Охорона та захист цивільних прав

Управління господарсько-правовою діяльністю

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Перелік дисциплін Кафедри приватного права 2021-2022

Кафедра приватного права

 

 1. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності
 2. Актуальні проблеми приватного права
 3. Альтернативні способи захисту суб’єктивних прав
 4. Альтернативні способи захисту у бізнесі
 5. Договірне право
 6. Захист прав споживачів
 7. Медіаправо
 8. Медичне право
 9. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності
 10. Нотаріат України
 11. Освітнє право
 12. Основи цивільного права та процесу
 13. Основи юридичної клінічної практики
 14. Патентознавство та інтелектуальна власність
 15. Правнича риторика
 16. Правові основи фізичної культури і спорту
 17. Принципи та процедури судочинства (м.3 “Цивільне судочинство”)
 18. Римське приватне право
 19. Складання цивільно-правових документів
 20. Спадкове право
 21. Спортивне право
 22. Цивільне право України
 23. Цивільне право України (загальна частина)
 24. Цивільне право України (особлива частина)
 25. Цивільне процесуальне право України
 26. Цивільний процес України
 27. Цивільно-правовий захист прав споживачів
 28. Аграрне право (вибіркова, не вибрано)
 29. Актуальні питання господарського права
 30. Актуальні питання господарського судочинства (вибіркова, не вибрано)
 31. Альтернативні способи вирішення господарських спорів
 32. Господарське право України
 33. Господарське процесуальне право
 34. Корпоративне право
 35. Нормативно-правове забезпечення сфери публічних закупівель (вибіркова, не вибрано)
 36. Організація правової та претензійно-позовної роботи
 1. Основні засади регулювання відносин у сфері господарської діяльності
 2. Основні підходи та напрями модернізації господарського права та процесу(вибіркова, не вибрано)
 3. Правове забезпечення галузей та інститутів господарського права (вибіркова, не вибрано)
 4. Правове забезпечення інформаційної безпеки
 5. Правове регулювання зовнішньоекoномічної діяльності
 6. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності
 7. Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства
 8. Правове регулювання публічних закупівель
 9. Практика вирішення спорів господарськими судами різних інстанцій
 10. Принципи та процедури судочинства (м.4 “Господарське судочинство”)
 11. Проблеми правового регулювання господарських відносин в окремих сферах та галузях економіки
 12. Торгове право
 13. Управління корпоративними правами
 14. Земельне право
 15. Трудове право України
 16. Трудові спори

2021 рік

2020 рік

Вибіркові навчальні дисципліни

2019 рік

Вибіркові навчальні дисципліни

Актуальні проблеми права інтелектуальної власності

Медіаграмотність

Медіа право

Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою

Актуальнi питання судовоi експертизи

Європейський захист прав людини

Судова медицина і психіатрія

Міжнародні судово-експертні мережі

Міжнародно-правові механізми захисту прав людини

Порівняльне трудове право країн-членів ЄС

Складання цивільно-правових документів

Цивільна компаративна юриспруденція

Забезпечення виконання зобовязань

Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу

Актуальні питання митного законодавства

Регулювання спадкових правовідносин у нотаріальному процесі

Публічно-правова протидія корупції

Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності

Проблеми протидії злочинності у фінансовій сфері

Органiзація правової та претензійно-позовної роботи

Правове регулювання оцінки майна

Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства

Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства

Програма переддипломної практики

Актуальні питання захисту прав споживачів
Актуальні проблеми приватного права

Професор кафедри Боднарчук О.Г. прийняв участь у підготовці колективної монографії, що була видана за кордоном. Боднарчук О.Г. Прояви корупції в органах Державної кримінально-виконавчої служби України: характеристика та напрями протидії // Деліктологія. Монографія. Під загальною редакцією І.М. Копотуна, С.В. Пєткова, P. Polian. Куновіце: Академія ГУСПОЛ : 2022, Т. 6. 349 с.


26.10.2021 р., відповідно до Плану роботи кафедри цивільного права та процесу ННІ права УДФСУ, було проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію, присвячену актуальним проблемам приватного права. 

