Круглий стіл щодо вдосконалення освітньо-професійної програми «Регіональне управління та самоврядування» та навчальних планів підготовки здобувачів II (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 281 «Публічне управління та адміністрування»

Круглий стіл щодо вдосконалення освітньо-професійної програми «Регіональне управління та самоврядування» та навчальних планів підготовки здобувачів II (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 281 «Публічне управління та адміністрування»

12 лютого 2020 року кафедрою менеджменту ННІ фінансів, банківської справи було організовано та проведено круглий стіл «Вдосконалення освітньо-професійної програми  «Регіональне управління та самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

В дискусіях круглого столу прийняли участь stakeholders: Ілля Діков к.ю.н., мер м. Вишневе; Михайло Кужелєв директор ННІ ФБС, д.е.н., професор; Микола Гусятинський завідувач кафедри менеджменту, к.т.н., доцент;  Аліна Халецька гарант освітньо-професійної програми д.держ.упр., професор; науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту, які забезпечують освітній процес, здобувачі вищої освіти ІІ (магістерського) рівня 2018 та 2019 року вступу.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся завідувач кафедри Микола Гусятинський, який акцентував увагу на необхідності обговорення освітньо-професійної програми «Регіональне управління та самоврядування», вдосконалення освітньої програми та оптимізації навчальних планів.

Микола Гусятинський спільно з Аліною Халецькою зазначили, що в циклі професійної підготовки здобувачів вищої освіти ІІ (магістерського) рівня мало дисциплін, які стосуються управління містом та регіонального управління (управління на рівні області), а також внесли пропозицію на обговорення щодо можливості вибору для здобувачів вищої освіти навчальних дисциплін не по блоках, а по предметах, озвучивши їх назви.

Також на обговорення внесли пропозицію щодо включення до блоку нормативних дисциплін навчальну дисципліну «Конституція та врядування».

Гарант освітньо-професійної програми д.держ.упр., професор Аліна Халецька привітала учасників круглого столу і подякувала здобувачам вищої освіти за небайдужість до закладу вищої освіти та до обговорення важливих питань щодо освітньої діяльності.

Аліна Халецька винесла на обговорення пропозицію щодо вдосконалення навчальних планів в контексті набуття здобувачами вищої освіти навичок soft skills, зменшення адміністративної складової в навчальних дисциплінах та збільшення складової місцевого розвитку, посилення в навчальних планах фінансової та бюджетоутворюючої складової щодо управління в публічній сфері, також наголосила на врахуванні пропозиції здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019 року вступу про включення в вибір освітньої компоненти: Менеджмент в медичних закладах.

Стейкхолдер к.ю.н. Ілля Діков виніс рекомендацію щодо максимального залучення практиків до навчального процесу, читаючи як лекції, так і практичні заняття.

Здобувачам вищої освіти Ілля Діков порекомендував за період навчання відвідати хоча декілька сесій у кожному найближчому місті з метою формування певного бачення щодо поєднання теорії і практики, зазначивши, що основним чинником в роботі є людський фактор, бажання, комунікації та розуміння того, де саме знайти потрібний для роботи матеріал та інформацію.

Крім цього, в роботі органів місцевого самоврядування важливим є вміння слухати, в основі якого закладено психологічний підхід до конкретної ситуації – зазначив Ілля Діков. Як пропозицію також було надано в контексті проведення на базі Університету курсів для голів постійно діючих комісій при міських виконавчих комітетах з метою розуміння їх специфіки роботи за напрямами. Дану пропозицію підтримав Микола Гусятинський та зазначив також саме на можливості проведення таких виїзних навчальних курсів.

Вступаючи в обговорення порушеного питання директор ННІ фінансів, банківської справи д.е.н., професор Михайло Кужелєв зазначив на необхідності врахування  думки експертів з акредитації освітньо-професійної програми «Регіональне управління та місцеве самоврядування», підтримав пропозицію щодо вибору здобувачами вищої освіти індивідуальних дисциплін.

