КАФЕДРА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Загальна інформація

Кафедра теоретико-правових дисциплін розпочала свою діяльність 1 вересня 1997 року.

Історія створення кафедри сягає 1995 року. У той час основою юридичного факультету була кафедра права. У результаті реорганізації і прогресивного розвитку навчального закладу та розподілу кафедри права, утворилося декілька кафедр.

За час свого існування кафедру очолювали: Григорій Михайлович Самілик, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України; Андрій Леонардович Бейкун, к.ю.н., доцент; Леонід Прохорович Самофалов, к.ю.н., Олена Анатоліївна Калганова, доцент; к.ю.н., доцент.

На кафедрі працювали знані в Україні та поза її межами науковці: Тетяна Яківна Цимбал, Павло Васильович Карпунчев, Петро Ісакович Тищенко, Іван Давидович Мудрак, Людмила Миколаївна Осадча, Ніна Романівна Нижник, Микола Миколайович Корінний, Валерій Степанович Калиновський.

З 1 вересня 2014 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України – Анатолій Євгенійович Шевченко.

Заступниками завідувача кафедри є: з навчальної та методичної роботи – Ольга Іванівна Косілова, к.політ.наук, доцент, доцент кафедри; з наукової роботи – Ольга Анатоліївна Павлюх, старший викладач.

Професорсько-викладацький склад кафедри теоретико-правових дисциплін: Сергій Володимирович Кудін – д.ю.н., доцент, професор кафедри; Олександр Миколайович Лощихін – д.ю.н., професор, професор кафедри; Василь Никифорович Патлачук – д.ю.н., доцент, доцент кафедри; Володимир Сергійович Шилінгов, к.ю.н., доцент, доцент кафедри; Алла Вікторівна Старостюк – к.ю.н., доцент, доцент кафедри; Дарія Любомирівна Вітюк – к.ю.н., доцент, доцент кафедри; Світлана Євгеніївна Камаралі – к.і.н., доцент, доцент кафедри; Михайло Олексійович Мацелик – к.ю.н., доцент, доцент кафедри; Артем Валерійович Берестень – старший викладач, Олександр Володимирович Зражевський – старший викладач.

Допомагає у забезпеченні навчального процесу: Наталія Михайлівна Бинюк – провідний фахівець.

Кафедра здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти, а також бере участь у підготовці аспірантів та докторантів за спеціальністю 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

На кафедрі функціонують: Наукове товариство студентів та курсантів «Точка зору» і Науковий клуб «Я люблю історію!» основними завданнями яких є: формування у студентів усвідомлення важливості наукової діяльності; проведення інформування студентів щодо основних аспектів наукового життя ННІ права та вузу; створення умов для виявлення наукового-творчого потенціалу студентів, надання їм всебічної допомоги в науково-пошуковій діяльності, а також у реалізації їх творчих ідей, пропозицій, інновацій тощо; залучення студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності ННІ права та Державного податкового університету; організація та проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів-практикумів, майстер-класів, дебатів, інтелектуальних конкурсів; сприяння розвитку та підтримці міжвузівського, всеукраїнського та міжнародного наукового співробітництва; заохочення студентів, які досягли помітних успіхів в науково-дослідній роботі.

1 грудня 2021 року в Навчально-науковому інституті права Державного податкового університету було створено кафедру кримінальної юстиції. Очолює кафедру Дідківська Галина Василівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частина)», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Кримінальне процесуальне право України», «Криміналістика», «Судові і правоохоронні органи», «Проблеми досудового розслідування», «Актуальні питання судової експертизи», «Прокуратура в системі державних органів України», «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Проблеми протидії злочинності у фінансовій сфері»; «Кримінально-правова охорона прав людини у практиці Європейського суду з прав людини»; «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в України»; «Кваліфікації та запобігання злочинам проти власності та у сфері господарської діяльності»; «Кваліфікації та запобігання злочинності у сфері оподаткування та митного контролю»; «Запобігання організаційній транснаціональній злочинності», «Проблеми судоустрою та електронного судочинства в Україні», «Особливості адвокатської діяльності та медіація в кримінальному провадженні».

Основним завданням кафедри є здійснення освітньої діяльності спрямованої на підготовку здобувачів трьох рівнів вищої освіти, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі. Робота кафедри спрямована на вдосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки кадрів.

На даний час кафедра кримінальної юстиції бере активну участь у підготовці здобувачів вищої освіти: 

– першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» за спільною освітньою програмою «Правове регулювання публічних та приватних відносин»; 

– другого (магістерського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» за освітньою програмою «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності» та «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції»

– третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» за освітньо-науковою програмою «Право».

Кафедра сприяє студентам у реалізації наукових пошуків та висвітленні наукових здобутків у фахових виданнях України та зарубіжжя, збірниках міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, а також забезпечує участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах.

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки, приймає участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, друкує свої наукові здобутки у зарубіжних наукових виданнях, викладачі кафедри проходять міжнародне стажування в різних академічних товариствах, серед яких академічне товариство Міхала Балудянського (Словаччина). Міцні зв’язки кафедра підтримує з іншими кафедрами юридичних вузів України.

На кафедрі кримінальної юстиції ведеться планова науково-методична робота, а якісні характеристики її науково-педагогічних працівників відповідають критеріям та вимогам підготовки фахівців за заявленими спеціальностями та ступенями підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів.

На кафедрі кримінальної юстиції діє наукове фахове видання  «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)». Журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу МОН України від 29 червня 2021 року №735.  Засновником та головним редактором фахового журналу є доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Цимбал Петро Васильович. Відповідальним секретарем фахового видання є кандидат юридичних наук, доцент Омельчук Любов Василівна.

Науково-педагогічний склад кафедри працює над двома ініціативними науково-дослідними темами: «Розслідування кримінальних правопорушень (кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти» (державний реєстраційний номер 012U113579) та «Теоретичні засади підвищення ефективності кримінально-правового, кримінологічного та кримінально-виконавчого запобігання злочинності» (державний реєстраційний номер 0121U110768).

Отримані поглибленні знання у сфері кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, сприятиме підвищеному попиту на спеціалістів серед роботодавців, застосування права та здійснення практичної діяльності, без жодної шкоди для здобуття базових юридичних знань, є тим перспективним напрямком, який дасть змогу студентам, які спеціалізуються по кафедрі, скласти гідну конкуренцію на ринку праці в Україні та за кордоном.

На базі кафедри кримінального процесу та криміналістики рішенням Вченої ради Університету від 28 лютого 2019 року, протокол №2, засновано наукову школу професора П. В. Цимбала під назвою «Кримінально-процесуальні та криміналістичні особливості розслідування злочинів», яка охоплює три покоління молодих науковців та продовжує свою діяльність на кафедрі кримінальної юстиції.

Кафедра кримінальної юстиції є осередком Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» в Київській області. Метою діяльності є сприяння розвитку науки кримінального права, обмін науковим досвідом між членами Громадської організації, координація, допомога і сприяння у науковій діяльності спеціалістів у сфері кримінального права, співробітництво з громадськими та державними діячами, а також міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії злочинності; задоволення та захист законних інтересів своїх членів.

Взаємодія кафедри кримінальної юстиції супроводжується активною співпрацею з судовими та правоохоронними органами України, шляхом вивчення проблемних питань законодавчого забезпечення, а також зустрічами з практичними працівниками.

