УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ПРАВА І ДЕРЖАВИ ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Загальна інформація

1 вересня 1997 року розпочала свою діяльність кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права, історія якої розпочалася в 1995 році у результаті реорганізації і прогресивного розвитку навчального закладу та розподілу кафедри права, що була основою юридичного факультету.

За час свого існування кафедру очолювали: д.ю.н., професор, Заслужений юрист України — Григорій Михайлович Самілик; к.ю.н., доцент Андрій Леонардович Бейкун; к.ю.н., доцент Леонід Прохорович Самофалов; к.ю.н., доцент Олена Анатоліївна Калганова. 

На кафедрі працювали знані в Україні та поза її межами науковці: Тетяна Яківна Цимбал, Павло Васильович Карпунчев, Петро Ісакович Тищенко, Іван Давидович Мудрак, Людмила Миколаївна Осадча, Ніна Романівна Нижник. 

З 1 вересня 2014 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України – Анатолій Євгенійович Шевченко.

Заступниками завідувача кафедри є: з навчальної та методичної роботи – Артем Валерійович Берестень, старший викладач; з наукової роботи – Ольга Анатоліївна Павлюх, старший викладач.

Професорсько-викладацький склад кафедри: Алла Вікторівна Старостюк – к.ю.н., Дарія Любомирівна Вітюк – к.ю.н., доцент; Сергій Володимирович Кудін – к.ю.н., доцент; Людмила Олексіївна Савенкова – д.пед.н., професор; Олег Григорович Баранков – к.і.н., доцент; Микола Миколайович Корінний – к.і.н., доцент; Світлана Євгеніївна Камаралі – к.і.н., доцент; Валерій Степанович Калиновський – к.і.н., доцент; Михайло Олексійович Мацелик – к.ю.н., доцент; Ольга Григорівна Капічон – к.ю.н., старший викладач. 

Допомагають у забезпеченні навчального процесу: Галина Олексіївна Жовталюк – завідувач навчальної лабораторії; Світлана Юріївна Петренко – провідний фахівець.

Кафедра здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти, а також бере участь у підготовці аспірантів та докторантів за спеціальністю 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

Освітньо-професійна програма/Спеціалізація: 081 «Право» / «Правове регулювання діяльності державного апарату та органів місцевого самоврядування»

Навчальні дисципліни: 

 1. Актуальні проблеми теорії держави і права.
 2. Державно-правовий розвиток України в умовах глобалізації.
 3. Проблеми реалізації прав та свобод людини і громадянина в Україні.
 4. Проблеми парламентаризму в Україні.
 5. Досвід зарубіжних країн та перспективи децентралізації публічної. влади в Україні.
 6. Юридична техніка.

Працевлаштування/бази практики: 

 1. Юридичний відділ Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 2. Юридичні відділи міністерств, центральних органів виконавчої влади та інших державних органів.
 3. Юридичні підрозділи місцевих державних адміністрацій.
 4. Юрисконсульт.
 5. Юрист.
 6. Керуючі справами виконавчих апаратів (комітетів) місцевих рад всіх рівнів.
 7. Керівники юридичних управлінь (відділів) виконавчих апаратів (комітетів) місцевих рад всіх рівнів та їх заступники.

Освітньо-професійна програма/Спеціалізація: 014.03 Середня освіта (Історія. Правознавство)

Навчальні дисципліни:

 1. Історіографія історії України.
 2. Історіографія всесвітньої історії.
 3. Історія світових цивілізацій.
 4. Методика викладання історії у загальноосвітніх закладах.
 5. Сучасні технології навчання правознавства та суспільнознавчих дисциплін.

Працевлаштування/бази практики: 

 1. Загальноосвітні навчальні заклади (школи, ліцеї, гімназії).
 2. Вищі навчальні заклади (викладачі університетів та закладів вищої освіти). 

Докторантура PhD

Блок №1. Теорія держави та права

Навчальні дисципліни:

 1. Теоретико- прикладні аспекти законотворення.
 2. Теоретико-історичні аспекти реформування державно-правових інститутів. 
 3. Правове конституювання та організаціія місцевого самоврядування.

