Кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права була створена 1 вересня 1997 року в результаті розподілу кафедри права, яка була заснована на юридичному факультеті у 1995 році, завдяки наполегливій праці та сміливим планам групи науковців-ентузіастів. У різний час кафедру очолювали: д.ю.н., професор, Заслужений юрист України –  Григорій Михайлович Самілик; к.ю.н., доцент Андрій Леонардович Бейкун; к.ю.н., доцент Леонід Прохорович Самофалов; к.ю.н., доцент Олена Анатоліївна Калганова.

Серед аксакалів-науковців, які протягом багатьох років працювали над розвитком кафедри, наповненням наукового потенціалу та методичної бази були: Тетяна Яківна Цимбал, Павло Васильович Карпунчев, Петро Ісакович Тищенко, Іван Давидович Мудрак, Людмила Миколаївна Осадча.

З 1 вересня 2014 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України – Анатолій Євгенійович Шевченко.  Обов`язки заступника завідувача кафедри з навчальної та методичної  роботи виконує Артем Валерійович Берестень, з наукової роботи – к.ю.н., Дарія Любомирівна Вітюк.

Станом на 2018/2019 навчальний рік викладання 23 дисциплін забезпечують 13 науково-педагогічних працівників. Серед них:  Світлана Євгеніївна Камаралі – к.і.н., доцент, Сергій Володимирович Кудін – к.ю.н., доцент, Микола Миколайович Корінний – к.і.н., доцент, Алла Вікторівна Старостюк – к.ю.н., доцент, Тетяна Яківна Цимбал – к.ю.н., доцент, Руслан Ігорович Панчишин – к.ю.н., старший викладач,  Ольга Анатоліївна Павлюх – ст. викладач.  Допомагають у забезпеченні навчального процессу завідувач навчальної лабораторії – Оксана Володимирівна Микитенко та провідний фахівець – Світлана Юріївна Петренко.

Кафедра здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня з галузі знань 81 «Право» спеціальності 081 «Право» за спеціалізацією «Правове регулювання діяльності державного апарату та органів місцевого самоврядування», а також спільно з кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства за спеціалізацією «Правове забезпечення місцевого самоврядування в контексті Європейської інтеграції».

Кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права активно приймає участь у роботі аспірантури, готує аспірантів за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

На кафедрі функціонує наукове товариство студентів та курсантів та дискусійний клуб «Точка зору», діяльність яких спрямована на залучення студентів до наукових та комунікативних заходів як навчально-наукового інституту, Університету, так і за його межами.

Кафедра цивільного права та процесу створена у вересні 1997 року та діє нині як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України.

Детальна інформація за посиланням

Метою викладацької, наукової та науково-методичної роботи фахівців кафедри є забезпечення набуття студентами Навчально-наукового інституту права глибоких та якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з цивільного права та цивільного процесу, трудового права і права соціального забезпечення, права інтелектуальної власності, формування знань та навичок застосування житлового, сімейного, нотаріального законодавства.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін для бакалаврського рівня підготовки, як: Римське приватне право, Цивільне право (загальна частина),  Цивільне право (особлива частина), Цивільний процес, Сімейне право, Трудове право, Нотаріат України,  Право соціального забезпечення.

На даний час кафедрою цивільного права та процесу спільно з кафедрою господарського права та процесу, здійснюється підготовка бакалаврів  за програмою «Правове  забезпечення  приватно-комерційної  діяльності», забезпечується навчання, виховання та професійна підготовка студентів відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти. Випускники можуть обіймати такі посади, як: державний виконавець, секретар суду, секретар судової колегії, юрисконсульт, помічник нотаріуса, організатор діловодства, помічник адвоката, помічник судді, помічник юриста.

