Бакалаври

Бедринець Мирослава Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент – завідувач кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул, член науково-методичної ради університету; член вченої ради ННІ фінансів, банківської справи. Є автором  понад 220 наукових та навчально-методичних праць, із них співавтор 4 монографій, 2 підручників та 3 посібників. Сфера наукових інтересів: антикризове фінансове управління: макро- і мікро рівні; модернізація фінансового менеджменту в умовах глобалізації; фінансове забезпечення регіонального розвитку України.

Магістри

Гордей Оксана Дмитрівна, доктор економічних наук, професор – професор кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул, член вченої ради ННІ фінансів, банківської справи, експерт наукової літератури при вченій ради ННІ фінансів, банківської справи. Є автором  понад 110 наукових та навчально-методичних праць, із них 1 підручник з грифом МОН. Сфера наукових інтересів: рівень життя населення: концептуальні основи фінансування та сучасні методи оцінки.

Магістри


             П Е Р Е Л І К   Н А В Ч А Л Ь Н И Х  Д И С Ц И П Л І Н

кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул


 1. Методологія і організація наукових досліджень
 2. Біхевіорестичні фінанси
 3. Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою
 4. Фінансові стратегії управління економічним розвитком
 5. Банківський менеджмент
 6. Бюджетне планування та прогнозування
 7. Фінансування проектів державно-приватного партнерства
 8. Антикризове фінансове управління
 9. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
 10. Фінансова аналітика
 11. Системні трансформації у фінансах
 12. Бюджетно-податкова політика
 13. Управління публічними фінансами

П Е Р Е Л І К   Р О Б О Ч И Х  П Р О Г Р А М

кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул


РП Системні трансформації у фінансах

РП Фінансові ресурси місцевого самоврядування

РП_Антикризове фінансове управління

РП_Бюджено_податкова_політика

РП_Бюджетне_плануванування та прогнозування

РП_Методологія і організація наукових досліджень

РП_Практика ділового спілкування іноземною мовою

РП_Управління публічними фінансами

РП_Фiнансові стратегii управління економічним розвитком

РП_Фінансова аналітика

РП_Фінансування проектів державно приватного партнерства

П Е Р Е Л І К   Н А В Ч А Л Ь Н И Х   Д И С Ц И П Л І Н

кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул за вибором здобувача
вищої освіти

 1. Антикризове фінансове управління
 2. Банківський менеджмент
 3. Біхевіористичні фінанси
 4. Бюджетна система
 5. Бюджетне планування та прогнозування
 6. Вартісно-орієнтоване управління фінансами та оцінка вартості бізнесу
 7. Державний кредит
 8. Державні цільові фонди
 9. Казначейська справа
 10. Контроль державних фінанси
 11. Корпоративні фінанси
 12. Місцеві фінанси
 13. Навчальний практикум з дисципліни “Фінанси”
 14. Основи наукових досліджень у фінансах
 15. Суспільні фінанси
 16. Сучасні фінансові технології
 17. Управління фінансами сталого розвитку підприємства
 18. Фінанси
 19. Фінанси Європейського Союзу
 20. Фінанси підприємств
 21. Фінанси публічного сектору зарубіжних країн
 22. Фінанси, банківська справа та страхування (м.4. “Біхевіористичні  корпоративні фінанси”)
 23. Фінансова аналітика
 24. Фінансова безпека
 25. Фінансова безпека корпорацій
 26. Фінансова глобалізація і регіоналізм
 27. Фінансова діагностика
 28. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 29. Фінансова політика держави
 30. Фінансове забезпечення діяльності малого бізнесу
 31. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
 32. Фінансові інструменти підвищення вартості бізнесу
 33. Фінансові ресурси підприємницьких кластерів
 34. Фінансові системи зарубіжних країн
 35. Фінансові стратегії управління економічним розвитком

Здобувачі вищої освіти мають змогу обрати дисципліни як з Каталогу Інституту фінансів та банківської справи, так і з інших Інститутів. У 1-му семестрі обирається навчальні дисципліни в обсязі 8 кредитів, які будуть викладатися у 2 семестрі та у 2-му семестрі обирається навчальні дисципліни в обсязі 15 кредитів, які будуть викладатися у 3 семестрі. 

З каталогом дисциплін можна ознайомитися за посиланням https://drive.google.com/file/d/1uIuXUzQFsJv7GJKZiNPoHt-l7UDXRnPl/view.

П Е Р Е Л І К   Н А В Ч А Л Ь Н И Х  Д И С Ц И П Л І Н

інших кафедр за вибором здобувача вищої освіти

Силабус Культура ділового спілкування_2021

Силабус УФБФР 2021

Силабус Фінринки та інновації

Силабус Фінансовий менеджмент

Силабус Фінансовий інжиніринг

Силабус Ціноутворення на фін.ринках

Силабус ФР. Управління персоналом

Силабус Медіаграмот 2021 Управління фінансовою страховою діяльністю

Силабус_Офшор_грош_поток_фін_ринку

Силабус_Антикризове_упр_фін_корпор

Силабус_Пенсійне страхування

Силабус_Податк_менеджмент

Силабус_Проектне фінансування

Силабус_Практика наукового для Фінансів

Силабус_Психологія бізнесу

Силабус_Ризик-мен-фін_ринк

Силабус_Регулфінринків

Силабус_Самоменеджмент!

Силабус_фінансова глобалізація та регіоналізм

Силабус_Соціальні навички в управлінні

Cилабус Міжнар.розрах. та вал.операції

Силабус Фінансовий Аналіз Ринкових..

Силабус електронний документообіг

Силабус Глобальна економіка

Силабус Іміджеологія

Силабус Комунікаційні технології 2021

Силабус Сучасні інтернет технології

Силабус Психологія та педагогіка вищої школи

В науку немає коротких шляхів.

Японська приказка

Наукова діяльність – важливий аспект роботи кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул. Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень у сфері фінансової науки.

Вагомим результатом науково-дослідницької діяльності кафедри є створення наукових шкіл, що склались, починаючи з 1996 року, під керівництвом професорів кафедри, які реалізували свої ідеї в багатопрофільних і багатодисциплінарних наукових дослідженнях в українській фінансовій науці. Наукові розробки вчених подавалися у Секретаріат Президента України, в Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, в Державну податкову службу України, Міністерство фінансів України. Фахівці кафедри брали активну участь у написанні коментарів до Бюджетного та Податкового кодексів України.

Кафедра фінансів імені Л.Л. Тарангул під керівництвом М.Д. Бедринець традиційно продовжує підготовку висококваліфікованих кадрів для міністерств та відомств фінансового спрямування, які можуть працевлаштуватись як на території України, так і за її межами.

Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено та видано 18 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.
За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри видано понад 30 монографій та опубліковано понад 1000 статей у фахових виданнях і понад 40 статей у фахових виданнях інших держав. Крім того, понад 20 статей опубліковано у виданнях, що включені до наукометричних  баз Scopus  та Web of Science.

Науково-дослідна робота кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул виконується відповідно до теми «Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації» (Державний реєстраційний номер 0116U008349, термін виконання 2016−2020 рр., керівник – к.е.н., доцент, завідувач кафедри М.Д. Бедринець). За результатами науково-дослідної роботи буде розроблено науково-практичні рекомендації щодо напрямів удосконалення фінансових інструментів регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації на основі досягнень сучасної науки, осмислення вітчизняного досвіду фінансового забезпечення регіонального розвитку, врахування відповідного зарубіжного досвіду, наближення законодавчого забезпечення регіонального розвитку України до європейських і світових стандартів, підвищення ефективності діяльності державних та місцевих органів влади в Україні.

У наукових дослідженнях кафедри активно використовуються науково-методичні здобутки працівників кафедри, а саме: М.Д. Бедринець (понад 220 науково-методичних праць), Т.А. Коляди (понад 150 науково-методичних праць), О.Д. Гордей (понад 110 науково-методичних праць), Довгань Л. П. (понад 90 науково-методичних праць) та М. Б. Ріппи (понад 80 науково-методичних праць).

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Теми дисертаційних робіт переважно присвячені актуальним проблемам бюджетного фінансування соціальних функцій держави; розвитку бюджетної політики країни у сучасних умовах; управлінню публічними фінансами; розвитку державного фінансового контролю в умовах бюджетної децентралізації в Україні; реалізації бюджетно-податкового механізму фіскальної децентралізації в Україні; управлінню капіталом акціонерних товариств в контексті поведінкових фінансів. За останні п’ять років успішно завершили та захистили дисертації 8 викладачів кафедри. Активно готуються до захисту й інші здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

На кафедрі фінансів імені Л.Л. Тарангул постійно проводяться різні науково-комунікативні заходи, зокрема науково-практичні круглі столи,  на яких висвітлюються й обговорюються актуальні проблеми фінансової науки в умовах ринкової трансформації, особливості фінансової системи та  перспективні напрями її подальшого розвитку.

Для здобувачів вищої освіти на кафедрі фінансів імені Л.Л. Тарангул наукове життя представлено різноманітними цікавими заходами. Щорічно на кафедрі проводяться такі види комунікативних заходів, як:

− наукові конференції, круглі столи та семінари для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня;

− олімпіади серед здобувачів вищої освіти фінансового спрямування, переможці яких представляють університет в інших закладах вищої освіти України.

Призерами Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності  «Фінанси і кредит» та дисципліни «Державні фінанси» стали: Тетяна Хомутова (2012–2013 н.р.); Ірина Заїка (2013–2014 н.р.);  Дарина Гресь (2014–2015 н.р.); Богдана Миркун, Кароліна Ковальова, Ольга Новохатько, Олеся Усик (2017–2018 н.р.); Діана Бубнівська, Юлія Кісіль (2018–2019 н.р.).

На Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» перемогу здобули: Володимир Ткачук (2011–2012 н.р.); Ірина Онищук (2012–2013 н.р.); Андрій Сурженко (2013–2014 н.р.); Володимир Плахотнюк (2017–2018 н.р.); Ліна Ярова (2018–2019 н.р.); Наталія Грушко (2019-2020 н.р.).

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. З метою залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи у фінансовій галузі на кафедрі функціонує студентське наукове товариство та науковий гурток «Фінансист», де здобувачі вищої освіти мають можливість поглибити свої знання, сформувати професійні вміння та навички у сфері фінансів. Кращі роботи презентуються на щорічних студентських наукових конференціях та круглих столах. Також регулярно проводяться зустрічі з провідними науковцями та фахівцями-практиками фінансової сфери.

Традиційними науково-комунікативними заходами студентського наукового товариства кафедри та наукового гуртка «Фінансист» стали:

– науково-практичний круглий стіл «Актуальні проблеми казначейської системи України»;

– науково-практичний круглий стіл «Фінанси країни починаються з фінансів кожного»;

– науковий семінар «Актуальні проблеми проведення фінансової діагностики вітчизняних підприємств»;

– науковий семінар «Нобелівські лауреати з економіки  та їх вклад в розвиток фінансової науки»

– науковий семінар «Актуальні проблеми теорії та практики фінансів».

За період функціонування студентського наукового товариства кафедри та наукового гуртка «Фінансист» проведено понад 160 науково-комунікативних заходів як форми провадження наукової діяльності кафедри та розвитку потенціалу молодих науковців.

Викладачі кафедри – високоосвічені фахівці, які мають наукові ступені кандидата та доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою здобувачів вищої освіти. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул орієнтуються на світові стандарти, власний практичний досвід, активно працюють над удосконаленням освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог та реалій макросередовища.

Активну участь викладачі кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул беруть у рецензуванні та обговоренні наукових статей, дисертаційних робіт, підготовці відгуків на автореферати дисертацій.


«За результатами виконання науково-дослідної роботи 2016-2020 років було опубліковано колективну монографію «Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації». В 2021-2025 роках виконується науково-дослідна робота на тему: «Державні запозичення в системі публічних фінансів»

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ОЛІМПІАДИ!

Здобувачі ІІ (магістерського) рівня вищої освіти успішно захистили випускні (кваліфікаційні) роботи

Науково-практичний семінар «Управління публічними фінансами в Україні» (12.12.2019)

22 листопада 2019 року кафедрою фінансів імені Л.Л. Тарангул було проведено науково-практичний круглий стіл “Спільні та відмінні риси фінансових систем України та Китаю”.

Науково-практичний круглий стіл на тему “Сучасні виклики контролю державних фінансів в Україні”

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Фінансовий менеджмент”

День гостинності кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул

Проведено науково-практичний круглий стіл на тему “Бюджетна децентралізація та її вплив на регіональний розвиток в Україні”

16 вересня 2019 року М. Д. Бедринець презентувала здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Проведено науково-практичний семінар «Міжнародний досвід середньострокового бюджетного планування: уроки для України»

Відбувся науково-практичний семінар “Вартісно-орієнтоване управління в корпоративному секторі фінансів”

Науковий семінар «Нобелівські лауреати з економіки та їх вклад в розвиток фінансової науки»

Відбулося засідання круглого столу на тему «Фінанси Європейського Союзу»

Актуальні проблеми казначейської системи України було розглянуто на науково-практичному семінарі за участю фахівців-практиків

Науковий семінар «Мейнстрім та гетеродоксія фінансової науки»

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]

Відбулося засідання Науково-методичної ради Університету

21 жовтня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Відповідно до порядку денного розглянуті питання організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм в Університеті, а саме: про результати  вступних випробувань випускників бакалаврату при вступі в магістратуру за технологією ЗНО доповіли заступники директорів ННІ/Факультету, результати анкетування “Освітнє середовище Університету державної фіскальної служби України”  представила Начальник Навчально-методичного […]

У Податковому університеті відбувся соціальний форум «Свідома громада – рівні можливості»

Мета заходу – створення умов для захисту інституту сім’ї та гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, захисту дітей та інклюзивних груп населення, підвищення рівня інклюзивної освіченості. Організатори форуму: «Асоціація жінок України «ДІЯ». Приірпіння» та ГО “Центр Суспільних Комунікацій” у партнерстві з Податковим університетом, Асоціацією «Child.ua», ГО «Аутизм. Альтернатива», Геополітичним Альянсом жінок, Незалежною розширеною Делегацією […]

Серія тренінгів з використання публічних даних

Тема 2 20.10.2021 р. для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика» і «Управлінський облік та бізнес-аналітика» бізнес-тренером Анною Клименко, компанія  HRD YouControl , в рамках дії Меморандуму про співробітництво між Університетом ДФС України та ТОВ «YouControl» було проведено черговий вебінар на тему: «Перевірки співробітників та пошук рекрутингових агенцій/відкриті дані для рекрутингу».          57 […]

Податковий університет на XIII Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

З 20 по 22 жовтня 2021 року в Київському Палаці Спорту проходить XIII Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та виставка освіти за кордоном «World Edu», до якої долучилися й представники Податкового університету. Делегатом на заході став відділ профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню Навчально-наукового центру організації освітнього процесу університету. Цього року подія об’єднала 320 […]

НЛ “Юридична клініка” провела онлайн-тренінг на тему: “Збір інформації по справі

19.10.2021 НЛ “Юридична клініка” після невеличких канікул знову почала працювати у звичайному режимі, тож студенти-консультанти провели онлайн-тренінг на тему: “Збір інформації по справі”.  Проводили: Бондаренко Альбіна та Федорчук Карина  Даний тренінг охоплює такі питання:  1.Поняття інтерв’ювання. 2.Підготовка до інтерв’ювання. 3.Перший контакт з клієнтом. Вільна розповідь клієнта: -з’ясування проблем клієнта; -встановлення хронології подій; -резюмування інтерв’ю; Завершення […]