Блок № 2. Історія права та держави

Навчальні дисципліни:

 1. Проблеми історіографії та джерелознавства права.
 2. Особливості політико-правової думки ХХ-ХХІ століття. 
 3. Компаративна історія права.

Працевлаштування/бази практики: 

Вищі навчальні заклади (викладачі університетів та закладів вищої освіти, співробітники науково-дослідних інститутів та центрів, тощо).

На кафедрі функціонує Наукове товариство студентів та курсантів «Точка зору» основними завданнями якого є: формування у студентів усвідомлення  важливості наукової діяльності; проведення інформування студентів щодо основних аспектів наукового життя ННІ права та вузу; створення умов для виявлення наукового-творчого потенціалу студентів, надання їм всебічної допомоги в науково-пошуковій діяльності, а також у реалізації їх творчих ідей, пропозицій, інновацій тощо; залучення студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності ННІ права та Університету; організація та проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів-практикумів, майстер-класів, дебатів, інтелектуальних конкурсів; сприяння розвитку та підтримці міжвузівського, всеукраїнського та міжнародного наукового співробітництва; заохочення студентів, які досягли помітних успіхів в науково-дослідній роботі.

 

Кафедра цивільного права та процесу створена у вересні 1997 року та діє нині як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України.

Метою викладацької, наукової та науково-методичної роботи фахівців кафедри є забезпечення набуття студентами Навчально-наукового інституту права глибоких та якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з цивільного права та цивільного процесу, трудового права і права соціального забезпечення, права інтелектуальної власності, формування знань та навичок застосування житлового, сімейного, нотаріального законодавства.

Кафедра здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою «Правове регулювання публічних та приватних відносин» (галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»).

Кафедрою цивільного права та процесу здійснюється підготовка фахівців другого (магістерського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою «Охорона та захист цивільних прав» (галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»), в рамках якої викладаються такі дисципліни, як: «Договірне право», «Цивільно-правовий захист прав споживачів», «Актуальні проблеми цивільного процесу. Судова практика», «Регулювання спадкових правовідносин у нотаріальному процесі» та інші.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців другого (магістерського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою «Цивільно-правове забезпечення охорони здоров’я» (галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»), в рамках якої на 2019-2020 рік передбачено викладання таких дисциплін, як: «Актуальні проблеми медичного права», «Захист прав учасників медичних відносин», «Договірні відносини у сфері охорони здоров’я», «Правове регулювання окремих видів медичної діяльності» та інші.

Випускники обіймають посади у таких сферах, як: адвокатура (представництво у цивільних справах), органи нотаріату, структурні підрозділи МОЗ України, заклади охорони здоров’я, органи охорони здоров’я, страхові компанії, відділи кадрів, судові органи, виконавча служба, наукові, освітні установи.

Викладання навчальних дисциплін кафедри  забезпечують: 4 професори, 7 доцентів.

Загальна інформація

Кафедра господарського права та процесу створена у травні 2007 року та діє нині як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України.

Метою викладацької, наукової та науково-методичної роботи фахівців кафедри є забезпечення набуття студентами ННІ права глибоких та якісних, сучасних та практично орієнтованих знань, умінь та навичок необхідних для розв’язання складних задач у сфері господарювання. 

Кафедра здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою «Правове регулювання публічних та приватних відносин» (галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»), в рамках якої викладаються такі дисципліни, як: «Господарське право України», «Господарське процесуальне право», «Корпоративне право», «Земельне право», «Торгове право» та інші.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців другого (магістерського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою Управління господарсько-правовою діяльністю» (галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»), в рамках якої на 2019-2020 рік передбачено викладання таких дисциплін, як: «Актуальні питання господарського законодавства», «Контроль у сфері господарювання», «Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Правове регулювання біржової діяльності», «Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства» та інші.

