Дячук Олена Валентинівна – гарант освітньо-професійної програми за спеціальністю 035 «Філологія» ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно)» для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 − германські мови, доцент кафедри сучасних європейських мов.

Тема дисертації: «Дискурс соціальної реклами США: лінгвоаксіологічний аспект». У 2010 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет (спеціальність – «Переклад (англійська)», кваліфікація – філолог, перекладач англійської мови.

Наукові видання та методичні матеріали викладача. Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи: 10 років. Підвищення кваліфікації та стажування: стажування при Британській Раді в Україні, 22nd Annual National IATEFL Ukraine Conference  (31 March – 01 April, 2017); семінар «Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives» (April 13-15, 2011), стажування при Британській Раді в Україні, National IATEFL Ukraine Conference Workshop (квітень 2016); сертифікат учасника міжнародного стажування «Modern University in the System of Education: Methods of  Teaching, Scientific and Pedagogical Development, Distance Education and Internalization of Educational Process» (03-18.04.2018, м. Пшеворськ, Польща).

Модулі та дисципліни:  «Основна іноземна мова», «Семантико-стилістичні проблеми перекладу фахових текстів»  (керівник студентських курсових робіт ).

Профіль викладача у Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5NWzNnEAAAAJ&hl=uk

Дисципліни кафедри сучасних європейських мов

 1. Ділова іноземна мова

Мета дисципліни: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих мовленнєвих компетентностей (лінгвістична, соціолінгвістична та прагматична), необхідних для забезпечення вміння ефективного спілкування в усній та письмовій формах в академічному, професійному та діловому середовищі; вміння складати іншомовні листи і документи з питань професійної діяльності; вміння знайомитись зі світовим досвідом і досягненнями у відповідній галузі та його аналіз для подальшого використання у практичній діяльності.

Завдання дисципліни: удосконалення професійної комунікативної компетентності, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного і професійного середовища; засвоєння лінгвістичної компетентності (мовленнєвих умінь та мовних знань); соціолінгвістична та прагматична компетенції, які є необхідними для виконання завдань академічного та професійного характеру; сприяння розвитку здібностей самооцінки та здатності самостійного навчання.

Зміст дисципліни розкривається в темах: Лідерство, Інновації, Змагання. Комунікація, Міжнародний маркетинг. Ділові стосунки. Успішний бізнес. Задоволення від роботи. Ризики. Інтернет-комерція. Інвестори та інвестиції. Створення команди однодумців. Фінанси. Обслуговування клієнтів. Управління ризиками. Стилі управління. Злиття компаній. Майбутнє бізнесу.

 1. Іноземна мова (англійська)

Мета дисципліни: розвиток мовленнєвих компетентностей, які відповідають рівню досвідченого користувача іноземної мови СІ, а саме: формування навичок і вмінь, які забезпечують необхідне для науковця вільне розуміння усних і письмових наукових текстів, а також вільне та ефективне висловлювання і спілкування як на науково-академічні теми, так і на загальні / повсякденні теми в усній та письмовій формах.

Завдання дисципліни: підвищення рівня володіння іноземною мовою аспірантів (з рівня В2 до рівня СІ) шляхом розвитку чотирьох основних мовленнєвих навичок та вмінь переважно в академічній та науково-дослідницькій сферах вживання мови; упорядкування та підсумовування знань з іноземної мови; засвоєння системних та комплексних знань з іноземної мови; підвищення загальноосвітнього рівня аспірантів та розвитку їх критичного мислення; закріплення навичок самостійної роботи з іншомовною науковою літературою.

Зміст дисципліни розкривається в темах: Лінгвокультурні характеристики наукових дискурсів української та англійської мов. Переклад фахових текстів. Перекладацька еквівалентність та перекладацькі трансформації. Редагування наукових перекладів. Наукова та літературна мова: граматика, стиль, вокабуляр. Синоніми, антоніми. Омоніми, пароніми. Контекст, багатозначні слова та псевдо-друзі перекладача. Особливості жанрів сучасного наукового дискурсу. Шляхи до ефективного розуміння прочитаного. Глибинне розуміння тексту: підтекст та імплікації. Поняття інтертекстуальності. Плагіат. Особливості цитування. Розуміння різних типів анотацій, резюме та наукових пропозицій. Специфіка звітів, рецензій, резюме, анотацій, стендових доповідей, кейсів. Писемний науковий дискурс: жанри, структура, аргументація, риторика, етикет. Аудіювання та говоріння: два боки однієї медалі. Специфіка монологічного та діалогічного мовлення, усного наукового та повсякденного спілкування.

 1. Іноземна мова (додатково)

Мета дисципліни:подальший розвиток іншомовної комунікативної компетентності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмових формах, удосконалення навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Завдання дисципліни: удосконалення навичок: читання з повним розумінням тексту; аналіз та реферування фахової, суспільно-політичної, суспільної інформації; володіння усним монологічним і діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну текстів країнознавчого суспільно-політичного та фахового змісту; реферування та анотування спеціальної літератури; складання іншомовних листів і документів з питань професійної діяльності.

