Загальна інформація

Кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права була створена 1 вересня 1997 року в результаті розподілу кафедри права, яка була заснована на юридичному факультеті у 1995 році, завдяки наполегливій праці та сміливим планам групи науковців-ентузіастів. У різний час кафедру очолювали: д.ю.н., професор, Заслужений юрист України — Григорій Михайлович Самілик; к.ю.н., доцент Андрій Леонардович Бейкун; к.ю.н., доцент Леонід Прохорович Самофалов; к.ю.н., доцент Олена Анатоліївна Калганова.

Серед аксакалів-науковців, які протягом багатьох років працювали над розвитком кафедри, наповненням наукового потенціалу та методичної бази були: Тетяна Яківна Цимбал, Павло Васильович Карпунчев, Петро Ісакович Тищенко, Іван Давидович Мудрак, Людмила Миколаївна Осадча, Ніна Романівна Нижник.

З 1 вересня 2014 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України – Анатолій Євгенійович Шевченко.

Заступниками завідувача кафедри є: з навчальної та методичної роботи – Артем Валерійович Берестень, з наукової роботи – к.ю.н., Дарія Любомирівна Вітюк.

Станом на 2018/2019 навчальний рік викладання 23 дисциплін забезпечують 16 науково-педагогічних працівників.

Серед них: Світлана Євгеніївна Камаралі – к.і.н., доцент; Сергій Володимирович Кудін – к.ю.н., доцент; Микола Миколайович Корінний – к.і.н., доцент; Алла Вікторівна Старостюк – к.ю.н., доцент; Тетяна Яківна Цимбал – к.ю.н., доцент; Ольга Анатоліївна Павлюх – старший викладач; Мельник Юлія Сергіївна – старший викладач; Стародуб Дмитро Миколайович – к.ю.н, доцент; Супрун Тетяна Миколаївна – к.ю.н., доцент; Богатирьов Іван Григорович – д.ю.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України; Калиновський Валерій Степанович – к.і.н., доцент; Буравченков Анатолій Олександрович – д.і.н, професор; Савенкова Людмила Олексіївна – д.пед.н, професор; Дарія Любомирівна Вітюк – к.ю.н., доцент; Анатолій Євгенійович Шевченко – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України; Баранков Олег Григорович – к.пед.н.

Допомагають у забезпеченні навчального процессу завідувач навчальної лабораторії – Оксана Володимирівна Микитенко та провідний фахівець – Світлана Юріївна Петренко.

Кафедра здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня з галузі знань 81 «Право» спеціальності 081 «Право» за спеціалізацією «Правове регулювання діяльності державного апарату та органів місцевого самоврядування», а також спільно з кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства за спеціалізацією «Правове забезпечення місцевого самоврядування в контексті Європейської інтеграції».

Кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права активно приймає участь у роботі аспірантури, готує аспірантів за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

На кафедрі функціонує наукове товариство студентів та курсантів та дискусійний клуб «Точка зору», діяльність яких спрямована на залучення студентів до наукових та комунікативних заходів як навчально-наукового інституту, Університету, так і за його межами.

Загальна інформація

Кафедра цивільного права та процесу створена у вересні 1997 року та діє нині як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України.

Метою викладацької, наукової та науково-методичної роботи фахівців кафедри є забезпечення набуття студентами Навчально-наукового інституту права глибоких та якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з цивільного права та цивільного процесу, трудового права і права соціального забезпечення, права інтелектуальної власності, формування знань та навичок застосування житлового, сімейного, нотаріального законодавства.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін для бакалаврського рівня підготовки, як: Римське приватне право, Цивільне право (загальна частина),  Цивільне право (особлива частина), Цивільний процес, Сімейне право, Трудове право, Нотаріат України.

Кафедрою цивільного права та процесу здійснюється підготовка магістрів за програмами:

– «Охорона  та захист цивільних прав», в рамках якої викладаються такі дисципліни, як: «Актуальні проблеми права інтелектуальної власності», «Актуальні проблеми охорони і захисту соціально-трудових прав», «Складання цивільно-правових документів», «Цивільно-правовий захист прав споживачів», «Актуальні проблеми приватного права», «Актуальні проблеми цивільного процессу, «Судова практика», «Договірне право», «Спадкове право». Випускники можуть обіймати такі посади, як: керівник юридичного підрозділу, керівник підрозділу кадрів і соціально-трудових відносин, керівник апарату суду, науковий співробітник, юрист;

