Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Університету державної фіскальної служби України – це об’єднання молодих, успішних, високо фахових, енергійних та ініціативних науковців, які у єдиній команді працюють на розбудову нашої країни, розвиток рідного Університету і самореалізацію кожної особистості. Раду молодих вчених Університету державної фіскальної служби України було створено у 2013 році.

Першим Головою РМС УДФСУ був нині доктор економічних наук Мискін Юрій Ігоревич. З жовтня 2020 РМВ очолює кандидат економічних наук Сидоренко Олексій Миколайович. На сьогодні РМВ УДФСУ діє на підставі Положення. Діяльність РМВ УДФСУ направлена на ефективну реалізацію творчого потенціалу наукової молоді, пошуки шляхів вирішення її організаційних, наукових і технічних проблем, захист інтересів у професійній та соціальній сферах.

Рада молодих вчених Університету ДФС України регулярно проводить науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, інтернет-конференції.

Стратегічна ціль діяльності РМВ полягає у сприянні реалізації наукового потенціалу університетської молоді шляхом створення безперервного циклу наукового пошуку «Студент» – «Аспірант» – «Кандидат наук – молодий вчений» – «Докторант» – «Доктор наук – молодий вчений», а також активізації та підтримці професійного становлення, творчого зростання, накопичення досвіду, максимального використання наукового потенціалу.

Мета діяльності РМВ – підтримка і координація діяльності за навчально-науковими напрямками, а також в НДІ фіскальної політики, Навчально-наукових інститутах, відокремлених підрозділах, що спрямована на розвиток наукових ініціатив молодих учених, їхнього кваліфікаційного росту і закріплення молодих кадрів.

Основними завданнями РМВ є:

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих вчених;
 • підтримка талановитих дослідників серед аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги для ефективної науково-дослідницької роботи, забезпечення сталого розвитку наукових шкіл Університету.

До перспективних напрямів роботи РМВ відносяться:

 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з фундаментальними професійними знаннями та широким демократичним світоглядом;
 • встановлення та підтримка професійних контактів і культурних зв’язків з науковими та молодіжними організаціями вищих навчальних закладів та наукових установ, а також закордонними колегами;
 • організація публічних заходів для поширення світогляду та громадського самовизначення молоді;
 • інформування про діяльність РМВ на веб-сайті Університету та ЗМІ;
 • вираження думки молоді та підготовка пропозицій щодо аспектів діяльності молодих вчених;
 • захист соціальних та виробничих інтересів молодих вчених;
 • сприяння встановленню тісних зв’язків між старшим та молодшим поколінням вчених, забезпечення спадкоємності у науковій діяльності.
 • надання консультативної, допомоги студентам, аспірантам молодим вченим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;
 • підтримку ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів в Університеті;
 • встановлення більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечуючи тим самим, спадкоємність у науковій діяльності;
 • створення інформаційної бази про напрямки наукових інтересів молодих вчених;
 • моніторинг участі молодих вчених у наукових конференціях, конкурсах та курсах підвищення кваліфікації;
 • заохочення відмінників наукової діяльності (призерів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конференцій) та їх керівників;
 • проведення конференцій молодих вчених та студентів;
 • вивчення та обмін досвідом роботи з Радами молодих учених інших навчальних закладів України та за кордоном;
 • проведення роботи щодо пошуку грантів та допомозі в оформленні та поданні заявок на отримання грантів;
 • підписання договорів про співробітництво з радами молодих учених провідних закладів економічного та правового профілю в Україні та за її межами, та активна робота по обміні інформацією та науковій допомозі молодим ученим;
 • розгляд можливостей до участі у міжнародних програмах обміну молодими вченими (аспірантами), та проведенні досліджень у інших університетських та наукових закладах світу.

КОНКУРСИ, ПРЕМІЇ І ГРАНТИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ЩОРІЧНІ КОНКУРСИ НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

КОНКУРСИ, ПРЕМІЇ І ГРАНТИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ЩОРІЧНІ КОНКУРСИ НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 • Конкурс проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Метою проведення Конкурсу є забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки, конкурентоздатних на міжнародному ринку праці, закріплення талановитих молодих вчених у науковій сфері та розбудова молодими вченими наукової кар’єри. Строк виконання робіт і розробок до 3 років. Керівником проекту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) у вищому навчальному закладі, науковій установі та на момент подання проекту на Конкурс відповідає таким вимогам:

кандидат наук, віком до 35 років;

докторант або доктор наук, віком до 40 років.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16#Text

 • Премія Президента України для молодих вчених

На здобуття премії можуть бути висунені наукові співробітники, аспіранти, стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та підприємств НАН України, яким не виповнюється 35 років на час присудження стипендії. Особи, які бажають здобути стипендії, повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779/2000#Text

 • Щорічний конкурс на здобуття грантів Президента України для обдарованої молоді (Держмолодьспорт)

Гранти  Президента  України  для  обдарованої  молоді  (далі  –  гранти)  –  це фінансова  підтримка  державою  обдарованої  молоді,  що  надається  з  метою  реалізації  соціально  значущих  творчих  проектів  у  соціальній  та  гуманітарній сфері.  Щорічно  присуджується  60  грантів.  Грант  може  одержати громадянин  України  віком  до  35  років.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0263-02#Text

 • Стипендії Президента України для молодих вчених

Стипендії Президента України для молодих вчених НАН України для найбільш талановитих молодих учених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки молодих учених, які здійснюють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук.  На здобуття стипендій можуть бути висунені наукові співробітники, аспіранти, стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та підприємств НАН України, яким не виповнюється 35 років на час присудження стипендії. Особи, які бажають здобути стипендії, повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами –  конкурс проводяться двічі на рік – до 25 квітня та до 25 вересня. 

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582-94-%D0%BF#Text

 • Щорічний конкурс наукових проектів на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (ДФФД)

До  участі  в  конкурсі  допускаються  молоді  вчені  віком  (на  момент подання  запиту):  доктори  наук  –  до  35  років,  докторанти  –  до  33  років, кандидати наук – до 30 років. Гранти  можуть  бути  надані  на  проведення  як  нових  наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (в тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

 • Щорічний конкурс на здобуття Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Премія  присуджується  за  видатні  досягнення  в  галузі фундаментальних  і  прикладних  досліджень  та  науково-технічних  розробок  і стверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. На здобуття премії можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше, ніж за рік до їх висунення. У  конкурсі  на  здобуття  премії  можуть  брати  участь  наукові працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій,  підприємств  України,  Національної  академії  наук  України, галузевих  академій  наук  України  та  вищих  навчальних  закладів  III-IV  рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 квітня.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2675-19#Text

 • Щорічний конкурс на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

На здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники і аспіранти, які мають опубліковані наукові праці, реалізовані актуальні науково-технічні розробки та наявні можливості для подальшого проведення наукових досліджень. Присуджуються 320 щомісячних стипендій  Кабінету Міністрів України,  строком до двох років.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – конкурс проводяться двічі на рік – до 1 квітня та до 1 вересня.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-94-%D0%BF#Text

 • Щорічна конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Присуджується  молоді,  особливі  досягнення  якої  сприяють  розвитку суспільно-економічного  життя  України,  її  розбудові  та  утвердженню міжнародного  авторитету  держави.  Кількість  –  60  щорічних  премій  у  6 номінаціях:  за  виробничі  досягнення;  за  наукові  досягнення;  за  творчі досягнення;  за  спортивні  досягнення;  за  особисту  мужність;  за  внесок  у розвиток молодіжного руху. Розмір премії  –  120 неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян.  Граничний  вік  (на  момент  подання  запиту)  –  35  років.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073550-07#Text

 • Щорічна Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка. На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами –жовтень-грудень щорічно.

Нормативне регулювання: http://www.nas.gov.ua/young/UA/awardsNASU

ГРАНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Фонд Берінгер-Інгельхайм щорічно виділяє гранти для виконання дисертаційних досліджень (PhD) перспективними молодими ученим,и що спеціалізуються в галузі фундаментальної біомедицини. До участі в Конкурсі запрошуються молоді фахівці не старше 27 років на момент закінчення прийому заявок, які проживають в країнах Європейського Союзу і за його межами, що працюють над дисертацією, яка присвячена експериментам в галузі фундаментальних біомедичних досліджень.
Перелік наукових напрямів, підтримуваних Фондом, можна знайти в міжнародному журналі Фонду FUTURA (див. архів на сайті Фонду: http://www.bifonds.de).

Відбудеться зустріч молодих вчених з докторкою Джесікою Зихович (Dr. Jessica Zychowicz)

19 жовтня 2021 р. об 11.00 в Національній академії педагогічних наук України відбудеться зустріч молодих вчених з докторкою Джесікою Зихович (Dr. Jessica Zychowicz), яка очолює Представництво Інституту міжнародної освіти в Україні та офіс Програми імені Фулбрайта.
Поговоримо про Програми ім. Фулбрайта та ідеї, що пропагує і уможливлює міжнародна освіта.
Джесіка Зихович – докторка славістики, докторський ступінь здобула в Університеті Мічигану, США (Ph.D. in Slavic Languages, University of Michigan), постдокторська дослідниця у Канадському інституті українських студій Університету Альберти в Едмонтоні. Фулбрайтівська дослідниця, cтипендіатка програми U.S. Scholar Program 2017-2018, викладала на кафедрі соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія», працюючи над дослідницьким проєктом про роль жінок у розвитку й становленні кібернетики «Lifting the Digital Iron Curtain: A Social and Cultural History of the Red Web». Антропологиня, перекладачка, громадська активістка.
Захід організовано Національною академією педагогічних наук України спільно з Fulbright Ukraine та РМУ при МОН України.
– Захід проходитиме англійською мовою.
– Запрошуємо молодих вчених до участі за адресою: вул. Січових Стрільців, 52А (конференц-зал НАПН України)

Програми імені Фулбрайта_докторка Джесіка Зихович_ОНЛАЙН!!!

Шановні колеги, в зв’язку з новими пандемійними обмеженнями запрошуємо долучитися до зустрічі з очільницею Представництва Інституту міжнародної освіти в Україні та офісу Програми імені Фулбрайта – докторкою Джесікою Зихович (Dr. Jessica Zychowicz) також ОНЛАЙН за посиланням https://meet.google.com/mxw-jtzt-jjf, що відбудеться 19 жовтня 2021 р. об 11.00.
Організатори:
 • Національна академія педагогічних наук України
 • Fulbright Ukraine
 • РМУ при МОН України
Захід проходитиме англійською мовою.

Оголошується конкурс на здобуття премій для студентів закладів вищої освіти і молодих учених, що присуджуються Національною академією наук України у 2021 році

29.06.2021

Актуально до 15.12.2021

Оголошується конкурс на здобуття премій для студентів закладів вищої освіти і молодих учених, що присуджуються Національною академією наук України у 2021 році

Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2021 р.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів закладів вищої освіти. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.

На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.

*       *       * 

 1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти віком до 35 років включно, студенти, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та закладах вищої освіти України.
 2. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається: ученим радам наукових установ і закладів вищої освіти, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств, що підтверджується витягом з протоколу засідання вченої ради установи або відповідного органу підприємства, організації, чи відомства.

Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Національною академією наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.

 1. Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2021 р.
 2. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим та студентам, подає до Президії НАН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, телефони для довідок: (044) 239-64-24; (044)  239-64-63) в оформленому належним чином вигляді з написом на титульному аркуші: “На здобуття премій НАН України для молодих учених (студентів)” та зазначенням відділення НАН України відповідно до тематики роботи: 

а) офіційний лист установи щодо направлення конкретної роботи на конкурс (на бланку) в 2-х примірниках, скріплений гербовою печаткою установи; 

б) обґрунтоване подання, що включає назву, наукову характеристику роботи й коротку анотацію;

в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження або винаходу у 2-х ідентично оформлених примірниках – на конкурс молодих учених;

г) наукову роботу, матеріали наукового дослідження або винаходу в 1 примірнику – на конкурс студентів;

д) конкретну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий внесок кожного члена авторського колективу, який складається з двох чи трьох осіб, у роботу або серію робіт, висунених на конкурс;

е) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не було раніше удостоєно премій НАН України, країн СНД та ін.;

є) не менше двох рецензій сторонніх організацій (з зазначенням їхньої адреси);

ж) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, повна дата народження, місце роботи, науковий ступінь й посада (для студентів – заклад вищої освіти, факультет, курс у розгорнутому вигляді), домашня та електронна адреси, номер телефону (службовий, домашній та мобільний), ксерокопія довідки про надання ідентифікаційного коду;

з) згоду на збір та обробку персональних даних (на відповідному бланку).

Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підписані авторами, довідки і рекомендації – керівниками установ (закладів вищої освіти) та скріплені печаткою даної установи. Сторінковий обсяг кожного супровідного документа не регламентується. 

 1. Роботи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не допускаються.
 2. Роботи, за які не присуджено премії, не зберігаються в НАН України і за бажанням можуть бути повернені відповідними відділеннями їхнім авторам.   

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7951

Оголошується конкурс на здобуття премій для студентів закладів вищої освіти і молодих учених, що присуджуються Національною академією наук України у 2021 році

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у рамках проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю», що фінансується Європейським Союзом,  оголошує третю хвилю конкурсу грантів на тему «Громадська оцінка роботи регіональних митниць – 2022».

Митна реформа – одна з ключових пріоритетних реформ на порядку денному української політики. Обмежений вплив попередніх спроб реалізації реформ у митній сфері значною мірою був обумовлений відсутністю діалогу між усіма зацікавленими сторонами.

Проєкт «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю» здійснюватиме заходи зі сприяння успіху в реалізації реформ у митній сфері шляхом зміцнення спроможності організацій громадянського суспільства (ОГС) та активізації діалогу між державою та неурядовими організаціями.

Мета конкурсу: громадська оцінка реформи митниці та окремих аспектів роботи територіальних органів Держмитслужби України – 2022.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

До участі в конкурсі запрошуються громадські організації, які мають:

 • статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше ніж 6 місяців на дату завершення конкурсу (до 15.11.2021 р.);
 • спроможність впроваджувати грантові проєкти та звітувати за ними (включаючи фінансове звітування);
 • досвід роботи з зацікавленими сторонами, в тому числі організації адвокаційних кампаній;
 • веб-сайт організації та/або сторінку у мережі фейсбук або інших соціальних мережах.

Наявність штатного персоналу в організації буде конкурентною перевагою.

Конкурс не передбачає надання грантів політичним партіям, релігійним громадам, органам державної влади та пов’язаним із ними громадським організаціям.

Пріоритети конкурсу

Зацікавлені сторони, на кого має бути спрямована діяльність:

 • органи державної влади: Державна митна служба, Міністерство фінансів, органи місцевої влади та контролюючі правоохоронні органи (Національна поліція, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба);
 • підприємства експортери/імпортери та їх бізнес-асоціації;
 • інститути громадянського суспільства: громадські організації, експерти, науковці.

Очікується, що переможець конкурсу проведе оцінку окремих аспектів роботи принаймні одного з  територіальних органів Держмитслужби[1], а також здійснить оцінку виконання Плану заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну політику, який був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року №569. Переможець здійснить зазначені заходи шляхом проведення 20 глибинних інтерв’ю з експортерами/імпортерами та 10 з іншими зацікавленими сторонами області (регіону), що дозволить сформулювати чіткі рекомендації з покращення ситуації з реформуванням митниці.

Переможці конкурсу співпрацюватимуть із відомими експертами з митної реформи в Україні, що підвищить як їхню інституційну спроможність у сфері реформування митниці, так і експертну спроможність виконавців проєктів.

Від переможця конкурсу очікується здійснення таких основних заходів (не виключаючи інших).

 1. Проведення 30 глибинних інтерв’ю.
 2. Підготовка 30 стенограм (транскриптів) інтерв’ю.
 3. Підготовка звіту за результатами опитування, у якому мають бути висвітлені конкретні недоліки та успіхи роботи територіального органу Держмитслужби[2], який оцінюється, а також запропоновані конкретні шляхи покращення її функціонування.
 4. Обговорення результатів опитування та результатів моніторингу з зацікавленими сторонами цільового регіону у форматі круглого столу (до 10-15 учасників).
 5. Підготовка і розповсюдження серед цільової аудиторії в електронному вигляді не менше 2 (двох) інфографічних матеріалів.
 6. Участь у підготовці спільного аналітичного звіту (разом із експертами ІЕД та іншими переможцями конкурсу), в якому буде представлено оцінку реформи митниці, описані проблеми та запропоновані рішення однієї або декількох актуальних проблем.
 7. Участь у презентації спільного аналітичного звіту, яка організовується ІЕД.
 8. Проведення публічного обговорення відповідних висновків та рекомендацій у форматі як мінімум 1 круглого столу та/або зустрічі із представниками громадськості, бізнесу, фіскальних органів та органів місцевої влади; доопрацювання документа за результатами проведених обговорень. Участь у як мінімум 1 заході не менше 20 осіб та висвітлення цих подій у місцевих ЗМІ та соціальних мережах.
 9. Підготовка мінімум 5 (п’яти) інформаційних повідомлень про проведені обговорення для їх наступного розміщення у соціальних мережах, веб-сайтах, в ЗМІ, розміщення в соціальних мережах організацій 2-хвилинного відеоматеріалу, підготовленого ІЕД за результатами громадського моніторингу.

У ході проведення глибинних інтерв’ю, серед іншого, необхідно буде вивчити, зокрема, такі питання:

 • на якій регіональній (обласній) митниці здійснює розмитнення суб’єкт декларування (чи у своєму регіоні (так/ні), зазначивши регіон або кілька);
 • назвати основні успішні аспекти роботи місцевої митниці (або переваги роботи іншої регіональної митниці в порівнянні з місцевою);
 • назвати недоліки роботи місцевої митниці із зазначенням конкретних пропозицій щодо покращення її роботи. Оцінити роботу всіх митниць, з якими вона співпрацює;
 • оцінити функціонування механізму “єдиного вікна” на митниці;
 • оцінити ступінь поінформованості суб’єктів ЗЕД щодо нововведень, які впроваджуються на митниці;
 • оцінити виконання Плану заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну політику, який був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року №569.

Більш детально з методологією громадського моніторингу можна буде ознайомитися на вебінарах, що буде проводити ІЕД в період з 25 по 29 жовтня 2021 року.

У проєктній пропозиції учасників конкурсу має бути передбачена комунікаційна складова, яка забезпечить прозорість взаємодії з цільовою аудиторією, сприятиме кращому усвідомленню всіма зацікавленими сторонами мети та результатів адвокаційної кампанії.

Інші суттєві умови

Максимальний розмір гранту – 150 000 гривень.

Максимальна тривалість проєктів – 5-6 місяців, але в будь-якому разі проєкт має завершитися до 30.06.2022 року.

Орієнтований календар активностей проектів.

1й місяць: підготовчий етап (планування)

2й – 3й місяці: польовий етап збору даних

4й – 5й місяці: аналіз даних, підготовка звітів та обговорення з зацікавленими сторонами, участь у підготовці спільного аналітичного звіту (Громадський моніторинг)

6й місяць: комунікація результатів громадського моніторингу, участь у спільній презентації Громадського моніторингу

Останній термін подання проєктів – 15.11.2021 р. – до 18.00.

Інструкцію з проведення конкурсу, Аплікаційну форму, бюджет проєкту (із рекомендаціями з його підготовки), стандартну грантову угоду, методологію оцінки грантових заявок та критерії прийнятності можна завантажити на сайті інституту або за посиланням.

Проєктні пропозиції з додатками слід надсилати на адресу customs@ier.kyiv.ua одним електронним листом. Додатки до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. Кожен додаток слід надсилати одним окремим файлом. У випадку неможливості надіслати проєктну пропозицію одним електронним листом (в разі великого обсягу додатків), грантова заявка може бути розміщена на файло-обмінних системах із зазначенням посилання на неї.

Подані на конкурс матеріали не рецензуються. Про результати розгляду кожної проєктної пропозиції буде повідомлено електронною поштою.

Рішення про підтримку або відхилення грантової заявки схвалюється колегіально Грантовою комісією з числа представників Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, експертів громадських організацій, представників засобів масової інформації, науковців. Грантова комісія залишає за собою право надати заявнику вимоги щодо доопрацювання грантової заявки.

Остаточне рішення щодо грантової заявки оскарженню не підлягає.

Причини відмови в підтримці грантових заявок не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультації щодо оформлення грантових заявок не надаються телефоном. У разі виникнення додаткових запитань листи, будь ласка, надсилайте на електронну адресу customs@ier.kyiv.ua.