180920_4009
герб кафедри

Девіз кафедри: «Все в наших руках, тому їх не можна опускати»

Кафедра фінансів заснована у вересні 1996 року. Очолив кафедру доктор економічних наук, професор Петро Володимирович Мельник. З вересня 1997 року завідувачем кафедри призначено кандидата економічних наук, професора Олександра Дмитровича Данілова. З 2006 року завідувачем кафедри фінансів стала доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, державний радник податкової служби України III рангу, проректор з наукової роботи Людмила Леонідівна Тарангул. З 2018 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Мирослава Дмитрівна Бедринець.

За рішенням Вченої ради Університету від 21 лютого 2018 року кафедру фінансів перейменовано на кафедру фінансів імені Л. Л. Тарангул.

За роки свого існування кафедра дала поштовх до створення 4 кафедр університету: банківської справи та фінансового моніторингу, менеджменту, фінансових ринків, а також податків та оподаткування.

Кафедра фінансів імені Л.Л. Тарангул є випусковою з підготовки фахівців спеціальності 072«Фінанси, банківська справа та страхування» від першого (бакалаврського) до наукового рівня доктора наук.

Кафедра фінансів імені Л.Л. Тарангул здійснює підготовку здобувачів за такими ОП:

– ОП «Фінансова аналітика» (магістр) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

– ОП «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» (магістр) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

– ОП «Управління публічними фінансами» (магістр) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітній рівень на основі якого здійснюється вступ Термін навчання Освітні програми
Перший (бакалаврський) рівень (денна та заочна форми навчання)
Повна загальна середня освіта 3 роки 10 місяців Фінанси, банківська справа та страхування
Молодший бакалавр здобутий за спорідненою спеціальністю 1 рік 10 місяців Фінанси, банківська справа та страхування
Другий (магістерський) рівень (денна та заочна форми навчання)
Перший бакалаврський рівень 1 рік 6 місяців Управління публічними фінансами
Другий (магістерський) рівень (перехресний вступ) 1 рік 6 місяців Управління публічними фінансами
Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти (денна та заочна форми навчання)
Другий (магістерський) рівень 4 роки Доктор філософії
Науковий рівень – доктор наук (денна та заочна форми навчання)
Доктор філософії 2 роки Доктор економічних наук

Освітня програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» стала актуальною на часі. Фахівці, які володіють глибокими знаннями щодо управління фінансами організацій усіх рівнів і форм власності користуються високим попитом у роботодавців. Від прийняття їх виважених рішень залежать управління фінансами і як наслідок стабільність та ефективність розвитку підприємств та організацій, банківських установ, страхових організацій, а також сфера діяльності фінансових посередників.

Випускники із зазначеної спеціалізації можуть працювати керівниками фінансових служб, фінансовими менеджерами та аналітиками, фінансовими консультантами, ризик-менеджерами, аудиторами, а це передбачає підготовку професіоналів з відповідними компетенціями. 

Освітня програма «Фінансова аналітика» є однією із найбільш популярних і затребуваних на практиці. В процесі її оволодіння здобувач вищої освіти отримує ґрунтовну фінансову освіту й основи професійних знань та вмінь у сфері грошового і фінансового посередництва. Навики володіння методами фінансової аналітики дають можливість описати тенденції та закономірності розвитку фінансової сфери як на макро-, так і на мікрорівнях, виявити й кількісно оцінити вплив окремих факторів на явище чи процес, що досліджується, скласти обґрунтований прогноз його розвитку, який становитиме базу для розробки подальших дій відповідних господарських структур щодо поліпшення економічного становища і вирішення поточних проблем та майбутніх перспектив.

Дана спеціалізація корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, державним управлінцям, а також тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес.

Освітня програма «Управління публічними фінансами» є цікавою з позиції долучення фахівців до розбудови держави. Здобувачі вищої освіти отримують поглибленні теоретичні знання з питань формування й функціонування державних фінансів і набувають практичних навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами держави. У результаті її вивчення здобувачі вищої освіти уміють аналізувати вплив бюджетів на соціально-економічний розвиток держави; володіти методикою аналізу і планування дохідної та видаткової частини бюджетів усіх рівнів; здійснювати розрахунки показників ефективного використання бюджетних коштів; здійснювати планування фінансово-господарської діяльності та проводити оцінку фінансового стану підприємств державної та комунальної власності.

Набір здобувачів вищої освіти за ОП «Управління публічними фінансами» (магістр) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування відбудеться у 2020-2021 н.р. 