У конференції взяли участь: Кармаза О.О., д.ю.н., професор, професор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Кройтор В.А., д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ); Троцька В.М., к.ю.н., завідувачка сектору суміжних прав відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; Савченко В.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ХНУ імені В.Н. Каразіна та інші наукові та науково-педагогічні працівники, а також – здобувачі вищої освіти. 

За підсумками проведення конференції видано збірник тез доповідей у pdf-форматі, який розміщено у інституційному репозитарії Університету ДФС України за посиланням: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/   


Кафедрою здійснюється активна наукова та інноваційна діяльність з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Сьогодні основними напрямами наукової роботи кафедри є:

– проведення наукових досліджень з найважливіших актуальних напрямків розвитку приватного права;

– впровадження результатів наукових досліджень, зокрема підготовка та публікація наукових доповідей, монографій, підручників, навчальних посібників;

– сприяння науковій комунікації шляхом організації та проведення на базі кафедри наукових заходів.

У 2019 році завершено ініціативне кафедральне наукове дослідження за темою «Удосконалення правового статусу суб’єктів приватного права в умовах євроінтеграції України» (ОК № 0220U001313).

Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі вищої освіти активно здійснюють науковий пошук. Результати публікуються у спеціалізованому виданні Університету, що уможливлює їх використання в Україні та за її межами.

Колективом кафедри підготовлено колективну монографію «Суб’єкти приватноправових відносин», у якій досліджуються правовий статус суб’єктів приватноправових відносин, питання встановлення правового статусу народу України як суб’єкта приватноправових відносин, юридичних осіб публічного та приватного права як учасників приватноправових відносин, фізичних осіб. Визначаються особливості встановлення правового регулювання приватних відносин.

Костюченко Олена Євгенівна видала монографію «Реалізація соціального призначення трудового права в Україні». Монографію присвячено дослідженню проблем реалізації соціального призначення трудового права в Україні. Проаналізовано трудове право як феномен і розкрито його соціальну природу й цінність. Виокремлено основні теоретичні і практичні проблеми реалізації соціального призначення трудового права та забезпечення трудових прав і законних інтересів працівників в Україні.

Рябченком Юрієм Юрійовичем було опубліковано монографію «Суб’єкти цивільного процесуального права», в якій досліджено проблематику суб’єктів цивільного процесуального права у напрямках співвідношення природно-правового та позитивного підходів у правовому регулюванні статусу вказаних суб’єктів, формування доктринальних засад із урахуванням тенденцій та перспектив розвитку галузі.

Новицькою Наталією Борисівною опубліковано монографію «Захист суспільної моралі в умовах інформаційної трансформації суспільства». Формується система знань стосовно суспільної моралі як складової інституції системи науки інформаційного права України.

Колективом кафедри у межах магістерської програми «Охорона та захист цивільних прав» підготовлено навчальний посібник «Актуальні проблеми приватного права», в якому розкривається проблематика теоретико-методологічних основ приватного права як із суто теоретичного погляду, так і з позицій удосконалення правозастосування чинного законодавства.

У межах вказаної магістерської програми колективом кафедри підготовлено практикум «Актуальні проблеми приватного права», який спрямований на формування у студентів системи науково-теоретичних та практичних знань з проблем приватного права, визначення та розкриття основних проблем розуміння його понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку та удосконалення цивільного законодавства в умовах ринкової економіки і правової держави, а також допомога студентам застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, розв’язувати прикладні завдання та набути досвіду складання правових документів.

Костюченко Оленою Євгенівною підготовлено навчальний посібник «Трудове право України», який спрямований на надання здобувачам вищої освіти знань у сфері трудових правовідносин, що має розглядатися як умова становлення професійної культури досягнення всебічного глибокого розуміння здобувачами вищої освіти природи і суті трудових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів із всебічним знанням трудового права

Завідувачем кафедри Чеховською Іриною Василівною підготовлено навчальний посібник «Медичне право України», метою якого є комплексна підготовка студентів з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у галузі медичного права, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних медико-правових знань, набуття практичних навиків спеціалізованого правозахисту й правозастосування, оволодіння достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я.

