Круглий стіл на тему «Вдосконалення ОПП/ОНП кафедри менеджменту» з ОПП «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу», І (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 073 Менеджмент

Круглий стіл на тему «Вдосконалення ОПП/ОНП кафедри менеджменту» з ОПП «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу», І (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 073 Менеджмент

 

Ринок праці і студентство потребують удосконалення освітньо – професійних програм !

 

05.04.2021 в УДФСУ на кафедрі менеджменту відбувся круглий стіл на тему «Напрями удосконалення ОПП «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу», відповідно до потреб здобувачів вищої освіти і стейкхолдерів». 

Зустріч було проведено на базі платформи «BigBlueButton», що дозволило ефективно попрацювати та обговорити проблемні аспекти , спрямовані на удосконалення освітніх послуг та внутрішнє забезпечення якості вищої освіти, для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Завідувачем кафедри менеджменту, Миколою Гусятинським, було презентовано  проект ОПП «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» І (бакаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073. 

Гарант програми М.В.Гусятинський, презетуючи освітньо-професійну програму, надав загальну інформацію про програму, охарактеризував мету, предметну область, фокус програми, можливості майбутніх випускників до працевлаштування та подальшого навчання. Особливу увагу було приділено аналізу програмних, загальних і спеціальних компетенцій та програмних результатів навчання.

У своєму виступі член групи забезпечення ОПП, к.е.н., доцент кафедри менеджменту Г.І.Євтушенко, наголосила на необхідноті удосконалення змістовної складової навчально -методичного забезпечення з усіх предметів, спрямованому на формування саме фахівця з менеджменту готельно- ресторанного бізнесу і, відповідно, загальні компетенції, які напрацьовуються під час вивчення усіх навчальних дисциплін, теж повинні містити знання, уміння і навички необхідні для реальної роботи менеджера готельно- ресторанного бізнесу. 

Виступаюча запропонувала навчальну дисципліну «PR технології в управлінні готельно ресторанним бізнесом» вивчати як обов’язковий предмет у 4 семестрі, а навчальну дисципліну «Менеджмент» перенести для вивчення в 3-й семестр.

Також доповідач звернула увагу на необхідності посилення ресурсного забезпечення реалізації програми, шляхом створення спеціалізованої лабораторії, чи тематичного кабінету для проведення семінарських і практичних занять зі студентами, які навчаються за даною спеціальністю.

До обговорення проекту ОПП долучився стейкхолдер Ярощук Вадим Андрійович, директор ГТК «Сієста» який, оцінюючи освітню програму «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» наголосив на тому, що ОПП передбачає поглиблену теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців із ґрунтовними теоретичними знаннями та практичними навичками проектування, організації і контролю сервісної діяльності суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу. Виступаючий також запропонував внести певні зміни та корективи щодо професійного спрямування та змісту дисциплін, а саме : 

  1. Навчальну дисципліну «Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі» розширити і змінити на предмет «Управління інноваціями»;
  2. Доцільно ввести нову дисципліну «Гігієна та санітарія закладів готельно-ресторанного господарства» (до циклу вибіркових).

Підводячи підсумки Ярощук В. А., відзначив, що, в цілому, представлена ОПП дасть можливість підготувати професійних менеджерів для готельно-ресторанного бізнесу.

До обговорення долучилась також Заєць Вікторія, здобувач І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» групи МБГ-19-1, яка навчається саме за ОПП «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу». Студентка підтримала пропозиції Євтушенко Г.І. та запропонувала збільшити кількість профільних предметів, шляхом зміни деяких вибіркових дисциплін на обов’язкові.

В дискусії взяли участь Супруненко С.А., к.е.н., доцент кафедри, Канцур І.Г. к.е.н., доцент кафедри, Козак К., Радіонова А.- студентки групи МБГ-19.

Отже, на круглому столі було обговорено ряд важливих та змістовних питань, які сприятимуть удосконаленню освітньо-професійної програми, що дозволить зробити навчання якіснішим для здобувачів вищої освіти і дасть можливість підготувати спеціалістів, які будуть конкурентоздатні на ринку праці.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *