180920_4009
герб кафедри

Девіз кафедри: «Все в наших руках, тому їх не можна опускати»

Кафедра фінансів заснована у вересні 1996 року. Очолив кафедру доктор економічних наук, професор Петро Володимирович Мельник. З вересня 1997 року завідувачем кафедри призначено кандидата економічних наук, професора Олександра Дмитровича Данілова. З 2006 року завідувачем кафедри фінансів стала доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, державний радник податкової служби України III рангу, проректор з наукової роботи Людмила Леонідівна Тарангул. З 2018 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Мирослава Дмитрівна Бедринець.

За рішенням Вченої ради Університету від 21 лютого 2018 року кафедру фінансів перейменовано на кафедру фінансів імені Л. Л. Тарангул.

За роки свого існування кафедра дала поштовх до створення 4 кафедр університету: банківської справи та фінансового моніторингу, менеджменту, фінансових ринків, а також податків та оподаткування.

Кафедра фінансів імені Л.Л. Тарангул є випусковою з підготовки фахівців спеціальності 072«Фінанси, банківська справа та страхування» від першого (бакалаврського) до наукового рівня доктора наук.

Кафедра фінансів імені Л.Л. Тарангул здійснює підготовку здобувачів за такими ОП:

– ОП «Фінансова аналітика» (магістр) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

– ОП «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» (магістр) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

– ОП «Управління публічними фінансами» (магістр) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітній рівень на основі якого здійснюється вступ Термін навчання Освітні програми
Перший (бакалаврський) рівень (денна та заочна форми навчання)
Повна загальна середня освіта 3 роки 10 місяців Фінанси, банківська справа та страхування
Молодший бакалавр здобутий за спорідненою спеціальністю 1 рік 10 місяців Фінанси, банківська справа та страхування
Другий (магістерський) рівень (денна та заочна форми навчання)
Перший бакалаврський рівень 1 рік 6 місяців Управління публічними фінансами
Другий (магістерський) рівень (перехресний вступ) 1 рік 6 місяців Управління публічними фінансами
Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти (денна та заочна форми навчання)
Другий (магістерський) рівень 4 роки Доктор філософії
Науковий рівень – доктор наук (денна та заочна форми навчання)
Доктор філософії 2 роки Доктор економічних наук

 

Освітня програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» стала актуальною на часі. Фахівці, які володіють глибокими знаннями щодо управління фінансами організацій усіх рівнів і форм власності користуються високим попитом у роботодавців. Від прийняття їх виважених рішень залежать управління фінансами і як наслідок стабільність та ефективність розвитку підприємств та організацій, банківських установ, страхових організацій, а також сфера діяльності фінансових посередників.

Випускники із зазначеної спеціалізації можуть працювати керівниками фінансових служб, фінансовими менеджерами та аналітиками, фінансовими консультантами, ризик-менеджерами, аудиторами, а це передбачає підготовку професіоналів з відповідними компетенціями. 

Освітня програма «Фінансова аналітика» є однією із найбільш популярних і затребуваних на практиці. В процесі її оволодіння здобувач вищої освіти отримує ґрунтовну фінансову освіту й основи професійних знань та вмінь у сфері грошового і фінансового посередництва. Навики володіння методами фінансової аналітики дають можливість описати тенденції та закономірності розвитку фінансової сфери як на макро-, так і на мікрорівнях, виявити й кількісно оцінити вплив окремих факторів на явище чи процес, що досліджується, скласти обґрунтований прогноз його розвитку, який становитиме базу для розробки подальших дій відповідних господарських структур щодо поліпшення економічного становища і вирішення поточних проблем та майбутніх перспектив.

Дана спеціалізація корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, державним управлінцям, а також тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес.

Освітня програма «Управління публічними фінансами» є цікавою з позиції долучення фахівців до розбудови держави. Здобувачі вищої освіти отримують поглибленні теоретичні знання з питань формування й функціонування державних фінансів і набувають практичних навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами держави. У результаті її вивчення здобувачі вищої освіти уміють аналізувати вплив бюджетів на соціально-економічний розвиток держави; володіти методикою аналізу і планування дохідної та видаткової частини бюджетів усіх рівнів; здійснювати розрахунки показників ефективного використання бюджетних коштів; здійснювати планування фінансово-господарської діяльності та проводити оцінку фінансового стану підприємств державної та комунальної власності.

Набір здобувачів вищої освіти за ОП «Управління публічними фінансами» (магістр) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування відбудеться у 2020-2021 н.р. 

По завершенні навчання здобувачі вищої освіти можуть працювати державними службовцями в системі органів Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національного банку України та ін.

Філософія кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул полягає у надані молодим людям як членам сучасного суспільства інтелектуальних імпульсів готовності до самовідповідальності за свідоме вирішення свого  подальшого життя.

Місія кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул – це підготовка фахівців з лідерським амбіціями, справжніх професіоналів у сфері фінансів, здатних приймати виважені рішення. Навчання на кафедрі дає більше ніж диплом.

Професорсько-викладацький склад забезпечує здобувачам вищої освіти можливість розвивати свої сильні та лідерські якості, а також дбає про отримання багажу знань, навичок і досвіду, задля формування фахових компетенцій, що дасть можливість презентувати себе работодавцям або відкрити власну справу чи підготуватися до професійної наукової діяльності.

Можливості працевлаштування та посади:

 • державний службовець в системі органів Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної аудиторської служби України, Державної казначейської служби України, Антимонопольного комітету та ін.;
 • фінансист;
 • фінансовий аналітик;
 • керівник, фінансовий директор;
 • управлінець, менеджер, спеціаліст фінансової установи (фінансова та страхова діяльність) та органи місцевого самоврядування;
 • науковий, науково-педагогічний працівник (наукові установи, наукові підрозділи фінансових і нефінансових корпорацій, заклади вищої освіти);
 • індивідуальна підприємницька діяльність.

Контакти:

Адреса кафедри: вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201

Університет державної фіскальної служби України, 3-й поверх корпусу В,

каб. В311, В314, В318, В319.

Телефон: внутр. тел. 12-83, 12-86, 13-79.

E–mail: finansy_403@ukr.net 

Ви цілеспрямовані, відповідальні, креативні,

мрієте працювати у сфері, що запроваджує новітні підходи

до управління фінансами –

кафедра фінансів імені Л.Л. Тарангул саме для Вас!

УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ У ФІНАНСОВО ГРАМОТНИХ!

Місія кафедри – підготовка фахівців у форматі 3f

«Facultas-fundumentum-functionality»

Фаховість – фундаментальність – функціональність

Кафедра фінансових ринків та фінансових послуг створена у вересні 2007 року шляхом поділу кафедри фінансів та страхової справи. З метою уточнення напрямів діяльності у вересні 2011 року її було перейменовано на кафедру фінансових ринків. Кафедру очолює Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Світлана Василівна Онишко.

Кафедра акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал Університету і є випусковою з підготовки здобувачів вищої освіти:

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ Термін навчання
І (бакалаврський) рівень вищої освіти (денна та заочна форма навчання)
Спеціалізація:Фінансова та страхова діяльність
Повна загальна середня освіта 3 роки 10 місяців
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти (денна та заочна форма навчання)
Спеціалізації:

«Управління фінансовою та страховою діяльністю»,

«Бізнес-процеси на міжнародних фінансових ринках»

Ступінь бакалавра, ОКР спеціаліста, ступінь Магістра 1 рік 6 місяців
Ступінь бакалавра, ОКР спеціаліста (перехресний вступ) 1 рік 6 місяців
ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти – доктор філософії

 (денна та заочна форма навчання)

Ступінь магістра 4 роки
Науковий рівень – доктор наук
Доктор філософії 2 роки

Спеціалізація «Управління фінансовою та страховою діяльністю є однією із найбільш затребуваних на практиці. Магістр отримує ґрунтовну освіту у сфері фінансів, банківської справи та страхування, набуває теоретичних знань та практичних навичок опанування світового досвіду, що забезпечують оволодіння сучасними методами оцінки та прогнозування змін на національному і міжнародних фінансових ринках.

Спеціалізація «Бізнес-процеси на міжнародних фінансових ринках» є новітнім напрямом професійної підготовки для тих, хто бажає будувати кар’єру фінансиста на основі розвитку професійних компетенцій в міжнародному масштабі.

Освітня концепція кафедри фінансових ринків відповідаює європейським стандартам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Вона спрямована на ґрунтовну підготовку фінансистів-професіоналів нової формації, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати виважені рішення у нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти, що робить їх затребуваними та конкурентоздатними на ринку праці.

За період існування кафедри понад 100 студентів-магістрів взяли участь у міжнародних освітніх програмах і отримали подвійні дипломи таких провідних закладів освіти як Опольський університет (Польща), Академія фінансів міста Варшава (Польща), Escola Universitoria Salesiane de Sarria (Іспанія), Загребський університет (Хорватія).

Можливості працевлаштування та посади:

 • державний службовець в системі центральних органів виконавчої влади (ДФС України, Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України);
 • державний службовець в системі державних органів регулювання та нагляду (Національний банк України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку);
 • помічник-консультант народного депутата України;
 • керівник, фінансовий директор;
 • консультант з фінансової безпеки;
 • аудитор, аналітик;
 • управлінець, менеджер, спеціаліст фінансової установи (фінансова та страхова діяльність);
 • науковий, науково-педагогічний працівник (наукові установи, наукові підрозділи фінансових і нефінансових корпорацій, заклади вищої освіти);
 • індивідуальна підприємницька діяльність.

Якщо Ви цілеспрямовані, відповідальні, комунікабельні,

мрієте працювати у сфері, що швидко розвивається

і базується на сучасних технологіях –

кафедра фінансових ринків для Вас!

 
Безымянный
Безымянный1-2

Кафедра банківської справи та фінансово моніторингу створена у 2003 році шляхом поділу кафедри фінансів.

З 2011 року кафедру очолює Береславська Олена Іванівна, д.е.н, професор.

Гасло: Успіху досягає лише той, хто управляє грошима професійно!

Місія кафедри полягає у підготовці високопрофесійних фахівців у сфері фінансів і кредиту, які мають високі лідерські та моральні якості, є конкурентноздатними на ринку праці, володіють соціальною мобільністю і користуються усталеним попитом у працедавців.

Основною метою кафедри є задоволення попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі банківської справи та фінансового моніторингу, що володіють теоретичними знаннями й практичними уміннями та ефективно їх застосовують в діяльності органів державної влади та комерційних структур.

Професорсько-викладацький склад кафедрисформований із досвідчених фахівців. На кафедрі працює 6 викладачів, з них 1 доктор економічних наук, професор, 4 кандидатів економічних наук та 13 старші викладачі.

Кафедра банківської справи та фінансово моніторингу є провідною випускаючою кафедрою Навчально-наукового інститут фінансів, банківської справи УДФСУ і готує фахівців за освітніми ступенями:

– Бакалавр на базі 11 класів за варіативною компонентою «Банківська справа» (денна форма навчання);

– Бакалавр на базі ОПС «Молодший спеціаліст» за варіативною компонентою «Банківська справа» (денна та заочна форми навчання);

– Магістр на базі ОС «Бакалавр» за магістерськими програмами: «Менеджмент у сфері банківської діяльності»; «Управління процесами фінансового моніторингу»(денна та заочна форми навчання).

Провідні викладачі кафедри мають значний практичний досвід роботи та вагомі наукові здобутки, постійно підвищують свою кваліфікацію, вдосконалюють методику викладання і впроваджують у навчальний процес інноваційні технології. Кафедрою започатковано створення банку веб-ресурсів, доступних через інтернет-середовище з використанням платформи Moodle для дистанційного викладання фахових дисциплін, що є ефективним для студентів заочної форми навчання.

Невід’ємною складовою діяльності кафедри є науково-дослідна робота, зміст якої визначається завданнями глибоких фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на оптимізацію функціонування банківської системи України.

Наукові дослідження професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється в рамках науково-дослідної теми “Оцінка податкового потенціалу банківської системи”. На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит.

Кафедра є випускаючою і здійснює підготовку фахівців у галузь знань 07 «Управління та адміністрування»спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ Термін навчання
І (бакалаврський) рівень вищої освіти (денна та заочна форма навчання)
Спеціалізація: « Банківська справа»
Повна загальна середня освіта 3 роки 10 місяців
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста   1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти (денна та заочна форма навчання)
Спеціалізації: «Менеджмент у сфері банківської діяльності», 

«Управління процесами фінансового моніторингу»

Ступінь бакалавра, ОКР спеціаліста 1 рік 6 місяців
Ступінь бакалавра, ОКР спеціаліста (перехресний вступ) 1 рік 6 місяців

Навчальна робота кафедри спрямована на забезпечення викладання 24 навчальних дисциплін.

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі зі студентами. На кафедрі функціонує науково-дослідний клуб “Банкір”, мета якого – створення наукового середовища, що зможе акумулювати нові ідеї та погляди. Учасники клубу обговорюють найгостріші та найактуальніші питання сьогодення що стосуються функціонування та розвитку вітчизняної банківської системи.

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді і створення умов для її творчого зростання на базі кафедри проводився II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» серед студентів класичних та економічних університетів. Студенти кафедри демонструють високі результати та отримують призові місця.

Поєднання глибокої теоретичної підготовки із прикладними результатами наукових досліджень в основних навчальних курсах дає можливість студентам отримати глибокі наукові і практичні знання, необхідні для роботи на сучасному фінансовому ринку. Саме такий підхід дозволяє підготовити висококваліфікованих фахівців з банківської справи, які стають керівниками і провідними спеціалістами у кредитних установах.

Випускники кафедри – це професіонали в галузі банківської справи, які працюють у системах Національного банку України,  Державної служби фінансового моніторингу України, Державної фіскальної служби України, Міністерства фінансів, банківських установах, у вищих навчальних закладах, науково-дослідних центрах та інститутах.

Презентація магістрських програм  2019

Контакти:

Адреса кафедри: вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201

Університет державної фіскальної служби України, 3-й поверх корпусу В,

каб. В301, В323.

Телефон: внутр. тел. 11-89.

E–mail: bankivska_sprava@ukr.net

Мистецтво управління – основа досягнення успіху!Кафедра започаткувала своє існування у 2000 році у структурі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ДПС України. З 2004 року вона стала загальноуніверситетською. З 2006 року перейменована на кафедру фінансового менеджменту, а з 2011 року – кафедру менеджменту, у зв’язку з отриманням ліцензії на підготовку бакалаврів за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри Микола Володимирович Гусятинський.

Сьогодні, кафедра менеджменту працює як підрозділ навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи і забезпечує підготовку: бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізаціями «Фінансовий менеджмент проектів та програм», «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»; магістрів за спеціальностями: 073 «Менеджмент» спеціалізацією «Проектний менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізацією «Регіональне управління та самоврядування». Студенти спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» проходять 2-місячне стажування у Варнському університеті (Болгарія), курорт «Золоті Піски». Кафедра реалізовує стратегічний план щодо навчання здобувачів вищої освіти за подвійними дипломами, а саме в Сопотській Вищій Школі (м. Сопот, Польща).

Місія кафедри: формування у здобувачів вищої освіти здатності творчо підходити до вирішення проблем побудови менеджменту організацій; формування вмінь та навичок виконання управлінських функцій; вироблення здатності приймати обґрунтовані управлінські рішення в різних сферах діяльності; досягати результативності в реалізації як цілей підприємств, так і власних цілей.

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ Термін навчання
І (бакалаврський) рівень вищої освіти (денна та заочна форма навчання)
Спеціалізації: «Фінансовий менеджмент проектів та програм»,

«Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»

Повна загальна середня освіта 3 роки 10 місяців
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 1 рік 10 місяців
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти (денна та заочна форма навчання)
Спеціальність 073 Менеджмент, Спеціалізація «Проектний менеджмент»

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Спеціалізація: «Регіональне управління та самоврядування»

Ступінь бакалавра, ОКР спеціаліста 1 рік 6 місяців
Ступінь бакалавра, ОКР спеціаліста (перехресний вступ) 1 рік 6 місяців

Фахівці можуть займати наступні посади:

 • менеджера ресторану або готелю;
 • директора (начальника) підприємства;
 • директора філії, малого підприємства;
 • завідувача маркетингового відділу;
 • завідувача ресторану або готелю;
 • керівника проектних груп інвестиційних компаній
 • керівника підрозділів та управлінь державних органів казначейства
 • керівника проектів органів місцевого самоврядування

 

Працевлаштування

Державні органи та їх структурні підрозділи Комерційні установи
·Державна фіскальна служба·Міністерство фінансів України

·Державна казначейська Служба України

·Фонд державного майна України

·Державна фінансова інспекція

·Обласні, районні державні адміністрації

·Органи місцевого самоврядування

·Фінансові служби підприємств та організацій·Банківські установи

·Інвестиційні компанії та фонди

·Підприємства готельно-ресторанного бізнесу

·Лізингові компанії

·Страхові компанії

Он-лайн захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”

25 січня 2021 року, науково-педагогічний склад кафедри міжнародної економіки Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету ДФС України провів захист випускних кваліфікаційних робіт у групі МЕМ-19-1 на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”!  

Випускник УДФСУ Володимир Хоменко підкорив «Голос країни»

Випускник Університету державної фіскальної служби України Володимир Хоменко вразив своїм голосом суддів проєкту «Голос країни» та став учасником 11 сезону під назвою «Перезавантаження». На проєкті, який стартував 24 січня 2021 року, випускник виконав пісню The Weeknd Call Out My Name і розвернув до себе три зіркові крісла. За учасника боролися Тіна Кароль, Дмитро Монатік та […]

УДФСУ отримав доступ до провідної інформаційної платформи для вчених ScienceDirect

Університет державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) отримав доступ до повнотекстової бази ScienceDirect. Зауважимо, що ScienceDirect – провідна інформаційна платформа Elsevier для вчених, яка містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників. На основі цієї платформи у 2002 році було створено базу даних […]

Вчимося протистояти ботам, фейкам та інформаційним «вкидам»

20 – 22 січня студентка групи ЖБ-17-1 Ольга Кацан взяла участь в онлайн-курсі «Антибот»: як викривати інформаційні маніпуляції?», який організувала ГО «Інтерньюз-Україна». Під час тренінгу українські експерти поділилися досвідом протистояння ботам, фейкам та інформаційним «вкидам». Володимир Єрмоленко, директор з аналітики ГО «Інтерньюз-Україна», розкрив поняття дезінформації та малінформації, пояснив, чому ми, як споживачі, є вразливими. Віталій […]
Всі новини та анонси

Вітання Антона Монаєнка з Міжнародним днем митника

Шановні працівники та ветерани митної служби! Щиро вітаю вас із професійним святом – Міжнародним днем митника, яке щорічно відзначається 26 січня. Митна служба – одна з найважливіших державних інституцій, а злагоджена робота митників – запорука розвитку національної економіки держави. Вірю, що ваша нелегка праця на благо Батьківщини буде завжди високо оцінена та принесе свій вагомий […]

Привітання Антона Монаєнка з Міжнародним днем освіти!

Дорогі колеги-освітяни! Щиро вітаю з Міжнародним днем освіти! Святом, яке вперше проголошено у 2018 році Організацією Об’єднаних Націй з метою відзначення ролі освіти для миру та розвитку. Шановні освітяни, ви робите значний вклад у розвиток України, формуючи нове покоління її громадян, адже освічені люди – це фундамент процвітаючої держави! Висловлюю щиру вдячність за самовіддану працю, […]

Привітання Антона Монаєнка з Днем Соборності України

Дорогі українці!  Прийміть щирі вітання з нагоди національного свята – Дня Соборності України! Щороку, 22 січня, кожен із нас вкотре згадує про незламність українського народу, безмежне прагнення бути вільними, сильними та єдиними. А також про те, що лише разом ми зможемо все, бо в єдності – сила! Нашому поколінню відведено важливий історичний екзамен, який потрібно […]

Відбудеться онлайн зустріч з представницею Закарпатської митниці Лілією Дорофєєвою

З нагоди Міжнародного дня митника кафедра фінансового права УДФСУ запрошує усіх бажаючих на зустріч з практичним працівником – Дорофєєвою Лілією Максимівною – начальником з напряму реалізації правових питань Закарпатської митниці Державної митної служби України (доктором юридичних наук, професором кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету). Тема для обговорення – «Інституційно-функціональний механізм системи митних […]