В УДФСУ вийшло англомовне видання, присвячене виявленню та відстеженню тютюнових виробів

В УДФСУ вийшло англомовне видання, присвячене виявленню та відстеженню тютюнових виробів

В УДФСУ вийшло англомовне видання, присвячене виявленню та відстеженню тютюнових виробів: «Modernization of the Control System for Production and Turnover of Tobacco Products». У якому узагальнено вимоги Директиви 2014/40/ЄС (TPD) та Протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну щодо систем виявлення та відстеження тютюнових виробів. Систематизовано світовий досвід функціонування систем виявлення та відстеження двох типів: марок акцизного податку та безпосередньо продукції – тютюнових виробів. З’ясовано основні переваги та недоліки систем кожного типу. 

Обґрунтовано необхідність запровадження в Україні системи виявлення та відстеження тютюнових виробів, що дозволить компетентним органам контролювати всі ланцюги постачання продукції, у тому числу призначеної для міждержавного обігу (експорту, Duty Free). Запропоновано концептуальні підходи до створення та запровадження електронної системи контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів в Україні.

Наукове видання стане корисним стейхолдерам при формування та реалізації державної акцизної політики загалом та контролю за обігом підакцизних товарів зокрема.

Робота підготовлена колективом авторів Університету: Новицькою Надією, к.е.н.; Хлєбніковою Інною, к.е.н.; Коротуном Володимиром, к.е.н., с.н.с.; Кощук Тетяною, к.е.н.; Тартачник Ніною, Кравченко Інною, Проценко Олександром. 

In UDFSU publishes an English edition of paper,  dedicated to the tracking and tracing of tobacco products

In UDFSU publishes an English edition of paper «Modernization of the Control System for Production and Turnover of Tobacco Products» dedicated to the tracking and tracing of tobacco products. The paper summarizes the requirements of Directive 2014/40 / EC (TPD) and the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products is the first protocol to the WHO Framework Convention on Tobacco Control for tobacco track and trace system. The international experience of the functioning of tracking and tracing tax stamps and tobacco products, as well as the main advantages and disadvantages of each type of system. The necessity of introducing in Ukraine a system of tracking and tracing of products, which will allow to monitor the whole range of excisable products, including those intended for interstate circulation (export, Duty Free). Conceptual approaches to the creation and implementation of an electronic tobacco production control and circulation system in Ukraine are proposed.

The scientific publication will be useful to stakeholders in the formation and implementation of state excise duty policy in general and control over the circulation of excise goods in particular.

The work was prepared by a team of authors of University: Nadiia Novytska, Ph.D. in Economics, I. Inna Khliebnikova, Ph.D. in Economics, Volodymyr Korotun, Ph.D. in Economics, Senior Researcher, Tetiana Koshchuk, Ph.D. in Economics, Nina Tartachnyk, Inna Kravchenko, Olexander Protsenko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *