Анотації

Анотація Актуальні питання судової експертизи

ПЕРЕЛІК вибіркових навчальних дисциплін 2020-2021 н.р.

Анотація Проблеми судоустрою та електронного судочинства в Україні

Анотація Теорія судових доказів

Анотація Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Анотація_Актуальні_питання_судової_експертизи

Анотація_Міжнародні судово-експертні_мережі

Анотація_Забезпечення виконання забовязань

Анотація_Публічно-правові аспекти функціонування ринку фінансових послуг

ПЕРЕЛІК вибіркових навчальних дисциплін 2019-2020 н.р.

Мiжнародно-правовi_механiзми_захисту_прав_людини

Анотація крим.-правова та кримінолог.хар-ка_ кіберзлочинності

Мiжнародне_податкове_право

Проблеми_протидii_злочинностi_у_фiнансовiй_сферi

Публiчно-правова_протидiя_корупцiї

Анотацiя_Органiзацiя_правовоi_та_претензiйно-позовноi_роботи

Анотацiя_Патентознавство_iнтелектуал_на_власнiст

Анотацiя_правове_регулювання_оподат.малого і серед.бізнесу

Eвропейс_кий_захист_прав_людини

Анотація Актуальні проблеми права ІВ

Анотацiя_Актуал_нi проблеми_охорони_i_захисту_соцiал_но-трудових_прав

Анотація Актуальні питання митного законодавства (1)

Анотацiя_Правове_регулювання_оцiнки_майна

Анотації Цивільна компоративна юриспруденція

Анотація Проблеми досудового розслідування

Анотація Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Анотація Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою

Анотація Медіаграмотність

Анотація Цивільно-правовий захист прав споживачів

Анотація Судова_медицина i психiатрiя

Перелік навчальних дисциплін кафедри кримінального процесу та криміналістики на 2019-2020 навчальний рік

 1. Актуальні питання кримінального процесу України
 2. Актуальні питання судової експертизи
 3. Виконавче провадження
 4. Криміналістика
 5. Кримінальний процес
 6. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
 7. Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності
 8. Проблеми досудового розслідування
 9. Проблеми реформування кримінального процесу України
 10. Проблеми спрощеного кримінального судочинства
 11. Прокуратура в системі державних органів України
 12. Судові та правоохоронні органи
 13. Судоустрій в Україні
 14. Теорія судових доказів
 15. Теорія та методологія доказування у кримінальному процесі
 Кафедрою кримінального процесу та криміналістики у 2019-2020 навчальному році для вільного вибору студентами пропонуються наступні дисципліни

Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (4 курс):

Навчальна дисципліна «Виконавче провадження»

Предмет: «Виконавче провадження» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право», предметом вивчення якої є засади діяльності суб’єктів виконавчого провадження, місце виконавчого провадження в системі юридичного процесу, основні принципи діяльності суб’єктів виконавчого провадження, здійснення виконавчих дій, спрямованих на звернення стягнення на майно боржника, виконання рішення у немайнових справах, виконання рішень з іноземним елементом.

Метою навчальної дисципліни є: засвоєння студентами системи, організації та процесуальної форми здійснення виконавчого провадження, формування у студентів  знань і вмінь щодо виконання судових рішень, складання основних виконавчих документів (постанов, актів державного виконавця та інше).

Завданням навчальної дисципліни є: з’ясування місця виконавчого провадження у системі юрисдикційної діяльності; дослідження принципів виконавчого провадження та визначення підстав виконання та видів виконавчих документів; надання характеристик стадій виконавчого провадження; з’ясування ускладнень під час виконавчого провадження; аналіз виконавчих дій, спрямованих на звернення стягнення на майно боржника та дослідження особливостей звернення стягнення на доходи фізичної особи; вивчення питань виконання рішення у немайнових справах; аналіз виконання рішень з іноземним елементом.

Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня:

Навчальна дисципліна «Актуальні питання судової експертизи»

Предмет: «Актуальні питання судової експертизи» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право», освітня програма «Правове забезпечення судово-слідчої, прокурорської та адвокатської діяльності», предметом вивчення якої є специфіка пізнавальної діяльності судового експерта, методологія експертних досліджень, концептуальні напрямки їх загального розвитку.

Метою навчальної дисципліни є здатність використовувати сучасні досягнення науково-технічного прогресу і спеціальні знання у вирішенні завдань судочинства 

Завданням навчальної дисципліни є: знання  основних положень нормативно-правових актів, які врегульовують порядок проведення судової експертизи та вміння їх аналізувати і застосовувати у своїй діяльності; знання методики проведення судових експертиз та видів судових експертиз; вміння впорядковувати та оцінювати зразки, відібрані для проведення судової експертизи; вміння організовувати проведення судової експертизи; отримання навичок з складання висновку експерта та спеціаліста; пропонувати шляхи вдосконалення методик проведення судових експертиз; знання міжнародного досвіду щодо залучення спеціаліста та експерта під час кримінального провадження.

Навчальна дисципліна «Міжнародні судово-експертні мережі»

Предмет: «Міжнародні судово-експертні мережі» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право», освітні програми «Правове забезпечення судово-слідчої, прокурорської та адвокатської діяльності», «Правове забезпечення фінансової безпеки держави», «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції», «Охорона та захист цивільних прав», «Цивільно-правове забезпечення охорони здоров’я», «Управління господарсько-правовою діяльністю», «Організаційно-правові механізми Європейського співробітництва в економічній сфері», предметом вивчення якої є один з напрямів міжнародного співробітництва в галузі судової експертизи, а саме створення та функціонування міжнародних судово-експертних мереж.

Метою навчальної дисципліни є розкриття її соціальної і правої сутності, значення встановлення істини в судочинстві; оволодіння студентами знаннями щодо теоретичних та методичних створення, функціонування, співробітництва та діяльності міжнародних судово-експертних мереж, до яких входять: Європейська мережа судово-експертних установ, Південноафриканська регіональна мережа судово-експертної науки,  Азіатська мережа судово-експертних наук, Міжнародна судово-екологічна експертна мережа, Трасологічна судово-експертна природоохоронна мережа; а також формування практичних навичок правильного застосування кримінального процесуального закону під час підготовки і проведення судових експертиз.

Завданням навчальної дисципліни є: надати студентам систему теоретичних знань щодо науково-технічних засобів і методів збору і дослідження доказів, організації і основних методик проведення різного роду експертиз міжнародними судово-експертними мережами, а також набути вміння і навички, знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка необхідна для з’ясування і розслідування конкретних ситуацій.

Навчальна дисципліна «Проблеми досудового розслідування»

Предмет: «Проблеми досудового розслідування» вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право», освітня програма «Правове забезпечення судово-слідчої, прокурорської та адвокатської діяльності», предметом вивчення якої є отримання поглиблених знань з кримінального процесу, криміналістики, організації досудового розслідування, а також навиків здійснення критичного наукового аналізу положень проведення досудового розслідування.

Метою викладання навчальної дисципліни «Проблеми досудового розслідування» є оволодіння студентами глибокими теоретичними знаннями щодо діяльності органів досудового розслідування з розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), формування практичних навичок правильного застосування кримінального процесуального закону при проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень, з’ясуванні проблемних питань правозастосовної діяльності, що виникають під час досудового розслідування, та визначення шляхів їх вирішення.

Завдання дисципліни: поглиблене вивчення студентами положень кримінального процесуального права щодо організації діяльності органів досудового розслідування з метою ефективного проведення досудового слідства і дізнання, набуття спеціальних практичних навичок і вмінь ефективного застосування криміналістичних знань, техніко-криміналістичних засобів і методів у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню і попередженню кримінальних правопорушень.

Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (2 курс):

Перелік 1

Навчальна дисципліна «Проблеми реформування кримінального процесу України»

Предмет: «Проблеми реформування кримінального процесу України» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки, складена відповідно до освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є процесуальний порядок здійснення кримінального провадження.

Мета навчального курсу – формування знань про стан, проблеми та перспективи діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду щодо здійснення кримінальних проваджень, форм здійснення прокурорського нагляду і судового контролю на досудових стадіях кримінального провадження, а також формування навичок застосування та критичного аналізу кримінального процесуального закону при проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень, а також інших актуальних проблем науки та практики кримінального процесу.

