Редакційна колегія журналу «Митна безпека»

Головний редактор

ПАШКО Павло Володимирович, доктор економічних наук, професор, ректор Університету державної фіскальної служби України

Заступник головного редактора

ОНИШКО Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових ринків УДФСУ

Відповідальний редактор

Нагорічна Ольга Степанівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту фіскальної політики УДФСУ– начальник Науково-дослідного центру митної справи

Члени редакційної колегії:

БІЛОУС Віктор Тарасович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права УДФСУ

БЕЛІНСЬКА Яніна Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки УДФСУ

БУРІАН Олександр Дмитрієвич, доктор юридичних наук, професор, Президент Молдавської Асоціації міжнародного права, Проректор Європейського університету Молдови

ДЖАФАРОВА Олена В’ячеславівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративної діяльності поліції Харківського національного університету внутрішніх справ

ЛІСОВИЙ Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу УДФСУ

ОЛЕШКО Анна Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України

РІППА Сергій Петрович, доктор економічних наук, професор, Директор ННІ інформаційних технологій та менеджменту, Університет державної фіскальної служби України

РЯБЧЕНКО Олена Петрівна,доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного праву та процесу та митної безпеки УДФСУ

ТИЛЬЧИК Ольга Віталіївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного праву та процесу та митної безпеки УДФСУ

ШАТРАВА Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративної діяльності поліції Харківського національного університету внутрішніх справ

ШЕВЧУК Олег Анатолійович, доктор економічних наук, професор, перший проректорнавчально-методичноїта виховної роботи УДФСУ

ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ

ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами, що відповідають тематиці видання й містять наукові результати, не опубліковані раніше. Матеріали подаються в роздрукованому вигляді на адресу журналу та надсилаються в електронному вигляді на e-mail: customssecurity@ukr.net

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

Стаття обов’язково подається із супровідними документами:

 • відомості про автора (авторів) відповідно до Додатку 1.
 • рекомендація (для авторів без наукового ступеня), підписана фахівцем з науковим ступенем із рекомендацією статті для друку і завірена підписом та печаткою установи, яка є зовнішньою по відношенню до Університету ДФС України та установи, де працює автор (автори) статті;
 • додатково подається в електронному вигляді розширена анотація статті (резюме) англійською мовою (обсягом 1800 знаків без виділення розділів) для розміщення на сайті журналу, який має висвітлювати такі структурні питання: тему статті, мету, методику дослідження, результати дослідження, наукову новизну результатів дослідження, практичну значущість результатів дослідження, ключові слова. Переклад розширеної анотації (резюме) англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЇ

Наукові статті, що подаються до журналу, повинні обов’язково містити такі неодмінні елементи:

 1. Індекс УДК (на початку статті ліворуч, напівжирним шрифтом).
 2. Прізвище та ініціали автора(-ів) (праворуч, напівжирним шрифтом).
 3. Науковий ступень, вчене звання, посада та місце роботи (повністю).
 4. Назва статті українською (російською) та англійською мовами (по центру, прописними літерами).
 5. Стаття:

‒ постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

‒ аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язанняцієї проблеми та на які спирається автор. Важливо виділити невирішені частини загальної проблеми, які саме досліджуються у статті;

‒ формулювання цілей статті (постановка завдання);

‒виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів. Ця частина у рукописі займає майже 90 % його обсягу. Тут автор розкриває визначену в назві тему на підставі власних досліджень, аналітичних спостережень чи роздумів щодо висловлених іншими науковцями гіпотез, положень. Під час такого аналізу, зазвичай, вказуються підходи інших дослідників, тому важливо належним чином їх цитувати, зазначаючи посилання. Вони у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33–38], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15];

‒ висновки з цього дослідження і подальші перспективи в цьому напрямку.

 1. Бібліографічний список та його транслітерація (в алфавітному порядку).
 2. Анотація до статті: прізвище та ініціали автора (-ів), назва статті та текст анотації (не менш 1800 знаків) українською, російською та англійською мовами.
 3. Ключові слова українською, російською та англійською мовами (5-7 слів або словосполучень).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 Бібліографічний список повинен бути оформлений за формою 23 ДАК України «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті» та його транслітерація відповідно до правил, прописаних у Постанові КМУ від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

ТАБЛИЦІ, СХЕМКИ, МАЛЮНКИ

 1. Таблиці, схеми, малюнки повинні мати посилання за текстом, бути пронумеровані, мати заголовок (назву, підпис) та посилання на джерело.
 2. Ілюстративний матеріал має бути компактним та мати чітке зображення; написи на ілюстраціях і підписи до них мають бути подані мовою статті.
 3. Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation. Формули повинні бути пронумеровані.

КОМП’ЮТЕРНИЙ НАБІР

Загальний обсяг статі не повинен перевищувати 15 сторінок машинописного тексту. Стаття подається у форматі MSWord 97-2003 (*.dok) або (*.rtf); поля по 20 мм; шрифт – TimesNewRomen; кегель – 14; інтервал – 1,5; відступ – 1,25.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРА

Відповідальність за зміст статті несе автор.

 1. Автор зобов’язаний ретельно вичитати рукопис і підписати його на останній сторінці. Редакційна колегія може скорочувати й редагувати матеріал за погодженням з автором.
 2. Автор підтверджує, що матеріал статті є виключно власним оригінальним дослідженням, оформлений із дотриманням правил цитування та посилань.
 3. Автор підтверджує, що в матеріалах статті не містяться відомості, заборонені до опублікування.
 4. Автор підтверджує, що надані до друку матеріали раніше не публікувались в інших виданнях та містять достовірну інформацію.

РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Публікація рукописів у журналі платна. Вартість публікації у друкованому виданні обсягом до 0,5 друк. арк. – 395 грн. У разі перевищення зазначеного обсягу публікації доплата здійснюється пропорційно.

Реквізити для сплати:
Одержувач: Університет ДФС України
ЄДРПОУ: 40233365
Рахунок: № 3125 4282 2936 09
МФО: 820172
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Призначення платежу: плата за поліграфічні послуги (публікація наукової статті).
Оплата проводиться після отримання автором повідомлення про прийом статті до друку. Автор подає редакційній колегії електронною поштою скановану копію платіжного документа. Без його наявності стаття не буде надрукована.