ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

підтримка академічної доброчесності, етики академічних взаємовідносин, сприяння формуванню високого рівня академічної культури усіх учасників освітнього процесу

стале вивчення та впровадження передових досягнень вітчизняних і зарубіжних практик із забезпечення якості в освітній процес

систематичний моніторинг якості широкого спектру освітніх послуг для підвищення ефективності управління закладом

використання сучасних технологічних засобів у моніторингу освітньої діяльності для забезпечення її якості

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

сприяння у реалізації політики та місії Університету щодо забезпечення якості вищої освіти;

створення цілісного бачення системи якості освіти в Університеті;

втілення та популяризація принципів академічної доброчесності на всіх рівнях управління (стратегічному, тактичному, оперативному);

простеження динаміки системи якості через вивчення ставлення здобувачів, науково-педагогічних працівників, стейкхолдерів до організації освітньої діяльності в Університеті;

створення та удосконалення інструментів управління якістю вищої освіти в Університеті;

сприяння реалізації студентоцентрованого підходу в освітньому процесі;

моніторинг стану дотримання в Університеті Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та виконання державних вимог щодо акредитації;

участь у періодичному перегляді освітніх програм;

розроблення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній діяльності учасників освітнього процесу;

вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань забезпечення якості вищої освіти на всіх рівнях;

формування сучасних методологічних підходів до внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті.

У своїй діяльності Центр керується принципами: студентоцентризму, фаховості, доброчесності, відповідальності, довіри, достовірності, об’єктивності, публічності/прозорості, системності.

Місце знаходження Центру:

08201, Україна, Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, каб.207, 210

e-mail: 03.05@nusta.edu.ua

ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ЗНАНЬ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ

Юлія Олександрівна КОНАРІВСЬКА

завідувач відділу моніторингу знань та проведення опитувань

konarivska@ukr.net

Нормативні документи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Тест самоперевірки "Чи я плагіював/плагіювала?"

Загальноуніверситетські опитування

І семестр 2020/2021 н.р.

Науково-педагогічні працівники про освітній процес

Оцінка освітнього процесу очима здобувачів

Діяльність Університету очима здобувачів

Атмосфера в освітньому середовищі очима здобувачів

Витяг з Рiшення_НМР_17-12.2020

Результати анкетування здобувачів освіти щодо ефективності організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій


Викладач очима здобувача

Викладач очима студентів ІІ семестр 2018-2019

Викладач очима студентів 1 сем. 2019-2020н.р

Викладач очима здобувачів за ІІ семестр 2019/2020 н.р.


Студентський комітет із забезпечення якості вищої освіти вивчає думку здобувачів про дистанційне навчання

Результати опитування Удосконалюємо навчання в УДФСУ разом!


Контроль залишкових знань

Контроль залишкових знань ІІ семестр 2019-2020

АНАЛІЗ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ

Контроль залишкових знань І семестр 2020-2021

АНАЛІЗ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ

Консультація з учасниками освітнього процесу

Онлайн-консультація з учасниками освітнього процесу проводиться Навчально-методичним центром забезпечення якості вищої освіти щочетверга з 15:00 до 16:00

Приєднатися можна за посиланням: http://org.nusta.edu.ua/b/9qj-ffy-hhh

Пошта для запитань

Якщо у Вас виникли питання, на які Ви хотіли б отримати відповідь, можете залишити їх тут