Завдання курсу: вдосконалення системи теоретичних знань і формування практичних навичок щодо правильного застосування норм кримінального процесуального права під час досудового розслідування кримінальних проваджень, в процесі судового розгляду та перегляду судових рішень у кримінальних провадженнях; норм, які спрямовані на охорону прав і свобод громадян; забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди; реалізацію принципу «дозволено тільки те, що передбачено законом», щоб «жоден винний не уникнув відповідальності, а жоден невинний не був безпідставно покараний».

Навчальна дисципліна «Проблеми спрощеного кримінального судочинства»

Предмет: «Проблеми спрощеного кримінального судочинства» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки, складена відповідно до освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є процесуальний порядок здійснення спрощеного кримінального судочинства.

Мета навчального курсу – формування знань про стан, проблеми та перспективи правового регулювання порядку здійснення спрощеного кримінального провадження, а також забезпечення критичного розуміння та набуття умінь по застосуванню кримінального процесуального законодавства на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції.

Завдання курсу: вдосконалення системи теоретичних знань і формування практичних навичок щодо правильного застосування норм кримінального процесуального права під час досудового розслідування кримінальних проваджень, в процесі судового розгляду та перегляду кримінальних справ при спрощеній кримінальній процесуальній формі; основних норм, які спрямовані на охорону прав і свобод громадян; забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди та виконання інших завдань, передбачених ст. 2 КПК України під час здійснення спрощеного кримінального провадження.

Навчальна дисципліна «Теорія та методологія доказування у кримінальному процесі»

Предмет: Навчальна дисципліна «Теорія та методологія доказування в кримінальному процесі» – це вибіркова навчальна дисципліна, складена на основі освітньої програми, затвердженої у 2016 році, спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є основи та особливості теорії та методології доказування у кримінальному провадженні.

Мета навчального курсу – оволодіння здобувачами вищої освіти понятійного апарату, сутності та змісту теорії та методології доказування у кримінальному провадженні, слідчими (розшуковими) діями як засобами збирання доказів у кримінальному процесі, особливостями доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, у судових стадіях кримінального процесу, в особливих порядках кримінального провадження.

Завдання курсу: вдосконалення теоретичних, методологічних та правових основ доказування в кримінальному провадженні; формування навиків до всебічного і повного аналізу завдань кримінального процесуального законодавства і доказового права; визначення кола проблемних питань та шляхів їх вирішення щодо збирання, перевірки та оцінки доказів і їх процесуальних джерел; розширення знань щодо співвідношення кримінального процесуального пізнання і доказування; ознайомлення із особливостями процесу доказування в окремих стадіях кримінального провадження; оволодіння знаннями щодо порядку здійснення доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, в особливих порядках кримінального провадження.

Перелік 2

Навчальна дисципліна «Генезис та сучасний стан криміналістичної тактики»

Предмет: «Генезис та сучасний стан криміналістичної тактики» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для здобувачів вищої освіти третього освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії, предметом якої є основні принципи, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, юридичні категорії, особливості застосування криміналістичної тактики, які мають значення в процесі захисту прав громадян.

Мета дисципліни: формування знань про стан, проблеми та перспективи діяльності органів досудового розслідування та прокуратури щодо тактики розслідування кримінальних правопорушень, методів застосування тактичних прийомів при проведенні слідчих (розшукових) дій, а також формування навичок застосування та критичного аналізу кримінального процесуального законодавства при проведенні слідчих (розшукових) дій та інших актуальних проблем науки та практики криміналістичної тактики.

Завдання дисципліни: вдосконалення системи теоретичних знань і формування практичних навичок щодо правильного застосування криміналістичних тактичних прийомів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

Навчальна дисципліна «Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень»

Предмет: «Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є особливості методики розслідування кримінальних правопорушень.

Мета курсу «Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень» – розкриття його соціальної і правової сутності, а також значення для вирішення завдань кримінального провадження.

Завдання курсу: вдосконалення системи теоретичних знань і формування практичних навичок здобувачами вищої освіти щодо системи особливостей методик розслідування кримінальних правопорушень, забезпечення набуття вмінь і навичок знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка необхідна для з’ясування і розслідування -Fконкретних ситуацій під час кримінального провадження. 

