі, виконаної в університеті.

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

«Адміністративно-правові гарантії законності і правопорядку»

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Рябченко Олена Петрівна

доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

– розвиток доктрини адміністративного права і процесу

– захист прав, свобод, законних інтересів у публічно-правових відносинах

– забезпечення митної безпеки

– адміністративно-правове регулювання відносин у сфері економіки

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Завальна Жанна Вікторівна «Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування», 2010 р.,
 2. Басов Андрій Віталійович «Адміністративно-правові засади забезпечення громадської безпеки в надзвичайних ситуаціях», 2014 р.
 3. Чеховська Ірина Василівна «Адміністративно-правове забезпечення державної сімейної політики в Україні», 2014 р.
 4. Старинський Микола Володимирович «Валютні правовідносини: теоретико-методологічний аспект», 2016 р.
 5. Вітвіцький Сергій Сергійович «Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації», 2016 р.
 6. Артеменко Ігор Анатолійович «Органи публічної адміністрації як суб’єкти адміністративно-процесуального права: теорія та практика», 2017 р.
 7. Тильчик Ольга Віталіївна «Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки: теорія і практика», 2018 р.

КАНДИДАТИ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Під керівництвом захищено більше 30 кандидатських дисертацій, зокрема:

– Клімова Світлана Миколаївна «Інституціональна організація фінансового контролю на центральному рівні державного управління» (кандидат наук з державного управління), 2003 р.

– Кіданова Ніна Борисівна «Державна політика правового забезпечення державного управління аграрним сектором економіки» (кандидат наук з державного управління), 2003 р.

– Тучак Микола Олексійович «Адміністративно-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції» (кандидат юридичних наук), 2002 р.

– Мірошніченко Оксана Станіславівна «Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні» (кандидат юридичних наук), 2005 р.

– Коптєв Павло Борисович «Організаційно-правові засади діяльності підрозділів по роботі з персоналом ОВС» (кандидат юридичних наук), 2006 р.

– Павліченко Євгенія Володимирівна «Адміністративно-правові засади фінансового моніторингу» (кандидат юридичних наук), 2009 р.

– Орел Оксана Вікторівна «Наукова організація праці дільничного інспектора міліції: адміністративно-правові засади» (кандидат юридичних наук), 2010 р.

– Чернетченко Владислав Вікторович «Юридичні гарантії надходжень податків, зборів до бюджетів та державних цільових фондів» (кандидат юридичних наук), 2012 р.

– Гладка Наталія Михайлівна «Правове регулювання вирішення публічно-правових спорів, що випливають із соціальних відносин» (кандидат юридичних наук), 2015 р.   

– Сімонова Ірина Петрівна «Адміністративно-правове регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах у сфері оподаткування» (кандидат юридичних наук), 2017 р.

– Баженова Анастасія Анатоліївна «Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності», 2018 р.

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

докторів юридичних наук – 7

кандидатів юридичних наук, кандидатів наук з державного управління – більше 30

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ:

– статті у провідних фахових наукових журналах;

 1. Рябченко О.П. Категорія «публічно-правовий спір»: розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій. Вісник Конституційного Суду України. №4-5.2011. с.174-179
 2. Рябченко О.П. Доктринальна основа запровадження судового конституційного процесу: питання формування. Вісник Конституційного Суду України.  2014.  №2. с.94-100
 3. Рябченко О.П. До питання конституційних засад народовладдя в Україні. Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. Випуск 5. К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2014. с.82-86
 4. Рябченко О.П. До питання про новелізацію правового регулювання провадження за скаргами громадян в органах забезпечення митної діяльності. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). 2016.  № 1-2 (64-65).  с.15-19
 5. Рябченко О.П.  Про особливості провадження у справах про порушення митних правил: сучасний стан правового регулювання. Часопис Київського університету права.  2016.  № 2. С. 90–93.
 6. Рябченко О.П., Романяк М.М. Щодо визначення предмету судової адміністративної юрисдикції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки».  2017.  Вип. 1. Том 2.  с.58-60
 7. Рябченко О.П. Про процесуальну форму діяльності суб’єктів забезпечення митної безпеки. Право і суспільство.  2016. № 4. с.133-137
 8. Riabchenko O. Subject of administrative law: content novelty. Eurôpska Veda. Vedecký časopis. European Scientific jornal.2018.3.  p.31-34

– статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus;

Olena Dzhafarova, Olena Riabchenko, Igor Artemenko. Structural and legal analysis of banking safety in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies Vol. 4, No. 5, 2018.p.64-74

– індекси цитування провідних дослідників;

бібліографічні посилання – 512

h індекс – 8

i 10 індекс – 7

Бібліометрика української науки» https://scholar.google.com.ua/citations?user=JAoYmgYAAAAJ&hl=uk

– наукові монографії, навчальні посібники, підручники, науково-практичні коментарі до законодавства;

 1. Рябченко О.П. Концептуальні проблеми застосування диспозитивного методу публічно-правового регулювання відносин у сфері економіки. Наукова доповідь. – К.: Логос, 2013. – 40с.
 2. Рябченко О.П. Адміністративно-правові засади протидії корупції в оподаткуванні. Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири: монографія/ авторський колектив; за заг.ред. П.В. Пашка, Л.Л. Тарангул. – К.: ТОВ «Новий друк», 2015. – 570с. – с.393-406
 3. Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування: колективна монографія/ за заг.ред.проф.О.П. Рябченко. – Х.: В деле, 2016. – 472с.
 4. Адміністративне судочинство: навчальний посібник/ за заг.ред. проф. О.П. Рябченко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 304с.
 5. Riabchenko O.P. Some doctrinal innovations in definition of the subject of administrative law  Human security in the context of globalization: modern legal paradigm [monograph]/ Under the general editorship Iryna Sopilko. – Slovak Republic, Podhajska. – 2017. – 278c. – c.34-40
 6. Рябченко О.П., Винниченко Л.О. Актуальні питання правового регулювання провадження у справах про контрабанду й інші порушення митних правил. European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”,2018.524p.-p.316-334
 7. Селіванов А.О., Рябченко О.П. Розділ ІІІ. Управління державною службою. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»/ за ред.А.О. Селіванова та М.І. Іншина. – 2-ге вид., переробл.і доп.- Х.: Право, 2018. – 552с. – с.126-173
 8. Рябченко О.П. Розділ 3 Публічне адміністрування у сфері економіки/ Адміністративне право України. Повний курс: підручник/ Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін.Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.446с.,с.340-353.

– зареєстровані об’єкти права інтелектуальної власності;

Право на науковий твір «Новелізація категорій адміністративного права і процесу: окремі питання трансформації їх змісту» Рябченко Олена Петрівна (свідоцтво про реєстрацію авторського права №80960 від 15.08.2018)

– отримані нагороди, премії, академічні звання тощо.

 1. Заохочувальна відзнака Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – нагрудний знак «Правосуддя і справедливість» – наказ Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 15.09.2014 №42;
 2. Відзнака МВС України «Почесний знак МВС України» – наказ МВС України від 04.03.2008 р. №420 о/с;
 3. Відзнака МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» І ступеня – наказ  МВС України від 28.10.2004 р. №1288
 4. Відзнака МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня – наказ  МВС України від 07.02.2002 р. №114;
 5. Відзнака МВС України «За відзнаку в службі» І ступеня – наказ  МВС України від 10.06.2004 р. №648;
 6. Відзнака МВС України «За відзнаку в службі» ІІ ступеня – наказ  МВС України від 05.03.2004 р. №417 о/с;
 7. Нагрудний знак «За бездоганну службу» ІІІ ступеня – наказ ДПС України від 28.05.2012р. №1138.

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

«Правове регулювання фінансової безпеки держави»

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Білоус Віктор Тарасович, д.ю.н., професор

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

Адміністративне право і процес, фінансове право, податкове право, фінансова безпека держави

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Боднарчук Олег Григорович
 2. Бригінець Олександр Олексійович
 3. Буханевич Олександр Миколайович
 4. Гусаров Сергій Миколайович
 5. Заросило Володимир Олексійович
 6. Проценко Тарас Олександрович
 7. Суббот Анатолій Іванович
 8. Шопіна Ірина Миколаївна   

КАНДИДАТИ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Боднарчук Олег Григорович
 2. Бригінець Олександр Олексійович
 3. Буханевич Олександр Миколайович
 4. Гусаров Сергій Миколайович
 5. Заросило Володимир Олексійович
 6. Проценко Тарас Олександрович
 7. Суббот Анатолій Іванович
 8. Шопіна Ірина Миколаївна  
 9. Гарбінська-Руденко Альона Валеріївна
 10. Гаркуша Світлана Василівна
 11. Гой Віктор Петрович
 12. Касьяненко Артем Миколайович
 13. Ковтун Валентина Миколаївна
 14. Кузьменко (Сластьоненко) Оксана Олександрівна
 15. Потапова Сніжана Михайлівна
 16. Романенко Людмила Миколаївна
 17. Самофалов Олександр Леонідович
 18. Таможній Олександр Васильович
 19. Тісногуз Вікторія Василівна
 20. Тильчик В’ячеслав Вячеславович
 21. Фетісова Світлана Володимирівна
 22. Умнова Олена Володимирівна
 23. Бабенко Антон Юрійович

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

25 чоловік

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ:

Буханевич О.М. Деякі питання становлення інституту адміністративних послуг в Україні на підзаконному рівні / В.Т. Білоус, О.М. Буханевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. № 837. – С. 23-28.

Заросило В. О. Загрози фінансовій безпеці та їх класифікація / В. О. Заросило // Наукові праці МАУП. Серія : Юридичні науки. – 2017. – Вип. 1. – С. 17-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupun_2017_1_5

Проценко Т. О. Наукова і науково-технічна діяльність ДНДІ МВС України: завдання, дослідження, проблеми [Текст] / МВС України, Держ. НДІ ; [упоряд. Т. О. Проценко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. О. Криволапчука. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – 292 с. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – 100 прим. – ISBN 978-617-7589-71-5

Суббот А. І. Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства / А. Суббот, Ю. Дем’янчук // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 6. – С. 113-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_6_26

Шопіна І. М. Актуальні проблеми сучасного стану розвитку воєнного (військового) права як науки і навчальної дисципліни / І. М. Шопіна, О. О. Гущин // Форум права. – 2017. – № 2. – С. 144–148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_2_24

Гарбінська-Руденко А. В. Правова характеристика розвитку міждержавного співробітництва у сфері запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню / А. В. Гарбінська-Руденко // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип. 1. – С. 132-137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2017_1_24

Касьяненко А. М. Фінансова відповідальність за порушення бюджетного законодавства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. М. Касьяненко; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2015. – 20 c. – укp.

Потапова С. М. Саморегуляція як професійно важлива якість працівника ОВС / С. М. Потапова, О. В. Землянська // Право і Безпека. – 2015. – № 3. – С. 150-154. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_3_32

Романенко Л. М. Експертиза в адміністративному процесі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. М. Романенко; М-ва внутр. справ України, Держ. НДІ . – К., 2013. – 20 c. – укp.

Самофалов О. Л. Правова держава як фактор розвитку громадянського суспільства / Л. П. Самофалов, О. Л. Самофалов, Д. М. Шевченко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . – 2016. – № 2. – С. 189-198. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2016_2_19

Тильчик В. В. Нормативно-правове регулювання процедури досудового вирішення публічно-правових спорів у сфері реалізації податкової та митної політики: проблеми уніфікації / В. В. Тильчик // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – 2016. – № 845. – С. 161-166. – Бібліогр.: 5 назв. – укp.

Бабенко А. Ю. Поняття та сутність процедури застосування фінансово-правової відповідальності за порушення митного законодавства / А. Ю. Бабенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2017. – Вип. 42. – С. 155-158. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_42_37.

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

«Інноваційна, податкова та фінансова політика»

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Онишко Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

– реальний та фінансовий сектори економіки;

– фінансова система;

– фінансове забезпечення розвитку економіки;

– інвестиційно-інноваційний розвиток;

– бюджетно-податкова політика.

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Швабій Костянтин Іванович «Модернізація системи оподаткування доходів населення України», 2010 р.
 2. Маргасова Вікторія Геннадіївна, «Стратегія забезпечення стійкості економіки України до загроз економічній безпеці», 2015 р.
 3. Прокопенко Валерія Юріївна «Фінансово-кредитні інструменти активізації розвитку ринку нерухомості», 2015 р.
 4. Ткаленко Наталія Валеріївна, «Формування інноваційного ресурсу в умовах розбудови в Україні постіндустріального суспільства», 2015 р.
 5. Забаштанський Максим Миколайович «Механізм фінансового забезпечення розвитку концесійних відносин в Україні», 2016 р.
 6. Лактіонова Олександра Анатоліївна «Забезпечення гнучкості фінансової системи в умовах циклічного розвитку економіки», 2017 р.

