Наукові видання

Університет ДФС України є засновником наукових видань, у яких можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань, а саме:

Фахові видання, які включені до профільних міжнародних наукометричних баз даних, категорії «Б» (друковані):

  1. «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» (економічні науки):

– головний редактор – доктор економічних наук, професор Шевчук О. А.

– відповідальний секретар – кандидат економічних наук Дружинська Н. С.

  1. «Митна безпека» (економічні науки):

– головний редактор – доктор економічних наук, професор Пашко П. В.

– відповідальний секретар – кандидат педагогічних наук, с.н.с. Нагорічна О.С

  1. «Ірпінський юридичний часопис» (юридичні науки):

– головний редактор – доктор юридичних наук, професор Топчій В. В.

– відповідальний секретар – кандидат юридичних наук Фоменко Ю. О.

Фахові видання Категорія «Б» (електронні):

  1. «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України» (економічні науки):

– головний редактор – доктор економічних наук, професор Кужелєв М. О.

– відповідальний секретар – кандидат економічних наук, доцент Житар М. О.

Фахові видання. Категорія «В» (друковані):

  1. «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)» (юридичні науки):

– головний редактор – доктор юридичних наук, професор Цимбал П. В.

– відповідальний секретар – кандидат юридичних наук Омельчук Л. В.

Вартість публікації становить:

– у друкованому виданні – 395 грн;

– в електронному виданні – 300 грн.

Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сторінках обраного Вами видання.

Економічний вісник.

Серія: фінанси, облік, оподаткування.

Випуск 5

2020

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам економіки.

Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень з питань теорії і практики фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування та інших напрямів економічної науки.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться науковими дослідженнями у сфері економіки.

ISSN 2617-5932

Економічний вісник
Срія: фінанси, обілк, оподаткування

Науковий журнал
Випуск 3.  2019

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам економіки.

Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень з питань теорії і практики фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування та інших напрямів економічної науки.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться науковими дослідженнями у сфері економіки.

Мови видання: українська, російська, англійська

ISSN 2617-5932

Економічний  вісник

Серія: фінанси, облік, оподаткування.

Випуск 4.  2020

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам економіки.

Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень з питань теорії і практики фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування та інших напрямів економічної науки.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться науковими дослідженнями у сфері економіки.

ISSN 2617-5932

Національний університет ДФС України видає науковий фаховий журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» (категорія «Б») (Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301).

Журнал представлений у Переліку наукових фахових видань України (станом на 17 березня 2020 року) в категорії «Б» під номером 220 Ознайомитись з Переліком можна за посиланням або на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України в розділі Головна/Наука/Атестація кадрів вищої кваліфікації/Наукові фахові видання за адресою: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

Рік заснування: 2017;
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177Р;
ISSN: 2617-5932;
Галузь науки:  економічні науки (08.00.01 – 08.00.11, 21.04.01, 21.04.02; спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292);
Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу;
Мова видання: українська, російська, англійська;

Журнал розміщено в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

  Index Copernicus;

  Crossref ;

  International Scientific Indexing (ISI);

 Advanced Science Index (ASI);

  Google Scholar;

  CiteFactor

  J-Gate

  EuroPub

  Bielefeld Academic Search Engine (BASE).

  OUCI

  НБУВ ;

Контактна особа: Дружинська Наталія Сергіївна
Телефон: 067-689-30-49
e-mail: ekonvisnik@nusta.edu.ua
Web-сайт журналу: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/index

Національний університет ДФС України видає науковий журнал «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)».

Направлено матеріали та очікується рішення щодо включення видання до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України.

Рік заснування: 2014;
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20778-105788 від 24.06.2014; КВ № 22055-11955ПР від 22.04.2016;
ISSN: 2521-1196;
Галузь науки: юридичні науки;
Періодичність: виходить в міру накопичення матеріалу;
Мова видання: українська, російська, англійська.
Журнал включено до категорії «В» Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018.
Наша сторінка на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
Міжнародний юридичний вісник включено до переліку періодичних видань України, що мають бібліометричний профіль у «Google Академія».