– «Цивільно-правове забезпечення охорони здоров’я», в рамках якої викладаються такі дисципліни, як: «Актуальні проблеми права інтелектуальної власності», «Актуальні проблеми охорони і захисту соціально-трудових прав», «Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я», «Правове регулювання медичної допомоги уразливим верствам населення, військовослужбовцям та членам їх сімей», «Актуальні проблеми медичного права», «Правове регулювання праці медичних працівників», «Договірні відносини у сфері охорони здоров’я», «Правове регулювання окремих видів медичної діяльності», «Захист прав учасників медичних відносин». Випускники отримують можливості щодо широкої сфери працевлаштування: адвокатура (представництво у цивільних справах), структурні підрозділи МОЗ України, заклади охорони здоров’я, органи охорони здоров’я страхові компанії, виконавча служба, наукові, освітні установи.

Викладання навчальних дисциплін кафедри  забезпечують: 4 професори, 7 доцентів.

Загальна інформація

      Кафедру господарсько-правових дисциплін було створено у травні 2007 року, а в травні 2015 року було перейменовано в кафедру господарського права та процесу, яка на сьогодні є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України та забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку студентів відповідно до нормативних вимог у галузі вищої юридичної освіти.

      Першим керівником кафедри був к.ю.н., доцент Мацелик Михайло Олексійович, з лютого 2016 по серпень 2018 року кафедру очолювала д.ю.н., доцент Мацелик Тетяна Олександрівна.

      З вересня 2018 року кафедру очолює д.ю.н. Никитченко Наталія Валеріївна. Наталія Валеріївна народилася 9 вересня 1977 року на Хмельниччині. Має вищу економічну і юридичну освіту. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Іпотека як юридична конструкція залучення інвестицій в економіку» зі спеціальності 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Правове регулювання державного контролю у сфері господарської діяльності» зі спеціальності 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». З  2003 р. по 2014 р. – обіймала посаду начальник відділу забезпечення роботи колегій, міжнародних зв’язків та координації роботи з органами влади Департаменту стратегічного планування, взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Державної фінансової інспекції (м. Київ). З 2015 р по 2017 р – професор кафедри цивільного права та процесу ННІ права Університету ДФС України. З 2018 р. по теперішній час – завідувач кафедри господарського права та процесу Університету ДФС України за основним місцем роботи. Никитченко Н.В. автор понад 70 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 2 одноосібних монографії на тему: «Іпотека як юридична конструкція залучення інвестицій в економіку», «Державний контроль як складова забезпечення господарського правопорядку: проблеми теорії і практики», а також у співавторстві колективної монографії на тему: «Управління витратами», навчального посібника «Актуальні проблеми приватного права» тощо. Стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

       Кафедрою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», другого (магістерського) рівня знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Управління господарсько-правовою діяльністю».

       З вересня 2018 року в рамках підготовки фахівців наукового рівня вищої освіти у постійно діючій аспірантурі Університету було відкрито підготовку докторів філософії галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання за спеціалізацією 12.00.04 – «Господарське право, господарське процесуальне право».

       На базі кафедри господарського права та процесу діє студентське наукове товариство «Правник», членами якого є близько 200 студентів ННІ права. В рамках діяльності товариства проводяться цікаві заходи, майстер-класи, виїзні засідання, зустрічі з відомими науковцями та практичними юристами.

       Кафедра господарського права та процесу щорічно організовує два круглих столи на актуальну тематику, для участі в яких залучаються викладачі, студенти та курсанти Університету, запрошуються практикуючі юристи різних напрямів юридичної діяльності. Кафедрою, починаючи з 2014 року, проводиться щорічна Всеукраїнська інтернет-конференція «Суб’єкти господарського права».

       Навчальну, наукову та виховну роботу забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, серед яких: д.ю.н., доцент, завідувач кафедри Никитченко Н.В., д.ю.н., доцент, професор кафедри Боднарчук О.Г., к.ю.н., доцент кафедри Макаренко А.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри Мілімко Л.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри Минюк О.Ю., к.ю.н., доцент, доцент кафедри Онишко О.В., к.ю.н.. доцент кафедри Починок К.Б., к.ю.н., доцент кафедри Боднарчук О.І., к.ю.н., асистент кафедри Будник Ю.А.

