Войтенко Олена Василівна – гарант освітньо-професійної програми «Психологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, доцент кафедри психології та соціології, кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, доцент.

Закінчила у 1995 році Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (спеціальність – російська мова і література – учитель російської мови та літератури).

  Тема дисертації: «Розвиток регулятивних функцій пам’яті в процесі літературної творчості молодших підлітків».

Наукові видання та методичні матеріали викладача:

Наукові видання та методичні матеріали викладача.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи: 25 років.

Підвищення кваліфікації та стажування: ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/002744-18 за програмою «Психологія», 21 вересня 2018 р.;

Стажування у Західно-Фінлядському коледжі м. Гуйттінен з 04.03 по 08.03 2019 року, сертифікат № 08032019/46.

Модулі та дисципліни: Загальна психологія, Економічна психологія, Юридична психологія, Психологія екстремальних ситуацій, Соціальна психологія, Історія психології, Вікова психологія, Психологічна корекція, Практикум із групової психокорекції, Вікова фізіологія та валеологія. 

Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:

Член редакційної колегії міжнародного видання «Behavior Studies in Organizations» http://eurokd.com/journal/jd/9

Член наукового комітету Міжнародної конференції «6th International Conference and Workshop on Management Studies (ICMS) Dubai, April 17-18, 2020» http://eurokd.com/conferencepage/cpc/4

Профіль викладача у Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/

https://publons.com/researcher/3300215/elena-voitenko/

https://orcid.org/0000-0002-9407-4574

 

Психологія

 Навчальні дисципліни за вибором рік вступу 2017

 Навчальні дисципліни за вибором рік вступу 2018

 Навчальні дисципліни за вибором рік вступу 2019

 Вікова психологія

 Геронтопсихологія

 Демографія

 Ділова іноземна мова

 Економічна психологія

 Електоральна психологія

 Етнопсихологія

 Комунікативна психологія

 Кризове консультування

 Культура ділового спілкування

 Математичні методи в психології

 Менеджмент

 Менеджмент підприємницької діяльності

 Методика викладання психології

 Методика проведення психологічної експертизи

 Політична психологія

 Психокорекція

 Психологічна служба в системі освіти

 Психологічне консультування

 Психологія економічної діяльності

 Психологія комунікативного впливу

 Психологія кризи

 Психологія сім’ї

 Психологія стресу

 Релігієзнавство

 Риторика

 Самомнеджмент

 Сексологія

 Сімейне консультування

 Соціально-психологічний тренінг

 Соціоекологія

 Соціологія

 Соціологія кар’єри

 Статистичний аналіз та моделювання психол.процесів

 Сучасні комунікативні технології в професійній діяльності

 Сучасні психотехнології в професійній діяльності працівників ДФСУ

 Управління персоналом

Інші освітні програми


014_ОПП_Середня освіта (Історія.Правознавство)


Силабус_ Комунікативні процеси в навчанні


014_ОПП_Середня освіта математика


Силабус_ Комунікативні процеси в навчанні


017_ОПП_Фізична культура і спорт


Силабус_ Комунікативні процеси в навчанні

Силабус__Психологія лідерствау

Силабус__Педагогіка освітнього процесу


051_ОПП_Управління бізнес-процесами на підприємстві


Силабус_Психологія та педагогіка вищої школи


071_ОПП_Облік і оподаткування


Силабус_Методика викладання та інноваційні технології у педагогіці (тренінг)


071_ОПП_Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика


Силабус_Соціологія кар’єри

Силабус_Сучасні психотехнології в професійній діяльності працівників органів, які здійснюють контрольні функції


072_ОПП_Управління процесами у сфері банківського бізнесу


Силабус_ Психологія та педагогіка вищої школи


072_ОПП_Фіскальне адміністрування


Силабус_ Психологія та педагогіка вищої школи


072_ОПП_Фінанси, банківська справа та страхування


Силабус_Конфліктологія_072


072_Управління фінансовою та страховою діяльністю


Силабус_ Психологія та педагогіка вищої школи


076_ОПП_Економіка та організація підприємницької діяльності


Силабус_Соціологія кар’єри


076_ОПП_Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності


Силабус_ Психологія та педагогіка вищої школи

Силабус_Психологія управління інноваціями

Силабус_Психологія бізнесу


076_ОПП_Управління фінансовою та страховою діяльністю


Силабус_Психологія та педагогіка вищої школи

Психологія

 Навчальні дисципліни рік вступу 2017 денна, заочна

 Навчальні дисципліни рік вступу 2018 1рік 10 міс.заочна

 Навчальні дисципліни рік вступу 2019 денна

 Арттерапія

 Безпека життєдіяльності

 Випускний кваліфікаційний екзамен

 Вікова фізіологія та валеологія

 Вступ до спеціальності

 Дефектологія

 Діагностика та корекція девіантної поведінки

 Ділова іноземна мова

 Ділова українська мова

 Екологія

 Експериментальна психологія

 Загальна психологія

 Іноземна мова за проф.спрямуванням

 Інформатика

 Історія психології

 Історія України європейський вимір

 Клінічна психологія

 Культура українського народу

 Ознайомлювальна практика

 Основи анатомії та фізіології нервової системи

 Патопсихологія

 Педагогічна психологія

 Персонологія

 Політологія

 Правознавство

 Практикум з групової психокорекції

 Психодіагностика

 Психодіагностична практика

 Психокорекційна практика

 Психологія впливу

 Психологія екстремальних ситуацій

 Психологія іміджу

 Психологія конфлікту

 Психологія особистості

 Психологія творчості

 Психологія управління

 Психотерапія

 Реабілітаційна психологія

 Соціально психологія

 Соціально-психологічна відповідальність

 Фізичне виховання

 Філософія

 Юридична психологія

Стейкхолдери

 Рецензія лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин інституту соціальної та політичної психології НАПН України на ОПП “Психологія. Психологія бізнесу” другого (магістерського) рівня

 Рецензія факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка на ОПП “Психологія. Психологія бізнесу” другого (магістерського) рівня

 Рецензія управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області

 Рецензія метод.комісії практичних психологів та соціальних педагогів системи освіти Бучанської ОТГ

Обговорення стейкхолдерами змін до ОПП

Рецензія менеджера з інвестицій ТОВ ДТЕК СЕРВІС на ОПП “Психологія. Психологія бізнесу” другого (магістерського) рівня

Рецензія Рецензія Київської філії Української Спілки Психотерапевтів

Рецензія центру науково-прикладних і навчальних технологій МАЛЕС на ОПП другого (магістерського) рівня “Психологія. Психологія бізнесу”

Рецензія здобувача вищої освіти на ОПП другого (магістерського) рівня “Психологія. Психологія бізнесу”

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства

Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства

Інформ.лист Студентська науково-практична конференція

Інформ.лист VІ Міжнародна науково-практична конференція

Збірник тез “Податковго конгресу” 2019

Програма VI Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства

Програма V Міжнародної науково-практичної конференції-

 Програма податкового конгресу

 Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичної конференції 2016

 Збірник наукових праць 2013

 Збірник наукових праць 2014

 Збірник наукових праць 2015

 Збірник наукових праць 2016

 Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу 2017

 Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу 2018

 Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу 2019

Наукові дослідження кафедри здійснюються за тематичним напрямком «Соціологічні та психологічні проблеми особистісно-професійної динаміки сучасного студентства», термін виконання якого: початок – 01.09.2018р., закінчення – 01.09.2021р. Об’єктом дослідження виступає особистісно-професійна динаміка молодіжної когорти в сучасному українському суспільстві. Предметом дослідження виступають соціологічні та психологічні технології професійної соціалізації сучасної молоді в контексті впровадження моделі конкурентоздатного фахівця.
Метою дослідження є обґрунтування та розробка науково-практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення технологій професійної соціалізації сучасного студентства шляхом виявлення тенденцій особистісно-професійної динаміки сучасної молоді.
Наукова робота студентів є одним із пріоритетних напрямків науково-педагогічної діяльності кафедри. Організовано  постійно діючий студентський науковий гурток «Клуб соціально-психологічних досліджень «Інсайт» Університету ДФС України. Керівник клубу – Льовкіна О.Г., д.філос.н, професор, завідувачі кафедри психології та соціології, Мустафаєв Г.Ю, к.психол.н., доцент, професор кафедри.
Учасники клубу залучаються до всіх комунікативних заходів, в яких беруть участь співробітники кафедри, зокрема, щорічно проводиться студентська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасності в контексті  соціально-психологічного знання».
Щорічно проводиться Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства».
Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі Всеукраїнських, міжвузівських конференціях, круглих столах.