Кафедрою цивільного права та процесу здійснюється підготовка магістрів за програмами:

– «Охорона  та захист цивільних прав», в рамках якої викладаються такі дисципліни, як: «Актуальні проблеми цивільного процесу», «Актуальні проблеми приватного права» «Спадкове право», «Нотаріальний процес», «Договірне право», «Житлове право», «Складання цивільно-правових документів», «Цивільно-правовий захист прав споживачів», «Інтелектуальна власність». Випускники можуть обіймати такі посади, як: керівник юридичного підрозділу, керівник підрозділу кадрів і соціально-трудових відносин, керівник апарату суду, науковий співробітник, юрист;

– «Цивільно-правове забезпечення охорони здоров’я», в рамках якої викладаються такі дисципліни, як: «Актуальні проблеми медичного права», «Правове регулювання праці медичних працівників», «Правове регулювання окремих видів медичної діяльності», «Договори у сфері надання медичної допомоги та медичних послуг», «Захист прав учасників медичних відносин», «Медичне страхове право» та інші. Випускники отримують можливості щодо широкої сфери працевлаштування: адвокатура (представництво у цивільних справах), структурні підрозділи МОЗ України, заклади охорони здоров’я, органи охорони здоров’я страхові компанії, виконавча служба, наукові, освітні установи.

Викладання навчальних дисциплін кафедри  забезпечують: 4 професори, 12 доцентів,  2 старших викладача, 1 асистент.

Кафедру господарсько-правових дисциплін було створено у травні 2007 року, а в травні 2015 року було перейменовано в кафедру господарського права та процесу, яка на сьогодні є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України та забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку студентів відповідно до нормативних вимог у галузі вищої юридичної освіти.

Першим керівником кафедри був к.ю.н., доцент Мацелик Михайло Олексійович, з лютого 2016 по серпень 2018 року кафедру очолювала д.ю.н., доцент Мацелик Тетяна Олександрівна.

З вересня 2018 року кафедру очолює д.ю.н. Никитченко Наталія Валеріївна. Наталія Валеріївна народилася 9 вересня 1977 року на Хмельниччині. Має вищу економічну і юридичну освіту. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Іпотека як юридична конструкція залучення інвестицій в економіку» зі спеціальності 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Правове регулювання державного контролю у сфері господарської діяльності» зі спеціальності 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». З  2003 р. по 2014 р. – обіймала посаду начальник відділу забезпечення роботи колегій, міжнародних зв’язків та координації роботи з органами влади Департаменту стратегічного планування, взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Державної фінансової інспекції (м. Київ). З 2015 р по 2017 р – професор кафедри цивільного права та процесу ННІ права Університету ДФС України. З 2018 р. по теперішній час – завідувач кафедри господарського права та процесу Університету ДФС України за основним місцем роботи. Никитченко Н.В. автор понад 70 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 2 одноосібних монографії на тему: «Іпотека як юридична конструкція залучення інвестицій в економіку», «Державний контроль як складова забезпечення господарського правопорядку: проблеми теорії і практики», а також у співавторстві колективної монографії на тему: «Управління витратами», навчального посібника «Актуальні проблеми приватного права» тощо. Стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Кафедрою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», другого (магістерського) рівня знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Управління господарсько-правовою діяльністю».

З вересня 2018 року в рамках підготовки фахівців наукового рівня вищої освіти у постійно діючій аспірантурі Університету було відкрито підготовку докторів філософії галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання за спеціалізацією 12.00.04 – «Господарське право, господарське процесуальне право».

На базі кафедри господарського права та процесу діє студентське наукове товариство «Правник», членами якого є близько 200 студентів ННІ права. В рамках діяльності товариства проводяться цікаві заходи, майстер-класи, виїзні засідання, зустрічі з відомими науковцями та практичними юристами.

Кафедра господарського права та процесу щорічно організовує два круглих столи на актуальну тематику, для участі в яких залучаються викладачі, студенти та курсанти Університету, запрошуються практикуючі юристи різних напрямів юридичної діяльності. Кафедрою, починаючи з 2014 року, проводиться щорічна Всеукраїнська інтернет-конференція «Суб’єкти господарського права».

Навчальну, наукову та виховну роботу забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, серед яких: д.ю.н., доцент, завідувач кафедри Никитченко Н.В., д.ю.н., доцент, професор кафедри Боднарчук О.Г., к.ю.н., доцент кафедри Макаренко А.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри Мілімко Л.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри Минюк О.Ю., к.ю.н., доцент, доцент кафедри Онишко О.В., к.ю.н.. доцент кафедри Починок К.Б., к.ю.н., доцент кафедри Боднарчук О.І., к.ю.н., асистент кафедри Будник Ю.А.