Зміст дисципліни розглядається як модель природного спілкування у сфері професійної діяльності, учасники якого володіють певними іншомовними навичками та вміннями, а також здатністю співвідносити мовні засоби з нормами мовної поведінки, якої дотримуються носії мови.

 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Мета дисципліни іноземна мова професійного спрямування обумовлюється вимогами сучасного полікультурного суспільства, яке потребує фахівців у різних галузях знань, готових до співробітництва та здатних брати участь у міжкультурному спілкуванні. Навчання іноземної мови професійного спрямування передбачає комплексну реалізацію практичної, освітньої, розвивальної та виховної цілей:

Завдання дисципліни: вивчення дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» є удосконаленнянавичок: читання з повним розумінням змісту; аналізу та реферування фахової, академічної, суспільно-політичної інформації; володіння усним монологічним і діалогічним мовленням у межах побутової, академічної, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; перекладу з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну текстів країнознавчого, суспільно-політичного та фахового змісту; реферування та анотування спеціальної літератури.

Зміст дисципліни розкривається в темах повсякденного та фахового спілкування, читанні та перекладі текстів за фахом, знайомство з особливостями міжкультурної комунікації, вивченні граматичних конструкцій.

 1. Іноземна мова зі спеціальності

Мета вивчення іноземної мови зі спеціальності: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій на РВМ В2 Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти для забезпечення їхнього ефективного спілкування в професійному середовищі, уміння читати та розуміти оригінальний текст фахового спрямування; вчити відокремлювати необхідну інформацію з прочитаного; через проектну діяльність, що спрямована на вирішення конкретного завдання, показати практичне застосування набутих знань.

Завдання дисципліни: вивчення юридичних термінів; використання граматичних явищ для вміння вести бесіду‚ для письма, читання та перекладу фахової літератури, обговорювати пов’язані зі спеціалізацією питання для того, щоб досягти порозуміння зі співрозмовником; готувати публічні виступи з питань своєї спеціалізації, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів; знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що міститься в матеріалах іноземною мовою (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідною термінологією; писати повідомлення, анотації, міні-доповіді іноземною мовою, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у професійному контексті; 

Зміст дисципліни розкривається в темах: міжнародне право, правові системи різних країн та їх порівняльний аспект, історія розвитку права, зміни у правовій системі світу.

 1. Іноземна мова (поглиблене вивчення)

Мета дисциплін: систематизація знань, набутих студентами під час вивчення дисципліни “Іноземна мова”, удосконалення навичок вживання граматичних явищ, збагачення лексичного запасу професійного спрямування, подальше вдосконалення професійної іншомовної компетенції.

Завдання дисципліни: вдосконалення навичок та вмінь практичного володіння іноземною мовою в основних формах та функціональних стилях мовлення поглиблене знайомство студентів з країнознавчою інформацією, з основами міжкультурної комунікації; формування вмінь іншомовного, професійного, ділового та академічного спілкування.

Зміст дисципліни розкривається в темах: Роль уряду у формуванні фінансової політики держави. Державні фінанси. Управління державним бюджетом. Бюджетно-податкова сфера. Податки, типи податків. Оподаткування. Оподаткування в Україні, Великобританії та США. Сутність та функції центрального банку. Грошова політика. Банки та банківська система. Світові фінансові ринки. Фондовий ринок. Ринок облігацій. Валютний ринок. Інвестиційна діяльність. Іноземні інвестиції. Страхування. Лізингові операції. Ліцензування. Франчайзинг. Управління фінансовою діяльністю. Фінансовий менеджмент. Міжнародний менеджмент. Міжнародний маркетинг. Ризик-менеджмент.

 1. Латинська мова

Мета дисципліни латинська мова – оволодіння студентами нормативного рівня граматики та лексики латинської мови, що дасть їм можливість правильно читати, писати і розуміти юридичні терміни та формули латинського походження.

Завдання дисципліни: навчання студентів термінологічної латини, яка  функціонує у юридичній науці, створення передумов для усвідомленого засвоєння  частин мови греко-латинського походження, що ввійшли у відповідну субмову юриспруденції.

Зміст дисципліни розкривається у вивченні нормативної лексики та граматики латинської мови, у знайомстві з юридичними першоджерелами римського права, в усвідомленні змісту юридичної полеміки між різними юридичними школами у Римі.

 1. Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою

Мета дисципліни: формування комунікативної спроможності у сферах наукового та ділового спілкування іноземною мовою на рівні  досвідченого користувача (С1 – effective operational proficiency) в усній та письмової формах.

Завдання дисципліни: формування та удосконалення вмінь та навичок практичного оволодіння іноземною мовою; вмінь одержувати та передавати іншомовну наукову та ділову інформацію; здатності вирішувати проблеми і завдання наукової діяльності, використовуючи інформаційні технології та іншомовну інформацію на електронних носіях (включаючи CD-ROM носії та мережу Internet); здійснення усних і письмових контактів у ситуаціях наукового та професійного спілкування; здійснення читання і осмислення професійно орієнтованої та наукової іншомовної літератури, використання отриманої інформації в соціальній та професійній сферах; написання та анотування наукових статей, обґрунтування свого наукового дослідження іноземною мовою.

