КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ

У 1997 р. рішенням Вченої ради Українського фінансово-економічного інституту на базі кафедри суспільних дисциплін було створено кафедру гуманітарних дисциплін, яку в 2000 р. було реорганізовано в кафедру філософії та соціології, а згодом – у кафедру філософії та політології.
Сьогодні кафедру очолює доктор політичних наук, доцент Л.В. Чупрій. На кафедрі загалом працює 5 штатних науково-педагогічних працівника і два внутрішніх сумісника. Це 5 докторів наук (член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор Є.М. Суліма; доктори філософських наук, професори І.В. Богдановський, Л.С. Воробйова і Г.В. Христокін, доктор політичних наук, доцент Л.В. Чупрій) та 2 кандидати наук (кандидат історичних наук, доцент Н.Ю. Громакова, кандидат філософських наук, доцент І.М. Мухін). Лабораторію з вивчення глобальних і цивілізаційних процесів очолює доктор історичних наук, доцент І.Г. Верховцева. Обов’язки провідного фахівця кафедри філософії та політології виконує Т.В.  Сіпачова.

Стратегія діяльності кафедри: наукове вивчення суспільно-гуманітарних процесів, у тому числі – глобалізаційних процесів; забезпечення викладання основних гуманітарних дисциплін на всіх спеціальностях Університету ДФС України; формування гармонійно розвиненої особистості з широким світоглядом, розвиненим інтелектом, високим рівнем загальної та правової культури; сприяння адаптації молоді до суспільних трансформацій за умов світових глобалізаційних процесів.

Напрямами реалізації стратегії кафедри є філософський, політологічний, історичний.

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем у галузі філософських, політичних, історичних наук та здійснюється згідно із комплексним планом діяльності структурного підрозділу, який щорічно затверджується на засіданні кафедри. Це, зокрема, підготовка монографічних досліджень, підручників та навчальних посібників; публікація наукових статей та участь у наукових і науково-практичних конференціях в Україні та за її межами.

Зокрема, в цьому контексті кафедрою в квітні 2021 навчального року було організовано та проведено науково-комунікативний захід – Всеукраїнську науково-практичну конференцію із міжнародною участю «Соціально-політичні процеси в Україні та світі у контексті глобалізаційних перетворень» та щорічну студентську наукову конференцію для студентів та курсантів університету «Академія молода».

Колектив кафедри успішно співпрацює із колегами з вищих навчальних закладів Литви, Білорусі, Польщі, а також із вітчизняними академічними та освітніми установами – Інститутом філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Інститутом вищої освіти АПН України, Національним університетом внутрішніх справ України, Філософсько-економічним товариством при КНУ імені Тараса Шевченка, Українським філософсько-економічним товариством та іншими флагманами вітчизняної та світової освіти.

У березні 2021 року кафедрою було проліцензовано відкриття нової магістерської освітньо-професійної програми за спеціальністю 291: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – «Глобальні політичні процеси та міжнародні відносини» і розпочато підготовку до набору здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня та до їх навчання за цим напрямом.

КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ, 

УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Історія кафедри. Кафедра була однією із перших у навчальному закладі – створена у січні 1997 року на базі циклової комісії з української мови і літератури, яку очолювала О.Я. Луценко. 

2017 року кафедра відзначила 20-річний ювілей. У процесі розвитку закладу вона неодноразово змінювала назву – із кафедри мови і літератури на кафедру мовленнєвих комунікацій і культури, згодом – української словесності та культури, що відображало основний зміст і напрями її діяльності.

Першим завідувачем кафедри була канд. філол. наук, доцент Зикун Н.І. Під її керівництвом кафедра працювала із січня 1997 до грудня 2006 року. З 2006 до 2014 року завідувачем кафедри була канд. пед. наук, доц. Зайцева І.В. 2015 року завідувачем кафедри призначена доц. Зикун Н.І. після обрання за конкурсом. Заступником завідувача кафедри є канд. пед. наук, доц. Калита О.П.

Серед перших викладачів кафедри були А.І. Денисенко, З.П. Павленко, К. О. Рудь, Г. В. Скуратівська, О.П. Калита.

Кадрове забезпечення. Нині освітній процес на кафедрі на постійній основі забезпечують 3 доктори наук, 2 професори, 6 кандидатів наук, доцентів та 1 старший викладач. Підготовку журналістів здійснюють 3 заслужені журналісти України (один з них В.Брадов – на постійній основі). До проведення занять за сумісництвом залучаються журналісти-практики – канд. філолог. наук, журналіст Мукан В.С., заслужені журналісти України Даугулє А.В., Остапа С.В.

Основна мета діяльності кафедри – задоволення попиту сучасного здобувача вищої освіти на фахову журналістську, мовно-гуманітарну підготовку за професійним спрямуванням, створення умов для розвитку особистісно-професійного потенціалу майбутніх журналістів, фахівців інших спеціальностей для фінансового й правового сегменту державної діяльності; виховання національно свідомого й суспільно активного громадянина.

Стратегічним завданням кафедри є нарощування науково-педагогічного потенціалу, обсягів внутрішніх і зовнішніх комунікацій в структурі Навчально-наукового інституту гуманітарних наук, Університету, міста, участь в міжнародних науково-освітніх комунікаційних заходах, у грантових програмах і соціальних ініціативах; розширення напрямів діяльності; розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами закладів вищої освіти України та зарубіжжя, медійними організаціями.

Інноваційні технології викладання використовуються членами кафедри в межах затвердженого перспективного плану роботи, серед них: технологія проектного навчання; технологія розвивального навчання; інформаційна технологія навчання; технологія формування творчої особистості; особистісно зорієнтоване навчання; технологія навчання як дослідження (дослідницькі завдання з предметів, науково-пошукова робота молоді).

Викладачами кафедри за 2019-2020 н/р сертифіковано 16 дистанційних курсів для студентів денної і заочної форми на основі платформи MOODLЕ. Наповнення навчально-методичними матеріалами з інших навчальних дисциплін продовжується постійно. Члени кафедри (Н. Зикун, І. Зайцева, О. Калита, О. Чорна, Л. Науменко) пройшли підвищення кваліфікації за програмою «Дистанційне навчання. Система MOODLЕ. Технологія розробки дистанційного курсу» й отримали сертифікати, що сприятиме удосконаленню освітнього процесу.

Інтернаціоналізація освітнього процесу здійснюється у форматі гостьових лекцій НПП зарубіжних ЗВО (відповідно до Перспективної програми гостьових академічних лекцій); залучення науковців з інших країн до участі в науково-комунікаційних заходах, роботі в редакціях наукових друкованих видань, спільних наукових проектах.

Кафедра активно розвиває зв’язки з провідники Університетами України й зарубіжжя (зокрема Сілезьким технологічним університетом (Республіка Польща), Автономним університетом Сакатекаса, Мексика; відділ гуманітарних наук), 

Підготовка студентів за спеціальністю 061 «Журналістика»

У 2017 р. отримано ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку бакалаврів за спеціальністю 061 «Журналістика». Того ж року здійснено перший набір – 15 студентів денної форми навчання і 14 – заочної форми навчання. 2018 р. кафедру було перейменовано на кафедру журналістики, української словесності та культури. НПП кафедри здійснюється системна й планомірна робота, спрямована на удосконалення освітнього процесу за спеціальністю «Журналістика». Основними орієнтирами обрано навчання через практичні завдання й заняття; широке залучення до участі в освітньому процесі практиків у різних формах: обговорення ОПП, удосконалення навчальних планів і змісту робочих програм навчальних дисциплін; проведення майстер-класів і бінарних занять; заохочення участь здобувачів і НПП в неформальній освіті; стажування в ЗМІ.

Практична складова освітнього процесу

Створена ефективна система практичного супроводу освітнього процесу (виїзні заняття; екскурсії в редакції ЗМІ тощо), що сприяє високому рівню професійної підготовки фахівців. Ефективною практикою передачі професійних знань студентам-журналістам в Університеті є проведення майстер-класів визнаних у професії колег – щороку їх проводиться майже два десятки (перелік майстер-класів).

Укладено договори про співпрацю та проведення практики майбутніми студентами-журналістами із низкою ЗМІ:

ТОВ «Інформаційне агентство «АйТіВі» (м.Ірпінь) від 16.03.2019 (терміном на 5 років);

редакція газети «Ірпінський Вісник» від 16.03.2016 (терміном на 5 років);

Представництво «РФІ/РЛ, інк.» (Українська редакція Радіо Свобода) (терміном на 5 років) – грудень 2019 р.;

ПАТ «Телеканал «Інтер»» від 04.12.2019 (терміном на 5 років);

ТОВ Редакція журналу «Дивослово» від 23.11. 2020. 

ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» (терміном на 5 років) – листопад 2020 р.;

Журнал «Україна до НАТО» (терміном на 5 років) – грудень 2020 р.;

Громадська організація «Центр комунікаційно-контентної безпеки» (терміном на 5 років) – грудень 2020 р.;

Інформаційно-довідковий департамент ДПС України (терміном на 5 років) – вересень 2019 р.;

ТОВ «Інформаційна агенція «Intimenews» (терміном на 5 років) – січень 2021 р.;

Перемоги й досягнення наших студентів

У активі студентів спеціальності журналістика уже чимало досягнень – як професійних, так і наукових (наші досягнення ). Робота триває!

Більш повно про наше життя й активність можна прочитати на сторінках газети «ІрпіньTime» та в блозі «ІрпіньTime», на сторінках кафедри в соціальних мережах: у FacebookInstagramTikTok та на You-Tube

Увага! Опитування науково-педагогічних і педагогічних працівників!

КАФЕДРА СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Загальна характеристика

180928 4364-

Історія створення кафедри бере свій початок з 1975 року. До 1996 року вона функціонувала як циклова комісія. З 1996 року її було перейменовано в кафедру іноземних мов. У 2006 році вона отримала назву кафедра сучасних європейських мов.

Першим завідувачем кафедри з 1996 по 1997 рр. була Людмила Михайлівна Яценко, кандидат педагогічних наук, доцент.

З 1997 по 1999 рр. обов’язки завідувача кафедри виконувала Любов Михайлівна Гаращенко, ст. викладач кафедри.

З 1999 по 2003 рр. кафедру очолювала Лариса Василівна Чайка, кандидат філологічних наук, доцент.

З 2003 по 2006 рр. завідувачем кафедри була Галина Степанівна Скуратівська, кандидат педагогічних наук, доцент.

З 2006 року кафедру сучасних європейських мов очолює кандидат педагогічних наук, професор Людмила Володимирівна Онучак.

Склад кафедри нараховує 19 науково-педагогічних працівників, з них: кандидатів наук – 11, старших викладачів – 8. Базова освіта викладачів та їх дисертаційні роботи і публікації відповідають профілю кафедри та дисциплінам, які викладаються.

Головна функція кафедри. Кафедра сучасних європейських мов функціонує в складі Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України і забезпечує мовну підготовку здобувачів вищої освіти, які мають володіти комплексом сучасних теоретичних і практичних знань та умінь за обраною спеціальністю. 

Основна мета діяльності кафедри. Оскільки Україна заявила про свій намір стати рівноправним партнером у рамках Болонського процесу, то українські виші мають здійснювати освітній процес відповідно до європейських стандартів володіння іноземною мовою і формувати у студентів іншомовну комунікативну компетенцію на рівні незалежного користувача (В2), який є стандартом для ступеня бакалавра та на рівні досвідченого користувача (С1) для ступеня магістра, що відкриє додаткові можливості для університету приєднатися до європейського простору вищої освіти у якості рівноправного партнера, а також забезпечити стан справ, коли університет зможе в подальшому розвиватися як міжнародний освітній центр.

Стратегія розвитку кафедри спрямована на досягнення поставленої мети відповідно до сучасних вимог і тенденцій освітнього процесу і полягає у підвищенні ефективності та якості науково-дослідницької, навчально-методичної та виховної роботи за рахунок застосування вітчизняного і зарубіжного досвіду, загальноєвропейських вимог до мовної освіти та продовження впровадження інноваційних технологій навчання.

У 2019 році кафедра отримала ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що дає право здійснювати набір на базі повної загальної середньої освіти та на базі здобутого освітнього рівня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 035 «Філологія» ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно)».

 З метою розповсюдження інформації про спеціальність 035 «Філологія» кафедрою плануються наступні профорієнтаційні заходи:

– налагодити співпрацю зі школами з поглибленим вивченням іноземних мов Ірпінського регіону та Київщини;

– запросити потенційних абітурієнтів на Дні відкритих дверей онлайн: 31.10.2020,14.11.2020, 11.12.2020, 30.01.2021, 13.03.2021, 10.04.2021; офлайн: 28.11.2020,19.12.2020, 27.02.2021, 20.03.2021, 24.04.2021; 

– популяризувати майбутню спеціальність серед студентів УДФСУ; 

– розмістити оголошення про події в УДФСУ на веб-сторінці кафедри сучасних європейських мов в соціальних мережах;

– проводити індивідуальні та групові консультації  учнів ЗОШ та їх батьків щодо вибору професії філолога (перекладача).

Наша співпраця. 

  1. Договір про співпрацю з кафедрою гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ №1 від 04.04.2016 року. 
  2. Договір про співпрацю з кафедрою іноземних мов Національної академії внутрішніх справ №2 від 14.04.2016 року. 

Відповідно до умов договорів налагоджена співпраця в напрямку навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи кафедр та взаємного обміну досвідом з метою поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного застосування. Проведені спільні конференції, круглі столи, семінари тощо. 

У 2020 р. продовжена співпраця з Міжнародним мовним центром ((ILC) щодо підвищення якості викладання англійської мови. Відбулася зустріч з Генеральним директором  Юрієм Корфом та Менеджером Міжнародного Мовного Центру Тетяною Халімон, які окреслили проблему складання Міжнародних мовних іспитів, зокрема Кембріджських, яка надзвичайно актуалізувалася, оскільки соціальну і професійну мобільність фахівця будь-якої галузі можна реалізувати завдяки підняттю РВМ до рівня досвідченого користувача (В2) та незалежного користувача (С1), скориставшись міжнародними освітніми програмами.

У 2019 р. Онучак Л.В., к.пед.н., доцент, Савченко А.П., к.пед.н., доцент, Пернарівська Т.П., к.пед.н., доцент, поновили членство в асоціації викладачів англійської мови як іноземної ІTEFL Ukraine і готуються до участі у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції асоціації викладачів англійської мови IATEFL Ukraine.

Пернарівська Т.П., к.пед.н., пройшла стажування у Вищій соціально-економічній школі м. Пржеворська задля вивчення міжнародного науково-педагогічного досвіду, ознайомлення з методами та організацією освітнього процесу у Вищій соціально-економічній школі ( 2019 р., м. Пржеворськ, Польща).

Нечаюк І.О., к.і.н., доцент брала участь у практикумі, який проводив Європейський центр досліджень безпеки Джорджа Маршалла (George C. Marshall European Center for Security Studies Partner Language Training Center Europe) (2020р., Гарміш Партенкірхен, Німеччина); у травні 2020 року пройшла курси підвищення кваліфікації Британської ради (м. Лондон, Велика Британія).

Опубліковані наукові праці у зарубіжних виданнях, які індексуються наукометричними базами SCOPUS, Web of Science Core Collection:

    1. Пернарівська Тетяна Петрівна. “Grammar translation and direct methods in teaching English in the educational institution with specific conditions of study.”The Journal of Social Sciences Research Special Issue. 5, pp: 529-534, 2018 ISSN(e): 2411-9458, ISSN(p): 2413-6670 ( SCOPUS).
    2. Нечаюк Інна Олексіївна. Innovative approaches to testing and teaching  English for Specific Purposes. Computer assisted language learning via computer-Assisted language testing Marnanimitas/ Journal of Interdisciplinary Research. 2018 (Web of Science Core Collection).
    3. Ярош Анна Олександрівна. Anna O. Yarosh, Olena Tykhonova, Nataliia Lytvyn, Volodymyr Ivantsov, Kateryna Chyshko. Electronic banking as a prospective directive for the financial services market development. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Issue 4, Volume 22. 2019. P. 1-6(SCOPUS).
    4. Ярош Анна Олександрівна. Anna O. Yarosh, Nataliia A. Nestor, Nataliia A. Lytvyn, Stanislav F. Denysyuk, Lyudmila I. Rozhkova Economic crimes in international relations International Journal of Management. Volume 11, Issue 06, June 2020, pp. 395-405(SCOPUS).

Протягом 2020 р. викладачі кафедри взяли участь у роботі 24 міжнародних конференціях та всеукраїнських науково-комунікативних заходах (конференції, круглі столи, семінари).

Інноваційні технології навчання. 

Введено в дію навчальний програмно-методичний комплекс ELanTeS. www – (Electronic Language Teaching System). Ця технологія дозволяє створювати комп’ютерізовані навчальні курси згідно програм та систематично використовувати їх на кожному занятті для індивідуального навчання всіх студентів у групі. Впроваджено модель змішаного навчання (blended learning), яка передбачає, що всі матеріали практичних занять доступні студентам та можуть використовуватися для самостійного навчання. Колектив кафедри розробив і впровадив в освітній процес мультимедійні версії навчальних посібників  у програмному середовищі ELanTeS www: “English for Students of Economics”,“English for Students of Finance”,“English for Law Students”, “Grammar for Students of Economics”, “Grammar for Law Students”, “English for Law and Communication“ та інші. 

