Береславська Олена Іванівна – завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Навчальні дисципліни які викладає: Гроші і кредит; Міжнародні розрахунки і валютні операції; Грошово-кредитне регулювання; Монетарна політика; керівництво курсовими та випускними кваліфікаційними (дипломними) роботами; керівництво аспірантами; участь у ДЕК

Сфера наукових інтересів: економіка, валютне регулювання, банки

Контакти:

кабінет – 323

телефон – 11-89

електронна адреса: bereslav@bigmir.net

Біографія:

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-економічні методи активізації трудової діяльності».

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему «Механізм валютного регулювання в Україні».

Вчене звання професора кафедри банківської справи та фінансового моніторингу присвоєно рішенням Атестаційної колегії МОН України 31 жовтня 2014 року.

Наукова діяльність

Автор понад 100 наукових праць з проблем валютної політики і валютного регулювання.

Бібліометричний профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=P_OY3WwAAAAJ&hl=uk

Професійна активність:

  1. Наукова редакція та співавторство посібника «Банківська система».
  2. Член редакційної колегії Збірника наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове видання, включене до переліку наукових фахових видань України.
  3. Член редакційної колегії наукового журналу «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування».
  4. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 Університету ДФС України.
  5. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
  6. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» у 2016-2017 н.р. та 2017-2018 н.р.

Обов’язкові дисципліни для ОП 072 Фінанси, банківська справа та страхування (перший (бакалаврський) рівень)

Обов’язкові дисципліни для ОНП 072 Фінанси, банківська справа та страхування (третій (освітньо-науковий) рівень)

Здобувачі вищої освіти мають право на вільний вибір навчальних дисциплін, який реалізується через особисту електронну заяву в АСУ “Управління Університетом”. 

Здобувачі вищої освіти мають змогу обрати дисципліни як з каталогу Інституту фінансів та банківської справи, так і з каталогів інших Інститутів (http://surl.li/qhxi). У 1-му семестрі обирається навчальні дисципліни в обсязі 8 кредитів, які будуть викладатися у 2 семестрі та у 2-му семестрі обирається навчальні дисципліни в обсязі 15 кредитів, які будуть викладатися у 3 семестрі.

Вибір навчальних дисциплін здійснюється відповідно до “Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти УДФСУ” (http://surl.li/gksc), яке розроблене відповідно  до п. 15 статті 62 Закону України “Про вищу освіту” та “Положення про організацію освітнього процесу в УДФСУ” (http://surl.li/gksm).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Науковий пошук сьогодні стає необхідним компонентом формування високоосвіченого фахівця, невід’ємною умовою інтеграції України в Європейський освітній простір. Адже, основним завданням навчання у вищій школі є не просто передача знань, а створення сприятливих умов для їх творчого переосмислення, що є підґрунтям для зародження нових ідей.

Дослідження викладачі присвячені проблемам банківського кредитування в Україні, перспективам функціонування в Україні банків з іноземним капіталом, методам управління фінансовими ризиками та антикризовому управлінню банківською діяльністю в Україні, розвитку системи фінансового моніторингу та ін.

Наукові здобутки викладачів кафедри публікуються у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях економічного спрямування. Також викладачі мають високий рівень цитування, зокрема: д.е.н., професор Береславська О. І. к.е.н, доцент, Пернарівський О. В. мають h-індекс 15, к.е.н., доцент Клюско Л.А. – 8.

Наукові розробки професорсько-викладацького складу кафедри за останні п’ять років оприлюднені в 2 монографіях. За цей період опубліковано понад 95 наукових праць (статей та інших наукових публікацій), видано 2 навчальних посібників. Систематично науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється опонування і рецензування дисертаційних досліджень, а також рецензування підручників, посібників та методичних розробок для навчального процесу. Крім того, близько 8 статей опубліковано у виданнях, що включені до наукометричних  баз Scopus  та Web of Science.

У 2020 р. завершено науково-дослідну роботу кафедри на тему: «Оцінка податкового потенціалу банківської системи» (№ державної реєстрації 0117U001614). Керівник теми – Береславська Олена Іванівна, д.е.н., професор. 

Щорічно кафедрою проводяться: студентські кафедральна науково-практичні круглі столи, конкурс студентських наукових робіт та олімпіада за спеціальністю «Банківська справа», переможці яких беруть участь у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

3 роки поспіль організовано та проведено ІІ тур Всеукраїнської олімпіади за  спеціальністю «Банківська справа».

На кафедрі функціонує студентське наукове товариство та науково-дискусійний  клуб «Банкір», де здобувачі вищої освіти мають можливість поглибити свої знання, сформувати професійні вміння та навички у сфері банківської діяльності та фінансового моніторингу. Кращі роботи презентуються на щорічних студентських наукових конференціях та круглих столах, конкурсі наукових робіт з «Банківської справи». 