Зміст дисципліни розкривається в методах та особливостях написання есе, рефератів, резюме, есе., анотуванні наукових статей, складанні контрактів, написанні факсів, електронних повідомлень, підготовці та проведенні презентацій, діловому  листуванні.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова робота кафедри сучасних європейських мов спрямована на формування у студентів немовних спеціальностей професійної мовленнєвої  компетентності – здатності особистості застосувати знання іноземної мови у подальшій професійній діяльності. Cтворення єдиного загальноєвропейського простору ставить важливі завдання в межах підвищення мобільності студентів, більш ефективного міжнародного спілкування, кращого доступу до інформації та глибшого взаєморозуміння. Наукова діяльність кафедри відповідає плану наукової роботи і передбачає такі напрями: виконання кафедральної теми науково-дослідної роботи; участь професорсько-викладацького складу кафедри у наукових заходах в Україні та за її межами; організацію наукової діяльності студентів і курсантів.

У 2019 р. продовжена робота над науково-дослідною темою кафедри «Cучасні технології формування іншомовної компетентності у фахівців немовних закладів вищої освіти», яка зареєстрована в УкрІНТЕІ. (Державний реєстраційний номер 0118U000644). Науковий керівник –  Л.В. Онучак, к.пед.н., доцент. Термін виконання – 2018-2021рр. 2 етап (січень-грудень 2019 року). «Дослідження тенденцій розвитку сучасних технологій іншомовного навчання». 

В рамках НДР кафедри у 2019 р. надруковано 19 статей у фахових виданнях, 2 статті в іноземних виданнях, 2 статті опубліковані у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, 5 статей у інших виданнях, 18 викладачів взяли участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах в Україні та за її межами, 8 викладачів взяли участь у  науково-практичних семінарах в Україні та за її межами. 

16 травня 2019 року кафедра сучасних європейських мов провела науково-методичний семінар «Інноваційні технології у вивченні іноземних мов: вимоги сьогодення». У заході взяли участь викладачі іноземних мов провідних вищих закладів освіти України: Університету державної фіскальної служби України, Національної академії служби безпеки України, Національної академії внутрішніх справ, Вінницького ННІ економіки Тернопільського економічного університету, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ та Київського національного лінгвістичного університету.

Було проведено 10 кафедральних постійно діючих методичних  семінарів за темою: “Формування комунікативної компетенції студентів: проблеми та перспективи”. 

Кафедра продовжує співпрацю з Британською Радою в Україні, Міжнародним мовним центром та іншими міжнародними інституціями.

Колектив кафедри з 2014 р. по 2019 р. розробив і впровадив в освітній процес мультимедійні версії навчальних посібників  у програмному середовищі ELanTeS www: “English for Students of Economics”,“English for Students of Finance”,“English for Law Students”, “Grammar for Students of Economics”, “Grammar for Law Students”, “English for Law and Communication“ та інші. 

У 2019 р. був надрукований начальний посібник  Найдюк О.В «Deutsch und Wirtschaft».

Члени НТСК кафедри у 2019 році брали активну участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних студентських науковопрактичних конференціях за межами університету, а саме: у Національній академії служби безпеки України (7 учасників); у Національній академії внутрішніх справ (9 учасників); у Київському національному торговельно-економічному університеті (9 учасників); у Вінницькому ННІ економіки Тернопільського економічного університету (5 учасників).

23 квітня 2019 р. був проведений студентський круглий стіл «Розвиток національної економіки та правової системи України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін». Захід провели в рамках 18-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції з метою залучення студентів до обговорення проблем національної економіки та правової системи України. Участь в Інтернет-конференції взяли 170 студентів, курсантів та молодих вчених із провідних закладів вищої освіти України, а саме: Київського національного торговельного-економічного університету, Національної академії Служби безпеки України (м. Київ), Національної академії внутрішніх справ (м. Київ),  Київського національного лінгвістичного університету, Національного авіаційного університету (м. Київ), Відкритого міжнародного університету розвитку «Україна» (м. Київ), Вінницького ННІ економіки Тернопільського економічного університету.

З 25.11.2019 р. по 30.11.2019 р. відбулася декада кафедри сучасних європейських мов. Усі заходи проводилися з метою підвищення інтересу  та мотивації студентів та курсантів до вивчення іноземних мов, сприяння формуванню пізнавальних та загально-лінгвістичних інтересів, а також розширення світогляду студентів. Участь у декаді взяли студенти та курсанти університету, викладачі кафедри та адміністрація освітнього закладу.

У рамках декади відбулися такі заходи:

 1. Конкурс студентських газет «Let it be peace all over the world». У ньому брали участь редакційні команди груп Університету. Газети відіграють важливу роль у житті Університету. Сторінки цьогорічних газет були присвячені надзвичайно актуальній темі миру на планеті. Спадають на думку слова Альберта Ейнштейна: «Мир не можна утримати силою. Його можна досягнути лише через порозуміння». На конкурс було представлено більше 150 газет.

Завершився конкурс урочистою презентацією переможцями своїх стіннівок у номінації «Краща газета». Так, свої роботи представили переможці конкурсу – редакційні колегії груп ПБК-19-5, ПБК-19-9 та ПБЦ-19-3.

