КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ

У 1997 р. рішенням Вченої ради Українського фінансово-економічного інституту на базі кафедри суспільних дисциплін було створено кафедру гуманітарних дисциплін, яку в 2000 р. було реорганізовано в кафедру філософії та соціології, а згодом – у кафедру філософії та політології.
Сьогодні кафедру очолює доктор політичних наук, доцент Л.В. Чупрій. На кафедрі загалом працює 5 штатних науково-педагогічних працівника і два внутрішніх сумісника. Це 5 докторів наук (член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор Є.М. Суліма; доктори філософських наук, професори І.В. Богдановський, Л.С. Воробйова і Г.В. Христокін, доктор політичних наук, доцент Л.В. Чупрій) та 2 кандидати наук (кандидат історичних наук, доцент Н.Ю. Громакова, кандидат філософських наук, доцент І.М. Мухін). Лабораторію з вивчення глобальних і цивілізаційних процесів очолює доктор історичних наук, доцент І.Г. Верховцева. Обов’язки провідного фахівця кафедри філософії та політології виконує Т.В.  Сіпачова.

Стратегія діяльності кафедри: наукове вивчення суспільно-гуманітарних процесів, у тому числі – глобалізаційних процесів; забезпечення викладання основних гуманітарних дисциплін на всіх спеціальностях Університету ДФС України; формування гармонійно розвиненої особистості з широким світоглядом, розвиненим інтелектом, високим рівнем загальної та правової культури; сприяння адаптації молоді до суспільних трансформацій за умов світових глобалізаційних процесів.

Напрямами реалізації стратегії кафедри є філософський, політологічний, історичний.

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем у галузі філософських, політичних, історичних наук та здійснюється згідно із комплексним планом діяльності структурного підрозділу, який щорічно затверджується на засіданні кафедри. Це, зокрема, підготовка монографічних досліджень, підручників та навчальних посібників; публікація наукових статей та участь у наукових і науково-практичних конференціях в Україні та за її межами.

Зокрема, в цьому контексті кафедрою в квітні 2021 навчального року було організовано та проведено науково-комунікативний захід – Всеукраїнську науково-практичну конференцію із міжнародною участю «Соціально-політичні процеси в Україні та світі у контексті глобалізаційних перетворень» та щорічну студентську наукову конференцію для студентів та курсантів університету «Академія молода».

Колектив кафедри успішно співпрацює із колегами з вищих навчальних закладів Литви, Білорусі, Польщі, а також із вітчизняними академічними та освітніми установами – Інститутом філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Інститутом вищої освіти АПН України, Національним університетом внутрішніх справ України, Філософсько-економічним товариством при КНУ імені Тараса Шевченка, Українським філософсько-економічним товариством та іншими флагманами вітчизняної та світової освіти.

У березні 2021 року кафедрою було проліцензовано відкриття нової магістерської освітньо-професійної програми за спеціальністю 291: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – «Глобальні політичні процеси та міжнародні відносини» і розпочато підготовку до набору здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня та до їх навчання за цим напрямом.

КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ, 

УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Історія кафедри. Кафедра була однією із перших у навчальному закладі – створена у січні 1997 року на базі циклової комісії з української мови і літератури, яку очолювала О.Я. Луценко. 

2017 року кафедра відзначила 20-річний ювілей. У процесі розвитку закладу вона неодноразово змінювала назву – із кафедри мови і літератури на кафедру мовленнєвих комунікацій і культури, згодом – української словесності та культури, що відображало основний зміст і напрями її діяльності.

Першим завідувачем кафедри була канд. філол. наук, доцент Зикун Н.І. Під її керівництвом кафедра працювала із січня 1997 до грудня 2006 року. З 2006 до 2014 року завідувачем кафедри була канд. пед. наук, доц. Зайцева І.В. 2015 року завідувачем кафедри призначена доц. Зикун Н.І. після обрання за конкурсом. Заступником завідувача кафедри є канд. пед. наук, доц. Калита О.П.

Серед перших викладачів кафедри були А.І. Денисенко, З.П. Павленко, К. О. Рудь, Г. В. Скуратівська, О.П. Калита.

Кадрове забезпечення. Нині освітній процес на кафедрі на постійній основі забезпечують 3 доктори наук, 2 професори, 6 кандидатів наук, доцентів та 1 старший викладач. Підготовку журналістів здійснюють 3 заслужені журналісти України (один з них В.Брадов – на постійній основі). До проведення занять за сумісництвом залучаються журналісти-практики – канд. філолог. наук, журналіст Мукан В.С., заслужені журналісти України Даугулє А.В., Остапа С.В.

Основна мета діяльності кафедри – задоволення попиту сучасного здобувача вищої освіти на фахову журналістську, мовно-гуманітарну підготовку за професійним спрямуванням, створення умов для розвитку особистісно-професійного потенціалу майбутніх журналістів, фахівців інших спеціальностей для фінансового й правового сегменту державної діяльності; виховання національно свідомого й суспільно активного громадянина.

Стратегічним завданням кафедри є нарощування науково-педагогічного потенціалу, обсягів внутрішніх і зовнішніх комунікацій в структурі Навчально-наукового інституту гуманітарних наук, Університету, міста, участь в міжнародних науково-освітніх комунікаційних заходах, у грантових програмах і соціальних ініціативах; розширення напрямів діяльності; розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами закладів вищої освіти України та зарубіжжя, медійними організаціями.

Інноваційні технології викладання використовуються членами кафедри в межах затвердженого перспективного плану роботи, серед них: технологія проектного навчання; технологія розвивального навчання; інформаційна технологія навчання; технологія формування творчої особистості; особистісно зорієнтоване навчання; технологія навчання як дослідження (дослідницькі завдання з предметів, науково-пошукова робота молоді).

Викладачами кафедри за 2019-2020 н/р сертифіковано 16 дистанційних курсів для студентів денної і заочної форми на основі платформи MOODLЕ. Наповнення навчально-методичними матеріалами з інших навчальних дисциплін продовжується постійно. Члени кафедри (Н. Зикун, І. Зайцева, О. Калита, О. Чорна, Л. Науменко) пройшли підвищення кваліфікації за програмою «Дистанційне навчання. Система MOODLЕ. Технологія розробки дистанційного курсу» й отримали сертифікати, що сприятиме удосконаленню освітнього процесу.

Інтернаціоналізація освітнього процесу здійснюється у форматі гостьових лекцій НПП зарубіжних ЗВО (відповідно до Перспективної програми гостьових академічних лекцій); залучення науковців з інших країн до участі в науково-комунікаційних заходах, роботі в редакціях наукових друкованих видань, спільних наукових проектах.

Кафедра активно розвиває зв’язки з провідники Університетами України й зарубіжжя (зокрема Сілезьким технологічним університетом (Республіка Польща), Автономним університетом Сакатекаса, Мексика; відділ гуманітарних наук), 

Підготовка студентів за спеціальністю 061 «Журналістика»

У 2017 р. отримано ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку бакалаврів за спеціальністю 061 «Журналістика». Того ж року здійснено перший набір – 15 студентів денної форми навчання і 14 – заочної форми навчання. 2018 р. кафедру було перейменовано на кафедру журналістики, української словесності та культури. НПП кафедри здійснюється системна й планомірна робота, спрямована на удосконалення освітнього процесу за спеціальністю «Журналістика». Основними орієнтирами обрано навчання через практичні завдання й заняття; широке залучення до участі в освітньому процесі практиків у різних формах: обговорення ОПП, удосконалення навчальних планів і змісту робочих програм навчальних дисциплін; проведення майстер-класів і бінарних занять; заохочення участь здобувачів і НПП в неформальній освіті; стажування в ЗМІ.

Практична складова освітнього процесу

Створена ефективна система практичного супроводу освітнього процесу (виїзні заняття; екскурсії в редакції ЗМІ тощо), що сприяє високому рівню професійної підготовки фахівців. Ефективною практикою передачі професійних знань студентам-журналістам в Університеті є проведення майстер-класів визнаних у професії колег – щороку їх проводиться майже два десятки (перелік майстер-класів).

Укладено договори про співпрацю та проведення практики майбутніми студентами-журналістами із низкою ЗМІ:

ТОВ «Інформаційне агентство «АйТіВі» (м.Ірпінь) від 16.03.2019 (терміном на 5 років);

редакція газети «Ірпінський Вісник» від 16.03.2016 (терміном на 5 років);

Представництво «РФІ/РЛ, інк.» (Українська редакція Радіо Свобода) (терміном на 5 років) – грудень 2019 р.;

ПАТ «Телеканал «Інтер»» від 04.12.2019 (терміном на 5 років);

ТОВ Редакція журналу «Дивослово» від 23.11. 2020. 

ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» (терміном на 5 років) – листопад 2020 р.;

Журнал «Україна до НАТО» (терміном на 5 років) – грудень 2020 р.;

Громадська організація «Центр комунікаційно-контентної безпеки» (терміном на 5 років) – грудень 2020 р.;

Інформаційно-довідковий департамент ДПС України (терміном на 5 років) – вересень 2019 р.;

ТОВ «Інформаційна агенція «Intimenews» (терміном на 5 років) – січень 2021 р.;

Перемоги й досягнення наших студентів

У активі студентів спеціальності журналістика уже чимало досягнень – як професійних, так і наукових (наші досягнення ). Робота триває!

Більш повно про наше життя й активність можна прочитати на сторінках газети «ІрпіньTime» та в блозі «ІрпіньTime», на сторінках кафедри в соціальних мережах: у FacebookInstagramTikTok та на You-Tube

Увага! Опитування науково-педагогічних і педагогічних працівників!

КАФЕДРА СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Загальна характеристика

180928 4364-

Історія створення кафедри бере свій початок з 1975 року. До 1996 року вона функціонувала як циклова комісія. З 1996 року її було перейменовано в кафедру іноземних мов. У 2006 році вона отримала назву кафедра сучасних європейських мов.

Першим завідувачем кафедри з 1996 по 1997 рр. була Людмила Михайлівна Яценко, кандидат педагогічних наук, доцент.

З 1997 по 1999 рр. обов’язки завідувача кафедри виконувала Любов Михайлівна Гаращенко, ст. викладач кафедри.

З 1999 по 2003 рр. кафедру очолювала Лариса Василівна Чайка, кандидат філологічних наук, доцент.

З 2003 по 2006 рр. завідувачем кафедри була Галина Степанівна Скуратівська, кандидат педагогічних наук, доцент.

З 2006 року кафедру сучасних європейських мов очолює кандидат педагогічних наук, професор Людмила Володимирівна Онучак.

Склад кафедри нараховує 19 науково-педагогічних працівників, з них: кандидатів наук – 11, старших викладачів – 8. Базова освіта викладачів та їх дисертаційні роботи і публікації відповідають профілю кафедри та дисциплінам, які викладаються.

Головна функція кафедри. Кафедра сучасних європейських мов функціонує в складі Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України і забезпечує мовну підготовку здобувачів вищої освіти, які мають володіти комплексом сучасних теоретичних і практичних знань та умінь за обраною спеціальністю. 

Основна мета діяльності кафедри. Оскільки Україна заявила про свій намір стати рівноправним партнером у рамках Болонського процесу, то українські виші мають здійснювати освітній процес відповідно до європейських стандартів володіння іноземною мовою і формувати у студентів іншомовну комунікативну компетенцію на рівні незалежного користувача (В2), який є стандартом для ступеня бакалавра та на рівні досвідченого користувача (С1) для ступеня магістра, що відкриє додаткові можливості для університету приєднатися до європейського простору вищої освіти у якості рівноправного партнера, а також забезпечити стан справ, коли університет зможе в подальшому розвиватися як міжнародний освітній центр.

Стратегія розвитку кафедри спрямована на досягнення поставленої мети відповідно до сучасних вимог і тенденцій освітнього процесу і полягає у підвищенні ефективності та якості науково-дослідницької, навчально-методичної та виховної роботи за рахунок застосування вітчизняного і зарубіжного досвіду, загальноєвропейських вимог до мовної освіти та продовження впровадження інноваційних технологій навчання.

У 2019 році кафедра отримала ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що дає право здійснювати набір на базі повної загальної середньої освіти та на базі здобутого освітнього рівня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 035 «Філологія» ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно)».

 З метою розповсюдження інформації про спеціальність 035 «Філологія» кафедрою плануються наступні профорієнтаційні заходи:

– налагодити співпрацю зі школами з поглибленим вивченням іноземних мов Ірпінського регіону та Київщини;

– запросити потенційних абітурієнтів на Дні відкритих дверей онлайн: 31.10.2020,14.11.2020, 11.12.2020, 30.01.2021, 13.03.2021, 10.04.2021; офлайн: 28.11.2020,19.12.2020, 27.02.2021, 20.03.2021, 24.04.2021; 

– популяризувати майбутню спеціальність серед студентів УДФСУ; 

– розмістити оголошення про події в УДФСУ на веб-сторінці кафедри сучасних європейських мов в соціальних мережах;

– проводити індивідуальні та групові консультації  учнів ЗОШ та їх батьків щодо вибору професії філолога (перекладача).

Наша співпраця. 

 1. Договір про співпрацю з кафедрою гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ №1 від 04.04.2016 року. 
 2. Договір про співпрацю з кафедрою іноземних мов Національної академії внутрішніх справ №2 від 14.04.2016 року. 

Відповідно до умов договорів налагоджена співпраця в напрямку навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи кафедр та взаємного обміну досвідом з метою поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного застосування. Проведені спільні конференції, круглі столи, семінари тощо. 

У 2020 р. продовжена співпраця з Міжнародним мовним центром ((ILC) щодо підвищення якості викладання англійської мови. Відбулася зустріч з Генеральним директором  Юрієм Корфом та Менеджером Міжнародного Мовного Центру Тетяною Халімон, які окреслили проблему складання Міжнародних мовних іспитів, зокрема Кембріджських, яка надзвичайно актуалізувалася, оскільки соціальну і професійну мобільність фахівця будь-якої галузі можна реалізувати завдяки підняттю РВМ до рівня досвідченого користувача (В2) та незалежного користувача (С1), скориставшись міжнародними освітніми програмами.

У 2019 р. Онучак Л.В., к.пед.н., доцент, Савченко А.П., к.пед.н., доцент, Пернарівська Т.П., к.пед.н., доцент, поновили членство в асоціації викладачів англійської мови як іноземної ІTEFL Ukraine і готуються до участі у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції асоціації викладачів англійської мови IATEFL Ukraine.

Пернарівська Т.П., к.пед.н., пройшла стажування у Вищій соціально-економічній школі м. Пржеворська задля вивчення міжнародного науково-педагогічного досвіду, ознайомлення з методами та організацією освітнього процесу у Вищій соціально-економічній школі ( 2019 р., м. Пржеворськ, Польща).

Нечаюк І.О., к.і.н., доцент брала участь у практикумі, який проводив Європейський центр досліджень безпеки Джорджа Маршалла (George C. Marshall European Center for Security Studies Partner Language Training Center Europe) (2020р., Гарміш Партенкірхен, Німеччина); у травні 2020 року пройшла курси підвищення кваліфікації Британської ради (м. Лондон, Велика Британія).

Опубліковані наукові праці у зарубіжних виданнях, які індексуються наукометричними базами SCOPUS, Web of Science Core Collection:

  1. Пернарівська Тетяна Петрівна. “Grammar translation and direct methods in teaching English in the educational institution with specific conditions of study.”The Journal of Social Sciences Research Special Issue. 5, pp: 529-534, 2018 ISSN(e): 2411-9458, ISSN(p): 2413-6670 ( SCOPUS).
  2. Нечаюк Інна Олексіївна. Innovative approaches to testing and teaching  English for Specific Purposes. Computer assisted language learning via computer-Assisted language testing Marnanimitas/ Journal of Interdisciplinary Research. 2018 (Web of Science Core Collection).
  3. Ярош Анна Олександрівна. Anna O. Yarosh, Olena Tykhonova, Nataliia Lytvyn, Volodymyr Ivantsov, Kateryna Chyshko. Electronic banking as a prospective directive for the financial services market development. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Issue 4, Volume 22. 2019. P. 1-6(SCOPUS).
  4. Ярош Анна Олександрівна. Anna O. Yarosh, Nataliia A. Nestor, Nataliia A. Lytvyn, Stanislav F. Denysyuk, Lyudmila I. Rozhkova Economic crimes in international relations International Journal of Management. Volume 11, Issue 06, June 2020, pp. 395-405(SCOPUS).

Протягом 2020 р. викладачі кафедри взяли участь у роботі 24 міжнародних конференціях та всеукраїнських науково-комунікативних заходах (конференції, круглі столи, семінари).

Інноваційні технології навчання. 

Введено в дію навчальний програмно-методичний комплекс ELanTeS. www – (Electronic Language Teaching System). Ця технологія дозволяє створювати комп’ютерізовані навчальні курси згідно програм та систематично використовувати їх на кожному занятті для індивідуального навчання всіх студентів у групі. Впроваджено модель змішаного навчання (blended learning), яка передбачає, що всі матеріали практичних занять доступні студентам та можуть використовуватися для самостійного навчання. Колектив кафедри розробив і впровадив в освітній процес мультимедійні версії навчальних посібників  у програмному середовищі ELanTeS www: “English for Students of Economics”,“English for Students of Finance”,“English for Law Students”, “Grammar for Students of Economics”, “Grammar for Law Students”, “English for Law and Communication“ та інші. 

У 2020 році вийшли з друку: навчальний посібник Онучак Л.В., Яценко Л.М., Кукса І.М. “English Grammar for Philology Students”; навчальний посібник Нечаюк І.О., Шпак Н.А,  “Тренувальні тести з англійської мови: дипломатія і зовнішня політика (рівні А1 – С1)”

Запроваджена дистанційна форма навчання з предметів кафедри на основі платформи MOODLE. Члени кафедри (Онучак Л.В., Савченко А.П.,  Волкова Л.В., Нечаюк І.О., Пернарівська Т.П., Дячук О.В.) пройшли  курси підвищення кваліфікації. Отримали необхідні знання з технології розробки дистанційних курсів, що сприятиме удосконаленню освітнього процесу на кафедрі. Викладання усіх дисциплін на кафедрі проводиться з використанням інноваційних дистанційних технологій. Протягом 2019-2020 навчального року кафедрою було сертифіковано 13 навчальних дистанційних курсів із отриманням сертифікатів, що засвідчують відповідність вимогам Університету державної фіскальної служби України. Дистанційні курси, розроблені викладачами кафедри, є релевантними та рекомендованими до застосування в освітньому процесі. 

У червні 2020 року завідувач кафедри Онучак Л.В., старший викладач  Чорна А.І. успішно пройшли курс підвищення кваліфікації в Університеті державної фіскальної служби України за програмою “Технології дистанційного курсу” у кількості 1,3 кредитів ЄКТС.

Кафедрою розроблено навчально-методичні комплекси з таких дисциплін:  «Вступ до мовознавства та перекладознавства», «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова»,  «Іноземна мова» [англійська], «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» [англійська, німецька], «Іноземна мова (поглиблене вивчення)» [англійська], «Іноземна мова зі спеціальності», «Культурні та правові аспекти перекладу», «Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови», «Латинська мова», «Основи класичної філології», «Основи прикладної лінгвістики», «Основи теорії мовної комунікації», «Основна іноземна мова»,  «Практика наукового та ділового спілкування» [англійська], «Практика перекладу з першої іноземної мови», «Семантико-стилістичні проблеми перекладу фахових текстів», «Теорія і практика перекладу», «Теорія і практика письмового та усного перекладу». НМК складається з робочої програми навчальної дисципліни, методичних рекомендацій до практичних занять, виконання самостійної та індивідуальної роботи. Розроблені рекомендації допоможуть студентам вивчити іноземну мову та удосконалити наявні вміння та навички володіння іноземною мовою.

Клуби знавців іноземних мов, різнорівневі курси, які проводять викладачі: на базі кафедри працює «Клуб філологів-ерудитів» для студентів спеціальності 035 «Філологія» (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)»; курси для студентів, курсантів, викладачів з англійської та китайської мов; курси англійської мови для абітурієнтів; клуб знавців англійської мови «English Literature Club»; клуб знавців німецької мови «Jugend»; поетичний клуб «Alter Ego». Кафедра співпрацює з Міжнародним мовним центром (ILC) в частині підготовки до складання іспиту FCE на рівень В2 для працівників університету з отриманням сертифікату від Кембріджу, проводить консультації, готує студентів до складання PET (Рівень В1).

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІОЛОГІЇ

 

Загальна характеристика

Кафедра психології, педагогіки та соціології забезпечує викладання навчальних дисциплін соціально-психологічного та педагогічного спрямування в усіх навчально-наукових інститутах та факультетах Університету. Здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» ОПП «Психологія» та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» ОПП «Психологія. Психологія бізнесу».

На сьогодні психологія входить у Топ-10 популярних для вступу спеціальностей. Психолог – це фахівець, який вивчає поведінку і розумові процеси, здійснює психологічну корекцію емоційно-вольової, пізнавальної та поведінкової сфер особистості.

Місія кафедри підготовка та розвиток професійно компетентного фахівця як високоосвіченої особистості, здатної критично і творчо мислити, бути конкурентоспроможною на ринку праці та відповідальною за власне життя.

 

Історія створення кафедри

Кафедра психології, педагогіки та соціології була заснована у 2002 році і першим її керівником став доктор психологічних наук, професор, академік (дійсний член) Національної Академії педагогічних наук України – Сергій Дмитрович Максименко. З 2006 року її очолила кандидат психологічних наук Олена Василівна Чуйко. З 2007 року – доктор соціологічних наук, доцент Віктор Миколайович Щербина. З 2008 року – кандидат психологічних наук, доцент Таїсія Анатоліївна Ткачук. З 2011 року – доктор філософських наук, професор Надія Василівна Ківенко. З 2015 року – доктор філософських наук, професор Олена Геннадіївна Льовкіна. З 1 жовтня 2020 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Олексіївна Пєтухова. 

З самого початку своєї діяльності кафедра здійснювала підготовку фахівців за спеціальністю 053 Психологія освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Показниками високоякісної підготовки майбутніх фахівців-психологів були позитивний висновок і сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Рішення №14(31).1.69 від 23.07.2020 р. Строк дії сертифікату до 23.07.2020 р.), в яких зазначено про успішне проходження у 2020 році кафедрою акредитації освітньо-професійної програми «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Підготовка фахівців

Кафедра здійснює підготовку фахівців для здобуття освітніх ступенів бакалавра і магістра за спеціальністю 053 «Психологія» (денна і заочна форми навчання), галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 3 2020 року в межах здобуття освітнього ступеня магістра було розпочато навчання за освітньою програмою «Психологія. Психологія бізнесу».

З метою підвищення рівня професійної компетентності на кафедрі постійно діють: клуб соціально-психологічних досліджень ІНСАЙТ; юнацька школа «Майбутній психолог».

Професорсько-викладацький склад кафедри

Кількісний склад кафедри складає 12 науково-педагогічних працівників, серед них: 3 доктори наук, професори; 7 кандидатів наук, із яких 5 доцентів, 2 викладача, які працюють над написанням дисертаційного дослідження.

Співпраця з установами

Кафедра активно співпрацює з вітчизняними та зарубіжними науково-практичними установами, зокрема:

 • Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України;
 • Українська асоціація психотерапевтів (Київська філія)
 • ГО «Інститут психології здоров’я»
 • Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури
 • Національний Педагогічний Університет імені М.П. Драгоманова
 • Київський Національний торговельно-економічний Університет

 

На міжнародному рівні:

 • Autonomous University of Zacatecas, Zacatecas (Mexico)
 • European Institute of Further Education (EIDV) (Slovakia)
 • Mykolas Romeris University (Lietuva)
 • Tbilisi State University (Georgia)
 • Kujavian College KSW, Włocławek (Polska)
 • International Psycho-educational Projects, Petah Tikva (Israel)
 • International Center for Humanistic Technologies and Alternative Therapy (Hungary)

 

Навчально-методична робота

Професорсько-викладацьким складом кафедри здійснюється навчально-методична робота з метою повного забезпечення освітнього процесу навчальними та робочими програмами дисциплін, що викладаються на кафедрі.

До всіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, що повною мірою відповідають державним стандартам і нормативним вимогам та відображають новітні тенденції, які відбуваються в розвитку вітчизняної та світової психологічної науки. Розроблені навчальні та робочі навчальні програми, конспекти лекцій, методичні рекомендації до виконання магістерських, дипломних та курсових робіт, програми практик, методичні вказівки до самостійної та наукової роботи здобувачів. В освітньому процесі підготовки майбутніх психологів використовуються інтерактивні форми та методи організації навчальних занять, інформаційно-комунікативні засоби навчання. Викладачі кафедри поєднують теорію з практикою, яка на високому рівні проводиться у різних сферах діяльності, як в освітній, так і в соціальній, економічній та юридичній. Науково-педагогічні працівники широко практикують проведення майстер-класів, ворк-шопів, тренінгів, олімпіад, ділових ігор, семінарів – «круглих столів», диспутів тощо.

 

Наукова робота

У 2016-2021 рр. кафедра працювала над науково-дослідною темою: «Особистісно-професійне становлення сучасної молоді: соціально-психологічні та соціологічні аспекти». На кафедрі систематично організовується Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства», в якій приймають участь вітчизняні і зарубіжні дослідники. Здобувачі вищої освіти приймають активну участь у студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного знання», на яких традиційними є проведення майстер-класів від провідних психологів України.

 

Перспективи навчання на бакалаврському рівні вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

Як дипломованому фахівцю-бакалавру Вам надається можливість працювати психологом у:

 • освітніх закладах;
 • тренінгових центрах;
 • рекрутингових агентствах;
 • приватних компаніях.

 

Для вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти потрібні сертифікати УЦОЯО із предметів:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Біологія або іноземна мова, або історія України, або географія, або фізика, або хімія.

 

Диплом магістра за освітньо-професійною програмою «Психологія. Психологія бізнесу», зі спеціальності 053 «Психологія», дозволить обирати професії для подальшого працевлаштування:

 • директор з управління персоналом;
 • менеджер з підбору персоналу;
 • науковий співробітник;
 • фахівець з питань зайнятості (хедхантером);
 • професіонал в галузі психології;
 • психолог;
 • організатор з персоналу;
 • фахівець з: інтерв’ювання, найму робочої сили, вирішення конфліктів.

 

Для вступу на магістратуру (вступна кампанія 2021 року) потрібно мати:

 • Сертифікат ЄВІ з іноземної мови
 • Сертифікат ЄФВВ (предметний тест із психології та соціології, тест загальних навчальних компетенцій).

 

Також можливий вступ на базі другої вищої освіти.

 

Контакти: тел. (04597)603-20 
Е-mail:
 kaf_psihol_soc@ukr.net

Нас можна знайти в аудиторіях: 701С, 702С, 709С.

Контакти: тел. (04597) 603-20 

Е-mail: kaf_psihol_soc@ukr.net

 Кафедра психології, педагогіки та соціології ДПУ

Безкоштовна земельна ділянка кожному українцю.

З досягненням 18-ти років кожен громадянин України може безкоштовно отримати п’ять ділянок землі. В цілому можна безкоштовно приватизувати 2,28 га. Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України, держава може передати громадянинові не більше 2 га для ведення особистого сільського господарства, для ведення садівництва – не більше 0,12 га. На будівництво житлового будинку в місті і […]

06.12.2021 р. Команда НЛ «Юридична клініка» отримала сертифікати за презентовану роботу під назвою «Бізнес-інкубатор»

06.12.2021 р. Команда НЛ «Юридична клініка» отримала сертифікати за презентовану роботу під назвою «Бізнес-інкубатор» та робота Дем’яненко Софії, а саме проєктна заявка «Допомога ВПО» у рамках проєкту «Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку» за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США. Ми щиро вдячні за проведення даного заходу та цікаву роботу, за […]

«Марафон кар’єри» для студентів та випускників Податкового: три дні можливостей для працевлаштування та розвитку

влені у працевлаштуванні студентів та молодих спеціалістів. Під час трьох днів онлайн-зустрічей студенти та випускники Податкового університету отримали інформацію про вакансії та відкриті програми з працевлаштування, стажування та проходження практики на підприємствах, установах та організаціях, а також дізналися про оголошені конкурси на посади в державних органах. Участь в заході взяли працедавці, які зацікавлені в перспективних […]
Всі новини та анонси

Вітання з Днем місцевого самоврядування!

  Шановні працівники органів місцевого самоврядування, депутати рад, активісти самоврядних органів! Вітаємо вас з вашим професійним святом – Днем місцевого самоврядування! Бажаємо вам успіхів, наполегливості та нових звершень на ниві зміцнення державності.

День Збройних Сил України!

 Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу та рідної землі. Служба в лавах Української армії не просто професія, це – найвища честь, це покликання. Дорогі наші захисники України! Вітаємо Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаємо вам здоров’я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!

8 грудня – конференція про майбутнє ФІНТЕХУ та інноваційної трансформації світу

  8 грудня у столичному КВЦ «Парковий» відбудеться наймасштабніша подія року у східно-європейському регіоні та СНД, присвячена інноваційним фінансам та майбутньому фінтеху. Організатори зазначають, що захід відбуватиметься у гібридному форматі. UAFIN.TECH 2021: Challenge the future – це футуристична конференція про майбутнє для стратегів. Майбутнє не лише фінансів та технологій, а й інноваційної трансформації світу. Офлайн-подія […]

Триває Всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства». Не мовчати і не приховувати! Скажемо насильству – НІ!

З 25 листопада до 10 грудня проходить щорічна Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Мета акції – привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Головними символами цьогорічної кампанії стали помаранчева стрічка та маседж «Я проти домашнього насильства». Прояви насильства супроводжують людство упродовж […]