ШАНОВНІ УЧАСНИКИ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ, РОБОТОДАВЦІ, СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ВИПУСКНИКИ, ЗДОБУВАЧІ!
 
 
Держмитслужба України має потребу у майбутніх юристах, які володіють спеціалізованими знаннями у сфері права, в тому числі сучасними науковими здобутками у сфері професійної діяльності, відповідними уміннями і навичками, здатністю інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі, пов’язані із застосуванням правових норм, зокрема в сфері митної безпеки. Рішення про доцільність підготовки таких фахівців на базі кафедри  адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної служби України було прийнято з урахуванням договору про співпрацю між Державною митною службою України та Університетом державної фіскальної служби України від 17 червня 2020 року № 4/06/20.
З цією метою в Університеті запроваджується фахова підготовка за освітньо-професійною програмою «Правове забезпечення митної безпеки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 081 «Право», проект якої представлено для обговорення.
 
Просимо вас долучитися до обговорення ПРОЕКТУ вказаної освітньо-професійної програми, що знаходиться у рубриці “Проекти освітніх програм”.
 
Будемо щиро вдячні за ваші пропозиції до покращення даної освітньої програми, які просимо надсилати 
гаранту освітньо-професійної програми Рябченко Олені Петрівні  
на електронну пошту:
 
 
Всі пропозиції будуть проаналізовані та враховані при затвердженні ОПП «Правове забезпечення митної безпеки».
 
Дякуємо за співпрацю!
 

262 "Правохорона діяльність" - фінансова розвідка (доповнення до ОПП магістр)

Перелік навчальних дисцицплін кафедри на 2020-2021 н.р.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Кафедри адміністративного права і процесу та 

митної безпеки

на 2020-2021 н.р.

 

 1. Адміністративне право України  
 2. Адміністративне процесуальне право 
 3. Адміністративне судочинство 
 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення у податковій     та митній сферах
 5. Адміністративна діяльність контролюючих органів у сфері оподаткування
 6. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил 
 7. Адміністративна відповідальність державних службовців за корупційні діяння
 8.   Адміністративні процедури митної діяльності
 9.   Адміністративно-деліктне право
 10. Адміністративна діяльність правоохоронних органів
 11. Адміністративна юстиція як інститут розвиненої демократії
 12. Адміністративно-правова протидія тінізації економіки
 13. Адміністративно-правовий режим погашення податкового боргу
 14. Гарантії законності правоохоронної діяльності
 15. Інформаційне право
 16. Митне право
 17. Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
 18. Організація здійснення фінансового моніторингу   
 19. Правове забезпечення публічного адміністрування
 20. Правовий статус державних службовців
 21. Принципи та процедури судочинства (м.1 «Адміністративне судочинство»)
 22. Публічно-правова протидія корупції (м.1 «Корупційні ризики та методика їх виявлення») 
 23. Розвиток доктрини адміністративного та інформаційного права в сучасному гуманітарному просторі

Перелік компонент освітньої програми ОПП "Митна безпека"

Перелік компонент освітньої програми

Код н/д Компоненти освітньої програми(навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів/годин Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Обовязкові компоненти ОП
ОК 1 Ділова українська мова 3/90 залік
ОК 2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 10/300 екзамен
ОК 3 Філософія 3/90 екзамен
ОК 4 Логіка 4/120 екзамен
ОК 5 Риторика 3/90 залік
ОК 6 Юридична психологія 3/90 залік
ОК 7 Спеціальна функціональна підготовка 9/270 залік
ОК 8 Безпека життєдіяльності (модуль 1 «Безпека життєдіяльності», модуль 2 «Цивільний захист», модуль 3 «Охорона праці», модуль 4 «Екологія») 4/120 залік
ОК 9 Інформаційні системи і технології в юридичній практиці 3/90 залік
ОК 10 Економічна теорія 3/90 залік
 
Цикл професійної підготовки
ОК 11 Конституційне та муніципальне право України 7/210 екзамен
ОК 12 Цивільне право України (загальна частина) 5/150 екзамен
ОК 13 Цивільне право України (особлива частина) 6/180 екзамен
ОК 14 Цивільне процесуальне право України 5/150 екзамен
ОК 15 Кримінальне право України (загальна частина) 7 / 210 екзамен
ОК 16 Кримінальне право України (особлива частина) 6/180 екзамен
ОК 17 Кримінальне процесуальне право (м.1 Досудове розслідування) 6 / 180 екзамен
ОК 18 Кримінальне процесуальне право (м. 2 Судове провадження) 4 / 120 екзамен
ОК 19 Адміністративне право України 6/180 екзамен
ОК 20 Адміністративне процесуальне право України 5/150 екзамен
ОК 21 Міжнародне публічне право 4/120 екзамен
ОК 22 Міжнародний захист прав людини 3/90 залік
ОК 23 Теорія держави і права 6/180 екзамен
ОК 24 Історія держави і права зарубіжних країн 3/90 залік
ОК 25 Історія держави і права України 4/120 екзамен
ОК 26 Фінансове право України 5/150 екзамен
ОК 27 Трудове право України 3/90 залік
ОК 28 Господарське право України 4/120 екзамен
ОК 29 Міжнародне право (м. 1 Міжнародне приватне право, м.2 Право ЄС) 5/150 екзамен
ОК 30 Правовий режим державної таємниці 3/90 залік
ОК 31 Інформаційне право 3/90 залік
ОК 32 Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 6/180 екзамен
ОК 33 Судові та правоохоронні органи 3/90 залік
ОК 34 Митне право 6/180 екзамен
ОК 35 Адміністративні процедури митної діяльності 5/150 екзамен
ОК 36 Основи інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності 3/90 залік
OК 37 Практична підготовка 10/300

Програма навчальної практики 2 курс ОПП Митна безпека

Програма навчальної практики 3 курс ОПП Митна безпека

Програма виробничої практики 4 курс ОПП Митна безпека

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

Графік проведення презентації дисциплін вільного вибору для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня


Вибіркові навчальні дисципліни ОП «Митна безпека»

Перелік 1
ВБ 1.1. Бухгалтерський (фінансовий) облік 3/90 Залік
ВБ 1.2. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 3/90 Залік
ВБ 1.3. Сучасні психотехнології в професійній діяльності працівників органів, які здійснюють контрольні функції 3/90 Залік
ВБ 1.4. Грошово-кредитна та банківська системи держави 3/90 Залік
Перелік 2
ВБ 2.1. Екстремальна психологія 3/90 залік
ВБ 2.2. Конфліктологія 3/90 залік
ВБ 2.3. Професійна етика державного службовця 3/90 залік
ВБ 2.4. Соціально-психологічний тренінг 3/90 залік
ВБ 2.5. Релігієзнавство 3/90 залік
ВБ 2.6. Соціологія кар’єри 3/90 залік
ВБ 2.7. Психологія управління 3/90 залік
Перелік 3
ВБ 3.1. Податкове право України 5/150 екзамен
ВБ 3.2. Правові основи здійснення фінансового контролю 5/150 екзамен
ВБ 3.3. Митні інформаційні технології 5/150 екзамен
Перелік 4
ВБ 4.1. Адміністративне судочинство 3/90 залік
ВБ 4.2. Правовий статус державних службовців 3/90 залік
ВБ 4.3. Правове регулювання діяльності фіскальних органів 3/90 залік
Перелік 5
ВБ 5.1. Товарознавство та експертиза в митній справі 6/180 екзамен
ВБ 5.2. Технічні засоби митного контролю 6/180 екзамен
ВБ 5.3. Інструментальні методи дослідження та сенсорний аналіз 6/180 екзамен
Перелік 6
ВБ 6.1. Політологія 3/90 залік
ВБ 6.2. Філософія права 3/90 залік
ВБ 6.3. Сучасні проблеми глобалізованого суспільства 3/90 залік
Перелік 7
ВБ 7.1. Агресивне податкове планування 3/90 залік
ВБ 7.2. Економічна безпека 3/90 залік
ВБ 7.3. Адміністративно-правова протидія тінізації економіки 3/90 залік
Перелік 8
ВБ 8.1. Криміналістика 3/90 залік
ВБ 8.2. Кримінологія 3/90 залік
ВБ 8.3. Антикорупційний аудит 3/90 залік
Перелік 9
ВБ 9.1. Товарна номенклатура ЗЕД 3/90 залік
ВБ 9.2. Адміністративні послуги у податковій та митній сферах 3/90 залік
ВБ 9.3. Нетарифне регулювання ЗЕД 3/90 залік
Перелік 10
ВБ 10.1. Основи вогневої підготовки 3/90 залік
ВБ 10.2. Тактична медицина 3/90 залік
ВБ 10.3. Спеціальна фізична підготовка 3/90 залік
Перелік 11
ВБ 11.1. Митна справа 4/120 залік
ВБ 11.2. Адміністративна відповідальність за правопорушення у податковій та митній сферах 4/120 залік
ВБ 11.3. Ділова іноземна мова 4/120 залік
Перелік 12
ВБ 12.1. Кримінальний аналіз 3/90 залік
ВБ 12.2. Оперативно-розшукова діяльність 3/90 залік
ВБ 12.3. Адміністративна відповідальність державних службовців за корупційну діяльність 3/90 залік
Перелік 13
ВБ 13.1. Митна вартість та методи її визначення 3/90 залік
ВБ 13.2. Митна логістика 3/90 залік
ВБ 13.3. Митно-тарифне регулювання 3/90 залік
Перелік 14
ВБ 14.1. Криміналістика: фінансові розслідування 6/180 екзамен
ВБ 14.2. Досудове розслідування фінансових правопорушень 6/180 екзамен
ВБ 14.3. Господарське процесуальне право 6/180 екзамен
Перелік 15
ВБ 15.1. Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях 3/90 залік
ВБ 15.2. Кримінально-виконавче право 3/90 залік
ВБ 15.3. Кримінально-правові стандарти ЄС 3/90 залік
Перелік 16
ВБ 16.1. Спеціальна техніка 3/90 залік
ВБ 16.2. Особиста безпека працівників правоохоронних органів 3/90 залік
ВБ 16.3. Прийняття управлінських рішень 3/90 залік
Перелік 17
ВБ 17.1. Правове регулювання зовнішньоекoномічної діяльності 3/90 залік
ВБ 17.2. Міжнародне митне право 3/90 залік
ВБ 17.3. Комунікативна діяльність та PR-технології в органах публічної влади 3/90 залік

Перелік вибіркових компонент ОП “Фінансові розслідування”

Митне право_ 081_ОПП ФР_2020

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

 1. Організація здійснення фінансового моніторингу
 2. Адміністративне право: європейський вимір
 3. Правовий статус державних службовців
 4. Адміністративна відповідальність державних службовців за корупційні діяння

Гарантії законності правоохоронної діяльності

Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці, які підпадають під акредитацію магістерської програми 081 “Право” ОПП “Фінансові розслідування”

ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 1. Розвиток доктрини адміністративного та інформаційного права в сучасному гуманітарному просторі
 2. Адміністративна юстиція як інститут розвиненої демократії
 3. Адміністративно-деліктне право

Залучення голови наукового гуртка промінь Греян Ані Артемівни до числа експертів Національного агентства забезпечення якості ви

Члени гуртка “Промінь”

Положення про науковий гурток кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки

Матеріали Міжвузівського круглого столу від 24.11.2020р._Ірпінь, Кривий Ріг

Збірник круглого столу 7.04.2020

Програма круглого столу

Резолюція круглого столу

Податковий конгрес 12.12.2019

Міжнародна науково-практична конференція 24.05.2019

Збірник тез МНК 14.05.2020

Колективна кафедральна монографія_Pravove zabezpechennya_2020

Науково-практичний круглий стіл_Реформа ДФС_ функції, структура, кадрове забезпечення_ 22.02.19

Сучасні механізми забезпечення інформаційної безпеки_зарубіжний досвід_(іноземними мовами)_ Збірник тез_2018

Міжнародний Берлінський форум на базі федеральної фінансової академії_Берлін_25-26.02.2019

Міжнародна науково-практична конференція на базі ABEQ Akademie Köln, GERMANY_15.12.2010

Petrova_Steuerverwaltung_in_der_Ukraine_OL_1_2019

ІІІ Міжнародна НПК_ Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки_27.03.2019р.

Протягом квітня-травня 2020 року кафедрою адміністративного права і
процесу та митної безпеки було проведено два комунікативних заходи в режимі
он-лайн: 21 квітня 2020 року круглий стіл «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ
(ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ:
ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ» та 14 травня 2020 року – міжнародну науково-
практичну конференцію, присвячену Дню науки «КАДРОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ МИТНИХ ТА ФІНАНСОВИХ ІНТЕРЕСІВ
ДЕРЖАВИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ».
Предмет обговорення становили такі проблеми, як сучасні зміни до
законодавства щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним
шляхом, підготовка кадрів для органів ДПС України та ДМС України.
Неабияку зацікавленість до обговорення дистанційно висловили представники
кадрового апарату ДПС України та ДМС України, Київської митниці ДМС
України. Із цікавою доповіддю виступила Зізда Ганна Вікторівна – заступник
начальника Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним
шляхом Офісу ВПП ДПС України. Своїм досвідом навчання поділився Свитка
Дмитро, випускник факультету податкової міліції 2014 року, який навчається
на факультеті корпоративного права Вищої школи економіки та права,
м.Берлін, Німеччина. Активно підготували до публікації свої творчі погляди на
зазначені проблеми науково-педагогічний склад кафедри, курсанти факультету
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової
міліції.
Учасники плідних дискусій висловили пропозиції щодо необхідності
забезпечення гнучкого реагування навчального процесу на сучасні виклики
митній та фінансовій безпеці держави, максимального врахування під час
навчання потреб якісної підготовки майбутніх захисників митних та
фінансових інтересів держави, орієнтування на набуття навичок soft skills та
високий фаховий рівень підготовки.
Рекомендації учасників комунікативних заходів враховані при підготовці
нових навчальних планів та корегуванні вже прийнятих раніше, оновленні
освітньо-професійних програм з галузі знань 08 «Право» спеціальність 081
«Право»: «Митна безпека» (бакалаврський рівень вищої освіти), «Правове
забезпечення митної безпеки» (магістерський рівень вищої освіти); галузі знань
262 «Правоохоронна діяльність» (бакалаврський рівень вищої освіти).

14 лютого 2020 року відбувся методичний семінар, присвяченій підготовці докторів філософії. На методичний семінар були запрошені: гарант ОНП з підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 – Право Нікітін Ю.В., завідувач аспірантури Ляшенко Г.П., аспіранти, які готують дисертаційні дослідження адміністративно-правового змісту, наукові керівники, викладачі кафедри.

Обговорені проблеми освітньої та наукової діяльності, висловлені пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу. Результати обговорення направлені для врахування при викладанні дисциплін та вдосконаленні ОНП.
           

 

16 грудня 2019 року за ініціативи голови наукового гуртка “Промінь” Греян Ані було проведено засідання та відбулося обговорення нагальних питань.
Курсанти, що відвідали конференцію у Донецькому юридичному інституті МВС України у м. Кривий Ріг, з задоволенням поділилися отриманим досвідом, а також враженнями від теплого прийому колег.
Також було розглянуто питання щодо майбутніх перспектив наукової діяльності, повідомлено про найближчі конференції і роздано натхнення на плідну працю керівником гуртка Тильчик Ольгою Віталіївною.

29 листопада 2019 року, у Донецькому юридичному інституту МВС України, під керівництвом викладачів кафедри курсантами наукового гуртка кафедри було взято участь у V Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених «Актуальні питання адміністративного права та процесу».

30 жовтня 2019 року відбувся підсумковий етап молодіжного хакатону «Вплив товарної контрабанди на економіку та добробут суспільства», який організували інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) та Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ІМВ) за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Вісім команд з ІМВ, НАУКМА, КНЕУ та Університету ДФС України повинні були вирішити реальні кейси, над якими зараз працюють Нова Митниця та експертне середовище. Кейси стосувалися найбільш розповсюджених схем товарної контрабанди та методів їх виявлення. Зокрема таких як «сірий імпорт», «піджаки та мурахи», «зловживання поштовими відправленнями» тощо. Перед командами стояло завдання визначити проблематику, виокремити головних стейкхолдерів та їхні інтереси, описати рішення та оцінити бюджет вирішення проблеми.

Переможцями Хакатону стали:

1 місце – команда «Аріагу» (Гучков Володимир, Стефурак Ярослав, Сафонов Дмитро), ІМВ.

2 місце – команда «7-іеат» (Затварський Іван, Дарій Шлемкевич, Євген Головченко, Олена – Бойченко, Станіслав Макота), НАУКМА.

З місце – команда «Перше місце» (Будовіч Лілія, Міц Анна, Лопата Мар’яна), ІМВ.

Приз глядацьких симпатій отримала Команда «Митна варта: перезавантаження» (Литовченко Владислав, Ризванюк Максим, Козінський Дмитро, Корнєвський Валентин, Піонтківська Світлана, Метешко Антон) – Університет ДФС України.

Серед журі конкурсу були радниця Голови Державної митної Служби України та представниця Міністерства фінансів України, експерти аналітичних центрів, представники бізнес-асоціацій та журналісти.

На заході також була присутня менеджер з персоналу Державної митної служби України, яка запросила студентів подавати до Нової Митниці свої резюме на роботу або практику. Студенти, які брали участь у Хакатоні, отримають перевагу серед інших кандидатів.

26 вересня 2019 року у м. Харків у Національній академії правових наук України відбулась міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми адміністративно-правової науки». У роботі взяли участь Президент Національної академії правових наук України академік Петришин О.В., перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого д.ю.н., проф. Битяк Ю.П., професор кафедри адміністративного права д.ю.н., проф. Матюхіна Н.П., голова ГО «Асоціація фахівців адміністративного права» Коліушко І.Б., декан Юридичного факультету Запорізького національного університету, член-кореспондент НАПрН України Коломоєць Т.О. Активну участь в обговорені проблем взяла член-кореспондент НАПрН України Андрійко О.Ф. В роботі конференції взяла участь начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки д.ю.н., проф. Рябченко О.П. Після конференції відбулось засідання ГО «Асоціація фахівців адміністративного права».

6 червня 2019 року професорсько-викладацький склад кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки прийняв участь у обговоренні актуальних питань організаційно-правового забезпечення фінансової та митної безпеки держави в умовах інституційних змін, перспектив використання аналітичних інструментів у фінансових розслідуваннях та фінансовій розвідці, вивченні кращих світових практик протидії організованій та транснаціональній економічній злочинності.  

29 травня 2019 року співробітниками кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки спільно з керівництвом кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки було проведено святкове вручення сертифікатів студентам та курсантам, які прийняли активну участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Захист економічних інтересів України в районах здійснення операції об’єднаних сил». Доктор юридичних наук, професор Рябченко О.П. побажала молодим науковцям натхнення та творчих успіхів у майбутніх наукових звершеннях.

В перший день весни – 1 березня 2019 року – в Національному авіаційному університеті відбулась IX міжнародна науково-практична конференція «Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі». Співорганізатори конференції – Інститут ІКАО, Інститут законодавства Верховної Ради України, заклади вищої освіти Азербайджанської Республіки, Болгарії, Польщі, Хорватії, Грузії, Люксембургу, Словаччини, Туреччини, Китаю, Словенії, Іспанії, Італії. Цікаві доповіді представили гості конференції – судді, народні депутати, поважні вчені. В роботі конференції взяла участь начальник кафедри – професор Рябченко О.П.

Податковий університет продовжує співпрацю з Державною митною службою України

Проект Стратегії вдосконалення підготовки кадрів для ДМС

Захист випускних кваліфікаційних робіт 2021р.

Вікрита онлайн-лекція Дорофєєвою Л.М. 2021 р.(Закарпатська митниця Держмитслужби України)

Робота психологів зі здобувачами вищої освіти

Студентоцентрований підхід та інтерактивні методи викладання у навчальному процесі

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

Кафедрою АПіПтаМБ у співавторстві із практичними представниками (за ред. О.П.Рябченко) видано колективну монографію

Виховна година на тему «Козак – хвалькуватий гультяй чи відважний лицар» приурочена до Дня українського козацтва

Робота експертів Національного агенства забезпечення якості вищої освіти 15.10.2020

Міжвузівський круглий стіл 24.11.2020р.

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених 27.11.2020

15–16 червня 2020 року представники Університету ДФС України взяли участь у роботі науково-практичного тематичного фахового діалогу з питань підготовки докторів філософії зі спеціальності 081 Право в Україні: досвід, реалії та перспективи.

Детальна інформація – за посиланням.

5 березня 2020 року доцентом кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, к.ю.н. Єрко Г.Г. було проведено практичне заняття з навчальної дисципліни «Адміністративний процес» у групі ПБ-18-2 ННІП із залученням працівника Національної поліції України, а саме, інспектора сектору реагування патрульної поліції Бородянського району Ліщука Павла Анатолійовича, який має 22 роки практичного стажу.
В процесі заняття були розглянуті питання щодо складання адміністративних протоколів, винесення постанов про порушення ПДД, випадків, коли протоколи про адміністративні правопорушення не складаються, підслідності відповідно до норм КУпАП.

26 лютого 2020 року о 14.30 професором кафедри, к.ю.н., професором Ковалем М.В. та доцентом кафедри, к.ю.н., доцентом Ковальовою М.В. була проведена презентація вибіркової навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність контролюючих органів у сфері оподаткування» для курсантів ФПМ з метою вибору та визначення дисципліни, які вони будуть вивчати у наступному навчальному року.

3 жовтня 2019 року з нагоди підготовки святкування Дня юриста в Україні під керівництвом д.ю.н., професора Тильчик О.В., к.ю.н., доцента Ярош А.О. , к.ю.н., доцента Ковальової М.В. відбулося засідання наукового гуртка “Промінь” кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки. Членами гуртка обговорені актуальні питання щодо правового забезпечення захисту економічних інтересів держави: досвід зарубіжних країн та пропозиції для України.

Запрошуємо для подальшої дискусії за даною та іншими актуальними темами зацікавлених осіб.

На базі Федеральної фінансової академії при Міністерстві фінансів Німеччини у м. Брюль з 30 вересня  по 02 жовтня 2019 року для працівників оперативних підрозділів податкової поліції, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів в IT сфері, було проведено спеціалізований семінар, до якого у якості Gastdozenten були запрошені професори кафедри д.ю.н. Литвин Н.А. і к.ю.н. Петрова І.П.
В рамках даного заходу для німецьких колег Петровою І.П. було прочитано німецькою мовою лекцію на тему: “Податкові розслідування в Україні” з показом фільмів про ФПМ англійською і німецькою мовами. Тема зацікавила німецьких колег і викликала чимало запитань.
Організатор даного заходу пані Хіршер висловила подяку керівництву УДФСУ і ФПМ за можливість взяття участі професорів кафедри у триденному семінарі. В свою чергу, пані Хіршер має опублікувати у бюлетені Міністерства фінансів Німеччини інформацію про участь українських колег у даному заході із одночасним розміщенням панорамного фото учасників семінару.