Web-сайт наукового видання на платформі OJS: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs4/about

Контакта особа: Омельчук Любов Василівна
Телефон: 098-87-84-691
e-mail: in_yur_visnuk@ukr.net
Корпус Е, каб. 304.

МІЖНАРОДНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК:
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
(ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА)
Науковий журнал
Випуск 15
2019
ISSN 2521-1196

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам юридичної науки та практики.
Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень проблем правової науки, теоретико-прикладних проблем правового забезпечення фіскальної політики держави, удосконалення законодавства та правозастосування.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами теорії права та правозастосування.

МІЖНАРОДНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ (ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА)
Науковий журнал

Випуск 14
2019

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам юридичної науки та практики.

Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень проблем правової науки, теоретико-прикладних проблем правового забезпечення фіскальної політики держави, удосконалення законодавства та правозастосування.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами теорії права та правозастосування.

ISSN 2521-1196

МИТНА БЕЗПЕКА
Науковий журнал

Випуск 2  2018

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам економічної безпеки та митної політики держави.

Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень економічної безпеки держави, теоретико-прикладних проблем митної політики України, права, правового регулювання митних взаємовідносин, удосконалення законодавства, забезпечення митної безпеки.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами митної безпеки, митної політики України та правового регулювання у цих галузях.

ISSN 2617-5959

Національний університет ДФС України видає науковий журнал «Митна безпека»

Рік заснування: 2017;
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22506-12406ПР;
ISSN: 2617-5959;
Галузь науки:економічні, юридичні науки;
Періодичність:продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу;
Мова видання:українська, російська, англійська.
Програмні цілі журналу полягають у розробці головних проблем у сфері економічної безпеки держави, теоретико-прикладних проблем митної політики України і впровадженні наукових досліджень у митній справі та зовнішньоекономічній діяльності, розвитку наукових досліджень у галузі адміністративного, фінансового, інформаційного, кримінального, кримінально-процесуального права та кримінології, вдосконаленні законодавства у галузі митної справи, а також адміністративного, кримінального і кримінально-процесуального законодавства.

Сайт журналу на платформі OJS: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs3
Контактна особа: Нагорічна Ольга Степанівна
Телефон: 097-437-85-39
e-mail: customssecurity@ukr.net
Адреса: вул.Тернопільська, 13/3 , м.Хмельницький, 29018

Університет ДФС України видає науковий журнал «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України». (категорія «Б»)

Рік заснування: 2009;
Галузь науки: економічні науки, спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 281  
ISSN: 2617-5940 
Періодичність: два рази на рік
Мова видання:  українська, англійська, російська

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.  

У науковому журналі можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій здобувачів наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань на підставі Наказу МОН України від «02» липня 2020 року № 886 (Додаток 4).
Журнал розміщено в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

Редакція журналу веде систематичну роботу з включення наукового видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз даних з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.

Контакта особа: Житар Максим Олегович
Телефон: 045-976-27-88
e-mail: finansyzbirnyk@gmail.com
Корпус B, каб. 320.

Web-сайт журналу:  http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs2/about 

Ірпінський юридичний часопис
Науковий журнал

Випуск 1.   2019

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам юридичної науки та практики.

Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень проблем правової науки, теоретико-прикладних проблем правового забезпечення фіскальної політики держави, удосконалення законодавства та правозастосування.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами теорії права та правозастосування.

ISSN 2617-4154

Ірпінський юридичний часопис.
Випуск 2. 2019

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам юридичної науки та практики.

Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень проблем правової науки, теоретико-прикладних проблем правового забезпечення фіскальної політики держави, удосконалення законодавства та правозастосування.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами теорії права та правозастосування.

ISSN 2617-4154

Ірпінський юридичний часопис. Випуск 2

Національний університет ДФС України видає науковий журнал «Ірпінський юридичний часопис. Серія: право».

Рік заснування: 2018;
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23215-13055ПР; ISSN: 2617-4154;
Галузь науки: юридичні науки;
Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу;
Мова видання:  українська, російська, англійська;
Журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу МОН України від «02» липня 2020 року № 886.
Контактна особа: Новицька Наталія Борисівна
Телефон: 067-734-02-40
e-mail: natalka_bn_@ukr.net

Ірпінський  гуманітарний  часопис

Випуск 1.  2019

У  першому  випуску  журналу  «Ірпінський  гуманітарний  часопис»  вміщені  статті,  в  яких розглядаються  актуальні  питання  буття  людини  в  сучасному  суспільстві.  Науковий  журнал започатковано  з  метою  опублікування  результатів  досліджень  тради­ційних  для  освітньо-гуманітарного дискурсу проблем та шляхів їх вирішення. Увага приділяється питанням філософії, історії, психології, соціології, міжнародної політики і безпеки, лінгвістики, журналістики, освіти та  інших  розділів  гуманітарного  знання.  Матеріали,  оприлюднені  у  першому  випуску  журналу «Ірпінський гуманітарний вісник», можуть бути корисними для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, кого цікавлять проблеми сучасних гуманітарних наук

Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики

ISBN 978-966-337-554-0

У монографії розглянуті такі питання, як уніфікація і вдосконалення понятійного та термінологічного апарату державного фінансового аудиту; процедури і методика державного фінансового аудиту у галузях бюджетного, податкового та митного контролю; шляхи гармонізації принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту з різних напрямів фінансового контролю; перспективні напрями розвитку державного фінансового аудиту та державного фінансового контролю.

Метою монографії є гармонізація принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту в різних сферах фінансового контролю.

Рекомендовано для працівників органів державного фінансового контролю, науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами державного фінансового аудиту.

Фінансування закладів вищої освіти в Україні

ISBN 978-966-337-576-2

У монографії досліджено теоретичні та практичні засади фінансування закладів вищої освіти, визначено канали його розширення в Україні.
Монографія включає в себе дослідження еволюції розвитку вищої освіти в Україні, зокрема її фінансування. Подано детальну оцінку динаміки бюджетного фінансування та специфіку механізму фінансування закладів вищої освіти різних форм власності. Визначено проблемні аспекти та загрози для подальшого розвитку сфери вищої освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку механізму її фінансування.
У монографії запропоновано шляхи подальшого розвитку механізму фінансування закладів вищої освіти, що дає змогу розширити спектр джерел фінансових ресурсів для розвитку їх економічної діяльності, а також досягнення більшої автономії.

Фізичне виховання здобувачів вищої освіти засобами
позааудиторної спортивно-масової роботи

ISBN 978-966-337-571-7

У монографії розкрито теоретичні і методичні основи фізичного виховання здобувачів вищої освіти засобами позааудиторної спортивно-масової роботи. Визначено та обґрунтовано концептуальні основи фізичного виховання, розроблено дидактичні основи фізичного виховання здобувачів вищої освіти та охарактеризовано психолого-педагогічні умови впровадження в освітній процес закладів вищої освіти педагогічної системи фізичного виховання студентів засобами позааудиторної спортивно-масової роботи.
Рекомендовано викладачам і здобувачам вищої освіти, науковцям, які досліджують проблеми фізичного виховання студентської молоді, аспірантам і докторантам, які працюють у галузі фізичної культури.

Теорія та практика виконання процесуальних гарантій у кримінальному процесі

Монографію присвячено розкриттю теоретичних положень та вирішенню практичних питань у сфері забезпечення процесуальних гарантій виконання обов’язків учасниками кримінального провадження. Визначено теоретичні та практичні прогалини між нормативним змістом правових норм та практикою застосування процесуальних гарантій, уточнено їх структуру щодо забезпечення виконання обов’язків учасниками кримінального провадження під час досудового провадження. Запропоновано елементи та надано конструктивний зміст юридичної відповідальності, яка виникає у разі вчинення правопорушення. Встановлено, що факт застосування правової норми під час процедури юридичної відповідальності повинен бути визначений за допомогою державного примусу та реалізовуватися тільки у процесуальній формі. Проаналізовано функції сторони обвинувачення, захисту та окремих учасників кримінального провадження. Обґрунтовано положення прокурорського нагляду у формі процесуального керівниц¬тва, розкрито елементи судового контролю.

Видання буде корисним для науковців, викладачів, студентів, а також працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями кримінального процесу.

ISBN 978-966-337-522-9

Суб’єкти приватноправових відносин

У монографії досліджуються правовий статус суб’єктів приватноправових відносин, питання встановлення правового статусу народу України як суб’єкта приватноправових відносин, юридичних осіб публічного та приватного права як учасників приватноправових відносин, фізичних осіб. Визначаються особливості встановлення правового регулювання приватних відносин.

Окремо характеризуються суб’єкти приватноправових відносин у різних сферах суспільного життя. Визначаються правові статуси учасників процесуальних приватноправових відносин.

Розрахована на науковців, практиків, викладачів, аспірантів та студентів вищих закладів освіти юридичних напрямів, а також може бути корисною для всіх, хто цікавиться питаннями правової науки.

ISBN 978-966-337-543-4

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження

Монографію присвячено науковому аналізу й обґрунтуванню дії презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини на кожній стадії кримінального провадження. Розкрито теоретико-мето­доло­гічну основу поняття, змісту і сутності презумпції невинуватості та забезпечення доведеності, з’ясовано порядок її застосування в практичній діяльності судово-слідчих органів, що здійснюють розслідування й розгляд кримінальних проваджень, а також запропоновано практичні шляхи реформування кримінальної юстиції України в межах дотримання прав і реалізації презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини з урахуванням міжнародного досвіду.

ISBN 978-966-337-518-2

Імплементація європейських цінностей та

технологій  оподаткування  в  Україні

Монографія  містить  дослідження  комплексу  актуальних  тем,  пов’язаних з імплементацією  європейських  цінностей  та  тех­ноло­гій  оподаткування  в   Україні.  У процесі  виконання  науково-дослідної  теми  розкрито  соціально-перерозподільну функцію  оподаткування;  фіскально-адміністративні  технології  в  Євросоюзі;  напрями вирішення  проблеми  виведення  прибутку  в  офшори;  досвід  імплементації  євро-пейських цінностей та інноваційних технологій оподаткування в Чеській Республіці.

Розраховано на науковців і практиків податкової справи, викладачів навчальних дисциплін фінансово-податкового циклу, аспірантів, магістрантів і студентів, усіх кого цікавить функціонування та перспективи розвитку вітчизняної податкової системи.

ISBN 978-966-337-570-0

Дипломатія у контексті розвитку міжнародних відносин :
у 2-х т.

ISBN 978-966-337-530-4

Т. 1
ISBN 978-966-337-538-0

У монографії подано результати дослідження особливостей дипломатії в контексті розвитку міжнародних відносин, що дозволило розширити зміст сучасних дипломатичних відносин. На відміну від традиційних підходів, які описують перебіг подій міжнародних відносин в рамках відомої хронології та парадигм, в цій монографії викладення матеріалу про події міжнародного життя здійснюється на засадах міждисциплінарності та історико-логічного методу, що дає змогу 1) на основі багатого фактичного матеріалу з духовного, культурного, політичного, економічного життя соціумів різних епох виокремити етапи та логіку становлення головних рис систем міжнародних відносин і тенденції розвитку світової політики; 2) уникнути незручності наділення онтологічною реальністю абстрактних понять; 3) обійти ризики представлення своїх особистих ціннісних уявлень; 4) зрозуміти будь-які події політичного, економічного, культурного та духовного процесу в їх взаємозв’язку в формі геополітичних наративів; 5) сприяти формуванню компетентності спеціаліста з міжнародних відносин на прикладах еволюції дипломатії в древній тріаді складових мудрості: “влада (technai)” – “обчислення (logismos)” – “міра (metron)”.

Видання призначене для студентів, аспірантів, викладачів, які спеціалізуються в галузі історії, політології, міжнародних політичних, правових та економічних відносин, а також всіх, хто цікавиться логікою політичного процесу та економічного життя.

Т. 2.

Наративи витоків дипломатії у контексті теоретичної рефлексії міжнародних політичних, економічних, енергетичних та правових відносин і трендів світової політики

ISBN 978-966-337-539-7

У монографії подано результати дослідження особливостей дипломатії в контексті розвитку міжнародних відносин, що дозволило розширити зміст сучасних дипломатичних відносин.
Видання призначене для студентів, аспірантів, викладачів, які спеціалізуються в галузі історії, політології, міжнародних політичних, правових та економічних відносин, а також всіх, хто цікавиться логікою політичного процесу та економічного життя.

Впровадження судового прецедента у кримінальний
процес України

Монографія присвячена комплексному дослідженню проблем, пов’язаних з введенням судового прецедента в кримінальний процес України. На основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених розглядаються особливості застосування судового прецедента в кримінальному судочинстві України.

Видання буде корисним для наукових, практичних працівників, викладачів та здобувачів вищої освіти.

ISBN 978-966-337-534-2

Благодійні організації в Україні: адміністративно-пра¬во¬вий статус та шляхи його реформування

Соціально-економічні та політичні зміни, що відбуваються сьогодні в Україні, сприяють відновленню традицій благодійництва на засадах законності, гуман¬ності, гласності, добровільності та самоврядування. Тому пошук оптимальних шляхів удосконалення та функціонування інструментів благодійництва, стимулювання громадськості як найактивнішого прошарку суспільства в цьому процесі потребує наукового обґрунтування механізмів відродження благодійної традиції.

Монографія буде корисною для наукових, науково-педагогічних, прак¬тич-них працівників, курсантів та студентів.

ISBN 978-966-337-526-7

GROUPS WITH RESTRICTIONS ON NON-NORMAL SUBGROUPS

(ON SOME MOST MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC ALGEBRAIC RESEARCH AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE MATHEMATICS TEACHERS)

 The monograph is devoted to the study of locally graded groups, whose subgroups are either normal or have Chernikov derived subgroup. In particular, we investigated the groups in which derived subgroups of all proper subgroups are Chernikov under condition that they possess a normal Kurosh-Chernikov system whose factors are locally graded.

The obtained results give the opportunity to obtain information on the basic concepts and the results of some important sections of the theory of infinite groups and can be used in formation of the professional competence of future mathematics teachers.

For scientific and pedagogical workers, university teachers, who train teachers of mathematics, masters, post-graduate students.

ГРУПИ З ОБМЕЖЕННЯМИ НА ПІДГРУПИ, ЩО НЕ Є НОРМАЛЬНИМИ
(ПРО ДЕЯКІ НАЙСУЧАСНІШІ НАПРЯМИ
НАУКОВИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ)

Монографія присвячена дослідженню локально ступінчатих груп, у яких кожна підгрупа або нормальна, або має черніковський комутант. Зокрема, вивчені групи, у яких комутанти всіх власних підгруп є черніковськими підгрупами за умови, що вони
мають нормальну систему Куроша-Чернікова, фактори якої локально ступінчасті.

Одержані результати дають можливість отримати інформацію про базові поняття та результати деяких важливих розділів теорії нескінченних груп і можуть бути використані при формуванні фахової компетентності майбутніх учителів математики.

Для науково-педагогічних працівників, викладачів універ­си­тетів, які готують вчителів математики, магістрів, аспірантів.

ISBN 978-966-337-503-8

Фіскальна політика України в умовах фінансової децентралізації: теорія, методологія, практика

ISBN 978-966-337-560-1

У монографії запропоновано шляхи вирішення важливих проблем реалізації фіскальної політики держави у сучасному науковому дискурсі, розроблено теоретико-методологічні та методичні підходи, а також практичні рекомендації щодо вдосконалення процесу реалізації фіскальної політики України в умовах фінансової децентралізації. Вдосконалено методичне забезпечення оцінки ефективності фіскальної політики через урахування специфіки впливу її складових на економічне зростання. Запропоновано оптимізацію податкової складової шляхом побудови кривих і поверхні Дюпюї-Лаффера для загальнодержавних прямих податків. Розроблено й апробовано інтегральний показник рівня фінансової децентра­лізації в Україні. Впроваджено сценарний підхід у прогнозування податкових надходжень державного та місцевих бюджетів України.

