Дячук Олена Валентинівна – гарант освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно)» за спеціальністю 035 «Філологія» для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 − германські мови, доцент кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій.
У 2010 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет (спеціальність – «Переклад (англійська)», кваліфікація – філолог, перекладач англійської мови.
Тема дисертації: «Дискурс соціальної реклами США: лінгвоаксіологічний аспект».

Наукові видання та методичні матеріали викладача

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи: 11 років. Підвищення кваліфікації та стажування: стажування при Британській Раді в Україні, 22nd Annual National IATEFL Ukraine Conference  (31 March – 01 April, 2017); семінар «Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives» (April 13-15, 2011), стажування при Британській Раді в Україні, National IATEFL Ukraine Conference Workshop (квітень 2016); сертифікат учасника міжнародного стажування «Modern University in the System of Education: Methods of  Teaching, Scientific and Pedagogical Development, Distance Education and Internalization of Educational Process» (03-18.04.2018, м. Пшеворськ, Польща).
Модулі та дисципліни: «Вступ до мовознавства», « Вступ до перекладознавства», «Загальне мовознавство», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «основи прикладної лінгвістики», «Термінологія основної іноземної мови» (керівник студентських курсових робіт ) , «Стилістика» (керівник студентських курсових робіт ), «Семантико-стилістичні проблеми перекладу фахових текстів»  (керівник студентських курсових робіт ).
Профіль викладача у Google Академії:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=5NWzNnEAAAAJ&hl=uk

Зикун Наталія Іванівна – гарант освітньо-професійної програми «Журналістика і зв’язки з громадськістю» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, доцент, доктор наук з соціальних комунікацій, спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Тема дисертації – «Сатирична публіцистика Наддніпрянщини в інформаційному просторі України: становлення, розвиток, жанрово-тематичні форми».

Освіта, підвищення кваліфікації, стажування, тренінги

1987 року закінчила філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського за спеціальністю «Російська мова та література».

1995 року закінчила спецфакультет з перепідготовки педагогічних кадрів Українського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Українська мова та література», кваліфікація «вчитель української мови та літератури».

2001 рр. закінчила фінансово-економічний факультет Академії державної податкової служби України (спеціальність «Фінанси», кваліфікація – «фінансист»).

17 жовтня – 17 грудня 2016 р., Університет державної фіскальної служби України, підвищення кваліфікації, тема «Розробка дистанційного курсу» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 090872.

10–16 вересня 2017 р., Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра (Varna Free University «Chernorizets Hrabar» (Варна, Болгарія), міжнародне стажування (сертифікат №C8368/16.09.2017 ) (120 hours).

11 квітня – 12 червня 2017 р., Університет ДФС України, підвищення кваліфікації з англійської мови (Фінансова безпека держави, оподаткування в ЄС) (свідоцтво СС40233365/61-17).

2015 рік – участь у дводенному науково-практичному семінарі із впровадження гендерного підходу у навчальний процес підготовки фахівців і фахівчинь журналістських спеціальностей з повним виконанням програми підвищення кваліфікації обсягом 15 год. (Мінсоцполітики України; ОБСЄ, сертифікат);

2016 рік – участь у семінарі «Академічна доброчесність: як зробити університети вільними від шахрайства і плагіату» (Київська школа економіки, сертифікат);

2017 рік – участь у чотириденному тренінгу для тренерів з медіаграмотності (DW, USAID, Академія української преси, сертифікат);

18 – 23 квітня 2017 року – участь у 108-годинній стратегічній сесії «Концепція Університету ДФС України – 2025» (практичні навички патисипативного управління на прикладі базового проекту, сертифікат).

2018 рік – онлайн-курс з економічної журналістики «Як писати про економіку просто і без помилок» (платформа «ЕdEra», 22.01.2018, сертифікат);

2019 рік  – участь у семінарі «Як викладати журналістику конфлікту» (3-4 жовтня 2019 р., сертифікат).

2020 рік – «Медіаінтенсив» (майстер-класи і вебінари) (15-17 травня 2020 р; КПДЮ, ІТА «Юн-Прес».

Стаж науково-педагогічної роботи: 32 роки 02 місяці.

Модулі та навчальні дисципліни: «Теорія журналістики» (лекції – 38 год., семінарські заняття – 36 год., індивідуально-консультаційна робота – 2 год., екзамен); «Вступ до спеціальності» (лекції – 32 год., семінарські заняття – 28 год., індивідуально-консультаційна робота – 2 год., залік); «Журналістські жанри» (лекції – 56 год., семінарські заняття – 48 год., індивідуально-консультаційна робота – 4 год., залік); «Міжнародні стратегічні комунікації» (лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., індивідуально-консультаційна робота – 2 год., залік).

З кожної навчальної дисципліни розроблений і сертифікований навчальний дистанційний курс на платформі дистанційної освіти Moodle.

Наукові праці та навчально методичні матеріали Зикун Н.І.

Член редакційної колегії фахового видання «Держава і регіони». Серія «Соціальні комунікації» (Класичний приватний університет, м.Запоріжжя: міжнародні бази та каталоги, які індексують видання: Google Scholar; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab32f).

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Ірпінський гуманітарний часопис» (Університет ДФС України, Ірпінь).

Керівник НДР кафедри журналістики, української словесності та культури «Актуальні проблеми соціокомунікаційної науки, освіти і практики (медійний, мовний, культурологічний аспекти)» (термін виконання 2019 – 2023 рр.) (номер держ. реєстрації 0119U000725).

Брала участь в організації і проведенні міжнародних наукових конференцій, семінарів:

ІІ Міжн. симпозіум «Світ соціальних комунікацій» (30–31.03.2012) (Науковий проект, ініційований Київським міжнародним університетом і КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ) – співголова організаційного комітету.

Третя науково-практ. міжнародна конференція «Прикладні соціальнокомунікаційні технології», 13.11.2012.  – співголова оргкомітету.

ІІІ Міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій» (19–20.04.2013) (Спільний науковий проект Київського міжнародного університету та КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ) – співголова оргкомітету.

VІ-Х Міжнар. науково-практ. семін., присвячених питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології (Ірпінь: УДФС України, травень 2016 р.; травень 2017 р.; травень 2018 р.; травень 2019 р.; травень 2020 р.).

Член постійних Спеціалізованих вчених рад:

 • К 26.807.04 із захисту кандидатських дисертацій зі спец.: 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (соціальні комунікації); 27.00.05 – теорія та історія вид. справи та редагування (соціальні комунікації); 27.00.06 – прикладні соціально-комунікац. технології (соціальні комунікації) (Київський національний університет культури і мистецтв);
 • К 17.127.05 із захисту кандидатських дисертацій зі спец. 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій» і 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя; наказ МОН 11.07.2019 № 975).

Член вченої ради ННІ гуманітарних наук Університету ДФС України; член Вченої ради Університету ДФС України (голова Постійної комісії з гуманітарних питань та етики, міжнародного співробітництва), член НМР Університету ДФС України.

Підготувала 1 кандидата наук із соціальних комунікацій – Воронову В. В., тема дисертації «Геобрендинг як соціально-комунікаційна технологія у процесі інноваційного розвитку регіонів України», спец. 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології (2018 р.).

Веб-посилання на публікаційні профілі:

Scopus ID: 57204534157

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-9727-6190

Нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2001 р.), «Почесний працівник податкової служби» (2006 р.).

2017 року стала переможцем конкурсу «Кращий науково-педагогічний працівник Університету державної фіскальної служби України» у номінації «Кращий професор».

Нагороджена Почесними грамотами ректора Університету ДФС України (2017; 2018; 2019); Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації (16 листопада 2017 р.); Грамотою Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (2019 р.).

Наказом ректора від 13.04.2018 №472 занесена до Золотої книги пошани Університету ДФС України – за особливий особистий внесок у розвиток і забезпечення діяльності Університету, за відмінні успіхи у навчанні, активну участь у науковій, громадській, спортивній діяльності Університету (реєстраційний номер 14).

Германські мови та літератури (переклад включно)

Запрошуємо до обговорення ОП «Германські мови та літератури (переклад включно)» Ви можете допомогти зробити програму кращою. Пропозиції, рекомендації, зауваження надсилайте на адресу: 35.05@nusta.edu.ua.

Проєкт ОПП Германські мови та літератури (переклад включно)_2022

Проєкт ОПП Германські мови та літератури (переклад включно)_2021

Витяг з протоколу 11 від 16.03.2021 про обговорення ОП

Витяг з протоколу 17 від 13.03.2020 про обговорення ОП

Запрошуємо до обговорення ОП «Журналістика і зв’язки з громадськістю». Ви можете допомогти зробити програму кращою. Пропозиції, рекомендації, зауваження надсилайте на адресу:
35.04@nusta.edu.ua ; nzykun@ukr.net

Проєкт_ОПП Германські мови та літератури (переклад включно) 2021

Проєкт_ОПП__Журналiстика_i_звязки_з_гром_2021

Проект_ОПП_2021_Економ._журн._маг.

Результати опитування_стейкхолд. Проєкт ОПП Економ. журн. 2021

Результати опитування стейкхолд._Проєкт_ОПП_Бак_2021

Робочі програми, навчально-методичні матеріали з предметів спеціальності 035 “Філологія” розміщені в Авторизованій електронній базі «Методичні матеріали», що адмініструється Науковою бібліотекою, за посиланням: http://surl.li/bkauw

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 035 філологія
 1. РП Переклад іноземної комерц документ
 2. РП Вступ до мовознавства
 3. РП Друга іноземна_нім
 4. РП Друга іноз_кит
 5. РП Практична граматика основної іноземної мови ГУД!!!
 6. прогр_виробничої_практ_бакал_ 2021
 7. прогр_навчальної_практики_бакал_ 2021 –
 8. РП Теорграматика_основної
 9. РП Лінгвoкраї.країн.основн.
 10. РП Зіставна Лексикологія
 11. РП_ОСНОВНА_ІНОЗЕМНА_МОВА_2022
 12. РП Основи теорії мовної комунікації
 13. РП Загальне мовознавство_
 14. РП Латинська мова
 15. РП_Культ_укр_народу_071_072_035_2021
 16. РП Інформаційні системи й технології
 17. РП_ Фіз_виховання_
 18. РП_Правознавство_
 19. РП_БЖД_
 20. РП_Історія заруб.л-ри_
 21. РП Податкова система
 22. РП_ Вступ_до_переклад_
 23. РП ТіПП_основної
 24. РП Загальна психологія
 25. РП__Діл_ укр_ мова_перекладачі_спец_035_2021
 26. РП Державні фінанси
 27. РП Зіставна стилістика основної іноземної та української мов
 28. Роб_прогр_Держ_фiнанси_2022_ГМ_ОП
 29. РП_Філософія_2022_для_Філології

Сертифікація навчальних курсів спеціальності 035 Філологія

Робочі програми та силабуси ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно)

СПИСОК

предметів, закріплених за кафедрою журналістики, української словесності та культури

Робочі програми, навчально-методичні матеріали з предметів кафедри журналістики, української словесності та культури розміщені в Авторизованій електронній базі «Методичні матеріали», що адмініструється Науковою бібліотекою, за посиланням: https://bit.ly/3gV8ZxT .

 1. Ділова українська мова 
 2. Культура українського народу 
 3. Вступ до спеціальності 
 4. Зарубіжна література 
 5. Теорія журналістики 
 6. Основи видавничої справи та редагування 
 7. Теорія масової комунікації та інформації 
 8. Комунікаційні технології 
 9. Телевиробництво 
 10. Радіовиробництво 
 11. Етичні стандарти професійної діяльності 
 12. Українська література
 13. Практика і методика журналістської творчості
 14. Газетно-журнальне виробництво
 15. Сучасний риторичний канон
 16. Проблематика ЗМІ
 17. Історія української журналістики
 18. Журналістські жанри
 19. Історія зарубіжної журналістики
 20. Журналістський менеджмент і маркетинг
 21. Зв’язки з громадськістю
 22. Інтернет-журналістика
 23. Медіабезпека
 24. Організація і проведення PR-кампанії
 25. Крос-культурні комунікації
 26. Культура ділового спілкування
 27. Стилістика медійного тексту
 28. Сучасна зарубіжна публіцистика
 29. Теорія твору і тексту
 30. Агенційна журналістика
 31. Прес-служби та інформаційні агентства світу
 32. Редактор нових медій
 33. Журналістське розслідування
 34. Військова журналістика
 35. Прикладні соціально-комунікаційні технології в політиці
 36. Фотожурналістика
 37. Міжнародні стратегічні комунікації
 38. Спічрайтинг
 39. Іміджелогія
 40. Загальне редагування
 41. Літературне редагування
 42. Рекламний та PR-креатив
 43. PR-менеджмент
 44. Економічна журналістика
 45. Міжнародна журналістика
 46. Тренди сучасної журналістики 
 47. Блогінг
 48. Навчальна практика
 49. Переддипломна практика
 50. Кваліфікаційна робота

 

Силабуси вибіркових дисциплін спеціальності 035 Філологія

Силабус_Соціологія кар’єри_035 Філологія_2022

Силабус_Основи._опод_

Силабус Вступ до германістики

Силабус Історія мови

Силабус Культурні та прав аспекти

Силабус Лінгвістика тексту та функціональна лінгвістика

Силабус Основи класичної філології

Силабус_Адміністрування податків і платежів

Силабус Семантико-стилістичні проблеми переладу фахових текстів

Силабус Комунікативні лінгвістика

Силабус Лінгвокраїнознавство(китайська)

Силабус Лінгвокультурологія

Силабус Література країн другої іноземної мови!

Силабус Основи прикладної лінгвістики !

Силабус Перекладознавчий аналіз тексту 1

Силабус Психолінгвістика

Силабус Юр.переклад1

Силабус _ Сучасні проблеми глобалізованого суспільства

Силабус _Митна справа

Силабус _Основи _фінансових_рослідувань

Силабус (Когнітивна лінгвістика)

Силабус (Соціолінгвістика)

Силабус Військовий переклад

Силабус дис. Машинний переклад

Силабус Оінгвокраїнознавство країн 2 ін.мови нім.

Силабус Практика наукового та ділового спілкування

Силабус Практика перекладу китайська

Силабус Практика перекладу нім

Силабус Релігієзнавство

Силабус Теоретична фонетика першої іноземної мови

Силабус Термінологія основної іноземної мови

Силабус_Економ_переклад1

Силабус_Культура_ ділового_ спілкування

Силабус_Політологія

Силабус_Риторика_2022

Силабус_Соцiал_но-психологiчний_тренiнг_

Силабус_Соцiологiя

Наші партнери

Опитування стейкхолдерів щодо рівня
здобувачів за результатами навчальної практики 2020 р.

Опитування стейкхолдерів щодо рівня здобувачів за результатами навчальної практики 2019 р.

Дуальна освіта Журналістика


Підписання договору про співпрацю

4 грудня 2019 році в Конференц-комплексі Університету ДФС України відбулася зустріч представників ректорату, кафедри журналістики української словесності та культури, здобувачів вищої освіти ННІ гуманітарних наук із керівник служби по роботі з персоналом “Інтер Медіа Груп” Оленою Шевченко. Вона розповіла багато цікаво про «телевізійну кухню», про добір членів команди телеканалу, про тенденції розвитку журналістської професії й вимоги до тих, хто хоче стати частиною телевізійного пулу. Олена порадила пробуджувати цікавість до всього, що оточує, і прокидатися: не чекати слушного моменту, а працювати над собою вже зараз. Вона розповіла про співпрацю телеканалу з УДФСУ та порадила заохочувати здорову творчу конкуренцію в академічних групах, адже вона з колегами чекає найстаранніших студентів на практиці.