 1. Мовно-літературна зустріч «Сторінками творчості Марка Твена». 30 листопада 2019 р. виповнилося 184 роки від дня народження знаменитого американського письменника Марка Твена (Самюеля Ленгхорта Клеменса). Твори, що прославили автора й увійшли до скарбниці світової літератури: «Пригоди Тома Сойєра», «Пригоди Гекльберрі Фінна», «Принц і жебрак». Саме тому в рамках декади кафедри сучасних європейських мов й  відбулася ця мовнолітературна зустріч. 

Учасники заходу читали і перекладали відомі цитати письменника, відповідали на питання вікторини «Twain’s Biography», читали уривки твору «One Pound Million Bank Note», переглядали екранізацію гумористичного оповідання, виконуючи лексико-граматичні вправи перед та після перегляду фільму. Учасники мовно-літературної зустрічі дізнались більше про письменника, журналіста, громадського діяча, згадали відомі з дитинства рядки творів письменника, задумались над цитатою, яка не втратила актуальності й до наших днів: «Кожне серце, створене Божими руками, наділене чимось шляхетним і добрим».

 1. Конкурс на кращий літературний переклад оригінальних англомовних, німецькомовних віршів. Кафедра підвела підсумки щорічного студентського конкурсу перекладу віршів «Alter Ego». Цього року для перекладу було запропоновано один із найвідоміших сонетів класика англійської літератури Вільяма Шекспіра «Sonnet 90». Його сучасник Бен Джонсон казав: “Шекспір не має віку – він поза часом”. 

Студенти університету проявили неабияку активність і подали до оргкомітету понад 30 власних поетичних творів. У номінації «Кращий переклад поетичного твору з англійської мови українською» перемогу здобула Старинець Дар’я, студентка групи МСБ 18-1. Друге місце виборола студентка групи ПБП 18-3 Пустовой Ліна. Третє місце посіла студентка групи ПТБ-19-1 Мосійчук Ірина. Студентів-переможців підготували доцент Савченко А.П., старший викладач Кузько І.В. та старший викладач Кошова О.В.

У номінації «Кращий переклад поетичного твору з німецької мови українською» для перекладу було запропоновано один із найвідоміших віршів Генріха Гейне «Lorelei». Перемогу здобула студентка групи ФБЛ-19-1 Арана Санчез Естер Крістель. Друге та третє місця посіли відповідно Рискальчук Юлія, студентка групи ФБЛ-19-1 та Ігнатенко Валентин, студент групи ПБМ-17-5. Студентів-переможців підготувала доцент Присяжнюк О.М. 

 1. Відеопоказ фільму німецькою мовою: «Franny». Під час декади кафедри сучасних європейських мов 26 листопада 2019 р. в аудиторії 428 відбулася демонстрація фільму німецькою мовою «Franni» (Берлін, 2015; режисер Володимир Макарікін). Основна ідея фільму – цінність справжньої дружби, важливість віри людини в Бога, філософська ідея любові до ближнього. Студенти мали змогу почути сучасну німецьку мову, її літературний варіант. Для полегшення сприйняття фільм демонструвався з українськими субтитрами. Це дало можливість зрозуміти фільм студентам з різними рівнями мовної підготовки. Після перегляду фільму студенти  відповідали на поставлені питання. Під час обговорення фільму відбулася жвава дискусія. 
 2. І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземних мов: англійська мова; німецька мова. У рамках декади кафедри сучасних європейських мов 27 листопада 2019 року був проведений І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської та німецької мов. Серед 41 учасника, які взяли участь у заході, були студенти та курсанти І-ІІ курсів з усіх навчально-наукових інститутів та факультету університету. Програма олімпіади передбачала виконання тестових завдань рівня B1 з аудіювання, читання, лексики та складання комунікативного повідомлення в межах запропонованої тематики. За результатами І Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови перемогу здобули:

І місце – Хавхун Олександр (студент групи МПБ-19-1);

ІІ місце – Іванова Катерина (студентка групи КБ- 19-1) ;

ІІІ місце – Устименко Тимофій (студент групи МПБ-19-1).

 За результатами І Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької мови перемогу здобули:

ІІ місце – Ільчук Наталія (студентка групи ПБК- 19-8) ;

ІІІ місце – Шпанчук Богдана (студентка групи ФБД-19-2).

Як показує багаторічний досвід, проведення олімпіад з іноземних мов підвищує мотивацію студентів, підсилює змагальну складову освітнього процесу, сприяє популяризації вивчення іноземних мов серед студентів університету, готує їх до успішного спілкування на міжнародному рівні.