Видання буде корисним фахівцям-практикам і дослідникам у сфері фінансів, працівникам державних установ, організацій, підприємств, а також докторантам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти, усім, хто досліджує проблеми реалізації фіскальної політики держави в умовах фінансової децентралізації.

Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку

ISBN 978-966-337-540-3
Монографія надає системне уявлення про сутність та атрибути підприємництва і сприяє формуванню підприємницького світогляду. Послідовно розглядаються теорія підприємництва та історія його становлення в Україні, типи і характеристики підприємницьких структур. Досліджуються та аналізуються особливості, базові принципи та чинники розвитку сталого та соціального підприємництва. Виділяються глобальні чинники та індикатори формування, актуальні фінансові аспекти функціонування сучасного підприємництва. Детально досліджуються проблеми і обмеження розвитку державного, інноваційного та деструктивного підприємництва.

Для вчених-економістів з питань підприємництва, викладачів і студентів економічних спеціальностей закладів вищої світи, практичних підприємців.

Інноватика на фінансових ринках

ISBN 978-966-337-481-1

У монографії представлено результати дослідження особливостей соціально-економічного розвитку крізь призму інноватизації як новітньої парадигми, що дозволило розширити зміст сучасних трансформаційних процесів. Застосовуючи причиново-наслідковий підхід до з’ясування існуючих зв’язків між фінансовим ринком та розбудовою інноваційної моделі розвитку, проаналізовано роль фінансового ринку як джерела фінансового забезпечення та одночасно обґрунтовано необхідність інноватизації фінансового ринку для досягнення ним стійкості і конкурентоспроможності.

Податкова діяльність держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки 

ISBN 978-966-337-474-1

У монографії розглянуто економічні аспекти податкової діяльності держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки. Проаналізовано теоретико-методологічні засади інформаційного постіндустріального суспільства та його економіки, висвітлено напрями попередження цінових аномалій на фінансовому ринку в умовах інформаційної економіки, методологічні основи податкової діяльності держави, податкове регулювання прямих іноземних інвестицій у глобальній інформаційній економіці, податкову діяльність держави у фінансовому секторі економіки, сутність і місце податкової безпеки в системі фінансової безпеки держави.

Модернізація податкової та митної політики в інституціональному забезпеченні розвитку економіки України

ISBN 987-966-337-532-8

У монографії проблематику податкової і митної політики, спрямовану на забезпечення розвитку економіки України, розглянуто крізь призму використання та модернізації інституціонального інструментарію.

Розглянуто особливості інституціональних підходів у формуванні фіскального простору та регулюванні фінансових потоків.

У категоріях модернізації та інституціонального розвитку досліджено окремі складові податкової системи та податкової політики загалом. Значну увагу приділено ролі та удосконаленню інституціоналізації митного адміністрування.

Розраховано на науковців та практиків, які працюють у фінансовій сфері, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою застосування податково-митних інструментів у сучасній інституціональній моделі розвитку економіки України.

Управління системою професійної орієнтації в Україні: адміністративно-правовий  аспект

ISBN 978-966-337-478-9

Монографія присвячена комплексному дослідженню адміністративно-правового регулювання  управління  системою  професійної  орієнтації  в  Україні,  визначення  основних проблем та розроблення на основі комплексного аналізу теоретичних положень, чинного законодавства  України  та  практики  його застосування  пропозицій  щодо  удосконалення управління системою професійної орієнтації.

У роботі проаналізовано стан розвитку управління системою професійної орієнтації в Україні. Визначено її соціальне призначення у сучасному суспільстві. Удосконалено поняття адміністративно-правового регулювання управління системою професійної орієнтації.