       Викладачі кафедри приймають участь у роботі всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, друкують свої наукові здобутки у зарубіжних та вітчизняних наукових виданнях, а також проходять міжнародне стажування, серед яких: місто Лодзь, Республіка Польща та місто Варна, Республіка Болгарія. Зокрема викладачами кафедри надруковано 8 монографій, 203 статті, у тому числі 21 в іноземних виданнях.

      Кафедра забезпечує викладання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня такі дисципліни як: «Господарське право України», «Господарське процесуальне право».

      Для здобувачів другого (магістерського) рівня викладаються такі навчальні дисципліни як: «Актуальні питання господарського законодавства», «Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності», «Правовий режим майна суб’єктів господарювання», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Організація правової та претензійно-позовної роботи», «Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства», «Правове регулювання біржової діяльності».

Загальна інформація

      Кафедра фінансового право бере свій початок 1998 року. На основі кафедри юридичних та спеціальних дисциплін була створена кафедра адміністративного, фінансового та податкового права під керівництвом к.ю.н. М.О.Бондаренка.

З 1999 року кафедра отримала назву «Кафедра фінансового та адміністративного права».

З 2001 року – реорганізована на кафедру фінансового права, яку очолила к.ю.н., доц., а з часом д.ю.н., проф. Л.А.Савченко.

 У 2006–2008 р.р. керував кафедрою д.ю.н., проф. В.К.Шкарупа.

З вересня 2008 року кафедрою фінансового права завідувала д.ю.н., проф. Л.М.Касьяненко.

З вересня 2018 кафедру очолює д.ю.н., доц. Т.О.Мацелик.

       Першими викладачами були: д.ю.н. І.П. Голосніченко, д.ю.н. Л.А. Савченко, к.ю.н. А.П. Гаврилішин, к.ю.н. В.П. Підчибій, к.е.н. А.В. Цимбалюк, викладачі М.В.Глух, В.М. Свириденко та інші.

       Кафедра формувалась з найкращих випускників навчального закладу, які обирали теми дисертаційних досліджень у сфері фінансового права та успішно захищалися.

       За період існування кафедра співпрацювала та співпрацює з провідними науковцями в галузі фінансового права д.ю.н. Л.К. Вороновою, д.ю.н. М.П.Кучерявенком, д.ю.н. О.А.Музикою-Стефанчук, д.ю.н. О.П.Орлюк, д.ю.н. А.А.Нечай, д.ю.н. П.С.Пацурківським, д.ю.н. Н.Ю.Пришвою, та інші.

       З 2003 року кафедра здійснювала підготовку магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової діяльності держави».

       З 2016 року кафедра готує магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової безпеки держави».

       З 2017 року кафедра здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – «Податковий юрист».

       Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Фінансове право», «Митне право», «Валютне паво», «Податкове право», «Банківське право», «Актуальні питання фінансового права», «Правові основи здійснення фінансового контролю», «Податкові конфлікти та практика їх правового врегулювання», «Правове регулювання оподаткування малого і середнього бізнесу», «Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань», «Доктринальні проблеми фінансового права», «Правове регулювання фінансової безпеки», «Теорія суб’єктів фінансового права».

       На сьогоднішній день до складу кафедри входить 19 науково-педагогічних працівників, а саме: 2 професори, 6 докторів юридичних наук, 10 доцентів, 12 кандидатів юридичних наук та 1 старший викладач.

       Кафедра фінансового права активно приймає участь у підготовці аспірантів та докторантів за спеціальністю 12.00.07. «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право».

       За останні роки на кафедрі захищено 4 докторських дисертацій (Мацелик Т.О., Аністратенко Ю.І., Бригінець О.О., Чайка В.В.) та підготовлено більше 20 кандидатських дисертацій, опубліковано монографії, навчальні посібники, наукові статті.

       Члени кафедри постійно підвищують свій науково-практичний рівень в міжнародних закордонних стажуваннях, різних навчальних закладах, практичних підрозділах органів ДФС України.

       Пріоритетними напрямами науково-теоретичних досліджень є правове забезпечення фінансової безпеки держави, фінансово-процесуальна теорія, правове регулювання фінансової відповідальності в Україні.

       З 2016 року науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Вороновські читання», яку запровадила Асоціація фінансового права України. Лауреатом премії імені Лідії Костянтинівни Воронової 2018 року в номінації «За видатні досягнення в підготовці та вихованні вчених-правників» стала професор Л.М.Касьяненко.