 1. Відеопоказ фільму англійською мовою: «Social networks as a way of modern communication». 27 листопада 2019 року відбувся відеопоказ документального фільму англійською мовою «Social networks as a way of modern communication». Метою відеопоказу було покращення навичок аудіювання, збільшення словникового запасу та застосування на практиці знань та вмінь щодо різних видів мовленнєвої діяльності. Тематика фільму є досить актуальною і  пов’язана зі спілкуванням у соціальних мережах, загрозами, які чатують на користувачів популярних сайтів, а також із тими позитивними моментами, яке привносить у наше життя Інтернет спілкування. З метою оцінки засвоєння відеоматеріалу кожен учасник мав змогу виконати завдання, які стосувалися змісту переглянутого відео. 
 2. 28.11.2019 р. кафедрою сучасних європейських мов було проведено круглий стіл «New Models of Economic and Legal Development: Problems and Prospects» за участі студентів і курсантів університету. Загальна кількість учасників – 35 осіб. Серед представлених робіт було вибрано найкращі, з якими студенти та курсанти ННІ права, ННІ обліку, аналізу та аудиту, ННІ економіки, оподаткування та митної справи, факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції взяли участь у роботі круглого столу. Студенти і курсанти виступали англійською та  німецькою мовами. Усі виступи супроводжувалися презентаціями.
 3. 29.11.2019 р. відбулася презентація кращих стінних газет на тему: «Let it be Peace all over the world». Завершився конкурс урочистою презентацією переможцями своїх стіннівок у номінації «Краща газета». Так, свої роботи представили переможці конкурсу – редакційні колегії груп ПБК-19-5, ПБК-19-9 та ПБЦ-19-3.
 4. 30 листопада 2019 року кафедрою сучасних європейських мов  було проведено Олімпіаду з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбутнє», яка дуже гармонійно влилася в програму «Дня відкритих дверей» університету загалом. Метою олімпіади було: визначення рівня знань з англійської мови у майбутніх вступників, ознайомлення потенційних студентів з надбаннями та здобутками кафедри, занурення учнів у студентське середовище, а саме: написання лексичного та граматичного тесту, прослуховування актуального тексту, обговорення англійською мовою тем сьогодення. Перед початком проведення оцінки знань студентів з вітальним словом звернулася завідувач  кафедри сучасних європейських мов Онучак Л.В., яка наголосила на актуальності вивчення іноземних мов в сьогоденних реаліях. Особливе місце серед іноземних мов займає китайська мова, яку наші студенти можуть опановувати в сучасних аудиторіях кафедри. З цікавістю студенти переглядали презентаційний ролик про університет та оглядали «китайську» аудиторію. У цьому році учасниками олімпіади була рекордна кількість абітурієнтів – 50. Географія учасників також розширилася. Участь в Олімпіаді брали не лише учні Ірпеня, Приірпіння, Києва, але й були учасники з Волинської, Дніпропетровської, Сумської та Вінницької  областей.

30 січня 2020 року кафедрою сучасних європейських мов було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт природничих, технічних та гуманітарних наук у 2019/2020 навчальному році в галузі знань: Германські мови (англійська, німецька). 

Метою конкурсу було: активізація наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу.

Основні завдання конкурсу: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; активізація науково-дослідної роботи студентів; виховання духу творчого змагання.

Конкурсна комісія Навчально-наукового інституту гуманітарних наук працювала у такому складі: Голова конкурсної комісії – Весельська Людмила Антонівна, к. держ. управл.; члени конкурсної комісії – Онучак Людмила Володимирівна, к.пед.н., доцент; Савченко Анатолій Петрович, к.пед.н., доцент; Дячук Олена Валентинівна, к.філол.н., доцент кафедри. Члени комісії виявили найкращі роботи, а саме: 1 місце посіла Гатів Оксана-Діана Романівна  (ФЛБ-19-1), 2 місце – Мальчик Діана Олександрвна (ФЛБ-19-1).

15 квітня 2020 р. кафедра сучасних європейських мов провела IX Всеукраїнську студентську науково-практичну Інтернет-конференцію іноземними мовами «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ в Україні». Метою конференції було залучення студентської молоді до висвітлення проблем національної економіки та правової системи України. 

Співорганізаторами конференції виступили: Національна академія внутрішніх справ,  Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету.

Участь в Інтернет-конференції взяли 115 студентів, курсантів та молодих вчених із зазначених вишів, а також Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів), Національної академії СБУ (м. Київ), які представили свої праці англійською, німецькою, французькою та польською мовами.

Робота конференції відбувалася за наступними напрямами: 

  • Трансформація економіки та управління підприємствами і національним господарством.
  • Розвиток фінансів, банківської системи та страхування в умовах системних реформ.
  • Сучасні проблеми обліку та оподаткування суб’єктів  господарювання.
  • Теорія та історія права в умовах розбудови громадянського суспільства.
 • Вдосконалення національного законодавства України під впливом трансформаційних процесів.

Конференція сприяла розвитку наукових пошуків, покращенню творчої співпраці між вищими закладами освіти України та поширенню інноваційних форм позааудиторної роботи.

Привітання переможців

22 січня відбулося офіційне привітання переможців першої вікторини «Англійський марафон», яка проводиться кафедрою сучасних європейських мов у рамках заходів присвячених Дню відкритих дверей Університету державної фіскальної служби України.

Переможцями стали учні Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з вивчення іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої : Копач Тетяна ( перше місце), Турунько Микита (друге місце), Скорик Марія ( третє місце). Вони були нагородженні  призами від кафедри сучасних європейських мов.

Також, були відзначеними почесними  грамотами старшокласники з Гончарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області за активну участь.

5 листопада 2020 року старший викладач кафедри сучасних європейських мов Литвинська Т.Ю. провела відкрите практичне заняття з англійської мови на тему « Кримінальний процес у Великій Британії» для курсантів факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції.