Після творчого конкурсу, переможець якого – студент 1 курсу Семен Крупа отримав можливість безкоштовно пройти курс навчання в «Інтершколі», був підписаний договір про співпрацю між Університетом і ПАТ «Телеканал «Інтер»»

Наукова діяльність НПП кафедри сучасних європейських мов

Науково-педагогічні працівники кафедри активно поєднують викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності освітнього процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки та впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення.

Наукова діяльність організовується відповідно до плану наукової роботи і передбачає такі напрями:

 1. виконання кафедральної теми НДР;
 2. участь НПП кафедри у наукових заходах в Україні та за її межами;
 3. організацію наукової діяльності здобувачів вищої освіти (студентів і курсантів).

Кафедра працює над науково-дослідною темою «Cучасні технології формування іншомовної компетентності у фахівців немовних закладів вищої освіти» (термін виконання 2018 – 2021рр.) (Державний реєстраційний номер 0118U000644). Керівник НДР – Науковий керівник –  Л.В. Онучак Людмила Володимирівна, к.педн., доцент. 

Основні положення й результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності як для позааудиторного (дистанційного), так і для аудиторного процесу навчання. Дидактичні можливості електронних засобів навчання призначені сприяти: кращому засвоєнню знань; формуванню та розвитку різного типу умінь і навичок, а саме: умінь аудіювання на основі адаптованих та автентичних звукових текстів, умінь монологічного і діалогічного мовлення, умінь і навичок перекладу та реферування текстів за фахом, умінь і навичок читання з безпосереднім використанням матеріалів мережі Інтернет та локальних мереж; підвищенню інформативної ємності та наочності; розширенню активного та пасивного словників; ознайомленню з лексикою сучасної іноземної мови, яка відтворює культуру певної країни, політичний та соціальний устрій суспільства; формуванню креативності, розвитку творчої активності студентів; створенню мотивації пізнавальної діяльності, потреби використання іноземної мови в інтерактивному спілкуванні; підсиленню мотивації самостійної роботи студентів.

Результати наукових досліджень передбачають використання сучасних технологій та методів навчання, зокрема, впровадження такої освітньої моделі, яка дозволяє використовувати інтегроване викладання курсів з іноземної мови (англійська, німецька, китайська).

При кафедрі створене Наукове товариство студентів і курсантів, члени якого беруть активну участь у наукових заходах – загально-університетських, всеукраїнських, міжнародних (щороку – понад 50), оприлюднюючи наукові результати у форматі статей, матеріалів виступів, тез, зокрема філологічної й  економічної,  проблематики.

Традиційно кафедрою організовується Олімпіада з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбутнє», яка дуже гармонійно влилася в програму «Дня відкритих дверей» університету загалом. Метою олімпіади є: визначення рівня знань з англійської мови у майбутніх вступників, ознайомлення потенційних студентів з надбаннями та здобутками кафедри, занурення учнів у студентське середовище, а саме: написання лексичного та граматичного тесту, прослуховування актуального тексту, обговорення англійською мовою тем сьогодення. Участь в Олімпіаді брали учні Ірпеня, Приірпіння, Києва, а також учасники з Волинської, Житомирської, Дніпропетровської, Сумської та Вінницької  областей.

Переможцями Всеукраїнських та Міжвузівських конкурсів серед студентів стали:

Павло Родіонов, група ПБі-15-1 (науковий керівник –І.О. Нечаюк) –

2 місце в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови (2017);

Володимир Хоменко, групаФБДі-16-4 (науковий керівник – О.В.Лозинська) – 1 місце в Міжвузівській олімпіаді з іноземних мов серед  студентів і курсантів закладів вищої освіти сектору безпеки (2018);

Дар’я Кірієнко, група  МЕМ-18-1, (науковий керівник – Т.П.Пернарівська) – 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт(2018);

Тетяна Сусло, група ОБА-16-1 (науковий керівник – О.В. Найдюк ) –

1 місце уВсеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт(2018);

Ірина Морозова,група  МЕБ-16-1(науковий керівник – А.П.Савченко –

2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт(2018);

Ірина Божук, група ПБІ-15-1 (науковий керівник – І.В. Ковалинська) –

2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт(2018);

Лідія Колодій, група ОМД-18-3 (науковий керівник – Т.П. Пернарівська)–

2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт(2018);

Катерина Городнича, група МЕБ-16-1 (науковий керівник –А.П.Савченко)–

2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт(2018);

Софія Відливана, група МЕБ-15-1 (науковий керівник – Г.Г. Шапошник ) –

2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт(2018);

Діана Змитрович, група ПБІ-15-1, (науковий керівник – І.В.Ковалинська) –

3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт(2018);

Тетяна Ковтунович, група ПБІ-15-1, (науковий керівник – І.В.Ковалинська) – 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт(2018);

Діана Мальчик і Оксана-Діана Гнатів, групаФЛБ-19-1(науковий керівник – К.С. Подсевак) – 1 місце в II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і  спеціальностей (спеціальність «Переклад») (2021);

20 травня 2020 року відбувся I Молодіжний податковий конгрес «Податкова та митна справа в Україні» – 9 студентів і курсантів взяли участь від кафедри сучасних європейських мов.

Кафедрою організовується й проводиться на високому рівні низка традиційних наукових заходів:

Міжвузівськанауково-практична Інтернет-конференція«Формування іншомовної комунікативної компетентності у фахівців немовних  закладів освіти: проблеми та перспективи», приурочена проблемамформування іншомовної компетентності у фахівців немовних закладів вищої освіти;

Міжвузівський круглийстіл «Електронне забезпеченнянавчального процесу з іноземних мов у вищих немовних закладах освіти»,присвячений питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології, приурочений до Дня науки (проводиться щорічно).

Міжвузівський науково-методичний семінар «Інноваційні технології у вивченні іноземних мов: вимоги сьогодення», присвячений проблемам формування іншомовної компетентності у фахівців засобами сучасних інноваційний технологій.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція іноземними мовами «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ в Україні». Метою конференції є залучення студентської молоді до висвітлення проблем національної економіки та правової системи України (проводиться щорічно).

Всеукраїнський студентський науково-практичнийкруглий стіл іноземними мовами «Розвиток  національної  економіки та правової системи України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін» (проводиться щорічно).

Щорічно проводяться наукові заходи: Декада кафедри сучасних європейських мов, науковий диспут для студентів-старшокурсників на тему:“Modern Business Opportunities”, постійно діючий науково-методичний  семінар за темою: «Формування комунікативної компетенції студентів: проблеми та перспективи».

Протягом навчального року відбуваються науково-методичні та науково-практичні семінари, матеріали яких обговорюються на засіданнях кафедри.

Матеріали Міжвузівської науково-практичної Інтернет-конференції «Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців немовних закладів вищої освіти: проблеми та перспективи»

Кафедра сучасних європейських мов, Навчально-наукового інституту гуманітарних наук є організатором  Міжвузівської науково-практичної Інтернет-конференції «Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців немовних закладів вищої освіти: проблеми та перспективи». Захід проходить в рамках співпраці з Київським національним торговельного-економічним університетом, Національною академією внутрішніх справ та Вінницьким Навчально-науковим інститутом економіки Західноукраїнського національного університету.

Відповідальні за проведення заходу – Людмила Володимирівна Онучак, кандидат педагогічних  наук, доцент, завідувач кафедри; Анатолій Петрович Савченко, кандидат педагогічних, доцент, доцент кафедри; Лариса Василівна Чайка, доктор філологічних наук,доцент, професор кафедри; Людмила Вікторівна Волкова  кандидат педагогічних, доцент, доцент кафедри.

Спеціальними гостями заходу традиційно стали науково-педагогічні працівники та молоді вчені з провідних закладів вищої освіти України, а саме: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного лінгвістичного університету, Київського національного торговельного-економічного університету, Національної академії СБ України (м. Київ), Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Вінницького ННІ економіки ЗУНУ, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія», Луцького національного технічного університету, Національного  університету біоресурсів  і  природокористування  України, Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні, Українського гуманітарного інституту та Центру мовної підготовки Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС.

Учасники заходу зосередили увагу на актуальних питаннях, пов’язаних з:

 • особливостями формування соціокультурної компетентності студентів немовних вищих закладів освіти;
 • використанням інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні іншомовної компетентності студентів;
 • педагогічними аспектами викладання іноземних мов у вищих закладах освіти;
 • лінгво-методичними основами навчання іноземних мов і перекладу.

Доповіді науково-педагогічних працівників вирізняються новизною дослідження, різноплановою тематикою, глибиною думки й творчим підходом, як правило, викликають зацікавленість учасників заходу.

Програма Міжвузівської НПК «Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців немовних закладів вищої освіти: проблеми та перспективи»

ЗБІРНИК ТЕЗ Міжвузівської науково-практичної Інтернет-конференції 2021

Наукова діяльність НПП кафедри сучасних європейських мов

3 грудня 2015 р. в Національному університеті ДПС України відбувся Міжвузівський круглий  стіл «Електронне забезпечення навчального процесу з іноземних мов у вищих немовних закладах освіти». Організовано захід кафедрою сучасних європейських мов Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Національного університету ДПС України.

Круглий стіл об’єднав понад 40 представників гуманітарних областей знань: філософів, політологів, журналістів, філологів, психологів та педагогів, які представили заклади вищої освіти, наукові установи та засоби масової інформації з різних регіонів України. Також до заходу долучилися здобувачі вищої освіти, які презентували свої наукові дослідження.

У ході засідання науково-практичного семінару було розглянуто проблемні питання, пов’язані із викладанням іноземних мов у немовному вищому закладі освіти, представлено новітні методичні розробки з використанням сучасного світового досвіду викладання іноземних мов та інноваційних технологій. Ці питання привертають увагу широкого кола науковців та викладачів, які досліджували різні аспекти та вказували на необхідність залучати інноваційні мультимедійні комп’ютерні технології до освітнього процесу.

Збірник тез матеріалів Міжвузівського круглого столу «Електронне забезпечення навчального процесу з іноземних мов у вищих немовних закладах освіти»

Матеріали Міжвузівського науково-методичного семінару “Формування комунікативної компетенції студентів: проблеми та перспективи”.

24 жовтня 2018 року кафедра сучасних європейських мов провела науково-практичний семінар за темою: “Формування комунікативної компетенції студентів: проблеми та перспективи”.

Наукове зібрання об’єднало викладачів іноземних мов провідних українських вищих навчальних закладів: Університету державної фіскальної служби України, Київського національного торговельного-економічного університету, Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ та Київського національного лінгвістичного університету.

Особливу увагу привернули до себе виступи: Інни Олексіївни Нечаюк –   к. істор. н., доцента Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ «Критичний аналіз класичних і сучасних методів навчання англійської мови професійного спрямування»; Людмили Вікторівни Волкової – к. пед. н., доцента Університету ДФС України на тему «Формування комунікативної компетентності студентів у процесі ділової гри», а також виступ  к. пед. н., доцента Університету ДФС України Інни Володимирівни Ковалинської на тему «Європейські  культурні цінності та їх інтерпретація в освітньому процесі в Україні».

 Учасники науково-практичного семінару дійшли висновку, що у процесі навчання та викладання іноземних мов викладач має поєднувати традиційні методи і підходи з новітніми інноваційними тенденціями, що значно підвищить рівень володіння іноземними мовами студентів та всіх, хто бажає вивчати мову. 

Участь НПП кафедри в міжнародних наукових заходах

16 травня 2019 року кафедра сучасних європейських мов провела науково-методичний семінар «Інноваційні технології у вивченні іноземних мов: вимоги сьогодення»

У заході взяли участь викладачі іноземних мов провідних вищих закладів освіти України: Університету державної фіскальної служби України, Національної академії служби безпеки України, Національної академії внутрішніх справ, Вінницького ННІ економіки Тернопільського економічного університету, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ та Київського національного лінгвістичного університету.

Було проведено 10 кафедральних постійно діючих методичних  семінарів за темою: “Формування комунікативної компетенції студентів: проблеми та перспективи”. 

Кафедра продовжує співпрацю з Британською Радою в Україні, Міжнародним мовним центром та іншими міжнародними інституціями.

Колектив кафедри з 2014 р. по 2019 р. розробив і впровадив в освітній процес мультимедійні версії навчальних посібників  у програмному середовищі ELanTeS www: “English for Students of Economics”,“English for Students of Finance”,“English for Law Students”, “Grammar for Students of Economics”, “Grammar for Law Students”, “English for Law and Communication“ та інші. 

У 2019 р. був надрукований начальний посібник  Найдюк О.В «Deutsch und Wirtschaft».

Члени НТСК кафедри у 2019 році брали активну участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних студентських науковопрактичних конференціях за межами університету, а саме: у Національній академії служби безпеки України (7 учасників); у Національній академії внутрішніх справ (9 учасників); у Київському національному торговельно-економічному університеті (9 учасників); у Вінницькому ННІ економіки Тернопільського економічного університету (5 учасників).

23 квітня 2019 р. був проведений студентський круглий стіл «Розвиток національної економіки та правової системи України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін»

Захід провели в рамках 18-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції з метою залучення студентів до обговорення проблем національної економіки та правової системи України. Участь в Інтернет-конференції взяли 170 студентів, курсантів та молодих вчених із провідних закладів вищої освіти України, а саме: Київського національного торговельного-економічного університету, Національної академії Служби безпеки України (м. Київ), Національної академії внутрішніх справ (м. Київ),  Київського національного лінгвістичного університету, Національного авіаційного університету (м. Київ), Відкритого міжнародного університету розвитку «Україна» (м. Київ), Вінницького ННІ економіки Тернопільського економічного університету.

З 25.11.2019 р. по 30.11.2019 р. відбулася декада кафедри сучасних європейських мов

Усі заходи проводилися з метою підвищення інтересу  та мотивації студентів та курсантів до вивчення іноземних мов, сприяння формуванню пізнавальних та загально-лінгвістичних інтересів, а також розширення світогляду студентів. Участь у декаді взяли студенти та курсанти університету, викладачі кафедри та адміністрація освітнього закладу.

У рамках декади відбулися такі заходи:

 1. Конкурс студентських газет «Let it be peace all over the world». У ньому брали участь редакційні команди груп Університету. Газети відіграють важливу роль у житті Університету. Сторінки цьогорічних газет були присвячені надзвичайно актуальній темі миру на планеті. Спадають на думку слова Альберта Ейнштейна: «Мир не можна утримати силою. Його можна досягнути лише через порозуміння». На конкурс було представлено більше 150 газет.

Завершився конкурс урочистою презентацією переможцями своїх стіннівок у номінації «Краща газета». Так, свої роботи представили переможці конкурсу – редакційні колегії груп ПБК-19-5, ПБК-19-9 та ПБЦ-19-3.

 1. Мовно-літературна зустріч «Сторінками творчості Марка Твена». 30 листопада 2019 р. виповнилося 184 роки від дня народження знаменитого американського письменника Марка Твена (Самюеля Ленгхорта Клеменса). Твори, що прославили автора й увійшли до скарбниці світової літератури: «Пригоди Тома Сойєра», «Пригоди Гекльберрі Фінна», «Принц і жебрак». Саме тому в рамках декади кафедри сучасних європейських мов й  відбулася ця мовнолітературна зустріч. 

Учасники заходу читали і перекладали відомі цитати письменника, відповідали на питання вікторини «Twain’s Biography», читали уривки твору «One Pound Million Bank Note», переглядали екранізацію гумористичного оповідання, виконуючи лексико-граматичні вправи перед та після перегляду фільму. Учасники мовно-літературної зустрічі дізнались більше про письменника, журналіста, громадського діяча, згадали відомі з дитинства рядки творів письменника, задумались над цитатою, яка не втратила актуальності й до наших днів: «Кожне серце, створене Божими руками, наділене чимось шляхетним і добрим».

 1. Конкурс на кращий літературний переклад оригінальних англомовних, німецькомовних віршів. Кафедра підвела підсумки щорічного студентського конкурсу перекладу віршів «Alter Ego». Цього року для перекладу було запропоновано один із найвідоміших сонетів класика англійської літератури Вільяма Шекспіра «Sonnet 90». Його сучасник Бен Джонсон казав: “Шекспір не має віку – він поза часом”. 

Студенти університету проявили неабияку активність і подали до оргкомітету понад 30 власних поетичних творів. У номінації «Кращий переклад поетичного твору з англійської мови українською» перемогу здобула Старинець Дар’я, студентка групи МСБ 18-1. Друге місце виборола студентка групи ПБП 18-3 Пустовой Ліна. Третє місце посіла студентка групи ПТБ-19-1 Мосійчук Ірина. Студентів-переможців підготували доцент Савченко А.П., старший викладач Кузько І.В. та старший викладач Кошова О.В.

У номінації «Кращий переклад поетичного твору з німецької мови українською» для перекладу було запропоновано один із найвідоміших віршів Генріха Гейне «Lorelei». Перемогу здобула студентка групи ФБЛ-19-1 Арана Санчез Естер Крістель. Друге та третє місця посіли відповідно Рискальчук Юлія, студентка групи ФБЛ-19-1 та Ігнатенко Валентин, студент групи ПБМ-17-5. Студентів-переможців підготувала доцент Присяжнюк О.М. 

 1. Відеопоказ фільму німецькою мовою: «Franny». Під час декади кафедри сучасних європейських мов 26 листопада 2019 р. в аудиторії 428 відбулася демонстрація фільму німецькою мовою «Franni» (Берлін, 2015; режисер Володимир Макарікін). Основна ідея фільму – цінність справжньої дружби, важливість віри людини в Бога, філософська ідея любові до ближнього. Студенти мали змогу почути сучасну німецьку мову, її літературний варіант. Для полегшення сприйняття фільм демонструвався з українськими субтитрами. Це дало можливість зрозуміти фільм студентам з різними рівнями мовної підготовки. Після перегляду фільму студенти  відповідали на поставлені питання. Під час обговорення фільму відбулася жвава дискусія. 
 2. І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземних мов: англійська мова; німецька мова. У рамках декади кафедри сучасних європейських мов 27 листопада 2019 року був проведений І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської та німецької мов. Серед 41 учасника, які взяли участь у заході, були студенти та курсанти І-ІІ курсів з усіх навчально-наукових інститутів та факультету університету. Програма олімпіади передбачала виконання тестових завдань рівня B1 з аудіювання, читання, лексики та складання комунікативного повідомлення в межах запропонованої тематики. За результатами І Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови перемогу здобули:

І місце – Хавхун Олександр (студент групи МПБ-19-1);

ІІ місце – Іванова Катерина (студентка групи КБ- 19-1) ;

ІІІ місце – Устименко Тимофій (студент групи МПБ-19-1).

 За результатами І Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької мови перемогу здобули:

ІІ місце – Ільчук Наталія (студентка групи ПБК- 19-8) ;

ІІІ місце – Шпанчук Богдана (студентка групи ФБД-19-2).

Як показує багаторічний досвід, проведення олімпіад з іноземних мов підвищує мотивацію студентів, підсилює змагальну складову освітнього процесу, сприяє популяризації вивчення іноземних мов серед студентів університету, готує їх до успішного спілкування на міжнародному рівні.

 1. Відеопоказ фільму англійською мовою: «Social networks as a way of modern communication». 27 листопада 2019 року відбувся відеопоказ документального фільму англійською мовою «Social networks as a way of modern communication». Метою відеопоказу було покращення навичок аудіювання, збільшення словникового запасу та застосування на практиці знань та вмінь щодо різних видів мовленнєвої діяльності. Тематика фільму є досить актуальною і  пов’язана зі спілкуванням у соціальних мережах, загрозами, які чатують на користувачів популярних сайтів, а також із тими позитивними моментами, яке привносить у наше життя Інтернет спілкування. З метою оцінки засвоєння відеоматеріалу кожен учасник мав змогу виконати завдання, які стосувалися змісту переглянутого відео. 
 2. 28.11.2019 р. кафедрою сучасних європейських мов було проведено круглий стіл «New Models of Economic and Legal Development: Problems and Prospects» за участі студентів і курсантів університету. Загальна кількість учасників – 35 осіб. Серед представлених робіт було вибрано найкращі, з якими студенти та курсанти ННІ права, ННІ обліку, аналізу та аудиту, ННІ економіки, оподаткування та митної справи, факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції взяли участь у роботі круглого столу. Студенти і курсанти виступали англійською та  німецькою мовами. Усі виступи супроводжувалися презентаціями.
 3. 29.11.2019 р. відбулася презентація кращих стінних газет на тему: «Let it be Peace all over the world». Завершився конкурс урочистою презентацією переможцями своїх стіннівок у номінації «Краща газета». Так, свої роботи представили переможці конкурсу – редакційні колегії груп ПБК-19-5, ПБК-19-9 та ПБЦ-19-3.
 4. 30 листопада 2019 року кафедрою сучасних європейських мов  було проведено Олімпіаду з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбутнє», яка дуже гармонійно влилася в програму «Дня відкритих дверей» університету загалом. Метою олімпіади було: визначення рівня знань з англійської мови у майбутніх вступників, ознайомлення потенційних студентів з надбаннями та здобутками кафедри, занурення учнів у студентське середовище, а саме: написання лексичного та граматичного тесту, прослуховування актуального тексту, обговорення англійською мовою тем сьогодення. Перед початком проведення оцінки знань студентів з вітальним словом звернулася завідувач  кафедри сучасних європейських мов Онучак Л.В., яка наголосила на актуальності вивчення іноземних мов в сьогоденних реаліях. Особливе місце серед іноземних мов займає китайська мова, яку наші студенти можуть опановувати в сучасних аудиторіях кафедри. З цікавістю студенти переглядали презентаційний ролик про університет та оглядали «китайську» аудиторію. У цьому році учасниками олімпіади була рекордна кількість абітурієнтів – 50. Географія учасників також розширилася. Участь в Олімпіаді брали не лише учні Ірпеня, Приірпіння, Києва, але й були учасники з Волинської, Дніпропетровської, Сумської та Вінницької  областей.

30 січня 2020 року кафедрою сучасних європейських мов було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт природничих, технічних та гуманітарних наук у 2019/2020 навчальному році в галузі знань: Германські мови (англійська, німецька).

Метою конкурсу було: активізація наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу.

Основні завдання конкурсу: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; активізація науково-дослідної роботи студентів; виховання духу творчого змагання.

Конкурсна комісія Навчально-наукового інституту гуманітарних наук працювала у такому складі: Голова конкурсної комісії – Весельська Людмила Антонівна, к. держ. управл.; члени конкурсної комісії – Онучак Людмила Володимирівна, к.пед.н., доцент; Савченко Анатолій Петрович, к.пед.н., доцент; Дячук Олена Валентинівна, к.філол.н., доцент кафедри. Члени комісії виявили найкращі роботи, а саме: 1 місце посіла Гатів Оксана-Діана Романівна  (ФЛБ-19-1), 2 місце – Мальчик Діана Олександрвна (ФЛБ-19-1).

15 квітня 2020 р. кафедра сучасних європейських мов провела IX Всеукраїнську студентську науково-практичну Інтернет-конференцію іноземними мовами

 «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ в Україні». Метою конференції було залучення студентської молоді до висвітлення проблем національної економіки та правової системи України. 

Співорганізаторами конференції виступили: Національна академія внутрішніх справ,  Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету.

Участь в Інтернет-конференції взяли 115 студентів, курсантів та молодих вчених із зазначених вишів, а також Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів), Національної академії СБУ (м. Київ), які представили свої праці англійською, німецькою, французькою та польською мовами.

Робота конференції відбувалася за наступними напрямами: 

  • Трансформація економіки та управління підприємствами і національним господарством.
  • Розвиток фінансів, банківської системи та страхування в умовах системних реформ.
  • Сучасні проблеми обліку та оподаткування суб’єктів  господарювання.
  • Теорія та історія права в умовах розбудови громадянського суспільства.

Вдосконалення національного законодавства України під впливом трансформаційних процесів.

Конференція сприяла розвитку наукових пошуків, покращенню творчої співпраці між вищими закладами освіти України та поширенню інноваційних форм позааудиторної роботи.

Програма круглого столу «Розвиток національної економіки та правової системи України (2019)

Програма 19 Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції іноземними мовами (2020)

ЗБІРНИК студ.кругл.стіл 20.11.20

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова робота кафедри сучасних європейських мов спрямована на формування у студентів немовних спеціальностей професійної мовленнєвої  компетентності – здатності особистості застосувати знання іноземної мови у подальшій професійній діяльності. Cтворення єдиного загальноєвропейського простору ставить важливі завдання в межах підвищення мобільності студентів, більш ефективного міжнародного спілкування, кращого доступу до інформації та глибшого взаєморозуміння. Наукова діяльність кафедри відповідає плану наукової роботи і передбачає такі напрями: виконання кафедральної теми науково-дослідної роботи; участь професорсько-викладацького складу кафедри у наукових заходах в Україні та за її межами; організацію наукової діяльності студентів і курсантів.

У 2019 р. продовжена робота над науково-дослідною темою кафедри «Cучасні технології формування іншомовної компетентності у фахівців немовних закладів вищої освіти», яка зареєстрована в УкрІНТЕІ. (Державний реєстраційний номер 0118U000644). Науковий керівник –  Л.В. Онучак, к.пед.н., доцент. Термін виконання – 2018-2021рр. 2 етап (січень-грудень 2019 року). «Дослідження тенденцій розвитку сучасних технологій іншомовного навчання». 

В рамках НДР кафедри у 2019 р. надруковано 19 статей у фахових виданнях, 2 статті в іноземних виданнях, 2 статті опубліковані у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, 5 статей у інших виданнях, 18 викладачів взяли участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах в Україні та за її межами, 8 викладачів взяли участь у  науково-практичних семінарах в Україні та за її межами. 

Матеріали щорічного Міжнародного науково-практичного семінару «Тенденції та перспективи формування професійної лексики»

Щорічно до Дня науки кафедра журналістики, української словесності та культури Навчально-наукового інституту гуманітарних наук є організатором Міжнародного науково-практичного семінару «Тенденції та перспективи формування професійної лексики», присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. Відповідальні за проведення заходу – Наталія Іванівна Зикун, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри; Тетяна Миколаївна Сукаленко, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри; Олена Віталіївна Чорна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри; Ліана Миколаївна Науменко, старший викладач кафедри.

Спеціальними гостями заходу традиційно стали завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Людмила Марчук, провідний науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України Людмила Симоненко, Віце-голова Ради/радниця Міністра освіти і науки України з питань політики гендерної рівності та антидискримінації в освіті Громадської організації «ЕдКемп Україна»/Міністерства освіти і науки України Олена Масалітіна, доцент Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Олена Балабан, доцент Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Ірина Брага, доцент Харківського державного університету харчування та торгівлі Світлана Руденко та доцент Національної академії внутрішніх справ України Катерина Усачова.

Участь у заході беруть представники різних навчальних закладів України та сусідніх країн. Зокрема, науковці з України з Бердянська, Вінниці, Дубно, Ірпеня, Кам’янець-Подільського, Києва, Луцька, Миколаєва, Полтави, Рівного, Сум, Харкова та Черкас; представники Польщі з Познані; представники Чеської Республіки з Праги; представники Республіки Білорусь з Бреста, Мінська та Гродно.

Робота семінару проходить у форматі секційних засідань: секція І «Лінгвокультурологічні та соціокультурні аспекти філології, секція ІІ «Культура наукової мови – основа професійної діяльності», секція ІІІ «Актуальні проблеми та методологічні аспекти вивчення професійної лексики у вищих навчальних закладах», секція ІV «Професійне мовлення у ЗМІ».

Доповіді студентів вирізняються новизною дослідження, різноплановою тематикою, глибиною думки й творчим підходом, як правило, викликають зацікавленість як у провідних учених, так і серед студентської молоді.


Програма VII Міжвузівського НПС «Тенденції та перспективи формування професійної лексики», 12.05.2017, м. Ірпінь


Програма VIII Міжнародного НПС «Тенденції та перспективи формування професійної лексики», 11.05.2018, м. Ірпінь


Програма IХ Міжнародного НПС «Тенденції та перспективи формування професійної лексики», 21.05.2019, м. Ірпінь

Доповіді_IX Міжнародний НПС «Тенденції та перспективи формування професійної лексики», 21.05.2019, м. Ірпінь


Програма Х Міжнародного НПС «Тенденції та перспективи формування професійної лексики», 15.05.2020, м. Ірпінь

Доповіді_X Міжнародний НПС «Тенденції та перспективи формування професійної лексики», 15.05.2020, м. Ірпінь

Матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця»

Одним із важливих комунікативних заходів кафедри журналістики, української словесності та культури стала традиційна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності сучасного фахівця». Щорічно під час цього наукового заходу відбуваються дискусії з актуальних проблем історії, стану та перспектив розвитку, специфіки функціонування української мови, культури та соціальних комунікацій. Тематика конференції суголосна з запитами часу, оскільки культура відіграє важливу роль у житті людини і суспільства, постає засобом акумуляції, збереження й передавання людського досвіду, і саме культура робить людину особистістю. Індивід стає членом суспільства, особистістю у міру соціалізації, тобто освоєння знань, мови, символів, цінностей, норм, звичаїв, традицій свого народу, своєї соціальної спільноти та всього людства. 

Мета конференції: полілог дослідників України та інших країн, які працюють у різних сферах соціально-гуманітарного знання, обмін науковим і практичним досвідом серед філологів, культурологів, педагогів, журналістів.

Завдання конференції: виявлення та обговорення актуальних проблем філологічного, культурологічного напряму; аналіз основних тенденцій і перспектив розвитку в сфері соціальних комунікацій; презентація останніх наукових досліджень у галузі філології, культурології, журналістики.

Секції конференції:

 1. Українська мова як феномен національної культури;
 2. Міжкультурний діалог і презентація української культури;
 3. Комунікативна компетентність сучасного фахівця;
 4. Етична складова в сучасній гуманітарній парадигмі;
 5. Cучасні засоби масової інформації та духовний універсум людини.

Модератори конференції: О. П. Калита, к. пед. н., доцент, А. К. Павлова, к. філол. н., доцент, І. В. Зайцева, к. пед. н., доцент.

