КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ

Історія

Кафедра соціальної філософії та управління створена у грудні 2021 року шляхом об’єднання двох кафедр: філософії та політології і менеджменту.

Кафедра філософії та політології вела свій літопис з 1997 р., коли рішенням Вченої ради Українського фінансово-економічного інституту на базі кафедри суспільних дисциплін було створено кафедру гуманітарних дисциплін. У 2000 р. її було реорганізовано в кафедру філософії та соціології, а згодом – у кафедру філософії та політології.

Функціонування кафедри менеджменту було започатковано у 2000 році у структурі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ДПС України. З 2004 року кафедра стала загально університетською. З 2006 року була перейменована на кафедру фінансового менеджменту, а з 2011 року – кафедру менеджменту, у зв’язку з отриманням ліцензії на підготовку бакалаврів за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Здобутки і напрацювання обох кафедр у науково-дослідницькій, освітній, організаційній діяльності прославили університет. Імена науково-педагогічних працівників, їх досягнення вписано золотими літерами в історію закладу.

Наступність в діяльності новоствореної кафедри соціальної філософії та управління – це і врахування досвіду минулого, і його відтворення на якісно новому рівні.

Соціальна філософія і управління є найважливішими науковими галузями, поєднання яких надає новий поштовх розвитку наукових знань. Адже історія людського суспільства, різних форм його державного устрою протягом багатьох століть була нерозривно пов’язана з вирішенням проблем оптимальної організації суспільства, ефективного управління всіма соціальними процесами життєдіяльності людини, державного регулювання та управління різними сферами матеріального та духовного життя.

Кафедру очолює Грабовенко Наталія Валеріївна, доктор наук з державного управління, доцент.

Сьогодні, кафедра соціальної філософії та управління забезпечує підготовку:

 • бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» – освітня програма «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»;
 • магістрів за спеціальностями: 073 «Менеджмент» – освітня програма «Проєктний менеджмент»; 281 «Публічне управління та адміністрування» – освітня програма «Регіональне управління та самоврядування»; 091 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» – освітня програма «Глобальні політичні процеси та міжнародні відносини»;
 • докторів філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» – освітня програма «Публічне управління та адміністрування».

Здобувачі освітньої програми «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» проходять 2-місячне стажування у Варнському університеті (Болгарія), курорт «Золоті Піски».

Випускники освітньої програми «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» можуть обіймати такі посади:

 • менеджер ресторану або готелю;
 • директор (начальник) підприємства;
 • директор філії, малого підприємства;
 • завідувач маркетингового відділу;
 • завідувач ресторану або готелю.

Працевлаштування: Підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

Випускники освітньої програми «Проектний менеджмент» можуть обіймати такі посади:

 • керівник проектних груп інвестиційних компаній
 • керівник підрозділів та управлінь державних органів казначейства
 • керівник проектів органів місцевого самоврядування

Працевлаштування:

 • Фінансові служби підприємств та організацій;
 • Банківські установи;
 • Інвестиційні компанії та фонди.

Випускники освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» можуть обіймати посади в органах державної виконавчої

влади; органах місцевого самоврядування; у громадських організаціях; у політичних організаціях (партіях); у закладах вищої освіти тощо.

Працевлаштування:

 • Державна фіскальна служба;
 • Міністерство фінансів України;
 • Державна казначейська Служба України;
 • Фонд державного майна України;
 • Державна фінансова інспекція;
 • Обласні, районні державні адміністрації;
 • Органи місцевого самоврядування.

Випускники освітньої програми «Глобальні політичні процеси та міжнародні відносини» можуть обіймати такі посади:

– Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою.

– Спеціаліст державної служби.

– Радник.

– Науковий співробітник (інформаційна аналітика).

– Професіонал в галузі інформації та інформаційної аналітики.

– Політолог-міжнародник.

– Політичний оглядач.

– Політолог.

– Експерт із суспільно-політичних питань.

– Аташе.

– Віце-консул.

– Консул.

На кафедрі створено дві наукові секції:

 • секція соціальної філософії з вивчення суспільно-гуманітарних процесів, у тому числі – глобалізаційних процесів. Напрямом діяльності секції є забезпечення викладання основних гуманітарних дисциплін на всіх спеціальностях Державного податкового університету; формування гармонійно розвиненої особистості з широким світоглядом, розвиненим інтелектом, високим рівнем загальної та правової культури; сприяння адаптації молоді до суспільних трансформацій за умов світових глобалізаційних процесів
 • секція управління з вивчення засад менеджменту і публічного управління та адміністрування. Напрямом діяльності секції є формування у здобувачів вищої освіти здатності творчо підходити до вирішення проблем побудови менеджменту організацій; формування вмінь та навичок виконання управлінських функцій; вироблення здатності приймати обґрунтовані управлінські рішення в різних сферах діяльності; досягати результативності в реалізації як цілей підприємств, так і власних цілей.

Наукова діяльність викладацького складу кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем у галузі філософських, політичних, історичних наук; у галузі управління та адміністрування.

Колектив кафедри успішно співпрацює із колегами із закладів вищої освіти Литви, Польщі, а також із вітчизняними академічними та освітніми установами – Інститутом філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Інститутом вищої освіти АПН України, Національним університетом внутрішніх справ України, Філософсько-економічним товариством при КНУ імені Тараса Шевченка, Українським філософсько-економічним товариством, органами державної влади і місцевого самоврядування та іншими флагманами вітчизняної та світової освіти.

Кафедру мовної підготовки та соціальних комунікацій створено у грудні 2021 року після заснування Державного податкового університету шляхом реорганізації кафедри журналістики, української словесності та культури й кафедри сучасних європейських мов.

Кафедра здійснює підготовку студентів за денною та заочною формою за:

 • освітньо-професійною програмою «Журналістика і зв’язки з громадськістю», галузь знань 06 Журналістика, спеціальність 061 Журналістика для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021 року отримано сертифікат про акредитацію терміном на п’ять років);
 • освітньо-професійною програмою «Германські мови та літератури (переклад включно)», галузь знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальність 035 «Філологія», для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
 • освітньо-професійною програмою «Економічна журналістика», галузь знань 06 Журналістика, спеціальність 061 Журналістика для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Історія кафедри. Кафедра журналістики, української словесності та культури була однією із перших у навчальному закладі – створена у січні 1997 року на базі циклової комісії з української мови і літератури, яку очолювала О.Я. Луценко. 2017 року кафедра відзначила 20-річний ювілей. У процесі розвитку закладу вона неодноразово змінювала назву – із кафедри мови і літератури на кафедру мовленнєвих комунікацій і культури, згодом – української словесності та культури, що відображало основний зміст і напрями її діяльності.

Першим завідувачем кафедри була канд. філол. наук, доцент Н.І. Зикун. Під її керівництвом кафедра працювала із січня 1997 до грудня 2006 року. З 2006 до 2014 року завідувачем кафедри була канд. пед. наук, доц. І.В. Зайцева, 2015 року завідувачем кафедри призначена доц. Н.І. Зикун після обрання за конкурсом. Заступником завідувача кафедри є канд. пед. наук, доц. О.П. Калита. Серед перших викладачів кафедри були А.І. Денисенко, З.П. Павленко, К.О. Рудь, Г.В. Скуратівська, О.П. Калита.

