Чуницька Ірина Іванівна – гарант освітньо-професійної програми «Управління фінансовою та страховою діяльністю» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових ринків.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Бюджетно-податкові важелі формування фінансового потенціалу держави».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри аудиту та економічного аналізу.

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Інфраструктурний потенціал розвитку фінансового ринку в Україні».

У 2020 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансових ринків.

Сфера наукових інтересів: бюджетно-податкова сфера, фінансовий ринок, фінансові інвестиції, фінансовий сектор, фінансова глобалізація, процеси розвитку фінансового ринку України, механізми формування і управління інфраструктурним потенціалом фінансового ринку

Профіль у Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MeXvq-8AAAAJ&view_op=list_works

(https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MeXvq-8AAAAJ&view_op=list_works)

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9718-1332

Контакти: 

Кабінет – 309 В

Телефон – 15-96

E-mail: chunitskaya_307@ukr.net (mailto:chunitskaya_307@inbox.ru

обов'язкові дисципліни для ОП 072 Фінанси, банківська справа та страхування (перший (бакалаврський) рівень)

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

обов'язкові дисципліни для ОП 072 Управління фінансовою та страховою діяльністю (другий (магістерський) рівень)

Силабус Антикризове фін управління

Силабус Банківський менеджмент

Силабус Біхевіористичні фінанси

Силабус Держ запозичення на фін ринках

Силабус Економіка фін сектору

Силабус Ринок фінансових послуг (за білінгвальною методикою)

Силабус Страховий маркетинг

Силабус Страховий менеджмент

Силабус Управління фін активами

Силабус_Методологія і організація наукових досліджень

Силабус Міжнародні фінансові організації


Перелік навчальних дисциплін за ОП управління фінансовою та страховою діяльністю

РП Управління фінансовими активами

РП Міжнародні фінансові організації

РП Страховий менеджмент

РП Методологія та організація наукових досліджень

РП Страховий маркетинг

РП Біхевіористичні фінанси

РП Економіка фінансового сектору

РП Ринок фінансових послуг (за білінгвальною методикою)

РП Державні запозичення на фінансових ринках

РП Антикризове фінансове управління

РП Банківський менеджмент

обов'язкові дисципліни для ОНП 072 Фінанси, банківська справа та страхування (третій (освітньо-науковий) рівень)

вибіркові дисципліни для ОП 072 Фінанси, банківська справа та страхування (перший (бакалаврський) рівень)

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

вибіркові дисципліни для ОП 072 Управління фінансовою та страховою діяльністю (другий (магістерський) рівень)

Силабус_фінансова глобалізація та регіоналізм

СилабусФінансовийАналізРинкових

Силабус_Фiнансова_політика_держави

Силабус_Соціальні навички в управлінні

Силабус_Самоменеджмент !

Силабус_Ризик-мен-фін_ринк

Силабус_Регулфінринків

Силабус_Проектне фінансування

Силабус_Психологія бізнесу

Силабус_Практика наукового для Фінансів

Силабус_Податк_менеджмент

Силабус_Антикризове_упр_фін_корпор

Силабус_Офшор_грош_поток_фін_ринку

Силабус_Пенсійне страхування

Силабус Ціноутворення на фін.ринках

Силабус_ Медіаграмот_2021_Управління_фінансовою_страховою_діяльністю

Силабус ФР. Управління персоналом

силабус Фінринки та інновації

Силабус Фінансовий менеджмент

Силабус Фінансовий інжиніринг

Силабус Культура ділового спілкування_2021

Силабус Сучасні інтернет технології

Силабус УФБФР 2021

Силабус Психологія та педагогіка вищої школи

Силабус Іміджеологія

Силабус Комунікаційні технології 2021

Cилабус Міжнар.розрах. та вал.операції

Силабус Глобальна економіка

Силабус електронний документообіг

вибіркові дисципліни для ОНП 072 Фінанси, банківська справа та страхування (третій (освітньо-науковий) рівень)

Студентський науковий гурток кафедри фінансових ринків «ЛІДЕР»

Наука є не що інше, як відображення дійсності!

Френсіс Бекон

Основним напрямом наукової діяльності кафедри фінансових ринків є виконання кафедральних науково-дослідних тем. За час існування кафедри фінансових ринків виконано 4 науково-дослідні роботи, а саме:

– «Фінансовий механізм структурної перебудови економіки» (державний реєстраційний номер 0107U011127, термін виконання 2009-2012 рр., керівник − д.е.н., професор С. В. Онишко), за результатами виконання НДР було видано колективну кафедральну монографію «Фінансовий механізм структурно модернізації економіки України: [монографія] / за заг. ред. С. В. Онишко, В. П. Унинець-Ходаківської. – Ірпінь. Видавництво. Національного університету ДПС України, 2013. – 606 с.»;

– «Оподаткування фінансового сектору: міжнародний досвід та шляхи запровадження в Україні», що виконувалася на замовлення Міністерства фінансів України (державний реєстраційний номер 0111U007092);

– «Регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер 0113U002843, термін виконання 2013-2016 рр., керівник − д.е.н., професор, завідувач кафедри С. В. Онишко), роботу над якою було закінчено достроково, та за результатами видано колективну кафедральну монографію «Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: [монографія] / за заг. ред. д.е.н., професора С. В. Онишко. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – 452 с.».;

– «Формування та реалізація податкового потенціалу секторів фінансових та нефінансових корпорацій» (державний реєстраційний номер 0117U003451, термін виконання 2017−2020 рр., керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри С. В. Онишко).