Кафедра психології та соціології запрошує усіх бажаючих на Тренінг з профілактики суїцидів, на якому учасники дізнаються: хто такий гейткіпер і яка його роль у суспільстві, якою є статистика суїцидів в Україні, хто відноситься до групи ризику; по яких ознаках можна передбачити, що людина знаходиться у суїцидальній кризі, і, звичайно,  їй можна допомогти.

Сьогодні, 04.10.2021 року о 08:20 в дистанційному форматі було проведене відкрите лекційне заняття кандидата психологічних наук, старшого викладача кафедри психології та соціології Заушнікової Марини Юріївни на тему: «Особистісні детермінанти підприємництва» з навчальної дисципліни: «Економічна психологія» для академічних груп ФБі-21-1, ФБД-21-2.

На сьогодні спостерігається тенденція поєднання економічної психології з різними сферами її практичного застосування, зокрема з підприємницькою діяльністю. Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» були ознайомлені із основними поняттями теми, такими як: «особистісні детермінанти підприємництва», «готовність до ризику», «інноваційність», що виступають детермінантами підприємницької діяльності. Ця галузь діяльності розвивається досить інтенсивно і необхідно розуміти якими якостями повинен володіти підприємець та яким чином ці якості впливатимуть на його економічну поведінку. Тому особливої актуальності набуває економічна психологія, в межах якої проводяться дослідження у напрямі пошуку нових економічних методів та засобів впливу на психологію людини, яка стає важливим об’єктом управління.

30 січня 2021 р. відбувся день відкритих дверей кафедри  психології та соціології ННІГН УДФСУ у межах якого буде проведено знайомство з особливостями навчання за спеціальністю 053 «Психологія», науково-педагогічним складом кафедри та умовами вступу (доповідала кандидат наук державного управління, доцент кафедри Людмила Антонівна Весельська) та було проведено майстер-клас на тему: «Управління поведінкою в конфлікті» (ведуча:   кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедра Світлана Олександрівна Дєніжна).

30 січня 2021 р. о 10:45 годині запрошує усіх бажаючих на комунікативні заходи в межах Дня відкритих дверей кафедри психології та соціології ННІГН УДФСУ у межах якого буде проведено знайомство з особливостями навчання за спеціальністю 053 «Психологія», науково-педагогічним складом кафедри та умовами вступу здійснить кандидат наук державного управління, доцент кафедри Людмила Антонівна Весельська та буде проведено майстер-клас кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедра Світлани Олександрівни Дєніжної «Управління поведінкою в конфлікті».

19 грудня 2020 р. на 10:45 год. відбувся  День відкритих дверей кафедри психології та соціології ННІГН УДФСУ. Руслан Арсенович Калениченко, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри познайомив із особливостями навчання за спеціальністю 053 «Психологія», науково-педагогічним складом кафедри та умовами вступу. Доктор психологічних наук, професор, професор кафедри Людмили Василівни Романюк провела ворк-шоп на тему: «Психологія наших цінностей».

Було проведено майстер-клас на тему: «Арттерапевтичні техніки як засіб профілактики та подолання стресу» (ведуча: Ірина Овдієнко, к.психол., доцент)

19 грудня 2020 р. на 10:45 год. відбувся День відкритих дверей кафедри психології та соціології ННІГН УДФСУ. Руслан Арсенович Калениченко, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри познайомив із особливостями навчання за спеціальністю 053 «Психологія», науково-педагогічним складом кафедри та умовами вступу. Доктор психологічних наук, професор, професор кафедри Людмили Василівни Романюк провела ворк-шоп на тему: «Психологія наших цінностей».


Шановні старшокласники!