Історія створення кафедри сучасних європейських мов бере свій початок з 1975 року. До 1996 року вона функціонувала як циклова комісія. З 1996 року її було перейменовано в кафедру іноземних мов. У 2006 році вона отримала назву кафедра сучасних європейських мов. Першим завідувачем кафедри у1996−1997 рр. була канд. пед. наук, доц. Л.М. Яценко. З 1997 до 1999 роки. кафедру очолювала ст. викл. Л.М. Гаращенко, наступні чотири роки до 2003 року канд.філол.н., доц. Л.В. Чайка. З 2003 до 2006 р. завідувачем кафедри була канд. пед. наук, доц. Г.С. Скуратівська. У 2006−2021 роках кафедру сучасних європейських мов очолювала канд. пед. наук, проф. Л.В. Онучак.

З грудня 2021 р. в.о. завідувача кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій призначенко Тетяну Сергіївну Гиріну, доктора наук із соціальних комунікацій, доцента.

Кадрове забезпечення. Нині освітній процес на кафедрі на постійній основі забезпечують 3 доктори наук, 1 професор, 12 кандидатів наук, 11 доцентів, 5 старших викладачів та 1 викаладч. Підготовку журналістів здійснюють 3 заслужені журналісти України (один з них В.В. Брадов працює на постійній основі). До проведення занять за сумісництвом залучаються журналісти-практики – канд. філолог. наук, журналіст В.С. Мукан, заслужені журналісти України А.В. Даугулє, С.В. Остапа. 

До підготовки перекладачів ззалучені: носій мови кандидат культурологічних наук, доцент кафедри Отуоньє Джой Чідінма, яка має міжнародний сертифікат CELTA, доктори та кандидати філологічних наук, у тому числі з інших профільних закладів вищої освіти. 

Для підвищення ефективності вивчення англійської мови НПП кафедри у співпраці з науковцями факультету перекладознавства КНЛУ підготували та видали навчальні посібники “English Grammar for Philology Students” (2020) та “Improve your English” (2021), а також плідно працюють над підготовкою наступних видань.

Основна мета діяльності кафедри – задоволення попиту сучасного здобувача вищої освіти на фахову журналістську, мовно-гуманітарну підготовку за професійним спрямуванням, створення умов для розвитку особистісно-професійного потенціалу майбутніх журналістів, філологів, фахівців інших спеціальностей для фінансового й правового сегменту державної діяльності; виховання національно свідомого й суспільно активного громадянина.

Стратегічним завданням кафедри є нарощування науково-педагогічного потенціалу, обсягів внутрішніх і зовнішніх комунікацій в структурі Навчально-наукового інституту гуманітарних наук, Університету, міста, участь в міжнародних науково-освітніх комунікаційних заходах, у грантових програмах і соціальних ініціативах; розширення напрямів діяльності; розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами закладів вищої освіти України та зарубіжжя, медійними організаціями.

Інноваційні технології викладання використовуються НПП кафедри в межах затвердженого перспективного плану роботи, серед них: технологія проєктного навчання; технологія розвивального навчання; інформаційна технологія навчання; технологія формування творчої особистості; особистісно зорієнтоване навчання; технологія навчання як дослідження (дослідницькі завдання з предметів, науково-пошукова робота молоді).

В освітньому процесі активно використовується платформа MOODLЕ, де з кожної навчальної дисципліни сформовано навчально-методичний комплекс, у 2020-2021 н/р сертифіковано 41 дистанційний курс для студентів денної і заочної форми. Наповнення навчально-методичними матеріалами й їх оновлення з усіх навчальних дисциплін продовжується постійно.