Протягом останніх років у конференції взяли участь науковці з Німеччини, Польщі, США, інших країн, а також відомі українські вчені, серед яких – А. К. Мойсієнко, д. філол. н., професор, завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, В. Ф. Давидюк, д. філол. н., професор кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, М. К. Дмитренко, д. філол. н., професор, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознаавства, фольклориистики та етнології іімені М. Т. Риильського НАН України, Л. М. Копаниця, д. філол. н., професор кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка тощо.

Учасниками конференції традиційно є студенти та викладачі з Університету державної фіскальної служби України, а також Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Київського університету імені Бориса Грінченка, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Щорічно за матеріалами конференції видається збірник наукових праць, який розміщується на сайті кафедри журналістики, української словесності та культури УДФСУ, репозитарії.


Збірник_НП ІК_Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі_21.02.2019_Ірпінь

Збірник_НП ІК_Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі_21.02.2020_Ірпінь

Список членів СНТ кафедри

Наукові публікації студентів спеціальності 061 «Журналістика»

Наукові досягнення студентів спеціальності 061 «Журналістика»

Студентський літературно-мистецький журнал «Магістраль»

Наукова робота кафедри журналістики, української словесності та культури спрямована на дослідження актуальних проблем соціальних комунікацій, журналістикознавства, медійної, мовно-культурологічної сфери. Її результати покликані сприяти удосконаленню освітнього процесу й підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців.

Наукова діяльність організовується відповідно до плану наукової роботи і передбачає такі напрями:

1) виконання кафедральної теми НДР;

2) участь НПП кафедри у наукових заходах в Україні та за її межами;

3) організацію наукової діяльності здобувачів вищої освіти (студентів і курсантів).

Кафедра працює над науково-дослідною темою «Актуальні проблеми соціокомунікаційної науки, освіти і практики (медійний, мовний, культурологічний аспекти)» (термін виконання 2019 – 2023 рр.) (Державний реєстраційний номер 0113U007646). Керівник НДР – Зикун Наталія Іванівна, д.н. із соц. комунікацій, професор. 

Базові положення й результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності журналістів, PR-фахівців, редакторів, прес-секретарів тощо, а також в освітньому процесі під час викладання курсів з теорії масової комунікації, теорії журналістики, журналістських жанрів, теорії тексту й твору, практика й методика журналістської творчості, редагування, лінгвістики тексту, професійної етики журналіста.

Результати наукових студій передбачають використання інноваційних методів навчання, зокрема, впровадження такої освітньої моделі, яка дозволяє використовувати інтегроване викладання навчальних курсів.

При кафедрі створене Наукове товариство студентів і курсантів, члени якого беруть активну участь у наукових заходах – загальноуніверситетських, всеукраїнських, міжнародних (щороку – понад 40), оприлюднюючи наукові результати у форматі статей, матеріалів виступів, тез, зокрема й щодо економічної проблематики.

Традиційно кафедрою організовується ІІ етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка, у якому беруть участь студенти усіх інститутів та курсанти. Переможці щорічно стають учасниками й переможцями в ІІІ (обласного) етапу цих конкурсів і відстоюють честь Київщини у фінальних турнірах:

Руслана Середенко, група ПБ-15-6 (науковий керівник – Н.І.Зикун) – 1 місце в Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика (2016);

Маріанна Канінець, група ПБ-15-1 (науковий керівник – О.П. Калита) – 3 місце в Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка (2016);

Олександра Ковальчук, група ПБі-16-1 (науковий керівник – Л.М. Науменко) – 1 місце в Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика (2017);

Ольга Макаренко, група МЕБ-16-1 (науковий керівник – О.П. Калита) – 1 місце в Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка (2017).

Марина Соболь, гр.ПБ-18-2 (науковий керівник – О.П. Калита) – 1 місце в Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика (2019 р.).

Олександра Король, гр. ЖБ-18-1 (науковий керівник – Н.І.Зикун) – 2 місце в Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика (2019 р.).

Діана Симоненко, гр.МПБ-19-1 (науковий керівник – О.П. Калита) – 2 місце в Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика (2020 р.).

З 2020 року здобувачі вищої освіти за ОП «Журналістика і зв’язки з громадськістю» беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань “Журналістика”. 2020 року Ольга Кацан з темою на роботу «Спецпроєкт «Донбас. Реалії» на Радіо Свобода як сучасний медіаформат» здобула 2 місце (науковий керівник – проф. Зикун Н.І.).

Кафедрою щорічно організовується й проводиться на високому рівні низка традиційних наукових заходів:

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Українська мова і культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця», приурочена до Міжнародного дня рідної мови (проходить щорічно 21 лютого);

Міжвузівський науково-практичний семінар «Тенденції та перспективи формування професійної лексики», присвячений питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології, приурочений до Дня науки (проводиться щорічно у травні) (який з 2021 року набув формату Міжнародної науково-практичної конференції «Соціокомунікаційна наука в парадигмі смислових трансформацій: тренди освіти і професійної діяльності»;

Круглий стіл «Світ українського слова», які збирають науковців, викладачів вишів, молодих учених і студентську молодь із усієї України та близького зарубіжжя.

Протягом навчального року відбуваються науково-методичні та науково-практичні семінари, матеріали яких обговорюються на засіданнях кафедри.

Події - 2018р (Журналістика)

Майстер-клас від кореспондента ТСН «1+1» Наталії Нагорної 

й обговорення її книги «Повернутися з війни»

3.12.2018 року до студентів-журналістів Навчально-наукового інституту гуманітарних наук завітав мегакласний журналіст ТСН – Наталія Нагорна, яка не тільки презентувала свою книгу про воїнів АТО «Повернутися з війни», а й поділилася цінним практичним досвідом з тележурналістики. Студенти слухали  спікера із захопленням, ставили питання та активно брали участь у стендапах. 

Зустрічі з людьми, які відбулися у професії, допомагають студентам-журналістам краще пізнати майбутню спеціальність і сприяють формуванню професійних навичок.


Зустріч студентів-журналістів з українським шоуменом, резидентом Comedy Club та власником компанії «17 ПРОДАКШН» Андрієм Буримом

9 жовтня 2018 року до УДФСУ завітав український шоумен, резидент Comedy Club та власник компанії «17 ПРОДАКШН» Андрій Бурим. Зустріч відбулася у форматі «питання-відповіді», і студенти-журналісти змогли відчути себе справжніми професіоналами.

Андрій Бурим дав пораду майбутнім журналістам: «Завжди пишіть правду, не продавайтеся!»

Шоумен розповів про мрії, особливості роботи, відпочинок акторів та особисте життя; поділився курйозними ситуаціями та історією знайомства зі своєю дружиною; закликав хоч інколи спілкуватися із Всесвітом та припинити постійні нарікання на труднощі.

Наприкінці зустрічі директор ННІ гуманітарних наук Володимир Мандрагеля вручив гостю Подяку від ректора та висловив сподівання на подальшу співпрацю.


Участь студентів-журналістів у міжнародному фестивалі дитячої журналістики, демократії та творчості «Золота осінь Славутича»

 27-30 вересня 2018 року у Славутичі відбулася двадцять п’ята, ювілейна, «Золота осінь Славутича» – міжнародний фестиваль дитячої журналістики, демократії та творчості. Сотні невгамовних, говірких, усміхнених представників 6 країн, 27 міст і містечок (53 команди учасників), 100 фестивальних гостей стали учасниками цього заходу. У міжнародному фестивалі також взяли участь студенти УДФСУ спеціальності «Журналістика».

Юнкори змагалися у декількох номінаціях: «Друковані ЗМІ», «Фото», «Відео», «Вокальне мистецтво», «Хореографічне мистецтво», «Дитяча демократія».

Гран-прі у номінації «Друковані ЗМІ» у запеклій боротьбі виборола команда Університету державної фіскальної служби України, представниками якої були Аліна Павловська, Марина Фурукіна (керівник команди – Ольга Кацан). У газеті «Ірпінь Time» (домашнє завдання для учасників) і в конкурсній газеті, яку створили дівчата під час фестивалю, чимало матеріалів присвячено Ірпеню як перспективному місту, що стрімко розвивається, у якому створені умови для розвитку й самореалізації молоді. Сама назва газети – це гордість за рідне місто та найкращий навчальний заклад – Університет державної фіскальної служби України.

Члени нашої команди отримали дипломи, путівки до Міжнародного дитячого центру «Артек» та грошову премію.


Майстер-клас для студентів спеціальності «Журналістика» екс-редактора журналу «Burda Style» Ольги Карась

25 вересня 2018 року в УДФСУ було проведено майстер-клас студентам-журналістам першого та другого курсу від екс-редактора журналу «Burda Style», журналістки газети «Сьогодні» Ольги Карась.

У свої 25 років вона має достатньо великий життєвий та професійний досвід. Ще в студентські роки журналістка намагалася спробувати себе в різних сферах, брати участь у всіх заходах, цікавитися всім.

Найцікавіше те, що вона пояснила студентам: вони повинні розрізняти такі слова як «нахабство» та «наполегливість», адже вони мають зовсім різні значення. І саме наполегливість є дуже важливою рисою характеру для журналістів.

Ольга Карась дала багато корисних та цікавих порад, які допоможуть майбутнім журналістам у професійних починаннях.


Участь у роботі Медіашколи з децентралізації

Журналісти УДФСУ як представники дитячо-юнацької газети «ЩоДенник» протягом 8-9 червня 2018 року взяли участь у роботі Медіашколи з децентралізації. Вона була організована за підтримки програми U-LEAD з Європою. Серед слухачів – журналісти ЗМІ Київської області.

Програма семінару була надзвичайно насиченою. Перший день присвячено питанням освітньої реформи. Каріна Фурса, співзасновниця проекту «Інша освіта», розповіла про реалізацію проекту «Нової української школи». Після лекції учасники дискутували щодо основних тез теми. Активним спікером був Олексій Погорелов, генеральний директор Української асоціації видавців періодичної преси. На його думку, «основними інструментами написання журналістських матеріалів є знання своєї цільової аудиторії та емоційне подання інформації». Спікер орієнтував слухачів на питання щодо правильного подання на шпальтах друкованих ЗМІ проблем освітньої  реформи.

Під час другого навчального дня експертом була Віра Рогова, керівник Департаменту освіти і науки КОДА. Вона розповіла про проекти, які впроваджуються у Київській області. За мету пані Віра поставила вирішення питання медіаграмотності та проведення тренінгів для дітей на журналістську тематику.

Протягом двох днів нам вдалося знайти відповіді на чимало цікавих запитань. Цей семінар розширює можливості для  створення нових проектів.


Зустріч з Соломією Вітвіцькою в рамках проекту

«11 кроків до майбутнього з успішними українцями»

7 травня 2018 року студенти-журналісти відвідали зустріч із ведучою «ТСН» на каналі «1+1», журналісткою Соломією Вітвіцькою, яка відбулася в рамках проекту «11 кроків до майбутнього з успішними українцями» Міністерства молоді та спорту України.

Соломія розповіла про соціально-мультимедійний проект «Переможці» та тонкощі професії журналіста.

С. Вітвіцька переконана, що найголовніше у цій професії – наполегливість. Якби журналістка опускала руки у разі поразки, невідомо, чи стала б успішною. Щоб переконати в цьому аудиторію й мотивувати присутніх, Соломія Вітвіцька розповіла кілька історій із власного досвіду.

А із соціального проекту «Переможці» почалася її волонтерська робота. Основне його завдання – сформувати «правильну» думку людей про бійців, які отримали поранення, спрямувати владу на створення більш комфортні умови для людей з інвалідністю. Команда проекту фотографувала, знімала на відео людей, які не бояться «продовжувати жити» з протезами на кінцівках.

Глядачам вдалося переглянути арт-бекстейдж, створений Віталієм Панасюком, а також перегорнути сторінки журналу «Viva! Переможці». Саме такий результат усіх старань команди. У перспективі вони хочуть розповідати про «переможців» на міжнародній арені, найближчим часом – у Варшаві. До речі, у ПАР та Лівані буде організована виставка, присвячена цій проблемі.

Зустріч проходила у форматі «запитання-відповіді». Соломія Вітвіцька відмітила два найцікавіших питання подарунком – журналом «Viva! Переможці». Після закінчення зустрічі присутнім вдалося особисто поспілкуватися та сфотографуватися із телеведучою.Телевізійні практики: в гостях у студентів-журналістів графічний дизайнер телеканалу ZIK Олександр Образцов

 

20 березня 2018 року до журналістів-першокурсників завітав Олександр Образцов – графічний дизайнер телеканалу ZIK, режисер монтажу, працівник телебачення із 16-річним стажем.

Олександр поділився власним досвідом роботи на телеканалі і розповів про нові тенденції в оформленні візуальної складової телевізійного продукту. Це професія, в якій щодня потрібно вчитися і набувати нових навичок.

Саме тому гість дав корисні поради, як краще самоорганізуватися у навчальному процесі, порадив кожному студентові більше практикуватися, зробити свою сторінку в соціальній мережі більш цікавою. Бути телевізійником – це завжди тримати руку на пульсі.

Фахівець наголосив на необхідності вміти презентувати себе як фахівця за допомогою написання постів з корисною та актуальною інформацією на власних сторінках. Адже це – частина професії та шлях до розвитку творчих навичок.


Антон Страшко, журналіст телеканалу 1+1 про свій шлях на ТБ

26 лютого 2018 року до Університету державної фіскальної служби України завітав журналіст, кореспондент ТСН на каналі «1+1» Антон Страшко.

Двадцятирічний журналіст розповів про свій шлях на телебачення. Вакансію Антон знайшов в Інтернеті, навіть не сподіваючись на такий успіх працевлаштування.

«На жаль чи на щастя, у мене немає зв’язків на ТБ. Я – простий студент, який працював кур’єром і потрапив на рейтинговий телеканал. Одночасно доводилося поєднувати роботу зі стажуванням» – поділився досвідом Антон.

Журналіст розповідав, що мав деякі вагання щодо продовження журналістської кар’єри. Упродовж трьох місяців в ефір не виходили репортажі: складним виявилося написання текстів. Проте наполегливість і віра в свої сили не полишали майбутнього телевізійника.

«Через півроку мені запропонували постійне місце роботи на «ТСН», – ділиться журналіст.

Гість показав студентам відеосюжет про повсякденну роботу журналіста ТСН. Присутні зазирнули в ньюзрум, побачили, як відбувається запис сюжету та дізналися тонкощі цієї професії. У студентів виникло безліч запитань щодо практичної діяльності тележурналіста, а в кінці зустрічі Антон Страшко подарував найкмітливішому учаснику блокнот від «ТСН».

Події - 2019р (Журналістика)

Зустріч з переможцями та членами журі Міжнародного літературного конкурсу «Сузір’я Духовності»

25.11.2019 року вже традиційно в Університеті ДФС України відбулася творча зустріч зарубіжних письменників-учасників, переможців та членів журі Міжнародного літературного конкурсу «Сузір’я Духовності», з викладачами і студентами Навчально-наукового інституту гуманітарних наук, організоване й модероване журналісткою «Дзеркала тижня» Наталією Вареник. 

Письменники з 16 країн – України, США, Казахстану, Молдови, Білорусі, Фінляндії, Латвії, Литви тощо провели для студентської молоді творчий марафон: вони презентували свої твори, декламували їх та супроводжували цікавими розповідями з власного творчого життя. 

Атмосфера заходу була надзвичайно зворушлива і затишна. Літератори подякували майбутніх журналістів за теплий прийом та висловили сподівання, що студенти Університету продемонструють свої літературні здібності й у наступному році виступатимуть у ролі учасників Міжнародного літературного конкурсу «Сузір’я Духовності», де зможуть представити творчому загалу власні літературні спроби.


Майстер-клас від журналістки-фрілансерки Олександри Сурган (Олександри Єфименко)

Майбутні журналісти УДФСУ продовжують черпати досвід у професіоналів. 

17.11.2019 року до Університету з метою проведення майстер-класу завітала журналістка Олександра Єфименко – тендітна дівчина, яка нині мешкає в Києві, однак її серце назавжди залишилося в Криму. Мужня й цілеспрямована українка займається висвітленням проблем, які до снаги хіба що чоловікам-журналістам, тож чітко “розкладає по полицях” закони, правила виживання, маркери з власного досвіду. 

У центрі майстер-класу – медіабезпека, роздуми й розповіді із професійного досвіду про важливі речі, адже, як стверджує Олександра, “найголовніше для журналіста – вижити і довести матеріал до редакції”. 

Під час майстер-класу гостя провела тестування щодо розуміння головних журналістських стандартів й речей, що затуманюють дійсність, зокрема пропаганди. Вона поділилася зі студентами власними професійними секретами і закликала їх працювати над собою, починаючи з першого курсу Університету.


Майстер-клас від популярної блогерки, журналістки та телеведучої Аліни Солодкої-Доля

13.11.2019 року до студентів-журналістів Університету державної фіскальної служби України завітала популярна блогерка, журналістка та телеведуча – Аліна Солодка-Доля, яка розповіла про мистецтво самопрезентації. 

Гостя акцентувала на тому, як розпочинала свою кар’єру, шукала себе і справу свого життя, а також ділилася досвідом роботи в журналістиці. 

Крім цього, блогерка запевнила присутніх, що соціальні мережі – це прекрасний інструмент презентації себе та, навіть, поділилася деякими секретами. Вона переконана, що завдяки соціальним мережам можна сформувати персональний бренд та заробляти чимало грошей. «Якщо правильно і якісно створювати контент соціальних мереж, то вони стануть прекрасним інструментом самопрезентації. Адже, ви сформуєте особистий бренд і це допоможе вам заробляти на рекламі та отримувати пропозиції співпраці від роботодавців», – резюмувала  Аліна Солодка-Доля, після чого відповіла на питання присутніх та поділилася секретами побудови успішної кар’єри. «Перше, що ви маєте зробити, – це сісти і написати свої сильні сторони, у чому ваші переваги і які у вас захоплення. Сформуйте чітку життєву ціль та впевнено йдіть до неї», – закликала популярна блогерка.

Наприкінці зустрічі журналістка задала домашнє завдання – зробити якісне intro своїх соціальних мереж.


Відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни 

«Прес-служби та інформаційні агентства світу»

26 листопада 2019 року на III парі для студентів другого курсу групи ЖБ-18-1 було проведено відкриту бінарну лекцію з дисципліни «Прес-служби та інформаційні агентства світу» на тему «Прес-служба: завдання, принципи та методи діяльності».

Викладач – Інна Веніамінівна Зайцева, к. пед. н., доцент, доцент кафедри журналістики, української словесності та культури ННІ гуманітарних наук Університету ДФС України;

співдоповідач – Тамара Іванівна Маркелова, головний редактор науково-публіцистичного журналу «Оксамит».

На занятті було проаналізовано місце прес-служб у інформаційному процесі, розглянуто використання засобів масової інформації як комунікаційних каналів з метою створення позитивного іміджу органів влади, бізнесових структур, громадських організацій. 

Майбутні журналісти ознайомилися із завданнями прес-служб по створенню переважаючого вогнища збудження інформаційного простору, з основами ефективної технології створення такого вогнища збудження, розглянули поняття «аудиторія», динамічність цільової аудиторії та її розподіл за використанням ЗМІ.

Родзинкою заняття були практичні поради головного редактора науково-публіцистичного журналу «Оксамит» Т.І. Маркелової щодо формування власних принципів і методів організаційно-оперативної взаємодії з різними видами ЗМІ; орієнтації у світовому інформаційному просторі; володіння технікою розповсюдження повідомлень, заяв, прес-релізів та інших видів інформаційних матеріалів; знаходження, обробки та використання необхідної інформації, – організація та проведення прес-конференцій, брифінгів; моніторингу інформації тощо. 


Майстер-клас від журналістки телеканалу «ZIК» 

Юлії Литвиненко

«Щирому журналісту – щира аудиторія»

23 вересня 2019 року в Університеті ДФС України відбувся майстер-клас Юлії Литвиненко – журналістки та ведучої телеканалу ZIK. 

“Наша професія – це повага та любов до людей”, – захоплено почала свою розповідь спікерка. 

У ході зустрічі студенти могли не лише почути відповіді на питання, які їх хвилювали, а й перейняти досвід професіонала.

Сама ж пані Юлія мріяла стати перекладачем і робила все задля цього. Відмовила від лінгівістичної професії нашу гостю репетиторка після того, як Ю. Литвиненко перемогла у журналістській олімпіаді. Як вважає сама, несподівано і випадково, але це був “шанс з неба, можливість, якою варто скористатись”.

Спікерка  ділилась власними переживаннями: “Буває, доходиш до певної вершини і думаєш: “Ось той Олімп, до якого я прагнув!”, і виникає бажання зупинитися. Ось цього я боюся. Боюся втратити темп”.

Результат зустрічі – проста та водночас важлива для студентів-журналістів формула: безцінний досвід + життєві уроки + можливість подальшої практики на TV – заради цього в Університеті й відбуваються подібні майстер-класи.

 


Майстер-клас «Принципи літературного редагування» від поетеси й журналістки Оксани Шалак

15 травня 2019 року майбутні журналісти Університету зустрічалися з членом Національної спілки письменників України, фольклористом, перекладачем, літературним редактором, лауреатом премії імені Мирона Утриска, Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського– Оксаною Іванівною Шалак, яка тривалий час працювала на телебаченні. Твори О. Шалак друкувалися в часописах «Київ», «Дніпро», «Ранок», «Березіль», «Дзвін», «Світовид», «Згар», «Літературний Львів» та інших періодичних виданнях. Значну частину поезій було включено до антологій «Стоголосся», «Сто поетів Вінниччини за сто років», «Радосинь», «На лузі Господньому» тощо.

Поезії О. Шалак перекладено білоруською і сербською мовами, а сама авторка перекладає твори білоруських поетів. У науковому доробку – монографії «Фольклористична діяльність Андрія Димінського», «Український фольклор Поділля в записах і дослідженнях ХІХ – початку ХХ століття» та близько 60 наукових статей.

Гостя поділилася з майбутніми журналістами секретами професійної майстерності, специфікою роботи журналіста й редактора. Особливо зацікавили студентів розповіді О. Шалак про роботу на телеканалах, зокрема співпрацю з відомими телеведучими Іриною Ванниковою та Оленою Фроляк у програмі «Вікна», Аллою Мазур у програмі «ТСН» тощо.

О. Шалак акцентувала увагу на головних принципах літературного редагування, метою якого є приведення тексту у відповідність із чинними правописними і стилістичними нормами, творча оптимізація задля отримання заданого соціального ефекту. Цікавою для майбутніх журналістів виявилася добірка варіативних слововживань із тлумаченням їх історичного та культурологічного аспектів: торішній – минулорічний, старий – давній, госпіталь – шпиталь тощо.

Під час проведення майстер-класу активно працювала студентська аудиторія. Оксані Іванівні було поставлено велику кількість запитань. Першокурсників передусім цікавило, які моменти в роботі літредактора є найскладнішими, яким чином обирається фактичний матеріал під час підготовки випусків новин, які фактори впливають на формування професійної майстерності журналіста, якими словниками та довідковими матеріалами слід користуватися під час редагування та написання репортажу, під впливом яких чинників формується політика телевізійного каналу, чи існує свобода слова в нашій країні і яка сутність цього поняття.

На прохання студентів О. Шалак читала вірші з власних поетичних збірок «Дика пташка», «Вино неможливого», «При світлі снігів», «Сім високих небес», «Молитва про сад». Студентів зацікавила багатогранна творчість, професійна майстерність, вишуканость мовлення Оксани Шалак.

Високо оцінюючи творчі здобутки О. Шалак, відома письменниця Я. Павличко писала, що її поезія може слугувати цінним матеріалом для вивчення української мови.


Майстер-клас «Сучасні виклики журналістики»

від радіожурналістки, к.філ.н., доцента Тетяни Шальман

02.04.2019 року до Університету ДФС України завітала гостя – телеведуча, радіоведуча, громадський діяч, голова громадської організації «Інститут споживчого права» і просто цікава особистість – Тетяна Михайлівна Шальман.

Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук зі спеціальності «Журналістика», доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, досвідчений науковець, викладач, редактор, член спілки журналістів України з 1997 року. У її науково-практичному арсеналі – більше 30 наукових статей, 4 науково-методичних посібники, 2 навчальних посібники, а саме: «Основи реклами у сфері освіти», «Посади для фахівців з реклами».

Багатьом українцям відома діяльність Тетяни Шальман на телебаченні, оскільки протягом 10 років вона була автором та ведучою програми «Споживач» на ТРК «Київ» (1999–2009), з 2010 до 2015 рр. була керівником проекту «Всеукраїнська газета «Споживач.інфо», працювала провідним спеціалістом відділу зв’язків з громадськістю Українського науково-дослідного інституту сертифікації, стандартизації та якості продукції, є членом-кореспондентом Міжнародної академії стандартизації.

Вона впевнено крокує своїм журналістським шляхом в унісон зі змінами, які нам диктує щодня життя. І ось уже квітень 2019 року… Яким потрібно бути журналістові, аби «йти в ногу з часом»? Що, на думку відомої журналістки, покладено в поняття «сучасна журналістська етика»? Як вона розуміє поняття «свобода слова»? Що охоплює поняття «професіоналізм журналіста»? На ці та інші запитання отримали відповіді студенти спеціальності «Журналістика» ННІ гуманітарних наук Університету ДФС України, для яких Тетяна Шальман є взірцем – учителем і наставником. 

 


Події - 2020р (Журналістика)

Зустріч з переможцями та членами журі Міжнародного літературного конкурсу «Сузір’я Духовності»

25.11.2019 року вже традиційно в Університеті ДФС України відбулася творча зустріч зарубіжних письменників-учасників, переможців та членів журі Міжнародного літературного конкурсу «Сузір’я Духовності», з викладачами і студентами Навчально-наукового інституту гуманітарних наук, організоване й модероване журналісткою «Дзеркала тижня» Наталією Вареник. 

Письменники з 16 країн – України, США, Казахстану, Молдови, Білорусі, Фінляндії, Латвії, Литви тощо провели для студентської молоді творчий марафон: вони презентували свої твори, декламували їх та супроводжували цікавими розповідями з власного творчого життя. 

Атмосфера заходу була надзвичайно зворушлива і затишна. Літератори подякували майбутніх журналістів за теплий прийом та висловили сподівання, що студенти Університету продемонструють свої літературні здібності й у наступному році виступатимуть у ролі учасників Міжнародного літературного конкурсу «Сузір’я Духовності», де зможуть представити творчому загалу власні літературні спроби.


Майстер-клас від журналістки-фрілансерки Олександри Сурган (Олександри Єфименко)

Майбутні журналісти УДФСУ продовжують черпати досвід у професіоналів. 

17.11.2019 року до Університету з метою проведення майстер-класу завітала журналістка Олександра Єфименко – тендітна дівчина, яка нині мешкає в Києві, однак її серце назавжди залишилося в Криму. Мужня й цілеспрямована українка займається висвітленням проблем, які до снаги хіба що чоловікам-журналістам, тож чітко “розкладає по полицях” закони, правила виживання, маркери з власного досвіду. 

У центрі майстер-класу – медіабезпека, роздуми й розповіді із професійного досвіду про важливі речі, адже, як стверджує Олександра, “найголовніше для журналіста – вижити і довести матеріал до редакції”. 

Під час майстер-класу гостя провела тестування щодо розуміння головних журналістських стандартів й речей, що затуманюють дійсність, зокрема пропаганди. Вона поділилася зі студентами власними професійними секретами і закликала їх працювати над собою, починаючи з першого курсу Університету.


Майстер-клас від популярної блогерки, журналістки та телеведучої Аліни Солодкої-Доля

13.11.2019 року до студентів-журналістів Університету державної фіскальної служби України завітала популярна блогерка, журналістка та телеведуча – Аліна Солодка-Доля, яка розповіла про мистецтво самопрезентації. 

Гостя акцентувала на тому, як розпочинала свою кар’єру, шукала себе і справу свого життя, а також ділилася досвідом роботи в журналістиці. 

Крім цього, блогерка запевнила присутніх, що соціальні мережі – це прекрасний інструмент презентації себе та, навіть, поділилася деякими секретами. Вона переконана, що завдяки соціальним мережам можна сформувати персональний бренд та заробляти чимало грошей. «Якщо правильно і якісно створювати контент соціальних мереж, то вони стануть прекрасним інструментом самопрезентації. Адже, ви сформуєте особистий бренд і це допоможе вам заробляти на рекламі та отримувати пропозиції співпраці від роботодавців», – резюмувала  Аліна Солодка-Доля, після чого відповіла на питання присутніх та поділилася секретами побудови успішної кар’єри. «Перше, що ви маєте зробити, – це сісти і написати свої сильні сторони, у чому ваші переваги і які у вас захоплення. Сформуйте чітку життєву ціль та впевнено йдіть до неї», – закликала популярна блогерка.

Наприкінці зустрічі журналістка задала домашнє завдання – зробити якісне intro своїх соціальних мереж.


Відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни 

«Прес-служби та інформаційні агентства світу»

26 листопада 2019 року на III парі для студентів другого курсу групи ЖБ-18-1 було проведено відкриту бінарну лекцію з дисципліни «Прес-служби та інформаційні агентства світу» на тему «Прес-служба: завдання, принципи та методи діяльності».

Викладач – Інна Веніамінівна Зайцева, к. пед. н., доцент, доцент кафедри журналістики, української словесності та культури ННІ гуманітарних наук Університету ДФС України;

співдоповідач – Тамара Іванівна Маркелова, головний редактор науково-публіцистичного журналу «Оксамит».

На занятті було проаналізовано місце прес-служб у інформаційному процесі, розглянуто використання засобів масової інформації як комунікаційних каналів з метою створення позитивного іміджу органів влади, бізнесових структур, громадських організацій. 

Майбутні журналісти ознайомилися із завданнями прес-служб по створенню переважаючого вогнища збудження інформаційного простору, з основами ефективної технології створення такого вогнища збудження, розглянули поняття «аудиторія», динамічність цільової аудиторії та її розподіл за використанням ЗМІ.

Родзинкою заняття були практичні поради головного редактора науково-публіцистичного журналу «Оксамит» Т.І. Маркелової щодо формування власних принципів і методів організаційно-оперативної взаємодії з різними видами ЗМІ; орієнтації у світовому інформаційному просторі; володіння технікою розповсюдження повідомлень, заяв, прес-релізів та інших видів інформаційних матеріалів; знаходження, обробки та використання необхідної інформації, – організація та проведення прес-конференцій, брифінгів; моніторингу інформації тощо. 


Майстер-клас від журналістки телеканалу «ZIК» 

Юлії Литвиненко

«Щирому журналісту – щира аудиторія»

23 вересня 2019 року в Університеті ДФС України відбувся майстер-клас Юлії Литвиненко – журналістки та ведучої телеканалу ZIK. 

“Наша професія – це повага та любов до людей”, – захоплено почала свою розповідь спікерка. 

У ході зустрічі студенти могли не лише почути відповіді на питання, які їх хвилювали, а й перейняти досвід професіонала.

Сама ж пані Юлія мріяла стати перекладачем і робила все задля цього. Відмовила від лінгівістичної професії нашу гостю репетиторка після того, як Ю. Литвиненко перемогла у журналістській олімпіаді. Як вважає сама, несподівано і випадково, але це був “шанс з неба, можливість, якою варто скористатись”.

Спікерка  ділилась власними переживаннями: “Буває, доходиш до певної вершини і думаєш: “Ось той Олімп, до якого я прагнув!”, і виникає бажання зупинитися. Ось цього я боюся. Боюся втратити темп”.

Результат зустрічі – проста та водночас важлива для студентів-журналістів формула: безцінний досвід + життєві уроки + можливість подальшої практики на TV – заради цього в Університеті й відбуваються подібні майстер-класи.

 


Майстер-клас «Принципи літературного редагування» від поетеси й журналістки Оксани Шалак

15 травня 2019 року майбутні журналісти Університету зустрічалися з членом Національної спілки письменників України, фольклористом, перекладачем, літературним редактором, лауреатом премії імені Мирона Утриска, Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського– Оксаною Іванівною Шалак, яка тривалий час працювала на телебаченні. Твори О. Шалак друкувалися в часописах «Київ», «Дніпро», «Ранок», «Березіль», «Дзвін», «Світовид», «Згар», «Літературний Львів» та інших періодичних виданнях. Значну частину поезій було включено до антологій «Стоголосся», «Сто поетів Вінниччини за сто років», «Радосинь», «На лузі Господньому» тощо.

Поезії О. Шалак перекладено білоруською і сербською мовами, а сама авторка перекладає твори білоруських поетів. У науковому доробку – монографії «Фольклористична діяльність Андрія Димінського», «Український фольклор Поділля в записах і дослідженнях ХІХ – початку ХХ століття» та близько 60 наукових статей.

Гостя поділилася з майбутніми журналістами секретами професійної майстерності, специфікою роботи журналіста й редактора. Особливо зацікавили студентів розповіді О. Шалак про роботу на телеканалах, зокрема співпрацю з відомими телеведучими Іриною Ванниковою та Оленою Фроляк у програмі «Вікна», Аллою Мазур у програмі «ТСН» тощо.

О. Шалак акцентувала увагу на головних принципах літературного редагування, метою якого є приведення тексту у відповідність із чинними правописними і стилістичними нормами, творча оптимізація задля отримання заданого соціального ефекту. Цікавою для майбутніх журналістів виявилася добірка варіативних слововживань із тлумаченням їх історичного та культурологічного аспектів: торішній – минулорічний, старий – давній, госпіталь – шпиталь тощо.

Під час проведення майстер-класу активно працювала студентська аудиторія. Оксані Іванівні було поставлено велику кількість запитань. Першокурсників передусім цікавило, які моменти в роботі літредактора є найскладнішими, яким чином обирається фактичний матеріал під час підготовки випусків новин, які фактори впливають на формування професійної майстерності журналіста, якими словниками та довідковими матеріалами слід користуватися під час редагування та написання репортажу, під впливом яких чинників формується політика телевізійного каналу, чи існує свобода слова в нашій країні і яка сутність цього поняття.

На прохання студентів О. Шалак читала вірші з власних поетичних збірок «Дика пташка», «Вино неможливого», «При світлі снігів», «Сім високих небес», «Молитва про сад». Студентів зацікавила багатогранна творчість, професійна майстерність, вишуканость мовлення Оксани Шалак.

Високо оцінюючи творчі здобутки О. Шалак, відома письменниця Я. Павличко писала, що її поезія може слугувати цінним матеріалом для вивчення української мови.


Майстер-клас «Сучасні виклики журналістики»

від радіожурналістки, к.філ.н., доцента Тетяни Шальман

02.04.2019 року до Університету ДФС України завітала гостя – телеведуча, радіоведуча, громадський діяч, голова громадської організації «Інститут споживчого права» і просто цікава особистість – Тетяна Михайлівна Шальман.

Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук зі спеціальності «Журналістика», доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, досвідчений науковець, викладач, редактор, член спілки журналістів України з 1997 року. У її науково-практичному арсеналі – більше 30 наукових статей, 4 науково-методичних посібники, 2 навчальних посібники, а саме: «Основи реклами у сфері освіти», «Посади для фахівців з реклами».

Багатьом українцям відома діяльність Тетяни Шальман на телебаченні, оскільки протягом 10 років вона була автором та ведучою програми «Споживач» на ТРК «Київ» (1999–2009), з 2010 до 2015 рр. була керівником проекту «Всеукраїнська газета «Споживач.інфо», працювала провідним спеціалістом відділу зв’язків з громадськістю Українського науково-дослідного інституту сертифікації, стандартизації та якості продукції, є членом-кореспондентом Міжнародної академії стандартизації.

Вона впевнено крокує своїм журналістським шляхом в унісон зі змінами, які нам диктує щодня життя. І ось уже квітень 2019 року… Яким потрібно бути журналістові, аби «йти в ногу з часом»? Що, на думку відомої журналістки, покладено в поняття «сучасна журналістська етика»? Як вона розуміє поняття «свобода слова»? Що охоплює поняття «професіоналізм журналіста»? На ці та інші запитання отримали відповіді студенти спеціальності «Журналістика» ННІ гуманітарних наук Університету ДФС України, для яких Тетяна Шальман є взірцем – учителем і наставником. 

 


2019 рік (Філологія)

Щорічна міжнародна конференція IATEFL – чудова нагода зустрітися знову!

У 2019 р. НПП кафедри сучасних європейських мов Онучак Л.В., к.пед.н., доцент, Савченко А.П., к.пед.н., доцент, Пернарівська Т.П., к.пед.н., доцент, поновили членство в асоціації викладачів англійської мови як іноземної ІTEFL Ukraine і готуються до участі у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції асоціації викладачів англійської мови IATEFL Ukraine.

На зустрічі були присутні заступник Посла Великої Британії в Україні Хелен Фейзі, заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей, провідний викладач-методист англійської мови з Великої Британії Х’ю Деллар.

Формат зустрічі включав тематичні засідання, семінари та дискусії. На заході були презентовані новітні технології і методики викладання англійської мови, проведені інтерактивні заняття з учасниками. Програма конференції надала чудову можливість професіоналам ELT познайомитися з останніми виданнями та послугами на виставці великих ресурсів.

   


Cтудентський круглий стіл «Розвиток національної економіки та правової системи України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін»

23 квітня 2019 р. кафедрою сучасних європейських мов був проведений студентський круглий стіл «Розвиток національної економіки та правової системи України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін». Захід провели в рамках 18-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції з метою залучення студентів до обговорення проблем національної економіки та правової системи України. Участь в Інтернет-конференції взяли 170 студентів, курсантів та молодих вчених із провідних закладів вищої освіти України, а саме: Київського національного торговельного-економічного університету, Національної академії Служби безпеки України (м. Київ), Національної академії внутрішніх справ (м. Київ),  Київського національного лінгвістичного університету, Національного авіаційного університету (м. Київ), Відкритого міжнародного університету розвитку «Україна» (м. Київ), Вінницького ННІ економіки Тернопільського економічного університету.

В рамках круглого столу було заслухано виступи студентів, які звучали англійською, німецькою та французькою мовами, а також визначено найкращі доповіді.

Варто зазначити, що круглий стіл відбувся в рамках декади Навчально-наукового інституту гуманітарних наук. За результатами заходу учасники отримали грамоти за активну участь у роботі круглого столу.


День відкритих дверей

27 вересня 2019 року викладачі кафедри сучасних європейських мов ННІ гуманітарних наук долучилися до проведення Дня відкритих дверей для абітурієнтів  УДФСУ. Були запрошені учні з  Ірпінських шкіл та шкіл інших областей. Потенційні студенти дізналися історію Університету та здійснили екскурсію сучасними аудиторіями кафедри.

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, к.пед.н., доцент            Анатолій Савченко  розповів присутнім про переваги навчання в Університеті та виступив з ознайомчою лекцією про спеціальність «Філологія». 

Родзинкою зустрічі стало знайомство з викладачем-сходознавцем              Олегом Сліпченко, який повідав про сучасні світові економіко-політичні тенденції та роль китайської мови і культури у глобалізованому суспільстві


Відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови

У рамках декади кафедри сучасних європейських мов 27 листопада 2019 року був проведений  І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови.

Програма олімпіади передбачала виконання тестових завдань рівня B1 з аудіювання, читання, лексики та складання комунікативного повідомлення англійською мовою в межах запропонованої тематики. Роботи учасників оцінювались відповідно до розроблених критеріїв для кожного з виду завдань і максимальна сума балів становила 100. Завдання були укладені не лише з метою визначити найкращих, а й активізувати усі вміння та навички учасників задля бездоганного  виконання поставленого завдання, і тим самим, виявити фонові знання студентів,  що є цінним досвідом  з точки зору практичного використання мови у різних аспектах.

Як показує багаторічний досвід, проведення олімпіад з іноземних мов підвищує мотивацію студентів, підсилює змагальну складову освітнього процесу, сприяє популяризації вивчення іноземних мов серед студентів університету, готує їх до успішного спілкування на міжнародному рівні.

Щиро вітаємо переможців та маємо надію, що наші студенти гідно представлять Університет державної фіскальної служби України на ІІ  етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови!


Перегляд фільму «Social networks as a way of modern communication»

У рамках декади кафедри сучасних європейських мов 27 листопада 2019 року відбувся відеопоказ документального фільму англійською мовою «Social networks as a way of modern communication». Глядачами стали студенти групи ФЛБ 19-1 та МПБ 19-1.

Метою відеопоказу було покращення навичок аудіювання, збільшення словникового запасу та застосування на практиці знань та вмінь щодо різних видів мовленнєвої діяльності. Тематика документального фільму є досить актуальною і  пов’язана зі спілкуванням у соціальних мережах, загрозами, які чатують на користувачів популярних сайтів, а також із тими позитивними моментами, які приносить у наше життя Інтернет спілкування. З метою оцінки засвоєння відеоматеріалу кожен учасник мав змогу виконати завдання, які стосувалися змісту переглянутого відео. Також ці завдання допомогли  зрозуміти, в якому саме напрямку потрібно рухатися, щоб підвищити індивідуальний рівень володіння англійською мовою.


Олімпіада з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбутнє»

Традиційно, викладачі кафедри сучасних європейських мов провели Олімпіаду з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбутнє» 30 листопада 2019 року, яка гармонійно влилася у програму «Дня відкритих дверей» Університету загалом. Проведення олімпіади  завершило низку різноманітних заходів в рамках декади кафедри.

Метою олімпіади було: визначення рівня знань з англійської мови у майбутніх вступників, ознайомлення потенційних студентів з надбаннями та здобутками кафедри, занурення учнів у студентське середовище, а саме: написання лексичного та граматичного тесту, прослуховування актуального тексту, обговорення англійською мовою тем сьогодення.

Родзинкою Олімпіади було чаювання в невимушеній атмосфері. Частуючись печивом з чаєм, абітурієнти мали можливість поспілкуватися, обмінюватися і ділитися досвідом, знайомитися, обговорювати плани на майбутнє щодо вступу до закладу вищої освіти.

Після проведення підсумків було оголошено переможців.

Дуже зворушливо  проходила лотерея з символічними, але  вкрай необхідними призами, а саме – необхідним шкільним приладдям. Випускники шкіл залишилися задоволеними та враженими Університетом.

2020 рік (Філологія)

Школа юного філолога кафедри сучасних європейських мов продовжує свою роботу у дистанційному форматі. 

Всі ми розуміємо важливість нашого здоров’я та здоров’я наших близьких, тому залишаємося вдома і продовжуємо наполегливо здобувати знання онлайн з допомогою новітніх інформаційних технологій. Відповідно, засідання школи юного філолога, організовані кафедрою сучасних європейських мов, будуть проходити дистанційно за наступною тематикою:

10 березня – Вступне слово. Лекція на тему 1 «Структура мови»

18 березня – Лекція на тему 2 «Актуальні теми розвитку сучасної лінгвістики»

1 квітня – Лекція на теми 3-4 «Генеалогічна класифікація мов. Сучасна фразеологія»

15 квітня – Лекція на теми 5-6 «Неологічна лексика в мовах світу. Лексична підсистема мови. Жаргон, арго, діалект»

20 травня – Лекція на теми 7-8 «Германські мови серед мов світу. Класифікація слов’янських мов».

27 травня – Лекція на теми 9-10 «Походження і становлення державної мови. Граматична підсистема мови»

В рамках тематики курсу демонструються документальні, наукові та публіцистичні фільми з агітаційно-мотиваційною, розвивально-культурологічною та навчальною метою.


Міжнародному Дню англійської мови присвячується!

Дуже символічно, 23.04.2020 р. в День англійської мови викладачем кафедри сучасних європейських мов Уляною Кук було проведено онлайн заняття на основі платформи  Zoom. На практичному занятті розглядалася тема Reported Speech, яка є досить важкою для вивчення. Було продемонстровано теорію, а потім виконано практичні вправи. Весь роздатковий матеріал було надіслано студентам.

Варто зауважити, що ст. викладач Уляна Кук пройшла онлайн семінар, організований тренінговим центром «Лінгвіст» на тему: «ZNO writing, step-to-step to success».  На Дні відкритих дверей, абітурієнтам буде доведено інформацію про зміни в частині ЗНО, які стосуються теми writing.

Запрошуємо бажаючих вивчати іноземні мови в Університеті ДФС України долучатися!


З чудовим настроєм розпочинаємо новий навчальний рік

15 вересня 2020 року директор ННІ гуманітарних наук, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Є.М. Суліма провів відкриту лекцію для здобувачів вищої освіти І курсу спеціальності «Філологія». Під час лекції директор звернув особливу увагу здобувачів на вибудову особистісної траєкторії розвитку, планування власного професійного майбутнього уже сьогодні, наповнення студентських років активними справами як пізнавального, так і соціального характеру: «Бажання вчитися повинно стати не мрією, а реалізовуватися в конкретних кроках назустріч своїм життєвим цілям».

Після відкритої лекції першокурсниця спеціальності «Філологія» Олена Панчева (https://www.facebook.com/profile.php?id=100034407108332) зазначила: «Хочу поділитися своїми емоціями після сьогоднішнього знайомства з усіма. Ми, студенти першого курсу Навчально-наукового інституту гуманітарних наук, були налаштовані слухати бесіду про правила і обов’язки в університеті, (особисто я) та, окрім цього, нам надали дуже щирі настанови, які стосуються не лише навчання, а й життя загалом. Говорили про задоволення від власної справи, про дружбу й колектив. Розмова офіційного характеру набула художнього забарвлення, була наповнена теплими словами. I я одразу ж уявила, як я так само гарно навчусь висловлювати свої думки».

