НОВАЯ ЕМБЛЕМА_2020

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи створений на базі факультету економіки та оподаткування, який почав свою діяльність у 2003 році як окремий структурний підрозділ у результаті реорганізації Центру магістерської підготовки на підставі наказу Академії ДПС України від 17 лютого 2003 року № 353 у зв’язку з проведенням процесу вдосконалення системи підготовки кадрів для ДПС України і відкриттям нової спеціальності «Оподаткування» (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.01.2003 № 19 «Про внесення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями»).
Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи − це сучасний науково-освітній центр, що відкриває свою скарбницю знань світових та національних цінностей науки і культури перед молоддю усієї України.
В Інституті навчається близько 900 студентів.
До складу Інституту входять чотири кафедри, а саме: кафедра податкової політики, кафедра митної справи, кафедра економіки підприємства, кафедра міжнародної економіки.
Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи здійснює підготовку здобувачів вищою освітою здійснює за відповідними спеціальностями за відповідними рівнями вищої освіти, а саме:
перший (бакалаврський) рівень:
галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»:
• спеціальності «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини»;
галузь знань «Управління та адміністрування»:
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Фінанси, банківська справа та страхування»;
другий (магістерський) рівень за галузями знань:
галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»:
• спеціальності «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини»;
галузь знань «Управління та адміністрування»:
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Фінанси, банківська справа та страхування».
Основними завданнями інституту є: забезпечення високої професійної якості підготовки фахівців; інтенсифікація процесу навчання, впровадження у навчальний процес новітніх освітніх технологій; інтеграція навчального процесу та майбутньої професійної діяльності студентів; здійснення профорієнтаційної роботи, проведення своєчасного аналізу підготовки кадрів фахівців, сприяння працевлаштуванню випускників; співпраця з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців; забезпечення ефективної діяльності кафедр Інституту, стабільності та наступності поколінь науково-педагогічних кадрів, створення умов для зростання їх професійної майстерності; для результативної науково-дослідної діяльності кафедр та науково-дослідної роботи студентів; для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку; сприяння студентському самоврядуванню у забезпеченні норм і нормативів соціально-побутових умов навчання та проживання студентів у гуртожитках; удосконалення методів і форм виховної роботи зі студентською молоддю, посилення ролі кураторів у процесі виховання студентів. Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи став осередком проведення міжвузівських наукових інтернет-конференцій, міжнародних науково-практичних конференцій, студентських наукових конференцій, круглих столів, форумів тощо.

Стратегія розвитку Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи

 План роботи Вченої Ради ННІ EOMC

 Положення про Вчену Раду ННІ ЕОМС

 Склад Вченої Ради ННІ ЕОМС

Результати участі студентки кафедри міжнародної економіки у Другому Міжнародному конкурсі

ГУРОЧКІНА Вікторія Вікторівна

в.о. заступника директора Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи

Доктор економічних наук, доцент,

професор кафедри економіки підприємства

Тема кандидатської дисертації (2011 р.): Механізми залучення та використання іноземних інвестицій на підприємствах машинобудування.

Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки та підприємництва.

Тема докторської дисертації (2020 р.): Фінансові та інтеграційні механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці.

Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науково-педагогічний стаж: 15 років.

У 2005 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2006 по 2009 рік робота на кафедрі економіки підприємства у Вінницькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету. З 2009 по теперішній час – викладач кафедри економіки підприємства Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України.

Науковий доробок: 108 наукових праць, у тому числі: одна одноосібна монографія, 4 розділи у колективних монографіях, 31 стаття у наукових фахових виданнях України та 7 публікацій у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та WOS, 3 статті у закордонних періодичних наукових виданнях, а також близько 60 публікацій на конференціях та круглих столах, 3 навчальні посібники у співавторстві.

Проектна активність: І місце у PlasticCH2021, що реалізується в рамках проєкту «Продукування та поширення ідей циркулярної економіки в Україні відповідно до Плану дій ЄС» та співфінансується Європейським Союзом за програмою Жана Моне Еразмус+. Фінальний науковий проект за темою: «Податкове стимулювання екологічної відповідальності та свідомості виробників й споживачів в рамках цілісної системи управління відходами».

Наукові інтереси: проблематика фінансових та інтеграційних механізмів розвитку промислових підприємств, економіка емерджентного типу, розвиток соціального капіталу та його фінансове забезпечення, корпоративна соціальна відповідальність тощо.

Додаткова освіта:

Курси підвищення кваліфікації у 2011 році КНЕУ імені В. Гетьмана.

Курси підвищення кваліфікації «Технологія створення дистанційних курсів» у 2017 році УДФСУ.

Річна програма підвищення кваліфікації «Управління публічними фінансами», яка реалізується Київською школою економіки за підтримки урядів Швеції та Німеччини. Успішне закінчення у червні 2020 р.

Цикл короткострокових курсів: «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі»; курси англійської мови у центрі «Speak Up» level В 1, грудень 2020 р.; «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», січень 2021 р.; «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі IT та культурі» 2021 р.

Міжнародне стажування «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проектами» від CEASC Центрально Європейська Академія навчань та сертифікації (березень-травень 2021р.)

Міжнародне стажування «European Studies in Social Cultural Sphere» Jean Monnet Project EVDISD – 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT (2 семестр 2021р.)