Поточна науково-дослідна робота кафедри зосереджена в межах теми: «Цивільно-правовий захист прав людини в соціальній державі», реєстраційний номер 0120U101807 (керівник Чеховська І.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри). Відповідно до плану передбачається її завершення на кінець 2025 р.

«Протягом поточного навчального року кафедрою проведено більше 10 наукових комунікативних заходів, в тому числі – в рамках роботи наукового гуртка кафедри НГСК «Цивіліст»

Положення гурток Цивіліст

 

 

 

 

 

Сьогодні 12.04.2022 відповідно до плану роботи кафедри приватного права ННІ права, доцентом кафедри Самілик Л.О. було проведено навчально-методичний семінар на тему: “Використання тренінгових технологій навчання при викладанні цивільно-правових дисциплін”.
В ході заходу обговорювались інноваційні методи проведення занять, зокрема, аналіз критичних ситуацій, метод ділової гри, сократичний метод, брейншторм (брейнрайтинг), робота в малих групах та інші, а також особливості їх використання при дистанційній формі навчання. Було закцентовано на важливих моментах побудови діалогу, як засобу обміну інформацією, метою якого є формування зв’язків та стосунків з собою та іншими. Також були окреслені ключові моменти підготовки якісних та сучасних презентацій, адже наразі це важлива форма візуалізації та донесення навчального матеріалу до здобувача.
Загалом, захід видався цікавим та змістовним, викладачі мали змогу поділитися враженнями від застосування тих чи інших методик, дізнатися про нові, урізноманітити форми застосування, визначити прийнятні методики для конкретної дисципліни. 
А найголовніше – отримали задоволення від зустрічі, можливості поспілкуватися та працювати, від чого віра в Перемогу України та мирне життя зросла ще більше!!!

Відповідно до плану роботи кафедри приватного права ННІ права Державного податкового університету 18 січня 2022 р. було проведено науковий семінар для науково-педагогічних працівників кафедри “Проблеми представництва фізичних та юридичних осіб. Судова практика”. З доповіддю виступив доцент кафедри, арбітражний керуючий, адвокат Дяченко Сергій Вікторович. Матеріал викликав інтерес та жваве обговорення серед професорсько-викладацького складу кафедри, під час якого кожен мав змогу поставити запитання практику, на які отримав вичерпну відповідь. Такі наукові семінари позитивно впливають на навчальний процес і сприяють підвищенню кваліфікації та отриманню практичних навичок професерсько-викладацьким складом кафедри.

06.12.21 р. о 13.00 відбувся науково-практичний семінар з проблем забезпечення академічної доброчесності (спікер Рябченко Ю.Ю.). У заході взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри, а також здобувачі вищої освіти. Обговорено матеріальні та процедурні питання забезпечення академічної доброчесності, висловлено пропозиції щодо вирішення відповідних проблем. Учасниками відмічено актуальність тематики заходу та наголошено щодо корисності проведення таких заходів у подальшому.

24 листопада 2021 року, відповідно до плану заходів кафедри цивільного права та процесу ННІ права, який присвячений ювілею Університету – 100-річчя з часу заснування, було проведено зустріч з Еленою Зейтц (Elena Seitz), Віце-президентом Міжнародної культурно-освітньої ассоціаціі (Vice President of ICEA) на тему “Нові освітні проєкти”. Даний захід має на меті розширювати міжнародну мобільність професорсько-викладацького складу та здобувачів вищої освіти.

Спікер виступила з інформацією щодо особливостей підготовки нового покоління правників як лідерів суспільного життя та розказала про міжнародний досвід. Окремо, було висвітлені питання щодо умов участі в основних програмах професійного зростання та академічного обміну. В дискусії було акцентовано увагу на особливостях пошуку реальних партнерів для міжнародної співпраці. Надані конкретні пропозиції щодо подальшої співпраці! Висловлюємо вдячність пані Елені Зейтц і готуємось до продовження співпраці!

23.11.2021 року в рамках відзначення ювілею Університету – 100-річчя з часу заснування закладу освіти, доцентом кафедри цивільного права та процесу Амеліною А.С. спільно із науково-педагогічними працівниками кафедри цивільного права та процесу ННІ права, а також із здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня було проведено науковий семінар на тему: «Особливості цивільно-правової відповідальності». Предметом обговорення були питання поняття, особливостей, видів та звільнення від цивільно-правової відповідальності та зменшення її обсягу.  

Запропонована тема викликала інтерес та жваве обговорення серед професорсько-викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня.

Під час проведення  наукового семінару  розгорнулася дискусія щодо  особливостей та проблемних аспектів цивільно-правової відповідальності. 

Це була дуже цікава та корисна інформація для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, яка доповнить набуті теоретичні знання та надасть можливість їх використання у практичній діяльності. 

08.11.2021 о 12.30 в рамках святкування Міжнародного дня студента, відбулась зустріч із суддею Оболонського районного суду міста Києва Пономаренком Андрієм Андрійовичем.

Андрій Андрійович розповів про особливості  професії судді, ознайомив здобувачам вищої освіти  з механізмом правового регулювання  та проблемами у судовій системі України, надав цінні поради щодо здобуття системи комплексних правових знань та застосування їх у подальшій  правозастосовчій діяльності.

11.10.2021 о 13.00. в рамках святкування Дня юриста, за ініціативи кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, було проведено науково-практичний захід спікерами якого виступили: 1. Юрист з правових питань у галузі депозитарних операцій, платежів та глобальних ринків цінних паперів (Lawyer for custody operations, payments and global securities markets team) Кредіт Свісс банк (Credit Suisse Bank) – Швейцарія, Людмила Минюк (Liudmyla Myniuk), тематика доповіді – «Право світової організації торгівлі».

 1. Супервайзер технологічної компанії DXC – Luis Amado (Португалія), тематика доповіді – «Intellectual property law in digital world» («Право інтелектуальної власності у цифровому світі»).

Була обговорена проблематика та переваги міжнародної торгівлі, види протекціонізму та бар’єри між країнами. Проаналізовано права, основні принципи та функцій роботи Світової Організації Торгівлі (СОТ), а також способи врегулювання спорів за допомогою органу врегулювання спорів, що існує в структурі СОТ.

Здійснено аналіз права ЄС, що регулює види інтелектуальної власності та механізми їх дотримання. Спікером наведено актуальні приклади сучасних викликів, що існують на практиці щодо здійснення прав та обов’язків суб’єктів права інтелектуальної власності.

У заходах взяли участь здобувачі за ОП «Охорона та захист цивільних прав» 

 

29 червня 2021 року відбувся конкурс студенських есе ” Захист прав здобувачів освіти в адміністративних судах” , у якому Груша Валерія Вікторівна здобула перемогу та була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Ми хочемо привітати Валерію з цією подію та побажати нових творчих звершень.

13.04.2021 р. за ініціативи кафедри цивільного права та процесу відбулася Школа з цивільного процесу.

Перший спікер – Бойко Ю.Ю., к.ю.н., голова кваліфікаційної палати КДКА Київської області, голова Комітету цивільного права та процесу Ради адвокатів Київської області. Здобувачі з неймовірною цікавістю послухали про особливості підготовчого провадження в цивільному судочинстві.

Наступний – Халабуденко О.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедри політичних наук і права Київського національного університету будівництва і архітектури глибокими науковими категоріями, але доступно зміг донести здобувачам аспекти захисту права на об’єкт.

Адвокат, викладач Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів Савелова Ю.М. надала 10 практичних порад для ефективного розгляду цивільної справи у суді, викликавши у здобувачів бурхливі обговорення та захоплення тонкощами адвокатської справи, надихнувши кожного своїм прикладом.

Вишковська Валентина Іванівна, адвокат, к.ю.н., завідувач кафедри права Дубенської філії Університету «Україна» розповіла про власну практику в спорах щодо процесу позбавлення батьківських прав, визначила основні аспекти успішної діяльності з даного питання та поділилась власним досвідом у роботі адвоката.

І на завершення – змістовний виступ Мельника Я.Я., адвоката, д.ю.н., с.н.с. Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який надав здобувачам багато корисної та цікавої інформації щодо процесуальних механізмів захисту трудових прав.

