Кафедра теорії права та держави була створена 1 вересня 1997 року в результаті розподілу кафедри права, яка була заснована на юридичному факультеті у 1995 році, завдяки наполегливій праці та сміливим планам групи науковців-ентузіастів. У різний час кафедру очолювали: д.ю.н., професор, заслужений юрист України Григорій Михайлович Самілик; к.ю.н., доцент Андрій Леонардович Бейкун; к.ю.н., доцент Леонід Прохорович Самофалов; к.ю.н., доцент О.А. Калганова.

шевченкоЗ 1 вересня 2014 року кафедру очолює Анатолій Євгенійович Шевченко, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Сьогодні викладання дисциплін забезпечують 15 викладачів:

Анатолій Євгенійович Шевченко – д.ю.н., професор; Ніна Романівна Нижник– д.ю.н., професор, член-кореспондент АПрН НАН України; Вікторія Олександрівна Сердюк– к.ю.н., доцент, заст. завідувача кафедри з навчально-методичної роботи; Людмила Віталіївна Гапоненко – к.ю.н., доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи; Віктор Олегович Доценко – д.іст.н., доцент, професор кафедри; Сергій Володимирович Кудін – к.ю.н., доцент; Алла Вікторівна Старостюк  – к.ю.н., доцент; Тетяна Василівна Линник – к.ю.н., доцент; Дарія Любомирівна Вітюк – старший викладач; Талах Анатолій Миколайович – старший викладач; Ірина Вікторівна Чорна – ассистент.

Допомагають у забезпеченні навчального процесу: провідний фахівець – Світлана Юріївна Петренко.

Станом на сьогодні кафедра забезпечує викладання 18 дисциплін:

«Актуальні питання теорії держави і права»; «Актуальні проблеми теорії держави і права»; «Історія вчень про державу і право»; «Історія держави і права зарубіжних країн»; «Історія держави і права України»; «Конституційне та муніципальне право України»; «Конституційно-процесуальне право», «Муніципальне право», «Основи конституційного права», «Теорія держави і права»; «Основи конституційного права України»; «Правознавство»; «Право: правознавство»; «Юридична деонтологія»; «Юридична техніка»; «Теоретико-правові основи державної влади»; «Проблеми парламентаризму в Україні»; «Конкретизація нормативно-правових актів».

Кафедра цивільного права та процесу створена у вересні 1997 року та діє нині як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України.

Детальна інформація за посиланням

Метою викладацької, наукової та науково-методичної роботи фахівців кафедри є забезпечення набуття студентами Навчально-наукового інституту права глибоких та якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з цивільного права та цивільного процесу, трудового права і права соціального забезпечення, права інтелектуальної власності, формування знань та навичок застосування житлового, сімейного, нотаріального законодавства.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін для бакалаврського рівня підготовки, як: Римське приватне право, Цивільне право (загальна частина),  Цивільне право (особлива частина), Цивільний процес, Сімейне право, Трудове право, Нотаріат України,  Право соціального забезпечення.

На даний час кафедрою цивільного права та процесу спільно з кафедрою господарського права та процесу, здійснюється підготовка бакалаврів  за програмою «Правове  забезпечення  приватно-комерційної  діяльності», забезпечується навчання, виховання та професійна підготовка студентів відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти. Випускники можуть обіймати такі посади, як: державний виконавець, секретар суду, секретар судової колегії, юрисконсульт, помічник нотаріуса, організатор діловодства, помічник адвоката, помічник судді, помічник юриста.

Кафедрою цивільного права та процесу здійснюється підготовка магістрів за програмами:

– «Охорона  та захист цивільних прав», в рамках якої викладаються такі дисципліни, як: «Актуальні проблеми цивільного процесу», «Актуальні проблеми приватного права» «Спадкове право», «Нотаріальний процес», «Договірне право», «Житлове право», «Складання цивільно-правових документів», «Цивільно-правовий захист прав споживачів», «Інтелектуальна власність». Випускники можуть обіймати такі посади, як: керівник юридичного підрозділу, керівник підрозділу кадрів і соціально-трудових відносин, керівник апарату суду, науковий співробітник, юрист;

– «Цивільно-правове забезпечення охорони здоров’я», в рамках якої викладаються такі дисципліни, як: «Актуальні проблеми медичного права», «Правове регулювання праці медичних працівників», «Правове регулювання окремих видів медичної діяльності», «Договори у сфері надання медичної допомоги та медичних послуг», «Захист прав учасників медичних відносин», «Медичне страхове право» та інші. Випускники отримують можливості щодо широкої сфери працевлаштування: адвокатура (представництво у цивільних справах), структурні підрозділи МОЗ України, заклади охорони здоров’я, органи охорони здоров’я страхові компанії, виконавча служба, наукові, освітні установи.