Регулярно проводяться зустрічі з провідними науковцями та фахівцями-практиками банківської сфери, так, професором, провідним науковим співробітником відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики ДННУ (Академія фінансового управління) Анатолієм Олександровичем  Дробязко в режимі он-лайн проведено відкриту лекцію на тему «Структура фінансових потоків між реальним і банківським сектором в умовах пандемічної кризи» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Освітня-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Кафедрою банківської справи та фінансового моніторингу було проведено наступні науково-комунікативні заходи: 

1.Засідання науково-дискусійного клубу «Банкір» на теми: «Комплаєнс-контроль та фінансовий моніторинг в банках України»;  «Ринок крипто валют: перспективи та виклики»; «Сучасні тенденції у сфері банківського бізнесу».

2.Круглий стіл ” Академічна доброчесність”.

3.Науково-практичний круглий стіл  «Фінансова інклюзія як чинник соціально-економічного розвитку».

4.Студентський науково-практичний круглий стіл на тему «Банківська система України: визначення сучасних викликів».

5.Науково-методичні семінари: «Силабус як персоніфікована складова освітнього  процесу в закладах вищої освіти»; «Проблеми та переваги дистанційного навчання у закладах вищої освіти України»; «Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія»; «Інновації у вищій освіті: сучасна практика та зарубіжний досвід».

6.Наукові семінари: «Девальвіаційні та інфляційні очікування як чинники нестабільності банківського бізнесу»; «Цифровий банкінг»; «Впровадження сучасних технологій ведення банківського бізнесу»; «Оцінка фінансових ризиків в діяльності банків України»; «Сучасні тенденції у сфері банківського бізнесу»; «Аналіз впливу грошово-кредитного регулювання на економічне зростання».

Обговорення освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Управляння процесами у сфері банківського бізнесу»

21.05.2021 в УДФСУ на кафедрі банківської справи та фінансового моніторингу відбулося обговорення освітньо-професійної програми   «Управляння процесами у сфері банківського бізнесу» та проект нової редакції освітньо-професійної програми «Управляння процесами у сфері банківського бізнесу» вступ 2021.

Зустріч було проведено на базі платформи «ZOOM», що дозволило ефективно попрацювати та обговорити проблемні аспекти, спрямовані на удосконалення освітніх послуг та внутрішнє забезпечення якості вищої освіти, для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Модератором заходу виступила гарант даної освітньо-професійної програми (ОПП) д.е.н., професор  Олена Береславська, а участь в обговоренні прийняли здобувачі вищої освіти, професорсько-викладацький склад кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, роботодавці та інші стейкхолдери, залучені до розгляду ОПП. Завданням цієї зустрічі було отримати оцінку ОПП та пропозиції щодо її удосконалення.

Гарант програми О. Береславська, презентуючи освітньо-професійну программу «Управляння процесами у сфері банківського бізнесу» та проект нової редакції освітньо-професійної програми  вступ 2021 року, надала загальну інформацію про програми, охарактеризувала мету, предметну область, фокус програм, можливості майбутніх випускників до працевлаштування та подальшого навчання. Особливу увагу було приділено аналізу програмних, загальних і спеціальних компетенцій та програмних результатів навчання.

Загалом стейкхолдери позитивно оцінили даний захід та представлену освітньо-професійну програму, а також зауважили, що доцільною є подальша співпраця як в обговоренні освітніх програм, так і їхній практичній реалізації.

Проектна група і колектив кафедри почули та взяли до уваги дуже багато цікавих порад, рекомендацій, пропозицій, які є конструктивними і спрямовані на удосконалення освітньо-професійньої програми та відповідно покращення підготовки майбутніх магістрів.

Дякуємо учасникам заходу за активну участь та виділений час. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ»

4 березня 2021 р. в рамках Декади та з нагоди 25-річчя Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи кафедрою банківської справи та фінансового моніторингу, було проведено студентський науково-практичний круглий стіл на тему «Банківська система України: визначення сучасних викликів», на якому члени науково-дискусійного клубу «Банкір» представили презентації за результатими власних досліджень. 

Було розглянуто та детально обговорено такі проблемні питання, як: стабільність банківської системи України в умовах пандемії covid-19; перспективи розвитку банківської системи; проблемні кредити та їх вплив на діяльність банківської систем України; зовнішні загрози: головні виклики для банківського сектору; інформаційні технології, що використовуються службами контролінгу банку.

 В результаті наукової дискусії окреслено шляхи вирішення вказаних проблем.

Програма_24.03.2021

В Університеті державної фіскальної служби України в режимі он-лайн відбулася відкрита лекція Анатолія Дробязко.

Захід організувала кафедра банківської справи та фінансового моніторингу Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи в рамках декади інституту.

22 березня 2021 року д.е.н., професором,  екс-головою АТ “БАНК “ТАВРИКА”, провідним науковим співробітником відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики ДННУ (Академія фінансового управління) Анатолієм Олександровичем  Дробязко в режимі он-лайн проведено відкриту лекцію на тему «Структура фінансових потоків між реальним і банківським сектором в умовах пандемічної кризи» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування») та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-професійна програма «Управління процесами в сфері банківського бізнесу».