На сьогодні на стадії виконання знаходиться комплексна науково-дослідна робота кафедр банківської справи та фінансового моніторингу, фінансів імені Л. Л. Тарангул та фінансових ринків на тему «Державні запозичення в системі публічних фінансів» (термін виконання 2021–2025 рр., керівник – д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи М. О. Кужелєв), де за кафедрою фінансових ринків закріплено виконання етапу «Державні запозичення на фінансових ринках». 

У наукових дослідженнях кафедри активно використовуються науково-методичні здобутки працівників кафедри, вагомий внесок серед яких належить докторам економічних наук, професорам Світлані Онишко (понад 300 науково-методичних праць), Юлії Коваленко (понад 250 науково-методичних праць) та Ірині Чуницькій (понад 100 науково-методичних праць).

Рішенням Вченої ради Університету державної фіскальної служби України від 28 лютого 2019 року (протокол №2) на базі кафедри фінансових ринків засновано наукову школу доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Онишко Світлани Василівни «Інноваційна, податкова та фінансова політика».

Кадровий склад наукової школи становить 47 осіб, з них: 9 докторів економічних наук, 32 кандидати економічних наук, 2 старші викладачі, 3 аспіранти та 1 здобувач. 

Основними напрямами досліджень наукової школи є: реальний та фінансовий сектори економіки, фінансова система, фінансове забезпечення розвитку економіки, інвестиційно-інноваційний розвиток, бюджетно-податкова політика.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) та докторів наук  за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Теми дисертаційних досліджень переважно присвячені актуальним проблемам розвитку фінансового сектору України та фінансовій стабільності держави в умовах глобалізації, інноваційним інструментам розвитку інвестиційної інфраструктури фінансового ринку в Україні, ринку страхових послуг в Україні в умовах кризових явищ в економіці, управлінню інвестиційними процесами на фінансовому ринку України, джерелам фінансування інвестиційних проектів та шляхам їх оптимізації, розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні та ін. За час існування кафедри захищено 3 докторські (О. Воронкова, Ю. Коваленко, І. Чуницька) та 10 кандидатських дисертацій (Л. Богріновцева, А. Болдова, Ю. Вергелюк, Ю. Даниленко, О. Ключка, Ю. Ковернінська, Н. Козій, В. Новицький, М. Рябокінь, Ю. Шевчук). Активно готуються до захисту інші здобувачі та аспіранти кафедри.

З ініціативи кафедри фінансових ринків з 2009 р. засновано електронне наукове фахове видання «Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України», яке внесено до переліку фахових наукових видань ВАК України (Постанова від 10 березня 2010 року № 2-05/2). Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/index.html

Традицією кафедри є проведення науково-комунікативних заходів. За час існування кафедри організовано та проведено 10 міжнародних науково-практичних конференцій.

У 2011-2014 роках кафедра фінансових ринків стала базовою в організації та проведенні Всеукраїнської (відкритої) студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхування» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 листопада 2011 року № 1289). У 2012 р. даній олімпіаді було надано статус Міжнародної за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

У 2014-2015  роках кафедра фінансових ринків стала базовою у проведенні ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування» (наказ Міністерства освіти і науки від 23 грудня 2014 року № 1546). 

Основними здобутками освітньо-наукової діяльності є отримання здобувачами вищої освіти кафедри призових місць за результатами ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування»:

– з навчальної дисципліни «Інвестування»: К. Подгорна (ІІІ місце, 2012 р.), Т. Довгань (ІІІ місце, 2013 р.), Д. Литвин (ІІІ місце, 2014 н.р.), Ю. Пантак (II місце, 2015 рік), В. Марчук (III місце, 2015 рік), О. Черньонков (II місце, 2016 рік), М. Єрьоміна (II місце, 2017 рік), О. Черньонков (II місце, 2018 рік), І. Ханалієва (II місце, 2019 рік);;

– з навчальної дисципліни «Страхова справа»: О. Філаткіна (І місце, 2011 р.), К. Конончук (ІІ місце, 2011 р.), І. Стернюк (ІІ місце, 2011 р.), О. Шиманський (ІІІ місце, 2011 р.), М. Новицький (ІІ місце, 2013 р.), А. Панасюк (ІІІ місце, 2014 р.), Г. Ногачевська (ІІ місце, 2014 р.), М. Новицький (ІІІ місце, 2014 р.), А. Сипкова (ІІІ місце, 2014 р.), О. Фисина (ІІІ місце, 2017 р.), Л. Дудник (ІІІ місце, 2019 р.);