Випускники кафедри можуть займати такі посади, як: керівник юридичного підрозділу, юрисконсульт, юрист, суддя, адвокат, арбітражний керуючий, корпоративний секретар, державний реєстратор, державний адміністратор дозвільної системи, спеціаліст державної служби, науковий співробітник, викладач вищих навчальних закладів.

 

Загальна інформація

      Кафедра фінансового право бере свій початок 1998 року. На основі кафедри юридичних та спеціальних дисциплін була створена кафедра адміністративного, фінансового та податкового права під керівництвом к.ю.н. М.О.Бондаренка.

З 1999 року кафедра отримала назву «Кафедра фінансового та адміністративного права».

З 2001 року – реорганізована на кафедру фінансового права, яку очолила к.ю.н., доц., а з часом д.ю.н., проф. Л.А.Савченко.

 У 2006–2008 р.р. керував кафедрою д.ю.н., проф. В.К.Шкарупа.

З вересня 2008 року кафедрою фінансового права завідувала д.ю.н., проф. Л.М.Касьяненко.

З вересня 2018 кафедру очолює д.ю.н., доц. Т.О.Мацелик.

       Першими викладачами були: д.ю.н. І.П. Голосніченко, д.ю.н. Л.А. Савченко, к.ю.н. А.П. Гаврилішин, к.ю.н. В.П. Підчибій, к.е.н. А.В. Цимбалюк, викладачі М.В.Глух, В.М. Свириденко та інші.

       Кафедра формувалась з найкращих випускників навчального закладу, які обирали теми дисертаційних досліджень у сфері фінансового права та успішно захищалися.

       За період існування кафедра співпрацювала та співпрацює з провідними науковцями в галузі фінансового права д.ю.н. Л.К. Вороновою, д.ю.н. М.П.Кучерявенком, д.ю.н. О.А.Музикою-Стефанчук, д.ю.н. О.П.Орлюк, д.ю.н. А.А.Нечай, д.ю.н. П.С.Пацурківським, д.ю.н. Н.Ю.Пришвою, та інші.

       З 2003 року кафедра здійснювала підготовку магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової діяльності держави».

       З 2016 року кафедра готує магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової безпеки держави».

       З 2017 року кафедра здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – «Податковий юрист».

       Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Фінансове право», «Митне право», «Валютне паво», «Податкове право», «Банківське право», «Актуальні питання фінансового права», «Правові основи здійснення фінансового контролю», «Податкові конфлікти та практика їх правового врегулювання», «Правове регулювання оподаткування малого і середнього бізнесу», «Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань», «Доктринальні проблеми фінансового права», «Правове регулювання фінансової безпеки», «Теорія суб’єктів фінансового права».

       На сьогоднішній день до складу кафедри входить 19 науково-педагогічних працівників, а саме: 2 професори, 6 докторів юридичних наук, 10 доцентів, 12 кандидатів юридичних наук та 1 старший викладач.

       Кафедра фінансового права активно приймає участь у підготовці аспірантів та докторантів за спеціальністю 12.00.07. «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право».

       За останні роки на кафедрі захищено 4 докторських дисертацій (Мацелик Т.О., Аністратенко Ю.І., Бригінець О.О., Чайка В.В.) та підготовлено більше 20 кандидатських дисертацій, опубліковано монографії, навчальні посібники, наукові статті.

       Члени кафедри постійно підвищують свій науково-практичний рівень в міжнародних закордонних стажуваннях, різних навчальних закладах, практичних підрозділах органів ДФС України.

       Пріоритетними напрямами науково-теоретичних досліджень є правове забезпечення фінансової безпеки держави, фінансово-процесуальна теорія, правове регулювання фінансової відповідальності в Україні.

       З 2016 року науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Вороновські читання», яку запровадила Асоціація фінансового права України. Лауреатом премії імені Лідії Костянтинівни Воронової 2018 року в номінації «За видатні досягнення в підготовці та вихованні вчених-правників» стала професор Л.М.Касьяненко.

        Кафедра фінансового права започаткувала та проводить Всеукраїнські науково-правові читання «Фінансова безпека України на сучасному етапі», присвячені науковій школі Заслуженого юриста України, д.ю.н., професора В.Т.Білоуса.

        Протягом трьох років (2015, 2016, 2017), відповідно до наказу МОН України, кафедра фінансового права організовувала та забезпечувала проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” на базі Університету ДФС України. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри (Мацелик Т.О., Касьяненко Л.М., Сластьоненко О.О., Стріяшко Г.М.) студенти ННІ права зайняли призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з права.

        На кафедрі працює наукове студентське товариство, яке нараховує 48 осіб. Студенти активно займаються науковою діяльністю, беруть участь у круглих столах, семінарах-диспутах, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях.

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики була створена 1 вересня 1998 року на юридичному факультеті Українського фінансово-економічного інституту, а нині Університету ДФС України. Завідувачем кафедри був призначений Петро Васильович Цимбал, який до того часу очолював кафедру теорії та історії держави і права.
1 вересня 2015 року в результаті розподілу кафедри кримінального права, процесу та криміналістики було створено кафедру кримінального процесу та криміналістики і кафедру кримінального права та кримінології.
Завідувачем кафедри кримінального процесу та криміналістики було обрано доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Цимбала П.В.

На кафедрі працює на постійній основі 3 доктори юридичних наук/професори та 8 кандидатів юридичних наук/доцентів.

На даний час кафедра кримінального процесу та криміналістики бере участь у підготовці здобувачів вищої освіти 

– першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» за спільною освітньою програмою «Правове регулювання публічних та приватних відносин», 

– другого (магістерського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» за освітньою програмою «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності»

– третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» за освітньо-науковою програмою «Право».

Кафедра забезпечує викладання більше 20 навчальних дисциплін, серед них найактуальніші: «Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності», «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Актуальні питання кримінального процесу», «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», «Прокуратура в системі органів державної влади», «Судові та правоохоронні органи», «Актуальні питання судової експертизи», «Судова медицина і психіатрія», «Теорія судових доказів», «Проблеми спрощеного кримінального судочинства» тощо.

Співробітниками кафедри за час існування кафедри опубліковано понад 60 монографій та навчальних посібників. Науково-педагогічний склад кафедри працює над науково-дослідною темою «Удосконалення кримінального провадження в Україні (кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти)» (державний реєстраційний номер 011U002808).

За кафедрою кримінального процесу та криміналістики закріплено навчальна лабораторія з криміналістичної техніки (ауд. 301ю), де, зокрема,  проводяться семінарські та практичні заняття з дисциплін криміналістичного спрямування із залученням практичних працівників, в тому числі, експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Кафедра забезпечена необхідними технічними засобами з мультимедійного супроводу лекцій та семінарських і практичних занять, які активно використовуються науково-педагогічними працівниками та науковим студентським товариством кафедри.

  Цимбал Петро Васильович – завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Народився 1 травня 1952 року в с. Булаї Погребищенського району Вінницької області. Закінчив Спичинецьку середню школу.
У 1977 році закінчив історичний факультет Київського державного інституту ім. О.М. Горького (нині національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова), а в 1980 році – юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

З 1977 по 1997 роки працював на слідчій роботі в органах внутрішніх справ. Полковник міліції. 

В 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук по темі «Удосконалення використання науково-технічних засобів при розслідуванні злочинів» за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.
У 2000 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики, а у 2007 – вчене звання професора по кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики. В 2010 році захистив докторську дисертацію на тему: «Податкові злочини: виявлення, розкриття, розслідування» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. В 2009 році Указом Президента України присвоєне почесне звання – «Заслужений юрист України».

Сфера наукових інтересів: виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у сфері податкових відносин.
Є автором та співавтором понад 200 наукових праць.

З 2012 року по 2016 рік очолював спеціалізовану вчену раду К.27.855.03 у Національному університеті державної податкової служби України по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
У 2017 році – заступник голови спеціалізовану вчену раду К.27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Головний редактор фахового наукового журналу «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)» (наказ Міністерства освіти та науки України від 21.12.2015 р. № 1328; наказ Міністерства освіти та науки України від 22.12.2016 р. № 1604).