Під час викладення лекційного матеріалу були висвітлені питання сучасного стану держави, наведені  розрахунки економічних та фінансових показників, макроекономічних процесів: динаміка облікової ставки, обмінного курсу, грошової бази, грошової маси, ВВП України, експорту-імпорту, золотовалютних резервів, тренди обмінного курсу, індексу споживчих цін (СРІ), індексу товаровиробників (WPI) та відображено основні показники діяльності банків в Україні.

Матеріал мультимедійної презентації, що демонструвався в лекції, побудований за принципом образно-графічного запам’ятовування «за аналогією», що сприяє набуттю низки загальних та фахових компетентностей та ефективному управлінню уявою здобувачів вищої освіти.

Дякуємо здобувачам за активну позицію, питання та дискус. Окрема подяка Анатолію Олександровичу за пізнавальний та цікавий лекційний матеріал.

Методичний семінар тема «СИЛАБУС ЯК ПЕРСОНІФІКОВАНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ».

Академічна доброчесність Круглий стіл

Програма

Науково-практичний круглий стіл 24.11.2020.

Відбувся візит Надзвичайного і Повноважного Посла Хорватії в Україні пані Аніци Джамич до Державного податкового університету

Сьогодні, 11 червня, відбулась робоча зустріч в.о. ректорки ДПУ Валентина Унинець-Ходаківська та Надзвичайного і Повноважного Посла Хорватії в Україні пані Аніци Джамич. В ході зустрічі сторони обговорили спільні проєкти по відбудові та реновації Університету. Ознайомилися з історією закладу освіти. Також, гостям була проведена екскурсія матеріально-технічною базою вишу. Пані Посол мала можливість оцінити масштаби руйнувань та […]

Делегація бізнес-місії Міжнародний штаб допомоги українцям (МШДУ) провела ряд зустрічей з лідерами міст Шверин, Штернберг і Вайтендорф (Німеччина)

Перша зустріч відбулась у Шверінському замку із заступником речника Шверіна Крістіаном Андерсом. Друга зустріч пройшла з бургомістром міста Штернберг Арміном Таубенхаймом та пані бургомістром Вайтендорфу Манею Будденхаген. Говорили про гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії регіоном та окремі проєкти. В.о проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій Державного податкового університету Василь Чмелюк мав змогу […]

Василь Чмелюк у складі делегації Міжнародний штаб допомоги українцям (МШДУ) провів зустрічі з представниками бізнес-асоціацій міста Бидгощ

щодо налагодження співпраці та залучення фінансових інвестицій для відбудови Університету. «Саме польський народ першим підставив плече допомоги українцям у ці скрутні часи. Ми вдячні за прихисток наших громадян – у Бидгощі вони почуваються дійсно «як вдома». Ми відчуваємо вашу підтримку! Дякуємо за неї!», – наголосив Василь Чмелюк і додав, що переконаний, економіка наших країн в […]

Міжнародна зустріч з керівництвом польського університету

Делегація Міжнародного штабу допомоги українцям (МШДУ), до складу якої за дорученням в.о. ректора Державного податкового університету Валентини Унинець-Ходаківської долучився в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій Василь Чмелюк, продовжує ділову місію та провела зутріч з керівництвом Університету «Вища школа економіки» (місто Бидгощ).   З польської сторони у зустрічі взяли участь Почесний консул України в […]
Всі новини та анонси

У Податковому розпочалася реєстрація на МКТ та МТНК для здобуття ступеня магістра

Майбутні МАГІСТРИ! Від сьогодні, 27 червня, до 18 липня (включно) Державний податковий університет проводить реєстрацію вступників для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК).   ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ Вступник на магістратуру у період з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року має надіслати на електронну адресу приймальної комісії Державного […]

25 червня випускники Податкового університету зберуться задля допомоги Альма-матер

25 червня 2022 року у Державному податковому університеті відбудеться розширене засідання правління Всеукраїнської Асоціації випускників та ветеранів НУДПСУ, організована за ініціативою Президента Асоціації. Унаслідок бойових дій, що точилися на території Ірпеня у березні цього року, Університет зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищений адміністративний корпус, частково пошкоджено ще п’ять корпусів. Значних руйнувань зазнали чотири гуртожитки, в яких […]

МАЙБУТНІ МАГІСТРИ! Не пропустіть!

Уже завтра ви отримаєте відповіді на всі запитання разом з #ДПУ Як працює вступ 2022? Коли подавати документи? Не розібралися з особливостями цьогорічного вступу? Маєте безліч запитань, вагань і хвилювань – тоді завтра на 13:00 нічого не плануйте! Долучайтеся до онлайн спілкування та отримайте фахову консультаційну допомогу з перших вуст: Приймальна комісія та Консультаційний центр з […]

Зустріч випускників ДПУ!

Дорогі випускники! Нагадуємо! Зустріч випускників відбудеться  4 червня 2022 року. Місце зустрічі: Державний податковий університет,  площа перед  корпусом С, вул. Університетська,  31, м. Ірпінь. Реєстрація  з 10.00. Початок об  11.00  у конференцзалі корпусу К. Пропонуємо переглянути відеопослання рідній Альма-Матер від випускників”