– з навчальної дисципліни «Фінансова безпека»: Ю. Саламаха (ІІІ місце, 2019 р.);

– на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит»: О. Філаткіна (ІІІ місце, 2010-2011 н.р.), Я. Дунець (І місце, 2012-2013 н.р.), М. Бобось (ІІ місце, 2013-2014 н.р.), О. Задільська (ІІ місце, 2014-2015 н.р.), А. Болошева (ІІІ місце, 2015-2016 н.р.), Я. Вінокуров (І місце, 2016-2017 н.р.);

– на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування»: Л. Дудник та М. Блохіна (ІІ місце, 2018-2019 н.р.).

Відбувся візит Надзвичайного і Повноважного Посла Хорватії в Україні пані Аніци Джамич до Державного податкового університету

Сьогодні, 11 червня, відбулась робоча зустріч в.о. ректорки ДПУ Валентина Унинець-Ходаківська та Надзвичайного і Повноважного Посла Хорватії в Україні пані Аніци Джамич. В ході зустрічі сторони обговорили спільні проєкти по відбудові та реновації Університету. Ознайомилися з історією закладу освіти. Також, гостям була проведена екскурсія матеріально-технічною базою вишу. Пані Посол мала можливість оцінити масштаби руйнувань та […]

Делегація бізнес-місії Міжнародний штаб допомоги українцям (МШДУ) провела ряд зустрічей з лідерами міст Шверин, Штернберг і Вайтендорф (Німеччина)

Перша зустріч відбулась у Шверінському замку із заступником речника Шверіна Крістіаном Андерсом. Друга зустріч пройшла з бургомістром міста Штернберг Арміном Таубенхаймом та пані бургомістром Вайтендорфу Манею Будденхаген. Говорили про гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії регіоном та окремі проєкти. В.о проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій Державного податкового університету Василь Чмелюк мав змогу […]

Василь Чмелюк у складі делегації Міжнародний штаб допомоги українцям (МШДУ) провів зустрічі з представниками бізнес-асоціацій міста Бидгощ

щодо налагодження співпраці та залучення фінансових інвестицій для відбудови Університету. «Саме польський народ першим підставив плече допомоги українцям у ці скрутні часи. Ми вдячні за прихисток наших громадян – у Бидгощі вони почуваються дійсно «як вдома». Ми відчуваємо вашу підтримку! Дякуємо за неї!», – наголосив Василь Чмелюк і додав, що переконаний, економіка наших країн в […]

Міжнародна зустріч з керівництвом польського університету

Делегація Міжнародного штабу допомоги українцям (МШДУ), до складу якої за дорученням в.о. ректора Державного податкового університету Валентини Унинець-Ходаківської долучився в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій Василь Чмелюк, продовжує ділову місію та провела зутріч з керівництвом Університету «Вища школа економіки» (місто Бидгощ).   З польської сторони у зустрічі взяли участь Почесний консул України в […]
Всі новини та анонси

У Податковому розпочалася реєстрація на МКТ та МТНК для здобуття ступеня магістра

Майбутні МАГІСТРИ! Від сьогодні, 27 червня, до 18 липня (включно) Державний податковий університет проводить реєстрацію вступників для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК).   ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ Вступник на магістратуру у період з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року має надіслати на електронну адресу приймальної комісії Державного […]

25 червня випускники Податкового університету зберуться задля допомоги Альма-матер

25 червня 2022 року у Державному податковому університеті відбудеться розширене засідання правління Всеукраїнської Асоціації випускників та ветеранів НУДПСУ, організована за ініціативою Президента Асоціації. Унаслідок бойових дій, що точилися на території Ірпеня у березні цього року, Університет зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищений адміністративний корпус, частково пошкоджено ще п’ять корпусів. Значних руйнувань зазнали чотири гуртожитки, в яких […]

МАЙБУТНІ МАГІСТРИ! Не пропустіть!

Уже завтра ви отримаєте відповіді на всі запитання разом з #ДПУ Як працює вступ 2022? Коли подавати документи? Не розібралися з особливостями цьогорічного вступу? Маєте безліч запитань, вагань і хвилювань – тоді завтра на 13:00 нічого не плануйте! Долучайтеся до онлайн спілкування та отримайте фахову консультаційну допомогу з перших вуст: Приймальна комісія та Консультаційний центр з […]

Зустріч випускників ДПУ!

Дорогі випускники! Нагадуємо! Зустріч випускників відбудеться  4 червня 2022 року. Місце зустрічі: Державний податковий університет,  площа перед  корпусом С, вул. Університетська,  31, м. Ірпінь. Реєстрація  з 10.00. Початок об  11.00  у конференцзалі корпусу К. Пропонуємо переглянути відеопослання рідній Альма-Матер від випускників”