Омельчук Любов Василівна – заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, кандидат юридичних наук, доцент.

В 2010 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У Національному університеті ДПС України працює з січня 2011 року. На посаді заступника завідувача кафедри – з березня 2013 року. 

В лютому 2013 року у спеціалізованій вченій раді К.27.855.03 Національного університету ДПС України достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. В березні 2020 року присвоєно вчене звання доцента по кафедрі кримінального процесу та криміналістики.

З 2014 по 2017 рік – учений секретар спеціалізованої вченої ради К 27.855.03. в Національному університеті державної податкової служби України (Університет державної фіскальної служби України).

З 2014 року по теперішній час – відповідальний секретар наукового юридичного фахового видання «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)».

Має близько 50 наукових та навчально-методичних праць та розробок.

Сфера наукових інтересів: методика розслідування кримінальних правопорушень; особливості розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками.

Антонюк Анастасія Борисівна – заступник завідувача кафедри з наукової роботи та фахової підготовки, кандидат юридичних наук.
В 2011 році закінчила Національну академію внутрішніх справ. В університеті ДПС України з 2013 року. На посаді заступника з вересня 2017 року.

В 2015 році захистила дисертацію на тему: «Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень».

Має близько 20 наукових та навчально-методичних праць та розробок.

Сфера наукових інтересів: міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Загальна інформація

1 вересня 2015 року в Навчально-науковому інституті права за ініціативи та керівництва Топчія Василя Васильовича було започатковано кафедру кримінального права та кримінології. Очолює кафедру Дідківська Галина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри.
Викладання дисциплін забезпечує такі викладачі: Дідківська Галина Василівна – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри; Топчій Василь Васильович – д.ю.н., професор, професор кафедри, заслужений юрист України; Мисливий Володимир Андрійович – д.ю.н., професор, професор кафедри;

Богатирьов Іван Григорович – д.ю.н., професор, професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки; Богатирьова Ольга Іванівна – д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри; Антипов Володимир Іванович – к.ю.н., професор, професор кафедри; Мірошниченко Сергій Сергійович – д.ю.н., доцент, професор кафедри, заслужений юрист України; Нікітін Юрій Вікторович – д.ю.н., професор, професор кафедри; Винниченко Лілія Олександрівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри; Мудряк Тамара Олександрівна – к.ю.н. доцент, доцент кафедри;Жерж Наталія Анатоліївна – к.ю.н., доцент кафедри; Бодунова Олеся Миколаївна – к.ю.н., доцент кафедри; Супрун Тетяна Миколаївна – к.ю.н., доцент кафедри; Мамка Григорій Миколайович – к.ю.н., професор кафедри, заслужений юрист України, Тичина Дмитро Михайлович – к.ю.н., доцент кафедри, старший науковий співробітник.      На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частина)», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Ювенальна юстиція»; «Проблеми протидії злочинності у фінансовій сфері»; «Кримінально-правова охорона прав людини у практиці Європейського суду з прав людини»; «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в України»; «Кваліфікації та запобігання злочинам проти власності та у сфері господарської діяльності»; «Кваліфікації та запобігання злочинності у сфері оподаткування та митного контролю»; «Запобігання організаційній транснаціональній злочинності».

Основним завданням кафедри є здійснення освітньої діяльності спрямованої на підготовку здобувачів трьох рівнів вищої освіти, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі. Робота кафедри спрямована на вдосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки кадрів.

Кафедра кримінального права та кримінології здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців «Магістр» права в рамках освітньої програми «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції», які володіють системою знань та вмінь у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною діяльністю, кваліфіковано виконувати певні функції в сфері юриспруденції.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти «PjD» за спеціальністю 081 – «Право» та здійснює набір аспірантів на навчання.

Керівництво кафедри зацікавлене у розширені сфери своєї діяльності, як результат, відкрито Спеціалізовану вчену раду для проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня «PjD» та «Доктор наук» за спеціальністю 081 – «Право».