Студентка першого курсу Катерина Савчук (https://www.facebook.com/sak.kate) відмітила: « Mої враження від першого дня є незабутніми, сьогодні я на собі відчула, як це бути студентом першого курсу. Звичайно, все нове, я ще нічого не розумію, буде важко, але це того варте. Адже переді мною відкривається новий світ, нові можливості та нові друзі. Мені надзвичайно сподобався Університет та колектив, я дуже задоволена тим, що менi випала можливість тут навчатись. Від Університету я очікую отримати нові знання, які я зможу застосувати у майбутньому, а також нові незабутні емоції та можливості. Я сподіваюсь, що зможу отримати те, чого я бажаю що мені дуже потрібно».

Отож, дорогі студенти, крокуємо вперед у нове життя, з новими емоціями і перспективами!


Профорієнтації – бути!

У першій половині листопада викладачі кафедри сучасних європейських мов завітали до шкіл Ірпінського району з профорієнтаційною роботою.

Так, 12 листопада 2020 року старший викладач кафедри Галина Шапошник відвідала спеціалізовану загальноосвітню школу №12 ім. З. Алієвої та провела профорієнтаційний урок з учнями 11-А класу.

Майбутнім абітурієнтами була надана вся детальна інформація про спеціальність 035 «Філологія», була представлена презентація спеціальності та англомовний ролик про кафедру та Університет.

11 листопада 2020 року старший викладач Тетяна Литвинська відвідала Коцюбинську загальноосвітню школу №18, де зустрілася з учнями 11-Б класу. Серед учнів було проведено анкетування з метою визначення їх інтересів, відбулася презентація спеціальності 035 «Філологія». Також учні були запрошені на День відкритих дверей, який відбудеться 14 листопада в режимі онлайн.

12 листопада 2020 року старший викладач Тетяна Литвинська відвідала Бучанську спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, де зустрілася з завучем з виховної роботи. Під час робочої зустрічі надала всі необхідні матеріали для участі в Дні відкритих дверей Університету ДФСУ.


Зустріч з майбутніми абітурієнтами

14 листопада 2020 року в Університеті державної податкової служби України проходив День відкритих дверей. Кафедра сучасних європейських мов Навчально-наукового інституту гуманітарних наук традиційно провела низку заходів на платформі BBB, до яких долучилися старшокласники Ірпінського регіону, міста Києва, Вінницької та Івано-Франківської області.  Увазі старшокласників  були  запропоновані наступні онлайн заходи:

Тренінг «Моя професія – перекладач».  Під час тренінгу були розглянуті основні аспекти професії перекладача. Старшокласники в ігровій формі поповнили та закріпили свої знання з англійської мови. Учасники розглянули лінгвістичні аспекти перекладу назв фільмів.

Мультимедійна презентація спеціальності 035 «Філологія» дала можливість учасникам заходу ознайомитися з перевагами підготовки майбутніх перекладачів кафедрою сучасних європейських мов.

Онлайн  англомовна вікторина «Англійський марафон».  Учні змагалися у знанні іноземної мови на інтерактивній платформі Quizizz за головний приз вікторини. Переможцем стала Копач Тетяна, яка набрала максимальну суму балів 17010. До трійки найкращих увійшли наступні учні: Ткачук Ольга, яка набрала 13700 балів і зайняла друге місце та Старик Марія посіла третє місце і набрала 12320 балів.  Учні були в захваті від вікторини і засвідчили це в чаті. Так, Копач Тетяна написала: «Вам дякую! Було дуже цікаво». Турунько Нікіта заначив: «Very еxciting».  Переможців буде відзначено призами.

Програму заходів завершив  англомовний промо-ролик про Університет державної фіскальної служби України з участю викладачів кафедри сучасних європейських мов.

Всі проведені заходи справили позитивне враження на учасників. Кафедра сучасних європейських мов запрошує майбутніх вступників на навчання за спеціальністю 035 “Філологія” спеціалізації “Германські мови та літератури (переклад включно)”.


Відбувся круглий стіл іноземними мовами

«Цифрові трансформації України 2020: реалії та виклики»

20 листопада 2020 року в рамках декади кафедри сучасних європейських мов було проведено засідання круглого столу студентів та курсантів Університету на тему «Цифрові трансформації України 2020: реалії та виклики» (“Digital Transformations of Ukraine 2020: Realities and Challenges”).

У заході взяли участь студенти та курсанти всіх ННІ та ФПП ППКППП. Метою проведення круглого столу було залучення студентської молоді до висвітлення проблем діджиталізації на сучасному етапі розвитку України з використанням іноземних мов.

Учасники заходу доповідали англійською, німецькою, французькою та польською мовами.

Виступи учасників круглого столу дали поштовх жвавій дискусії іноземною мовою, в якій взяли участь усі присутні.

Кафедра сучасних європейських мов планує в подальшому проведення наукових заходів із залученням обдарованих та креативних студентів.


Зустріч делегації Державної податкової адміністрації Китаю

До Університету державної фіскальної служби України на запрошення ректора УДФСУ завітала делегація Державної податкової адміністрації Китайської Народної Республіки.

У рамках візиту було урочисто відкрито аудиторію С 623а для кафедри сучасних європейських мов, присвячену Китаю. Тепер майбутні філологи зможуть вивчати китайську мову споглядаючи на мудрість китайських ієрогліфів.

Олег Сліпченко, викладач кафедри сучасних європейських мов, сходознавець виступив у ролі перекладача для китайської делегації та допоміг порозумітися представникам двох народів. На заході були присутні студенти групи ФЛБ 19-1, які відмітили, що вперше почули автентичну китайську мову і мали змогу відвідати таку важливу зустріч. Олег Васильович надихнув майбутніх філологів своїм професійним перекладом, чим ще раз мотивував студентів до вивчення китайської мови. Загалом, після зустрічі студенти ще раз переконалися у важливості вивчення іноземних мов, адже всі ми бажаємо вільно спілкуватися із представниками іноземних держав, вільно і чітко висловлюючи свої думки.

2021 рік (Філологія)

Привітання переможців

21 січня 2021 року відбулося урочисте нагородження переможців вікторини «Англомовний марафон» кафедрою сучасних європейських мов.

Перше місце посіла учениця 11-Б класу Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) – Копач Тетяна.

Друге місце посів також учень 11-Б класу Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) – Турунько Микита.

Призери отримали подарунки та дипломи. Приємним бонусом стала також екскурсія по Університету державної фіскальної служби України.

Похвальні грамоти учасників отримали учні Гончарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області:

 1. Бунчужна Юлія Ігорівна, 11 клас
 2. Золкін Гліб Павлович, 11 клас
 1. Романюк Владислав Васильович, 10 клас
 2. Рибін Руслан Олегович, 11 клас


Якісний переклад – шлях до отримання нових знань

 10 лютого 2021 р. на платформі BBB відбулася гостьова лекція англійською мовою Олександри Синовець, PhD кафедри прикладних соціальних наук Сілезького технологічного університету (Республіка Польща), яку мали змогу відвідати студенти спеціальності «Філологія».

Олександра Синовець – Координатор польових досліджень і дослідницьких проектів. Член проектної групи Європейської рамкової програми Erasmus Plus – Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home, ERASMUS PLUS KA2: Співпраця для інновацій і обмін передовим досвідом – Створення потенціалу в галузі вищої освіти (2019-2021).

Лекція відбувалася англійською, що було гарним досвідом для наших майбутніх філологів, які мають високий рівень знань з англійської мови. Професійний переклад лекції українською мовою, для тих хто мав труднощі з розумінням, здійснювала старший викладач кафедри сучасних європейських мов Олена Войташенко, професійний перекладач із 25 річним стажем усного перекладу в міжнародних компаніях, що дозволило слухачам повною мірою зрозуміти сутність викладеного матеріалу.


Відкрита лекція, присвячена китайській культурі

27 лютого 2021року в Університеті державної фіскальної служби України в режимі онлайн відбувся День відкритих дверей. Кафедра сучасних європейських мов провела низку заходів. Спілкування з гостями вебінару розпочав випускник Пекінського лінгвістичного Університету, викладач китайської мови кафедри сучасних європейських мов, Ігор Виговський. Він розповів старшокласникам про Китайську народну республіку, її економічний потенціал та вплив на світову спільноту. Так, учасники вебінару дізналися про важливість вивчення мови та перспективи для її знавців.

Вебінар продовжив показ презентації 035 “Філологія” та англомовного ролика про Університет ДФСУ.

Всі учасники позитивно оцінили заходи та активно брали участь. Всього на вебінар завітали понад 15 майбутніх вступників, які зацікавилися спеціальністю “Філологія”.


Відбулась відкрита виховна година «Студент ХХІ століття»

 

У всі часи студентство вважалося передовою верствою населення із прогресивними поглядами та рішучими вчинками. Прагнення до знань і активна життєва позиція роблять цих молодих людей несхожими на інших членів суспільства. Що ж відрізняє сучасних студентів?

В рамках декади ННІ гуманітарних наук 03 березня 2021 р. старший викладач кафедри сучасних європейських мов, куратор групи ФЛБ 20-1, Ганна Гужва провела відкриту виховну годину «Студент ХХІ століття». Метою заходу було дізнатися, в чому полягає особливість і унікальність студентів 21-го століття. Особливо цікаво було почути думки з цього приводу від самої молоді, студентів   І курсу спеціальності «Філологія» групи ФЛБ 20-1, які поділилися своїм баченням і розкрили такі аспекти цієї теми, як спосіб життя, хобі, вільний час, навчання, робота, зовнішній вигляд, культурний розвиток, проблеми сучасної молоді тощо.

Учасники заходу підготували змістовні презентації про різні аспекти життя сучасної молоді, відповідали на цікаві питання вікторини, підготували відео-інтерв’ю зі студентами нашого Університету про їх проблеми, відповідали на несподівані питання про свої життя і навчання. Також не обійшлося без веселої гри, умовою якої було показати жестами та мімікою поняття та явища, по’вязані із життям студентів.

Завжди створюється враження, що студентське життя – це суцільні лекції, семінари та сесії. Але насправді, студентство – найпрекрасніша пора. Це і самостійність, і свобода, і  трохи дитячої безтурботності. Пора мрійників, романтиків і великої кількості можливостей, яких з кожним прогресивним роком дедалі більше.


Круглий стіл іноземними мовами «Практичні та теоретичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права»

В рамках ХХ-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції в Університеті державної фіскальної служби України було проведено засідання круглого столу іноземними мовами на тему «Практичні та теоретичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права». Захід організовано кафедрою сучасних європейських мов, з метою залучення студентів і курсантів до висвітлення проблем економіки, обліку, фінансів та права на сучасному етапі розвитку України.

З вітальним словом до учасників та гостей круглого столу звернувся директор ННІ гуманітарних наук Євген Суліма, який вказав на різноманітні сучасні форми освіти з використанням іноземних мов та активну позицію студентів у наукових дослідженнях на різних етапах навчання.

Учасники заходу доповідали англійською та німецькою мовами.


Зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні

31 травня 2021 року студенти ННІ гуманітарних наук спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно)» зустрілися з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен, яка з офіційним візитом відвідала Університет державної фіскальної служби України. Під час зустрічі студенти мали можливість поспілкуватися з пані Посол німецькою мовою на різноманітні теми, серед яких слід виділити проблему корупції в Україні та питання співробітництва між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.


Відзначення грамотами викладачів кафедри сучасних європейських мов

04.06.2021 року відбулася зустріч НПП Навчально-наукового інституту гуманітарних наук із в.о. ректора Університету державної фіскальної служби України Валентиною Унинець-Ходаківською, яка окреслила перспективи розвитку Інституту та кафедр, зокрема і кафедри сучасних європейських мов.

Під час зустрічі Виконавчий комітет Ірпінської міської ради в особі міського голови Олександра Маркушина відзначив грамотами за багаторічну творчу науково-педагогічну діяльність та значний особистий внесок у справу вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців наступних науково-педагогічних працівників кафедри сучасних європейських мов:

Онучак Людмилу Володимирівну, завідувача кафедри;

Волкову Людмилу Вікторівну, доцента кафедри, голову профспілки інституту;

Чорну Альону Ігорівну, старшого викладача кафедри;

Литвинську Тетяну Юріївну, старшого викладача кафедри;

Руженську Тетяну Миколаївну, викладача кафедри.


В Університеті ДФС України розпочалася Літня школа з іноземних мов «Enjoy studying!»

29 червня 2021 року в рамках потужного профорієнтаційного проєкту Літні школи кафедра сучасних європейських мов розпочала триденний цикл інтерактивних заходів з іноземних мов «Enjoy studуing!», що об’єднав студентів спеціальності «Філологія» і старшокласників Ірпінського регіону та міста Києва. Загалом взяли участь 28 осіб.

Слухачі мали можливість в комфортних умовах неформального спілкування з використанням технології швидкого інтерактивного знайомства «Ice-breaking questions» познайомитися з членами команди; тімбілдінг «Make up quotation» дозволив отримати цікаву інформацію про ефективність командної роботи та сприяв розвитку навичок роботи в команді завдяки засобам іноземної мови. Інтерактивна кіногодина «Inside out» і брейн-ринг «Знавець культури англомовних країн» спрямований на підвищення інтересу слухачів Літньої школи до вивчення англійської мови.

Після проведених заходів випускники шкіл відвідали музей Університету та познайомилися з його славетною історією. Учасники Літньої школи охоче поділилися враженнями про свій перший день. Так, студентка-філолог Діана Мальчик зауважила: «Відразу нас зацікавили інтерактивною грою-знайомств, після якої зникла напруга між усіма та з’явився інтерес».

«Дуже сподобався перегляд мультфільму в оригіналі, адже я вважаю, що сприйняття іноземної мови на слух – це невід’ємна складова її вивчення»,- зазначила другокурсниця Христина Наумович.


Викладачі кафедри сучасних європейських мов провели білінгвальну годину спілкування

 25 листопада 2021 року викладачі кафедри сучасних європейських мов Альона Чорна та Тетяна Литвинська провели білінгвальну годину спілкування на тему «The Аnniversary of the University of State Fiscal Service of Ukraine», присвячену 100-річчю Університету, в якій взяли участь студенти-філологи І та ІІ курсів. Історія Університету була висвітлена англійською мовою, що допомогло здійснити подорож у часі учасникам заходу.

Дата проведення заходу обрана не випадково. Вона зумовлена великою подією, адже наш Університет відзначає серйозний ювілей! УДФСУ відмічає сторіччя свого існування в країні знань! За цей час йому вдалося досягти неабиякого успіху і стати одним із найпрестижніших в Україні!

Не маємо сумнівів, що до відзначення такої поважної дати долучаться наші студенти, викладачі, випускники, партнери – всі, хто зробили посильний внесок в розвиток Університету.

Вітаємо всіх з цим прекрасним святом!


Зустріч майбутніх філологів із міжнародною студентською організацією AIESEC

AIESEC – це найбільша у світі молодіжна організація, що розвиває лідерство серед молоді, займається міжнародними програмами стажувань та супутньою діяльністю, яка надає стажерам можливість отримати практичну освіту та досвід.

У суботу, 11 грудня, Державний податковий університет із гостинністю відкрив двері представникам організації AIESECДжан Карло, провідному члену організації, перуанцю по національності та Марії Соколовій, представнику місії в Україні, студентці ІІІ курсу Національного авіаційного університету. Запросили на зустріч гостей викладачі кафедри сучасних європейських мов Альона Чорна та Юлія Трепез.