Історія:

Рік заснування: 1998 рік.
Історія кафедри. Кафедра цивільно-правових дисциплін була створена на юридичному факультеті в 1998 році шляхом поділу кафедри загально-юридичних дисциплін. Кафедру очолив кандидат юридичних наук, доцент Бондаренко Микола Олексійович. У 2005 році до кафедри цивільно-правових дисциплін була приєднана кафедра міжнародного права і кафедра отримала назву кафедра цивільного та міжнародного права, вона проіснувала до 2006 року. З 2006 по 2007 рік кафедра була знову перейменована на кафедру цивільно- та господарсько-правових дисциплін. У 2007 році, у зв’язку із створенням кафедри господарсько-правових дисциплін кафедрі повернули назву цивільно-правових дисциплін. В 2015 році внаслідок структурних перетворень в Університеті та у звязку із створенням на базі юридичного факультету Навчально-наукового інституту права кафедра отримала назву цивільного права та процесу. З 1 грудня 2021 року кафедра отримала нову назву – приватного права.

Контакти кафедри

+38 (04597)-60-300

  30.03@nusta.edu.ua

  соціальні мережі

  Державний Податковий Університет, корпус Е, 4-й поверх, кабінет 407

Кафедра міжнародного права розпочала свою діяльність з 1 жовтня 2001 року, проіснувавши до 2005 року, коли, у зв’язку з реорганізацією Університету її роботу було призупинено. У лютому 2011 року, на підставі рішення Вченої Ради Національного університету ДПС України, кафедра відновила свою діяльність.

Наукові інтереси науково-педагогічних працівників кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень галузі міжнародного права та порівняльного правознавства. Значна увага приділяється вивченню ролі договорів про уникнення подвійного оподаткування в системі джерел податкового права України та вдосконаленні процесу імплементації міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в національне законодавство України. Низка робіт викладачів кафедри присвячена проблемам міжнародно-правового захисту прав людини, зокрема, захисту національних меншин в міжнародному праві, праву на самовизначення, статусу української меншини за кордоном тощо.
З 2014 року кафедра активно працює над науковим дослідженням на тему «Захист прав людини в міжнародних податкових відносинах: світовий досвід і Україна».

Кафедра активно налагоджує зв’язки з рейтинговими європейськими університетами України і зарубіжжя, зокрема, було досягнуто домовленостей про наукову співпрацю з університетом м. Бремен (Німеччина) та Париж 13 (Франція) Серед вишів України нашими партнерами є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та ін. Багаторічним партнером і наставником кафедри є Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Науково-педагогічні працівники є членами Україно-американської асоціації працівників вищої школи, Української асоціації міжнародного права, Української асоціації європейських студій та Європейської асоціації міжнародного права.

У 2015 році завдяки зусиллям кафедри Університетом підписаний Меморандум про співпрацю з українським відділенням Міжнародної податкової асоціації. International Fiscal Association (IFA), яка є єдиною неурядовою, негалузевою міжнародною організацією, яка займається питаннями міжнародного оподаткування та публічних фінансів у понад 100 країнах світу. Відповідно до Меморандуму відомі юристи-практики проводять практичні семінари з курсу «Міжнародне податкове право». для студентів, які навчаються в магістратурі та забезпечують стажування в юридичних компаніях з подальшим працевлаштуванням.

Нині кафедра має назву – міжнародного права.
Колектив кафедри міжнародного права  – це колектив однодумців, які вміло поєднують у своїй роботі наукові надбання і педагогічну майстерність та постійно вдосконалюють рівень своєї загальної освіченості, а також вносять вагомий вклад у виховання молодого покоління.

Історія :

Кафедра публічного права бере свій початок 1998 року. На основі кафедри юридичних та спеціальних дисциплін була створена кафедра адміністративного, фінансового та податкового права під керівництвом к.ю.н. М.О.Бондаренка.

З 1999 року кафедра отримала назву «Кафедра фінансового та адміністративного права».

З 2001 року – реорганізована на кафедру фінансового права, яку очолила к.ю.н., доц., а з часом д.ю.н., проф. Л.А.Савченко.

 У 2006–2008 р.р. керував кафедрою д.ю.н., проф. В.К. Шкарупа.

З вересня 2008 року по вересень 2018 р. кафедрою фінансового права завідувала д.ю.н., проф. Л.М. Касьяненко.

З вересня 2018 по 2020 р. кафедру очолювала д.ю.н., доц. Т.О. Мацелик.

З 2020 р. по листопад 2021 р. кафедру фінансового права очолювала д.ю.н., доцент Н.Б. Новицька 

У грудні 2021 року у зв’язку із реорганізацією Університету – кафедру фінансового права було реорганізовано у кафедру публічного права, яку очолила к.ю.н., доцент М.В. Глух.

Першими викладачами були: д.ю.н. І.П. Голосніченко, д.ю.н. Л.А. Савченко, к.ю.н. А.П. Гаврилішин, к.ю.н. В.П. Підчибій, к.е.н. А.В. Цимбалюк, викладачі М.В. Глух, В.М. Свириденко та інші.

Кафедра формувалась з найкращих випускників навчального закладу, які обирали теми дисертаційних досліджень у сфері публічного права та успішно захищалися.

За період існування кафедра співпрацювала та співпрацює з провідними науковцями в галузі фінансового права д.ю.н. Л.К. Вороновою, д.ю.н. М.П. Кучерявенком, д.ю.н. О.А. Музикою-Стефанчук, д.ю.н. О.П.Орлюк, д.ю.н. А.А.Нечай, д.ю.н. П.С. Пацурківським, д.ю.н. Н.Ю.Пришвою, та інші.

З 2003 року кафедра здійснювала підготовку магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової діяльності держави».

З 2016 року кафедра готує магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової безпеки держави».

З 2017 року кафедра здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – «Податковий юрист».

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Фінансове право», «Митне право», «Валютне паво», «Податкове право», «Банківське право», «Актуальні питання фінансового права», «Правові основи здійснення фінансового контролю», «Податкові конфлікти та практика їх правового врегулювання», «Правове регулювання оподаткування малого і середнього бізнесу», «Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань», «Доктринальні проблеми фінансового права», «Правове регулювання фінансової безпеки», «Теорія суб’єктів фінансового права».

На сьогоднішній день до складу кафедри входить 17 науково-педагогічних працівників, а саме: 4 професори, 5 докторів юридичних наук, 8 доцентів, 11 кандидатів юридичних наук та 1 кандидат економічних наук.

Кафедра активно приймає участь у підготовці аспірантів/докторів філософії та докторантів за спеціальністю 081 «Право».

За останні роки на кафедрі захищено 4 докторських дисертацій (Мацелик Т.О., Аністратенко Ю.І., Бригінець О.О., Чайка В.В.) та підготовлено більше 20 кандидатських дисертацій, опубліковано монографії, навчальні посібники, наукові статті.

Члени кафедри постійно підвищують свій науково-практичний рівень в міжнародних закордонних стажуваннях, різних навчальних закладах, практичних підрозділах органів Міністерства фінансів України.

Пріоритетними напрямами науково-теоретичних досліджень є правове забезпечення фінансової безпеки держави, фінансово-процесуальна теорія, правове регулювання фінансової відповідальності в Україні.

З 2016 року науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Вороновські читання», яку запровадила Асоціація фінансового права України. Лауреатом премії імені Лідії Костянтинівни Воронової 2018 року в номінації «За видатні досягнення в підготовці та вихованні вчених-правників» стала професор Л.М. Касьяненко.

Кафедрою започатковано та проводяться Всеукраїнські науково-правові читання «Фінансова безпека України на сучасному етапі», присвячені науковій школі Заслуженого юриста України, д.ю.н., професора В.Т.Білоуса.

Протягом 2015- 2017рр, відповідно до наказу МОН України, кафедра організовувала та забезпечувала проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” на базі Університету. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри (Мацелик Т.О., Касьяненко Л.М., Сластьоненко О.О., Стріяшко Г.М.) студенти ННІ права зайняли призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з права.