 Кафедра психології, педагогіки та соціології запрошує 19 грудня о 10.30 усіх, хто любить і цікавиться психологією, а також планує пов’язати із нею майбутнє життя на ворк-шоп доктора психологічних наук, професора, професора кафедра Людмили Василівни Романюк «Психологія наших цінностей».

Руслан Арсенович Калениченко, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри познайомить вас із особливостями навчання за спеціальністю 053 «Психологія», науково-педагогічним складом кафедри та умовами вступу.

Програма заходу

10.00. реєстраціяучасників, вітальне слово за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/12PoLnrwRRbCbwl5KdGVEzEIQQAoQSSrIyQrQbXjWYyk/edit

10.30 Ворк-шоп «Психологія наших цінностей»: http://org.nusta.edu.ua/b/adm-n47-tqn

11 грудня 2020 р. на 14:45 год. відбувся  День відкритих дверей кафедри психології та соціології ННІГН УДФСУ у межах якого
було проведено майстер – клас «Візуальна психодіагностика емоційного стану особистості» (ведуча: Ірина Пєтухова, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри).

Кафедра психології, педагогіки та соціології щиро вітає 

Белецьку Марію Олександрівну, здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, групи ПСБ 18-1 із нагородженням у номінації «Найкращий студент Університету».

Бажаємо професійних звершень, успіхів у навчанні, подальшої особистісної трансформації та задоволення від обраного фаху.

28 листопада 2020 року у теплій та невимушеній атмосфері відбувся  День відкритих дверей кафедри психології та соціології ННІ гуманітарних наук. 

Майбутні абітурієнти мали можливість переглянути відеоролик з презентацією ННІ гуманітарних наук, який презентує директор Є. Суліма, доктор філософських наук, професор

https://www.youtube.com/watch?v=6PHeJkur1XE&ab_channel

та бути учасниками ворк-шопу на тему: «Значення емоційного інтелекту для гармонійного розвитку особистості»(ведуча Л. Клевець,  кандидат психологічних наук, доцент кафедри) і поринути у чарівний арт-терапевтичний простір під час майстер-класу на тему:  «Арт-терапевтичні технології у професійній діяльності психолога» (ведуча: М. Заушнікова, старший викладач кафедри).

14.11.2020 року відбувся онлайн тренінг “Психотехнології ефективного спілкування” для старшокласників. У форматі он-лайн спілкування учасники дізналися від тренерів Олени Войтенко і Ірини Овдієнко як привертати і утримувати увагу співрозмовника, розширили знання про невербальні засоби комунікації. Чекаємо випускників шкіл  на наступних зустрічах!

Кафедра психології та соціології запрошує 31 жовтня о 10.00 на День відкритих дверей

Запрошуємо на навчання за спеціальністю 053 “Психологія

17 жовтня 2020 року відбувся День відкритих дверей спеціальності 053 «Психологія», ня якому доцент кафедри психології та соціології Світлана Олександрівна Дєніжна познайомила старшокласників із сучасними тенденціями у світі психології, особливостями професії: її сильними сторонами і професійними ризиками, можливостями подальшого працевлаштування, представила науково-педагогічний склад кафедри, перелік навчальних дисциплін, які вивчатимуть майбутні здобувачі вищої освіти. Познайомила з усіма можливостями, які надають Університет і ННІ гуманітарних наук для якісного і комфортного навчання.

Випускник кафедри психології та соціології Володимир Хоменко розширив уявлення майбутніх психологів про можливості працевлаштування за спеціальністю у сучасному професійному світі. 

Шановні старшокласники, якщо ви зацікавлені в професії психолог, маєте стійку внутрішню мотивацію до її опанування, запрошуємо на навчання за спеціальністю 053 «Психологія».

Онлайн заходи кафедри психології та соціології до дня відкритих дверей 20.05.2020

Онлайн заходи до дня відкритих дверей 20.05.2020

Кафедра психології та соціології взяла участь у Всеукраїнському круглому столі «Роль гуманітарної складової в глобалізованому суспільстві», який відбувся в навчально-науковому інституті гуманітарних наук 18 травня 2020 року.