Впевнені, що даний захід був корисним і цікавим для здобувачів, а отримані знання будуть використовуватись в подальшій навчально-науковій та професійній діяльності.

Сьогодні, 17.03.2021 року, кафедрою цивільного права та процесу було організовано науковий семінар із заслуженим юристом України, членом Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції, суддею Верховного суду України у відставці, заступником голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – Щоткою Станіславом Олексійовичем та здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня, а також членами наукового гуртка кафедри цивільного права та процесу «Цивіліст» на тему: «Верховний та Вищий антикорупційний суд: історія створення вищих судів країни».
Доповідь викликала інтерес та жваве обговорення серед професорсько-викладацького складу кафедри, здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня та членів наукового гуртка «Цивіліст»
24 лютого 2021 року відбулася студентська олімпіада з дисциплін «Цивільне право», «Цивільний процес», «Сімейне право», яка щорічно проводиться кафедрою цивільного права та процесу. За підсумками олімпіади, яка проходила в дистанційному форматі, переможцями стали: 
I місце – Тимощук Дмитрій Олегович, Телевяк Максим Васильович; 
ІІ місце – Андріяшина Інна Олександрівна, Дем’яненко Соф‘я Віталіївна; 
ІІІ місце – Ошийко Марія Анатоліївна. Вітаємо переможців! 
А ми неймовірно щасливі, що маємо змогу працювати з такими талановитими студентами, та дуже пишаємося Вами

Сьогодні в рамках гуртка «Цивіліст» був проведений тренінг к.ю.н., доцента, доцента кафедри цивільного права та процесу Менів Любов Дмитрівни на тему: «Перспективи запровадження дуальноі освіти». Любов Дмитрівна детально висвітлила питання дуальної освіти, та зазначила, що дуальна освіта дозволяє усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолати розбіжності між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки майбутніх правників з урахуванням вимог роботодавців. Цікавими та пізнавальними для здобувачів вищої освіти, стали питання історії розвитку дуальної освіти, зарубіжного досвіду та переваги дуальної освіти.

27 січня 2021 року д.ю.н., доцентом, професором кафедри цивільного права та процесу Рябченком Ю.Ю. проведено науково-методичний семінар на тему “Отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”. У результаті проведення семінару професерсько-викладацьким складом кафедри було висвітлені правові аспекти отримання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльностю, а також проаналізовані проблемні ситуації, які можуть виникнути при отриманні свідоцтва на даний вид діяльності.


Сьогодні в рамках гуртка «Цивіліст» було проведено тренінг на тему: «Обговорення та погодження тем курсових робіт зі студентами». Тренінг організований кафедрою цивільного права та процесу ННІ Права Університету ДФС України. У процесі тренінгу було презентовано теми курсових робіт. Студенти з великим задоволенням слухали та брали участь в обговоренні тем курсових робіт. Зокрема студенти групи ПБЦ-19-3 запропонували свої теми, які були обговорені та обов’язково будуть включені в перелік тем курсових робіт кафедри цивільного права та процесу. Тренінг викликав неабияку зацікавленість у студентів. Бажаємо успіхів і натхнення усім учасникам тренінгу у написанні курсових робіт.

10.12.2020 року кафедрою цивільного права та процесу ННІ права, було проведено навчально-практичний семінар на тему: «Захист прав людини у сфері охорони здоровя» з практикуючим юристом Ю. М. Савеловою за участю науково-педагогічних працівників кафедри та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Запропоновані доповіді викликали інтерес та жваве обговорення серед професорсько-викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти. Під час проведення семінару розгорнулася дискусія щодо проблемних аспектів захисту прав людини у сфері охорони здоров’я

21.10.2020 р. відбулася, організована кафедрою Цивільного права і процесу, зустріч здобувачів ННІ права із адвокатом Адвокатського об’єднання « Sayenko Kharenko” Ющенко Т. В. , із адвокатами обговорювалася тематика актуальних напрямків розвитку і практики права інтелектуальної власності. Адвокат поділилась власним досвідом , студенти активно брали участь у заході та залишились дуже задоволені отриманою інформацією, а також закріпили власні професійні уміння та навички.