19-20 жовтня 2019 року, професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, полковник податкової міліції Тильчик О. В. взяла участь у 4-ій Міжнародній конференції з питань інноваційного розвитку електронної комерції та логістики (ICIDEL2018).

                                                           

За сприянням Німецької академічної служби обміну DAAD і Центру німецького права при КНУ ім. Т. Шевченка професором Роснером С. і доцентом Соколовим Є. з юридичного факультету Університету ім. Генріха Гейне (м. Дюссельдорф) на базі Одеської національної юридичної академії з 15 по 17 липня 2019 року для німецькомовних викладачів юридичних факультетів України проводився триденний воркшоп “Юридична освіта в Німеччині”, в якому прийняла участь професор кафедри Петрова І.П. Захід спрямований на оволодіння методикою навчання юридичній освіті в Німеччині, викладання матеріалу щодо різноманітних типів організації навчання, а також поглибленого опрацювання практичних прав під час Arbeitsgemeinschaft з подальшим використанням на власних заняттях.

В період з 24 червня по 06 липня 2019 року д.ю.н., професор кафедри Литвин Н.А. та к.ю.н., доцент, ст. інспектор Ковальова М.В. за запрошенням Польско-української фундації «Інституту Міжнародної Академічної та Наукової співпраці» прийняли участь в науковому стажуванні для освітян «Академічна доброчесність: виклики сучасності», яка відбувалась у м. Варшава.
Стажування проходило на базі Духовного Семінаріуму UKSW у Варшаві за підтримки Фундації ADD метою якого є ознайомлення із європейськими підходами щодо питання наукового плагіату і популяризації академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації освітян та поглиблення співпраці в академічної та науковій галузі між Україною і Польщею.
На круглому столі за участю польських експертів компанії Plagiat.pl у якості спікера від факультету податкової міліції прийняла участь Ковальова М.В. з темою виступу «Академічний плагіат як спосіб порушення академічної доброчесності», про що були вручені відповідні сертифікати.

18-19 березня 2019 року  відбувся робочий візит до м. Києва експертів Ради Європи з метою обговорення нового проекту «Посилення заходів для протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму в Україні» на період до 2021 року. В заході прийняли участь начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Рябченко О.П., заступник начальника факультету податкової міліції Біла В.Р., професор кафедри Тильчик О.В. та доцент кафедри Тильчик В.В.

28 лютого 2019 року учасниками НТК під керівництвом Рекуненко Тетяни Олександрівни було проведено круглий стіл на тему: «Інформаційна безпека», в якій брали участь курсанти 1-го курсу, а також науковий гурток «Промінь» кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки. Учасники презентували свої тези, у яких висвітлили проблематику даного питання. Кожен курсант мав змогу висловити свою думку стосовно даних робіт, вони активно вели дискусію не лише про проблематику розповсюдження інформації по інтернету, соцмережах, а й про заходи боротьби із захистом особистої інформації, уникнення різноманітних вірусів. Курсанти дізнались багато корисної інформації, а також отримали чималий досвід та певні знання у цій сфері.

25-26 лютого 2019 року професор кафедри Петрова І.П. і директор Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва ДФС Олександров А.А. виступили з доповіддю на тему: “Податкове управління в Україні” на Форумі Федеральної фінансової академії при Федеральному Міністерстві фінансів Німеччини у м. Берліні, на який були запрошені керівний склад фінансових управлінь федеральних земель, представники профільних навчальних закладів фінансової та митної сфери, науковці, представники GIZ. У Форумі взяла участь парламентський секретар при Федеральному Міністерстві фінансів, депутат Бундестагу Христина Ламбрехт.
Доповідь українських спікерів зацікавила німецьких партнерів, що викликало, в свою чергу, чимало запитань щодо подальшого реформування ДФС України.