Надано авторське визначення мети адміністративно-правового регулювання управління системою професійної орієнтації, удосконалено класифікацію його принципів та функцій. На підставі чинного законодавства охарактеризовано адміністративно-правовий статус суб’єктів та об’єктів управління у цій сфері та надано їх класифікацію. Розглянуто місце окремих складових професійної орієнтації у системі державних послуг. Сформульовано пропозиції, спрямовані на удосконалення адміністративно-правових актів у досліджуваній сфері.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані для подальшої розробки та вдосконалення адміністративно-правового регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні; для оптимізації управлінських процесів у сфері професійної орієнтації, підвищення ефективності державного управління у досліджуваній сфері; для підготовки навчальних та методичних матеріалів із дисципліни «Адміністративне право», а також при проведенні занять з дисциплін адміністративно-правового характеру.

Кримінально-правові та кримінологічні заходи  запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності в Україні

ISBN 978-966-337-561-8

У монографії на підставі аналізу широкого кола наукових джерел, законодавства, матеріалів соціологічних досліджень, комплексної кримінологічної характеристики й  вивчення  слідчої  і  судової  практики  досліджені  теоретичні  та  практичні  проблеми кримінально-правової  та  кримінологічної  охорони  прав  на  об’єкти  інтелектуальної власності з урахуванням історичного досвіду становлення й розвитку цього інституту в нашій  державі.  У  роботі  висунуто  та  обґрунтовано  ряд  нових  у  концептуальному плані та важливих для юридичної практики положень, зокрема обґрунтовано необхідність розробки концепції державної політики в галузі охорони прав на об’єкти інтелектуальної  власності  як  частини  державної  концепції  розвитку  кримінального законодавства  України  й  доцільність  виокремлення  злочинів  проти  інтелектуальної власності у самостійний вид злочинів, а отже, в окрему кримінологічну групу. 

Праця може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів і студентів закладів  вищої  освіти  юридичного  профілю,  практичних  працівників  правоохоронних органів, фахівців органів державної влади, суддів та всіх, хто зацікавлений у боротьбі зі злочинністю.

Повторність злочинів у кримінальному праві України

ISBN 978-966-337-484-0

У монографії розглядаються основні нормативні та теоретичні проблеми кримінально-правового змісту повторності злочинів як однієї з форм їх множинності. На підставі комплексного  дослідження  сформульовано  і  обґрунтовано  деякі  нові  теоретичні  положення, уточнено зміст окремих понять та характеристик, які стосуються цієї форми множинності  злочинів,  запропоновано  шляхи  вдосконалення  регламентації  повторності  у Кримінальному кодексі України.

Для студентів, аспірантів, наукових та практичних працівників.

Теоретико-методологічні засади розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування

ISBN 978-966-337-584-7

У монографії висвітлено теоретичні положення та напрями підвищення ефективності розкриття, розслідування та запобігання організованій злочинній діяльності у сфері оподаткування. Визначено поняття та сутність організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування, зокрема сформульовано авторське поняття «організована злочинна діяльність у сфері оподаткування». Запропоновано вдосконалити структуру криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування. Досліджено криміналістичну характеристику кримінального правопорушення і її значення для розроблення методик розслідування організованої злочинної діяльності. З’ясовано механізм (процес) організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування. Проаналізовано теоретичні концепції і принципи розроблення окремих методик розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування.
Видання буде корисним для науковців, викладачів, студентів, а також для працівників правоохоронних органів.

Цифрова трансформація економіки України: обмеження та можливості

ISBN 978-966-337-587-8

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних засад процесів цифрової трансформації економіки України як феномену економічного зростання і як об’єктивного руху до зміни моделі розвитку національного господарства. Дослідження орієнтоване на формування і реалізацію стратегічного бачення щодо побудови моделі інклюзивного зростання економіки країни на засадах використання можливостей ключових глобальних трендів цифрової трансформації економіки та інших сфер життєдіяльності.
Розраховано на фахівців, науковців, здобувачів, аспірантів. студентів, що досліджують проблеми цифрової трансформації економіки України, а також осіб, які переймаються проблемами економіки України.