У 2020 році вийшли з друку: навчальний посібник Онучак Л.В., Яценко Л.М., Кукса І.М. “English Grammar for Philology Students”; навчальний посібник Нечаюк І.О., Шпак Н.А,  “Тренувальні тести з англійської мови: дипломатія і зовнішня політика (рівні А1 – С1)”

Запроваджена дистанційна форма навчання з предметів кафедри на основі платформи MOODLE. Члени кафедри (Онучак Л.В., Савченко А.П.,  Волкова Л.В., Нечаюк І.О., Пернарівська Т.П., Дячук О.В.) пройшли  курси підвищення кваліфікації. Отримали необхідні знання з технології розробки дистанційних курсів, що сприятиме удосконаленню освітнього процесу на кафедрі. Викладання усіх дисциплін на кафедрі проводиться з використанням інноваційних дистанційних технологій. Протягом 2019-2020 навчального року кафедрою було сертифіковано 13 навчальних дистанційних курсів із отриманням сертифікатів, що засвідчують відповідність вимогам Університету державної фіскальної служби України. Дистанційні курси, розроблені викладачами кафедри, є релевантними та рекомендованими до застосування в освітньому процесі. 

У червні 2020 року завідувач кафедри Онучак Л.В., старший викладач  Чорна А.І. успішно пройшли курс підвищення кваліфікації в Університеті державної фіскальної служби України за програмою “Технології дистанційного курсу” у кількості 1,3 кредитів ЄКТС.

Кафедрою розроблено навчально-методичні комплекси з таких дисциплін:  «Вступ до мовознавства та перекладознавства», «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова»,  «Іноземна мова» [англійська], «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» [англійська, німецька], «Іноземна мова (поглиблене вивчення)» [англійська], «Іноземна мова зі спеціальності», «Культурні та правові аспекти перекладу», «Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови», «Латинська мова», «Основи класичної філології», «Основи прикладної лінгвістики», «Основи теорії мовної комунікації», «Основна іноземна мова»,  «Практика наукового та ділового спілкування» [англійська], «Практика перекладу з першої іноземної мови», «Семантико-стилістичні проблеми перекладу фахових текстів», «Теорія і практика перекладу», «Теорія і практика письмового та усного перекладу». НМК складається з робочої програми навчальної дисципліни, методичних рекомендацій до практичних занять, виконання самостійної та індивідуальної роботи. Розроблені рекомендації допоможуть студентам вивчити іноземну мову та удосконалити наявні вміння та навички володіння іноземною мовою.

Клуби знавців іноземних мов, різнорівневі курси, які проводять викладачі: на базі кафедри працює «Клуб філологів-ерудитів» для студентів спеціальності 035 «Філологія» (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)»; курси для студентів, курсантів, викладачів з англійської та китайської мов; курси англійської мови для абітурієнтів; клуб знавців англійської мови «English Literature Club»; клуб знавців німецької мови «Jugend»; поетичний клуб «Alter Ego». Кафедра співпрацює з Міжнародним мовним центром (ILC) в частині підготовки до складання іспиту FCE на рівень В2 для працівників університету з отриманням сертифікату від Кембріджу, проводить консультації, готує студентів до складання PET (Рівень В1).

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Загальна характеристика

Кафедра психології та соціології створена на базі кафедри психології та педагогіки (наказ від 11 вересня 2002 року № 1790). На сьогодні кафедра забезпечує викладання соціально-психологічних дисциплін у всіх навчально-наукових інститутах та здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія». У 2020 році кафедра пройшла акредитацію освітньої програми за спеціальністю 053 «Психологія» і отримала сертифікат Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (Рішення №14(31).1.69 від 23.07.2020 р. Строк дії сертифікату до 23.07.2020 р.).

У 2002–2005 роках кафедру очолював Сергій Дмитрович Максименко, доктор психологічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України. 

У різні роки кафедру очолювали:

Олена Василівна Чуйко, кандидат психологічних наук;

Віктор Миколайович Щербина, доктор соціологічних наук, доцент;

Таїсія Анатоліївна Ткачук, кандидат психологічних наук, доцент;

Надія Василівна Ківенко, доктор філософських наук, професор;

Олена Геннадіївна Льовкіна, доктор філософських наук, професор.

З 1 жовтня 2020 року по теперішній час кафедру очолює Ірина Олексіївна Пєтухова, кандидат педагогічних наук, доцент. 

У 2011 році кафедра перейменована в «кафедру психології та соціології».