КАНДИДАТИ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 1. Теліщук Микола Миколайович «Податкова діяльність держави в перехідній економіці України», 2003 р.
 2. Стефанович Єгор Андрійович «Джерела фінансування та їх оптимізація», 2012 р.
 3. Куценко Валентин Валентинович «Грошові перекази у фінансовій системі України», 2013 р.
 4. Шкробот Маріна Володимирівна «Забезпечення стратегічної модернізації підприємств гідро електроенергетики», 2014 р.
 5. Карпенко Світлана Петрівна «Акцизне оподаткування в системі регулювання сукупного попиту», 2016 р.
 6. Новицький Віталій Андрійович «Механізми мінімізації впливу офшорів на систему оподаткування в Україні», 2016 р.
 7. Погоріла Вікторія Миколаївна «Оцінка кредитоспроможності банку на ринку міжбанківського кредитування», 2017 р.
 8. Шевчук Юлія Василівна «Фінансове забезпечення розвитку медичного страхування в Україні», 2018 р.

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

47 осіб, з них:

– 8 докторів економічних наук;

– 33 кандидати економічних наук

– 2 старші викладачі;

– 3 аспіранти;

– 1 здобувач.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ:

– статті у провідних фахових наукових журналах:

 1. Онишко С. В., Карпенко С. П. Динаміка сукупного попиту в Україні: структурні деформації та перспективи їх подолання. Бізнес-інформ. 2015. № 2(445). С. 8-14.
 2. Онишко С. В. Методологічні підходи до узгодження стійкості і гнучкості фінансового ринку в інвестиційному механізмі соціально-економічного розвитку. Науковий вісник НУДПСУ. 2015. №2(69). С. 123-128.
 3. Онишко С. В., Самофат І. С. До питання вдосконалення оподаткування діяльності страхових компаній в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 2. С. 182-192
 4. Онишко С. В., Лактіонова О. А. Перспективи впровадження фіскальних правил в Україні та їх інституційне забезпечення. Економічний аналіз. 2015. Том 22. № 1. С. 138-150.
 5. Онишко С.В., Стадник Н.П. Деякі перспективи забезпечення ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 2. С. 193-204
 6. Онишко С. В., Паєнтко Т. В. Обіг державних цінних паперів та зростання державного боргу в контексті збалансування інтересів держави і суспільства. Бізнес-інформ. 2016. № 4 (459). С. 213-220
 7. Онишко С. В., Новицький В. А. Using offshores in economic activity through the behavioral effects of economic agents. Незалежний аудитор. 2016. №16 (ІІ). С. 34-40
 8. Онишко С. В. Шевчук Ю. В. Проблеми фінансування і перспективи розвитку медичного страхування в Україні. Інтелект XXІ. 2016. № 5. С.158–162.
 9. Онишко С. В. До питання модернізації надання суспільних благ у контексті фінансової спроможності домогосподарств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. 2016. № 3 (31). С. 158-163
 10. Онишко С. В. Роль державних цінних паперів у реструктуризації боргових зобов’язань України. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 4(2). С. 65-69
 11. Онишко С. В. Узгодження фінансової та соціальної політик як передумова розбудови соціально-орієнтованої економіки. Незалежний аудитор. 2017. №21 (ІІІ). С. 2-8
 12. Онишко С.В. Інноваційна спрямованість як орієнтир нарощування фінансового потенціалу соціально-економічного розвитку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія  «Економіка». 2017. № 7(35). С. 60-64.
 13. Онишко С. В., Шевчук Ю. В. Проблеми фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні в контексті оптимізації співвідношення між справедливістю та ефективністю. Ефективна економіка. 2018. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 14. Онишко С. В., Чуницька І. І. Стратегічна траєкторія розвитку фінансового ринку у форматі взаємодії складових його інфраструктурного потенціалу. Бізнес Інформ. 2018. № 7. С. 194-201.
 15. Онишко С. В. Фінансова безпека і фінансова політика держави в категоріях їх взаємовпливу та узгодження. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2018, № 2. С. 263-273.

– статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus:

 1. Онишко С. В., Веселов І. С. Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 4. С. 223-234 (Scopus).
 2. Онишко Св. В., Онишко С. В. Державне регулювання кластеризації економіки як напрямок розбудови національної інноваційної моделі. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 11. С. 55–61 (Scopus).
 3. Онишко С. В. Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 3. С. 248-257 (Scopus).
 4. Онишко Св. В., Онишко С.В. Фінансовий ринок в системі джерел фінансового забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку України. Науковий вісник Полісся. 2016. Вип. 2. С. 122-126. (Web of Science Core Collection)

– індекси цитування провідних дослідників:

Керівник наукової школи – д.е.н., професор Онишко С.В.:

бібліографічні посилання – 1357

h індекс – 17

i10 індекс – 21

Бібліометрика української науки: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=EmVdLlYAAAAJ

– наукові монографії, навчальні посібники, підручники:

 1. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: монографія. Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2004. 434 с.
 2. Інноваційна модель економіки: правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів / Онишко С. В. та ін.; заг. ред. Ю. П. Доценко. Київ : МП «Леся», 2006. 196 с.
 3. Актуальные проблемы налоговой политики в условиях модернизации экономики: опыт Украины и Белоруссии: монография / Под ред д.э.н., проф. С.В. Онышко: Ирпень: Национальный университет ГНС Украины, 2007. 396 с.
 4. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Онишко С. В. та ін. Київ: КНТ, 2008. 255 с.
 5. Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України: монографія / Онишко С. В. та ін.; за заг. ред. С. В. Онишко, В. П. Унинець-Ходаківської. Ірпінь : Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2013. 604 с.
 6. Інноваційний розвиток України та податкове регулювання: стан і діалектика взаємозв’язків: монографія / за заг. ред. С. В. Онишко. Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. 298 с.
 7. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: монографія / за заг. ред. д.е.н., професора С. В. Онишко. Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. 452 с. Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 45.
 8. Онишко Св. В., Паєнтко Т. В., Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: навч. посіб. Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. 330 с. Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 56.
 9. Онишко Св. В., Онишко С. В., Новицький В. А. Регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації = Regulation of financial markets under globalization : навч. посіб. Ірпінь : УДФСУ, 2018. 305 с.
 10. Фінансовий ринок : підручник: у 2 т. / Коваленко Ю.М., Ковернінська Ю.В., Онишко С.В., Кужелєв М.О. та ін..; кер. авт. кол. і наук. ред.. Ю.М. Коваленко. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 830 с. Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 117
 11. Інноватика на фінансових ринках : монографія / за науковою д.е.н., професора С. В. Онишко. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 466 с. Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 110.

– зареєстровані об’єкти права інтелектуальної власності:

 1. Право на науковий твір «Управління фінансовими активами як інструмент забезпечення ефективності фінансового ринку», Онишко Світлана Василівна (свідоцтво про реєстрацію авторського права №83906 від 21.12.2018)
 2. Право на науковий твір «Методологічні підходи до узгодження стійкості та гнучкості фінансового ринку в інвестиційному механізмі соціально-економічного розвитку», Онишко Світлана Василівна (свідоцтво про реєстрацію авторського права №83907 від 21.12.2018)
 3. Право на науковий твір «До питання модернізації надання суспільних послуг у контексті фінансової спроможності домогосподарств», Онишко Світлана Василівна (свідоцтво про реєстрацію авторського права №83908 від 21.12.2018)
 4. Право на науковий твір «Роль державних цінних паперів у реструктуризації боргових зобов’язань України», Онишко Світлана Василівна (свідоцтво про реєстрацію авторського права №83909 від 21.12.2018)
 5. Право на науковий твір «Інноваційна спрямованість як орієнтир нарощування фінансового потенціалу соціально-економічного розвитку», Онишко Світлана Василівна (свідоцтво про реєстрацію авторського права №83910 від 21.12.2018)

– отримані нагороди, премії, академічні звання тощо:

Керівник наукової школи д.е.н., професор Онишко С.В. нагороджена почесними грамотами, грамотами і подяками Кабінету Міністрів України, Державної фіскальної служби України, Виконавчого комітету Ірпінської міської ради, Університету державної фіскальної служби України, Знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України, Знаком «Почесний працівник державної податкової служби України», Знаком «За внесок у розвиток Університету», відзнакою «Почесний працівник Університету ДФС України», у 2018 році Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Кримінально-процесуальні та криміналістичні особливості розслідування злочинів

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Цимбал Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

– розвиток доктрини кримінального процесу та криміналістики;

– захист прав, свобод, законних інтересів у кримінальному провадженні;

– кримінально-процесуальні та криміналістичні прийоми розслідування злочинів;

– тактика та методика розслідування злочинів;

– особливості розслідування злочинів у сфері оподаткування.

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАТНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Під керівництвом Цимбала П.В. захищено 1 докторську дисертацію.

КАНДИДАТИ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Під керівництвом Цимбала П.В. захищено 20 кандидатських дисертацій.

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Кількісно-кваліфікаційний склад наукової школи (осіб) – 32, з них:

Перше покоління докторів та кандидатів юридичних наук

– докторів юридичних наук:

Столітній Антон Володимирович, «Електронне кримінальне провадження на досудовому розслідуванні», 2018 рік.

– кандидатів юридичних наук:

 1. Барабаш Тетяна Миколаївна, «Предмет доказування у кримінальних справах  про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів», 2002 рік;
 2. Чигрина Галина Леонідівна, «Джерела доказів у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів», 2004 рік;
 3. Данченко Тетяна Володимирівна, «Застава в системі запобіжних заходів у кримінальному процесі України», 2007 рік;
 4. Гарбовський Леонід Антонович, «Процесуальне забезпечення конфіскації майна в кримінальному судочинстві», 2008 рік;
 5. Фрідман-Козаченко Марія Михайлівна, «Особливості криміналістичної профілактики злочинів у сфері оподаткування», 2011 рік;
 6. Галян Сергій Володимирович, «Дізнання по злочинах у сфері оподаткування: процесуальні та організаційні аспекти», 2012 рік;
 7. Сіренко Оксана Володимирівна, «Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми», 2012 рік;
 8. Омельчук Любов Василівна, «Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками», 2013 рік;
 9. Кимлик Наталія Володимирівна, «Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із корупцією», 2013 рік;
 10. Мілевський Олександр Олександрович, «Особливості розслідування злочинів, вчинених у Чорнобильській зоні відчуження», 2013 рік;
 11. Мудряк Тамара Олександрівна, «Криміналістичне забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами», 2013 рік;
 12. Линник Олена Валеріївна, «Використання поліграфа при розслідуванні злочинів у кримінальному судочинстві України», 2015 рік;
 13. Жерж Наталія Анатоліївна, «Криміналістичне моделювання і використання психологічного портрета невідомого злочинця при розслідуванні насильницьких злочинів», 2015 рік;
 14. Ляшук Олеся Миколаївна, «Особливості міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на території України», 2015 рік;
 15. Антонюк Анастасія Борисівна, «Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень», 2016 рік;
 16. Мілевська Альона Олександрівна, «Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних документів», 2016 рік;
 17. Слободянюк Борис Костянтинович, «Розслідування умисного знищення або пошкодження чужого майна», 2016 рік;
 18. Товтин Світлана Вікторівна, «Тактичні прийоми розслідування вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями», 2016 рік;
 19. Хаваліц Ольга Володимирівна, «Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні кримінальних правопорушень терористичного характеру», 2016 рік;
 20. Діков Ілля Валерійович, «Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення», 2016 рік.