5 жовтня 2020 р. на кафедрі відбулося засідання кафедри. К.ю.н., доцент кафедри Менів Л. Д. виступила з доповіддю щодо формування KPI науково-педагогічними працівниками кафедри. А також в рамках засідання кафедри було проведено науково-практичний семінар на тему “Організація сучасного освітнього процесу у ВЗО: проблеми та перспективи” де з доповіддю виступив д.ю.н., професор кафедри Рябченко Ю.Ю.


22 травня 2020 року в рамках «Дня науки» кафедрою цивільного права та процесу ННІ права спільно із здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня було проведено навчально-методичний семінар на тему: «Актуальна проблематика здійснення приватних прав». Запропоновані доповіді викликали інтерес та жваве обговорення серед професорсько-викладацького складу кафедри. Під час проведення семінару розгорнулася дискусія щодо проблемних аспектів написання та підготовки кваліфікаційних (дипломних) робіт, акцентувалася увага на пошук шляхів їх удосконалення. Маємо надію, що після проведення навчально-методичного семінару у здобувачів вищої освіти сформувалось чітке уявлення написання та підготовки кваліфікаційних (дипломних) робіт.

14 травня 2020 року в рамках «Дня науки» кафедрою цивільного права та процесу спільно зі студентами гуртка «Цивіліст» було проведено Ділову гру «Судове засідання в цивільній справі». Студентами було відтворено судовий розгляд цивільної справи щодо спадкування. Після проведення гри у студентів-учасників сформувалось чітке уявлення про аспекти розгляду справи у суді, включаючи всі етапи судового розгляду. Дякуємо студентам за активну участь!!!

25.02.2020 р. американським юристом, професором, директором програми «магістр юриспруденції», доктором юриспруденції Університету «Ріджент» (Вірджинія, США) Джеймсом А. Девідсом та професором правознавства, директором он-лайн програми Всесвітньої незалежної школи права Юрієм Мантілі, президентом асоціації «Еммануїл» Стівом Вебером для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти було прочитано лекцію в рамках міжнародної діяльності кафедри. За форматом лекція поєднувала у собі елементи інформаційної лекції, лекції-бесіди та проблемної лекції. У результаті проведення лекції здобувачам було висвітлено загальні положення щодо демократії як політичного режиму та суспільної моралі, деякі проблемні питання співвідношення цих категорій у правовому контексті, обговорено можливі шляхи вирішення таких проблем з урахуванням національної науки та практики. Також на заході були присутні іноземні студенти.
 

21 лютого 2020 року кафедрою цивільного права та процесу навчально-наукового інституту права Університету ДФС України проведено Олімпіаду на кращого знавця приватно-правових дисциплін кафедри: “Цивільне право”, “Цивільний процес”, “Сімейне право”. 

20 лютого 2020 року в рамках роботи гуртка “Цивіліст” кафедри цивільного права та процесу навчально-наукового інституту права професором кафедри, д.ю.н., доцентом Рябченком Ю.Ю. проведено науковий семінар на тему: “Обрання способу захисту суб’єктивного приватного права”. Детально обговорено проблемні ситуації у практиці застосування форм та способів захисту суб`єктивних приватних прав.

11 лютого 2020 року Заходом, організованим в рамках проведення декади кафедри цивільного права та процесу став науковий семінар проведений для студентів гуртка «Цивіліст» доцентом кафедри Менів Л.Д., к.ю.н., доцентом на тему «Перспективи запровадження дуальної освіти в ННІ права». Молодих науковців зацікавила тема доповіді і перспективи запровадження дуальної освіти. На думку студентів отримана ними інформація є корисною і спонукає до серйозних роздумів про подальше навчання.


30 січня 2020 р. на запрошення Київської митниці Держмитслужби в.о. начальника кафедри, професора Рябченко О. П. взяла участь у робочій зустрічі “Зворотній зв’язок: як працюється бізнесу в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби?” за підсумком перших місяців роботи новоствореної митниці.

 До участі в зустрічі долучилися представники кафедри цивільного права і процесу ННІ права

Результати робочої зустрічі враховані при підготовці навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни за ОП « Охорона та захист цивільних прав».