Введено в дію навчальний програмно-методичний комплекс ELanTeS. www – (Electronic Language Teaching System). Ця технологія дозволяє створювати комп’ютеризовані навчальні курси згідно з програмами та використовувати їх на кожному занятті для індивідуального навчання всіх студентів групи. Впроваджено модель змішаного навчання (blended learning), яка передбачає, що всі матеріали практичних занять доступні студентам та можуть використовуватися для самостійного навчання. Колектив кафедри розробив і впровадив в освітній процес мультимедійні версії навчальних посібників  у програмному середовищі ELanTeS www: “English for Students of Economics”,“English for Students of Finance”,“English for Law Students”, “Grammar for Students of Economics”, “Grammar for Law Students”, “English for Law and Communication“ та інші. У 2020 році вийшли з друку: навчальний посібник Л.В.Онучак, Л.М. Яценко, І.М. Кукса “English Grammar for Philology Students”; навчальний посібник І.О.Нечаюк, Н.А. Шпак, “Тренувальні тести з англійської мови: дипломатія і зовнішня політика (рівні А1 – С1)”. У 2021 році вийшов з друку навчальний посібник Л.В. Онучак, Л.М. Яценко, С.В. Макатер, А.В. Прохорова, Т.М. Руженська “Improve your English”.

Інтернаціоналізація освітнього процесу здійснюється у форматі гостьових лекцій НПП зарубіжних ЗВО (відповідно до Перспективної програми гостьових академічних лекцій); залучення науковців з інших країн до участі в науково-комунікаційних заходах, роботи в редакціях наукових друкованих видань, реалізації спільних наукових проєктів.

Для удосконалення професійного і наукового рівня НПП кафедри проходять стажування і підвищення кваліфікації, беруть участь у міжнародних освітньо-наукових проектах (детально про це у вкладці “Інтернаціоналізація”)

Кафедра активно розвиває зв’язки зі спорідненими провідними університетами України й зарубіжжя (зокрема Сілезьким технологічним університетом (Республіка Польща), Автономним університетом Сакатекаса, Мексика; відділ гуманітарних наук, іншими).

В освітньому процесі зроблено акцент на практичній складовій (проєктоорієнтована діяльність, виїзні заняття, екскурсії в редакції медіа тощо) та проходження практики на основі 22 укладених договорів про практику. Детально про це у вкладці “Стейкхолдери”). Ефективною практикою передачі професійних знань студентам-журналістам в Університеті є проведення майстер-класів визнаних у професії колег – щороку їх проводиться майже два десятки.

На базі кафедри працює «Клуб філологів-ерудитів» для студентів спеціальності 035 «Філологія» (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)»; курси для студентів, курсантів, викладачів з англійської та китайської мов; курси англійської мови для абітурієнтів; клуб знавців англійської мови «English Literature Club»; клуб знавців німецької мови «Jugend»; поетичний клуб «Alter Ego». Кафедра співпрацює з Міжнародним мовним центром (ILC) в частині підготовки до складання іспиту FCE на рівень В2 для працівників університету з отриманням сертифікату від Кембриджу, проводить консультації, готує студентів до складання PET (Рівень В1).
Перемоги й досягнення наших студентів
У активі студентів уже чимало досягнень – як професійних, так і наукових (Наші досягнення ). Робота триває!
Більш повно про наше життя й активність можна прочитати на сторінках газети «ІрпіньTime» та в блозі «ІрпіньTime», на сторінках кафедри в соціальних мережах: у FacebookInstagramTikTok та на You-Tube

Контакти кафедри

35.04@nusta.edu.ua

  соціальні мережі

 Державний податковий університет, корпусу Б,каб. С706, С707, С708, С422, С423.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІОЛОГІЇ

 

Загальна характеристика

Кафедра психології, педагогіки та соціології забезпечує викладання навчальних дисциплін соціально-психологічного та педагогічного спрямування в усіх навчально-наукових інститутах та факультетах Університету. Здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» ОПП «Психологія» та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» ОПП «Психологія. Психологія бізнесу».

На сьогодні психологія входить у Топ-10 популярних для вступу спеціальностей. Психолог – це фахівець, який вивчає поведінку і розумові процеси, здійснює психологічну корекцію емоційно-вольової, пізнавальної та поведінкової сфер особистості.

Місія кафедри підготовка та розвиток професійно компетентного фахівця як високоосвіченої особистості, здатної критично і творчо мислити, бути конкурентоспроможною на ринку праці та відповідальною за власне життя.

 

Історія створення кафедри

Кафедра психології, педагогіки та соціології була заснована у 2002 році і першим її керівником став доктор психологічних наук, професор, академік (дійсний член) Національної Академії педагогічних наук України – Сергій Дмитрович Максименко. З 2006 року її очолила кандидат психологічних наук Олена Василівна Чуйко. З 2007 року – доктор соціологічних наук, доцент Віктор Миколайович Щербина. З 2008 року – кандидат психологічних наук, доцент Таїсія Анатоліївна Ткачук. З 2011 року – доктор філософських наук, професор Надія Василівна Ківенко. З 2015 року – доктор філософських наук, професор Олена Геннадіївна Льовкіна. З 1 жовтня 2020 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Олексіївна Пєтухова. 

З самого початку своєї діяльності кафедра здійснювала підготовку фахівців за спеціальністю 053 Психологія освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Показниками високоякісної підготовки майбутніх фахівців-психологів були позитивний висновок і сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Рішення №14(31).1.69 від 23.07.2020 р. Строк дії сертифікату до 23.07.2020 р.), в яких зазначено про успішне проходження у 2020 році кафедрою акредитації освітньо-професійної програми «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Підготовка фахівців

Кафедра здійснює підготовку фахівців для здобуття освітніх ступенів бакалавра і магістра за спеціальністю 053 «Психологія» (денна і заочна форми навчання), галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 3 2020 року в межах здобуття освітнього ступеня магістра було розпочато навчання за освітньою програмою «Психологія. Психологія бізнесу».

З метою підвищення рівня професійної компетентності на кафедрі постійно діють: клуб соціально-психологічних досліджень ІНСАЙТ; юнацька школа «Майбутній психолог».

Професорсько-викладацький склад кафедри

Кількісний склад кафедри складає 12 науково-педагогічних працівників, серед них: 3 доктори наук, професори; 7 кандидатів наук, із яких 5 доцентів, 2 викладача, які працюють над написанням дисертаційного дослідження.

Співпраця з установами

Кафедра активно співпрацює з вітчизняними та зарубіжними науково-практичними установами, зокрема:

 • Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України;
 • Українська асоціація психотерапевтів (Київська філія)
 • ГО «Інститут психології здоров’я»
 • Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури
 • Національний Педагогічний Університет імені М.П. Драгоманова
 • Київський Національний торговельно-економічний Університет

На міжнародному рівні:

 • Autonomous University of Zacatecas, Zacatecas (Mexico)
 • European Institute of Further Education (EIDV) (Slovakia)
 • Mykolas Romeris University (Lietuva)
 • Tbilisi State University (Georgia)
 • Kujavian College KSW, Włocławek (Polska)
 • International Psycho-educational Projects, Petah Tikva (Israel)
 • International Center for Humanistic Technologies and Alternative Therapy (Hungary)

Навчально-методична робота

Професорсько-викладацьким складом кафедри здійснюється навчально-методична робота з метою повного забезпечення освітнього процесу навчальними та робочими програмами дисциплін, що викладаються на кафедрі.

До всіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, що повною мірою відповідають державним стандартам і нормативним вимогам та відображають новітні тенденції, які відбуваються в розвитку вітчизняної та світової психологічної науки. Розроблені навчальні та робочі навчальні програми, конспекти лекцій, методичні рекомендації до виконання магістерських, дипломних та курсових робіт, програми практик, методичні вказівки до самостійної та наукової роботи здобувачів. В освітньому процесі підготовки майбутніх психологів використовуються інтерактивні форми та методи організації навчальних занять, інформаційно-комунікативні засоби навчання. Викладачі кафедри поєднують теорію з практикою, яка на високому рівні проводиться у різних сферах діяльності, як в освітній, так і в соціальній, економічній та юридичній. Науково-педагогічні працівники широко практикують проведення майстер-класів, ворк-шопів, тренінгів, олімпіад, ділових ігор, семінарів – «круглих столів», диспутів тощо.

 

Наукова робота

У 2016-2021 рр. кафедра працювала над науково-дослідною темою: «Особистісно-професійне становлення сучасної молоді: соціально-психологічні та соціологічні аспекти». На кафедрі систематично організовується Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства», в якій приймають участь вітчизняні і зарубіжні дослідники. Здобувачі вищої освіти приймають активну участь у студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного знання», на яких традиційними є проведення майстер-класів від провідних психологів України.

Перспективи навчання на бакалаврському рівні вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

Як дипломованому фахівцю-бакалавру Вам надається можливість працювати психологом у:

 • освітніх закладах;
 • тренінгових центрах;
 • рекрутингових агентствах;
 • приватних компаніях.

Для вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти потрібні сертифікати УЦОЯО із предметів:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Біологія або іноземна мова, або історія України, або географія, або фізика, або хімія.

Диплом магістра за освітньо-професійною програмою «Психологія. Психологія бізнесу», зі спеціальності 053 «Психологія», дозволить обирати професії для подальшого працевлаштування:

 • директор з управління персоналом;
 • менеджер з підбору персоналу;
 • науковий співробітник;
 • фахівець з питань зайнятості (хедхантером);
 • професіонал в галузі психології;
 • психолог;
 • організатор з персоналу;
 • фахівець з: інтерв’ювання, найму робочої сили, вирішення конфліктів.

Для вступу на магістратуру (вступна кампанія 2021 року) потрібно мати:

 • Сертифікат ЄВІ з іноземної мови
 • Сертифікат ЄФВВ (предметний тест із психології та соціології, тест загальних навчальних компетенцій).

 

Також можливий вступ на базі другої вищої освіти.

Контакти: тел. (04597)603-20 
Е-mail:
 kaf_psihol_soc@ukr.net

Нас можна знайти в аудиторіях: 701С, 702С, 709С.

Контакти: тел. (04597) 603-20 

Е-mail: kaf_psihol_soc@ukr.net

 Кафедра психології, педагогіки та соціології ДПУ

Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я 

Фізична культура та спорт є невід’ємною частиною навчального процесу студентів університету. З часу його заснування організаційна структура та методи фізичного виховання неодноразово змінювались. 

У 1996 році на базі Українського фінансово-економічного інституту було створено кафедру фізичного виховання і спорту. Завідувачем кафедри було призначено Терещенка Валерія Івановича, кандидата педагогічних наук, професора, Заслуженого працівника фізичної культури та спорту, Заслуженого тренера України, майстра спорту, яку він очолював до 2010 року.

З березня 2010 року по травень 2015 року кафедру очолював Малинський Ігор Йосипович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України, майстер спорту.

З 2015 року і по теперішній час кафедру очолює к. наук з фізичного виховання та спорту, доцент, Заслужений тренер України, майстер спорту Колос Микола Анатолійович.

Склад кафедри нараховує 7 науково-педагогічних працівників, з них: кандидатів наук – 2, доцентів –2, ст. викладачів – 3.

Основними завданнями кафедри є:

– здійснення навчально-виховної, методичної та наукової  діяльності на високому організаційному та професійному рівні, постійне вдосконалення змісту та підвищення якості навчання студентів;

– залучення студентів університету до фізкультурно-спортивної діяльності  з метою гармонійного розвитку та зміцнення фізичного і духовного здоров’я, підготовки до майбутньої професії;

– формування у студентів потреби у зміцненні власного здоров’я, фізичного вдосконалення засобами фізичного виховання, опанування культури здорового способу життя, навичок самостійних занять фізичними вправами протягом усього життя.

Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини  проводить практичні заняття та лекційний курс з фізичного виховання зі студентами серед навчально-наукових інститутів університету.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у загальнодержавних та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо.

Кафедра має індекс Хірша 6 (Google Scholar).