По завершенні навчання здобувачі вищої освіти можуть працювати державними службовцями в системі органів Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національного банку України та ін.

Філософія кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул полягає у надані молодим людям як членам сучасного суспільства інтелектуальних імпульсів готовності до самовідповідальності за свідоме вирішення свого  подальшого життя.

Місія кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул – це підготовка фахівців з лідерським амбіціями, справжніх професіоналів у сфері фінансів, здатних приймати виважені рішення. Навчання на кафедрі дає більше ніж диплом.

Професорсько-викладацький склад забезпечує здобувачам вищої освіти можливість розвивати свої сильні та лідерські якості, а також дбає про отримання багажу знань, навичок і досвіду, задля формування фахових компетенцій, що дасть можливість презентувати себе работодавцям або відкрити власну справу чи підготуватися до професійної наукової діяльності.

Можливості працевлаштування та посади:

 • державний службовець в системі органів Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної аудиторської служби України, Державної казначейської служби України, Антимонопольного комітету та ін.;
 • фінансист;
 • фінансовий аналітик;
 • керівник, фінансовий директор;
 • управлінець, менеджер, спеціаліст фінансової установи (фінансова та страхова діяльність) та органи місцевого самоврядування;
 • науковий, науково-педагогічний працівник (наукові установи, наукові підрозділи фінансових і нефінансових корпорацій, заклади вищої освіти);
 • індивідуальна підприємницька діяльність.

Контакти:

Адреса кафедри: вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201

Університет державної фіскальної служби України, 3-й поверх корпусу В,

каб. В311, В314, В318, В319.

Телефон: внутр. тел. 12-83, 12-86, 13-79.

E–mail: finansy_403@ukr.net 

Ви цілеспрямовані, відповідальні, креативні,

мрієте працювати у сфері, що запроваджує новітні підходи

до управління фінансами –

кафедра фінансів імені Л.Л. Тарангул саме для Вас!

УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ У ФІНАНСОВО ГРАМОТНИХ!

Місія кафедри фінансових ринків –

підготовка фахівців у форматі  3f  «Facultas-fundumentum-funktionality»

Фаховість – фундаментальність – функціональність

Кафедра фінансових ринків та фінансових послуг створена у вересні 2007 року шляхом поділу кафедри фінансів та страхової справи. З метою уточнення напрямів діяльності у вересні 2011 року її було перейменовано на кафедру фінансових ринків. Кафедру очолює Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Світлана Василівна Онишко.

Кафедра акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал Університету і є випусковою з підготовки здобувачів вищої освіти:

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ Термін навчання
І (бакалаврський) рівень вищої освіти

(денна та заочна форма навчання)

Освітня програма: «Фінанси, банківська справа та страхування»
Повна загальна середня освіта 3 роки 10 місяців
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста   1 рік 10 місяців

або 2 роки 10 місяців

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

(денна та заочна форма навчання)

Освітня програма: «Управління фінансовою та страховою діяльністю» 
Ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) 1 рік 6 місяців
ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти – доктор філософії

 (денна та заочна форма навчання)

Ступінь магістра (ОКР спеціаліста) 4 роки
Науковий рівень – доктор наук
Доктор філософії 2 роки

Освітня програма «Управління фінансовою та страховою діяльністю» є однією із найбільш популярних і затребуваних на практиці. Магістр отримує ґрунтовну освіту у сфері фінансів, банківської справи та страхування, набуває теоретичних знань та практичних навичок опанування світового досвіду, що забезпечують оволодіння сучасними методами оцінки та прогнозування змін на національному і міжнародних фінансових ринках. володіє основами професійних знань та вмінь у сфері грошового і фінансового посередництва, необхідних для аналізу та прогнозування змін на вітчизняному та міжнародних фінансових ринках.

Освітня концепція кафедри фінансових ринків відповідає європейським стандартам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Вона спрямована на ґрунтовну підготовку фінансистів-професіоналів нової формації, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати виважені рішення у нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти, що робить їх затребуваними та конкурентоздатними на ринку праці.

За період існування кафедри понад 100 здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня взяли участь у міжнародних освітніх програмах і отримали подвійні дипломи таких провідних закладів освіти як Опольський університет (Польща), Академія фінансів міста Варшава (Польща), Escola Universitoria Salesiane de Sarria (Іспанія), Загребський університет (Хорватія).

Можливості працевлаштування та посади:

 • державний службовець в системі центральних органів виконавчої влади (Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та інші);
 • державний службовець в системі державних органів регулювання та нагляду (Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку);
 • помічник-консультант народного депутата України;
 • керівник, фінансовий директор;
 • консультант з фінансової безпеки;
 • аудитор, аналітик;
 • управлінець, менеджер, спеціаліст фінансової установи (фінансова та страхова діяльність);
 • науковий, науково-педагогічний працівник (наукові установи, наукові підрозділи фінансових і нефінансових корпорацій, заклади вищої освіти);
 • індивідуальна підприємницька діяльність.

Якщо Ви цілеспрямовані, відповідальні, комунікабельні, 

мрієте працювати у сфері, що швидко розвивається 

і базується на сучасних технологіях – 

кафедра фінансових ринків для Вас!

IMG_1105_11
Безымянный1-2

Кафедра банківської справи та фінансово моніторингу створена у 2003 році шляхом поділу кафедри фінансів та дві кафедри з метою виокремлення напряму діяльності — підготовка фахівців для банківської системи та служб фінансового моніторингу. Кафедра отримала назву — кафедра банківської справи та фінансового моніторингу. Кафедру очолює Береславська Олена Іванівна, д.е.н, професор.

Гасло: Успіху досягає лише той, хто управляє грошима професійно!

Місія кафедри полягає у підготовці високопрофесійних і конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, які володіють загальнокультурними, спеціальними та професійними компетенціями та в повній мірі відповідає місії Університету.

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований із досвідчених фахівців. Кафедра є випусковою з підготовки здобувачів вищої освіти:

Освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ

 

Термін навчання
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (денна та заочна форми навчання)
Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування”

 

Повна загальна середня освіта 3 роки 10 місяців
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 1 рік 10 місяців

2 роки 10 місяців

Другий (магістерський) рівень вищої освіти (денна та заочна форми навчання)

 

Освітньо-професійна програма “Управління процесами у сфері банківського бізнесу”

 

Ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) 1 рік 6 місяців
Третій рівень (освітньо-науковий рівень) вищої освіти — доктор філософії

(денна та заочна форми навчання)

 

Ступінь магістра (ОКР спеціаліста) 4 роки
Науковий рівень — доктор наук
Доктор філософії 2 роки

Освітньо-професійна програма “Управління процесами у сфері банківського бізнесу” користується попитом на ринку банківських та фінансових послуг. У процесі підготовки здобувач вищої освіти набуває грунтовних теоретичних знань та професійних умінь у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Магістри, підготовлені за даною програмою, є затребуваними на ринку праці. 

Освітня концепція кафедри банківської справи та страхування відповідає європейським стандартам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Вона спрямована на ґрунтовну підготовку управлінців (менеджерів) у сфері банківського бізнесу, здатних розв’язувати складні завдання, приймати нестандартні, але ефективні рішення в різних умовах професійної діяльності.

Можливе працевлаштування:

– Міністерство фінансів України;

– Національний банк України;

– Банки другого рівня та їх філії (державні, приватні, іноземних банківських груп).

Посади: директор філіалу (філії);

керівник (директор, виконавчий директор, начальник тощо) відповідного напряму діяльності банківської установи;

керівник структурного підрозділу — головний спеціаліст;

керуючий (директор, інший керівник) банком;

керуючий відділенням;

менеджер (управитель) із грошового посередництва;

менеджер (управитель) із надання кредитів;

менеджер (управитель) із фінансового посередництва.

професіонал з корпоративного управління.

 

Контакти:

Адреса кафедри: вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201

Університет державної фіскальної служби України, 3-й поверх корпусу В,

каб. В301, В323.

Телефон: внутр. тел. 11-89.

E–mail: bankivska_sprava@ukr.net

Мистецтво управління – основа досягнення успіху!Кафедра започаткувала своє існування у 2000 році у структурі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ДПС України. З 2004 року вона стала загальноуніверситетською. З 2006 року перейменована на кафедру фінансового менеджменту, а з 2011 року – кафедру менеджменту, у зв’язку з отриманням ліцензії на підготовку бакалаврів за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри Микола Володимирович Гусятинський.

Сьогодні, кафедра менеджменту працює як підрозділ навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи і забезпечує підготовку: бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізаціями «Фінансовий менеджмент проектів та програм», «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»; магістрів за спеціальностями: 073 «Менеджмент» спеціалізацією «Проектний менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізацією «Регіональне управління та самоврядування». Студенти спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» проходять 2-місячне стажування у Варнському університеті (Болгарія), курорт «Золоті Піски». Кафедра реалізовує стратегічний план щодо навчання здобувачів вищої освіти за подвійними дипломами, а саме в Сопотській Вищій Школі (м. Сопот, Польща).

