Науково-методична рада

Науково-методична рада керує методичною діяльністю викладачів університету. 

Науково-методичну раду очолює перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи, до її складу входять директори Навчально-наукових центрів організації освітнього процесу та інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання, директор Наукової бібліотеки, завідувачі навчального, навчально-методичного відділів, а також відділів забезпечення якості вищої освіти, профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню, супроводження ЄДЕБО, заступники директорів навчально-наукових інститутів та заступник начальника факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, а також завідувачі (начальники) кафедр університету.

Упродовж 2016-2020 рр. Науково-методична рада схвалила біля 150 підручників та навчальних посібників, що стало вагомим внеском науково-педагогічних працівників у підвищення якості та покращення змісту освітньої діяльності.

Основні завдання Науково-методичної ради

науково-методичний аналіз пропозицій стейкхолдерів та експертів, розробка перспективних напрямів змісту освіти в Університеті;

підготовка рекомендацій та матеріалів щодо удосконалення забезпечення якості освіти, академічної доброчесності;

розгляд питань щодо імплементації передового досвіду та впровадження інноваційних технологій в освітній процес; запровадження інформаційно- комунікаційних технологій в усі галузі діяльності науково-педагогічних працівників; запровадження в Університеті педагогічних експериментів та пілотних проєктів щодо освітньої діяльності;

обговорення та експертиза, схвалення проєктів нових нормативних документів щодо регламентації організації та змісту освіти в Університеті;

організація розробки, експертиза, моніторинг, схвалення запровадження та припинення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм;

здійснення моніторингу стану освіти за всіма освітніми, освітньо- професійними і освітньо-науковими рівнями та схвалення його результатів;

заслуховування звітів гарантів освітньо-професійних, освітньо-наукових програм;

прогнозування та підготовка пропозицій щодо удосконалення навчального, наукового, педагогічного, психологічного, методичного забезпечення освітнього процесу;

аналіз ефективності навчально-методичної роботи та пошук шляхів її удосконалення;

схвалення та надання рекомендацій щодо ефективного використання фінансових ресурсів, передбачених для видань, спрямованих на розробку та друк навчально-методичного забезпечення;

експертиза навчальних підручників (посібників) та їх схвалення; схвалення та затвердження навчально-методичної документації, яка розробляється науково-педагогічними працівниками кафедр; розгляд та затвердження окремих видів навчально-методичного забезпечення (робочих програм навчальних дисциплін, іншої методичної та нормативної документації);

участь у розробленні стратегій та програм розвитку, проведенні аналітично-прогностичної діяльності щодо забезпечення освітнього процесу в Університеті;

здійснення контролю за дотриманням стандартів вищої освіти;

розгляд питань організації та змісту методичної роботи на кафедрах, ННІ/Факультеті, пропозицій кафедр, ННІ/Факультету щодо вдосконалення навчальних планів і освітніх програм;

аналіз стану роботи кафедр з вдосконалення методики проведення всіх видів занять, впровадження в навчальний процес нових технологій навчання;

вивчення та узагальнення передового досвіду навчально-методичної роботи кафедр Університету та інших навчальних закладів, внесення пропозицій на розгляд керівництва Університету та вирішення питань про його розповсюдження