Друге покоління кандидатів юридичних наук:

 1. Каланча Інга Георгіївна (науковий керівник Столітній А.В.) «Судове провадження в умовах електронного реформування кримінальної юстиції України», 2017 рік
 2. Важинський Володимир Михайлович (науковий керівник Барабаш Т.М.) «Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов’язаних з ним злочинів в Україні», 2009 рік
 3. Калганова Олена Анатоліївна (науковий керівник Барабаш Т.М.) «Процесуально-правові засади участі іноземних громадян у кримінальному судочинстві України», 2007 рік
 4. Охотіна Юлія Володимирівна (науковий керівник Барабаш Т.М.) «Виправдання як категорія кримінально-процесуального права України», 2012 рік
 5. Шнягін Олександр Георгійович (науковий керівник Барабаш Т.М.) «Реалізація функції захисту в кримінальному процесі України», 2010 рік
 6. Юрченко Аліна Михайлівна (науковий керівник Гарбовський Л.А.) «Процесуальне забезпечення взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження», 2018 рік

Третє покоління кандидатів юридичних наук:

 1. Супрун Тетяна Миколаївна (науковий керівник Калганова О.А.) «Правові презумпції у кримінальному судочинстві України», 2013 рік
 2. Куровська Тетяна Володимирівна (науковий керівник Калганова О.А.) «Забезпечення процесуальної безпеки приватних осіб у кримінальному судочинстві України», 2013 рік
 3. Балицький Тарас Миколайович (науковий керівник Калганова О.А.) «Слідчий експеримент в системі слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні України», 2015 рік
 4. Проданик Іван Васильович (науковий керівник Калганова О.А.) «Процесуально-правові засади провадження у справах про взаємопов’язані злочини», 2017 рік
 5. Москалюк Юлія Дмитрівна (науковий керівник Калганова О.А.) «Домашній арешт і тримання під вартою в системі заходів забезпечення кримінального провадження в Україні», 2015 рік.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ:

– статті у провідних фахових наукових виданнях

 1. Цимбал П.В., Бахин В.П., Ищенко А.В., Кузьмичов В.С. Проблемы рационализации следствия // Теоретические и практические проблемы обеспечения раскрытия и расследования преступлений криминалистическими методами и средствами. – Киев, 1992, – С. 66-74.
 2. Цимбал П.В., Бахін В.П. Функції експертних закладів і підвищення якості слідства // Забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх справ України (збірник наукових праць).- К.,1993, С.112-122.
 3. Цимбал П.В., Бахін В.П. Удосконалення форм використання науково – технічних досягнень у розслідуванні // Проблеми удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства. – К.,1993,-С. 112-121
 4. Цимбал П.В. Питання удосконалення слідства // Депон. Укр. НДІ НТІ 16.02.1993, №169.
 5. Цимбал П.В., Бахін В.П., Іщенко А.В., Кузьмічов В.С. Про поняття криміналістичної рекомендації // Депон. Укр. НДІ НТІ 16.02.1993, №170.
 6. Цимбал П.В., Шамрай В.О. Проблеми розслідування податкових злочинів та вдосконалення слідчої діяльності // Науковий вісник: збірник  наукових праць УФЕІ, -Ірпінь, 1997, №1 – С.83 – 85.
 7. Цимбал П.В. Україна у складі Інтерполу в боротьбі з міжнародною злочинністю // Науковий вісник: збірник  наукових праць УФЕІ,-Ірпінь, 1999, №1 – С. 158 – 164.
 8. Цимбал П.В., Барабаш Т. М. Проблеми забезпечення підозрюваному, обвинуваченому та підсудному права на захист // Науковий вісник: збірник наукових праць УФЕІ, – Ірпінь, 1999, № 3 (6) – С. 146 – 148.
 9. Цимбал П.В., Фрідман І.Я. Використання  знань спеціалістів при розслідуванні злочинів у сфері економіки // Науковий вісник: збірник наукових праць УФЕІ,-Ірпінь, 2000, №1, – С.153 –158.
 10. Цимбал П.В., Кузьмічов В.С., Євдокименко С. Поняття злочинної діяльності // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України ,- Ірпінь, -2000, №3(9), – С.119 –123.
 11. Цимбал П.В., Фрідман І.Я. Питання вдосконалення кримінально -процесуального законодавства в діяльності податкової міліції // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, -Ірпінь, 2000, №4(10), – С.131-135.
 12. Цимбал П.В., Лисиченко В.К. Поняття “організована злочинність”  і типові ознаки сучасних злочинних утворень в Україні // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, – Ірпінь, 2001, №1(11), –  С.159 -165.
 13. Цимбал П.В., Фрідман І. Я. Використання спеціальних знань у роботі податкової міліції // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, – Ірпінь, 2001, №2(12), – С. 231-236.
 14. Цимбал П.В., Проблеми вдосконалення податкового законодавства та засоби протидії в боротьбі з транснаціональною злочинністю // Вісник Університету внутрішніх справ, – Харків,  2002, випуск 12, частина ІІ, – С. 106 – 109.
 15. Цимбал П.В., Фрідман І. Я. Удосконалення криміналістичних обліків для успішної роботи органів дізнання та досудового слідства // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, – Ірпінь, 2002, №3(17), – С. 153-157
 16. Цимбал П.В., Барабаш Т.М. Детермінанти вчинення ухилень від сплати податків як елемент предмета доказування в кримінальній справі // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, – Ірпінь, 2002, №2(16), – С. 170-179.
 17. Цимбал П.В., Фрідман І. Я. Особливості аналізу і дослідження документів при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, – Ірпінь, 2003, №1(19), – С. 108-116.
 18. Цимбал П.В., Чигрина Г. Л. Показання свідка як джерело доказів ухилення від оподаткування // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ, – Одеса, 2003, №1 – С.152 – 160.
 19. Цимбал П.В., Фрідман І. Я. Використання матеріалів експертних закладів у профілактичній роботі // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії ДПС України, – Ірпінь, 2003, № 2 (20), – С. 257 – 264.
 20. Цимбал П.В., Фрідман І. Я. Процесуальні і непроцесуальні форми профілактики злочинів в експертних закладах // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2003, № 3 (21), – С. 218 – 226.
 21. Цимбал П.В., Мілевський О.П. Початковий етап розслідування ухилень від сплати податків // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2004, № 2 (24), – С. 188 – 192.
 22. Цимбал П.В., Постіл Н. С. Правові аспекти міжнародного співробітництва у боротьбі з комп’ютерними злочинами // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2004, № 3 (25), – С. 207 – 212.
 23. Цимбал П.В. Виникнення та розвиток податкової системи Київської Русі // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2004, № 4 (26), – С. 203 – 209.
 24. Цимбал П.В., Барабаш Т. М. Значення предмета доказування при розслідуванні кримінальних справ в Україні // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – Запоріжжя, 2004, № 3 (28), – С. 209 – 218.
 25. Цимбал П.В. Податки України періоду Великого князівства Литовського // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – Запоріжжя, 2004, № 4 (29), – С. 259 – 268.

26.Цимбал П.В. Податкова політика України за існування Української Народної Республіки, Гетьманату та Директорії: історико-правові аспекти // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2004, № 5 (27), –  С. 259 – 263.

 1. Цимбал П.В. Податки України за часів Речі Посполитої: правовий аналіз // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2005, № 1 (28), -С.133 – 136.
 2. Цимбал П.В. Податки часів Запорізької Січі // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2005, № 2 (29), – С.101 – 107.
 3. Цимбал П.В. Податки за роки правління Петра І (історико-правові аспекти) // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь,   2005, № 3 (30), – С. 159 – 164.
 4. Цимбал П.В. Податкова політика Петра І у період 1710-1724 років(історико-правові аспекти) // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь,   2005, № 4 (31), – С. 156-163.
 5. Цимбал П.В. Правові аспекти податкової політики на передодні реформи 1861 року // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2005, № 2, – С. 208-213.
 6. Цимбал П.В. Податкова політика в ХVІ-ХVІІ століттях (історико-правові аспекти) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2005, № 3, – С. 189-194.
 7. Цимбал П.В. Правова характеристика місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів) України // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2005, № 5 (32), – С. 96-104.
 8. Цимбал П.В. Податки України в перші роки радянської влади (історико–правовий аспект) // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя, 2006, № 1 (34), – С. 241-246.
 9. Цимбал П.В. Правова діяльність органів самоврядування при формуванні місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів) // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь,   2006, № 1-2 (33), – С. 159-163.
 10. Цимбал П.В. Законодавче забезпечення загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь,   2006, № 3 (34), – С. 142-152.
 11. Цимбал П.В. Боротьба з податковою злочинністю в перше десятиріччя існування органів ДПС України // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь,   2006, № 4-5 (35), – С. 132-141.
 12. Цимбал П.В. Історико-правова характеристика податкової системи України напередодні Великої Вітчизняної війни // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ – Харків, 2006, Випуск 34, – С.66-71.
 13. Цимбал П.В. Поняття податкової системи // Науковий журнал Одеського юридичного інституту Харківського Національного університету внутрішніх справ. Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2006, №2, – С. 61-64.
 14. Цимбал П.В. Шляхи реформування податкової системи України // Науковий журнал Одеського юридичного інституту Харківського Національного університету внутрішніх справ. Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2006, №3, – С. 96-101.
 15. Цимбал П.В. Правовий аналіз оподаткування на території України наприкінці ХІХ ст.. // Науковий журнал Одеського юридичного інституту Харківського Національного університету внутрішніх справ. Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2006, №4, – С. 225-229.
 16. Цимбал П.В., Мілевський О.П. Використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Підприємство, господарство і право. – Київ, 2006, №6 (126), – С. 136-139.
 17. Цимбал П.В. Правова характеристика податкової політики України в 50-90 роках ХХ століття // Право і безпека. Науковий журнал Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2006, №5’4. – С. 161-164.
 18. Цимбал П.В. Порівняльно-правовий аналіз податкової системи України, Росії та інших країн ближнього зарубіжжя // Вісник Запорізького юридичного інституту, Запоріжжя, 2006, – № 23(36) – С. 25-31
 19. Цимбал П.В., Гарбовський Л.А Конфіскація майна в Україні: історико-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2007, № 2 (134), – С. 116-121.
 20. Цимбал П.В. Податкові злочини у сфері економічної злочинності (виявлення, розкриття, розслідування) // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – Ірпінь, 2007, №1 (36), – С. 153-159.
 21. Цимбал П.В. Правові аспекти оподаткування напередодні першої світової війни  // Науковий журнал Одеського юридичного інституту Харківського Національного університету внутрішніх справ Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2007, №7, – С. 189-192.
 22. Цимбал П.В. Визначення поняття податкових правопорушень і податкових злочинів // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2007, №2 (37), – С. 138-144.
 23. Цимбал П.В. Роль аудиту в виявленні та розслідуванні податкових злочинів // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2007, №4 (39), – С. 276-279.
 24. Цимбал П.В. Проблема латентності податкових злочинів // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2007, №3 (38). – С. 233-240.
 25. Цимбал П.В. Класифікація злочинів у сфері оподаткування // Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2007, №2. – С.129-132.
 26. Цимбал П.В. Фактори, що сприяють поширенню податкових злочинів // Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2007, №3. – С.75-81.
 27. Цимбал П.В. Роль криміналістичної характеристики у розкритті та розслідуванні злочинів // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2008, №1 (40). – С. 265-273.
 28. Цимбал П.В., Цимбал Т.Я., Литвак О.М. Особливості криміналістичної характеристики злочинів у сфері оподаткування // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2008, №3 (42). – С. 208-215.
 29. Цимбал П.В., Цимбал Т.Я. Податкові злочини та їх класифікація // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2008, №2 (41). – С. 278-284.
 30. Цимбал П.В., Цимбал Т.Я. Ознаки класифікації деяких способів ухилення від сплати податків юридичних і фізичних осіб // Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис. Вісник Одеського державного університету внутрішніх справ. – Одеса, 2008, №2. – С.211-214.
 31. Цимбал П.В., Цимбал Т.Я. Поняття способу ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис. Вісник Одеського державного університету внутрішніх справ. – Одеса, 2008, №1. – С.158-160.
 32. Цимбал П.В. Використання фірм-одноденок як засіб ухилення від сплати податків // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – Ірпінь, 2008. №4 (43) – С237-241.
 33. Цимбал П.В. Правова характеристика та класифікація окремих способів ухилення від сплати податків // Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис. Вісник Одеського державного університету внутрішніх справ. Одеса, 2008. – №4. – С. 67-69
 34. Цимбал П.В. Негативні наслідки ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис. Вісник Одеського державного університету внутрішніх справ. Одеса, 2008., №3 – С. 247-250
 35. Цимбал П.В., Власова Г.П. Поняття взаємодії та її основні ознаки // Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності. Матеріали міжнародного постійно діючого науково-практичного семінару 13.11.2008р. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2009 – С 454 – 484.
 36. Цимбал П.В. Процесуальні та непроцесуальні форми взаємодії при виявленні та розслідуванні податкових злочинів //  Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009 №2 (45) – С 226-232.
 37. Цимбал П.В., Галян С.В., Завидняк В.І. Взаємодія слідчих і оперативних працівників при виявленні та розслідуванні податкових злочинів (тенденції, принципи, завдання) // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009 №4 (44) – С 208-213.
 38. Цимбал П.В. Необхідність взаємодії оперативних працівників, слідчих та фахівців при виявленні, розкритті та розслідуванні податкових злочинів//  Південноукраїнський правничий часопис, Одеса, ОДУВС, 2007, №2 (т). – С. 210-215
 39. Цимбал П.В. Роль оперативних підрозділів при взаємодії та координації правоохоронних органів у боротьбі з податковими злочинами // Південноукраїнський правничий часопис, Одеса, ОДУВС, 2008, №1 (т). – С. 199-204
 40. Цимбал П.В. Окремі фактори негативного впливу на взаємодію при виявленні та розслідуванні злочинів у сфері оподаткування // Південноукраїнський правничий часопис, Одеса, ОДУВС, 2008,№ 4 (т). – С. 235-242
 41. Цимбал П.В.Попередження злочинів в сфері оподаткування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – Частина 2 – 2009р.- №1 (22) (т). – С. 124-132
 42. Цимбал П.В. Роль криміналістичних засобів у профілактиці податкових злочинів // Збірник наукових праць. Національна академія СБУ, 2009. – № 30 (т). – С. 84-89.
 43. Цимбал П.В.Роль ОРД в виявленні, розкритті та розслідуванні податкових злочинів // Південноукраїнський правничий часопис, Одеса, ОДУВС, 2009. – №3 (т). – С. 189-196.
 44. Цимбал П.В.Використання матеріалів ОРД для виявлення, розкриття та розслідування злочинів в сфері оподаткування // Південноукраїнський правничий часопис, Одеса, ОДУВС, 2009. – №4 (т). – С. 301-310.
 45. Цимбал П.В., Козак Н.С., Данкович Н.О. Кримінологічні аспекти виявлення комп’ютерних злочинів // Науковий вісник Національного університету ДПС України, 2010, №4 (51). – С. 252-258.
 46. Цимбал П.В., Бондик В.А., Омельчук Л.В. Взаємодія слідчого зі спеціалістом при розслідуванні злочинів, пов’язаних з неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2012. – № 10. – С. 78-85.
 47. Цимбал П.В., Данкович Н.О., Омельчук Л.В. Початковий етап досудового розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками // Збірник наукових праць «Держава і право» Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2012 – С.83-88.
 48. Цимбал П.В. Особливості призначення покарання неповнолітнім / Г.В. Дідківська, П.В. Цимбал, М.О. Семанишин // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) – 2012. – № 2 (57). – С. 213-218.
 49. Цимбал П.В., Шишка Р.Б., Козак Н.С. Способи вчинення комп’ютерних злочинів, як елемент криміналістичної характеристики. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 58-к., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2012. – С. 500-505.
 50. Цимбал П.В., Кимлик Н.В., Ляшенко М.М. Попередження корупційних злочинів // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – Ірпінь, № 4(59).2012. – С. 211-216.
 51. Цимбал П.В., Клименко А.І. Корисні наукові видання з криміналістичної методики // Криміналістичне вчення. Науково-практичний збірник. – Київ. -№1 (19) – С. 220-223.
 52. Цимбал П.В. Процесуальна необхідність визначення принципів здійснення міжнародного розшуку осіб / О. М. Ляшук, П. В. Цимбал // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2014. − № 2 (65). – С. 114−121.
 53. Цимбал П.В. Особливості реалізації засад міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: міжнародно-правовий аспект / А.Б. Антонюк, П.В. Цимбал // Науковий вісник Національного університету ДПС України. − № 1(68). – 2015. − С. 196-201.
 54. Цимбал П.В. Значення загальної теорії судової експертології в системі наукових знань / П.В. Цимбал, Н.І. Клименко // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. −2014. − № 1(1) − С. 84-90.
 55. Зародження та еволюція експертології в кримінальному судочинстві / П.В. Цимбал, А.М. Лазебний // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. −2015. − № 1(2) − С. 53-58.