На кафедрі працює наукове студентське товариство, яке нараховує понад 40 здобувачів вищої освіти, які активно займаються науковою діяльністю, беруть участь у круглих столах, семінарах-диспутах, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях.

Контакти кафедри

  30.05@nusta.edu.ua

  Youtube

  Facebook

 Державний податковий університет, корпус ННІ права, кабінет завідувача кафедри Е204

Гостьова лекція від практиків

17 серпня 2022р. кафедрою соціальної філософії та управління  для студентів 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу було організовано гостьову лекцію-дискусію (координатор від кафедри – к.пед.н., доцент Грушева А.А.) не тему «Тенденції розвитку ресторанної індустрії» з чарівною особистістю- ЛеранеХазбулаєвою(Козакевич) -громадськимдіячем, фахівцем ресторанної справи, яка позиціонує традиції кримськотатарської кухні в Україні. В ході лекції,Лєране […]

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.  Юлія Михайлівна є адвокаткою, старшою викладачкою кафедри приватного права Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету. Свою практичну діяльність за фахом розпочала ще у 2007 році у юридичній клініці нашого навчального закладу. Була  студентською координаторкою та працювала на різних посадах, у т.ч. […]

У Податковому відбувся випуск бакалаврів з економічної безпеки та митної справи

Сьогодні у стінах нескореного та незламного Державного податкового університету відбувся випуск бакалаврів Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи. Майже 200 випускників завітали до рідної Альма-матер, щоб отримати довгоочікувані дипломи. Це особливий день, адже попри всі виклики зібрав разом дружню університетську родину. Розділити радість свята прийшли і батьки, рідні та друзі. У цей день для […]

Випускники Податкового поповнили ряди нової генерації правників України

Понад 100 випускників Навчально-наукового інституту права зібралися у стінах рідної Альма-матер, щоб отримати документи про освіту. Одразу зазначимо, що вони відмовились від святкових атрибутів та подарунків, зробивши щедру пожертву на допомогу Збройним Силам України! Натомість отримали понад 1000 приємних слів, настанов та подяк. Не забули й про важливе – розпочався випуск з внесення Державного прапора […]
Всі новини та анонси

У Податковому розпочалася реєстрація на МКТ та МТНК для здобуття ступеня магістра

Майбутні МАГІСТРИ! Від сьогодні, 27 червня, до 18 липня (включно) Державний податковий університет проводить реєстрацію вступників для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК).   ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ Вступник на магістратуру у період з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року має надіслати на електронну адресу приймальної комісії Державного […]

25 червня випускники Податкового університету зберуться задля допомоги Альма-матер

25 червня 2022 року у Державному податковому університеті відбудеться розширене засідання правління Всеукраїнської Асоціації випускників та ветеранів НУДПСУ, організована за ініціативою Президента Асоціації. Унаслідок бойових дій, що точилися на території Ірпеня у березні цього року, Університет зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищений адміністративний корпус, частково пошкоджено ще п’ять корпусів. Значних руйнувань зазнали чотири гуртожитки, в яких […]

МАЙБУТНІ МАГІСТРИ! Не пропустіть!

Уже завтра ви отримаєте відповіді на всі запитання разом з #ДПУ Як працює вступ 2022? Коли подавати документи? Не розібралися з особливостями цьогорічного вступу? Маєте безліч запитань, вагань і хвилювань – тоді завтра на 13:00 нічого не плануйте! Долучайтеся до онлайн спілкування та отримайте фахову консультаційну допомогу з перших вуст: Приймальна комісія та Консультаційний центр з […]

Зустріч випускників ДПУ!

Дорогі випускники! Нагадуємо! Зустріч випускників відбудеться  4 червня 2022 року. Місце зустрічі: Державний податковий університет,  площа перед  корпусом С, вул. Університетська,  31, м. Ірпінь. Реєстрація  з 10.00. Початок об  11.00  у конференцзалі корпусу К. Пропонуємо переглянути відеопослання рідній Альма-Матер від випускників”