Бакалавр

Гордей Оксана Дмитрівна, доктор економічних наук, професор – професор кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул, член вченої ради ННІ фінансів, банківської справи, експерт наукової літератури при вченій ради ННІ фінансів, банківської справи. Є автором  понад 110 наукових та навчально-методичних праць, із них 1 підручник з грифом МОН. Сфера наукових інтересів: рівень життя населення: концептуальні основи фінансування та сучасні методи оцінки.

Магістр

Бедринець Мирослава Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент. Є автором  понад 220 наукових та навчально-методичних праць, із них співавтор 4 монографій, 2 підручників та 3 посібників. Сфера наукових інтересів: антикризове фінансове управління: макро- і мікро рівні; модернізація фінансового менеджменту в умовах глобалізації; фінансове забезпечення регіонального розвитку України.

.

Бакалавр

Магістр

Вибіркові освітні компоненти за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Навчальна дисципліна

 1. Фінансова політика держави
 2. Оподаткування фінансових установ
 3. Місцеві фінанси
 4. Фінансові системи зарубіжних країн
 5. Контроль державних фінансів
 6. Державні цільові фонди
 7. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 8. Актуальні проблеми теорії і практики фінансів
 9. Фінансова безпека
 10. Банківські операції
 11. Безпека фінансово-кредитних установ
 12. Банківські ризики
 13. Фінансовий моніторинг банківських та небанківських установ
 14. Аналіз і експертиза на фінансових ринках
 15. Аналіз банківської діяльності
 16. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 17. Управлінський облік в банках
 18. Платіжні системи
 19. Фінансова звітність в банках
 20. Система фінансового моніторингу
 21. Сучасні технології надання банківських послуг
 22. Банківські операції
 23. Інвестиційний аналіз
 24. Господарське право України
 25. Міжнародні фінансові ринки
 26. Фінансове посередництво
 27. Іпотечний ринок
 28. Інвестиційний менеджмент
 29. Конфліктологія
 30. Оподаткування фінансових установ
 31. Інвестиційне кредитування
 32. Аналіз і експертиза на фінансових ринках
 33. Система промислових технологій в галузях економіки
 34. Соціальне страхування
 35. Організація митного контролю та оформлення
 36. Управління митними ризиками
 37. Митні процедури (режими)
 38. Нетарифне регулювання ЗЕД
 39. Митна справа ІІ
 40. Митна вартість та методи її визначення
 41. Контроль діяльності митних органів
 42. Навчальний практикум з профільної дисципліни «Митна справа»
 43. Організація пост-митного контролю та аудити
 44. Митні інформаційні технології
 45. Історія митної справи і митної політики України
 46. Зовнішньо-економічна діяльність
 47. Класифікація товарів в митних цілях
 48. Теоретичні основи складання митних проф.. ризику
 49. Організація справляння податкових платежів фізичних осіб
 50. Консультаційно-сервісна робота фіскальних органів
 51. Фіскальні технології декларування податкових зобов’язань
 52. Етика бізнесу
 53. Навчальний практикум з профільної дисципліни «Адміністрування податків і платежів»
 54. Теорія фіскального регулювання економіки
 55. Податкова безпека
 56. Податкові системи зарубіжних країн
 57. Фіскальні технології адміністрування податкової заборгованості
 58. Навчальний практикум з профільної дисципліни «Податкова система»
 59. Фіскальна соціологія
 60. Екологічне оподаткування
 61. Оподаткування фінансового сектору
 62. Силабус_ практикум Банківська система
 63. Силабус НП ФІНАНСОВИЙ РИНОК
 64. Силабус Навч. практикум Фінанси

 

З каталогом дисциплін можна ознайомитися за посиланням https://drive.google.com/file/d/1uIuXUzQFsJv7GJKZiNPoHt-l7UDXRnPl/view.

Наукова діяльність – важливий аспект роботи кафедри публічних фінансів. Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень у сфері фінансової науки.

Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено та видано 20 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри видано понад 30 монографій та опубліковано понад 1000 статей у фахових виданнях і понад 40 статей у фахових виданнях інших держав. Крім того, понад 30 статей опубліковано у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Протягом 2016-2020 рр. кафедрою публічних фінансів виконувалася науково-дослідна робота на тему «Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації» (Державний реєстраційний номер 0116U008349, термін виконання 2016-2020 рр., керівник – к.е.н., доцент, М.Д. Бедринець). За результатами виконання науково-дослідної роботи було опубліковано колективну монографію «Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації».

З 2021 р. кафедрою публічних фінансів виконується науково-дослідна робота на тему: «Державні запозичення в системі публічних фінансів». (Державний реєстраційний номер 0121U109588, термін виконання 2021-2025 рр., керівник – к.е.н., доцент, М.В. Рябокінь).

За результатами науково-дослідної роботи буде розроблено науково-практичні рекомендації щодо удосконалення системи державних позик як складової публічних фінансів, розкрито сутнісну характеристику державних запозичень в системі публічних фінансів, здійснено оцінку ефективності функціонування системи внутрішніх і зовнішніх державних запозичень, визначено проблеми та охарактеризовано тенденції функціонування системи державних запозичень в Україні.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Теми дисертаційних робіт присвячені актуальним проблемам розвитку бюджетної політики держави у сучасних умовах; управлінню публічними фінансами; розвитку державного фінансового контролю в умовах бюджетної децентралізації в Україні; реалізації бюджетно-податкового механізму фіскальної децентралізації в Україні; управлінню капіталом акціонерних товариств в контексті поведінкових фінансів; розвитку децентралізованого бюджетування в територіальних громадах України тощо. За останні п’ять років успішно завершили та захистили дисертації 10 викладачів кафедри. Активно готуються до захисту й інші здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

На кафедрі публічних фінансів постійно проводяться різні науково-комунікативні заходи, зокрема науково-практичні круглі столи, на яких висвітлюються й обговорюються актуальні проблеми фінансової науки в умовах ринкової трансформації, особливості фінансової системи та перспективні напрями її подальшого розвитку.

Для здобувачів вищої освіти на кафедрі публічних фінансів наукове життя представлено різноманітними цікавими заходами. Щорічно на кафедрі проводяться такі види комунікативних заходів, як:

− наукові конференції, круглі столи та семінари для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня;

− олімпіади серед здобувачів вищої освіти фінансового спрямування, переможці яких представляють університет в інших закладах вищої освіти України.

Призерами Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності «Фінанси і кредит» та дисципліни «Державні фінанси» стали: Богдана Миркун, Кароліна Ковальова, Ольга Новохатько, Олеся Усик (2017–2018 н.р.); Діана Бубнівська, Юлія Кісіль (2018–2019 н.р.).

На Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» перемогу здобули: Володимир Плахотнюк (2017–2018 н.р.); Ліна Ярова (2018–2019 н.р.); Наталія Грушко (2019-2020 н.р.).

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. З метою залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи у фінансовій галузі на кафедрі функціонує студентське наукове товариство та науковий гурток «Фінансист», де здобувачі вищої освіти мають можливість поглибити свої знання, сформувати професійні вміння та навички у сфері фінансів. Кращі роботи презентуються на щорічних студентських наукових конференціях та круглих столах. Також регулярно проводяться зустрічі з провідними науковцями та фахівцями-практиками фінансової сфери.

За період функціонування студентського наукового товариства кафедри та наукового гуртка «Фінансист» проведено понад 160 науково-комунікативних заходів як форми провадження наукової діяльності кафедри та розвитку потенціалу молодих науковців.

Викладачі кафедри – високоосвічені фахівці, які мають наукові ступені кандидата та доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою здобувачів вищої освіти. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри публічних фінансів орієнтуються на світові стандарти, власний практичний досвід, активно працюють над удосконаленням освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог та реалій макросередовища.

Активну участь викладачі кафедри публічних фінансів беруть у рецензуванні наукових статей, навчальних посібників, дисертаційних робіт, підготовці відгуків на дисертації.

Студентська наука

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ОЛІМПІАДИ!

Здобувачі ІІ (магістерського) рівня вищої освіти успішно захистили випускні (кваліфікаційні) роботи

Науково-практичний семінар «Управління публічними фінансами в Україні» (12.12.2019)

22 листопада 2019 року кафедрою фінансів імені Л.Л. Тарангул було проведено науково-практичний круглий стіл “Спільні та відмінні риси фінансових систем України та Китаю”.

Науково-практичний круглий стіл на тему “Сучасні виклики контролю державних фінансів в Україні”

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Фінансовий менеджмент”

День гостинності кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул

Проведено науково-практичний круглий стіл на тему “Бюджетна децентралізація та її вплив на регіональний розвиток в Україні”

16 вересня 2019 року М. Д. Бедринець презентувала здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Проведено науково-практичний семінар «Міжнародний досвід середньострокового бюджетного планування: уроки для України»

Відбувся науково-практичний семінар “Вартісно-орієнтоване управління в корпоративному секторі фінансів”

Науковий семінар «Нобелівські лауреати з економіки та їх вклад в розвиток фінансової науки»

Відбулося засідання круглого столу на тему «Фінанси Європейського Союзу»

Актуальні проблеми казначейської системи України було розглянуто на науково-практичному семінарі за участю фахівців-практиків

Науковий семінар «Мейнстрім та гетеродоксія фінансової науки»


Реєстраційна картка_НДР

НДР_факультет

НДР_кафедра

Наук_товариство_КФ_2021-2022_нов (1)

Положеня_Науковий клуб_КФ_нов (1)

Програма_Круглий стіл_студенти_2021_грудень

Збірник_Круглий стіл_студенти_грудень_2021_нов

Збірник_Круглий стіл_студенти_2021

Програма_Круглий стіл_студенти_2021

Науковий гурток_14.12.21

ДВД_24.04.21_наук гурток

Науковий гурток

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (3роки 10 місяців)

ОК 1 Ділова українська мова 3 роки 10 місяців

ОК 2 Іноземна мова 3 роки 10 місяців

ОК 3 Філософія 3 роки 10 місяців

ОК 4 Культура українського народу 3 роки 10 місяців

ОК 5 Економічна психологія 3 роки 10 місяців

ОК 6 Політологія 3 роки 10 місяців

ОК 7 Фізичне виховання 3 роки 10 місяців

ОК 8 Безпека життєдіяльності 3 роки 10 місяців

ОК 9 Економічна інформатика 3 роки 10 місяців

ОК 10 Економічна теорія (політекономія, історія економіки, …) 3 роки 10 місяців

ОК 11 Вища та прикладна математика 3 роки 10 місяців

ОК 12 Правознавство 3 роки 10 місяців

ОК 13 Економетрика 3 роки 10 місяців

ОК 14 Мікроекономіка 3 роки 10 місяців

ОК 15 Макроекономіка 3 роки 10 місяців

ОК 16 Фінансова діагностика 3 роки 10 місяців

ОК 17 Менеджмент 3 роки 10 місяців

ОК 18 Фінанси 3 роки 10 місяців

ОК 19 Фінанси ІІ 3 роки 10 місяців

ОК 20 Гроші і кредит 3 роки 10 місяців

ОК 21 + ОК 10 СК Інвестування 3 роки 10 місяців

ОК 22 фінансова інфраструктура 3 роки 10 місяців

ОК 23 + ОК 6 СК Маркетинг в банку 3 роки 10 місяців

ОК 24 Статистика 3 роки 10 місяців

ОК 25 Податкова система 3 роки 10 місяців

ОК 26 + ОК 16 СК Адміністрування податків і платежів 3 роки 10 місяців

ОК 27 Основи оподаткування 3 роки 10 місяців

ОК 28 + ОК 19 СК Основи фінансових розслідувань 3 роки 10 місяців

ОК 29 + ОК 17 СК Митна справа 3 роки 10 місяців

ОК 30 + ОК 13 СК Фінансовий ринок 3 роки 10 місяців

ОК 31 + ОК 14 СК Грошово-кредитне регулювання 3 роки 10 місяців

ОК 32 Бюджетна система 3 роки 10 місяців

ОК 33 + ОК 15 СК Операції з цінними паперами 3 роки 10 місяців

ОК 34 + ОК 12 СК Банківська система 3 роки 10 місяців

ОК 35 + ОК 11 СК Страхування 3 роки 10 місяців

ОК 36 + ОК 18 СК Фінанси підприємств 3 роки 10 місяців

ОК 37 Навчальна практика 3 роки 10 місяців

ОК 38 + ОК 20 СК Виробнича практика 3 роки 10 місяців

ОК 39 Інноваційні фінанси: Цифрові технології 3 роки 10 місяців

Атестаційний екзамен

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (1роки 10 місяців)

ОК 1 Економічна теорія (мікроекономіка) 1 рік 10 місяців

ОК 2 Економічна теорія (макроекономіка) 1 рік 10 місяців

ОК 3 Вища та прикладна математика 1 рік 10 місяців

ОК 4 Економіко-математичні моделі: економетрика 1 рік 10 місяців

ОК 5 Місцеві фінанси 1 рік 10 місяців

ОК 6 + ОК 23 Н Маркетинг в банку 1 рік 10 місяців

ОК 7 Менеджмент 1 рік 10 місяців

ОК 8 Фінанси 1 рік 10 місяців

ОК 9 Міжнародна економіка 1 рік 10 місяців

ОК 10 + ОК 21 Н Інвестування 1 рік 10 місяців

ОК 11 + ОК 35 Н Страхування 1 рік 10 місяців

ОК 12 + ОК 34 Н Банківська система 1 рік 10 місяців

ОК 13 + ОК 30 Н Фінансовий ринок 1 рік 10 місяців

ОК 14 + ОК 31 Н Грошово-кредитне регулювання 1 рік 10 місяців

ОК 15 + ОК 33 Н Операції з цінними паперами 1 рік 10 місяців

ОК 16 + ОК 26 Н Адміністрування податків і платежів 1 рік 10 місяців

ОК 17 + ОК 29 Н Митна справа 1 рік 10 місяців

ОК 18 + ОК 36 Н Фінанси підприємств 1 рік 10 місяців

ОК 19 + ОК 28 Н Основи фінансових розслідувань 1 рік 10 місяців

ОК 20 + ОК 38 Н Виробнича практика 1 рік 10 місяців

Атестаційний екзамен

Гостьова лекція_Коляда_27.05.2021

Обговорення_ОПП_Управління публічними фінансами та ОППФінанси, банківська справа та страхування_11.06.2021

Обговорення дисертації здобувача ступеня доктора філософії_13.01.2022

Зустріч зі стейкхолдерами ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»_03.12.2021

Звітування аспірантів_11.06.2021

Захист звітів аспірантів_07.02.2022

Захист дипломних робіт_9-10.02.2022

Захист дипломних робіт_2-3.02.2022

Захист аспірантки кафедри публічних фінансів_22.12.2021

Життєвий капітал_27.10.2021

Гранти на 2021-2022 н.р._вересень_2021


25 лютого 2021 р. в Інституті фінансів, банківської справи Університету ДФС України за ініціативи д.е.н., професора кафедри фінансових ринків, гаранта освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Коваленко Юлії Михайлівни відбувся науково-методичний семінар «Академічна доброчесність: рекомендації щодо уникнення можливих проявів, виявлення та недопущення». До участі у цьому семінарі було запрошено аспірантів 1–4 курсів, а предметом обговорення та дискусій стали міжнародні та вітчизняні нормативні документи щодо дотримання академічної доброчесності, зокрема в Університеті ДФС України, види порушень, заходи, що спрямовані на її дотримання тощо. Захід відбувся у жвавій атмосфері, а основним меседжем виступило таке: академічна доброчесність – запорука якості вищої освіти та достовірності наукових досліджень.


Розпочався новий навчальний рік для наших любих студентів. Це означає, що знову розпочнеться  спілкування з педагогами та друзями, відкриються нові можливості для занурення в бездонний океан науки. А щоб допомогти студентам зробити період навчання більш продуктивним та набути компетентності, що є затребуваними на міжнародному рівні пропонуємо ознайомитися з такими грантами та конкурсами на 2021-2022 навчальний рік.

 • Стипендія на навчання на рівні бакалаврату та магістратури в Університеті Геттінгена (Німеччина), для широкого кола спеціальностей, остання дата подачі 30.10.2021 (uni-goettingen.de).
 • Стипендія на навчання в Університеті Нового Орлеана, для широкого кола спеціальностей. Розмір стипендії від 14 000 до 23 000 дол., остання дата подачі 15.11.2021 (edu).
 • Короткі дослідні візити тривалістю 4 тижні або 3 місяці в Мічиганський університет, остання дата подачі 15.09.2021 (umich.edu).
 • Стажування студентства в аналітичних центрах Украини, остання дата подачі 22.03.2022 (org.ua).

Щиро запрошуємо нашу талановиту молодь приймати участь в грантових програмах!


11 червня 2021 року на засіданні кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул відбулося проміжне звітування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Всього звітувало 7 здобувачів, а саме:

Приймук Владислав Вадимович (здобувача 1 року навчання, науковий керівник – д.е.н., професор Кужелєв М.О.);

Овдієнко Оксана Вадимівна (здобувачки 2 року навчання, науковий керівник –д.е.н., професор Гордей О.Д.);

Міщенко Рафаель Олександрович (здобувача 2 року навчання, науковий керівник –д.е.н., професор Гордей О.Д.);

Сиволап Ірина Миколаївна (здобувачки 2 року навчання, науковий керівник – д.е.н., професор Кужелєв М.О.);

Воленко Валерій Григорівна (здобувачки 3 року навчання, науковий керівник – д.е.н., професор Воронкова О.М.);

Кваша Олег Володимирович (здобувача 3 року навчання, науковий керівник – д.е.н., професор Кужелєв М.О.);

Лантух Крістіна Олександрівна (здобувачка 4 року навчання, науковий керівник – к.е.н., доцент Коляда Т.А.).

Колектив кафедри заслухав та обговорив результати виконання індивідуальних планів. Здобувачі виконали освітню складову в повному обсязі згідно навчального плану.

Також до проміжного звітування аспірантів приєдналась гарант освітньої програми 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” д.е.н., професор Коваленко Юлія Михайлівна, яка розповіла про нові вимоги до захисту.

Бажаємо нашим аспірантам натхнення та наукових здобутків!


21 квітня 2021 р. о 11.30 годині відбувся науковий семінар здобувачки вищої освіти 3 рівня Лантух Крістіни за темою дослідження «Бюджетне фінансування соціальних функцій держави в Україні» (науковий керівник к.е.н., с.н.с., доцент кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул Коляда Т.А.).

В роботі висвітлено необхідність проведення бюджетної консолідації задля скорочення діапазону та обсягу фінансування соціальних функцій держави за рахунок запровадження загальнообов’язкового державного страхування та розвитку державно-приватного партнерства.

Слушні зауваження надали завідувач кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул к.е.н., доцент М.Д. Бедринець та професор кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул д.е.н., професор О.Д. Гордей.

Науковий семінар було проведене на високому науковому рівні, зокрема, було відмічено вміння Лантух Крістіни зосередити увагу на головних положеннях дисертаційної роботи.


9 березня 2021 року в Навчально-науковому інституті фінансів, банківської справи відбувся круглий стіл, присвячений виробленню пропозицій щодо покращення освітньо-наукової програми (ОНП) підготовки докторів філософії «Фінанси, банківська справа та страхування». Модератором заходу виступила гарант ОНП Коваленко Юлія Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків.

У роботі круглого столу прийняли участь здобувачі освіти та випускники програми, академічна спільнота, роботодавці та інші стейкхолдери з широким регіональним охопленням.

В обговоренні прийняли участь учені з різних закладів вищої освіти України, зокрема: Біленко Д. В., к.е.н., доцент кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул УДФСУ; Богріновцева Л. М., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків УДФСУ; Виговська Н. Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту ДУ «Житомирська політехніка»; Давиденко
Н. М., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування; Гордей О. Д., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул УДФСУ; Дубина М. В., д.е.н, професор, завідувач кафедри фінансів НУ «Чернігівська політехніка»; Жаворонок А. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича; Житар М. О., к.е.н., доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи УДФСУ; Коляда Т. А., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул УДФСУ; Кришталь Г. О., д.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Міжрегіональної академії управління персоналом; Кужелєв М.О., д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи УДФСУ; Приказюк Н. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Сидорович О. Ю., д.е.н., професор, професор кафедри фіскальної політики Західноукраїнського національного університету; Ткаченко Н. В., д.е.н., професор, директор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Шірінян Л. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій.

Прикладний аспект програми став предметом обговорення для роботодавців – Дуболазова М. О., директора ТОВ  КУА «Капітал Груп»; Зимовця В. В., д.е.н., професора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Новицького В. А., начальника управління внутрішнього аудиту ДП «Антонов»; Пантак Ю.І., старшого фахівця з розвитку мережі продажів АТ «ОТП Банк»; Чайковської К. В., начальника фінансово-економічного відділу ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

На рекомендації щодо покращення ОНП були спрямовані виступи експертів НАЗЯВО, зокрема Вовк В. Я., д.е.н., професора, професора кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету та Загірняка Д. М., д.е.н., професора кафедри фінансів і кредиту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградсього.

Свої міркування з приводу програми висловили й інші стейкхолдери – Полішук Є. А., д.е.н., професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, заступник голови Ради молодих учених МОН України та Когут С. С., депутат Ірпінської міської ради.

Круглий стіл відбувся в конструктивному форматі, а за його результатами було прийнято рішення рекомендувати проектній групі з розробки ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» внести відповідні зміни у навчальний план та саму ОНП.

Висловлюємо велику вдячність учасникам круглого столу за цікавість до ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» та слушні пропозиції щодо її покращення.


Презентація роботи інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС) в межах співробітництва між Університетом ДФС України (м. Ірпінь) та ТОВ «ППЛ 33-35» (м. Одеса).

У грудні 2019 року в аудиторії С276 було проведено відкрите заняття, щодо презентації роботи інформаційної системи портового співтовариства.

Під час ознайомлення з роботою ІСПС було продемонстровано, як здійснюється митний контроль та оформлення порожніх та завантажених контейнерів, які прибувають до України на суднах та вивозяться автомобільним і залізничним транспортом з території Одеського, Чорноморського та Південного морських портів із використанням ІСПС.

Дана тема була цікавою як для студентів і курсантів, так і для викладачів, що вивчають та викладають дисципліни митного спрямування: «Митна справа», «Митна безпека», «Митний контроль», «Митна логістика», «Митні інформаційні технології», тощо.

Відкрите заняття було проведено комерційним директором Центру обробки даних ІСПС Дмитром Олександровичем Якименковим, за підтримкою кафедри митної справи та кафедри адміністративного права, процесу та митної безпеки Університету ДФС України.


На кафедрі публічних фінансів, Факультет фінансів та цифрових технологій   ДПУ продовжується процес захисту магістерських робіт групи ФМУП-20-1. Працює екзаменаційна комісія у складі: голови комісії ДЕК Ковальової Ірини Олександрівни (Міністерство фінансів України, Департамент прогнозування доходів  бюджету та методології бухгалтерського обліку,  Управління прогнозування прогнозування доходів бюджету- начальник відділу прогнозування ПДВ) та членів ДЕК: в.о. завідувача кафедри публічних фінансів Коляди Т.А., декан факультету фінансів та цифрових технологій Рябокінь М.В. та гаранта ОПП “Управління публічними фінансами” Гордей О.Д. Секретар: Шепиленко В.Ю.Технічний супровід  – Сокирко О.С. Бажаємо нашим магістрам Успіху!