Під час міжнаціонального діалогу із студентами-філологами груп ФЛБ 21-1, ФЛБ 20-1 та ФЛБ 19-1 гості розповіли про можливості, що відкриваються перед людиною, яка вільно володіє англійською.

Загалом, зустрічі із іноземними представниками позитивно впливають на мовленнєві навички майбутніх перекладачів, формування мотивації до навчання та пізнавальної діяльності студентів.


Міжнародна діяльність кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій

 14.12.2021 року професорсько-викладацький склад кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій (сучасних європейських мов) провели гостьову лекцію «Zusammenarbeit der Ukraine mit Deutschland» з представником міжнародного проєкту «Eberhard-Schöck-Stiftung» паном Марселем Блессінгом-Шуміліним (Німеччина). З вітальним словом до учасників зустрічі звернулась модератор та організатор зустрічі, кандидат психологічних наук, доцент кафедри Вахнован Мирослава Миколаївна. Студенти спеціальності 035 «Філологія» радо вітали спікера з Німеччини, він, у свою чергу, був теж зацікавлений у спілкуванні з ними. 

Свою доповідь пан Марсель розпочав із презентації міжнародної діяльності їх фонду та закликав студентів до участі в проєкті розвитку міжнаціональних відносин. Крім того, для студентів Державного податкового університету пан Блессінг-Шумілін детально розповів про систему оподаткування в Німеччині.

Студенти, модератор та спікер жваво обговорювали дані теми німецькою мовою, ставили питання, на які представник Німеччини радо та детально відповідав.

Зі свого боку наші студенти продемонстрували спікеру презентації про діяльність нашого університету, зацікавивши його та відповівши на додаткові питання пана Марселя.

Зустріч була проведена у жвавій, доброзичливій атмосфері. В результаті пан Блессінг-Шумілін, доцент Вахнован М.М. та студенти Державного податкового університету домовились про подальшу співпрацю та спілкування.

5 листопада 2020 року старший викладач кафедри сучасних європейських мов Литвинська Т.Ю. провела відкрите практичне заняття з англійської мови на тему « Кримінальний процес у Великій Британії» для курсантів факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції.

Курсанти дізналися про особливості кримінальних проваджень та порядок розслідувань кримінальних справ у Великій Британії, відпрацювали навички вживання кримінальної термінології. Технічно оснащенні аудиторії Університету дозволили студентам  відпрацювати всі види мовленнєвої діяльності. Заняття  пройшло за сучасною інтерактивною методикою з використанням різних форм роботи.

Breaking news 

31 жовтня 2020 року кафедра сучасних європейських мов ННІ гуманітарних наук  провела зустріч з майбутніми абітурієнтами нашого Університету, яка проходила на онлайн платформі BigBlueButton.  Учасникам були запропоновані наступні заходи:

Англомовна інтерактивна  вікторина «Quizziz» на тему Modern English, яка викликала велике зацікавлення та отримала позитивні відгуки серед майбутніх абітурієнтів. Так, Матвеєва Ірина, зауважила: “Вікторина – вогонь!”, Кравчук Олександр вказав: “Крутяк”.

Онлайн тест з англійської мови “English in Use” зацікавив старшокласників і дав можливість перевірити їм свої знання з англійської мови. Найвищі результати отримали Ткаченко Анастасія (20\20), Лисенко Яна (20\20), Літвінова Катерина (18\20) та Костенко Єлизавета (19\20).

Мультимедійна презентація спеціальності 035 «Філологія» дала можливість учасникам заходу ознайомитися з перевагами підготовки майбутніх перекладачів кафедрою сучасних європейських мов.

Програму заходів завершив англомовний промо-ролик про Університет державної фіскальної служби України.

Всі проведені заходи справили позитивне враження на учасників зустрічі. 

Кафедра сучасних європейських мов запрошує майбутніх вступників на навчання за спеціальністю 035 “Філологія” спеціалізації “Германські мови та літератури (переклад включно)”.

День відкритих дверей

В рамках Дня відкритих дверей Університету державної фіскальної служби України 17 жовтня 2020 року кафедра сучасних європейських мов Навчально-наукового інституту гуманітарних наук  на платформі BigBlueBotton провела низку онлайн заходів, до яких долучилися старшокласники Ірпінського регіону та міста Києва.  Увазі старшокласників були запропоновані наступні онлайн заходи:

Англомовна інтерактивна гра «Kahood» на тему Modern English та General Knowledge, яка викликала велике зацікавлення  учасників та отримала позитивні відгуки. Так Макухіна Ірина зауважила: “Реально цікава гра”, Недашковська Настя вказала: “Крутий квест”.

Мультимедійна презентація спеціальності 035 «Філологія» дала можливість учасникам заходу ознайомитися з перевагами підготовки майбутніх перекладачів кафедрою сучасних європейських мов.

Програму заходів завершив  англомовний промо-ролик про актуальність та престижність професії перекладача .

Всі проведені заходи справили позитивне враження на учасників. 

Кафедра сучасних європейських мов запрошує майбутніх вступників на навчання за спеціальністю 035 “Філологія” спеціалізації “Германські мови та літератури (переклад включно)”.

Оголошення

КОНФЕРЕНЦІЇ  

Кафедра проводить низку традиційних наукових заходів, зокрема: 

 1. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція.
 2. Круглий стіл студентів та курсантів іноземними мовами.
 3. Круглий стіл науково-педагогічних працівників.
 4. Науково-методичний семінар науково-педагогічних працівників. 
 5. Конкурс студентських газет іноземними мовами.
 6. Мовно-літературні зустрічі іноземними мовами;
 7. Конкурс на кращий літературний переклад оригінальних англомовних, німецькомовних віршів.
 8. Відеопокази фільмів іноземними мовами.
 9. І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземних мов: англійська мова, німецька мова.
 10. Олімпіада з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбутнє».
 11. І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі знань: Германські мови (англійська, німецька). 

18-та Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Розвиток національної економіки та правової системи України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін» була проведена11.04.2019 р.

В Університеті державної фіскальної служби України відбувся круглий стіл «Розвиток національної економіки та правової системи України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін». Захід провели в рамках 18-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції з метою залучення студентів до обговорення проблем національної економіки та правової системи України. 

Участь в інтернет-конференції взяли 170 студентів, курсантів та молодих вчених із провідних закладів вищої освіти України, а саме: Київського національного торговельного-економічного університету, Національної академії Служби безпеки України (м. Київ), Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Національного авіаційного університету (м.Київ), Відкритого міжнародного університету розвитку «Україна» (м. Київ), Вінницького ННІ економіки Тернопільського економічного університету.

У рамках круглого столу було заслухано виступи студентів, які звучали  англійською, німецькою та французькою мовами, а також визначено найкращі доповіді. Серед них:

 1. Аліна Мельниченко, тема доповіді: «The essence of human information rights in the information society»;
 2. Віктор Бізбіз, тема доповіді: «International ethics code of accountants»;
 3. Дарина Старинець, тема доповіді: «Modern customs in Great Britain»;
 4. Ярослав Винокуров, тема доповіді: «Property taxation in Ukraine: advantages, disadvantages and reform perspectives»
 5. Дарина Вериженко, тема доповіді: «The way of overcoming obstacles of the eurointegration to European Union»;
 6. Анастасія Черепок, тема доповіді: «Trends in the development of customs in Poland»;
 7. Анастасія Нікончук, тема доповіді: «Freedom to pits or possibilities of balancing the development of territorial communities»;
 8. Софія Відливана, тема доповіді: «Tatsächliche probleme und anweisungen für die reform des vereinfachten steuersystems in der Ukraine».

Варто зазначити, що круглий стіл відбувся в рамках декади Навчально-наукового інституту гуманітарних наук. За результатами заходу учасники отримали Грамоти за активну участь у роботі круглого столу.

28.11.2019 р. кафедрою сучасних іноземних мов було проведено круглий стіл «New Models of Economic and Legal Development: Problems and Prospects»  за участі студентів і курсантів Університету. Загальна кількість учасників – 31 особа. Серед представлених робіт було вибрано найкращі, з якими студенти та курсанти ННІ права, ННІ обліку, аналізу та аудиту, ННІ економіки, оподаткування та митної справи, факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції узяли участь у роботі круглого столу. Студенти і курсанти виступали англійською та  німецькою мовами. Усі виступи супроводжувалися презентаціями.

Питання, які висвітлювали студенти у своїх виступах, стосувалися причин інтернет-піратства, проблем і перспектив розвитку інтелектуального права, порушень права інтелектуальної власності, захисту торгової марки і логотипу, змін у законодавстві розвинутих країн, що стосуються захисту інтелектуальної власності,  розглядались нові моделі економічного і правового розвитку,  тощо.

У номінації – «Найкращий спікер круглого столу» перемогли студенти:

Дворовий А., Ганько А., Паламарчук О., Коцур Ю., Федорова Т., Бойко Л.,  Панчук Д., Мальчік Д.

З найкращими презентаціями призові місця посіли  студенти:  

Панчук Д., Федорова Т., Коцур Ю., Паламарчук О., Бойко Л., Гнатів О.

Найкращими модераторами заходу були відзначені: Стойкова Л. та Федорова Т.

Виступи дали поштовх жвавій дискусії, в якій узяли участь усі присутні. Були поставлені питання щодо сучасних змін у законодавстві України та інших країн у сфері захисту авторського права, торгової марки, інтелектуальних інтернет-ресурсів та розважального інтернет-контенту.

16 травня 2019 р. кафедра сучасних європейських мов провела науково-методичний семінар «Інноваційні технології у вивченні іноземних мов: вимоги сьогодення». У заході взяли участь викладачі іноземних мов провідних вищих закладів освіти України: Університету державної фіскальної служби України, Національної академії служби безпеки України, Національної академії внутрішніх справ, Вінницького ННІ економіки Тернопільського економічного університету, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ та Київського національного лінгвістичного університету.

Учасники науково-практичного семінару дійшли висновку, що у процесі навчання та викладання іноземних мов викладач має поєднувати традиційні методи і підходи з новітніми інноваційними тенденціями, що значно підвищить рівень володіння іноземними мовами студентів та всіх, хто бажає вивчати мову. 

Протягом 2019 р. викладачі кафедри взяли участь у роботі низки міжнародних конференцій та всеукраїнських науково-комунікативних заходів (конференції, круглі столи, семінари тощо):

 1. ІХ Міжвузівська науково-практична інтернет-конференція, Національна академія внутрішніх справ, Київ, (25 квітня 2019 року); 
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями модернізації фінансово-економічної системи держави, регіонів, підприємств, організацій» м. Вінниця, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету (квітень 2019 року);
 3. Онучак Л.В пройшла підготовку при Британській Раді в Україні (British Council of Ukraine) щодо сучасних методів та організації освітнього процесу з отриманням відповідного сертифікату ( квітень 2019 p.); 
 4. Нечаюк І.О. отримала атестат доцента кафедри сучасних європейських мов від 23 квітня 2019 №002313 (квітень 2019 p.); 
 5. Онучак Л.В. Міжнародна наково-практична конференція «Нові концепції викладання у світлі інноваційних  досягнень європейської дидактики вищої школи» (жовтень 2019); 
 1. Онучак Л.В. Міжнародна наково-практична конференція «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права»  (квітень 2019); Дячук О. В. Науково-практична конференція «Ad orbem per linguas. До світу через мови» (березень 2019);
 2. Нечаюк І. О.В Міжнародна науково-практична конференція «ALTE/Council of Europe LIAM» (жовтень 2019);
 3. Дема Н. С. Науково-практична інтернет-конференції «Latin borrowings inenglishlegalterminology» (квітень 2019);
 4. Присяжнюк О.М. Науково-практична конференція «Світова велич генія Т.Г.Шевченка» (березень 2019);
 5. Присяжнюк О.М Науково-практична конференція «Концепти візуально-акустичної перцепції у ранніх творах Тараса Шевченка» (березень 2019); 
 6. Савченко А.П. Науково-практична інтернет-конференція «Інтелектуальні чинники та нові інноваційні технології у викладанні іноземних мов» (квітень 2019);
 7. Шапошник Г.Г. Науково-практична інтернет-конференція «Тестовий контроль знань студентів на заняттях німецької мови» (квітень 2019);

13.Волкова Л.В. Міжнародна науково-практична конференція «Полікультурна компетентність студентів як стандарт освіти європейського виміру» (квітень 2019);

 1. Пернарівська Т.П. Міжнародна конференція «The Confident and Competent Teacher: Supporting Educational Reform» (квітень 2019);
 1. Присяжнюк О.М. Науково-практична конференція «Концепти візуально-акустичної перцепції у ранніх творах Тараса Шевченка» (березень 2019);
 2. Присяжнюк О.М. Наукова конференція студентів і молодих учених «Молодь: освіта, наука, духовність» (квітень 2019);
 3. Гужва Г. С. І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції» (лютий  2019);
 4. Гужва Г. С. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи» (травень  2019).

Наукові праці, опубліковані у зарубіжних виданнях, які індексуються науко-метричними базами SCOPUS, Web of Science Core Collection:

 1. Пернарівська Тетяна Петрівна“Grammar translation and direct methods in teaching English in the educational institution with specific conditions of study.”The Journal of Social Sciences Research ISSN(e): 2411-9458, ISSN(p): 2413-6670 Special Issue. 5, pp: 529-534, 2018.
 1. Нечаюк Інна Олексіївна / Innovative approaches to testing and teaching  English for Specific Purposes. Computer assisted language learning via computer-Assisted language testing Marnanimitas/ Journal of Interdisciplinary Research. 2018 Web of Science Core Collection.

Участь кафедри журналістики, української словесності та культури у лонгітюдному дослідженні EJTA

Участь у лонгітюдному дослідженні EJTA – опитуванні

викладачів факультетів журналістики

щодо бачення ролі, цінностей, професійних кваліфікацій журналістів

 На запрошення колег із Факультету журналістики ЗНУ, який є партнером великого європейського проєкту Erasmus+ KA2 DESTIN з розвитку журналістської освіти, викладачі кафедри журналістики, української словесності та культури долучилися серйозного міжнародного дослідницького проєкту. Разом з 10 українським вишами у ньому беруть участь і 10 європейських партнерів. Серед них відома Європейська асоціація викладачів журналістики EJTA – European Journalism Training Association. Президент професор Ніко Дрок запросив через координаторку проєкту К. Сіріньок-Долгарьову усі українські ЗВО, де викладається журналістика, до співпраці. Ми охоче погодилися. EJTA у лютому/березні проводитиме велике глобальне дослідження під назвою «Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st century». Це лонгітюдне дослідження, яке декілька років тому розпочала EJTA – опитування викладачів факультетів журналістики щодо їхнього бачення ролі, цінностей, професійних кваліфікацій журналістів. Донині Україна не входила у список 28 країн, де проводилося таке опитування. DESTIN відкрив викладачам українських журналістських вишів можливості ширшої співпраці, зацікавив європейських колег і тепер вони прагнуть долучити Україну до цього дослідження. Його результати будуть презентовані на Світовому конгресі журналістської освіти в Пекіні 2022 (World Journalism Education Congress) та детальний звіт буде представлено на сайті EJTA. Кожен університет-учасник отримає доступ до своїх результатів і зможе їх теж науково опрацювати. Участь у таких заходах сприятиме удосконаленню якості освітньої програми для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським), а в майбутньому – і за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.