Курсанти дізналися про особливості кримінальних проваджень та порядок розслідувань кримінальних справ у Великій Британії, відпрацювали навички вживання кримінальної термінології. Технічно оснащенні аудиторії Університету дозволили студентам  відпрацювати всі види мовленнєвої діяльності. Заняття  пройшло за сучасною інтерактивною методикою з використанням різних форм роботи.

Breaking news 

31 жовтня 2020 року кафедра сучасних європейських мов ННІ гуманітарних наук  провела зустріч з майбутніми абітурієнтами нашого Університету, яка проходила на онлайн платформі BigBlueButton.  Учасникам були запропоновані наступні заходи:

Англомовна інтерактивна  вікторина «Quizziz» на тему Modern English, яка викликала велике зацікавлення та отримала позитивні відгуки серед майбутніх абітурієнтів. Так, Матвеєва Ірина, зауважила: “Вікторина – вогонь!”, Кравчук Олександр вказав: “Крутяк”.

Онлайн тест з англійської мови “English in Use” зацікавив старшокласників і дав можливість перевірити їм свої знання з англійської мови. Найвищі результати отримали Ткаченко Анастасія (20\20), Лисенко Яна (20\20), Літвінова Катерина (18\20) та Костенко Єлизавета (19\20).

Мультимедійна презентація спеціальності 035 «Філологія» дала можливість учасникам заходу ознайомитися з перевагами підготовки майбутніх перекладачів кафедрою сучасних європейських мов.

Програму заходів завершив англомовний промо-ролик про Університет державної фіскальної служби України.

Всі проведені заходи справили позитивне враження на учасників зустрічі. 

Кафедра сучасних європейських мов запрошує майбутніх вступників на навчання за спеціальністю 035 “Філологія” спеціалізації “Германські мови та літератури (переклад включно)”.

День відкритих дверей

В рамках Дня відкритих дверей Університету державної фіскальної служби України 17 жовтня 2020 року кафедра сучасних європейських мов Навчально-наукового інституту гуманітарних наук  на платформі BigBlueBotton провела низку онлайн заходів, до яких долучилися старшокласники Ірпінського регіону та міста Києва.  Увазі старшокласників були запропоновані наступні онлайн заходи:

Англомовна інтерактивна гра «Kahood» на тему Modern English та General Knowledge, яка викликала велике зацікавлення  учасників та отримала позитивні відгуки. Так Макухіна Ірина зауважила: “Реально цікава гра”, Недашковська Настя вказала: “Крутий квест”.

Мультимедійна презентація спеціальності 035 «Філологія» дала можливість учасникам заходу ознайомитися з перевагами підготовки майбутніх перекладачів кафедрою сучасних європейських мов.

Програму заходів завершив  англомовний промо-ролик про актуальність та престижність професії перекладача .

Всі проведені заходи справили позитивне враження на учасників. 

Кафедра сучасних європейських мов запрошує майбутніх вступників на навчання за спеціальністю 035 “Філологія” спеціалізації “Германські мови та літератури (переклад включно)”.

Оголошення

КОНФЕРЕНЦІЇ  

Кафедра проводить низку традиційних наукових заходів, зокрема: 

 1. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція.
 2. Круглий стіл студентів та курсантів іноземними мовами.
 3. Круглий стіл науково-педагогічних працівників.
 4. Науково-методичний семінар науково-педагогічних працівників. 
 5. Конкурс студентських газет іноземними мовами.
 6. Мовно-літературні зустрічі іноземними мовами;
 7. Конкурс на кращий літературний переклад оригінальних англомовних, німецькомовних віршів.
 8. Відеопокази фільмів іноземними мовами.
 9. І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземних мов: англійська мова, німецька мова.
 10. Олімпіада з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбутнє».
 11. І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі знань: Германські мови (англійська, німецька). 

18-та Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Розвиток національної економіки та правової системи України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін» була проведена11.04.2019 р.

В Університеті державної фіскальної служби України відбувся круглий стіл «Розвиток національної економіки та правової системи України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін». Захід провели в рамках 18-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції з метою залучення студентів до обговорення проблем національної економіки та правової системи України. 

Участь в інтернет-конференції взяли 170 студентів, курсантів та молодих вчених із провідних закладів вищої освіти України, а саме: Київського національного торговельного-економічного університету, Національної академії Служби безпеки України (м. Київ), Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Національного авіаційного університету (м.Київ), Відкритого міжнародного університету розвитку «Україна» (м. Київ), Вінницького ННІ економіки Тернопільського економічного університету.

У рамках круглого столу було заслухано виступи студентів, які звучали  англійською, німецькою та французькою мовами, а також визначено найкращі доповіді. Серед них:

 1. Аліна Мельниченко, тема доповіді: «The essence of human information rights in the information society»;
 2. Віктор Бізбіз, тема доповіді: «International ethics code of accountants»;
 3. Дарина Старинець, тема доповіді: «Modern customs in Great Britain»;
 4. Ярослав Винокуров, тема доповіді: «Property taxation in Ukraine: advantages, disadvantages and reform perspectives»
 5. Дарина Вериженко, тема доповіді: «The way of overcoming obstacles of the eurointegration to European Union»;
 6. Анастасія Черепок, тема доповіді: «Trends in the development of customs in Poland»;
 7. Анастасія Нікончук, тема доповіді: «Freedom to pits or possibilities of balancing the development of territorial communities»;
 8. Софія Відливана, тема доповіді: «Tatsächliche probleme und anweisungen für die reform des vereinfachten steuersystems in der Ukraine».