        Кафедра фінансового права започаткувала та проводить Всеукраїнські науково-правові читання «Фінансова безпека України на сучасному етапі», присвячені науковій школі Заслуженого юриста України, д.ю.н., професора В.Т.Білоуса.

        Протягом трьох років (2015, 2016, 2017), відповідно до наказу МОН України, кафедра фінансового права організовувала та забезпечувала проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” на базі Університету ДФС України. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри (Мацелик Т.О., Касьяненко Л.М., Сластьоненко О.О., Стріяшко Г.М.) студенти ННІ права зайняли призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з права.

        На кафедрі працює наукове студентське товариство, яке нараховує 48 осіб. Студенти активно займаються науковою діяльністю, беруть участь у круглих столах, семінарах-диспутах, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях.

Загальна інформація

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики була створена 1 вересня 1998 року на юридичному факультеті Українського фінансово-економічного інституту, а нині Університету ДФС України. Завідувачем кафедри був призначений Петро Васильович Цимбал, який до того часу очолював кафедру теорії та історії держави і права.
1 вересня 2015 року в результаті розподілу кафедри кримінального права, процесу та криміналістики було створено кафедру кримінального процесу та криміналістики і кафедру кримінального права та кримінології.
Завідувачем кафедри кримінального процесу та криміналістики було обрано доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Цимбала П.В.
На кафедрі працює на постійній основі 2 доктори юридичних наук, професори та 9 кандидатів юридичних наук, доцентів.
На даний час кафедрою кримінального процесу та криміналістики здійснюється підготовка бакалаврів з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією «Кримінально-правова та кримінальна процесуальна діяльність», а також магістрів з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності» та спеціалізацією «Експертно-криміналістична діяльність».
Кафедра забезпечує викладання більше 20 навчальних дисциплін, серед них найактуальніші: «Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності», «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», «Прокуратура в системі органів державної влади», «Судові та правоохоронні органи», «Актуальні питання судової експертизи», «Судова медицина і психіатрія», «Теорія судових доказів».
Співробітниками кафедри опубліковано понад 60 монографій та навчальних посібників. Науково-педагогічний склад кафедри працює над науково-дослідною темою «Удосконалення кримінального провадження в Україні (кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти)».
За кафедрою кримінального процесу та криміналістики закріплено навчальна лабораторія з криміналістичної техніки (ауд. 301ю). Кафедра забезпечена необхідними технічними засобами з мультимедійного супроводу лекцій та семінарських і практичних занять, які активно використовуються науково-педагогічними працівниками та науковим студентським товариством кафедри.

Загальна інформація

1 вересня 2015 року в Навчально-науковому інституті права за ініціативи та керівництва Топчія Василя Васильовича було започатковано кафедру кримінального права та кримінології. Очолює кафедру Дідківська Галина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри.
Викладання дисциплін забезпечує такі викладачі: Дідківська Галина Василівна – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри; Топчій Василь Васильович – д.ю.н., професор, професор кафедри, заслужений юрист України; Мисливий Володимир Андрійович – д.ю.н., професор, професор кафедри;

Богатирьов Іван Григорович – д.ю.н., професор, професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки; Богатирьова Ольга Іванівна – д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри; Антипов Володимир Іванович – к.ю.н., професор, професор кафедри; Мірошниченко Сергій Сергійович – д.ю.н., доцент, професор кафедри, заслужений юрист України; Нікітін Юрій Вікторович – д.ю.н., професор, професор кафедри; Винниченко Лілія Олександрівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри; Мудряк Тамара Олександрівна – к.ю.н. доцент, доцент кафедри;Жерж Наталія Анатоліївна – к.ю.н., доцент кафедри; Бодунова Олеся Миколаївна – к.ю.н., доцент кафедри; Супрун Тетяна Миколаївна – к.ю.н., доцент кафедри; Мамка Григорій Миколайович – к.ю.н., професор кафедри, заслужений юрист України, Тичина Дмитро Михайлович – к.ю.н., доцент кафедри, старший науковий співробітник.      На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частина)», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Ювенальна юстиція»; «Проблеми протидії злочинності у фінансовій сфері»; «Кримінально-правова охорона прав людини у практиці Європейського суду з прав людини»; «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в України»; «Кваліфікації та запобігання злочинам проти власності та у сфері господарської діяльності»; «Кваліфікації та запобігання злочинності у сфері оподаткування та митного контролю»; «Запобігання організаційній транснаціональній злочинності».

Основним завданням кафедри є здійснення освітньої діяльності спрямованої на підготовку здобувачів трьох рівнів вищої освіти, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі. Робота кафедри спрямована на вдосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки кадрів.

Кафедра кримінального права та кримінології здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців «Магістр» права в рамках освітньої програми «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції», які володіють системою знань та вмінь у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною діяльністю, кваліфіковано виконувати певні функції в сфері юриспруденції.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти «PjD» за спеціальністю 081 – «Право» та здійснює набір аспірантів на навчання.

Керівництво кафедри зацікавлене у розширені сфери своєї діяльності, як результат, відкрито Спеціалізовану вчену раду для проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня «PjD» та «Доктор наук» за спеціальністю 081 – «Право».

При кафедрі працює наукове товариство під керівництвом к.ю.н., доцентів кафедри Т.М. Супрун.

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки, приймає участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, друкує свої наукові здобутки у зарубіжних наукових виданнях, викладачі кафедри проходять міжнародне стажування в різних академічних товариствах, серед яких академічне товариство Міхала Балудянського (Словаччина). Міцні зв’язки кафедра підтримує з іншими кафедрами юридичних вузів України.

На кафедрі кримінального права та кримінології ведеться планова науково-методична робота, а якісні характеристики її науково-педагогічних працівників відповідають критеріям та вимогам підготовки фахівців за заявленою спеціальністю та ступеням підготовки бакалаврів, магістрів.

Отримані поглибленні знання у сфері кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, сприятиме підвищеному попиту на спеціалістів серед роботодавців, застосування права та здійснення практичної діяльності, без жодної шкоди для здобуття базових юридичних знань, є тим перспективним напрямком, який дасть змогу студентам, які спеціалізуються по кафедрі, скласти гідну конкуренцію на ринку праці в Україні та за кордоном.

Кафедра кримінального права та кримінології є осередком Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» в Київській області. Метою діяльності є сприяння розвитку науки кримінального права, обмін науковим досвідом між членами Громадської організації, координація, допомога і сприяння у науковій діяльності спеціалістів у сфері кримінального права, співробітництво з громадськими та державними діячами, а також міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії злочинності; задоволення та захист законних інтересів своїх членів.

Взаємодія кафедри кримінального права та кримінології супроводжується активною співпрацею з судовими та правоохоронними органами України, шляхом вивчення проблемних питань законодавчого забезпечення. Постійно проводяться наукові та практичні заходи, дискусії, круглі столи, конференції, зустрічі з працівниками органів Фіскальної служби України, Пенітенціарної служби України, Верховного суду, Вищого спеціалізованого суду України, органами прокуратури, поліції. Кафедра розробляє рекомендації щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності розглядуваних органів, що надає можливість сприяти активній роботі викладачів, студентів та практичних працівників. Така співпраця дозволяє забезпечити навчальною практикою студентів в системі судових та правоохоронних органів України.

Адреса кафедри: Національний університет ДПС України (каб. 304D, 302D), вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.

Кафедра кримінального права та кримінології mail: kaf-criminal@meta.ua

Загальна інформація

Кафедра міжнародного права розпочала свою діяльність з 1 жовтня 2001 року, проіснувавши до 2005 року, коли, у зв’язку з реорганізацією Університету її роботу було призупинено. У лютому 2011 року, на підставі рішення Вченої Ради Національного університету ДПС України, кафедра відновила свою діяльність.
Наукові інтереси науково-педагогічних працівників кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень галузі міжнародного права та порівняльного правознавства. Значна увага приділяється вивченню ролі договорів про уникнення подвійного оподаткування в системі джерел податкового права України та вдосконаленні процесу імплементації міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в національне законодавство України. Низка робіт викладачів кафедри присвячена проблемам міжнародно-правового захисту прав людини, зокрема, захисту національних меншин в міжнародному праві, праву на самовизначення, статусу української меншини за кордоном тощо.
З 2014 року кафедра активно працює над науковим дослідженням на тему «Захист прав людини в міжнародних податкових відносинах: світовий досвід і Україна».
Кафедра активно налагоджує зв’язки з рейтинговими європейськими університетами України і зарубіжжя, зокрема, було досягнуто домовленостей про наукову співпрацю з університетом м. Бремен (Німеччина) та Париж 13 (Франція) Серед вишів України нашими партнерами є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та ін. Багаторічним партнером і наставником кафедри є Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Науково-педагогічні працівники є членами Україно-американської асоціації працівників вищої школи, Української асоціації міжнародного права, Української асоціації європейських студій та Європейської асоціації міжнародного права.
У 2015 році завдяки зусиллям кафедри Університетом підписаний Меморандум про співпрацю з українським відділенням Міжнародної податкової асоціації. International Fiscal Association (IFA), яка є єдиною неурядовою, негалузевою міжнародною організацією, яка займається питаннями міжнародного оподаткування та публічних фінансів у понад 100 країнах світу. Відповідно до Меморандуму відомі юристи-практики проводять практичні семінари з курсу «Міжнародне податкове право». для студентів, які навчаються в магістратурі та забезпечують стажування в юридичних компаніях з подальшим працевлаштуванням.
Нині кафедра має назву – міжнародного права та порівняльного правознавства.
Колектив кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства – це колектив однодумців, які вміло поєднують у своїй роботі наукові надбання і педагогічну майстерність та постійно вдосконалюють рівень своєї загальної освіченості, а також вносять вагомий вклад у виховання молодого покоління.

На святковій Вченій раді підвели підсумки роботи колективу Університету

          В Університеті державної фіскальної служби України (далі – Університет) до Всесвітнього дня науки та з нагоди святкування 98-річчя Університету відбулася святкова Вчена рада, на якій підвели підсумки роботи колективу. Захід покликаний вшануванню досягнень працівників, якими в Університеті дуже пишаються і на яких покладають великі сподівання. Участь в урочистостях взяли керівництво закладу вищої освіти, директори […]

Тренінг в рамках проекту Інноваційні методики викладання

Як все ж таки чудово пізнати щось цікаве, зануритися в океан досі невідомих знань, та черпати з них все нове і нове, для особистого розвитку. Саме таким, чимось новим, став проведений тренінг в рамках проекту #Інноваційні_методики_викладання_в_правопросвітній_діяльності_ЮК_для_школярів_середньої_ланки_ЗОШ, як частина проекту “Посилення регіональної  та міжрегіональної співпраці юридичних клінік Київщини автором якого є #ЮК_Право_і_практика м. Біла Церква, який […]

В УДФСУ провели екскурсію для малюків

До Університету державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) завітали вихованці старшої групи «Усмішка» дитячого садочку «Радість» з метою ознайомлення із життям та діяльністю найбільшого в їхньому місті навчального закладу та найунікального у всій Україні, а також із майбутніми професіями. Зустріч організував відділ пропускного режиму та штабу цивільної оборони спільно з відділом організації виховного процесу […]

ІV Міжнародний науково-практичний круглий стіл «ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ В УКРАЇНІ: ФАКТОРИ, БАР’ЄРИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Університет державної фіскальної служби України кафедра банківської справи та фінансового моніторингу та кафедра фінансового права, разом з Тбіліським державним університетом імені Іване Джавахішвілі, Інститутом економіки ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» відділ грошово-кредитних відносин та ДННУ «Академія фінансового управління» відділ координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики провели 19 листопада 2019 року ІV Міжнародний науково-практичний круглий […]
Всі новини та анонси

Опитування щодо організації проведення занять з фізичного виховання

  Щоб покращити дисципліну “фізичне виховання” проводимо опитування для студентів щодо організації проведення занять з фізичного виховання. Переходь за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbXyKo7zk1fv_v0xxkk2h0z3ztvjYiQ1L7YCX-Q1ePb0TWKw/viewform та обирай, нам важлива думка кожного!

З Днем Гідності та Свободи України!

  З Днем Гідності та Свободи!   У цей день ми з гордістю говоримо про те, що українці – це великий народ! Ми відзначаємо зусилля всіх синів і доньок України, які впродовж нашої історії боролись і працювали за незалежність народу, справедливість та захищали права людини. Українці й досі проходять нелегкий шлях, але завжди, як історично […]

Оглошення щодо засідань постійних комісій ВР на листопад

  Шановні колеги! 20 листопада 2019 року о 10:30 годині в аудиторії 221А відбудеться засідання Постійної комісії з питань освітнього процесу Вченої ради Університету державної фіскальної служби України. 20 листопада 2019 року о 11:30 годині в аудиторії 221А відбудеться засідання  Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України. 21 листопада 2019 року о […]