Студенти-магістри дуальної форми навчання склали Присягу державних службовців

21 січня 2022 року в Головному управлінні ДПС у м. Києві відбулася урочиста посвята 16 студентів-магістрів Державного податкового університету зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Освітньо-професійна програма «Фіскальне адміністрування») денної форми навчання дуальної освіти 2021 року набору.  Відкрив урочистості заступник голови ДПС України Бугасов Владислав Миколайович, який передав вітання від голови ДПС Украіни, […]

Візит учнів Спеціалізованої школи № 210 м. Києва до Податкового

Не тільки уроками єдиними живе київський школяр. 21.01.2022 року учні  Спеціалізованої школи № 210 м. Києва на чолі з директором школи Дмитром Ламзою знайомилися з Навчально-науковим інститутом права Державного податкового університету.  Нагадаємо, що це не перші відвідини університету учнями старших класів СШ № 210.   Сьогодні викладачі ННІ права у студентських аудиторіях зустрічали своїх юних […]

Вітаємо в.о. ректора Державного податкового університету Валентину Павлівну УНИНЕЦЬ-ХОДАКІВСЬКУ з Днем народження!

Колектив Державного податкового університету щиро вітає з Днем народження в.о. ректора Валентину Павлівну УНИНЕЦЬ-ХОДАКІВСЬКУ! У цей зимовий ясний день Ви, шановна Валентино Павлівно, мали щастя народитися. У ту мить на небі засяяла нова зірочка, щоб яскравим був  Ваш земний життєвий шлях. Успішна школярка, спрагла до знань студентка Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, амбітний відповідальний […]
Всі новини та анонси

Запрошуємо вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції

Шановні науковці, викладачі та здобувачі вищої освіти! Запрошуємо вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА», яка відбудеться 18-19 лютого 2022 року. Заявка на участь: https://forms.gle/D5aCwtAEAv98qqee6 Детальніше в інформаційному листі:  https://drive.google.com/file/d/1mLVamsWjNtzxziWvCDmeRKkBWbW3b6_s/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1iiQdGU5xzVlCXeBpniAKiTFkG7o8zXTP/view?usp=sharing

Сьогодні свій День народження святкує Володимир Леонідович Якубівський, начальник Управління фінансово-економічного планування та аналізу Міністерства фінансів України, голова Комісії з реорганізації УДФСУ!!

  Шановний Володимире Леонідовичу! Прийміть найщиріші вітання від колективу Державного податкового університету! Нехай доля завжди буде прихильною до Вас, життя дарує якнайбільше сил та мотивації підкорювати нові вершини,  вручені подарунки викликають радість та захоплення, а щирі побажання з днем народження  неодмінно здійснюються! Зичимо міцного здоров’я, любові, добробуту і Божої ласки! Бажаємо завжди тримати курс на […]

Відбудеться тематичний творчий ранок до 140-річчя з дня народження Івана Огієнка

Державний податковий університет спільно з Радою Церков м. Ірпеня та Приірпіння запрошують на тематичний творчий ранок до 140-річчя з дня народження Івана Івановича Огієнка – українського православного митрополита, мовознавця, історика, богослова, просвітителя та культурного діяча (1882-1972). 14 січня 2022 року виповнилося 140 років від дня народження та 50 років від дня смерті видатного перекладача Біблії. […]

Привітання з Днем народженя професора Державного податкового університету Анатолія Гулея!

Шановний Анатолію Івановичу! Колектив Державного податкового університету  сердечно вітає Вас з Днем народження!    Ми цінуємо, поважаємо і любимо Вас за оптимізм, вміле поєднання професійного досвіду і теоретичних знань, унікальну працездатність та життєву мудрість, шанобливе ставлення до студентства та колег-викладачів, тонкий гумор та любов до життя. Бажаємо Вам, шановний Анатолію Івановичу, подальших успіхів у професійній […]