Головний редактор

ЦИМБАЛ Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, УДФСУ(Україна); 

Заступник головного редактора

АНІСТРАТЕНКО Юлія Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна); 

Відповідальний секретар

ОМЕЛЬЧУК Любов Василівна, кандидат юридичних наук, УДФСУ (Україна); 

Члени редакційної колегії

БОГАТИРЬОВ Іван Григорович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, УДФСУ (Україна); 

БОГАТИРЬОВА Ольга Іванівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, УДФСУ (Україна); 

БОДНАРЧУК Олег Григорович, доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна); 

ВЛАСОВА Ганна Петрівна, доктор юридичних наук, професор, ПВНЗ «Європейський університет» (Україна); 

ГАЛАГАН Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Україна);

КАСЬЯНЕНКО Любов Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна); 

ЛИСЕНКО Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна); 

МАЦЕЛИК Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна); 

МАЦЮК  Володимир Ярославович, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, ДФС України (Україна);

МІРОШНИЧЕНКО Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна); 

НИКИТЧЕНКО Наталія Валеріївна, доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна); 

РЯБЧЕНКО Юрій Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна); 

ТИМЧЕНКО Леонід Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна); 

ТОПЧІЙ Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, УДФСУ (Україна); 

ЧАЙКА Вікторія Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна); 

ЧЕХОВСЬКА Ірина Василівна, доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна); 

ЧОРНОУС Юлія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ (Україна);  

ШЕВЧЕНКО Анатолій Євгенович, доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна);

АЛІЄВ Амір Ібрагім огли, доктор юридичних наук, професор; Бакинський державний університет (Азербайджан);

БАЛАН Олег Іванович, доктор юридичних наук, професор, Академія Публічного Управління Республіки Молдова (Молдова) ;

ПАРТЕНАДЗЕ Омар Асланович, доктор права, професор, Батумський Державний університет ім. Шота Руставелі (Грузія);

СІВЕЦ Сергій Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, Інститут правових досліджень Національного центру законодавства і правових досліджень Республіки Білорусь (Білорусь).

 

До друку приймають статті, що відповідають наступним вимогам

  1. Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.:

«…приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі». Вказані елементи не виділяються рубриками по тексту рукопису.

Стаття має мати наступні структурні елементи, що послідовно виділяються по тексту: мета статті (формулюється одним реченням); постановка проблеми; аналіз останніх публікацій; виклад основного матеріалу дослідження; результати дослідження; висновки.

  1. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; шрифт – Times new roman, 14 pt.; інтервал між рядками – 1,5.
  2. Обсяг авторських рукописів. Обсяг статті – 12 стор. (максимально до 20 стор.); наукових повідомлень, рецензій тощо – до 7 стор.
  3. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [1, с. 12]. Список використаних джерел подається наприкінці статті в алфавітному порядку або в порядку згадування відповідно до стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 7.1:2006). Також наприкінці статті наводиться транслітерація списку використаних джерел (REFERENCES).
  4. Стаття повинна містити наступні елементи: номер та назву спеціальності, УДК, ORCID, назву статті, анотації та ключові слова українською та російською мовами. 
  5. До статті (після списку використаних джерел) наводиться реферат (резюме) англійською мовою (обсяг − 1 сторінка (300 слів)), який має висвітлювати такі структурні питання: автор, тему статті, проблему, мету, основні результати дослідження, висновки та конкретні пропозиції автора, ключові слова. Переклад реферату (резюме) англійською мовою повинен бути достовірним (немашинним).
  6. Рукописи, що не відповідають вказаним вимогам редакція не розглядатиме з метою публікації.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТТІ

Для опублікування статті у випуску 15, 2019 необхідно до 30 жовтня 2019 року надіслати електронною поштою на адресу редакції журналу in_yur_visnuk@ukr.net:

 1. авторську довідку (інформацію про автора, яка наводиться українською, російською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (за наявності), місце роботи (навчання), контактний телефон, електронна пошта, адреса для відправлення друкованого примірника журналу автору статті);
 2. статтю у форматі MS Word 97-2003 (doc);
 3. відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;
 4. для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію, за підписом особи, що має науковий ступінь, та належним чином засвідчену (рецензія засвідчується установою, яка є зовнішньою по відношенню до Університету ДФС України та до установи, у якій працює автор).
 5. файли слід називати за наступним зразком: Іванов_Інформація_про_автора, Іванов_стаття, Іванов_квитанція, Іванов_рецензія.
 6. оплата редакційного збору проводиться після отримання автором підтвердження від редакції про прийняття статті до друку.

Поштова пересилка журналу авторам здійснюється за рахунок отримувача авторського примірника. 

Інформація щодо реквізитів для сплати організаційного внеску (у розмірі 395 грн) направляється автору разом із підтвердженням від редакції про прийняття статті до друку. 

Авторські примірники журналу будуть розіслані за вказаними авторами адресами протягом місяця з дати закінчення подання матеріалів.

Публікація рукописів у журналі платна. Вартість публікації у друкованому виданні обсягом до 0,5 друк. арк. – 395 грн. У разі перевищення зазначеного обсягу публікації доплата здійснюється пропорційно.

Реквізити для сплати:

Одержувач: Університет ДФС України

ЄДРПОУ: 40233365

Рахунок:№ 3125 4282 2936 09

МФО: 820172

Банк одержувача: Державна казначейська служба України

Призначення платежу: плата за поліграфічні послуги (публікація наукової статті).

Оплата проводиться після отримання автором повідомлення про прийом статті до друку. Автор подає редакційній колегії електронною поштою скановану копію платіжного документа. Без його наявності стаття не буде надрукована.