Навчально-наукову діяльність кафедри забезпечують 14 співробітників, із них – 3 доктори наук, професори; 9 кандидатів наук, із яких 7 доцентів, 1 старший викладач, який завершує роботу по написанню дисертаційного дослідження, завідувач навчальної лабораторії та фахівець кафедри.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ДФС УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

(денна та заочна форми)

Підготовка здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (4 роки).

Для вступу абітурієнти повинні подати Сертифікати УЦОЯО із предметів:

Українська мова та література

Математика (профільний)

Біологія або іноземна мова

Наша адреса: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201; їхати з м. Києва зі ст. м «Академмістечко» маршрутним таксі № 379, №422 до зупинки «Університет».  

Контакти: тел. (04597) 603-20 
Е-mail: kaf_psihol_soc@ukr.net

Нас можна знайти в аудиторіях: 701С кабінет завідувача кафедри психології та соціології, 702С навчально-методичний кабінет кафедри психології та соціології, 709С викладацька кафедри психології та соціології.

25 листопада відбулося відкриття пам’ятного знака до 100-річчя Державного податкового університету

25 листопада, у м. Ірпінь, на вулиці Університетській, напроти центрального корпусу університету, у сквері ім. Петра Мельника зібралися студенти, викладачі, ветерани, почесні гості, керівництво університету, ЗМІ з нагоди унікальної події – відкриття пам’ятного знака з нагоди 100-річчя навчального закладу. Народжений у далекому буремному 1921 році він пройшов класичний шлях становлення – від технікуму до університету. […]

Відео подорож сторінками історії університету

Історія Державного податкового університету налічує 100 років. За цей час з невеликого технікуму, він перетворився на сучасний освітній та інноваційний вищий навчальний заклад, відкриту академічну спільноту, університетську родину та світоглядний простір, який надає можливості жити, працювати, навчатися, самореалізовуватися. Роки написали Університету історію тріумфу і часи затишшя, зараз його сьогодення і майбутнє творяться завдяки талантам академічної спільноти, яка понад усе прагне зберегти […]

Викладачі кафедри сучасних європейських мов провели білінгвальну годину спілкування

Святкуємо 100-річний ювілей! 25 листопада 2021 року викладачі кафедри сучасних європейських мов Альона Чорна та Тетяна Литвинська провели білінгвальну годину спілкування на тему «The Аnniversary of the University of State Fiscal Service of Ukraine», присвячену 100-річчю Університету, в якій взяли участь студенти-філологи І та ІІ курсів. Історія Університету була висвітлена англійською мовою, що допомогло здійснити […]

25.11.2021 р. команда НЛ “Юридична клініка”, презентувала свою роботу у рамках проєкту, про який ми неодноразово згадували, а саме: «Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку»

25.11.2021 р. команда НЛ “Юридична клініка”, презентувала свою роботу у рамках проєкту, про який ми неодноразово згадували, а саме: «Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку», що реалізується за підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США! Координатор міжнародного проєкту: професор Інна Ховрак. Презентатори нашого проєкту : Ариштевич Ольга та Шолкова Тетяна Основними завданнями […]
Всі новини та анонси

Податковий університет запрошує на захід «Марафон кар’єри»

  Податковий університет запрошує з 01 грудня по 03 грудня 2021 року на щорічний спеціалізований захід – «Марафон кар’єри», де роботодавці та студенти мають можливість зустрітися один з одним в онлайн-форматі, ознайомитися з компаніями та державними установами які потребують нових працівників та мають вакансії чи програми стажувань з подальшим працевлаштуванням  Долучайтеся до нас за посиланням […]

Привітання в.о. ректора Валентини Унинець-Ходаківської з нагоди 100-річчя Податкового університету

Шановні колеги, науковці та студенти! Щиро вітаю із 100-річчям від дня заснування Державного податкового університеу – закладу вищої освіти, який пройшов шлях від Українського торф’яного технікуму до закладу вищої освіти IV рівня акредитації, що перебуває у сфері управління Міністерства фінансів України. За 100 років було пройдено великий та значущий шлях. Державний податковий університет став візитівкою […]

У Податковому університеті триває конкурс веб-сторінок та веб-сайтів на тему: «Мій Університет. Гортаючи сторінки історії»

У Податковому університеті триває конкурс веб-сторінок та веб-сайтів на тему: «Мій Університет. Гортаючи сторінки історії». Конкурс проходить з 1 до 25 листопада. Мета заходу – залучити здобувачів вищої освіти до творчої роботи з використанням сучасних інформаційних технологій, ознайомитись з історичними віхами становлення Університету та сучасним сьогоденням навчального закладу, а також можливість висвітлити власні проектні інновації в […]