Викладачі кафедри приймають участь у роботі всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, друкують свої наукові здобутки у зарубіжних та вітчизняних наукових виданнях, а також проходять міжнародне стажування, серед яких: місто Лодзь, Республіка Польща та місто Варна, Республіка Болгарія. Зокрема викладачами кафедри надруковано 8 монографій, 203 статті, у тому числі 21 в іноземних виданнях.

Кафедра забезпечує викладання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня такі дисципліни як: «Господарське право України», «Господарське процесуальне право».

Для здобувачів другого (магістерського) рівня викладаються такі навчальні дисципліни як: «Актуальні питання господарського законодавства», «Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності», «Правовий режим майна суб’єктів господарювання», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Організація правової та претензійно-позовної роботи», «Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства», «Правове регулювання біржової діяльності».

Кафедра фінансового права Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України

Кафедра фінансового право бере свій початок 1998 року. На основі кафедри юридичних та спеціальних дисциплін була створена кафедра адміністративного, фінансового та податкового права під керівництвом к.ю.н. М.О.Бондаренка.

З 1999 року кафедра отримала назву «Кафедра фінансового та адміністративного права».

З 2001 року – реорганізована на кафедру фінансового права, яку очолила к.ю.н., доц., а з часом д.ю.н., проф. Л.А.Савченко.

У 2006–2008 р.р. керував кафедрою д.ю.н., проф. В.К.Шкарупа.

З вересня 2008 року кафедрою фінансового права завідувала д.ю.н., проф. Л.М.Касьяненко.

З вересня 2018 кафедру очолює д.ю.н., доц. Т.О.Мацелик.

Першими викладачами були: д.ю.н. І.П. Голосніченко, д.ю.н. Л.А. Савченко, к.ю.н. А.П. Гаврилішин, к.ю.н. В.П. Підчибій, к.е.н. А.В. Цимбалюк, викладачі М.В.Глух, В.М. Свириденко та інші.

Кафедра формувалась з найкращих випускників навчального закладу, які обирали теми дисертаційних досліджень у сфері фінансового права та успішно захищалися.

За період існування кафедра співпрацювала та співпрацює з провідними науковцями в галузі фінансового права д.ю.н. Л.К. Вороновою, д.ю.н. М.П.Кучерявенком, д.ю.н. О.А.Музикою-Стефанчук, д.ю.н. О.П.Орлюк, д.ю.н. А.А.Нечай, д.ю.н. П.С.Пацурківським, д.ю.н. Н.Ю.Пришвою, та інші.

З 2003 року кафедра здійснювала підготовку магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової діяльності держави».

З 2016 року кафедра готує магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової безпеки держави».

З 2017 року кафедра здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – «Податковий юрист».

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Фінансове право», «Митне право», «Валютне паво», «Податкове право», «Банківське право», «Актуальні питання фінансового права», «Правові основи здійснення фінансового контролю», «Податкові конфлікти та практика їх правового врегулювання», «Правове регулювання оподаткування малого і середнього бізнесу», «Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань», «Доктринальні проблеми фінансового права», «Правове регулювання фінансової безпеки», «Теорія суб’єктів фінансового права».

На сьогоднішній день до складу кафедри входить 19 науково-педагогічних працівників, а саме: 2 професори, 6 докторів юридичних наук, 10 доцентів, 12 кандидатів юридичних наук та 1 старший викладач.

Кафедра фінансового права активно приймає участь у підготовці аспірантів та докторантів за спеціальністю 12.00.07. «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право».

За останні роки на кафедрі захищено 4 докторських дисертацій (Мацелик Т.О., Аністратенко Ю.І., Бригінець О.О., Чайка В.В.) та підготовлено більше 20 кандидатських дисертацій, опубліковано монографії, навчальні посібники, наукові статті.

Члени кафедри постійно підвищують свій науково-практичний рівень в міжнародних закордонних стажуваннях, різних навчальних закладах, практичних підрозділах органів ДФС України.

Пріоритетними напрямами науково-теоретичних досліджень є правове забезпечення фінансової безпеки держави, фінансово-процесуальна теорія, правове регулювання фінансової відповідальності в Україні.

З 2016 року науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Вороновські читання», яку запровадила Асоціація фінансового права України. Лауреатом премії імені Лідії Костянтинівни Воронової 2018 року в номінації «За видатні досягнення в підготовці та вихованні вчених-правників» стала професор Л.М.Касьяненко.

Кафедра фінансового права започаткувала та проводить Всеукраїнські науково-правові читання «Фінансова безпека України на сучасному етапі», присвячені науковій школі Заслуженого юриста України, д.ю.н., професора В.Т.Білоуса.

Протягом трьох років (2015, 2016, 2017), відповідно до наказу МОН України, кафедра фінансового права організовувала та забезпечувала проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” на базі Університету ДФС України. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри (Мацелик Т.О., Касьяненко Л.М., Сластьоненко О.О., Стріяшко Г.М.) студенти ННІ права зайняли призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з права.

На кафедрі працює наукове студентське товариство, яке нараховує 48 осіб. Студенти активно займаються науковою діяльністю, беруть участь у круглих столах, семінарах-диспутах, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях.

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики була створена 1 вересня 1998 року на юридичному факультеті Українського фінансово-економічного інституту, а нині Національного університету ДПС України. Завідувачем кафедри був призначений Цимбал П.В., який до того часу очолював кафедру теорії та історії держави і права.
1 вересня 2015 року на базі кафедри кримінального права, процесу та криміналістики створено кафедру кримінального процесу та криміналістики і кафедру кримінального права та кримінології.

На даний час кафедрою кримінального процесу та криміналістики здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Правознавство»: спеціалізації «Судова, прокурорсько-слідча та адвокатська діяльність», магістерської програми «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності».

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Адвокатська діяльність та особливості її організації», «Адвокатура України», «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», «Організація роботи в органах прокуратури і суду», «Організація судових та правоохоронних органів», «Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності», «Перегляд та виконання  судових рішень», «Проблеми досудового розслідування», «Прокуратура України», «Судова медицина і психіатрія», «Судова статистика», «Судові та правоохоронні органи України», «Судоустрій в Україні», «Теорія судових доказів».
За кафедрою кримінального процесу та криміналістики закріплено дві лабораторії, а саме: навчальна лабораторія з криміналістичної техніки (ауд. 301ю) та навчальна лабораторія криміналістичної тактики (ауд. 305м). Кафедра забезпечена необхідними технічними засобами з мультимедійного супроводу лекцій та семінарських занять, які активно використовуються науково-педагогічними працівниками та науковим студентським товариством кафедри.
Кафедрою розроблено перспективний план кадрового забезпечення, який передбачає в 2016-2017 н.р. 100% забезпечення науковим потенціалом –  докторами юридичних наук та кандидатами юридичних наук за рахунок захисту дисертаційних досліджень науково-педагогічними працівниками кафедри.

Загальна інформація

1 вересня 2015 року в Навчально-науковому інституті права за ініціативи та керівництва Топчія Василя Васильовича було започатковано кафедру кримінального права та кримінології. Очолює кафедру Дідківська Галина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри.

Викладання дисциплін забезпечує такі викладачі: Дідківська Галина Василівна – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри; Топчій Василь Васильович – д.ю.н., професор, професор кафедри, заслужений юрист України; Мисливий Володимир Андрійович – д.ю.н., професор, професор кафедри; Богатирьов Іван Григорович – д.ю.н., професор, професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки; Богатирьова Ольга Іванівна – д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри; Антипов Володимир Іванович – к.ю.н., професор, професор кафедри; Мірошниченко Сергій Сергійович – д.ю.н., доцент, професор кафедри, заслужений юрист України; Нікітін Юрій Вікторович – д.ю.н., професор, професор кафедри; Винниченко Лілія Олександрівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри; Мудряк Тамара Олександрівна – к.ю.н. доцент, доцент кафедри;Жерж Наталія Анатоліївна – к.ю.н., доцент кафедри; Бодунова Олеся Миколаївна – к.ю.н., доцент кафедри; Супрун Тетяна Миколаївна – к.ю.н., доцент кафедри; Мамка Григорій Миколайович – к.ю.н., професор кафедри, заслужений юрист України, Тичина Дмитро Михайлович – к.ю.н., доцент кафедри, старший науковий співробітник.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частина)», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Ювенальна юстиція»; «Проблеми протидії злочинності у фінансовій сфері»; «Кримінально-правова охорона прав людини у практиці Європейського суду з прав людини»; «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в України»; «Кваліфікації та запобігання злочинам проти власності та у сфері господарської діяльності»; «Кваліфікації та запобігання злочинності у сфері оподаткування та митного контролю»; «Запобігання організаційній транснаціональній злочинності».

Основним завданням кафедри є здійснення освітньої діяльності спрямованої на підготовку здобувачів трьох рівнів вищої освіти, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі. Робота кафедри спрямована на вдосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки кадрів.

Кафедра кримінального права та кримінології здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців «Магістр» права в рамках освітньої програми «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції», які володіють системою знань та вмінь у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною діяльністю, кваліфіковано виконувати певні функції в сфері юриспруденції.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти «PjD» за спеціальністю 081 – «Право» та здійснює набір аспірантів на навчання.

Керівництво кафедри зацікавлене у розширені сфери своєї діяльності, як результат, відкрито Спеціалізовану вчену раду для проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня «PjD» та «Доктор наук» за спеціальністю 081 – «Право».

При кафедрі працює наукове товариство під керівництвом к.ю.н., доцентів кафедри Т.М. Супрун.

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки, приймає участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, друкує свої наукові здобутки у зарубіжних наукових виданнях, викладачі кафедри проходять міжнародне стажування в різних академічних товариствах, серед яких академічне товариство Міхала Балудянського (Словаччина). Міцні зв’язки кафедра підтримує з іншими кафедрами юридичних вузів України.

На кафедрі кримінального права та кримінології ведеться планова науково-методична робота, а якісні характеристики її науково-педагогічних працівників відповідають критеріям та вимогам підготовки фахівців за заявленою спеціальністю та ступеням підготовки бакалаврів, магістрів.

Отримані поглибленні знання у сфері кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, сприятиме підвищеному попиту на спеціалістів серед роботодавців, застосування права та здійснення практичної діяльності, без жодної шкоди для здобуття базових юридичних знань, є тим перспективним напрямком, який дасть змогу студентам, які спеціалізуються по кафедрі, скласти гідну конкуренцію на ринку праці в Україні та за кордоном.

Кафедра кримінального права та кримінології є осередком Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» в Київській області. Метою діяльності є сприяння розвитку науки кримінального права, обмін науковим досвідом між членами Громадської організації, координація, допомога і сприяння у науковій діяльності спеціалістів у сфері кримінального права, співробітництво з громадськими та державними діячами, а також міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії злочинності; задоволення та захист законних інтересів своїх членів.

Взаємодія кафедри кримінального права та кримінології супроводжується активною співпрацею з судовими та правоохоронними органами України, шляхом вивчення проблемних питань законодавчого забезпечення. Постійно проводяться наукові та практичні заходи, дискусії, круглі столи, конференції, зустрічі з працівниками органів Фіскальної служби України, Пенітенціарної служби України, Верховного суду, Вищого спеціалізованого суду України, органами прокуратури, поліції. Кафедра розробляє рекомендації щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності розглядуваних органів, що надає можливість сприяти активній роботі викладачів, студентів та практичних працівників. Така співпраця дозволяє забезпечити навчальною практикою студентів в системі судових та правоохоронних органів України.

Адреса кафедри: Національний університет ДПС України (каб. 304D, 302D), вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.

Кафедра кримінального права та кримінології mail: kaf-criminal@meta.ua

Кафедра міжнародного права розпочала свою діяльність з 1 жовтня 2001 року, проіснувавши до 2005 року, коли, у зв’язку з реорганізацією Університету її роботу було призупинено. У лютому 2011 року, на підставі рішення Вченої Ради Національного університету ДПС України, кафедра відновила свою діяльність.
Наукові інтереси науково-педагогічних працівників кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень галузі міжнародного права та порівняльного правознавства. Значна увага приділяється вивченню ролі договорів про уникнення подвійного оподаткування в системі джерел податкового права України та вдосконаленні процесу імплементації міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в національне законодавство України. Низка робіт викладачів кафедри присвячена проблемам міжнародно-правового захисту прав людини, зокрема, захисту національних меншин в міжнародному праві, праву на самовизначення, статусу української меншини за кордоном тощо.
З 2014 року кафедра активно працює над науковим дослідженням на тему «Захист прав людини в міжнародних податкових відносинах: світовий досвід і Україна».
Кафедра активно налагоджує зв’язки з рейтинговими європейськими університетами України і зарубіжжя, зокрема, було досягнуто домовленостей про наукову співпрацю з університетом м. Бремен (Німеччина) та Париж 13 (Франція) Серед вишів України нашими партнерами є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та ін. Багаторічним партнером і наставником кафедри є Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Науково-педагогічні працівники є членами Україно-американської асоціації працівників вищої школи, Української асоціації міжнародного права, Української асоціації європейських студій та Європейської асоціації міжнародного права.
У 2015 році завдяки зусиллям кафедри Університетом підписаний Меморандум про співпрацю з українським відділенням Міжнародної податкової асоціації. International Fiscal Association (IFA), яка є єдиною неурядовою, негалузевою міжнародною організацією, яка займається питаннями міжнародного оподаткування та публічних фінансів у понад 100 країнах світу. Відповідно до Меморандуму відомі юристи-практики проводять практичні семінари з курсу «Міжнародне податкове право». для студентів, які навчаються в магістратурі та забезпечують стажування в юридичних компаніях з подальшим працевлаштуванням.
Нині кафедра має назву – міжнародного права та порівняльного правознавства.
Колектив кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства – це колектив однодумців, які вміло поєднують у своїй роботі наукові надбання і педагогічну майстерність та постійно вдосконалюють рівень своєї загальної освіченості, а також вносять вагомий вклад у виховання молодого покоління.

НПЛ «Юридична клініка» ННІ Права  Національного університету державної фіскальної служби України

оголошує набір до команди молодих та амбітних

Ти активний та цілеспрямований? Хочеш стати справжнім юристом? Хочеш не лише здобувати теоретичні знання, але і застосовувати їх на практиці?

Тоді наш дружній колектив чекає саме на тебе

ДЕ? Аудиторія 107 (корпус Е), Юридична клініка ННІ Права НУДФСУ

P.S. Поспіши стати частинкою нашої дружньої команди молодих, перспективних та успішних

До 100-річчя університету відбулася конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні»

Сьогодні в НУДФСУ відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні», яку організувала кафедра економіки підприємства ННІ ЕОМС. Цьогорічний захід присвячений 100-річчю Університету державної фіскальної служби України. Участь у ній взяли науковці не тільки з різних закладів вищої освіти України, а також із Білорусі, Польщі та Грузії. Спеціальним гостем конференції став президент Спілки […]

Актуальні проблеми казначейської системи України було розглянуто на науково-практичному семінарі за участю фахівців-практиків

17 жовтня 2018 року кафедрою фінансів імені Л.Л. Тарангул ННІ фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України було проведено науково-практичний семінар за участю фахівців-практиків на тему: «Актуальні проблеми казначейської системи України». На запрошення кафедри відгукнулися фахівці-практики Перин Віктор – начальник управління платіжних систем Державної казначейської служби України та Варавіна Яна – головний казначей Департаменту […]

Олег Кензов: я пройшов випробування славою, наркотиками і любов’ю

Сьогодні до нашого університету завітав співак, призер «Х-фактора»  Олег Кензов.  Гість не тільки заспівав свої хіти, а й поспілкувався із студентами, відповідаючи на питання. На його думку, навчальні заклади, дають знання з конкретної галузі науки, але не дають головного. «Освіта – це прикольно, вас можуть навчити бути професіоналами теоретично, але всього іншого ви навчитеся самі, […]

В університеті визначили найрозумнішого першокурсника

У НУДФСУ визначили найрозумнішого першокурсника 2018 року. Розпочав 10-й ювілейний інтелектуальний конкурс традиційно ректор університету Павло Пашко. «Представники 1-го курсу сьогодні мають змогу показати свої знання у всіх галузях науки, познайомитися один з одним та традиціями рідного університету. Тому бажаю вам отримати море позитивних емоцій та вражень, світлих думок і хай переможе кращий», – закликав […]
Всі новини та анонси

Обговорення положень про органи студентського самоврядування

    Громадська організація «Українська асоціація студентів» за підтримки Міністерства освіти і науки України ініціює обговорення проекту Типового положення про органи студентського самоврядування. Всеукраїнське обговорення відбудеться 29 жовтня 2018 р. за адресою м. Київ, вул. Перемоги, 10, (актова зала), з 11:00 до 17:00. Регіональні обговорення відбудуться : 15 жовтня в м. Ужгород та м. Львів, […]