– статті, що входять до науково метричних баз даних Web of Science та Scopus

– індекси цитування провідних дослідників:

бібліографічні посилання – 195

H індекс – 7

і 10 індекс  – 5

(станом на 27.03.2019; взято з сайту Національної бібліотеки України ім. В.І.  Вернадцького «Бібліометрика української науки» https://scholar.google.com.ua/citations?user=9nBZ4v4AAAAJ&hl=uk)

– наукові монографії, навчальні посібники, підручники, науково-практичні коментарі до законодавства:

 1. Цимбал П.В., Бахин В.П., Карпов Н.С. Преступная деятельность: понятие, характеристика, принципы, изучение: Монографія / Под ред. профессора П.В.Мельника. – Киев, 2001. – 275 с.
 2. Цимбал П.В., Барабаш Т.М. Предмет доказування у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Монографія. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2003, 190 с.
 3. Цимбал П.В., ШкарупаВ.К., Чигрина Г.Л. Джерела доказів у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Монографія. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2006, 196 с.
 4. Цимбал П.В., Податки, податкова система України, податкова злочинність: історія, теорія, практика: Монографія. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2007, 320 с.
 5. Цимбал П.В.,  Голосніченко І.П., Бондаренко М.О., Мельник П.В., Цимбал Т.Я. та інші. Основи правознавства. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Український фінансово-економічний інститут, 1998. – 148 с.
 6. Цимбал П.В., Мельник П.В. Судова система України. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. -Ірпінь, Академія ДПС України, 2000. – 320 с.
 7. Цимбал П.В., Баулін О.В., Мигрин Г.П. Податкова міліція як орган дізнання. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2001. – 179 с.
 8. Цимбал П.В., Самілик Г.М., Бондаренко М.О., Цимбал Т.Я. та інші. Правознавство. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2001. – 309 с.
 9. Цимбал П.В., Касьяненко М.М., Гринюк М.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2001. – 229 с.
 10. Цимбал П.В., Барабаш Т.М., Данченко Т.В., Мілевський О.П. Кримінальний процес України у схемах: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2002. – 167 с.
 11. Цимбал П.В., Мілевський О.П., Касьяненко Л.М. Правове регулювання діяльності органів державної податкової служби України: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2003. – 399 с.
 12. Цимбал П.В., Шкарупа В.К., Чигрина Г.Л. Дізнання та досудове слідство по податкових злочинах: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2003. – 236 с.
 13. Цимбал П.В., Самілик Г.М., Бондаренко М.О., Забарний Г.Г., Цимбал Т.Я. та інші. Правознавство / За загальною ред. професора П.В. Мельника: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2003. – 409 с.
 14. Цимбал П.В., Левицька Л.В., Мудряк Т.О., Сіренко О.В. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2004. – 112 с.
 15. Цимбал П.В., Барабаш Т.М., Данченко Т.В., Левицька Л.В. Основні положення кваліфікації злочинів, теорії доказів та здійснення прокурорського нагляду в Україні: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2004. – 242 с.
 16. Цимбал П.В., Чигрина Г.Л., Шкарупа В. К. Провадження дізнання та досудового слідства підрозділами податкової міліції (методичні та практичні рекомендації, зразки документів): Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2004. – 411 с.
 17. Цимбал П.В., Левицька Л.В., Сіренко О.В., Мудряк Т.О. Кримінальне право України. Загальна частина (у схемах): Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2005. – 200 с.
 18. Цимбал П.В., Самілик Г. М., Цимбал Г. П., Цимбал Т. Я. та інші. Основи правознавства: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2005. – 426 с.
 19. Цимбал П.В., Бондаренко М.О., Забарний Г.Г., Самілик Г.М. та інші. Основи правознавства: Навчальний посібник. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2006. – 356 с.
 20. Цимбал П.В., Цимбал Т.Я., Самілик Г.М., Бондаренко М.О. Основи правознавства: Навчальний посібник. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2007. –384 с.
 21. Цимбал П.В., Данченко Т.В., Барабаш Т.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2007. – 340 с.
 22. Цимбал П.В., Шкарупа В.К., Чигрина Г.Л. Провадження дізнання та досудового слідства підрозділами податкової міліції: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2006. –490 с.
 23. Цимбал П.В., Калганова О.А., Цимбал Т.Я. Прокуратура України: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2009. – 205 с.

– зареєстровані об’єкти  права інтелектуальної власності:

 1. Цимбал Петро Васильович: право на науковий твір «Перспективи удосконалення інституту судової експертизи у кримінальному процесуальному законодавстві України» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83438 від 04.12.2018), право на науковий твір «Попередження, виявлення, розкриття та розслідування податкових злочинів» (свідоцтво про реєстрацію авторського права №79629 від 05.06.2018), право на науковий твір «Розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками: сучасний стан, проблеми та напрями удосконалення» (свідоцтво про реєстрацію авторського права №83134 від 26.11.2018), право на науковий твір «Податки, податкова система України, податкова злочинність: історія, теорія, практика» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84835  від 25.01.2019), право на науковий твір «Особливості реалізації засад міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: міжнародно-правовий» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83517 від 07.12.2018);
 2. Омельчук Любов Василівна: право на науковий твір «Следственная профилактика преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных обязаностей медицинскими работниками по Уголовному кодексу» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83515 від 07.12.2018), «Розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками: сучасний стан, проблеми та напрями удосконалення» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83134 від 26.11.2018), «Тактика проведення допиту підозрюваного під час кримінального провадження щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83435 від 04.12.2018), «Становлення інституту притягнення до кримінальної відповідальності за професійні злочини медичних працівників», (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83436 від 04.12.2018), «Перспективи удосконалення інституту судової експертизи у кримінальному процесуальному законодавстві України» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83438 від 04.12.2018);
 3. Антонюк Анастасія Борисівна: право на науковий твір «Перспективи розвитку міжнародного співробітництва під час розслідування кримінальних правопорушень у контексті євроінтеграції України до європейського співтовариства» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83137 від 26.11.2018), «Особливості призначення судової експертизи на стадіях досудового розслідування та судового розгляду» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83106 від 23.11.2018), «Особливості реалізації засад міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: міжнародно-правовий аспект» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83517 від 07.12.2018), «Спрощений порядок видачі особи (екстрадиції) особи запитуючій державі» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83516 від 07.12.2018), «Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83513 від 07.12.2018);
 4. Линник Олена Валеріївна: право на науковий твір «Виявлення підробки електронного цифрового підпису для встановлення змін у документі» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83133 від 26.11.2018), «Використання поліграфа у кримінальному судочинстві США» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83132 від 26.11.2018), «Засоби виявлення неправдивої інформації при розслідуванні кримінальних правопорушень» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83420 від 04.12.2018), «Роль науково-технічних засобів для викриття брехні при розслідуванні злочинів» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83439 від 04.12.2018), «Специфіка застосування результатів психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа при розслідуванні» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 83132 від 26.11.2018);
 5. Сіренко Оксана Володимирівна: право на науковий твір «Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84182 від 10.10.2018), «Віктимологічні аспекти криміналістичної профілактики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84184 від 10.10.2018), «Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84186 від 10.10.2018), «Особливості розслідування кіберзлочинів» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84196 від 10.10.2018),  «Мотив злочину в криміналістичній характеристиці крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84190 від 10.10.2018).

– отримані нагороди, премії, академічні звання тощо

 1. Почесне звання «Заслужений юрист України», Указ Президента від 02.07.2009 року №497.
 2. Відмінник освіти України, Наказ Міністерства освіти №341 від 07.04.2006 року.
 3. Почесний працівник Державної податкової служби України, Наказ Голови ДПА України №620-0 від 27.06.2006 року.
 4. Медаль «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, Наказ МВС № 381 від 02.10.1987 року.
 5. Медаль «За бездоганну службу» ІІ ступеня, Наказ № 212 від 12.10.1990 року.
 6. Почесна грамота МВС, Наказ № 137 від 02.05.1990 року.
 7. Почесна грамота ДПС України, Наказ №587к від 06.10.2015 року.
 8. Почесна грамота Національного університету ДПС України з нагоди Дня юриста від 06.10.2004 року.
 9. Подяка Головного Управління ДФС України у м. Києві «З метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній діяльності, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, активну науково-педагогічну і громадську діяльність та з нагоди професійного свята – Дня юриста» 2017 року.
 10. Подяка ДФС України з нагоди Дня юриста від 2009 року.
 11. Почесна грамота Національного університету ДПС України з нагоди Дня юриста (Наказ від 06.10.2015 р. №587-к).

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 «Правове регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування»

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Касьяненко Любов Михайлівна, доктор юридичних наук, професор

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

фінансове право, фінансове-процесуальне право, податкове право, бюджетне право.

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Аністратенко Юлія Ігорівна, д.ю.н., доцент

Чайка Вікторія Вікторівна, д.ю.н., доцент

Кармаліта Марія Володимирівна, д.ю.н., доцент

КАНДИДАТИ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Фоменко Юлія Олександрівна, к.ю.н.

Махиніч Надія Володимирівна, к.ю.н.

Буряк Ірина Володимирівна, к.ю.н.

Чайка Вікторія Вікторівна, к.ю.н., доцент

Єфіменко Людмила Леонідівна, к.ю.н., доцент

Коломієць Павло Віталійович, к.ю.н., доцент

Рябуш Людмила Анатоліївна, к.ю.н.

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

16 чоловік

ДОКТОРАНТ, НАУКОВИМ КОНСУЛЬТАНТОМ ЯКОГО Є  КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Атаманчук Наталія Іванівна, к.ю.н., доцент

АСПІРАНТИ, НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ ЯКИХ Є  КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Данілов Сергій Іванович

Філіпович Ірина Олександрівна

Гончарова Юлія Юріївна

Попович Олександр Сергійович

Вовкочин Інна Василівна

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ:

1.Karmalita M., Kasianenko L., Shopina I., Muliavka D. Interest in the

context of tax relations: traditional approach and trends of tax management

development. Juridical Tribune (Tribuna Juridica), Bucharest Academy of Economic Studies, Law Department. Видання індексується в міжнародній науко метричній базі даних Web of Science Core Collection. 2020. Vol. 10 (1). Pp. 56–68. (особистий внесок здобувача: характеристика податкових правовідносин та вплив на них державного податкового менеджменту, з’ясування змісту понять «приватний інтерес в оподаткуванні», «публічний інтерес в оподаткуванні», їх характеристика).