Михало Кужелєв наголосив на актуальності пропозиції щодо внесення у вибіркові дисципліни в навчальному плані підготовки здобувачів вищої освіти освітньої компоненти: «Управління публічними фінансами» та в якості рекомендації запропонував внести корективи до назв деяких навчальних дисциплін, а саме: «Комунікації в публічному управлінні» та «Місцеві фінанси в умовах фінансової децентралізації». Як зазначив директор ННІ фінансів, банківської справи Михайло Кужелєв ключиком у підготовці здобувачів вищої освіти є: «випустити фахівця, який буде виконувати свої обов’язки чесно та сумлінно, незалежно від політики та влади».

До обговорення щодо оптимізації освітньо-професійної програми «Регіональне управління та самоврядування» активно долучилися здобувачі вищої освіти. Так, Олексій Сидоренко висловив щиру подяку кафедрі менеджменту за отримані ґрунтовні знання та запропонував внести до переліку вибіркових дисциплін в навчальний план дисципліну «Державний фінансовий контроль» та «Основи економічного аналізу».

Здобувач вищої освіти Олена Чорна висловила слова вдячності за знання, набуті вміння в процесі навчання та запропонувала поглибити викладання окремих навчальних дисциплін в контексті діяльності конкретних комісій місцевих рад.

Здобувач Надія Березненко висловила пропозицію включити в навчальні плани такі дисципліни, які будуть акцентувати увагу на правильності складання фінансових планів для закладів охорони здоров’я в умовах медичної реформи в контексті надання платних послуг.

Здобувач Анастасія Луцак відмітила, що діючий навчальний план освітньо-професійної програми «Регіональне управління та самоврядування» містить навчальну дисципліну «Психологія управління» та зазначила, що наявність такої дисципліни в навчальному плані формує стресостійкість у майбутніх фахівців.

Координатор групи освітньо-професійної програми «Регіональне управління та самоврядування», к.пед.н., доцент Алла Грушева, долучаючись до обговорення зазначила, що було проведено опитування серед здобувачів вищої освіти зазначеної вище програми.

За результатами опитування визначено такі переваги: відношення науково-педагогічних працівників до здобувачів вищої освіти, оперативність, доступність, прозорість, зрозумілість та чіткість доведення інформації, змістовна когнітивна складова навчальних дисциплін.

Однак, в контексті рекомендацій за результатами опитування, здобувачі вищої освіти пропонують посилити навчальний план саме управлінськими навчальними дисциплінами, потребують більше практичного, прикладного і надсучасного матеріалу.

Вступаючи до обговорення к.е.н., заступник завідувача кафедри менеджменту з навчально-методичної роботи Світлана Супруненко запропонувала ввести до навчальних планів підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою «Регіональне управління та самоврядування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, навчальні дисципліни «Навчальний тренінг/практика», (передбачатиме тільки практичні навчання здобувачів вищої освіти, виїзди на сесії місцевих рад), «Ситуативний менеджмент»,  «Креативний менеджмент та критичне мислення».

Світлана Супруненко звернула увагу всіх учасників круглого столу на тому, що проект навчального плану та оновленої освітньо-професійної програми «Регіональне управління та самоврядування» буде висвітлено на офіційному сайті Університету держаної фіскальної служби та сайті кафедри, а також в соціальних мережах, та закликала до обговорення та внесення пропозицій, залучення всіх можливих stakeholders внесення пропозицій до 12 березня 2020 року.

На завершення круглого столу завідувач кафедри менеджменту Микола Гусятинський подякував усім присутнім за участь у круглому столі та запропоновані рекомендації щодо обговорення процесу оптимізації освітньо-професійної програми «Регіональне управління та самоврядування» та навчальних планів підготовки здобувачів II (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 281 «Публічне управління та адміністрування», закликав до подальшої роботи.

Далі буде….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *