Чуницька Ірина Іванівна – гарант освітньо-професійної програми «Управління фінансовою та страховою діяльністю» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових ринків.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Бюджетно-податкові важелі формування фінансового потенціалу держави».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри аудиту та економічного аналізу.

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Інфраструктурний потенціал розвитку фінансового ринку в Україні».

У 2020 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансових ринків.

Сфера наукових інтересів: бюджетно-податкова сфера, фінансовий ринок, фінансові інвестиції, фінансовий сектор, фінансова глобалізація, процеси розвитку фінансового ринку України, механізми формування і управління інфраструктурним потенціалом фінансового ринку

Профіль у Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MeXvq-8AAAAJ&view_op=list_works

(https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MeXvq-8AAAAJ&view_op=list_works)

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9718-1332

Контакти: 

Кабінет – 309 В

Телефон – 15-96

E-mail: chunitskaya_307@ukr.net (mailto:chunitskaya_307@inbox.ru

обов'язкові дисципліни для ОП 072 Фінанси, банківська справа та страхування (перший (бакалаврський) рівень)

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

обов'язкові дисципліни для ОП 072 Управління фінансовою та страховою діяльністю (другий (магістерський) рівень)

Силабус Антикризове фін управління

Силабус Банківський менеджмент

Силабус Біхевіористичні фінанси

Силабус Держ запозичення на фін ринках

Силабус Економіка фін сектору

Силабус Ринок фінансових послуг (за білінгвальною методикою)

Силабус Страховий маркетинг

Силабус Страховий менеджмент

Силабус Управління фін активами

Силабус_Методологія і організація наукових досліджень

Силабус Міжнародні фінансові організації


Перелік навчальних дисциплін за ОП управління фінансовою та страховою діяльністю

РП Управління фінансовими активами

РП Міжнародні фінансові організації

РП Страховий менеджмент

РП Методологія та організація наукових досліджень

РП Страховий маркетинг

РП Біхевіористичні фінанси

РП Економіка фінансового сектору

РП Ринок фінансових послуг (за білінгвальною методикою)

РП Державні запозичення на фінансових ринках

РП Антикризове фінансове управління

РП Банківський менеджмент

обов'язкові дисципліни для ОНП 072 Фінанси, банківська справа та страхування (третій (освітньо-науковий) рівень)

вибіркові дисципліни для ОП 072 Фінанси, банківська справа та страхування (перший (бакалаврський) рівень)

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

вибіркові дисципліни для ОП 072 Управління фінансовою та страховою діяльністю (другий (магістерський) рівень)

Силабус_фінансова глобалізація та регіоналізм

СилабусФінансовийАналізРинкових

Силабус_Фiнансова_політика_держави

Силабус_Соціальні навички в управлінні

Силабус_Самоменеджмент !

Силабус_Ризик-мен-фін_ринк

Силабус_Регулфінринків

Силабус_Проектне фінансування

Силабус_Психологія бізнесу

Силабус_Практика наукового для Фінансів

Силабус_Податк_менеджмент

Силабус_Антикризове_упр_фін_корпор

Силабус_Офшор_грош_поток_фін_ринку

Силабус_Пенсійне страхування

Силабус Ціноутворення на фін.ринках

Силабус_ Медіаграмот_2021_Управління_фінансовою_страховою_діяльністю

Силабус ФР. Управління персоналом

силабус Фінринки та інновації

Силабус Фінансовий менеджмент

Силабус Фінансовий інжиніринг

Силабус Культура ділового спілкування_2021

Силабус Сучасні інтернет технології

Силабус УФБФР 2021

Силабус Психологія та педагогіка вищої школи

Силабус Іміджеологія

Силабус Комунікаційні технології 2021

Cилабус Міжнар.розрах. та вал.операції

Силабус Глобальна економіка

Силабус електронний документообіг

вибіркові дисципліни для ОНП 072 Фінанси, банківська справа та страхування (третій (освітньо-науковий) рівень)

Студентський науковий гурток кафедри фінансових ринків «ЛІДЕР»

Наука є не що інше, як відображення дійсності!

Френсіс Бекон

Основним напрямом наукової діяльності кафедри фінансових ринків є виконання кафедральних науково-дослідних тем. За час існування кафедри фінансових ринків виконано 4 науково-дослідні роботи, а саме:

– «Фінансовий механізм структурної перебудови економіки» (державний реєстраційний номер 0107U011127, термін виконання 2009-2012 рр., керівник − д.е.н., професор С. В. Онишко), за результатами виконання НДР було видано колективну кафедральну монографію «Фінансовий механізм структурно модернізації економіки України: [монографія] / за заг. ред. С. В. Онишко, В. П. Унинець-Ходаківської. – Ірпінь. Видавництво. Національного університету ДПС України, 2013. – 606 с.»;

– «Оподаткування фінансового сектору: міжнародний досвід та шляхи запровадження в Україні», що виконувалася на замовлення Міністерства фінансів України (державний реєстраційний номер 0111U007092);

– «Регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер 0113U002843, термін виконання 2013-2016 рр., керівник − д.е.н., професор, завідувач кафедри С. В. Онишко), роботу над якою було закінчено достроково, та за результатами видано колективну кафедральну монографію «Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: [монографія] / за заг. ред. д.е.н., професора С. В. Онишко. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – 452 с.».;

– «Формування та реалізація податкового потенціалу секторів фінансових та нефінансових корпорацій» (державний реєстраційний номер 0117U003451, термін виконання 2017−2020 рр., керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри С. В. Онишко).

На сьогодні на стадії виконання знаходиться комплексна науково-дослідна робота кафедр банківської справи та фінансового моніторингу, фінансів імені Л. Л. Тарангул та фінансових ринків на тему «Державні запозичення в системі публічних фінансів» (термін виконання 2021–2025 рр., керівник – д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи М. О. Кужелєв), де за кафедрою фінансових ринків закріплено виконання етапу «Державні запозичення на фінансових ринках». 

У наукових дослідженнях кафедри активно використовуються науково-методичні здобутки працівників кафедри, вагомий внесок серед яких належить докторам економічних наук, професорам Світлані Онишко (понад 300 науково-методичних праць), Юлії Коваленко (понад 250 науково-методичних праць) та Ірині Чуницькій (понад 100 науково-методичних праць).

Рішенням Вченої ради Університету державної фіскальної служби України від 28 лютого 2019 року (протокол №2) на базі кафедри фінансових ринків засновано наукову школу доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Онишко Світлани Василівни «Інноваційна, податкова та фінансова політика».

Кадровий склад наукової школи становить 47 осіб, з них: 9 докторів економічних наук, 32 кандидати економічних наук, 2 старші викладачі, 3 аспіранти та 1 здобувач. 

Основними напрямами досліджень наукової школи є: реальний та фінансовий сектори економіки, фінансова система, фінансове забезпечення розвитку економіки, інвестиційно-інноваційний розвиток, бюджетно-податкова політика.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) та докторів наук  за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Теми дисертаційних досліджень переважно присвячені актуальним проблемам розвитку фінансового сектору України та фінансовій стабільності держави в умовах глобалізації, інноваційним інструментам розвитку інвестиційної інфраструктури фінансового ринку в Україні, ринку страхових послуг в Україні в умовах кризових явищ в економіці, управлінню інвестиційними процесами на фінансовому ринку України, джерелам фінансування інвестиційних проектів та шляхам їх оптимізації, розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні та ін. За час існування кафедри захищено 3 докторські (О. Воронкова, Ю. Коваленко, І. Чуницька) та 10 кандидатських дисертацій (Л. Богріновцева, А. Болдова, Ю. Вергелюк, Ю. Даниленко, О. Ключка, Ю. Ковернінська, Н. Козій, В. Новицький, М. Рябокінь, Ю. Шевчук). Активно готуються до захисту інші здобувачі та аспіранти кафедри.

З ініціативи кафедри фінансових ринків з 2009 р. засновано електронне наукове фахове видання «Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України», яке внесено до переліку фахових наукових видань ВАК України (Постанова від 10 березня 2010 року № 2-05/2). Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/index.html

Традицією кафедри є проведення науково-комунікативних заходів. За час існування кафедри організовано та проведено 10 міжнародних науково-практичних конференцій.

У 2011-2014 роках кафедра фінансових ринків стала базовою в організації та проведенні Всеукраїнської (відкритої) студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхування» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 листопада 2011 року № 1289). У 2012 р. даній олімпіаді було надано статус Міжнародної за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

У 2014-2015  роках кафедра фінансових ринків стала базовою у проведенні ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування» (наказ Міністерства освіти і науки від 23 грудня 2014 року № 1546). 

Основними здобутками освітньо-наукової діяльності є отримання здобувачами вищої освіти кафедри призових місць за результатами ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування»:

– з навчальної дисципліни «Інвестування»: К. Подгорна (ІІІ місце, 2012 р.), Т. Довгань (ІІІ місце, 2013 р.), Д. Литвин (ІІІ місце, 2014 н.р.), Ю. Пантак (II місце, 2015 рік), В. Марчук (III місце, 2015 рік), О. Черньонков (II місце, 2016 рік), М. Єрьоміна (II місце, 2017 рік), О. Черньонков (II місце, 2018 рік), І. Ханалієва (II місце, 2019 рік);;

– з навчальної дисципліни «Страхова справа»: О. Філаткіна (І місце, 2011 р.), К. Конончук (ІІ місце, 2011 р.), І. Стернюк (ІІ місце, 2011 р.), О. Шиманський (ІІІ місце, 2011 р.), М. Новицький (ІІ місце, 2013 р.), А. Панасюк (ІІІ місце, 2014 р.), Г. Ногачевська (ІІ місце, 2014 р.), М. Новицький (ІІІ місце, 2014 р.), А. Сипкова (ІІІ місце, 2014 р.), О. Фисина (ІІІ місце, 2017 р.), Л. Дудник (ІІІ місце, 2019 р.);

– з навчальної дисципліни «Фінансова безпека»: Ю. Саламаха (ІІІ місце, 2019 р.);

– на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит»: О. Філаткіна (ІІІ місце, 2010-2011 н.р.), Я. Дунець (І місце, 2012-2013 н.р.), М. Бобось (ІІ місце, 2013-2014 н.р.), О. Задільська (ІІ місце, 2014-2015 н.р.), А. Болошева (ІІІ місце, 2015-2016 н.р.), Я. Вінокуров (І місце, 2016-2017 н.р.);

– на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування»: Л. Дудник та М. Блохіна (ІІ місце, 2018-2019 н.р.).

«Сучасні технології та тренди у світових фінансах, банківській і страховій справі: реалії, перспективи та виклики для України»

10 березня 2021 р. в нашому Інституті, зокрема на кафедрі фінансових ринків, на запрошення д.е.н., професора Юлії Коваленко було проведено гостьову лекцію для здобувачів освіти другого і третього рівня вищої освіти. 

Гостем цього разу став керуючий партнер Консалтингової компанії ТОВ «Фінансова студія» Євген Невмержицький – к.е.н., сертифікований консультант з програми BAS ЄБРР, автор фінансового плану розвитку Кредитного бюро в Україні (проект Світового Банку), проекту «Соціальна карта киянина», розробник системи управління кредитними ризиками в Україні та співавтор інституту кредитної звітності в Україні.

Темою обговорення стали «Сучасні технології та тренди у світових фінансах, банківській і страховій справі: реалії, перспективи та виклики для України», а також перспективи професії фінансиста, її зв’язку з науковою та педагогічною діяльністю. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

IV Науково-практичний семінар

«Новації податкового законодавства 2021:

вплив на фінансовий сектор»

22 лютого 2021 року кафедрою фінансових ринків було проведено IV Науково-практичний семінар для здобувачів вищої освіти і молодих учених на тему: «Новації податкового законодавства 2021: вплив на фінансовий сектор». Науково-практичний семінар цього року проведено у онлайн-форматі в системі Moodle.

До організаційного комітету науково-практичного семінару увійшли: д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків, Заслужений діяч науки і техніки України Онишко Світлана Василівна (голова оргкомітету); к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри фінансових ринків з наукової та профорієнтаційної роботи Богріновцева Людмила Миколаївна; к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків, координатор студентського наукового гуртка кафедри фінансових ринків «Лідер» Вергелюк Юлія Юріївна; к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків Діденко Людмила Вікторівна; к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків Козій Наталія Сергіївна; к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків Новицький Віталій Андрійович; старший викладач, заступник завідувача кафедри фінансових ринків з навчальної та виховної роботи Венгуренко Тетяна Григорівна; старший викладач, заступник завідувача кафедри фінансових ринків з методичної роботи Федина Віта Віталіївна.

З привітальним словом до здобувачів вищої освіти звернулась д.е.н., професор, директор ННІ фінансів, банківської справи Кужелєв Михайло Олександрович та д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків, Заслужений діяч науки і техніки України Онишко Світлана Василівна.

У студентському науково-навчальному семінарі  взяли участь близько 60 здобувачів вищої освіти. Доповідачів на заході представляли к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків Діденко Людмила Вікторівна та к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків Козій Наталія Сергіївна. Були заслухані актуальні доповіді щодо новацій податкового законодавства та обґрунтування практичних рекомендацій щодо залучення позитивних світових тенденцій оподаткування на фінансовому ринку до український реалій. 

За результатами заходу підготовлено програму та збірник праць IV Науково-практичного семінару на тему: «Новації податкового законодавства 2021: вплив на фінансовий сектор», що буде розміщено у інституційному репозитарїї.

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансова безпека»

19 лютого 2021 року в  Навчально-науковому інституті фінансів, банківської справи Університету ДФС України  відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансова безпека» серед здобувачів вищої освіти ІІІ-V курсів. І етап олімпіади цього року відбувся у онлайн-форматі в системі Moodle.

Організатором та відповідальною за проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади була кафедра фінансових ринків на чолі з д.е.н., професором, Заслуженим діячем науки і техніки України, завідувачем кафедри – Онишко Світланою Василівною.

У олімпіаді взяли участь 13 здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи.

До складу організаційного комітету з проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансова безпека» увійшли: д.е.н., професор кафедри фінансових ринків Коваленко Юлія Михайлівна; к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри фінансових ринків з наукової та профорієнтаційної роботи Богріновцева Людмила Миколаївна; к.е.н., доцент, координатор студентського наукового гуртка кафедри фінансових ринків «Лідер» Вергелюк Юлія Юріївна; старший викладач, заступник завідувача кафедри фінансових ринків з навчальної та виховної роботи Венгуренко Тетяна Григорівна; старший викладач, з0аступник завідувача кафедри фінансових ринків з методичної роботи Федина Віта Віталіївна.

З привітальним словом та побажаннями успіху і перемоги до учасників звернулися д.е.н., професор кафедри фінансових ринків Коваленко Юлія Михайлівна; к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри фінансових ринків з наукової та профорієнтаційної роботи Богріновцева Людмила Миколаївна; к.е.н., доцент, координатор студентського наукового гуртка кафедри фінансових ринків «Лідер» Вергелюк Юлія Юріївна та старший викладач, заступник завідувача кафедри фінансових ринків з методичної роботи Федина Віта Віталіївна.

Учасники повинні були вирішити конкурсне завдання, яке включало 3 блоки: І – тестовий (50 тестів), ІІ – практичний (1 завдання) та ІІІ – теоретичний (творче запитання). Максимальна кількість балів, яку могли отримати учасники – 100 балів.

За результатами І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фінансова безпека» перемогу в олімпіаді здобули:

І місце – Табахарник Олександра Олександрівна (група ФМД-20-1);

ІІ місце – Гарник Маріанна Олегівна (група ФМД-20-2);

ІІІ місце – Білюк Вікторія Анатоліївна (ФМД-20-2).

Вітаємо учасників та бажаємо успіхів переможцям у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансова безпека»!


І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа»

18 лютого 2021 року в Навчально-науковому інституті фінансів, банківської справи Університету ДФС України  відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа» серед здобувачів вищої освіти ІІІ-V курсів. Цього року І етап олімпіади відбувся в онлайн-форматі у системі Moodle.

Організатором та відповідальною за проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади була кафедра фінансових ринків.

До складу організаційного комітету з проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа» увійшли: д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків Онишко С. В., к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків Богріновцева Л. М., к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків Вергелюк Ю. Ю., старший викладач кафедри фінансових ринків Венгуренко Т. Г., старший викладач кафедри фінансових ринків Федина В. В. 

У заході взяли участь 29 здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи.

З привітальним словом та побажаннями успіху і перемоги до здобувачів звернулась д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансових ринків Онишко Світлана Василівна.

Учасники повинні були вирішити конкурсне завдання, яке включало 2 блоки завдань, а саме: тестовий блок (50 тестових завдань) та розрахунковий блок (3 задачі). Максимальна кількість балів, яку могли отримати учасники – 100 балів.

За результатами І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа» перемогу в олімпіаді здобули:

І місце – Ясентюк Анастасія Сергіївна (група ФБД-17-2);

ІІ місце – Позднякова Ольга Олегівна (група ФБД-17-2);

ІІІ місце – Шаповалюк Іванна Олександрівна (група ФБД-17-2).

Вітаємо учасників та бажаємо успіхів переможцям у ІІ етапі олімпіади!


І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інвестування»

18 лютого 2021 року в  Навчально-науковому інституті фінансів, банківської справи Університету ДФС України відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інвестування» серед здобувачів вищої освіти ІІІ-V курсів. І етап олімпіади відбувся в онлайн-форматі у системі Moodle.

Організатором та відповідальною за проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади була кафедра фінансових ринків на чолі з д.е.н., професором, Заслуженим діячем науки і техніки України, завідувачем кафедри – Онишко Світланою Василівною.

У олімпіаді взяли участь 19 здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи.

З привітальним словом та побажаннями успіху і перемоги до учасників звернулися д.е.н., професор кафедри фінансових ринків Коваленко Юлія Михайлівна; к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри фінансових ринків з наукової та профорієнтаційної роботи Богріновцева Людмила Миколаївна; к.е.н., доцент, координатор студентського наукового гуртка кафедри фінансових ринків «Лідер» Вергелюк Юлія Юріївна та старший викладач, заступник завідувача кафедри фінансових ринків з методичної роботи Федина Віта Віталіївна.

Учасники повинні були вирішити конкурсне завдання, яке включало 3 блоки: І – тестовий (50 тестів), ІІ – розрахунковий (2 задачі) та ІІІ – теоретичний (творче запитання). Максимальна кількість балів, яку могли отримати учасники – 100 балів.

За результатами І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування» перемогу в олімпіаді здобули:

І місце – Ясентюк Анастасія Сергіївна (група ФБД-17-2);

ІІ місце – Гарник Маріанна Олегівна (група ФМД-20-2);

ІІІ місце – Лещенко Марина Анатоліївна  (ФБД-17-2).

Вітаємо учасників та бажаємо успіхів переможцям у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інвестування»!

Захист випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

денної та заочної форм навчання

кафедри фінансових ринків

ННІ фінансів, банківської справи

У період з 2 по 10 лютого 2021 року на кафедрі фінансових ринків ННІ фінансів, банківської справи відбулись захисти випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання. 

На захистах працювала комісія у наступному складі:

  • голова ДЕК: д.е.н., професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана – Майорова Тетяна Володимирівна;
  • заступник голови ДЕК: д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків Університету ДФС України – Онишко Світлана Василівна;
  • члени ДЕК: д.е.н., професор Чуницька Ірина Іванівна; д.е.н., професор Коваленко Юлія Михайлівна; к.е.н., доцент Болдова Антоніна Андріївна; к.е.н., доцент Діденко Людмила Вікторівна.

Випускні кваліфікаційні (дипломні) роботи успішно захистили 66 здобувачів вищої другого (магістерського) рівня, з них: 39 осіб – денної форми навчання (групи ФМД-19-1 та ФМД-19-2) та 27 осіб – заочної форми навчання (група ФМДз-19-1).

Колектив кафедри фінансових ринків вітає своїх випускників з успішним захистом випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт та розділить з ними радість від отримання довгоочікуваних дипломів про вищу освіту на випуску здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня ННІ фінансів, банківської справи, що відбудеться 25 лютого 2021 року.


Звітування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

закріплених за кафедрою фінансових ринків

10 лютого 2021 року відбулось засідання кафедри фінансових ринків, присвячене проміжному звітуванню здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

На засіданні заслухано та схвалено проміжні звіти 8 здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, закріплених за кафедрою фінансових ринків, а саме:

Хелемського Віктора Юрійовича, 2020 року вступу (науковий керівник: д.е.н., професор кафедри фінансових ринків Коваленко Юлія Михайлівна);

Чубенка Владислава Юрійовича, 2020 року вступу (науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків Онишко Світлана Василівна);

Шіріняна Едварда Арамовича, 2020 року вступу (науковий керівник: д.е.н., професор кафедри фінансових ринків Коваленко Юлія Михайлівна);

Волошанюка Олександра Сергійовича, 2019 року вступу (науковий керівник: д.е.н., професор кафедри фінансових ринків Коваленко Юлія Михайлівна);

Савенка Дмитра Олександровича, 2019 року вступу (науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків Онишко Світлана Василівна);

Яценка Івана Васильовича, 2019 року вступу (науковий керівник: д.е.н., професор кафедри фінансових ринків Коваленко Юлія Михайлівна);

Ратушної Юлії Сергіївни, 2018 року вступу (науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Белінська Яніна Василівна);

Лісовської Ольги Олегівни, 2017 року вступу (науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків Онишко Світлана Василівна).

Результати проміжних звітів здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, закріплених за кафедрою фінансових ринків, представила к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри фінансових ринків з наукової та профорієнтаційної роботи Богріновцева Людмила Миколаївна.

Також виступили наукові керівники здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії д.е.н., професори Онишко Світлана Василівна, Коваленко Юлія Михайлівна, Белінська Яніна Василівна.

Гарант освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування», д.е.н., професор Коваленко Юлія Михайлівна виступила щодо створення потенційних разових спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Колектив кафедри фінансових ринків вітає усіх здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які успішно подолали черговий рубіж – проміжну атестацію за 1 семестр 2020-2021 навчального року. Бажаємо їм подальших успіхів! 

У стінах Університету відбувся IV Студентський науково-практичний круглий стіл «ПЕНСІЙНА РЕФОРМА ОЧИМА МОЛОДІ»

13 листопада в Навчально-науковому інституті фінансів, банківської справи Університету ДФС України було проведено IV Студентський науково-практичний круглий стіл «ПЕНСІЙНА РЕФОРМА ОЧИМА МОЛОДІ».
Організатором цього заходу була кафедра фінансових ринків на чолі з д.е.н., професором, Заслуженим діячем науки і техніки України, завідувачем кафедри – С. В. Онишко.
Для участі у науково-практичному круглому столі були подані 51 тези доповідей під керівництвом викладачів кафедри фінансових ринків, тематика яких стосувалася демографічних та фінансових передумов пенсійної реформи; проблемних питань пенсійного реформування; міжнародного досвіду здійснення пенсійних реформ та можливостей його використання в Україні; модернізації системи соціального страхування; накопичувального пенсійного забезпечення як стратегічного вектору розвитку пенсійної політики України.
З вступним словом до учасників та гостей звернулася завідувач кафедри – Світлана Василівна Онишко, яка підкреслила актуальність тематики круглого столу і побажала студентам плідної дискусії та подальших наукових успіхів.
У роботі науково-практичного круглого столу взяли участь студенти третього, четвертого, п’ятого та шостого курсу кафедри фінансових ринків, серед яких варто відзначити О. Хрущ (ФБС-15-5), В. Михайленко (ФБП-15-6), К. Коцюбинську (ФБД-15-4), Г. Швець (ФБС-15-5),Ж. Нікітчук (ФБД-15-4), А. Пінчук (ФБП-15-6) та М. Блохіну (ФБД-15-4).
Під час обговорення доповідей розгорнулася цікава дискусія, спрямована на продукування нових рішень у сфері пенсійного забезпечення. У підсумку студентами було запропоновано власне бачення реформування вітчизняної пенсійної системи в напрямку підвишення фінансової грамотності населення України, необхідності якнайшвидшого введення накопичувального рівня загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, активізації та заохочення населення до участі в НПФ і врахування ключових аспектів світового досвіду.
Надіємось, що саме погляд молоді на пенсійну реформу дасть новий поштовх для її ефективної реалізації!

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ»

 

17 березня 2018 року в стінах Університету державної фіскальної служби України відбувся студентський науково-практичний круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку страхового ринку України у глобальному світовому просторі», організатором якого стали кафедра фінансових ринків Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи на чолі з д.е.н., професором, Заслуженим діячем науки і техніки України, завідувачем кафедри фінансових ринків Світланою Василівною Онишко.

Ключовими питаннями для обговорення були: сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування; проблеми розвитку страхового ринку в умовах глобалізації; сучасні тенденції функціонування та напрями реформування страхового ринку України; напрями активізації страхової діяльності в Україні; розвиток національних страхових ринків в епоху цифрових технологій; медичне страхування: проблеми та перспективи введення в Україні; трансформація системи соціального страхування в сучасному світі.

Зі вступним словом до учасників круглого столу звернулися д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансових ринків С.В. Онишко та к.е.н, доцент, заступник завідувача кафедри фінансових ринків з наукової та профорієнтаційної роботи Л.М. Богріновцева. На заході також були присутні: старший викладач, заступник завідувача кафедри фінансових ринків з навчальної та виховної роботи Т.Г. Венгуренко; к.е.н, доцент, заступник завідувача кафедри фінансових ринків з методичної роботи Ю.В. Ковернінська; старші викладачі кафедри фінансових ринків Н.С. Нестерова-Капусняк, В.В. Федина та Ю.В. Шевчук.

У науково-практичному круглому столі взяли участь більш ніж 70 студентів ННІ фінансів, банківської справи та ННІ економіки, оподаткування та митної справи.

З доповідями за тематикою науково-практичного круглого столу виступили Марія Блохіна (група ФБД-15-4), Вікторія Михайленко (група ФБП-15-6), Єлизавета Приходько (група ФБД-15-4), Анна Михалюк (група ФБ-15-1), Олег Царик (група МСБ-17-3к), Тетяна Ярощук (група ФБ-15-1), Олександра Синиця (група ФБ-15-2), Юлія Юрах (група ФБ-15-1) та Лілія Дудник (група ФБД-15-4).

Учасники науково-практичного круглого столу отримали можливість обговорити та висловити своє бачення щодо подальшого розвитку страхового ринку України, а у підсумку сформувати нові знання щодо фінансової та страхової діяльності.

 

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]

Відбулося засідання Науково-методичної ради Університету

21 жовтня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Відповідно до порядку денного розглянуті питання організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм в Університеті, а саме: про результати  вступних випробувань випускників бакалаврату при вступі в магістратуру за технологією ЗНО доповіли заступники директорів ННІ/Факультету, результати анкетування “Освітнє середовище Університету державної фіскальної служби України”  представила Начальник Навчально-методичного […]
Всі новини та анонси

Увага! Стажування молоді!

    З 22 жовтня 2021 року Державна служба якості освіти у м.Києві (далі – управління Служби)  проводить стажування молоді, яка не перебуває на посадах державної служби, щоб ознайомити зі специфікою державної служби та сформувати вмотивований кадровий резерв; ознайомити з діяльністю управління Служби активних та ініціативних молодих людей, які цікавляться державною службою. Ми пропонуємо стажування […]

У Податковому університеті відбудеться II Міжнародний податковий конгрес

Податковий університет запрошує представників законодавчої та виконавчої влади, судових органів, бізнесу, громадських організацій, експертів галузі, науковців та молодих вчених взяти участь у ІІ Міжнародному податковому конгресі, який відбудеться 26 листопада 2021 року. Мета Конгресу: відкрита комунікація між фахівцями у сфері публічних фінансів, оподаткування та новим поколінням інтелектуальної та ділової еліти країни, зміцнення економічного патріотизму, формування […]

Увага! Конкурс на логотип Державного інституту сімейної та молодіжної політики

  Державний інститут сімейної та молодіжної політики запрошує студентів Податкового університету та зацікавлену молодь взяти участь у розробці логотипу (емблему)  Інституту. Конкурс проводиться у два етапи: І етап – до 30 листопада 2021 року; ІІ етап – до 30 грудня 2021 року. Для участі у І етапі Конкурсу необхідно надіслати заявку за формою https://cutt.ly/lRhg3vy до 30 листопада […]

Дбаючи про ваше здоров’я в Податковому університеті продовжується кампанія з вакцинації

    Запрошуємо усіх співробітників, студентів та членів їх родин на безкоштовну вакцинацію від Covid-19. Вакцинація відбуватиметься 20 жовтня у Медичному центрі Університету ДФС України (вул. Північна, 48) з 9:00 до 16:00 години. Доступні вакцини: – Pfizer; – CoronaVac. Попередній запис на вакцинацію здійснюється за телефоном +380963887939 90 (Марина Кітченко) Пам’ятайте, що на сьогодні вакцинація […]