Викладання навчальних дисциплін кафедри  забезпечують: 4 професори, 12 доцентів,  2 старших викладача, 1 асистент.

Кафедра господарсько-правових дисциплін створена у травні 2007 року. Першим кафедру очолював Михайло Олексійович Мацелик, д.ю.н., доцент.

В травні 2015 року кафедру господарського-правових дисциплін було перейменовано в кафедру господарського права та процесу, яка на сьогодні є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України.

Кафедрою здійснюється підготовка фахівців за спеціалізацією 8.03040101 «Управління господарсько-правовою діяльністю» 7.03040101 «Господарсько-правова діяльність», забезпечується навчання, виховання та професійна підготовка студентів відповідно до нормативних вимог у галузі вищої юридичної освіти.

Мацелик

З лютого 2016 року кафедру очолює Тетяна Олександрівна Мацелик д.ю.н., доцент.

Мацелик Т.О. є автором понад 48 наукових праць, у тому числі навчальних посібників, монографій, науково-практичних коментарів, зокрема: «Адміністративний примус в діяльності організації Державної податкової служби України» (2007 р.), «Адміністративна відповідальність за ухиляння від оподаткування» (2008 р.), «Фінансове право» (2011 р.), «Організаційно-правові засади діяльності судової міліції по забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (2012 р.), «Адміністративне право в схемах» (2012 р.), «Правове регулювання ЗЕД» (2012 р.), Суб’єкти адміністративного права: поняття та система (2013 р.), Адміністративне право України : словник термінів (2014 р.), Науково-практичний коментар Митного кодексу України (2014 р.), Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України (2015 р.).

Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями. Під її керівництвом підготовлено 4 кандидати юридичних наук.

Навчальну, наукову та виховну роботу студентів забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, серед якого: три доктора юридичних наук, три професори, шість доцентів, вісім кандидатів юридичних наук, три старших викладачі, два асистенти.

Кафедра підтримує і розвиває творче співробітництво з аналогічними кафедрами Запоріжжя та Києва.

Навчальна практика кафедри забезпечується серед іншого установами Антимонопольного комітету України.

Пріоритетними напрямками розвитку кафедри є:

  • дослідження теоретико-практичних проблем правового забезпечення господарської діяльності в рамках комплексної кафедральної теми «Господарсько-правова відповідальність: ґенеза, сучасний стан та перспективи розвитку»;
  • робота над підготовкою посібників з грифом Міносвіти України з дисциплін, які забезпечує кафедра;
  • підготовка планів семінарських занять та методичних вказівок до них по всіх навчальних дисциплінах, які забезпечує кафедра;
  • постійне актуальне оновлення тематики курсових та дипломних робіт.

 Адреса: 08200, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31,

ауд. 702 м., 703 м.,705 м.

Контактний телефон: 04597-60-300

Електронна адреса: Estrella2404@yandex.ru

Кафедра фінансового права Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України забезпечує підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.030401 «Право», спеціалістів 7.03040101 та магістрів 8.03040101 «Правознавство»

Історія створення. Під керівництвом к.ю.н. М.О. Бондаренка у 1998 році була створена кафедра адміністративного, фінансового та податкового права на базі кафедри юридичних та спеціальних дисциплін,  правонаступником якої стала з 1999 року кафедра фінансового та адміністративного права, а з 2001 року – кафедра фінансового права під керівництвом к.ю.н., доцента, а з часом д.ю.н., професора Л. А. Савченко. У 2007–2008 році очолював кафедру д.ю.н., професор В.К. Шкарупа.
Касьяненко Л.М.Першими викладачами були: д.ю.н. І.П. Голосніченко, д.ю.н. Л.А. Савченко,

к.ю.н. А.П. Гаврилішин, к.ю.н. В.П. Підчибій, к.е.н. А.В. Цимбалюк,

викладачі Ю.А. Бернадський, В.М. Свириденко та інші.

Кафедра формувалась з найкращих випускників навчального закладу, які обирали теми дисертаційних досліджень у сфері фінансового права та успішно захищалися.

У 2007–2008 році очолював кафедру д.ю.н., професор В.К. Шкарупа.
З вересня 2008 року кафедру

 фінансового права

очолює доктор юридичних наук, 

професор Любов Михайлівна Касьяненко.

Забучинська Т.В.Заступником завідувача кафедри фінансового права з наукової  роботи є старший викладач Тетяна Володимирівна Забучинська.

