Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Університету державної фіскальної служби України – це об’єднання молодих, успішних, високо фахових, енергійних та ініціативних науковців, які у єдиній команді працюють на розбудову нашої країни, розвиток рідного Університету і самореалізацію кожної особистості. Раду молодих вчених Університету державної фіскальної служби України було створено у 2013 році.

Першим Головою РМС УДФСУ був нині доктор економічних наук Мискін Юрій Ігоревич. З жовтня 2020 РМВ очолює кандидат економічних наук Сидоренко Олексій Миколайович. На сьогодні РМВ УДФСУ діє на підставі Положення. Діяльність РМВ УДФСУ направлена на ефективну реалізацію творчого потенціалу наукової молоді, пошуки шляхів вирішення її організаційних, наукових і технічних проблем, захист інтересів у професійній та соціальній сферах.

Рада молодих вчених Університету ДФС України регулярно проводить науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, інтернет-конференції.

Стратегічна ціль діяльності РМВ полягає у сприянні реалізації наукового потенціалу університетської молоді шляхом створення безперервного циклу наукового пошуку «Студент» – «Аспірант» – «Кандидат наук – молодий вчений» – «Докторант» – «Доктор наук – молодий вчений», а також активізації та підтримці професійного становлення, творчого зростання, накопичення досвіду, максимального використання наукового потенціалу.

Мета діяльності РМВ – підтримка і координація діяльності за навчально-науковими напрямками, а також в НДІ фіскальної політики, Навчально-наукових інститутах, відокремлених підрозділах, що спрямована на розвиток наукових ініціатив молодих учених, їхнього кваліфікаційного росту і закріплення молодих кадрів.

Основними завданнями РМВ є:

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих вчених;
 • підтримка талановитих дослідників серед аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги для ефективної науково-дослідницької роботи, забезпечення сталого розвитку наукових шкіл Університету.

До перспективних напрямів роботи РМВ відносяться:

 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з фундаментальними професійними знаннями та широким демократичним світоглядом;
 • встановлення та підтримка професійних контактів і культурних зв’язків з науковими та молодіжними організаціями вищих навчальних закладів та наукових установ, а також закордонними колегами;
 • організація публічних заходів для поширення світогляду та громадського самовизначення молоді;
 • інформування про діяльність РМВ на веб-сайті Університету та ЗМІ;
 • вираження думки молоді та підготовка пропозицій щодо аспектів діяльності молодих вчених;
 • захист соціальних та виробничих інтересів молодих вчених;
 • сприяння встановленню тісних зв’язків між старшим та молодшим поколінням вчених, забезпечення спадкоємності у науковій діяльності.
 • надання консультативної, допомоги студентам, аспірантам молодим вченим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;
 • підтримку ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів в Університеті;
 • встановлення більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечуючи тим самим, спадкоємність у науковій діяльності;
 • створення інформаційної бази про напрямки наукових інтересів молодих вчених;
 • моніторинг участі молодих вчених у наукових конференціях, конкурсах та курсах підвищення кваліфікації;
 • заохочення відмінників наукової діяльності (призерів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конференцій) та їх керівників;
 • проведення конференцій молодих вчених та студентів;
 • вивчення та обмін досвідом роботи з Радами молодих учених інших навчальних закладів України та за кордоном;
 • проведення роботи щодо пошуку грантів та допомозі в оформленні та поданні заявок на отримання грантів;
 • підписання договорів про співробітництво з радами молодих учених провідних закладів економічного та правового профілю в Україні та за її межами, та активна робота по обміні інформацією та науковій допомозі молодим ученим;
 • розгляд можливостей до участі у міжнародних програмах обміну молодими вченими (аспірантами), та проведенні досліджень у інших університетських та наукових закладах світу.

КОНКУРСИ, ПРЕМІЇ І ГРАНТИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ЩОРІЧНІ КОНКУРСИ НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

КОНКУРСИ, ПРЕМІЇ І ГРАНТИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ЩОРІЧНІ КОНКУРСИ НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 • Конкурс проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Метою проведення Конкурсу є забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки, конкурентоздатних на міжнародному ринку праці, закріплення талановитих молодих вчених у науковій сфері та розбудова молодими вченими наукової кар’єри. Строк виконання робіт і розробок до 3 років. Керівником проекту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) у вищому навчальному закладі, науковій установі та на момент подання проекту на Конкурс відповідає таким вимогам:

кандидат наук, віком до 35 років;

докторант або доктор наук, віком до 40 років.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16#Text

 • Премія Президента України для молодих вчених

На здобуття премії можуть бути висунені наукові співробітники, аспіранти, стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та підприємств НАН України, яким не виповнюється 35 років на час присудження стипендії. Особи, які бажають здобути стипендії, повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779/2000#Text

 • Щорічний конкурс на здобуття грантів Президента України для обдарованої молоді (Держмолодьспорт)

Гранти  Президента  України  для  обдарованої  молоді  (далі  –  гранти)  –  це фінансова  підтримка  державою  обдарованої  молоді,  що  надається  з  метою  реалізації  соціально  значущих  творчих  проектів  у  соціальній  та  гуманітарній сфері.  Щорічно  присуджується  60  грантів.  Грант  може  одержати громадянин  України  віком  до  35  років.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0263-02#Text

 • Стипендії Президента України для молодих вчених

Стипендії Президента України для молодих вчених НАН України для найбільш талановитих молодих учених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки молодих учених, які здійснюють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук.  На здобуття стипендій можуть бути висунені наукові співробітники, аспіранти, стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та підприємств НАН України, яким не виповнюється 35 років на час присудження стипендії. Особи, які бажають здобути стипендії, повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами –  конкурс проводяться двічі на рік – до 25 квітня та до 25 вересня. 