При кафедрі працює наукове товариство під керівництвом к.ю.н., доцентів кафедри Т.М. Супрун.

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки, приймає участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, друкує свої наукові здобутки у зарубіжних наукових виданнях, викладачі кафедри проходять міжнародне стажування в різних академічних товариствах, серед яких академічне товариство Міхала Балудянського (Словаччина). Міцні зв’язки кафедра підтримує з іншими кафедрами юридичних вузів України.

На кафедрі кримінального права та кримінології ведеться планова науково-методична робота, а якісні характеристики її науково-педагогічних працівників відповідають критеріям та вимогам підготовки фахівців за заявленою спеціальністю та ступеням підготовки бакалаврів, магістрів.

Отримані поглибленні знання у сфері кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, сприятиме підвищеному попиту на спеціалістів серед роботодавців, застосування права та здійснення практичної діяльності, без жодної шкоди для здобуття базових юридичних знань, є тим перспективним напрямком, який дасть змогу студентам, які спеціалізуються по кафедрі, скласти гідну конкуренцію на ринку праці в Україні та за кордоном.

Кафедра кримінального права та кримінології є осередком Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» в Київській області. Метою діяльності є сприяння розвитку науки кримінального права, обмін науковим досвідом між членами Громадської організації, координація, допомога і сприяння у науковій діяльності спеціалістів у сфері кримінального права, співробітництво з громадськими та державними діячами, а також міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії злочинності; задоволення та захист законних інтересів своїх членів.

Взаємодія кафедри кримінального права та кримінології супроводжується активною співпрацею з судовими та правоохоронними органами України, шляхом вивчення проблемних питань законодавчого забезпечення. Постійно проводяться наукові та практичні заходи, дискусії, круглі столи, конференції, зустрічі з працівниками органів Фіскальної служби України, Пенітенціарної служби України, Верховного суду, Вищого спеціалізованого суду України, органами прокуратури, поліції. Кафедра розробляє рекомендації щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності розглядуваних органів, що надає можливість сприяти активній роботі викладачів, студентів та практичних працівників. Така співпраця дозволяє забезпечити навчальною практикою студентів в системі судових та правоохоронних органів України.

Адреса кафедри: Національний університет ДПС України (каб. 304D, 302D), вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.

Кафедра кримінального права та кримінології mail: kaf-criminal@meta.ua

Загальна інформація

Кафедра міжнародного права розпочала свою діяльність з 1 жовтня 2001 року, проіснувавши до 2005 року, коли, у зв’язку з реорганізацією Університету її роботу було призупинено. У лютому 2011 року, на підставі рішення Вченої Ради Національного університету ДПС України, кафедра відновила свою діяльність.
Наукові інтереси науково-педагогічних працівників кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень галузі міжнародного права та порівняльного правознавства. Значна увага приділяється вивченню ролі договорів про уникнення подвійного оподаткування в системі джерел податкового права України та вдосконаленні процесу імплементації міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в національне законодавство України. Низка робіт викладачів кафедри присвячена проблемам міжнародно-правового захисту прав людини, зокрема, захисту національних меншин в міжнародному праві, праву на самовизначення, статусу української меншини за кордоном тощо.
З 2014 року кафедра активно працює над науковим дослідженням на тему «Захист прав людини в міжнародних податкових відносинах: світовий досвід і Україна».
Кафедра активно налагоджує зв’язки з рейтинговими європейськими університетами України і зарубіжжя, зокрема, було досягнуто домовленостей про наукову співпрацю з університетом м. Бремен (Німеччина) та Париж 13 (Франція) Серед вишів України нашими партнерами є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та ін. Багаторічним партнером і наставником кафедри є Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Науково-педагогічні працівники є членами Україно-американської асоціації працівників вищої школи, Української асоціації міжнародного права, Української асоціації європейських студій та Європейської асоціації міжнародного права.
У 2015 році завдяки зусиллям кафедри Університетом підписаний Меморандум про співпрацю з українським відділенням Міжнародної податкової асоціації. International Fiscal Association (IFA), яка є єдиною неурядовою, негалузевою міжнародною організацією, яка займається питаннями міжнародного оподаткування та публічних фінансів у понад 100 країнах світу. Відповідно до Меморандуму відомі юристи-практики проводять практичні семінари з курсу «Міжнародне податкове право». для студентів, які навчаються в магістратурі та забезпечують стажування в юридичних компаніях з подальшим працевлаштуванням.
Нині кафедра має назву – міжнародного права та порівняльного правознавства.
Колектив кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства – це колектив однодумців, які вміло поєднують у своїй роботі наукові надбання і педагогічну майстерність та постійно вдосконалюють рівень своєї загальної освіченості, а також вносять вагомий вклад у виховання молодого покоління.

Кафедра податкової політики УДФСУ видала монографію “Імплементація європейських цінностей та технологій оподаткування в Україні”

Кафедра податкової політики Університету державної фіскальної служби України випустила монографію “Імплементація європейських цінностей та технологій оподаткування в Україні”. Монографія містить дослідження комплексу актуальних тем, пов’язаних з імплементацією європейських цінностей та технологій оподаткування в Україні. У процесі виконання науково-дослідної теми розкрито соціально-перерозподільну функцію оподаткування; фіскально-адміністративні технології в Євросоюзі; напрями вирішення проблеми виведення прибутку в офшори; досвід […]

27 травня відбулася «Meeting with CGMA Emerging Leaders Competing teams (students and mentors)» від СІМА

Мали честь брати участь в онлайн-зустрічі з координаторами СІМА щодо умов участі студентів у конкурсі CGMA Emerging Leaders Competition та презентували  назва університету.   Учасниками конкурсу є 96 команд з 7 країн!На зустрічі були присутні капітани команд від нашого університету та наставник команд Мазіна Олександра Іванівна к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку. Від Університету державної […]

Кафедра податкової політики приймала захисти звітів про проходження виробничої практики бакалаврату

1 червня 2020 року на кафедрі податкової політики Навчально- наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи відбувся захист Звітів про проходження виробничої практики в режимі он-лайн, за допомогою сервісу «MOODLE».  Студенти групи ОБА-16-1  по закінченню проходження практики  успішно захистили свої роботи та змогли поділитися враженнями від перебування, під час проходження практики, в теплій та дружній атмосфері всіх регіональних управлінь […]

Відкриті лекційні заняття викладачів кафедри податкової політики

Кафедра податкової політики Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету ДПСУ, не зважаючи на продовження заходів карантину, продовжує активну роботу в тандемі зі своїми студентами. Завдяки існуючому сервісу в системі «MOODLE», викладачами кафедри в режимі он-лайн були проведені відкриті лекційні заняття з предметів: 21 травня 2020 року –  Кашпур Л.М., к.н.держ.упр.. Дисципліна: «Податкова система». Тема заняття: «Ознайомлення з роботою Автоматизованої […]
Всі новини та анонси

Увага! Оновлено ціни на навчання!

  Шановні здобувачі вищої освіти 2017-2019 років набору, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб! Інформуємо, що з 01.09.2020 року відбудеться підвищення розміру плати за навчання на офіційно визначений рівень інфляції за 2019 рік згідно наказу №215 від 07.02.2020 року.

Відбудеться День зустрічі з випускниками у режимі он-лайн

    Дорогі випускники усіх років! Ніщо не завадить нам з вами традиційно зустрітися у перші вихідні червня, щоб разом прогулятися студентськими роками і згадати найприємніші моменти, пов’язані із навчанням у нашому університеті! Отже, на вас чекають: Що: звернення та вітальне слово ректора університету Павла Пашка та звернення до випускників Голови ради ветеранів університету Олександра […]

Kasta проводить конкурс студентських есе

  Активну й талановиту молодь запрошуємо взяти участь у конкурсі студентських есе «Карантин і криза – виклик або нова можливість для України». Посилання на сторінку з правилами конкурсу: https://kasta-students.com.ua/ Посилання на головну сторінку організатора конкурсу: https://kasta.ua/ Координатор проекту:   n.logvin@kasta.ua