За період існування кафедра співпрацювала з провідними науковцями в галузі фінансового права д.ю.н. Л.К. Вороновою, д.ю.н. П.С. Пацурківським, д.ю.н. М. П. Кучерявенком, О.А. Музика-Стефанчук, А.А. Нечай, Н. Ю. Пришва , О. П. Орлюк, та ін

 З 2003/2004 навчального року кафедра готує магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової діяльності держави». Студенти, які обрали дану спеціалізацію проходять переддипломну практику в органах податкової служби, інших контролюючих та фінансових органах.
З 2016/2017 навчального року кафедра готуватиме  магістрів за   магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової безпеки держави».

 Першими викладачами були: д.ю.н. І.П. Голосніченко, д.ю.н. Л.А. Савченко, к.ю.н. А.П. Гаврилішин, к.ю.н. В.П. Підчибій, к.е.н. А.В. Цимбалюк, викладачі Ю.А. Бернадський, В.М. Свириденко та інші.

Кафедра формувалась з найкращих випускників навчального закладу, які обирали теми дисертаційних досліджень у сфері фінансового права та успішно захищалися.

 За період існування кафедра співпрацювала та співпрацює з провідними науковцями в галузі фінансового права д.ю.н. Л.К. Вороновою, д.ю.н. П.С. Пацурківським, д.ю.н. М. П. Кучерявенком, д.ю.н.  О.А. Музикою-Стефанчук, д.ю.н. А.А. Нечай, д.ю.н. Н. Ю. Пришвою, д.ю.н.  О. П. Орлюк та ін.

З 2003/2004 навчального року кафедра готувала магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової діяльності держави».

З 2016/2017 навчального року кафедра готує магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової безпеки держави».

На сьогоднішній день на кафедрі працюють: 2 професори, доктора юридичних наук; 17 доцентів, 19 кандидатів юридичних наук та старші викладачі.

Кафедра фінансового права активно приймає участь у роботі аспірантури, готує аспірантів та докторантів по спеціальності 12.00.07. «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право».

За останні 5 років  9 викладачів кафедри захистили кандидатські дисертації та 2 викладача докторські дисертації по спеціальності 12.00.07. «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право».

На сьогодні, 6 викладачів кафедри працюють над докторськими дисертаціями.

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики була створена 1 вересня 1998 року на юридичному факультеті Українського фінансово-економічного інституту, а нині Національного університету ДПС України. Завідувачем кафедри був призначений Цимбал П.В., який до того часу очолював кафедру теорії та історії держави і права.
1 вересня 2015 року на базі кафедри кримінального права, процесу та криміналістики створено кафедру кримінального процесу та криміналістики і кафедру кримінального права та кримінології.

На даний час кафедрою кримінального процесу та криміналістики здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Правознавство»: спеціалізації «Судова, прокурорсько-слідча та адвокатська діяльність», магістерської програми «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності».

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Адвокатська діяльність та особливості її організації», «Адвокатура України», «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», «Організація роботи в органах прокуратури і суду», «Організація судових та правоохоронних органів», «Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності», «Перегляд та виконання  судових рішень», «Проблеми досудового розслідування», «Прокуратура України», «Судова медицина і психіатрія», «Судова статистика», «Судові та правоохоронні органи України», «Судоустрій в Україні», «Теорія судових доказів».
За кафедрою кримінального процесу та криміналістики закріплено дві лабораторії, а саме: навчальна лабораторія з криміналістичної техніки (ауд. 301ю) та навчальна лабораторія криміналістичної тактики (ауд. 305м). Кафедра забезпечена необхідними технічними засобами з мультимедійного супроводу лекцій та семінарських занять, які активно використовуються науково-педагогічними працівниками та науковим студентським товариством кафедри.
Кафедрою розроблено перспективний план кадрового забезпечення, який передбачає в 2016-2017 н.р. 100% забезпечення науковим потенціалом –  докторами юридичних наук та кандидатами юридичних наук за рахунок захисту дисертаційних досліджень науково-педагогічними працівниками кафедри.

Дідківська Галина Василівна170316 0168-

1 вересня 2015 року в Навчально-науковому інституті права за ініціативи та керівництва Топчія Василя Васильовича було започатковано кафедру кримінального права та кримінології. Очолює кафедру Дідківська Галина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри.