Навчальна дисципліна «Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень»

Предмет: «Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень» – вибіркова навчальна дисципліна, складена відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів третього (PhD) рівня (денної та заочної форми навчання), спеціальності 081 «Право»

Мета навчального курсу – формування знань про стан, проблеми та перспективи діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду щодо виявлення, вилучення, дослідження та оцінки доказів у кримінальному провадженні, а також формування навичок застосування та критичного аналізу кримінального процесуального закону при проведенні слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на розслідування кримінальних правопорушень. 

Завдання курсу: надання та поглиблення здобувачами вищої освіти системи теоретичних знань щодо застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів та методів виявлення слідів кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили, та іншої інформації про обставини вчинення злочинних діянь при здійсненні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на збирання й дослідження доказів у кримінальному провадженні, а також набути вміння і навички знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка необхідна для з’ясування і розслідування конкретних ситуацій під час кримінального провадження.

Перелік 3

Навчальна дисципліна «Генезис та сучасні можливості судової експертології»

Предмет: «Генезис та сучасні можливості судової експертології» вибіркова навчальна дисципліна, складена відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів третього (PhD) рівня (денної та заочної форми навчання), спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є специфіка пізнавальної діяльності судового експерта, методологія експертних досліджень, концептуальні напрямки їх загального розвитку.

Мета дисципліни: опанування знаннями з питань теорію та історії розвитку, специфіки пізнавальної праці експерта, методології експертних досліджень і концептуальних напрямків їх загального розвитку.

Завдання дисципліни: поняття та структури судової експертології; розгляд методології судової експертології; з’ясування класифікації судових експертиз; дослідження історії виникнення та основних етапів формування судової експертології, експертних установ в Україні; вивчення питання поняття та функцій судово-експертної діяльності; дослідження проблем судово-експертної діяльності; розгляд інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності; дослідження сучасного рівня і тенденцій розвитку судової експертології; з’ясування основних положень експертної профілактики.

Навчальна дисципліна «Особливості призначення та проведення традиційних експертиз»

Предмет: «Особливості призначення та проведення традиційних експертиз» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Мета навчального курсу – розкриття її соціальної і правої сутності, значення встановлення істини в кримінальному судочинстві; оволодіння студентами знаннями щодо теоретичних та методичних основ експертного дослідження, процесуального забезпечення призначення різного виду експертиз, а також формування практичних навичок правильної процедури вилучення зразків та проведення експертного дослідження. 

Завдання курсу: надання та поглиблення здобувачами вищої освіти системи теоретичних знань щодо науково-технічних засобів і методів збору зразків експертного дослідження, організації призначення експертиз, основних методик їх проведення, а також набути вміння і навички, знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка необхідна для встановлення істини.

Навчальна дисципліна «Актуальні питання проведення нетрадиційних експертиз»

Предмет: «Актуальні питання проведення нетрадиційних експертиз» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є особливості призначення та проведення нетрадиційних судових експертиз.

Мета навчального курсу – досягнення високого рівня знань, умінь та навичок у сфері підготовки, призначення та проведення нетрадиційних судових експертиз, вдосконалення механізму взаємодії слідчого та експерта у процесі розслідування злочинів. 

Завдання курсу: вдосконалення системи теоретичних знань і формування практичних навичок здобувачами вищої освіти щодо системи особливостей методик проведення нетрадиційних експертиз, забезпечення набуття вмінь і навичок знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка необхідна для проведення експертиз.

Перелік 4 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності»

Предмет: «Проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» (напрям 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність), предметом вивчення якої є процесуальний порядок проведення СРД та НС(Р)Д.

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення здобувачів із основними поняттями і практикою застосування норм кримінального процесуального законодавства України, яке регулює порядок проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, використання їх результатів у кримінальному провадженні; підвищення ефективності запобігання злочинності на сучасному етапі; зміцнення гарантії забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи в кримінальному судочинстві; аналіз зарубіжного досвіду та розробка пропозицій щодо удосконалення порядку проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Завдання навчальної дисципліни – вивчення теоретичних основ організації та здійснення СРД та НС(Р)Д у кримінальному провадженні шляхом підвищення ефективності форм та методів їх проведення; вивчення порядку проведення окремих СРД та НС(Р)Д; засвоєння положень кримінального процесуального законодавства України щодо СРД та НС(Р)Д; узагальнення та розповсюдження передового досвіду організації та здійснення СРД та НС(Р)Д у кримінальному провадженні; формуванні знань, умінь та навиків щодо проведення СРД та НС(Р)Д, передбачених КПК у процесі досудового розслідування.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності»

Предмет: «Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності» – це вибіркова навчальна дисципліна, складена відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (денної та заочної форми навчання), спеціальності 081 «Право».

Мета навчальної дисципліни є формування знань про стан системи, організації та процесуальної форми забезпечення прав людини під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, формування у студентів  знань і вмінь щодо надання юридичної допомоги, складання основних процесуальних документів (клопотань, скарг на протоколи слідчих та процесуальних дій, вимог, запитів та інше).

Завдання навчальної дисципліни – вдосконалення системи теоретичних знань і формування практичних навичок визначення проблемних питань забезпечення прав і свобод громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, вивчення стану забезпечення їхніх прав і свобод при здійсненні ОРД, з’ясування найбільш важливих положень оперативно-розшукової діяльності та напрацювання пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності забезпечення прав і свобод громадян при виконанні правоохоронної функції держави.

Навчальна дисципліна «Інформаційні тактичні та прогностичні основи оперативно-розшукової діяльності»

Предмет. «Інформаційні, тактичні та прогностичні основи оперативно-розшукової діяльності» – це вибіркова навчальна дисципліна, циклу професійної підготовки, складена відповідно до освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є інформаційні, тактичні та прогностичні основи здійснення кримінального провадження.

Мета навчального курсу – оволодіння здобувачами вищої освіти понятійного апарату, сутності та змісту інформаційних тактичних та прогностичних основ оперативно-розшукової діяльності, згідно з чинним законодавством України.

Завдання курсу: профілактика кримінальних правопорушень; пошук і фіксація фактичних даних про злочини, які можуть використовуватися як приводи та підстави для початку досудового розслідування; забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, учасників кримінального провадження, членів їх сімей та близьких родичів. 

 

Список стейкхолдерів кафедри

Рецензія -відгук на освітню програму прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Цибульник Г.І.

Рецензія-відгук на освітню програму Ірпінського центру зайнятості

Рецензія-відгук на освітню програму Адвокатського об’єднання Гришаков, Власова та партнери

Міжародна рецензія-відгук на освітню програмудоктора з права Алієва Аміра

Рецензія-відгук на освітню програму Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Рецензія-відгук на освітню програму Адвокатського об’єднання ЛЕКС ЮСТУМ

Договір про співробітництво із Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в місті Києві

Договір про співробітництво з адвокатським об’єднанням ЛЕКС ЮСТУМ

Договір про співробітництво з КНДЕКЦ МВС України

Договір про співробітництво з Київським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України

Договір про співробітництво з адвокатським об’єднанням Гришаков, Власова і партнери

Вiдгук-рецензія на освітньо-професійну програму д.ю.н., професора Чаплинського К.О.

Рецензія-відгук судді Київського апеляційного суду, к.ю.н. Ігнатюка О.В.

Рецензія-відгук слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого упра

Кафедрою забезпечується видання фахового наукового журналу «Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України» (наказ Міністерства освіти та науки України від 21.12.2015 р. № 1328; наказ Міністерства освіти та науки України від 22.12.2016 р. № 1604; головний редактор доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Цимбал Петро Васильович), в якому мають можливість публікувати свої праці викладачі, аспіранти та студенти.

На кафедрі кримінального процесу та криміналістики постійно діють Наукове товариство студентів та правовий клуб «Феміда», перебуваючи у яких студенти спільно із викладачами беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських круглих столах, конференціях, симпозіумах, семінарах, грантах та різних конкурсах, які проводяться державними органами. Студенти НТС систематично займають призові місця.

Наукова діяльність

ЗБІРНИК Реформування кримінального провадження 2021

ЗБІРНИК Реформування кримінального провадження 2020

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 85-річчя з дня народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича (27 вересня 2017 року).

Матеріали ХІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (27 березня 2018 року)

Матеріали ХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (30 жовтня 2018 року)

Матеріали ХІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (30 жовтня 2019 року)

Інформаційний лист Всеукраїнської студентської конференції Правове життя сучасний стан та перспективи розвитку

Збірник матеріалів конференції Реформування кримінального провадження 2020

Збірник міжнародної науково-практичної конференції Реформування кримінального провадження 2019 р.

Міжнародна конференція Фінансова політика теоретичні та практичні аспекти юридичної науки Ч.2. 2020 рік

Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Правове життя 2020 рік

Університет державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у  Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти» , яка відбудеться 19 квітня 2019 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Робочі програми 2019 рік

Методологія правових досліджень та методика викладання права

Філософія права

Особливості та проблеми організації адвокатської іяльності

РП Прокуратура в системі державних органів України

РП Актуальні питання кримінального процесу України 2019

РП_Теорія_судових_доказів_2020

РП Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження Обовязкова

РП Судоустрій в Україні


Вибіркові дисципліни, викладання яких забезпечується НПП кафедри

РП_Актуальні_питання_судової_експертизи_2019

РП Міжнародні судово-експертні мережі

РП Судова медицина 2019

РП Проблеми досудового розслідування 2019

РП Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності_вибіркова

РП_Міжнародне_співробітництво_під_час_кримінального_провадження_2020


Робочі програми 2020

Методологія нормотворчості та правозастосування

Державно-правовий розвиток в умовах глобалізації

РП Принципи та процедури судочинства 2020

РП_Прокуратура в системі держ.органів України

РП_Проблеми досудового розслідування

РП_ТСД_2020

РП_Проблеми_судоустрою_та_електронного_судочинства_2020

РП_Міжнародне_співробітництво_під_час_кримінального_провадження_2020


Переддипломна практика

РП Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності_обовязкова

РП Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності_обовязкова

РП_Методологія правових досліджень та методика викладання права_2019

РП_Державно-правовий розвиток в умовах глобалізації 2020

РП_ Методологія нормотворчості та правозастосування 2020

РП_Методологія правових досліджень та методика викладання права 2019

Силабус навчальної дисципліни Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Силабус навчальної дисципліни Прокуратура в системі державних органів України

Силабус навчальної дисципліни Міжнародні судово-експертні мережі

Силабус з навчальної дисципліни Теорія судових доказів

Силабус навчальної дисципліни Проблеми Досудового Розслідування

Силабус навчальної дисципліни Актуальні питання судової експертизи


Робочі програми та силабуси 2021

Програма_виробничої_практики_2021

Робоча_програма_Прокуратура в системі державних органів України 2021

Робоча програма Актуальні питання судової експерти 2021

Робоча програма Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження_2021

Робоча програма Особливості адвокатської діяльності та медіація в кримінальному провадженні -2021

Робоча_програма_Проблеми судоустрою та електронного судичнства в Україні_2021

Робоча програма Теоія судових доказів 2021

СИЛАБУС_Проблеми_судоустрою_та_ел.судочинства в Україні

РП Правнича іноземна мова

РП Методологія нормотворчості та правозастосування

РП Міжнародно-правозахисна діяльність Ради Європи

РП Методологія нормотворчості та правозастосування

РП Проблеми досудового розслідування 2021

РП Правнича іноземна мова

Силабус Публічно-правові аспекти функціонування ринку фінансових послуг

Силабус Податкове право зарубіжних країн

Силабус _Правові проблеми бюджетного процесу

СИЛАБУС_Проблеми_судоустрою_та_ел.судочинства в Україні

Роб_прогр_Цивільно-правовий_захист_прав_споживачів_2021

Роб_прогр_Спадкове_право_2021

Роб_прогр_Актуальні_проблеми_права_інтелектуальної_власності _2021

РП державно-правовий розвиток у умов. глобалізації

Силабус_Опод мал і сер бізнесу

Силабус_Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в Україні

Силабус_Кваліфікація злочинів та запобігання злочинності у сферіоподаткування та митного контролю

Силабус Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства

Силабус _Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

Силабус _Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Силабус _Актуальні проблеми охорони і захисту соціально-трудових правАПОЗСТП_ Боднарчук_О.Г.

РП принципи та процедури судочинства

РП Міжнародне митне право 2021 вибіркова

РП Корпоративне право ЄС

РП Антимонопольне право Європейського Союзу

У Податковому відбувся літературно-мистецький вечір,присвячений пам’яті видатних ірпінців – Наталі Околітенко та Данила Кулиняка

У Податковому знають, що в сучасному світі, як і раніше, література відіграє важливу роль у житті людини. Книги – дарують знання та мудрість. З них, можна й потрібно черпати нову інформацію, яка обов’язково знадобиться у повсякденному житті та дозволить краще його зрозуміти. Учора, 2 листопада, у стінах університету відбувся літературний вечір, присвячений пам’яті видатних ірпінців […]

В Податковому визначено переможців Кубку Університету з функціонального тренінгу

В Податковому університеті провели турнір «Кубок Університету з функціонального тренінгу», присвячений 100-річчю вишу. Турнір проходив у 3 етапи: за перемогу змагалися 39 учасників, з них у півфінал пройшли 11, а за звання кращих у фіналі боролися 6 спортсменів. Для участі у змаганнях спортсмени виконували завдання, отримані від організаційного комітету, та записували їх на відео для […]

02.12.2021 р. НЛ «Юридична клініка» провела онлайн-тренінг на тему: «Аналіз матеріалів справи та вироблення позиції по ній» частина №2

02.12.2021 р. НЛ «Юридична клініка» провела онлайн-тренінг на тему: «Аналіз матеріалів справи та вироблення позиції по ній» частина №2 Проводили тренінг студенти-консультанти нашої клініки Слив’юк Софія та Федорчук Каріна. Спікери закцентували увагу на таких питаннях: – Аналіз доказів – Вироблення позиції по справі – Повторення всіх пунктів даної теми Робота з доказами є завершальним етапом […]

НЛ «Юридична клініка» провела онлайн-тренінг на тему: «Аналіз матеріалів справи та вироблення позиції по ній» частина №2

Проводили тренінг студенти-консультанти нашої клініки Слив’юк Софія та Федорчук Каріна.  Спікери закцентували увагу на таких питаннях: – Аналіз доказів – Вироблення позиції по справі – Повторення всіх пунктів даної теми  Робота з доказами є завершальним етапом аналізу справи, але також одним із головних, адже кваліфікований юрист повинен чітко розібратися у всіх доказах, аби вибудувати чітку […]
Всі новини та анонси

У Податковому відбувся літературно-мистецький вечір,присвячений пам’яті видатних ірпінців – Наталі Околітенко та Данила Кулиняка

У Податковому знають, що в сучасному світі, як і раніше, література відіграє важливу роль у житті людини. Книги – дарують знання та мудрість. З них, можна й потрібно черпати нову інформацію, яка обов’язково знадобиться у повсякденному житті та дозволить краще його зрозуміти. Учора, 2 листопада, у стінах університету відбувся літературний вечір, присвячений пам’яті видатних ірпінців […]

В Податковому визначено переможців Кубку Університету з функціонального тренінгу

В Податковому університеті провели турнір «Кубок Університету з функціонального тренінгу», присвячений 100-річчю вишу. Турнір проходив у 3 етапи: за перемогу змагалися 39 учасників, з них у півфінал пройшли 11, а за звання кращих у фіналі боролися 6 спортсменів. Для участі у змаганнях спортсмени виконували завдання, отримані від організаційного комітету, та записували їх на відео для […]

02.12.2021 р. НЛ «Юридична клініка» провела онлайн-тренінг на тему: «Аналіз матеріалів справи та вироблення позиції по ній» частина №2

02.12.2021 р. НЛ «Юридична клініка» провела онлайн-тренінг на тему: «Аналіз матеріалів справи та вироблення позиції по ній» частина №2 Проводили тренінг студенти-консультанти нашої клініки Слив’юк Софія та Федорчук Каріна. Спікери закцентували увагу на таких питаннях: – Аналіз доказів – Вироблення позиції по справі – Повторення всіх пунктів даної теми Робота з доказами є завершальним етапом […]

НЛ «Юридична клініка» провела онлайн-тренінг на тему: «Аналіз матеріалів справи та вироблення позиції по ній» частина №2

Проводили тренінг студенти-консультанти нашої клініки Слив’юк Софія та Федорчук Каріна.  Спікери закцентували увагу на таких питаннях: – Аналіз доказів – Вироблення позиції по справі – Повторення всіх пунктів даної теми  Робота з доказами є завершальним етапом аналізу справи, але також одним із головних, адже кваліфікований юрист повинен чітко розібратися у всіх доказах, аби вибудувати чітку […]