Презентація наукових праць та результатів Міжнародного Форуму «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо» у Податковому університеті

У Податковому університеті відбулася презентація наукових праць та результатів Міжнародного Форуму «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо». Участь у заході взяли науково-педагогічні працівники, адміністрація, працівники бібліотеки та музею університету а також студенти, які долучилися до презентації у режимі онлайн. Захід відбувся з ініціативи керівництва Національного музею Голодомору-геноциду в Україні. Мета проєкту – ознайомлення з історичною літературою […]

Серія тренінгів з використання публічних даних

Всесвітньо славний вислів «хто володіє інформацією, той володіє світом» належить Натану Ротшильду.       Крилатим же він став після того, як його процитував Вінстон Черчилль.     Один зі стратегічних партнерів Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, наш щирий друг і порадник компанія  YouControl зініціювала та успішно реалізовує серію навчальних вебінарів про можливості та процедуру використання публічних і відкритих даних в Україні […]

В Податковому університеті відбулося чергове засідання ректорату

Сьогодні в Податковому університеті відбулося чергове засідання ректорату. Участь у ньому взяли в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, проректори, директори Навчально-наукових інститутів, керівники структурних підрозділів та інші члени ректорату. Учасники ректорату обговорили низку важливих питань діяльності університету та його структурних підрозділів. Зокрема, про стан впровадження додаткових освітніх послуг з елементами дистанційного навчання здобувачів вищої освіти доповіла директорка […]

Науковий семінар «Теорія і методологія наукових досліджень: сучасні економічні теорії»

Доцент кафедри економічної теорії І.А. Максименком, організував проведення наукового семінару для науково-педагогічних працівників кафедри, на тему «Теорія і методологія наукових досліджень: сучасні економічні теорії». Тема є досить актуальною для науковців, адже еволюція економічної науки призвела до радикальних змін у методологічних засадах і в теоретичному змісті науки. Етапи еволюції теоретико-економічного знання в історичному аспекті дослідники розглядають  […]

«Виїзна лекція на Міжбанківській валютній біржі за освітньою програмою «Фінансові технології»

Чи знаєте Ви принципову різницю між CBDC та крипто валютою? Якщо так, то вистачило б півтори години, щоб дізнатися? Впевнено можна сказати, що ні. А здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Фінансові технології», аспіранти освітньо-наукової програми “Фінанси, банківська справа та страхування” (у рамках курсу “Студії з фінансів, банківської справи та страхування”), а також […]

OPEN Doors Day KPMG

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ННІ обліку, аналізу та аудиту Басова Альбіна, Ільєнко Богдана, Карева Олена та Шевченко Михайло пройшли відбір та відвідали офіс компанії KPMG.  Дякуємо партнерам за надану можливість побувати в самому серці компанії. Працівники компанії вразили здобувачів своїм ентузіазмом до роботи, поділилися лайфхаками які використовують в роботі, розповіли про Soft skills […]

Податковий університет продовжує співпрацю з Державною митною службою України

19 жовтня 2021 року Університет державної фіскальної служби України приймав делегацію з Державної митної служби України. Робочими питаннями для обговорення під час зустрічі були: проведення спільних комунікативних заходів з питань вдосконалення існуючих освітніх програм та розробки й впровадження нових для потреб Держмитслужби; залучення практичних працівників Держмитслужби до проведення лекційних занять; проходження студентами Університету різних видів […]

У Податковому університеті розпочався моніторинг корупційних ризиків у рамках проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті: від визначення ризиків до їх подолання»

У рамках проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті: від визначення ризиків до їх подолання» моніторингова група продовжує досліджувати корупційні ризики 5 пілотних вишів. Тож сьогодні стартував моніторинговий візит до третього ЗВО – нашого Університету державної фіскальної служби України. Представники моніторингової групи вже провели онлайн зустрічі, дослідили контекст пілотних вишів, провели анонімні опитування студентів, викладачів, керівництва […]

Відбулося чергове засідання наукового гуртка «ПОДАТКІВЕЦЬ» на тему «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПОДАТКІВЦІВ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ»

Представники кафедри податкової політики разом із студентами 1-4 курсів Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи 18.10.2021р. провели чергове засідання наукового гуртка «Податківець»! В.о. завідувача кафедри податкової політики Ольга Іванишина звернулися до присутніх з вступним словом та наголосила на важливості таких неформальних заходів із студентами УДФСУ. Виступила голова наукового гуртка «Податківець» к.е.н., доцент кафедри податкової […]

Члени НЛ “Юридична клініка” стали учасниками серії вебінарів, що проводились в межах проекту “Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку”

 27-28 вересня 2021р. члени НЛ “Юридична клініка” Бондаренко Альбіна та Шолкова Тетяна стали учасниками серії вебінарів, що проводились в межах проекту “Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку” за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США U.S. Embassy Kyiv Ukraine, USG Exchange Programs Alumni – Ukraine.   Вебінари дозволили учасникам поринути у тематику трансформації […]

Запрошуємо на фаховий семінар «Правове регулювання платежів з доходів від адвокатської діяльності»

Доброго дня. Шановні колеги, запрошуємо вас на фаховий семінар в понеділок 18.10.2021 року об 11.30 год., каб. 207 Е. Дисертація Корінної Надії «Правове регулювання платежів з доходів від адвокатської діяльності». Науковий керівник Шолкова Т.Б., к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового права, завідувач НЛ «Юридична клініка» Запрошуються всі бажаючі

Відбувся онлайн-треніг «Інтерактивні методики навчання» для студентів-новачків

12.10.2021 р. Відбувся онлайн-треніг «Інтерактивні методики навчання» для студентів-новачків. З кожним днем вони дізнаються дедалі більше нової та корисної інформації.  Спікерами були студенти-консультанти НЛ «Юридична клініка» Бондаренко Альбіна та Дем’яненко Софія.  Наші дівчатка наполегливо попрацювали та розповіли про те, що крім методик, які застосовуються при очному навчанні є й методики для онлайн навчання та вирішили […]

Засідання атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників

Шановні педагогічні працівники! Засідання атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників Університету державної фіскальної служби України відбудеться відповідно до затвердженого графіка 18.10.2021 на 15.00. 19.10.2021 на 14.00. 20.10.2021 на 14.00. в  аудиторії 224.   ЗАТВЕРДЖУЮ Голова атестаційної комісії Університету державної фіскальної служби України    А.МОНАЄНКО (протокол засідання атестаційної комісії від 4.10.2021 № 1) ГРАФІК проведення атестації […]

Відбулося засідання ректорату Податкового університету

Сьогодні у Державному податковому університеті відбулося чергове засідання ректорату під головуванням в.о. ректора Валентини Унинець-Ходаківської. Відкриваючи засідання, вона привітала всіх викладачів, студентів та співробітників з Днем захисників і захисниць України, побажала миру, міцного козацького здоров’я, щастя, успіхів та невичерпної енергії в служінні на благо українського народу. Засідання відбулося за участі проректорів, директорів Навчально-наукових інститутів, керівників […]

Вітання з Днем захисника України від кафедри військової підготовки

Колектив кафедри військової підготовки Університету ДФС України щиросердечно  вітає всіх працівників закладу з: З Днем захисника і захисниці України! З Днем Українського козацтва! З Покровою Пресвятої Богородиці! Бажаємо  міцного здоров’я, натхнення у праці, козацького духу, любові до ближніх і всіх земних благ! Єднаймося! У цьому наша сила і непереможність! Слава Україні!!! Героям слава!!!  
Всі новини та анонси

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]

Відбулося засідання Науково-методичної ради Університету

21 жовтня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Відповідно до порядку денного розглянуті питання організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм в Університеті, а саме: про результати  вступних випробувань випускників бакалаврату при вступі в магістратуру за технологією ЗНО доповіли заступники директорів ННІ/Факультету, результати анкетування “Освітнє середовище Університету державної фіскальної служби України”  представила Начальник Навчально-методичного […]