Наказ №120 від 27.01.2022 “Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19”

Наказ №12 від 11.01.2022 “Про організацію освітнього процесу та режим роботи у ІІ семестрі 2021/2022 н.р.”

Інструкція-пам’ятка для здобувачів вищої освіти щодо участі в освітньому процесі в дистанційному форматі

Положення про вирішення конфліктних ситуацій в Університеті ДФС України

Наказ від 22.09.2021 №1306

Наказ від 27.09.2021 №1344

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

Положення про Ради роботодавців

Положення_про_атестацію_пед-працівників

 Положення про порядок переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну 

 Порядок змішаного навчання 

Тимчасове положення про дуальну форму здобуття освіти

Наказ від 26.04.2021 №551 “Про організацію завершення навчання ЗВО випускних курсів першого(бакаларського) рівня в дистанційній формі у 2020/2021 н.р.”

Порядок оформлення та видання навчально-методичної документації, що регламентує освітній процес

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу осві та додатків до дипломів європейського зразка в УДФСУ

Положення про відзнаку в документах про вищу освіту в УДФСУ

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційних комісій

Положення про розробку-затвердження монiторинг та припинення освiтнiх програм

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній/інформальній освіті в УДФСУ

Правила призначення стипендій студентам, аспірантам та грошового утримання курсантам

Порядок рейтингового оцінювання студентів і курсантів

Положення про стипендіальну комісію

Порядок використання коштів для надання здобувачам вищої освіти матеріальної допомоги та заохочення

Положення про Науково-методичну раду УДФСУ

Положення про організацію освітнього процесу в УДФСУ

Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти в УДФСУ

Положення про філії кафедр УДФСУ на підприємствах (організаціях, установах)

Положення про навчально-виробничий готельно-ресторанний комплекс

Концепція освітньої діяльності УДФСУ

Наказ та порядок проведення опитування учасників освітнього процесу

Положення про анкетування здобувачів вищої освіти УДФСУ “Викладач очима здобувача”

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в УДФСУ

Положення про сертифікацію НДК в УДФСУ

Положення про дистанційне навчання в УДФСУ

Концепція розвитку фізичної культури  формування культури безпеки та екологічного світогляду

Порядок дистанційного проведення атестації

Положення про порядок проходженн практики в дистанційній формі

Положення про порядок виконання, оформлення та захист кваліфікаційних робіт

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Університету державної фіскальної служби України.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності УДФСУ

Кодекс честі та корпоративної етики в УДФСУ

Кодекс академічної доброчесності в УДФСУ

Положенння про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників УДФСУ

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників 

Положення про академічну доброчесність УДФСУ

Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти в УДФСУ

Положення про диплом державного зразка з відзнакою

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій УДФСУ

Положення про підвищення кваліфікації наукових і наукових-педагогічних працівників за кордоном

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти Університету ДФС України

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників

Положення про підготовку громадян України до вступу у вищі навчальні заклади

Положення про порядок проведення комплексних контрольних робіт для здобувачів освіти в УДФСУ

Положення про Навчально-науковий центр організації освітнього процесу

Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різниці в УДФСУ

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них в УДФСУ