Кафедра психології та соціології взяла участь у Всеукраїнському круглому столі «Роль гуманітарної складової в глобалізованому суспільстві», який відбувся в навчально-науковому інституті гуманітарних наук

Відбувся Молодіжний Податковий конгрес. Кафедра психології та соціології підготувала до участі в Конгресі здобувачів вищої освіти.

Відбувся Молодіжний Податковий конгрес (20.05.2020)

Як проходить практика у здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Практика у здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Заходи кафедри психології та соціології, присвячені Дню науки

Заходи до Дня науки

Заходи кафедри психології та соціології в межах Податкового конгресу

Кафедра психології та соціології прагне надати майбутнім фахівцям практичні навички не лише під час проходження практики, але й під час комунікативних заходів, які проводяться в УДФСУ.

Зокрема, в межах Податкового конгресу 2019 року було проведено майстер класи психологів-практиків: 

  1. Медвідь Б. М. ЗБАЛАНСОВАНІ СТРАТЕГІЇ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ:  МЕТОД СИСТЕМНИХ РОЗСТАНОВОК ТА ПОЛЬОВІ ПРАКТИКИ 
  2. Макієнко Н. О., стейкхолдером ОПП спеціальності 053 «Психологія», ПСИХОЛОГІЧНЕ МАНІПУЛЮВАННЯ  СВІДОМІСТЮ У СФЕРІ РЕКЛАМИ 

14 листопада 2019 року в межах клубу соціально-психологічних досліджень «ІНСАЙТ» кандидатом педагогічних наук, доцентом, доцентом кафедри психології та соціології Іриною Пєтуховою було проведено майстер-клас «Дефрагментація травми», під час якого здобувачі вищої освіти мали змогу засвоїти практичні навики виходу зі складних життєвих ситуацій.

5 листопада 2019 року здобувачі вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» стали учасниками семінару-тренінгу Наталії Книшоїд «Комплексний підхід у розв’язанні проблем насилля», де мали змогу розібратися з поняттями «патронат», «мобільні бригади», «система шелтерів». Ознайомились з видами насилля, факторами та індикаторами.

28 жовтня 2019 року здобувачі вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» взяли участь у розвитковому занятті на тему «Командоутворення» у класі С соціальної спортивної школи «Реал Мадрид» міста Ірпінь, де познайомились з діяльністю психолога Нелі Тройчук в рамках нового соціального проекту.

3 жовтня 2019 року здобувачі вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» в межах ознайомлювальної практики мали змогу продіагностувати першокласників ЗОШ № 5 м. Буча на предмет їх адаптації до навчання у школі. Багато нових емоцій викликала перша спроба обраної професії.

Пропонуємо вашій увазі відео, де показано матеріально-технічне забезпечення.

«Екскурсія Навчально-науковим інститутом гуманітарних наук», який презентує директор ННІ гуманітарних наук, д.філос. н., професор Євген Суліма.Відео за посиланням. 

Міжнародна діяльність кафедри 2020-2021


В УДФСУ відбулася лекція «Людські Цінності: Теорії та Оцінювання»

6 травня 2021 року доктором психологічних наук, професором кафедри психології та соціології Людмилою Романюк було проведено публічну інтерактивну лекцію на тему: «Людські Цінності: Теорії та Оцінювання». Лекція відбулася у межах програми міжнародного стажування та обміну Erasmus+ та за співпраці Університету Миколаса Ромеріса (Mykolas Romeris University), Інституту психології (Вільнюс, Литва).

Також під час стажування професором Людмилою Романюк планується організувати та реалізувати проєкт: «Цінності та благополуччя, як показники психічного здоров’я: умови поліпшення та методи впровадження з використанням освітніх компонентів бізнес-психології», що дозволить здійснити обмін досвідом із литовськими колегами та працювати з оновленою Освітьо-професійною програмою «Психологія. Психологія бізнесу».


Гостьова лекція О.Синовець


Кафедра Психології  та соціологіі ННІ гуманітарних наук УДФС Украіни взялася за реалізацію амбітного завдання створення спільно з литовскими колегами освітньої програми подвійного диплома магістра в межах міжнародного освітньо-наукового проєкту.
В ході робочої зустрічі обговорювали міжнародну освітню й наукову співпрацю між вищими закладами освіти для підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем із можливістю отримання майбутніми магістрами подвійного диплому.
Під час зустрічі акцентувалася увага на альтернативних мовах викладання, форматі навчання з урахуванням викликів коронакризи.
Навчання за спільною програмою магістратури триватиме 2 роки в Литві й Україні з використанням дистанційного формату за необхідності.
Це унікальна програма, якої ще не було не тільки в Україні й Прибалтиці, а й на всьому пострадянському просторі, у Східній та Центральній Європі, що пропонується як англійською, так і альтернативними мовами, дозволяючи студентам отримати подвійний диплом двох університетів. Студенти з різних куточків світу, які орієнтовані на якісне навчання не лише в Литві та Україні, але і в країнах Західної Європи, знайдуть програму для них підходящою.

Долучайтеся

                  


На шляху інтернаціоналізації освіти

17 вересня 2020 року відбулася робоча зустріч директора ННІ гуманітарних наук Є. Суліми спільно з керівником міжнародного відділу УДФСУ А. Божковим, представниками кафедри психології та соціології  з проректором  Варшавського університету менеджменту «COLLEGIUM HUMANUM» (Республіка Польща, м. Варшава) Т.Голопичем. 

Предметом обговорення стало міжнародне співробітництво між двома вищими закладами освіти в контексті підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем   і можливості отримання майбутніми магістрами з психології подвійного диплому. 

Під час зустрічі обговорювалися питання формату навчання, мов викладання, вартості освітніх послуг.

Є. Суліма закцентував увагу на тому, що гуманітарний інститут готовий до викликів сучасної професійної спільноти і робить все можливе для того, аби наші здобувачі мали змогу вийти за межі вітчизняного освітнього простору  і набути сучасних професійних знань у кращих університетах Європи.

Учасники переговорів намітили перспективи подальшої співпраці, де наступним кроком стане підписання рамкової угоди між вищими навчальними закладами.

Діяльність Юнацької школи у 2021-2022 рр.

Кафедра психології та соціології запрошує учнів 8-11 класів, здобувачів вищої освіти до Юнацької школи «Майбутній психолог». Заняття відбуватимуться один раз на місяць у он-лайн форматі за сталим посиланням: http://org.nusta.edu.ua/b/adm-n47-tqn.

Перше засідання розпочнеться 21 вересня 2021 року о 17.00 за темою «Самооцінка особистості та технології корекції».

Засідання клубу організовує кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціології Любов Миколаївна Клевець.

По закінченню юнацької школи учасники, які відвідали усі засідання отримають сертифікат учасника юнацької школи «Майбутній психолог»

План-графік засідань юнацької школи

«Майбутній психолог»

Дата, часТематика
21.09.2021 17.00Самооцінка особистості та технології корекції
19.10.2021 17.00Адаптація як умова збереження психологічного здоров’я  особистості
16.11.2021 17.00Роль мотивації у житті особистості
21.12.2021 17.00Психологічні засади ефективного спілкування
18.01.2022 17.00Значення емоційного інтелекту для особистісної та професійної сфери особистості
15.02.2022 17.00Здоровий егоцентризм як ознака особистісної ефективності самовдосконалення
15.03.2022 17.00Психосоматика: тандем психіки і тіла
19.04.2022 17.00Закон «Синергії» для  духовного розвитку людини
17.04.2022 17.00Самовиховання як основний метод вдосконалення людини

Реєстрація учасників юнацької школи: https://forms.gle/DdbPtLc1FCojBamGA

6 засідання клубу: лютий 2022

22.02.2022 року на кафедрі психології, педагогіки та соціології Державного податкового університету відбулося засідання психологічного клубу «Інсайт». До уваги численної аудиторії доцент кафедри Дєніжна Світлана Олександрівна пропонувала інформацію для роздумів на актуальну тему сучасного суспільства: «Гендерне насильство: причини та наслідки».