 1. Karmalita Mariia V., Iakymchuk Nataliia Ya., Kasianenko Liubov M.,

Lukashev Oleksandr A., Andrushchenko Halyna S. The Category of Fairness of a

Taxpayer and Its Reflection in Law Enforcement Practice. Journal of Advanced

Research in Law and Economics. Видання індексується в міжнародній наукометричній базі даних SCOPUS. 2019. Volume 10. Issue 5 (43). Pp. 1452–

 1. (особистий внесок здобувача: характеристика понять «добросовісність

 платника податків», «податкова мораль», аналіз судової практики України у податкових спорах).

3.CHAIKA, Viktoriia V. ,Liubov M. KASIANENKO ,Tamara A. LATKOVSKA , Nadiia Yu. PRYSHVA , Vasyl V. TOPCHII,   Legal Forms of Implementation of Foreign Tax Policy in the Context of European Integration of Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 85-103, feb. 2020. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4327>. Date accessed: 18  feb. 2020.doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v10.1(39).10. SCOPUS

4.Liubov KASIANENKO, Iryna SHOPINA, Mariia KARMALITA,Dmytro MULIAVKA. Interest in the context of tax relations: traditional approach and trends of tax management development TRIBUNA JURIDICĂ JURIDICAL TRIBUNE Volume 10, Issue 1, March 2020 р. 56-68. www.tribunajuridica.eu WEB OF SCIENCE.

 1. The Current State of Tax Administration in Ukraine: An Analytical Review of Terminology Kolomiiets, Pavlo V. 2017. The Current State of Tax Administration in Ukraine: An Analytical Review of Terminology, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Winter, 8(30): 2448 – 2453. DOI: 10.14505/jarle.v8.8(30).15. URL: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index SCOPUS.

Аністратенко Юлія Ігорівна

1.Аністратенко Ю.І. Концептуалізація правового регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні: монографія. Ю.І. Аністратенко.  К.-П.: Рута, 2016.  397 с. 

 1. Реформування податкової системи: сучасні виклики та орієнтири: монографія.  авторський колектив; за заг. ред. П.В. Пашка, Л.Л. Тарангул.  К.: ТОВ «Новий друк», 2015. 570 с.  (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 29) у співавторстві. Навчальні посібники та інші видання.
 2. Податкове право України: альбом схем: навчальний посібник Л. М. Касьяненко, А. В. Цимбалюк, Ю.І. Аністратенко, Н.І. Блащук; за заг. редакцією Л. М. Касьяненко.  К. : Алерта, 2013. 112 с.
 3. Аністратенко Ю. І. Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу в контексті запровадженої бюджетної децентралізації в Україні .Фінансове право. 2011. № 4(2).  C. 14–17. 
 4. Аністратенко Ю. І. Історичні аспекти оподаткування малого і середнього бізнесу в Україні . Право і суспільство. 2013. № 4(2).  C. 95–97. 
 5. Аністратенко Ю. І. Специфіка звітності суб’єктами малого та середнього бізнесу в Україні . Фінансове право. 2013.  № 1.  С. 12–14.

7.Аністратенко Ю. І. Теоретико-правові аспекти оподаткування малого і середнього бізнесу в Україні. Право і суспільство.  2013.  № 3(1).  C. 15–17. 

 1. Аністратенко Ю. І. До питання про порядок сплати єдиного податку в Україні. Фінансове право.  2013. № 3. – С. 11–14.
 2. Аністратенко Ю. І. Проблематика спрощеної системи оподаткування на сучасному етапі та шляхи її вирішення. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науковопрактичний журнал. 2013.  № 4  С. 71–76. 
 3. Аністратенко Ю. І. До питання про порядок сплати єдиного податку в Україні. Фінансове право. 2013.  № 2. С. 14–17. 
 4. Аністратенко Ю. І. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності: переваги та недоліки. Наше право. 2013.  № 1.  С. 180–184. 
 5. Аністратенко Ю. І. Проблематика правового регулювання спрощеної системи оподаткування на сучасному етапі. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал.  2013.  № 2(34.  С. 47–50. 
 6. Аністратенко Ю. І. Актуальні питання правового регулювання принципів оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні. Юридичний науковий електронний журнал.  2015.  № 6. C.106-108. URL: Режим www.lsej.org.ua
 7. Аністратенко Ю. І. Співвідношення понять «малий бізнес» та «підприємницька діяльність» з правової точки зору. Право і суспільство (науковий журнал).  Київ. 2015.  № 6(2). С. 127– 131. 
 8. Аністратенко Ю. І. Особливості податкового контролю щодо сплати єдиного податку в Україні. Юридичний науковий електронний журнал.  2015.  № 4. С. 110-112. URL: Режим www.lsej.org.ua
 9. Аністратенко Ю. І. Щодо питання контролю за порушення законодавства у сфері сплати єдиного податку. Фінансове право. Ірпінь, 2015. № 3 (33). С. 18–21. 
 10. Аністратенко Ю. І. Правове регулювання державної політики щодо оподаткування суб’єктів малого і середнього підприємництва в Україні. Право і суспільство (науковий журнал).  Київ. 2015. № 6(2).  С. 127–131. 
 11. Аністратенко Ю. І. Актуальні питання правового регулювання принципів оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. № 2.  2015.  С. 54-57. URL: Режим www.lsej.org.ua
 12. Аністратенко Ю. І. Специфіка чинної податкової системи України в контексті реформування єдиного податку. № 3. Фінансове право. 2015.  С. 75-77. URL: Режим www.lsej.org.ua.

20.Аністратенко Ю. І. Оподаткування малого і середнього бізнесу в Україні: правовий аспект. Фінансове право.  Ірпінь.  № 1.  2016.  С. 15–18. 

 1. Аністратенко Ю. І. Особливості повноважень контролюючих органів щодо сплати єдиного податку в Україні. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету Серія «Юриспруденція», 2016.  № 24.  С. 45–47.

22.Аністратенко Ю.І. Правове регулювання використання загальної системи оподаткування для суб’єктів малого та середнього бізнесу в Україні.  Scientific Letters of Academic of Michal Baludansky, Volume 1, № 6.  2015.  Кошице.  Словакія. С. 10–12.

 1. Аністратенко Ю. І. Зарубіжний досвід застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Legea si Viata. Молдова, 2015. С. 7–11. 
 2. Аністратенко Ю .І. Окремі проблемні аспекти переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Scientific Letters of Academic of Michal Baludansky, Volume 3, № 6. 2015. Кошице. Словакія.С.6–8. 
 3. Аністратенко Ю. І. Проблематика використання різних систем оподаткування для суб’єктів малого та середнього бізнесу. Visegrad Journal on Human Rights. Словакія, 2016.С. 19–21. 
 4. Аністратенко Ю. І. Порівняльний аналіз різних систем оподаткування для суб’єктів малого та середнього бізнесу в Україні. Scientific Letters of Academic. Польща, 2016. С. 15–17.

Чайка Вікторія Вікторівна

 1. Чайка В. В. Податкова політика України: теоретико-правовий аспект : монографія. Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. 348 с. 
 2. Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири : монографія. Пашко П. В., Тарангул Л. Л., Аністратенко Ю. І. та ін.; за ред. П. В. Пашка, Л. Л. Тарангул. Київ : ТОВ «Новий друк», 2015. 570 с.(одноосібно автор – 0,9 друк. арк. у підрозділі 4.1 «Правові детермінанти вітчизняної податкової політики»). 
 3. Чайка В. В. Огляд податкової політики ЄС (1980−90-і рр.): юридичний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2012. Вип. 19. Т. 3. С. 212−215. 
 4. Чайка В. В. Договори України та держав ЄС про уникнення подвійного оподаткування як напрям співробітництва у податково-правовій сфері. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2012. Вип. 20. Ч. 1. Т. 3. С. 240−243. 
 5. Чайка В. В. Фінансово-правове регулювання гармонізації прямих податків у державах Європейського Союзу: досвід для України. Наше право. 2013. № 11. С. 191−196. 
 6. Чайка В. В. Сучасні підходи правового регулювання податкової сфери. Право і суспільство. 2013. № 6. С. 278−281. 
 7. Чайка В. В. Спрощена система оподаткування: сучасні тенденції правового регулювання. Наука і правоохорона. 2013. № 4. С. 77−82. 
 8. Чайка В. В. Правові форми реалізації акцизної політики в Україні та державах ЄС. Адміністративне право і процес. 2014. № 1. С. 75−81. 
 9. Чайка В. В. Співвідношення податкового права з іншими галузями права та законодавства. Актуальні проблеми держави і права. 2014. № 73. С. 184−190. 
 10. Чайка В. В. Фінансово-правова природа податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2014. № 2. С. 48−54. 
 11. Чайка В. В. Защита прав человека в Украине в контексте международных налоговых правоотношений. Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania − nowe rozwiązania. Т. 1. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. 2014. С. 833−845. 
 12. Чайка В. В. Податкове право та конституційне право: точки дотику. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2015. № 1. С. 69−74. 
 13. Чайка В. В. Передумови взаємодії податкового та цивільного права. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2015. №. 1. С. 99−104. 
 14. Чайка В. В. Правові аспекти функціонування податкової системи України на сучасному етапі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2015. Вип. 14. Т. 1. С. 58−60. 
 15. Чайка В. В. Значення конституційних принципів і рішень Конституційного Суду для розвитку податкового права. Фінансове право. 2015. № 1. С. 64−68. 
 16. Чайка В. В. Конвергенція публічного та приватного права (на прикладі правового регулювання податкових відносин в Україні). Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2015. Vol. 3. № 6. С. 54−57.
 17. Чайка В. В., Касьяненко Л. М. Правове регулювання відповідальності за порушення бюджетного законодавства в Україні та Білорусі: порівняльний аналіз. Фінансове право. 2015. № 3. С. 13−17 (особистий внесок здобувача: характеристика норм бюджетного законодавства Республіки Білорусь, що регламентують порядок і заходи відповідальності за порушення бюджетного законодавства). 
 18. Чайка В. В. Правові інструменти досягнення балансу публічних і приватних інтересів у податковій сфері. Фінансове право. 2015. № 4. С. 41−45. 
 19. Чайка В. В. Особливості застосування положень статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. № 3. С. 48−51. 
 20. Чайка В. В. Диспозитивність у податковому праві. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2016. № 4. С. 107−110. 
 21. Чайка В. В. Наукові підходи щодо трактування поняття публічного інтересу у сфері оподаткування. Юридичний науковий електронний журнал: електрон. наук. фахове вид. 2016. № 5. С. 68−70. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/1341/1/1363_IR.pdf (дата звернення: 22.01.2018). 
 22. Чайка В. В. Захист прав платників податків як органічна складова системи захисту прав і свобод людини. Порівняльно-аналітичне право: електрон. наук. фахове вид. 2016. № 4. С. 172−176. URL: http://www.pap.in.ua/4_2016/52.pdf (дата звернення: 22.01.2018). 
 23. Чайка В. В. Правова природа та ознаки державної політики. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 5. С. 235−240.
 24. Чайка В. В. Удосконалення правових форм реалізації податкової політики в умовах європейської інтеграції України. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. № 1. С. 150−157. 
 25. Чайка В. В. Эффективная защита прав налогоплательщиков как предпосылка формирования налоговой культуры в украинском обществе. Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka. Т. 3. Toruń : Wydawnictwo Adam Marsałek, 2017. С. 462−476.

26.Чайка В. В., Касьяненко Л. М. Юридичні гарантії захисту прав платників податків в Україні. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. Вип. 1 (2). С. 5−13 (особистий внесок здобувача: здійснено актуалізацію проблеми охорони та захисту прав платників податків в Україні; проаналізовано норми податкового законодавства, що визначають компетенцію органів Державної фіскальної служби України, та їх вплив на стан правової захищеності платників податків).

Кармаліта Марія Володимирівна

 1. Кармаліта М. В. Приватний і публічний інтерес у системі податкових правовідносин: монографія. Хмельницький: ФОП Мельник А. А.,
 1. 328 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 139). Держава та регіони. Серія «Право». 2020. Т. 2. No 1 (67). С. 193–194.
 2. Гармонізація податкового законодавства: українські реалії: монографія / Білецька Г. М., Кармаліта М. В., Куц М. О. та ін.; за заг ред.

В. Ф. Дейнеки. Київ: Алерта, 2012. 222 с. (п. 1.1, 1.2, 3.1; с. 9–33, 105–111)

(особистий внесок здобувача: сутність податкових правовідносин; сучасні

форми оподаткування, що застосовуються в Україні; оптимальні напрями

гармонізації законодавства України до вимог ЄС).

 1. Електронний аудит – сучасна форма електронного контролю (світові тенденції та стан запровадження) ≈ Electronic audit – modern form of

electronic control (global trends and stages of implementation): навч. посіб. / за заг. ред. Г. М. Білецької. Київ: Алерта, 2018. 206 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 122). (тема 3 п. 3.2, 3.4, тема 7, с. 33–42, 60–65, 163–177) (особистий внесок здобувача: характеристика електронних перевірок в іншихкраїнах світу: досвід для України (Латвійська Республіка, Азербайджанська Республіка), оцінювання нормативно-правового забезпечення проведення електронних перевірок в Україні).

