Українська

Склад редакційної колегії

Головний редактор

ТОПЧІЙ В.В.,

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

Заступники головного редактора

ДРАГАН О.В., 

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

НОВИЦЬКА Н.Б., 

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, УДФСУ (Україна)

Відповідальний секретар

ЛУГІНА Н.А., 

кандидат юридичних наук, УДФСУ (Україна)

Члени редакційної колегії

АНІСТРАТЕНКО Ю.І., 

доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна) 

БІЛОУС В.Т., 

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

БОБРОВНИК С.В., 

доктор юридичних наук, професор, КНУ імені Тараса Шевченка (Україна)

БОДНАРЧУК О.Г., 

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

КАСЬЯНЕНКО Л.М., 

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

КОСТЮЧЕНКО О. Є.,

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ЛИТВИН Н.А., 

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

МАЦЕЛИК Т.О., 

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

НИКИТЧЕНКО Н.В., 

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

НОВИЦЬКИЙ А.М., 

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) 

ОМЕЛЬЧУК Л.В. 

кандидат юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна)

РЯБЧЕНКО О.П., 

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

РЯБЧЕНКО Ю.Ю., 

доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна)

САДИГОВ Асар Іса огли, 

доктор юридичних наук, професор (м. Баку, Азербайджан)

ЧЕХОВСЬКА І.В, 

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ЦИМБАЛ П.В., 

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ШЕВЧЕНКО А.Є, 

доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

Російська

Состав редакционной коллегии.

Главный редактор: 

ТОПЧИЙ В.В.,

доктор юридических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

Заместители главного редактора:

ДРАГАН Е.В. 

доктор юридических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

НОВИЦКАЯ Н.Б.

доктор юридических наук, доцент, УГФСУ (Украина)

Ответственный секретарь:  

ЛУГИНА Н.А., 

кандидат юридических наук, доцент УГФСУ (Украина).

Состав редакционной коллегии:

АНИСТРАТЕНКО Ю.И.,

доктор юридических наук, доцент, УГФСУ (Украина)

БЕЛОУС В.Т.,

доктор юридических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

БОБРОВНИК С.В., 

доктор юридических наук, профессор, КНУ имени Тараса Шевченка (Украина)

БОНДАРЧУК О.Г., 

доктор юридических наук, доцент, УГФСУ (Украина);

КАСЬЯНЕНКО Л.М.,

доктор юридических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

КОСТЮЧЕНКО Е.Е.,

доктор юридических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

ЛИТВИН Н.А.,

доктор юридических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

МАЦЕЛИК Т.А.,

доктор юридических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

НИКИТЧЕНКО Н.В.,

доктор юридических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

НОВИЦКИЙ А.М.,

доктор юридических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

ОМЕЛЬЧУК Л.В. 

кандидат юридических наук, доцент, УГФСУ (Украина)

РЯБЧЕНКО Е.П.,

доктор юридических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

РЯБЧЕНКО Ю.Ю.,

доктор юридических наук, доцент, УГФСУ (Украина)

САДЫГОВ АСАР ИСА ОГЛЫ,

доктор юридических наук, профессор, Бакинский государственный университет (Азербайджан)

ЧЕХОВСКАЯ И.В.,

доктор юридических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

ЦИМБАЛ П.В.,

доктор юридических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

ШЕВЧЕНКО А.Є.,

доктор юридических наук, професор, УГФСУ (Украина)

Англійська

Editorial Board

Editor-in-Chief: 

V.V.TOPCHII,

Doctor of Law, Professor, University of the State Fiscal Service of Ukraine (USFSU) (Ukraine)

Co-Editors-in-Chief:

O.V. DRAGAN

Doctor of Law, Professor, USFSU (Ukraine)

N.B.NOVITSKA

Doctor of Law, Docent, (USFSU) (Ukraine)

Executive editor: 

N.A. LUGINA,

Ph.D. in Law, Docent, USFSU (Ukraine).

Editorial board:

YU.I. ANISTRATENKO,

Doctor of Law, Docent, USFSU (Ukraine)

V.T.BILOUS,

Doctor of Law, Professor, USFSU (Ukraine)

S V. BOBROVNIK,

Doctor of Law, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

O.G.BONDARCHUK,

Doctor of Law, Docent, USFSU (Ukraine);

L.M.KASYANENKO,

Doctor of Law, Professor, USFSU (Ukraine)

O.YE. KOSTIUCHENKO,

Doctor of Law, Professor, USFSU (Ukraine)

  1. A. LYTVYN, 

Doctor of Law, Professor, USFSU (Ukraine)

T.O.MATSELYK,

Doctor of Law, Professor, USFSU (Ukraine)

N.V.NYKYTCHENKO,

Doctor of Law, Professor, USFSU (Ukraine)

A.M.NOVYTSKYI,

Doctor of Law, Professor, USFSU (Ukraine)

L.V. OMELCHUK, 

Ph.D. in Law, Docent, USFSU (Ukraine)

O.P.RYABCHENKO,

Doctor of Law, Professor, USFSU (Ukraine)

Yu. Yu. RYABCHENKO,

Doctor of Law, Docent, USFSU (Ukraine)

ASAR ISA OHLY SADYHOV,

Doctor of Law, Professor, Baku State University (Azerbaijani)

P.V.TSYMBAL,

Doctor of Law, Professor, USFSU (Ukraine)

I.V.CHEKHOVSKA,

Doctor of Law, Professor, USFSU (Ukraine)

А.Eu. SHEVCHENKO,

Doctor of Law, Professor, USFSU (Ukraine)

Вимоги до рукописів статей

Подання матеріалів:
До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами, що відповідають тематиці видання й містять нові наукові результати, не опубліковані раніше.
Матеріали подаються в роздрукованому вигляді відповідальному секретарю журналу та надсилаються на e-mail: irpin-yur-chas@ukr.net
Супровідні документи:

  1. Рецензія (для авторів без наукового ступеня) підписана фахівцем з науковим ступенем із рекомендацією статті до друку і завірена підписом та печаткою установи, яка є зовнішньою щодо Університету ДФС України, та установи, де працює автор (автори) статті.
  2. Відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові; посада; назва установи/навчального закладу; науковий ступінь; вчене звання; контактні телефони автора; e-mail.

Структура публікації:
Наукові статті, що подаються до журналу, повинні мати українською та англійською мовами:
– прізвище, ім’я, по батькові автора;  науковий ступінь; вчене звання; повну назву місця роботи; назву статті;
– анотацію статті та ключові слова (3000 знаків);
–  посилання на джерела та літературу робляться підрядкові посторінково та подаються мовою оригіналів;
– після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела.
Текст статті повинен бути структурованим та мати такі елементи: вступ, мета, виклад основного матеріалу, наукова новизна, висновки. Мінімальний обсяг статті – 0,5д.а. (список літератури, анотації, ключові слова у зазначеному обсязі не враховуються).
Список використаних джерел:
Список використаних джерел подається після тексту та має бути оформлений відповідно до наявних стандартів бібліографічного опису.
Більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень та бути не давнішою 3–4 років (статті із журналів з високим індексом впливовості та базові монографії, що мають DOI, який наводиться через пробіл після бібліографічного опису джерела). Перевагу слід надавати першоджерелам, включеним до Web of Science або Scopus.
Додатково слід оформити бібліографічний опис згідно вимог Міжнародного стилю оформлення OSCOLA (транслітерований).
Таблиці, схеми, малюнки:

  1. Усі таблиці повинні мати посилання по тексту та бути пронумеровані.

Розмір шрифту – 12, інтервал 1,0.

  1. Усі схеми діаграми, рисунки повинні бути пронумеровані.

Відповідальність автора:
Автор несе відповідальність за зміст статті.
Автор підтверджує, що в матеріалах статті не містяться відомості, заборонені до опублікування, і тому стаття може бути надрукована у відкритому друці.
Автор підтверджує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися до інших видань, а також містять достовірну інформацію.
Автор підтверджує, що надані матеріали не порушують авторські права інших авторів.
Розміщення матеріалів:
Повнотекстові версії номерів журналу та правила для авторів представлені за адресою: www. nusta.edu.ua

Публікація рукописів у журналі платна. Вартість публікації обсягом до 0,5 друк. арк. – 395 грн. У разі перевищення зазначеного обсягу публікації доплата здійснюється пропорційно.
Реквізити для сплати:
Одержувач: Університет ДФС України
ЄДРПОУ: 40233365
Рахунок: № 3125 4282 2936 09
МФО: 820172
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Призначення платежу: плата за поліграфічні послуги (публікація наукової статті).
Оплата проводиться після отримання автором повідомлення про прийом статті до друку. Автор подає редакційній колегії електронною поштою скановану копію платіжного документа. Без його наявності стаття не буде надрукована.