Викладання дисциплін забезпечує 14 викладачів: Топчій Василь Васильович – д.ю.н., професор, професор кафедри, заслужений юрист України; Мисливий Володимир Андрійович – д.ю.н., професор, професор кафедри; Богатирьов Іван Григорович – д.ю.н., професор, професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки; Антипов Володимир Іванович – к.ю.н., професор, професор кафедри; Богатирьова Ольга Іванівна – д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри; Мірошниченко Сергій Сергійович – д.ю.н., доцент, професор кафедри, заслужений юрист України; Дідківська Галина Василівна – к.ю.н., доцент, професор кафедри кафедри; Винниченко Лілія Олександрівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри; Жерж Наталія Анатоліївна – к.ю.н., доцент кафедри; Мудряк Тамара Олександрівна – к.ю.н. доцент, доцент кафедри; Бодунова Олеся Миколаївна – к.ю.н., доцент кафедри; Супрун Тетяна Миколаївна – к.ю.н., доцент кафедри; Мамка Григорій Миколайович – к.ю.н., професор кафедри, заслужений юрист України, Колос Ольга Валеріївна – к.ю.н., доцент кафедри.


На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частина)», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Ювенальна юстиція»; «Проблеми протидії злочинності у фінансовій сфері»; «Кримінально-правова охорона прав людини у практиці Європейського суду з прав людини»; «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в України»; «Кваліфікації та запобігання злочинам проти власності та у сфері господарської діяльності»; «Кваліфікації та запобігання злочинності у сфері оподаткування та митного контролю»; «Запобігання організаційній транснаціональній злочинності».

Основним завданням кафедри є здійснення освітньої діяльності спрямованої на підготовку здобувачів трьох рівнів вищої освіти, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі. Робота кафедри спрямована на вдосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки кадрів.

Кафедра кримінального права та кримінології здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців «Магістр» права в рамках освітньої програми «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції», які володіють системою знань та вмінь у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною діяльністю, кваліфіковано виконувати певні функції в сфері юриспруденції.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти «PjD» за спеціальністю 081 – «Право» та здійснює набір аспірантів на навчання.

Керівництво кафедри зацікавлене у розширені сфери своєї діяльності шляхом відкриття Спеціалізованої вченої ради для проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня «PjD» за спеціальністю 081 – «Право».

При кафедрі працює наукове товариство під керівництвом к.ю.н., доцентів кафедри Т.М. Супрун.

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки, приймає участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, друкує свої наукові здобутки у зарубіжних наукових виданнях, викладачі кафедри проходять міжнародне стажування в різних академічних товариствах, серед яких академічне товариство Міхала Балудянського (Словаччина). Міцні зв’язки кафедра підтримує з іншими кафедрами юридичних вузів України.

На кафедрі кримінального права та кримінології ведеться планова науково-методична робота, а якісні характеристики її науково-педагогічних працівників відповідають критеріям та вимогам підготовки фахівців за заявленою спеціальністю та ступеням підготовки бакалаврів, магістрів.

Отримані поглибленні знання у сфері кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, сприятиме підвищеному попиту на спеціалістів серед роботодавців, застосування права та здійснення практичної діяльності, без жодної шкоди для здобуття базових юридичних знань, є тим перспективним напрямком, який дасть змогу студентам, які спеціалізуються по кафедрі, скласти гідну конкуренцію на ринку праці в Україні та за кордоном.

Кафедра кримінального права та кримінології є осередком Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» в Київській області. Метою діяльності є сприяння розвитку науки кримінального права, обмін науковим досвідом між членами Громадської організації, координація, допомога і сприяння у науковій діяльності спеціалістів у сфері кримінального права, співробітництво з громадськими та державними діячами, а також міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії злочинності; задоволення та захист законних інтересів своїх членів.

Взаємодія кафедри кримінального права та кримінології супроводжується активною співпрацею з судовими та правоохоронними органами України, шляхом вивчення проблемних питань законодавчого забезпечення. Постійно проводяться наукові та практичні заходи, дискусії, круглі столи, конференції, зустрічі з працівниками органів Фіскальної служби України, Пенітенціарної служби України, Верховного суду, Вищого спеціалізованого суду України, органами прокуратури, поліції. Кафедра розробляє рекомендації щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності розглядуваних органів, що надає можливість сприяти активній роботі викладачів, студентів та практичних працівників. Така співпраця дозволяє забезпечити навчальною практикою студентів в системі судових та правоохоронних органів України.

Адреса кафедри: Національний університет ДПС України (каб. 304м, 302м), вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.

Кафедра кримінального права та кримінології mail: kaf-criminal@meta.ua

Кафедра міжнародного права розпочала свою діяльність з 1 жовтня 2001 року, проіснувавши до 2005 року, коли, у зв’язку з реорганізацією Університету її роботу було призупинено. У лютому 2011 року, на підставі рішення Вченої Ради Національного університету ДПС України, кафедра відновила свою діяльність.
Наукові інтереси науково-педагогічних працівників кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень галузі міжнародного права та порівняльного правознавства. Значна увага приділяється вивченню ролі договорів про уникнення подвійного оподаткування в системі джерел податкового права України та вдосконаленні процесу імплементації міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в національне законодавство України. Низка робіт викладачів кафедри присвячена проблемам міжнародно-правового захисту прав людини, зокрема, захисту національних меншин в міжнародному праві, праву на самовизначення, статусу української меншини за кордоном тощо.
З 2014 року кафедра активно працює над науковим дослідженням на тему «Захист прав людини в міжнародних податкових відносинах: світовий досвід і Україна».
Кафедра активно налагоджує зв’язки з рейтинговими європейськими університетами України і зарубіжжя, зокрема, було досягнуто домовленостей про наукову співпрацю з університетом м. Бремен (Німеччина) та Париж 13 (Франція) Серед вишів України нашими партнерами є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та ін. Багаторічним партнером і наставником кафедри є Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України.
Науково-педагогічні працівники є членами Україно-американської асоціації працівників вищої школи, Української асоціації міжнародного права, Української асоціації європейських студій та Європейської асоціації міжнародного права.
У 2015 році завдяки зусиллям кафедри Університетом підписаний Меморандум про співпрацю з українським відділенням Міжнародної податкової асоціації. International Fiscal Association (IFA), яка є єдиною неурядовою, негалузевою міжнародною організацією, яка займається питаннями міжнародного оподаткування та публічних фінансів у понад 100 країнах світу. Відповідно до Меморандуму відомі юристи-практики проводять практичні семінари з курсу «Міжнародне податкове право». для студентів, які навчаються в магістратурі та забезпечують стажування в юридичних компаніях з подальшим працевлаштуванням.
Нині кафедра має назву – міжнародного права та порівняльного правознавства.
Колектив кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства – це колектив однодумців, які вміло поєднують у своїй роботі наукові надбання і педагогічну майстерність та постійно вдосконалюють рівень своєї загальної освіченості, а також вносять вагомий вклад у виховання молодого покоління.

Студентський науково-практичний семінар «Розвиток фінансового сектору економіки в умовах глобалізації»

21 березня 2018 року в стінах Університету державної фіскальної служби України з нагоди 22-ї річниці Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи відбувся V Cтудентський науково-практичний семінар на тему: «Розвиток фінансового сектору економіки в умовах глобалізації», організатором якого стали кафедра фінансових ринків Університету та Ірпінський державний коледж економіки та права. Ключовими питаннями для обговорення були: сучасні проблеми […]

Нагородження переможців 2 туру олімпіади з дисциплін «Цивільне право», «Цивільний процес», «Сімейне право»

27 лютого 2018 року відбулось нагородження переможців 2 туру олімпіади з дисциплін «Цивільне право», «Цивільний процес», «Сімейне право» серед студентів 3-4 курсів Навчально-наукового інституту права Мета – підвищення мотивації та заохочення майбутніх юристів до вивчення дисциплін як необхідної умови професійної компетентності. Завдання олімпіади вимагали від учасників не тільки досконалого знання дисциплін, а й творчого підходу, […]

Науково-методологічний семінар: «Оцінка кредитних ризиків вітчизняних банків на основі їх публічної фінансової звітності»

20 березня у рамках декади ННІ фінансів, банківської справи кафедрою банківської справи та фінансового моніторингу проведено науково-методологічний семінар, на якому з доповіддю на тему: «Оцінка кредитних ризиків вітчизняних банків на основі їх публічної фінансової звітності» виступив доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу Пернарівський О.В. В своїй доповіді доповідач акцентував увагу на позитивних кроках Національного […]

Засідання науково-дискусійного клубу «Банкір»

20.03.2018 р. в рамках декади ННІ фінансів, банківської справи відбулося засідання науково-дискусійного клубу «Банкір» при кафедрі банківської справи та фінансового моніторингу. Слухали цікаві доповіді щодо сучасних тенденцій в банківській діяльності, а саме функціонування монобанку та регулювання криптовалют. Доповідачами були студенти ІІІ курсу Юлія Болдова та  Владислав Бєлін. У дискусії прийняли участь викладачі кафедри та студенти […]
Всі новини та анонси

Засідання Вченої ради

    Шановні колеги!           21  березня 2018 року о 14:00 годині    в аудиторії 222 відбудеться засідання  Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.      21 березня 2018 року о 15:00 год.    в аудиторії 220 відбудеться спільне засідання Постійної правничої  комісії Вченої ради Університету державної фіскальної служби України та Постійної комісії з питань наукової […]