 Скріни день 1

 Скріни день 2


На кафедрі публічних фінансів, Факультет фінансів та цифрових технологій   ДПУ родовжується процес захисту магістерських робіт групи ФМУПз-20-1. Працює екзаменаційна комісія у складі: голови комісії ДЕК Бондар Наталії Миколаївни (д.е.н., професора, декана факультету економіки та права, Національного транспортного університету) та членів ДЕК: Бедринець М.Д., Довгань  Л.П. та гаранта ОПП “Управління публічними фінансами” Гордей О.Д. Секретар: Шепиленко В.Ю.Технічний супровід  – Сокирко О.С. Бажаємо нашим магістрам Успіху!

 Скріни день 1

 Скріни день 2


Гостьова лекція від практиків

17 серпня 2022р. кафедрою соціальної філософії та управління  для студентів 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу було організовано гостьову лекцію-дискусію (координатор від кафедри – к.пед.н., доцент Грушева А.А.) не тему «Тенденції розвитку ресторанної індустрії» з чарівною особистістю- ЛеранеХазбулаєвою(Козакевич) -громадськимдіячем, фахівцем ресторанної справи, яка позиціонує традиції кримськотатарської кухні в Україні. В ході лекції,Лєране […]

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.  Юлія Михайлівна є адвокаткою, старшою викладачкою кафедри приватного права Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету. Свою практичну діяльність за фахом розпочала ще у 2007 році у юридичній клініці нашого навчального закладу. Була  студентською координаторкою та працювала на різних посадах, у т.ч. […]

У Податковому відбувся випуск бакалаврів з економічної безпеки та митної справи

Сьогодні у стінах нескореного та незламного Державного податкового університету відбувся випуск бакалаврів Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи. Майже 200 випускників завітали до рідної Альма-матер, щоб отримати довгоочікувані дипломи. Це особливий день, адже попри всі виклики зібрав разом дружню університетську родину. Розділити радість свята прийшли і батьки, рідні та друзі. У цей день для […]

Випускники Податкового поповнили ряди нової генерації правників України

Понад 100 випускників Навчально-наукового інституту права зібралися у стінах рідної Альма-матер, щоб отримати документи про освіту. Одразу зазначимо, що вони відмовились від святкових атрибутів та подарунків, зробивши щедру пожертву на допомогу Збройним Силам України! Натомість отримали понад 1000 приємних слів, настанов та подяк. Не забули й про важливе – розпочався випуск з внесення Державного прапора […]

1 липня у Податковому пройде Фотовиставка “Розстріляна Альма-матер”

1 липня у Державному податковому університеті відбудеться фотовиставка світлин Університету, який в березні розстріляли російські окупанти. Мета – збір коштів для відбудови вишу. Захід пройде на площі біля корпусу С. Будуть представлені роботи фотографів Каріни Нагорної, Олега Гриба та Сергія Ніколайця, зроблені після звільнення Ірпеня від російських окупантів. Світлини показують життя до та після вторгнення […]

Податковий університет випустив 114 дипломованих бакалаврів з фінансів та цифрових технологій

Сьогодні до Державного податкового університету завітали випускники, батьки та гості. Перші – щоб отримати довгоочікувані дипломи, інші – привітати випускників з важливою подією у житті. Випускний в умовах війни – це попередження про необхідність бігти в укриття при звуках повітряної тривоги, вшанування загиблих випускників хвилиною мовання та урочистості без масовості. В той же час – […]

Державний податковий університет та Університет «Вища школа економіки» (м. Бидгощ, Польща) співпрацюють задля перемоги, миру та розвитку

Сьогодні відбулася робоча зустріч керівництва Державного податкового університету та Університету «Вища школа економіки» (м. Бидгощ, Польща), під час якої обговорили важливі питання співраці. У зустрічі взяли участь: в.о. ректора ДПУ Валентина Унинець-Ходаківська, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної співпраці та інвестицій Василь Чмелюк, декан Факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту Наталія Зикун, в.о. директора Навчально-наукового ынституту […]

Випуск бакалаврів Факультету податкової справи, обліку та аудиту Державного податкового університету відбувся!

Традиційно, щороку у кінці червня, бакалаври Державного податкового університету отримують дипломи випускників та влаштовують з цього приводу урочистості. І 2022 рік не став виключенням. Сьогодні випускники Податкового отримали дипломи бакалаврів! 28 червня – особливий день, який попри усі труднощі зібрав разом неймовірних людей – випускників Факультету податкової справи, обліку та аудиту Державного податкового університету. Це […]

Привітання в.о. ректора Державного податкового університету з Днем Конституції України

 Сьогодні наша країна переживає важкі часи. Кожен на своєму фронті, ми боремося за Незалежність, Свободу та щасливе Майбутнє на рідній землі. Та як би складно нам не було, мусимо пам’ятати та гідно відзначати дати, які укріплюють націю, її незламний дух та символізують єдність народу. Саме таким є День Конституції України. Щиро вітаю всіх вас зі […]

Заява для проходження магістерського тесту навчальної компетентності

ЗАЯВА-АНКЕТА про реєстрацію для проходження магістерського тесту навчальної компетентності та/або магістерського комплексного тесту Прошу зареєструвати мене для проходження  магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) та/або магістерського комплексного тесту (МКТ) для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти в Державному податковому університеті   Для реєстрації надаю таку інформацію: Персональні дані: прізвище_______________________________________________________________________________ ім’я ___________________________________________________________________________________ по батькові (за […]

Стань доктором філософії разом з Податковим університетом: у серпні розпочинається прийом документів

Державний податковий університет запрошує до АСПІРАНТУРИ! Унікальні освітньо-наукові програми, держзамовлення, конкурентоспроможність та перспективність здобуття третього рівня вищої освіти саме в ДПУ. Про все це говорили сьогодні під час Дня відкритих дверей “Вступи до аспірантури – стань доктором філософії». Захід об’єднав охочих підвищити свій професійний рівень, удосконалити фахові компетентності та стати на крок ближче до наукового […]

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – головний фактор змін у світовій економіці!

17 червня 2022 року відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Фінансові технології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, яка реалізується у Державному податковому університеті під патронатом Міністерства фінансів України, спільно з Національним університетом «Львівська політехніка».За участю – Гаранта освітньої програми, Марини Рябокінь; Голови правління Української міжбанківської валютної біржі, АнатоліяГулея; заступника голови правління Української асоціації фінтех та […]

Було проведено черговий онлайн-тренінг для студентів-практикантів НЛ «Юридична клініка»

17.06.2022 було проведено черговий онлайн-тренінг для студентів-практикантів НЛ «Юридична клініка» Тема тренінгу: «Консультування клієнтів» Під час тренінгу було розглянуто та опрацьовано такі питання: 1. Поняття консультування. Етапи консультування. 2. Підготовка до консультування. 3. Зустріч з клієнтом та роз‘яснення йому порядку проведення консультації. 4. Доведення до клієнта можливих варіантів вирішення проблем, роз’яснення йому правових наслідків кожного […]

Відбулася зустріч зі студентами-практикантами ДПУ

15.06.22 відбулася зустріч зі студентами-практикантами #ДПУ Студенти-консультанти НЛ “Юридична клініка” провели онлайн-заняття на тему: “Аналіз матеріалів справи”. Ми неодноразово проводили тренінги на дану тематику, тому будемо раді за зворотній зв’язок та просимо  написати у коментарях, що безпосередньо Ви знаєте про вищевказану тему та можливо поділитесь своїми враженнями від зустрічі Хоч і настали “літні канікули” та […]

Податковий університет відвідав Архієпископ Богуславський Олександр (Решетняк)

До Державного податкового університету вперше завітав Архієпископ Богуславський Олександр (Решетняк), вікарій Київський, який нагородив очільницю вишу Валентину Унинець-Ходаківську Орденом Святого рівноапостольного князя Володимира Великого. За словами в.о. ректора ця відзнака є подякою за понесені труди та заохочення до їхнього продовження не тільки особисто для неї, а й для всієї нашої команди, великої родини ДПУ. Адже […]

Було проведено онлайн-тренінг для студентів-практикантів НЛ «Юридична клініка»

13.06.2022 було проведено онлайн-тренінг для студентів-практикантів НЛ «Юридична клініка» Тема тренінгу: «Інтерв‘ювання клієнтів» Під час тренінгу було розглянуто та опрацьовано такі питання: 1. Поняття інтерв’ювання. 2. Підготовка до інтерв’ювання. 3. Перший контакт з клієнтом. 4. Вільна розповідь клієнта:      – з’ясування проблеми клієнта;      – встановлення хронології подій;      – резюмування інтерв’ю. 5. Завершення інтерв’ю. […]

Студенти-консультанти НЛ “Юридична клініка” вкотре провели зустріч зі студентами-практикантами

10.06.22 студенти-консультанти НЛ “Юридична клініка” вкотре провели зустріч зі студентами-практикантами #ДПУ Дана онлайн-зустріч була присвячена темі: “Організації роботи в НЛ” Юридична клініка” Наші практиканти мали змогу ознайомитися та більше дізнатися про: 1.Функції клініки 2.Мету та основні завдання 3.Правове регулювання діяльності клініки тощо. Настало довгоочікуване літо, але цьогоріч воно не таке веселе та безтурботне. Наші хоробрі […]

У Державному податковому університеті в онлайн-режимі відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Економічні перспективи підприємництва»

18-19 лютого 2022 року у Державному податковому університеті в онлайн-режимі відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Економічні перспективи підприємництва». Захід організувала дирекція Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи та безпосередньо кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки. У конференції взяли участь близько 150 осіб з числа молодих науковців, науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти усіх рівнів […]

Відбувся візит Надзвичайного і Повноважного Посла Хорватії в Україні пані Аніци Джамич до Державного податкового університету

Сьогодні, 11 червня, відбулась робоча зустріч в.о. ректорки ДПУ Валентина Унинець-Ходаківська та Надзвичайного і Повноважного Посла Хорватії в Україні пані Аніци Джамич. В ході зустрічі сторони обговорили спільні проєкти по відбудові та реновації Університету. Ознайомилися з історією закладу освіти. Також, гостям була проведена екскурсія матеріально-технічною базою вишу. Пані Посол мала можливість оцінити масштаби руйнувань та […]

Відбулася онлайн-зустріч студентів-практикантів НЛ «Юридична клініка»

08.06.2022 відбулася онлайн-зустріч студентів-практикантів НЛ «Юридична клініка» Тема зустрічі: «Історія створення та структура НЛ «Юридична клініка» На зустрічі було розглянуто та опрацьовано такі питання: Історія створення Навчальної лабораторії «Юридична клініка». Регламентація роботи Навчально лабораторії «Юридична клініка» ННІП  ДПУ. Документи , що регулюють її діяльність. Структура Навчальної лабораторії «Юридична клініка На цій зустрічі практиканти детальніше розглянули […]

Вітаємо Чернівецький національний університет з відкриттям 5 Міжнародного правничого форуму

Державний податковий університет, місто герой-Ірпінь, вітає з відкриттям 5 Міжнародного правничого форуму.          Дякуємо Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича, що не дивлячись на складні часи все ж таки проводять такий необхідний захід, оскільки саме зараз формується наша сучасна правова система, шляхом вирішення конкретних правових кейсів, які виникають у період правового режиму воєнного стану. Такі […]

Вебінар від CEO Tomash Consulting

Тримаємо економічний фронт!!! Науково-педагогічні працівники кафедри обліку та консалтингу, факультету податкової справи, обліку та аудиту 07 червня відвідали вебінар від Марини Томаш, податкового консультанта з 15-річним досвідом, CEO TomashConsulting, на тему «Збільшення податкудля бізнесу, який співпрацює з державою- агресором». Дізналися про нову ініціативу української влади, які пропонують іноземному та українському бізнесу, який продовжить співпрацювати з […]

НЛ “Юридична клініка” почала роботу з студентами-практикантами

06.06.2022 р. НЛ “Юридична клініка” почала роботу з студентами-практикантами. Людина навчається впродовж усього життя та застосовує свою обізнаність на практиці. Наші студенти не виняток! Вони не тільки вивчають теорію, а й показують здобуті знання на практиці, саме тому ЮК готує студентів #ДПУ до навчальної практики. На першій онлайн-зустрічі здобувачі вищої освіти лише ознайомилися з основними […]

Державний податковий університет серед кращих вишів у рейтингу «ТОП-200 Україна 2022»

Цей рік для Податкового – 101-й! 101-й рік нашого становлення та розвитку. І яким би складним він не був – ми тримаємось впевнено. Тримаємось в першій 100-ні найкращих вишів України! Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили шістнадцятий академічний рейтинг українських закладів вищої освіти […]
Всі новини та анонси

Гостьова лекція від практиків

17 серпня 2022р. кафедрою соціальної філософії та управління  для студентів 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу було організовано гостьову лекцію-дискусію (координатор від кафедри – к.пед.н., доцент Грушева А.А.) не тему «Тенденції розвитку ресторанної індустрії» з чарівною особистістю- ЛеранеХазбулаєвою(Козакевич) -громадськимдіячем, фахівцем ресторанної справи, яка позиціонує традиції кримськотатарської кухні в Україні. В ході лекції,Лєране […]

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.  Юлія Михайлівна є адвокаткою, старшою викладачкою кафедри приватного права Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету. Свою практичну діяльність за фахом розпочала ще у 2007 році у юридичній клініці нашого навчального закладу. Була  студентською координаторкою та працювала на різних посадах, у т.ч. […]

У Податковому відбувся випуск бакалаврів з економічної безпеки та митної справи

Сьогодні у стінах нескореного та незламного Державного податкового університету відбувся випуск бакалаврів Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи. Майже 200 випускників завітали до рідної Альма-матер, щоб отримати довгоочікувані дипломи. Це особливий день, адже попри всі виклики зібрав разом дружню університетську родину. Розділити радість свята прийшли і батьки, рідні та друзі. У цей день для […]

Випускники Податкового поповнили ряди нової генерації правників України

Понад 100 випускників Навчально-наукового інституту права зібралися у стінах рідної Альма-матер, щоб отримати документи про освіту. Одразу зазначимо, що вони відмовились від святкових атрибутів та подарунків, зробивши щедру пожертву на допомогу Збройним Силам України! Натомість отримали понад 1000 приємних слів, настанов та подяк. Не забули й про важливе – розпочався випуск з внесення Державного прапора […]