На фото:

-керівник митниці – Антон Борисенко;
-керівники профільних підрозділів митниці та митних постів у м. Києві, Київській,Житомирській та Черкаській областей;


10 грудня 2019 року професором кафедри Новицькою Н.Б., д.ю.н., доцентом було проведено тренінг на тему: «Окремі аспекти особливостей апробації результатів наукових досліджень».

13 листопада 2019 року було проведено майстер-клас адвоката Юлії Михайлівни Савелової на тему «Актуальні питання сімейного права».

07 листопада 2019 року було проведено зустріч із завідувачем Бучанської міської державної нотаріальної контори Киівської області, нотаріусом Фальковською Л.М. на тему: «Роль нотаріату у суспільстві».

11 жовтня 2019 року працівники кафедри цивільного права та процесу ННІ права та здобувачі вищої освіти  ННІ права  взяли участь y проведеній кафедрою Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми приватного права».

У роботі конференції взяли участь представники інших вищих навчальних закладів України, зокрема Харківського національного університету внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Ірпінського державного коледжу економіки і права.

За підсумками проведення конференції видано збірник доповідей учасників конференції у pdf-форматі.

У рамках проведення декади права в ННІ права 4 жовтня 2019 року відбулось урочисте відкриття учбової зали судових засідань ауд. Е 401 кафедри цивільного права та процесу Головою Ірпінського міського суду Київської області Саранюк Людмилою Павлівною, Директором Вишневського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Драгілєвою Любов Юріївною, Директором ННІ права Топчієм Василем Васильовичем.

Студенти інституту права мали можливість поспілкуватися також із практикуючими правниками суддею Ірпінського міського суду Київської області Кафтановим Віталієм Володимировичем, начальником відділу Ірпінського бюро правової допомоги Гараніною Людмилою Павлівною.

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]

Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового, перейшов до Православної Церкви України

Вітаємо прихожан храму Миколая Чудотворця з виходом з УПЦ МП! Хто з ірпінців не знає чи хоча б раз не був у чудовому храмі св. Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Державного податкового університету! Храм було побудовано у 1999 році. З того часу для багатьох він став місцем духовної сили, душевного спокою, нових знань. Сюди […]

Відкрите лекційне заняття

13 травня 2022 року для здобувачів нашої кафедри відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Програми корпоративної соціальної відповідальності: основи впровадження та звітності». Заняття проведено д.е.н., доцентом, професором кафедри соціальної філософії та управління Ховрак Інною Вікторівною. Під час лекції слухачі ознайомились із  – ключовими документами для формування політики корпоративної соціальної відповідальності,  – етапами розробки та реалізації […]

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В […]
Всі новини та анонси

УВАГА! МЕДИКАМЕНТИ! ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА!

Потребуєш медикаменти? Телефонуй +380639579339 (Георгій). Державний податковий університет є центром поширення медичної гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим волонтерам та благодійним організаціям, що своєю щирою працею забезпечують жертв війни медикаментами: БО «Інвестуй в майбутнє України» БФ «Фонд громади «Приірпіння» Галина Дідківська, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції ДПУ Тетяна Лаговська, керівник БФ «Фонд громади Приірпіння» Олександр Коваленко, […]

Відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»

23 травня 2022 року о 09.55 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів академічних груп ПБ-21-4, ПБ-21-5, ПБ-21-6, ПБ-21-7 з теми «Культура усного професійного спілкування». Лекцію проводить доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Сукаленко Тетяна Миколаївна. Вхід за покликанням: https://meet.google.com/ozp-puag-czs Запрошуємо всіх охочих!

Податковий запрошує до докторантури

Державний податковий університет запрошує на вступ до докторантури у 2022 році на денну форму навчання. В університеті відкрито докторантуру з таких спеціальностей ​051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право. Документи можна подати з 10.05.2022 до 30.05.2022. Зарахування претендентів до 01.10.2022. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 097-391-85-98 (відділ […]

Про смс повідомлення для учасників НМТ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ НМТ: НЕ ПРОПУСТІТЬ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ Упродовж найближчих двох-чотирьох днів, особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку. https://bit.ly/3vC8kfg Більше тут https://bit.ly/3yfrt8R