 1. Кармаліта М. В. Теоретико-методологічні засади формування інтересу в оподаткуванні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020.

No 2. С. 222–225.

 1. Кармаліта М. В. Принципи податкового права як прояв балансу

приватного та публічного інтересу. Право та державне управління. 2020. No 1. Т. 1. С. 56–62.

 1. Кармаліта М. В. Вплив приватного та публічного інтересу на

правове регулювання відносин у сфері оподаткування. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. No 5. Т. 1. С. 187–193.

 1. Кармаліта М. В. Судове провадження як наслідок захисту порушеного інтересу у сфері оподаткування: практика ЄСПЛ та баланс приватного і публічного інтересу. Прикарпатський юридичний вісник. 2019.

No 54. Т. 2. С. 64–71.

 1. Кармаліта М. В. Співвідношення приватного і публічного інтересу

в оподаткуванні у нормах матеріального та процесуального права України.

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. No 1. С. 52–59.

 1. Кармаліта М. В. Особливості регламентації порядку вирішення податкових спорів з використанням взаємоузгоджувальної процедури у зарубіжних країнах (на прикладі Німеччини та Іспанії). Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. Випуск 3–4 (12–13). С. 109–116.
 2. Кармаліта М. В., Харченко А. О. Взаємоузгоджувальна процедура як правовий інструмент взаємодії платників податків та контролюючих органів. Право та державне управління: збірник наукових праць. 2018. No 1 (30). Том 1. С. 118–122. (особистий внесок здобувача: аналіз положень Модельної конвенціїОЕСР щодо податків на доходи і капітал та Типової конвенції ООН про уникнення подвійного оподаткування у відносинах між розвинутими країнами та країнами, які розвиваються, щодо закріплення положень про взаємоузгоджувальну процедуру).
 3. Кармаліта М. В. Електронні перевірки: розвиток форм податкового контролю у контексті інформаційної взаємодії учасників і втілення публічного та приватного інтересу. Фінансове право. 2017. No 1. С. 37–46.
 4. Кармаліта М. В. Юридична природа договорів про попереднє узгодження ціноутворення. Порівняльно-аналітичне право. 2017. No 3. С. 139–142.
 5. Кармаліта М. В. Темпоральний аспект тлумачення договірних норм (на прикладі використання положень Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї). Юридичний науковий електронний журнал. 2016. No 6. С. 247–250.
 6. Кармаліта М. В., Трубін І. О. Застосування податкового компромісу та податкової амністії: теоретичний аспект. Фінансове право. 2014. No 2. С. 39–42. (особистий внесок здобувача: характеристика поняття «податковий компроміс», визначення переваг як правового інституту, що реалізує можливість встановлення балансу приватного та публічного інтересу в оподаткуванні).
 7. Кармаліта М. В., Старостюк А. В. Правова культура в контексті розбудови правової системи України. Право і суспільство. 2014. Випуск 6–2. С. 3–8. (особистий внесок здобувача: з’ясування впливу правової культури на процес розвитку та функціонування правової системи України, зокрема довіри громадян до права, суб’єктів владних повноважень, а також взаємозв’язку правової культури та якості нормативно-правових актів, актів застосування права).
 8. Кармаліта М. В. Концептуальне обґрунтування державної політики як передумова ефективного виконання завдань і функцій держави. Юридичний вісник. 2014. No 2. С. 16–21.
 9. Кармаліта М. В. Доктринальні підходи до пільги як способу правового регулювання відносин у сфері оподаткування. Фінансове право. 2013. No 3. С. 27–31.
 10. Кармаліта М. В. Теорія та практика сучасного українського правотворення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», 2013. Випуск 21. Ч.2. Т. 1. С. 49–51.
 11. Кармаліта М. В. Право як спосіб відображення об’єктивних потреб суспільства. Право і суспільство. 2013. No 6. С. 20–24.
 12. Кармаліта М. В. Теоретико-правове дослідження тенденцій фінансової політики держави. Фінансове право. 2012. No 4. С. 5–8.
 13. Karmalita M. V., Tymchenko L. D. Features of Mutual Agreement

Procedure as an instrument of interaction between Taxpayers and Fiscal Authorities. International Law and Integration Problems. Видання Бакинського державного університету (Азербайджанська Республіка). 2018. No 2 (54). С. 23–28. (особистий внесок здобувача: характеристика взаємоузгоджувальної

процедури як інструменту взаємодії платника податків та податкового

відомства, що включає визначення її правової природи, різновидів та

особливостей проведення).

Буряк Ірина Володимирівна

 1. Буряк І. В. Рішення про надання місцевої гарантії: питання змісту та порядку прийняття. Приватне та публічне право. 2018. № 3. С. 26–31. 
 2. Буряк І. В. Погашення простроченої заборгованості суб’єктів господарювання в разі виконання місцевого гарантійного зобов’язання: фінансово-правовий аспект. Публічне право. 2018. № 4. С. 87–94.
 3. Буряк І. В. Правове регулювання етапу підготовки до прийняття рішення про надання місцевої гарантії. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № 3. С. 66–71. 
 4. Буряк І. В. Питання правового закріплення повноважень районних рад у сфері надання місцевих гарантій. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 6. Том 2. С. 33–37.

Фоменко Юлія Олександрівна

 1. Фоменко Ю. О. Актуальні проблеми проєктування бюджету. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2010. № 3 (50). С. 182–187. 
 2. Фоменко Ю. О. Сутність бюджетного процесу та його стадій. Фінансове право. 2010. № 1. С. 34–37. 
 3. Фоменко Ю. О. Стадія виконання державного бюджету: проблеми та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. № 21. Ч. 1. С. 242–245. 
 4. Фоменко Ю. О. Принципи бюджетного процесу. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 5. С. 86–93. 
 5. Фоменко Ю. О. Правова характеристика призупинення бюджетних асигнувань. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. № 6. С. 138–141. 
 6. Фоменко Ю. О., Сокол А. В. Організація державного фінансового контролю в умовах встановлення мораторію. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 274–276. (особистий внесок здобувача: правовий аналіз переліку суб’єктів господарювання на яких не поширюється дія мораторію)
 7. Фоменко Ю. О. Бюджетный процесс зарубежных государств. Legea si viata (Закон и Жизнь). 2016. № 2. С. 54–58.

Рябуш Людмила Анатоліївна

1.Рябуш Л. А. Правові принципи оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та рухомого майна . Фінансове право. 2013. № 4. С. 19–22. 

 1. Рябуш Л. А. Майно як предмет податку (на прикладі оподаткування операцій з відчуження об’єктів нерухомого та рухомого майна). Фінансове право. 2014.  № 2.  С. 36–38. 
 2. Рябуш Л. А. Оподаткування операцій з реалізації майна в податковій системі України. Науковий вісник національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2014.  № 2.  С. 80–85. 
 3. Рябуш Л. А. До питання про правову природу оподаткування операцій із переходу майна (ст. ст. 172, 173 Податкового кодексу України).  Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 6.  С. 216–219. 
 4. Рябуш Людмила. Еволюція законодавства України про оподаткування операцій із продажу (обміну) майна. Jurnalul juridic national: teorie şi practicǎ. 2015. № 1.  С. 63–68. 
 5. Рябуш Л. А. Специфіка пільг з оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів майна: правовий аспект. Фінансове право. 2015. № 1. С. 54–57. 

Махиніч Надія Володимирівна

 1. Василенко Н. В. Сутність та значення досудового захисту прав та законних інтересів платників податків. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015.  Вип. 2.  Т. 2.  С. 116–120. 
 2. Василенко Н. В. Юридична відповідальність у сфері досудового захисту прав та законних інтересів платників податків. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015.Вип. 33.  Т. 2.  С. 10–14. 
 3. Василенко Н. В. Джерела процесуальних норм податкового права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015.  Одеса : МГУ.  С. 95–98. 
 4. Василенко Н. В. Структура процесуальної норми податкового права. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 1. Т. 2.  С. 127–130. 
 5. Махиніч Н. В. До питання про реалізацію процесуальних норм податкового права. Науковий вісник Херсонського державного університету.  2016.  Вип. 4.  Т. 2.  С. 16–19.
 6. Василенко Н. В. Некоторые вопросы генезиса процессуальных норм налогового права. Legea si viata. 2016.  № 5/2.  С. 17–20. 
 7. Махиніч Н. В. Процесуальні норми податкового права як юридична гарантія захисту прав та законних інтересів платників податків. Актуальні проблеми правознавства: зб. наук. праць юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. 2016.  Вип. 2. С. 56–60.

Єфіменко Людмила Леонідівна

 1. Єфіменко Л. Л. Зміст, завдання та функції здійснення бюджетного обліку в державі. Фінансове право.  2014.  № 2 (28).  С. 31–33. 
 2. Єфіменко Л. Л. Сучасний розвиток обліку в Державній казначейській службі України: організаційно-правові аспекти. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2014.  № 2.  С. 69–73. 
 3. Єфіменко Л. Л. Правове регулювання виконання бюджету в сучасних умовах: стан і шляхи вдосконалення. Право і суспільство. 2015.  № 6 (2).  С. 123–126. 
 4. Єфіменко Л. Л. Характеристика основних стадій бюджетного процесу: міжнародний досвід. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015.  Вип. 14 (1).  С. 83–85  Серія: Юриспруденція. 
 5. Єфіменко Л. Л. Теоретичні основи ведення бюджетної звітності в Україні та міжнародний досвід щодо врегулювання цього питання. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2015.  № 1(2).  С. 129–133. 
 6. Єфіменко Л. Л. Бюджетний процес в Україні та зарубіжний досвід.  Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2015. № 3(6).  С. 40–43.

Коломієць Павло Віталійович

 1. Коломієць П.В. Спеціальні податкові режими в законодавстві України. Право та управління: електронне наукове фахове видання. НУДПСУ. Ірпінь. 2011.  № 3.  С. 107–115.
 2. Коломієць П.В. Правове регулювання застосування цільових надбавок до тарифів на електричну і теплову енергію та природний газ. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право).  2012.  № 2 (57).  С. 175–179. 
 3. Коломієць П.В. Правове регулювання збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності. Право та управління: електронне наукове фахове видання. Національний університет державної податкової служби України.  Ірпінь: 2012.  № 2.  С. 430–445.
 4. Коломієць П.В. Особливості сучасного правового регулювання елементів фіксованого сільсько-господарського податку. Наука і правоохорона.  2012. № 2 (16).  С. 177–180. 
 5. Коломієць П.В. Процес впровадження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію. Бюлетень Міністерства юстиції України.  2012.  № 6 (128).  С. 142–146. 
 6. Коломієць П.В. Особливості правового регулювання елементів спрощеної системи оподаткування як традиційного виду спеціального податкового режиму. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія».  2012. Т. 12. С. 68–74. 
 7. Коломієць П.В. Спеціальний податковий режим: порівняльно-правовий аналіз визначення поняття за податковим правом України й окремих зарубіжних держав. Наука і правоохорона.  2013. № 1 (19).  С. 235–239. 
 8. Коломієць П.В. Поняття та правові аспекти спеціального податкового режиму в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична.  Львів: ЛьвДУВС, 2013.  Випуск 1.  584 с., с. 231–238. 
 9. Коломієць П.В. Специальные налоговые режимы Российской Федерации, Республики Казахстан и Украины: сравнительно-правовой анализ. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. Воронеж. 2013.  № 1 (14).  С. 270–277. 
 10. Коломієць П.В. Теоретико-правові засади спеціальних податкових режимів в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України.  2013.  № 6 (140).  С. 103–108. 
 11. Коломієць П.В. Национальные особенности правового регулирования специальных налоговых режимов. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. Курск.  2013.  № 6. (84)  С. 92–96.
 12. Коломієць П.В. Правовое регулирование специальных налоговых режимов в Украине. Доклады независимых авторов. Периодическое многопрофильное научно-техническое печатное издание. Bene-Ayish, Israel. Напечатано в США, Lulu Inc., 2013.  № 23.  210 с., с. 175–192.
 13. Коломієць П.В. Спеціальні податкові режими в Україні: ґенеза, сучасність, перспективи[Текст] : монографія. МАУП, Полтавська філія. Полтава : Копі-Центр, 2014.  254 с.
 14. Коломієць П.В. Щодо раціонального використання термінології фінансового права. Право і суспільство. 2014.  № 5.2.  С. 258–262.
 15. Коломієць П.В. До питання вдосконалення правового регулювання податкових норм. Право і суспільство.  2014.  № 6.2.  С. 97-103.
 16. Коломієць П.В. Правове регулювання спеціальних податкових режимів в Україні: посібник; Полтавський інститут економіки і права. – Полтава : Копі-Центр, 2014.  176 с.
 17. Коломієць П.В. Правове регулювання підприємницької діяльності за Цивільним кодексом України: посібник; Полтавський інститут економіки і права.  Полтава : Копі-Центр, 2014. 416 с.
 18. Коломієць П.В. Правове регулювання підприємницької діяльності за Господарським кодексом України: посібник; Полтавський інститут економіки і права.  Полтава : Копі-Центр, 2014.  236 с.
 19. Коломієць П.В. Деякі пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства. Бюлетень Міністерства юстиції України.  Київ.  2014.  № 7 (153).  С. 115 – 121. 
 20. Коломієць П.В. Щодо деяких шляхів удосконалення податкового законодавства. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014.  № 9 (155).  С. 145–151. 
 21. Коломієць П.В. Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні: шляхи гармонізації із законодавством ЄС: монографія; Полтавський інститут економіки і права, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».  Полтава : Копі-Центр, 2015.  161 с.
 22. Коломієць П.В. Стосовно структурної побудови вітчизняної системи фінансового права. Бюлетень Міністерства юстиції України.  2015. № 2 (160).  С. 86-92. 
 23. Коломієць П.В. Питання правової охорони інтелектуальної власності в інформаційній мережі системи Інтернет : монографія Полтавський інститут економіки і права, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».  Полтава : Копі-Центр, 2015. 123 с.
 24. Коломієць П.В. Матеріали правового та методичного забезпечення організації діяльності СНВП «Юридична клініка» Полтавського інституту економіки і права (збірник нормативних актів та зразків документів) навчально-методичний посібник. П.В. Коломієць; Полтавський інститут економіки і права, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Полтава : Копі-Центр, 2016. 300 с.
 25. Коломієць П.В. Проблематика адаптації вітчизняного фінансового законодавства до стандартів ЄС. Право і суспільство.  2016.  № 2(3). С. 143–148.
 26. Коломієць П.В. Проблематика правового регулювання оподаткування підприємницької діяльності в Україні. Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Polityka. Państwo i Prawo. Wspołczesne problemy i perspektywy rozwoju.» (Krakow (PL) 29.04.2016 30.04.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. zo.o. «Diamond trading tour», 2016. 88 str., S.50–51
 27. Коломієць П.В. Щодо вдосконалення правових засад оподаткування в Україні. Журнал східноєвропейського права : електронне науково-практичне фахове видання. Університет сучасних знань.  Київ: 2016.  № 29. с. 34–39.
 28. Коломієць П.В. Про Податковий кодекс України в контексті «Основ Світового Податкового Кодексу». Журнал східноєвропейського права : електронне науково-практичне фахове видання. Університет сучасних знань.  Київ:  2016.  № 30.  с. 29–34.
 29. Коломієць П.В. Проблематика вдосконалення понятійного апарату в частині адаптації податкового законодавства України до стандартів ЄС. Публічне право. Pablic law : науково-практичний юридичний журнал ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Всеукр. громадська організація «Майбутнє країни».  Київ: 2016.  № 3 (23).  С. 140–147.
 30. Tax principles in the works of foreign scientists. Journal of Eastern European Law. . 2016.  № 34.  P.28–31.
 31. Principles of Tax Law in Researches of Ukrainian Scientists: an Analytical Review. Journal of Eastern European Law. . 2017. № 35. P.22–27.
 32. Tax Policy: Monitoring of Scientists Views on Fiscal Illusion and Fiscal Obfuscation Journal of Eastern European Law.. 2017.  № 36.  P.33–38
 33. Коломієць П.В. Податкова та фіскальна політика: аналітичний огляд вітчизняної наукової думки. Публічне право. Pablic law : науково-практичний юридичний журнал. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Всеукр. громадська організація «Майбутнє країни».  Київ:  2017.  № 2 (26).  С. 98–105.
 34. Коломієць П.В. Проблема передачі реалій при перекладі оповідань Артура Конан Дойла Полтавський інститут економіки і права, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Полтава: ПІЕП, 2017. 157 с.
 35. Коломієць П.В. Сравнительно-правовой анализ института установления налогов по законодательству Украины и зарубежных стран «Legea si Viata» : Publicaţie ştiinţifico-practică Republica Moldova.  Chişinău:  2018.  № 7-2.  С. 51–55. 
 36. Comparative legal analysis of the principles of taxation under the laws of Ukraine and foreign countries Visegrad Journal on Human Rights : Slovak Republic. Bratislava. 2018.  № 3 (volume 1). Р. 88-92. 
 37. Comparative legal analysis of tax systems under the legislation of Ukraine and foreign countries European political and law discourse – Praha. – 2018. – : Volume 5 Issue 4. – Р. 100-104. 
 38. Коломієць П.В. Мониторинг финансовой грамотности, налогового воспитания и образования в Украине «Legea si Viata» : Publicaţie ştiinţifico-practică Republica Moldova. Chişinău:  2019.  № 9.  С. 69–72.
 39. Коломієць П.В. Принципы налогов Адама Смита в контексте современных экономических реалий «Legea si Viata» : Publicaţie ştiinţifico-practică Republica Moldova. Chişinău: 2019. № 10. С. 49–52.
 40. Коломієць П.В. Відповідність визначення понять «податок» та «збір» вимогам Конституції України Visegrad Journal on Human Rights : Slovak Republic.  Bratislava.  2019.  № 4 (volume 2).  Р. 73-78.
 41. Коломієць П.В. Терміни податкового кодексу України: спадщина минулого та реалії сучасності. European political and law discourse. Praha. 2019.  : Volume 6 Issue 5.  Р. 84-88.
 42. Коломієць П.В. Історико-правовий аспект становлення і розвитку законодавства у сфері правового регулювання податкової безпеки в Україні. European political and law discourse . Praha.  2019. : Volume 6 Issue 6.  Р. 59-65.
 43. Коломієць П.В. Теоретико-правові та концептуальні засади дослідження правового регулювання податкової безпеки в Україні. Visegrad Journal on Human Rights : Slovak Republic.  Bratislava.  2019.  № 6 (volume 3).  Р. 130-135.
 44. Коломієць П.В. Податкова грамотність як вимога інноваційного підходу в організації навчального процесу для здобувачів юридичної освіти у ЗВО України Scientific and pedagogic internship «Organization of educational process for legal education applicants, innovative teaching methods in higher education institutions of Ukraine and EU» : Internship proceedings, October 28 – December 6, 2019. Frankfurt an Oder, Federal Republic of Germany, 200 pages. P. 88-92.
 45. Коломієць П.В. Теоретико-правові засади правового регулювання податкової безпеки в Україні. International scientific and practical conference «Systematisation of Ukrainian and European legislation in the realities of the modern world» : Conference proceedings, December 27-28, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 184 pages. P.26-29.
 46. Коломієць П.В. Система комплаєнс як елемент податкової безпеки України. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective monograph. Riga : Izdevniecība «Baltija Publishing», 2020. P. 2. 592 p. (р. 581-1162), р.735-750
 47. Коломієць П.В. Податкова безпека України в умовах нових фінансово-економічних викликів. Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law : Collective monograph. Riga : Izdevniecība «Baltija Publishing», 2020. P. 1. 632 p., p. 254-269.
 48. Коломієць П.В. Податково-правове виховання громадян як фактор забезпечення податкової безпеки України. Часопис Київського університету права. 2020. № 1. С. 143-146. URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/77/81
 49. Коломієць П.В. Податкова грамотність як інноваційний елемент навчального процесу у закладах вищої освіти України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Т. 31 (70). № 2. Ч. 2. 2020 с. 75-79.
 50. Коломієць П.В. Погляди науковців стосовно комплаєнсу як елементу податкової безпеки України. Право і суспільство. № 2. Ч. 2. 2020 С. 258-263.
 51. Коломієць П.В. Податкові пільги, як втрати доходів бюджету: ризики, що загрожують податковій безпеці України. Право і суспільство. № 3. 2020 С. 184-189.
 52. Коломієць П.В. Елементи податку в контексті забезпечення податкової безпеки України. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 7. С. 238-242.
 53. Коломієць П.В. Проблематика методології дослідження правового регулювання податкової безпеки України: концептуальні особливості. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 8. С. 191-195.
 54. Коломієць П.В. Прокрастинація вітчизняної реформи юридичної освіти як виклик податковій безпеці України. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва: Колективна монографія. Полтава. Видавництво ПП «Астрая», 2020. 320 с., с. 295-302.
 55. Коломієць П.В. Формування у здобувачів юридичної освіти необхідних для юридичної практики професійних цінностей, умінь і навичок як обов’язкова складова освітнього процесу. Scientific and pedagogic internship «Modern approaches to the organization of the educational process for law students» : Internship proceedings, August 24 – October 2, 2020. Frankfurt an der Oder, Federal Republic of Germany : Izdevnieciba «Baltija Pablishing», 2020. 284 pages. P. 129-133.

НАЙМЕНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

«Теоретичні засади та порівняльно-історичні напрями розвитку державно-правових інститутів»

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Шевченко Анатолій Євгенійович

доктор юридичних наук, професор; кандидат історичних наук, доцент; Заслужений юрист України; з 2017 р. Академік Академії наук вищої школи України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ: 

теоретичні засади та порівняльно-історичні напрями розвитку державно-правових інститутів

ДОКТОРИ НАУК, КОНСУЛЬТАНТОМ ЯКИХ БУВ ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ: 

 1. Недюха Микола Петрович «Правова ідеологія українського суспільства». Дис. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. К: 2016. Д 26.139.01. у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень)

Захищено 2 докторські  та 8 кандидатських дисертацій з соціології, українознавства (філософські та історичні науки), теорії та історії культури), теорії та історії держави і права, історії політичних і правових учень, теорії державного управління.

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Недюха М. П. 

 • Петрук Наталія Кирилівна. Соціальна організація як чинник розвитку української духовної культури ХУІ-ХУП ст. Дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. К.: 2008. (Спеціальність 09.00.12 – українознавство (філософські науки).
 • Житарюк Іван Васильович. Розвиток математичної освіти і науки Буковини та Північної Бесарабії (середина ХІХ – початок ХХІ ст.). Дис. на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. К.: 2008. (Спеціальність 09.00.12 – українознавство (історичні науки).

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Недюха М. П. 

 • Шукліна Світлана Олексіївна. Освітня та культурницька діяльність органів місцевого самоврядування й громадськості Таврійської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. К.: 2004. (Спеціальність 17.00.01 – теорія і історія культури).
 • Михайлич Олександр Володимирович. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук. К.: 2007. (Спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології).
 • Орленко Василь Васильович. Державно-правові погляди О.Д. Градовського. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. К.: 2011. (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Стасюк Сергій Васильович. Історико-правова традиція врегулювання збройних конфліктів. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. К.: 2011. (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). 
 • Мошик Ірина Вікторівна. Роль вищих навчальних закладів Чернігівщини у підготовці української інтелігенціі (20-ті – 30-ті роки ХХ ст.). Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. К.: 2011. (Спеціальність 09.00.12 – українознавство (історичні науки).
 • Яровой Тихон Сергійович. Парламентаризм в умовах сучасного українського державотворення: питання теорії і практики. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. К.: 2015. (Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління).
 • Лазарєва Валентина Тимофіївна. Соціотворчий потенціал філософських поглядів Пантелеймона Куліша. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. К.: 2015. (Спеціальність 09.00.12 – українознавство (філософські науки).
 • Батура Сергій Васильович. Теоретико-правові засади виборчих систем України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. К.: 2011. (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень). 
 • Кудін Сергій Володимирович «Порівняльна історія права: вітчизняна традиція концептуалізації». Дис. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Х: 2020. Д 26.001.04; 26.007.04; 26.139.01; 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень). 

Захищено 1 кандидатська дисертація з теорії та історії держави і права, історії політичних і правових учень.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Кудін С. В.: 

 • Настюк Андрій Анатолійович. Роль князівської влади у процесі державотворення Київської Русі в ІХ – на початку ХІІ ст. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. К.: 2015. (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень). 

КАНДИДАТИ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАСНОВНИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ: 

 • Андрухів Олег Ігорович «Депортаційно-репресивні процеси на території західних областей УРСР в 1939–1953 роках: історико-правовий аспект», 2014 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Гончаров Андрій Вікторович «Теоретико-правові засади соціального захисту в Україні», 2011 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Бадахов Юрій Назірович «Організаційно-правові засади діяльності органів державної безпеки УРСР у період Другої Світової війни», 2018 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Биба Юрій Володимирович «Виконання покарання у виді позбавлення волів Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): історико-правове дослідження», 2020 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Ємельянова Кристана Юріївна «Правові засади взаємодії прикордонників України із зарубіжними інституціями (1991–2003 рр.): історико-правове дослідження», 2015 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Корнієнко Андрій Андрійович «Невідворотність як принцип юридичної відповідальності», 2014 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Красноносов Євген Юрійович «Організаційно-правові основи функціонування Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України (історико-правове дослідження)», 2014 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Міщук Володимир Володимирович «Унітарна форма територіального устрою України, Польщі та Італії (порівняльно-правовий аналіз)», 2011 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Озель Віталіна Іванівна «Становлення та розвиток основних інститутів українського шлюбно-сімейного права в Х – ХІХ ст.: історико-правовий аспект», 2012 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Пасечник Ольга Святославівна «Державно-правові погляди Номана Челєбіджихана», 2014 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Пащенко Дмитро Андрійович «Репрессивно-дискриминационная политика и режимные мероприятия советской власти относительно населения Украины (1917-1953 гг.)», 2018 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Попревич Віктор Миколайович «Кримінально-правова охорона лісів в Україні: історико-правове дослідження ХІ – початок ХХІ ст. ст.», 2015 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Резницька Вікторія Олександрівна «Організаційно-правові основи діяльності добровільних громадських формувань самооборони в 1944–1954 рр. (за матеріалами західних областей УРСР)», 2012 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Стрельник Ольга Леонідівна «Обставини, що виключають юридичну відповідальність», 2010 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Сорокін Руслан Олексійович «Державно-правові погляди Соломона Крима», 2011 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Тішаков Максим Петрович «Організаційно-правова діяльність Державної автомобільної інспекції на території Донбасу у 1943-1953 рр.», 2011 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Федорчук Олег Васильович «Організаційно-правова діяльність Державної автомобільної інспекції (ДАІ) УРСР (1935–1946)», 2012 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).
 • Холоднюк Сергій Зеновійович «Історико-теоретичні засади відображення соціально-правової цінності людини в сучасному праворозумінні», 2018 (Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень).

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Більше 30 осіб: науково-педагогічні працівники, прокурори, судді, адвокати, практичні працівники органів юстиції, МВС, ДФС, ЗСУ. 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ:

 • статті у провідних фахових наукових журналах тільки докторів наук:

Шевченко А. Є. – 170; Кудін С. В. – 62, Недюха М. П. – 300

 1. Шевченко А. Є., Кудін С. В. Історико-правовий аналіз джерел права Української народної республіки (1917-1918 рр.). Альманах права. Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. Вип. 9. 2019. С. 135 – 140. 
 2. Шевченко А. Є., Лощихін О. М., Пашко П. В.  Проблеми відновлення діяльності військових судів в Україні в контексті європейського досвіду.  Науково-практичний журнал «Європейські перспективи». Вип. 3. 2019. С. 105 –110. 
 3. Шевченко А. Є. Реалізація правоохоронної функції держави в контексті автотранспортних правовідносин: проблеми і перспективи. Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. Науково-практичний юридичний журнал. Вип. 6. 2015. С.82 – 87.
 4. Шевченко А. Є. Питання методології історії діяльності органів внутрішніх справ України (частина 1). Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. Вип. 1 (3). С. 203 – 211.
 5. Шевченко А. Є. Питання методології історії діяльності органів внутрішніх справ України (частина 2). Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. Вип. 2 (4). С. 240 – 246.
 6. Шевченко А. Є., Кудін С. В. Права людини у контексті національної безпеки України: історично-правовий вимір. Соціологія права науково-практичний журнал. Спецвипуск, присвячений 23-ій річниці ухвалення Конституції України. 2019.    С. 47 – 49.
 7. Шевченко А. Є. Холоднюк С. З. Соціально-правова цінність людини в сучасному право розумінні: монографія. Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. 268 с. 
 8. Концепції держави і права: історико-теоретичний аналіз [А.Є. Шевченко, С.В. Кудін та ін.]; За заг. редакцією професора А. Є. Шевченка. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 248 с. 
 9. Шевченко А. Є., Кудін С. В. Історія держави і права України : навчально-методичний посібник. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 236 с. (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 55).
 10. Shevchenko Anatoliy, Loshchykhin Olexander, Kudin Sergiy, Shevchenko Dmitry. The main directions of local self-government reform in Ukraine in the conditions of European integration. Association agreement: driving integrational changes. Monograph. 2020. vol. ІІІ. S. 183 – 192.
 11. Шевченко А. Е., Кудин С. В., Светличний А. П., Коротун Е. Н., Загуменная Ю. А. Конституционные основы обеспечения права человека на здоровье: сравнительно-правовой аспект. Georgian medical news. no 3 (300). 2020. S. 140 – 146.
 12. Shevchenko A., Kydin S., Kapichon O. The main points of teaching the discipline «Comparative history of law». The X th International scientific and practical conference « MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE » (March 30-31, 2020). San Francisco, USA 2020. P. 309 – 310.

– статті, що входять до науко-метричних баз даних Web of Science та Scopus:  Шевченко А. Є. – 7; Кудін С. В.–  3, Антошкіна В. К. – 1,

1) Bobrovnyk Svitlana, Shevchenko Anatolij  and Didych Taras. Forms of Modern Lawmaking in the System of a Theoretical and Applied Paradigm of Law Knowledge. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR) ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–599X, Special Issue-1, 2019, pp391-397 http://www.bipublication.com.  

2) Iryna Petrenko, Anatoliy Shevchenko. FORMATION AND ACTIVITY OF POLTAVA SOCIETY  OF THE GERMANS «VIEDERGEBURT»  «REVIVAL». СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ВІСНИК EAST EUROPEAN HISTORICAL BULLETIN. Вип. 12. Дрогобич. 2019. С.201-211.  (Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «А».   № 358 від 15.03.2019 р., додаток 9).

3) Anatoliy SHEVCHENKO, Olena Kalhanova, Serhii Kudin, Olena Kravchenko Guarantees of realization of the rights and freedoms of the person in the national legal system: teaching technique  Asian Life Sciences. The Asian International journal of the Life Sciences. Supplement 21(2).Number 2. 28 December 2019. P.535-543.

5) Шевченко А. Е., Кудин С. В., Светличний А. П., Коротун Е. Н., Загуменная Ю. А. Конституционные основы обеспечения права человека на здоровье: сравнительно-правовой аспект. Georgian medical news. no 3 (300). 2020. S. 140 – 146

6) Anatolii Shevchenko, Valeriia Antoshkina, Oksana Lekhkar, Olga Kapichon. Acts of Legal Norms Interpretation: Approaches to Understanding and Legislative Basis  Revista Gênero & Direito’s Edition. V. 9. Nº 05. Ano 2020. P.291-310

індекc цитування провідних дослідників:

Шевченко А. Є. – 7, Недюха М. П. – 10, Кудін С. В. – 4

Бібліографічні посилання – 201

h індекс – 8

і 10 індекс – 3

Бібліометриметрика української науки Google Scholar –

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_6hDxuoAAAAJ&hl=uk&oi=sra

наукові монографії, навчальні посібники, підручники – взагалі: 

монографії: Шевченко А. Є. – 35, Недюха М. П. –20, Кудін С. В. – 6, Антошкіна В. К. – 4; 

– Шевченко А. Є. Організаційно-правові аспекти становлення та адміністративної діяльності спеціальних підрозділів НКВС України на транспорті у кінці 20-х – середині 40-х рр. XX ст. : монографія.  Київ, 2005. 468с.

– Шевченко А. Є. Історія органів внутрішніх справ України на транспорті Монографія: у 3-х кн., Донецьк, 2011. Кн. 1 Правові основи діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині ХХ ст. монографія: Донецьк: Вид-во «Кальміус», 2011. 664 с. 

– Шевченко А. Є. Солов’йова В. В., Стрельник О. Л. Обставини що виключають юридичну відповідальність: монографія. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2011. 178 с. 

– Шевченко А. Є., Денісова М. М., Денісова О. С. Реалізація конституційного права на мирні зібрання в Україні: монографія.  Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. 253 с.

– Шевченко А. Є. Холоднюк С. З. Соціально-правова цінність людини в сучасному праворозумінні: монографія. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. 268 с. 

– Концепції держави і права: історико-теоретичний аналіз. А.Є. Шевченко, С.В. Кудін та ін.; за заг. редакцією професора А.Є. Шевченка. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 248 с. 

– Шевченко А. Є., Пащенко Д. А. Становлення та еволюція режимної системи в радянській Україні (1917-1953 рр.): монографія. Вінниця, ТОВ «Твори», 2019. 320 с.

– Шевченко А. Є., Кудін С. В., Настюк А. А. Cтановлення та розвиток князівської влади в Київській Русі у ІХ – на початку ХІІ ст.: монографія. Вінниця, ТОВ «Твори», 2020. 468 с.

– Шевченко А. Є., Бадахов Ю. Н. Організаційно-правові засади діяльності органів державної безпеки УРСР у період Другої Світової війни: монографія. Вінниця: ТОВ «Твори». 2020. 304 с.

– Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine: Collective monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2020. 468 p. 

навчальні посібники:

Шевченко А. Є. – 20, Недюха М. П. –5, Кудін С. В. – 10, Антошкіна В. К. – 8;

1) Шевченко А. Є., Кудін С. В. Історія держави і права України: навчально-методичний посібник. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 236 с. (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 55).

2) Юридична деонтологія: навчальний посібник. А. Є. Шевченко, О. М. Ситник, В. В. Соловйова та ін.; за заг. ред. А. Є. Шевченка. Донецьк: Юго-Восток, 2013. 339 с.

3) Шевченко А. Є., Кудін С. В. Історія держави і права України: навчально-методичний посібник.  Вінниця: «ТОВ «Твори»». 2020. 688 с. 

підручники

Шевченко А. Є. – 2, Антошкіна В. К. – 2; 

 • Шевченко А. Є. Правознавство: підручник: (Рекомендовано МОН України). Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2008. 505 с. С. 366-392.
 • Шевченко А. Є. Історія держави і права України: підручник. Донецьк: Юго-Восток, 2014. 535 с. С. 396-414.

Зареєстровані об’єкти права інтелектуальної власності: 

Шевченко А. Є. – 8

1) Науковий твір «Питання методології історії діяльності органів внутрішніх справ» № 83304 29.11.2018.

2) Науковий твір «Історія органів внутрішніх справ України на транспорті» № 82729 08.11.2018.

3) Науковий твір «Питання методології історії діяльності органів внутрішніх справ» № 83304 29.11.2018.

4) Науковий твір «Юридичні заходи органів внутрішніх справ щодо технічного стану автомототранспорту у 1944-1945 рр.» № 83301 29.11.2018.

5) Науковий твір «Теорія держави і права» № 82728 08.11.2018.

6) Науковий твір «Становлення та еволюція режимної системи в радянській Україні (1917-1953 рр.)» № 94392 03.12.2019.

7) Науковий твір «Навчально-методичний посібник «Історія держави і права України»» № 96607 12.03.2020.

8) Науковий твір «Становлення та розвиток князівської влади в Київській Русі в ІХ – на початку ХІІ ст.» № 100745 21.12.202020.

Отримані нагороди, премії, академічні звання тощо. 

Серед них: 

 • «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня,
 • «За відзнаку в службі» І та ІІ ступеня; 
 • «За сумлінну службу» І , ІІ та ІІІ ступеня.
 • 20 серпня 2008   року   Указом  Президента України № 745 Шевченку А. Є. присвоєно Почесне звання «Заслужений юрист України».
 • 23 серпня 2011 року Розпорядженням  Голови Верховної Ради України В. Литвина за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців для органів внутрішніх справ, багаторічну плідну навчально-педагогічну діяльність та високий професіоналізм професора Шевченко А.Є. нагороджено “Почесною грамотою Верховної Ради України”.
 • 20 жовтня 2011 року за видатні заслуги перед історичною наукою Шевченко А. Є. став кавалером ордену «Геродот Галікарнаський».
 • 04 грудня 2012 р. за особові заслуги у галузі науки та налагодження партнерських міжвузівських стосунків Ректор та Вчена Рада Бердянського університету менеджменту і бізнесу присвоїли Шевченко А. Є. звання «Почесного доктора» 
 • 19 грудня 2012 р. за видатний внесок у державотворення України професор Шевченко нагороджений орденом «Нестор Літописець».
 • 07 жовтня 2013 р. за вагомий внесок у розвиток юридичної освіти і науки рішенням Виконкому Ради Союзу юристів України Шевченко А. Є. нагороджений Почесною грамотою Союзу юристів України. 
 • 02 вересня 2014 р. рішенням громадської організації «Спілка ветеранів та працівників силових структур України» Шевченко А. Є. нагороджено пам’ятною медаллю «100 років від дня народження академіка П. П. Михайленка».
 • 01 грудня 2017 р. рішенням загальних зборів академії наук Вищої школи України обрано – Академіком Академії наук вищої школи України. 
 • 28 вересня 2018 р. за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку Шевченко А. Є. нагороджений Почесною грамотою Союзу юристів України. 
 • Крім того, Шевченко А. Є. нагороджений багатьма грамотами, подяками та грошовими преміями вищих органів влади і управління України;  а також керівництвом Донецького юридичного інституту МВС України, Університету державної фіскальної служби України.

Основними стратегічними завданнями Наукової школи А. Є. Шевченка є підвищення особистих показників, покращення якості викладання та налагодження міжнародних зв’язків з європейськими навчальними закладами. 

Так, протягом 2016-2021 років А. Є. Шевченко постійно приймає участь у стажуванні та підвищенні професійної майстерності в університетах Болгарії, Польщі, Словакії та Хорватії.