Варто зазначити, що круглий стіл відбувся в рамках декади Навчально-наукового інституту гуманітарних наук. За результатами заходу учасники отримали Грамоти за активну участь у роботі круглого столу.

28.11.2019 р. кафедрою сучасних іноземних мов було проведено круглий стіл «New Models of Economic and Legal Development: Problems and Prospects»  за участі студентів і курсантів Університету. Загальна кількість учасників – 31 особа. Серед представлених робіт було вибрано найкращі, з якими студенти та курсанти ННІ права, ННІ обліку, аналізу та аудиту, ННІ економіки, оподаткування та митної справи, факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції узяли участь у роботі круглого столу. Студенти і курсанти виступали англійською та  німецькою мовами. Усі виступи супроводжувалися презентаціями.

Питання, які висвітлювали студенти у своїх виступах, стосувалися причин інтернет-піратства, проблем і перспектив розвитку інтелектуального права, порушень права інтелектуальної власності, захисту торгової марки і логотипу, змін у законодавстві розвинутих країн, що стосуються захисту інтелектуальної власності,  розглядались нові моделі економічного і правового розвитку,  тощо.

У номінації – «Найкращий спікер круглого столу» перемогли студенти:

Дворовий А., Ганько А., Паламарчук О., Коцур Ю., Федорова Т., Бойко Л.,  Панчук Д., Мальчік Д.

З найкращими презентаціями призові місця посіли  студенти:  

Панчук Д., Федорова Т., Коцур Ю., Паламарчук О., Бойко Л., Гнатів О.

Найкращими модераторами заходу були відзначені: Стойкова Л. та Федорова Т.

Виступи дали поштовх жвавій дискусії, в якій узяли участь усі присутні. Були поставлені питання щодо сучасних змін у законодавстві України та інших країн у сфері захисту авторського права, торгової марки, інтелектуальних інтернет-ресурсів та розважального інтернет-контенту.

16 травня 2019 р. кафедра сучасних європейських мов провела науково-методичний семінар «Інноваційні технології у вивченні іноземних мов: вимоги сьогодення». У заході взяли участь викладачі іноземних мов провідних вищих закладів освіти України: Університету державної фіскальної служби України, Національної академії служби безпеки України, Національної академії внутрішніх справ, Вінницького ННІ економіки Тернопільського економічного університету, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ та Київського національного лінгвістичного університету.

Учасники науково-практичного семінару дійшли висновку, що у процесі навчання та викладання іноземних мов викладач має поєднувати традиційні методи і підходи з новітніми інноваційними тенденціями, що значно підвищить рівень володіння іноземними мовами студентів та всіх, хто бажає вивчати мову. 

Протягом 2019 р. викладачі кафедри взяли участь у роботі низки міжнародних конференцій та всеукраїнських науково-комунікативних заходів (конференції, круглі столи, семінари тощо):

 1. ІХ Міжвузівська науково-практична інтернет-конференція, Національна академія внутрішніх справ, Київ, (25 квітня 2019 року); 
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями модернізації фінансово-економічної системи держави, регіонів, підприємств, організацій» м. Вінниця, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету (квітень 2019 року);
 3. Онучак Л.В пройшла підготовку при Британській Раді в Україні (British Council of Ukraine) щодо сучасних методів та організації освітнього процесу з отриманням відповідного сертифікату ( квітень 2019 p.); 
 4. Нечаюк І.О. отримала атестат доцента кафедри сучасних європейських мов від 23 квітня 2019 №002313 (квітень 2019 p.); 
 5. Онучак Л.В. Міжнародна наково-практична конференція «Нові концепції викладання у світлі інноваційних  досягнень європейської дидактики вищої школи» (жовтень 2019); 
 1. Онучак Л.В. Міжнародна наково-практична конференція «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права»  (квітень 2019); Дячук О. В. Науково-практична конференція «Ad orbem per linguas. До світу через мови» (березень 2019);
 2. Нечаюк І. О.В Міжнародна науково-практична конференція «ALTE/Council of Europe LIAM» (жовтень 2019);
 3. Дема Н. С. Науково-практична інтернет-конференції «Latin borrowings inenglishlegalterminology» (квітень 2019);
 4. Присяжнюк О.М. Науково-практична конференція «Світова велич генія Т.Г.Шевченка» (березень 2019);
 5. Присяжнюк О.М Науково-практична конференція «Концепти візуально-акустичної перцепції у ранніх творах Тараса Шевченка» (березень 2019); 
 6. Савченко А.П. Науково-практична інтернет-конференція «Інтелектуальні чинники та нові інноваційні технології у викладанні іноземних мов» (квітень 2019);
 7. Шапошник Г.Г. Науково-практична інтернет-конференція «Тестовий контроль знань студентів на заняттях німецької мови» (квітень 2019);