Адже гендерна проблематика посідає одне з провідних місць у переліку глобальних проблем людства, зокрема серед таких, як: мир, бідність, екологія, демографія. Здійснений аналіз історично складеної гендерної нерівності свідчив про необхідність дослідження причин, видів і наслідків гендерної дискримінації. Розглядались нормативно-правові та міжнародні акти, спрямовані на подолання гендерної нерівності, боротьби з незаконними організаціями торгівлі людьми та іншими неправомірними діями.

Дєніжна С.О. наголосила, що існуючі гендерні стереотипи є проявом психологічної неграмотності людей, що, безперечно, потребує організації та проведення відповідних профілактичних і корекційних заходів в окресленому напрямі. Відтак, практична складова проведеного заняття включала: ознайомлення учасників з діагностичним інструментарієм дослідження ґендерних установок особистості: методикою визначення ступеня відповідності /невідповідності існуючим ґендерним стереотипам; поради щодо психологічної допомоги жертвам гендерного насильства; рекомендації для проведення корекційної роботи з постраждалими.

Різноаспектне висвітлення гендерної проблематики дозволило присутнім багатогранно осмислити поставлену проблеми, ознайомитись з психологічними вказівками для запобігання та корекції наслідків гендерного насильства.

4 засідання клубу: грудень 2021

2 грудня на засіданні клубу соціально-психологічних досліджень «Інсайт» здобувачі вищої освіти і всі, хто цікавиться психологією познайомилися із цінностями, їх роллю і місією у житті особистості. Спікер заходу – Людмила Романюк, доктор психологічних наук, професор,  професор кафедри психології, педагогіки та соціології організувала дискусію серед здобувачів вищої освіти спеціальностей 053 «Психологія», 081 «Право» з метою обміну думками щодо значення цінностей для особистісного і професійного зростання.

3 засідання клубу: листопад 2021

24 листопада об 11:30 кафедра психології та соціології організувала майстер-клас психотерапевта Олени Москвітіної «Як запросити гроші у своє життя». Захід відбувся в межах діяльності Клубу соціально-психологічних досліджень ІНСАЙТ. Організувала комунікативний захід Олена Льовкіна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри психології та соціології.

До клубу завітало 48 учасників майстер-класу, серед яких – майбутні психологи (бакалаври та магістри), правники, міжнародні економісти. Із задоволенням взяли участь у заході і науково-педагогічні працівники кафедри психології та соціології, психологи Ірпінського регіону, представники адміністрації Навчально-наукового інституту гуманітарних наук.

Традиційно, майстер-клас пройшов у невимушеній, доброзичливій атмосфері, учасники мали змогу отримати досвід медитації. Не зважаючи на дистанційну форму заходу, учасники демонстрували неабияку активність, вели конструктивний діалог із психотерапевтом Оленою Москвітіною. Сподіваємося, що після даного заходу всі учасники покращать власний фінансовий стан та зроблять великий крок в напрямі формування психологічної рівноваги.

2 засідання клубу: жовтень 2021

Продуктивно, не зважаючи на он-лайн формат пройшов тренінг «Профілактика суїцидів» у межах діяльності клубу соціально-психологічних досліджень ІНСАЙТ.

Ведуча тренінгу – Ірина Олексіївна Пєтухова, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри психології та соціології познайомила учасників із причинами виникнення суїцидальних думок і намірів, проаналізувала насторожуючі ознаки того, що людина знаходиться у кризі і захисні механізми. Учасники навчилися говорити про суїцид, засвоїли алгоритм допомоги людям у суїцидальній кризі, познайомилися із переліком установ, у яких надається фахова підтримка.

Навчання сьогодні може врятувати чиєсь життя завтра…

1 Засідання клубу: вересень 2021

Активно та офлайн розпочався навчальний рік на кафедрі психології та соціології ННІ гуманітарних наук УДФСУ!

09 вересня 2021 р. відбувся майстер-клас на тему: «Використання проективного тесту «Гомункулус» у роботі практичного психолога» (ведуча – Марина Юріївна Заушнікова, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та соціології).