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582-94-%D0%BF#Text

 • Щорічний конкурс наукових проектів на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (ДФФД)

До  участі  в  конкурсі  допускаються  молоді  вчені  віком  (на  момент подання  запиту):  доктори  наук  –  до  35  років,  докторанти  –  до  33  років, кандидати наук – до 30 років. Гранти  можуть  бути  надані  на  проведення  як  нових  наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (в тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

 • Щорічний конкурс на здобуття Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Премія  присуджується  за  видатні  досягнення  в  галузі фундаментальних  і  прикладних  досліджень  та  науково-технічних  розробок  і стверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. На здобуття премії можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше, ніж за рік до їх висунення. У  конкурсі  на  здобуття  премії  можуть  брати  участь  наукові працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій,  підприємств  України,  Національної  академії  наук  України, галузевих  академій  наук  України  та  вищих  навчальних  закладів  III-IV  рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 квітня.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2675-19#Text

 • Щорічний конкурс на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

На здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники і аспіранти, які мають опубліковані наукові праці, реалізовані актуальні науково-технічні розробки та наявні можливості для подальшого проведення наукових досліджень. Присуджуються 320 щомісячних стипендій  Кабінету Міністрів України,  строком до двох років.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – конкурс проводяться двічі на рік – до 1 квітня та до 1 вересня.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-94-%D0%BF#Text

 • Щорічна конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Присуджується  молоді,  особливі  досягнення  якої  сприяють  розвитку суспільно-економічного  життя  України,  її  розбудові  та  утвердженню міжнародного  авторитету  держави.  Кількість  –  60  щорічних  премій  у  6 номінаціях:  за  виробничі  досягнення;  за  наукові  досягнення;  за  творчі досягнення;  за  спортивні  досягнення;  за  особисту  мужність;  за  внесок  у розвиток молодіжного руху. Розмір премії  –  120 неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян.  Граничний  вік  (на  момент  подання  запиту)  –  35  років.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073550-07#Text

 • Щорічна Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка. На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами –жовтень-грудень щорічно.

Нормативне регулювання: http://www.nas.gov.ua/young/UA/awardsNASU

ГРАНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Фонд Берінгер-Інгельхайм щорічно виділяє гранти для виконання дисертаційних досліджень (PhD) перспективними молодими ученим,и що спеціалізуються в галузі фундаментальної біомедицини. До участі в Конкурсі запрошуються молоді фахівці не старше 27 років на момент закінчення прийому заявок, які проживають в країнах Європейського Союзу і за його межами, що працюють над дисертацією, яка присвячена експериментам в галузі фундаментальних біомедичних досліджень.
Перелік наукових напрямів, підтримуваних Фондом, можна знайти в міжнародному журналі Фонду FUTURA (див. архів на сайті Фонду: http://www.bifonds.de).

Відбудеться зустріч молодих вчених з докторкою Джесікою Зихович (Dr. Jessica Zychowicz)

19 жовтня 2021 р. об 11.00 в Національній академії педагогічних наук України відбудеться зустріч молодих вчених з докторкою Джесікою Зихович (Dr. Jessica Zychowicz), яка очолює Представництво Інституту міжнародної освіти в Україні та офіс Програми імені Фулбрайта.
Поговоримо про Програми ім. Фулбрайта та ідеї, що пропагує і уможливлює міжнародна освіта.
Джесіка Зихович – докторка славістики, докторський ступінь здобула в Університеті Мічигану, США (Ph.D. in Slavic Languages, University of Michigan), постдокторська дослідниця у Канадському інституті українських студій Університету Альберти в Едмонтоні. Фулбрайтівська дослідниця, cтипендіатка програми U.S. Scholar Program 2017-2018, викладала на кафедрі соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія», працюючи над дослідницьким проєктом про роль жінок у розвитку й становленні кібернетики «Lifting the Digital Iron Curtain: A Social and Cultural History of the Red Web». Антропологиня, перекладачка, громадська активістка.
Захід організовано Національною академією педагогічних наук України спільно з Fulbright Ukraine та РМУ при МОН України.
– Захід проходитиме англійською мовою.
– Запрошуємо молодих вчених до участі за адресою: вул. Січових Стрільців, 52А (конференц-зал НАПН України)

Програми імені Фулбрайта_докторка Джесіка Зихович_ОНЛАЙН!!!

Шановні колеги, в зв’язку з новими пандемійними обмеженнями запрошуємо долучитися до зустрічі з очільницею Представництва Інституту міжнародної освіти в Україні та офісу Програми імені Фулбрайта – докторкою Джесікою Зихович (Dr. Jessica Zychowicz) також ОНЛАЙН за посиланням https://meet.google.com/mxw-jtzt-jjf, що відбудеться 19 жовтня 2021 р. об 11.00.
Організатори:
 • Національна академія педагогічних наук України
 • Fulbright Ukraine
 • РМУ при МОН України
Захід проходитиме англійською мовою.