Нагороди та почесні звання:

Почесна грамота Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету ДФС України, 2018 р.;

Подяка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2019 р.;

Почесна грамота Університету ДФС України, 2019 р.;

Подяка Deloitte and Touche Ukraine, 2019 р.;

Грамота кращому куратору року Університету ДФС України, 2020 р.;

Подяка від проекту «Всеосвіта» січень 2021;

Подяка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2021 р.;

Подяка Державного університету «Одеська політехніка», 2021 р.;

Грамота Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету ДФС України, 2021 р.

Редакційна діяльність:

  1. Член редакційної колегії Вісника Хмельницького національного університету за серією «Економічні науки».
  2. Член редакційної колегії Наукового журналу «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування».
  3. Член редакційної колегії Наукового журналу «Моделювання розвитку економічних систем».
  4. Відповідальний виконавець НДР «Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку» (номер держреєстрації 0119U000718)

Організаційна робота:

Профорг факультету економіки, оподаткування та митної справи з 2012 р. по 2016 р.

Заступник завідувача кафедри економіки підприємства з наукової роботи УДФСУ (травень 2016 р. – грудень 2016 р., листопад 2018 – жовтень 2020 р.)

Гарант освітньо-професійної програми «Економіка та управління проєктами в підприємницькій діяльності» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Участь у професійних та громадських об’єднаннях:

Асоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти. Свідоцтво № 911 від 09 квітня 2021 р.

Наставництво:

Керівництво студентами, які зайняли призові місце на всеукраїнських конкурсах наукових та кваліфікаційних робіт:

  1. Кушнірук В.О. – диплом ІІ ступеню у всеукраїнському конкурсі студентських наук. робіт з галузі науки «Підприємництво» (2016р.);
  2. Сафронова Л.П. – диплом ІІІ ступеню у всеукраїнському конкурсі студентських наук. робіт з галузі науки «Підприємництво» (2016р.);
  3. Рожко Ю. В. – 4 місце (2019р.) у Чейс – чемпіонаті Delloite «Tax your Brains»;
  4. Сокур М.Б. – диплом ІІІ ступеню у всеукраїнському Конкурсі кваліфікаційних робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2020 р.);
  5. Ялинчук А.В. – диплом ІІІ ступеню у всеукраїнському Конкурсі кваліфікаційних робіт за спеціальністю 051 «Економіка» (2021 р.);
  6. Книшик В.І. – диплом І ступеню у всеукраїнському Конкурсі кваліфікаційних робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2021 р.).

Профіль у наукометричних базах даних:

Google Scholar ID: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SBDc6NkAAAAJ&hl=ru&authuser=1

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0001-8869-0189

ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Viktoriya_Hurochkina

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219594843

Web of Science ResearcherID B-4501-2019

Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового, перейшов до Православної Церкви України

Вітаємо прихожан храму Миколая Чудотворця з виходом з УПЦ МП! Хто з ірпінців не знає чи хоча б раз не був у чудовому храмі св. Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Державного податкового університету! Храм було побудовано у 1999 році. З того часу для багатьох він став місцем духовної сили, душевного спокою, нових знань. Сюди […]

Відкрите лекційне заняття

13 травня 2022 року для здобувачів нашої кафедри відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Програми корпоративної соціальної відповідальності: основи впровадження та звітності». Заняття проведено д.е.н., доцентом, професором кафедри соціальної філософії та управління Ховрак Інною Вікторівною. Під час лекції слухачі ознайомились із  – ключовими документами для формування політики корпоративної соціальної відповідальності,  – етапами розробки та реалізації […]

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В […]

«Юридична клініка» вкотре провела зустріч з практикантами Державного податкового університету

Дякуємо, що знаходите час та сили навчатися. У ролі спікерів виступили студенти-консультанти Ариштевич Ольга та Слив’юк Софія. На даній зустрічі слухачі дізналися все про НЛ «Юридична клініка» та навіть більше: – Історію створення та діяльність клініки; – Завдання «ЮК» ; – Напрямки, організація нашої роботи та структура ; – Керівництво НЛ «Юридична клініка». Студентська Рада […]
Всі новини та анонси

УВАГА! МЕДИКАМЕНТИ! ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА!

Потребуєш медикаменти? Телефонуй +380639579339 (Георгій). Державний податковий університет є центром поширення медичної гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим волонтерам та благодійним організаціям, що своєю щирою працею забезпечують жертв війни медикаментами: БО «Інвестуй в майбутнє України» БФ «Фонд громади «Приірпіння» Галина Дідківська, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції ДПУ Тетяна Лаговська, керівник БФ «Фонд громади Приірпіння» Олександр Коваленко, […]

Відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»

23 травня 2022 року о 09.55 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів академічних груп ПБ-21-4, ПБ-21-5, ПБ-21-6, ПБ-21-7 з теми «Культура усного професійного спілкування». Лекцію проводить доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Сукаленко Тетяна Миколаївна. Вхід за покликанням: https://meet.google.com/ozp-puag-czs Запрошуємо всіх охочих!

Податковий запрошує до докторантури

Державний податковий університет запрошує на вступ до докторантури у 2022 році на денну форму навчання. В університеті відкрито докторантуру з таких спеціальностей ​051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право. Документи можна подати з 10.05.2022 до 30.05.2022. Зарахування претендентів до 01.10.2022. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 097-391-85-98 (відділ […]

Про смс повідомлення для учасників НМТ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ НМТ: НЕ ПРОПУСТІТЬ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ Упродовж найближчих двох-чотирьох днів, особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку. https://bit.ly/3vC8kfg Більше тут https://bit.ly/3yfrt8R