Майстер клас пройшов у теплій, дружній атмосфері. Матеріал тесту був цікавим і корисним. Учасники майстер-класу були ознайомлені із історією створення гомункулуса та змістом методики, її сферами застосування для різних категорій клієнтів та запитів. Захопливою для учасників виявилися робота по створенню власного «Гумункулуса» та інтерпретації результатів.

1 липня у Податковому пройде Фотовиставка “Розстріляна Альма-матер”

1 липня у Державному податковому університеті відбудеться фотовиставка світлин Університету, який в березні розстріляли російські окупанти. Мета – збір коштів для відбудови вишу. Захід пройде на площі біля корпусу С. Будуть представлені роботи фотографів Каріни Нагорної, Олега Гриба та Сергія Ніколайця, зроблені після звільнення Ірпеня від російських окупантів. Світлини показують життя до та після вторгнення […]

Податковий університет випустив 114 дипломованих бакалаврів з фінансів та цифрових технологій

Сьогодні до Державного податкового університету завітали випускники, батьки та гості. Перші – щоб отримати довгоочікувані дипломи, інші – привітати випускників з важливою подією у житті. Випускний в умовах війни – це попередження про необхідність бігти в укриття при звуках повітряної тривоги, вшанування загиблих випускників хвилиною мовання та урочистості без масовості. В той же час – […]

Державний податковий університет та Університет «Вища школа економіки» (м. Бидгощ, Польща) співпрацюють задля перемоги, миру та розвитку

Сьогодні відбулася робоча зустріч керівництва Державного податкового університету та Університету «Вища школа економіки» (м. Бидгощ, Польща), під час якої обговорили важливі питання співраці. У зустрічі взяли участь: в.о. ректора ДПУ Валентина Унинець-Ходаківська, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної співпраці та інвестицій Василь Чмелюк, декан Факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту Наталія Зикун, в.о. директора Навчально-наукового ынституту […]

Випуск бакалаврів Факультету податкової справи, обліку та аудиту Державного податкового університету відбувся!

Традиційно, щороку у кінці червня, бакалаври Державного податкового університету отримують дипломи випускників та влаштовують з цього приводу урочистості. І 2022 рік не став виключенням. Сьогодні випускники Податкового отримали дипломи бакалаврів! 28 червня – особливий день, який попри усі труднощі зібрав разом неймовірних людей – випускників Факультету податкової справи, обліку та аудиту Державного податкового університету. Це […]
Всі новини та анонси

У Податковому розпочалася реєстрація на МКТ та МТНК для здобуття ступеня магістра

Майбутні МАГІСТРИ! Від сьогодні, 27 червня, до 18 липня (включно) Державний податковий університет проводить реєстрацію вступників для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК).   ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ Вступник на магістратуру у період з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року має надіслати на електронну адресу приймальної комісії Державного […]

25 червня випускники Податкового університету зберуться задля допомоги Альма-матер

25 червня 2022 року у Державному податковому університеті відбудеться розширене засідання правління Всеукраїнської Асоціації випускників та ветеранів НУДПСУ, організована за ініціативою Президента Асоціації. Унаслідок бойових дій, що точилися на території Ірпеня у березні цього року, Університет зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищений адміністративний корпус, частково пошкоджено ще п’ять корпусів. Значних руйнувань зазнали чотири гуртожитки, в яких […]

МАЙБУТНІ МАГІСТРИ! Не пропустіть!

Уже завтра ви отримаєте відповіді на всі запитання разом з #ДПУ Як працює вступ 2022? Коли подавати документи? Не розібралися з особливостями цьогорічного вступу? Маєте безліч запитань, вагань і хвилювань – тоді завтра на 13:00 нічого не плануйте! Долучайтеся до онлайн спілкування та отримайте фахову консультаційну допомогу з перших вуст: Приймальна комісія та Консультаційний центр з […]

Зустріч випускників ДПУ!

Дорогі випускники! Нагадуємо! Зустріч випускників відбудеться  4 червня 2022 року. Місце зустрічі: Державний податковий університет,  площа перед  корпусом С, вул. Університетська,  31, м. Ірпінь. Реєстрація  з 10.00. Початок об  11.00  у конференцзалі корпусу К. Пропонуємо переглянути відеопослання рідній Альма-Матер від випускників”