Місія кафедри: формування у здобувачів вищої освіти здатності творчо підходити до вирішення проблем побудови менеджменту організацій; формування вмінь та навичок виконання управлінських функцій; вироблення здатності приймати обґрунтовані управлінські рішення в різних сферах діяльності; досягати результативності в реалізації як цілей підприємств, так і власних цілей.

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ Термін навчання
І (бакалаврський) рівень вищої освіти (денна та заочна форма навчання)
Спеціалізації: «Фінансовий менеджмент проектів та програм»,

«Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»

Повна загальна середня освіта 3 роки 10 місяців
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 1 рік 10 місяців
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти (денна та заочна форма навчання)
Спеціальність 073 Менеджмент, Спеціалізація «Проектний менеджмент»

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Спеціалізація: «Регіональне управління та самоврядування»

Ступінь бакалавра, ОКР спеціаліста 1 рік 6 місяців
Ступінь бакалавра, ОКР спеціаліста (перехресний вступ) 1 рік 6 місяців

Фахівці можуть займати наступні посади:

 • менеджера ресторану або готелю;
 • директора (начальника) підприємства;
 • директора філії, малого підприємства;
 • завідувача маркетингового відділу;
 • завідувача ресторану або готелю;
 • керівника проектних груп інвестиційних компаній
 • керівника підрозділів та управлінь державних органів казначейства
 • керівника проектів органів місцевого самоврядування

 

Працевлаштування

Державні органи та їх структурні підрозділи Комерційні установи
·Державна фіскальна служба·Міністерство фінансів України

·Державна казначейська Служба України

·Фонд державного майна України

·Державна фінансова інспекція

·Обласні, районні державні адміністрації

·Органи місцевого самоврядування

·Фінансові служби підприємств та організацій·Банківські установи

·Інвестиційні компанії та фонди

·Підприємства готельно-ресторанного бізнесу

·Лізингові компанії

·Страхові компанії

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

Відбулося засідання ректорату Податкового університету

Сьогодні в Державному податковому університеті провели чергове засідання ректорату. Засідання відбулося за участі проректорів, директорів Навчально-наукових інститутів, керівників структурних підрозділів та інших членів ректорату. Учасники засідання обговорили низку важливих питань діяльності університету та його структурних підрозділів. Зокрема, зі звітом “Про стан надання платних послуг: проблеми, завдання та перспективи” виступила проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктури […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]
Всі новини та анонси

У Податковому університеті розпочався опалювальний сезон

З початком зниження температури повітря, основним завданням адміністративно-господарської частини університету було забезпечення теплом усіх приміщень закладу вищої освіти разом з гуртожитками. Зазначимо, що з початку тижня до теплопостачання підключили всі об’єкти житлового фонду та адміністративних будівель. Адміністрація Податкового університету завжди дбає про комфортні умови для своїх співробітників та здобувачів освіти.

Запрошуємо студентів Податкового університету взяти участь в конкурсі проєкту «Scholarship в Україні» та виграти грант

У жовтні 2021 року стартував VIII конкурс проєкту «Scholarship в Україні» для студентів закладів вищої освіти. Соціальний проєкт «Scholarship в Україні» — це приклад того, що до надання стипендії можуть долучатися не тільки великі компанії, а й малий бізнес. Талановита молодь потребує допомоги та сприяння, саме тому мета проєкту – підтримати талановиту молодь, яка здобуває освіту в Україні, а також звернути увагу студентства […]

Запрошуємо студентів на спецкурс лекцій від спеціалістів «Делойт» в Україні

Студенти Податкового університету! Запрошуємо вас на спецкурс лекцій від спеціалістів «Делойт» в Україні «Бізнес очима власника: від стартапу до IPO», який стартує 04 листопада 2021. Спецкурс буде проходити щочетверга з 17:00 до 18:30 на платформі Zoom. Щоб зареєструватися, переходьте за посиланням: https://deloi.tt/3pn2Nqk На вас чекають 12 спікерів, 6 лекцій та 6 тижнів, за які ви […]

19 листопада в Податковому університеті відбудеться День відкритих дверей

Шановні вступники! Запрошуємо усіх на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ, який відбудеться 19 листопада 2021 року о 10:00 у режимі онлайн! Щоб стати гостем, учасником, а надалі студентом Державного податкового університету варто вже зараз почати здійснювати перші кроки до втілення мрій! Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши гугл форму за посиланням https://docs.google.com/forms/  Кожен зможе почути відповіді на питання, які виникають при […]