13 лютого 2019 року о 13.00 в аудиторії С 282 відбулася зустріч з випускниками Ірпінського державного коледжу економіки та права. Під час зустрічі доцентом кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Хомутянським В.В. було проведено лекторій на тему: «Протидія контрабанді та порушення митних правил».

Програма виїзду ЕГ в УДФСУ з 22 по 24 лютого 2021

Договір з Держмитслужбою України

Договір з ДФС України

Договiр з ДСА України

Договір КНДЕКЦ МВС України

Договір КНДІСЕ Міністерства юстиції України

Договір з ТОВ ЮК_ХАРВОЛ

Договір з ТОВ Дюті Фрі Трейдінг

Договір з Київською обласною державною адміністративцією

Залучення практичних працівників до навчального процесу

Наказ № 1010 від 30.05.2019р. Про організацію та проведення практики курсантів і студентів ФПМ

Програма навчальної практики ОПП Митна безпека_ 2 курс_2020

Програма навчальної практики ОПП Митна безпека_3 курс_2020

Програма виробничої практики ОПП Митна безпека_4 курс_2020

Зустріч Рябченко О.П. з практичним працівником ДМС України

Лист УДФСУ до Київської митниці ДМС України від 27.02.2020

Лист УДФСУ до Волинської митниці ДМС України від 27.02.2020

Лист УДФСУ до Енергетичної митниці ДМС України від 27.02.2020

Лист УДФСУ до Державної митної служби України від 03.04.2020

Лист УДФСУ до Посольства Німеччини в Україні від 12.02.2021

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]

Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового, перейшов до Православної Церкви України

Вітаємо прихожан храму Миколая Чудотворця з виходом з УПЦ МП! Хто з ірпінців не знає чи хоча б раз не був у чудовому храмі св. Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Державного податкового університету! Храм було побудовано у 1999 році. З того часу для багатьох він став місцем духовної сили, душевного спокою, нових знань. Сюди […]

Відкрите лекційне заняття

13 травня 2022 року для здобувачів нашої кафедри відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Програми корпоративної соціальної відповідальності: основи впровадження та звітності». Заняття проведено д.е.н., доцентом, професором кафедри соціальної філософії та управління Ховрак Інною Вікторівною. Під час лекції слухачі ознайомились із  – ключовими документами для формування політики корпоративної соціальної відповідальності,  – етапами розробки та реалізації […]

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В […]
Всі новини та анонси

УВАГА! МЕДИКАМЕНТИ! ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА!

Потребуєш медикаменти? Телефонуй +380639579339 (Георгій). Державний податковий університет є центром поширення медичної гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим волонтерам та благодійним організаціям, що своєю щирою працею забезпечують жертв війни медикаментами: БО «Інвестуй в майбутнє України» БФ «Фонд громади «Приірпіння» Галина Дідківська, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції ДПУ Тетяна Лаговська, керівник БФ «Фонд громади Приірпіння» Олександр Коваленко, […]

Відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»

23 травня 2022 року о 09.55 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів академічних груп ПБ-21-4, ПБ-21-5, ПБ-21-6, ПБ-21-7 з теми «Культура усного професійного спілкування». Лекцію проводить доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Сукаленко Тетяна Миколаївна. Вхід за покликанням: https://meet.google.com/ozp-puag-czs Запрошуємо всіх охочих!

Податковий запрошує до докторантури

Державний податковий університет запрошує на вступ до докторантури у 2022 році на денну форму навчання. В університеті відкрито докторантуру з таких спеціальностей ​051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право. Документи можна подати з 10.05.2022 до 30.05.2022. Зарахування претендентів до 01.10.2022. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 097-391-85-98 (відділ […]

Про смс повідомлення для учасників НМТ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ НМТ: НЕ ПРОПУСТІТЬ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ Упродовж найближчих двох-чотирьох днів, особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку. https://bit.ly/3vC8kfg Більше тут https://bit.ly/3yfrt8R