13.Волкова Л.В. Міжнародна науково-практична конференція «Полікультурна компетентність студентів як стандарт освіти європейського виміру» (квітень 2019);

 1. Пернарівська Т.П. Міжнародна конференція «The Confident and Competent Teacher: Supporting Educational Reform» (квітень 2019);
 1. Присяжнюк О.М. Науково-практична конференція «Концепти візуально-акустичної перцепції у ранніх творах Тараса Шевченка» (березень 2019);
 2. Присяжнюк О.М. Наукова конференція студентів і молодих учених «Молодь: освіта, наука, духовність» (квітень 2019);
 3. Гужва Г. С. І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції» (лютий  2019);
 4. Гужва Г. С. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи» (травень  2019).

Наукові праці, опубліковані у зарубіжних виданнях, які індексуються науко-метричними базами SCOPUS, Web of Science Core Collection:

 1. Пернарівська Тетяна Петрівна“Grammar translation and direct methods in teaching English in the educational institution with specific conditions of study.”The Journal of Social Sciences Research ISSN(e): 2411-9458, ISSN(p): 2413-6670 Special Issue. 5, pp: 529-534, 2018.
 1. Нечаюк Інна Олексіївна / Innovative approaches to testing and teaching  English for Specific Purposes. Computer assisted language learning via computer-Assisted language testing Marnanimitas/ Journal of Interdisciplinary Research. 2018 Web of Science Core Collection.

Відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Менеджменту»

Відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Менеджменту» 2 грудня відповідно до плану заходів кафедри відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Менеджменту», організований кафедрою соціальної філософії та управління, факультету соціально- гуманітарних технологій та менеджменту Державного податкового університету. Даний захід має на меті виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, підвищення навчально-пізнавальної активності, формування кадрового потенціалу […]

Друга гостьова лекція про особливості податкового консультування від начальника контакт центру інформаційно-довідкового департаменту ДПС України

02.12.2021 року в рамках курсу гостьових лекцій від інформаційно-довідкового департаменту ДПС відбулася друга лекція для студентів-бакалаврів спеціальності 071 Облік і оподаткування ОПП «Податкове консультування» в межах профільного курсу  «Податковий практикум з адміністрування податків і платежів». Лекційне заняття провела начальник відділу управління Контакт-центру  ІДД ДПС Уланова Світлана Василівна. Друга лекція відбулась на тему «Особливості роботи податкового консультування контакт-центру […]

У Податковому відбувся літературно-мистецький вечір,присвячений пам’яті видатних ірпінців – Наталі Околітенко та Данила Кулиняка

У Податковому знають, що в сучасному світі, як і раніше, література відіграє важливу роль у житті людини. Книги – дарують знання та мудрість. З них, можна й потрібно черпати нову інформацію, яка обов’язково знадобиться у повсякденному житті та дозволить краще його зрозуміти. Учора, 2 листопада, у стінах університету відбувся літературний вечір, присвячений пам’яті видатних ірпінців […]

В Податковому визначено переможців Кубку Університету з функціонального тренінгу

В Податковому університеті провели турнір «Кубок Університету з функціонального тренінгу», присвячений 100-річчю вишу. Турнір проходив у 3 етапи: за перемогу змагалися 39 учасників, з них у півфінал пройшли 11, а за звання кращих у фіналі боролися 6 спортсменів. Для участі у змаганнях спортсмени виконували завдання, отримані від організаційного комітету, та записували їх на відео для […]
Всі новини та анонси

Триває Всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства». Не мовчати і не приховувати! Скажемо насильству – НІ!

З 25 листопада до 10 грудня проходить щорічна Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Мета акції – привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Головними символами цьогорічної кампанії стали помаранчева стрічка та маседж «Я проти домашнього насильства». Прояви насильства супроводжують людство упродовж […]

З 1 по 3 грудня у Податковому університеті проходить Марафон кар’єри

  Студенти та випускники Державного податково університету! Запрошуємо всіх з 01 по 03 грудня 2021 року на щорічний спеціалізований захід – «Марафон кар’єри», де роботодавці та студенти мають можливість зустрітися один з одним в онлайн-форматі, ознайомитися з компаніями та державними установами які потребують нових працівників та мають вакансії чи програми стажувань з подальшим працевлаштуванням Долучайтеся […]

Графік навчання в університеті: сесія та канікули

Графік навчання в університеті: сесія та канікули Увага студенти! Ділимося з вами графіком освітнього процесу Податкового університету  для  здобувачів денної форми навчання за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти денної форми навчання. Терміни проведення заліково-екзаменаційної сесії – з 6 по 24 грудня 2021 року, відбудеться з використанням дистанційних технологій. Зимові канікули – з […]

У Податковому університеті відбудеться День відкритих дверей

Знайомство з Податковим університетом, корисна інформація про вступ та багато яскравих вражень – все це чекає на вас під час Дня відкритих дверей, який відбудеться 17 грудня 2021 року в форматі ONLINE. Участь у Дні відкритих дверей – це як крок у майбутнє! Це той крок, що допоможе стати ближчими до закладу вищої освіти зі […]