КАФЕДРА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Загальна інформація

Кафедра теоретико-правових дисциплін розпочала свою діяльність 1 вересня 1997 року.

Історія створення кафедри сягає 1995 року. У той час основою юридичного факультету була кафедра права. У результаті реорганізації і прогресивного розвитку навчального закладу та розподілу кафедри права, утворилося декілька кафедр.

За час свого існування кафедру очолювали: Григорій Михайлович Самілик, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України; Андрій Леонардович Бейкун, к.ю.н., доцент; Леонід Прохорович Самофалов, к.ю.н., Олена Анатоліївна Калганова, доцент; к.ю.н., доцент.

На кафедрі працювали знані в Україні та поза її межами науковці: Тетяна Яківна Цимбал, Павло Васильович Карпунчев, Петро Ісакович Тищенко, Іван Давидович Мудрак, Людмила Миколаївна Осадча, Ніна Романівна Нижник, Микола Миколайович Корінний, Валерій Степанович Калиновський.

З 1 вересня 2014 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України – Анатолій Євгенійович Шевченко.

Заступниками завідувача кафедри є: з навчальної та методичної роботи – Ольга Іванівна Косілова, к.політ.наук, доцент, доцент кафедри; з наукової роботи – Ольга Анатоліївна Павлюх, старший викладач.

Професорсько-викладацький склад кафедри теоретико-правових дисциплін: Сергій Володимирович Кудін – д.ю.н., доцент, професор кафедри; Олександр Миколайович Лощихін – д.ю.н., професор, професор кафедри; Василь Никифорович Патлачук – д.ю.н., доцент, доцент кафедри; Володимир Сергійович Шилінгов, к.ю.н., доцент, доцент кафедри; Алла Вікторівна Старостюк – к.ю.н., доцент, доцент кафедри; Дарія Любомирівна Вітюк – к.ю.н., доцент, доцент кафедри; Світлана Євгеніївна Камаралі – к.і.н., доцент, доцент кафедри; Михайло Олексійович Мацелик – к.ю.н., доцент, доцент кафедри; Артем Валерійович Берестень – старший викладач, Олександр Володимирович Зражевський – старший викладач.

Допомагає у забезпеченні навчального процесу: Наталія Михайлівна Бинюк – провідний фахівець.

Кафедра здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти, а також бере участь у підготовці аспірантів та докторантів за спеціальністю 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

На кафедрі функціонують: Наукове товариство студентів та курсантів «Точка зору» і Науковий клуб «Я люблю історію!» основними завданнями яких є: формування у студентів усвідомлення важливості наукової діяльності; проведення інформування студентів щодо основних аспектів наукового життя ННІ права та вузу; створення умов для виявлення наукового-творчого потенціалу студентів, надання їм всебічної допомоги в науково-пошуковій діяльності, а також у реалізації їх творчих ідей, пропозицій, інновацій тощо; залучення студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності ННІ права та Державного податкового університету; організація та проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів-практикумів, майстер-класів, дебатів, інтелектуальних конкурсів; сприяння розвитку та підтримці міжвузівського, всеукраїнського та міжнародного наукового співробітництва; заохочення студентів, які досягли помітних успіхів в науково-дослідній роботі.

1 грудня 2021 року в Навчально-науковому інституті права Державного податкового університету було створено кафедру кримінальної юстиції. Очолює кафедру Дідківська Галина Василівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частина)», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Кримінальне процесуальне право України», «Криміналістика», «Судові і правоохоронні органи», «Проблеми досудового розслідування», «Актуальні питання судової експертизи», «Прокуратура в системі державних органів України», «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Проблеми протидії злочинності у фінансовій сфері»; «Кримінально-правова охорона прав людини у практиці Європейського суду з прав людини»; «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в України»; «Кваліфікації та запобігання злочинам проти власності та у сфері господарської діяльності»; «Кваліфікації та запобігання злочинності у сфері оподаткування та митного контролю»; «Запобігання організаційній транснаціональній злочинності», «Проблеми судоустрою та електронного судочинства в Україні», «Особливості адвокатської діяльності та медіація в кримінальному провадженні».

Основним завданням кафедри є здійснення освітньої діяльності спрямованої на підготовку здобувачів трьох рівнів вищої освіти, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі. Робота кафедри спрямована на вдосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки кадрів.

На даний час кафедра кримінальної юстиції бере активну участь у підготовці здобувачів вищої освіти: 

– першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» за спільною освітньою програмою «Правове регулювання публічних та приватних відносин»; 

– другого (магістерського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» за освітньою програмою «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності» та «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції»

– третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» за освітньо-науковою програмою «Право».

Кафедра сприяє студентам у реалізації наукових пошуків та висвітленні наукових здобутків у фахових виданнях України та зарубіжжя, збірниках міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, а також забезпечує участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах.

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки, приймає участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, друкує свої наукові здобутки у зарубіжних наукових виданнях, викладачі кафедри проходять міжнародне стажування в різних академічних товариствах, серед яких академічне товариство Міхала Балудянського (Словаччина). Міцні зв’язки кафедра підтримує з іншими кафедрами юридичних вузів України.

На кафедрі кримінальної юстиції ведеться планова науково-методична робота, а якісні характеристики її науково-педагогічних працівників відповідають критеріям та вимогам підготовки фахівців за заявленими спеціальностями та ступенями підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів.

На кафедрі кримінальної юстиції діє наукове фахове видання  «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)». Журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу МОН України від 29 червня 2021 року №735.  Засновником та головним редактором фахового журналу є доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Цимбал Петро Васильович. Відповідальним секретарем фахового видання є кандидат юридичних наук, доцент Омельчук Любов Василівна.

Науково-педагогічний склад кафедри працює над двома ініціативними науково-дослідними темами: «Розслідування кримінальних правопорушень (кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти» (державний реєстраційний номер 012U113579) та «Теоретичні засади підвищення ефективності кримінально-правового, кримінологічного та кримінально-виконавчого запобігання злочинності» (державний реєстраційний номер 0121U110768).

Отримані поглибленні знання у сфері кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, сприятиме підвищеному попиту на спеціалістів серед роботодавців, застосування права та здійснення практичної діяльності, без жодної шкоди для здобуття базових юридичних знань, є тим перспективним напрямком, який дасть змогу студентам, які спеціалізуються по кафедрі, скласти гідну конкуренцію на ринку праці в Україні та за кордоном.

На базі кафедри кримінального процесу та криміналістики рішенням Вченої ради Університету від 28 лютого 2019 року, протокол №2, засновано наукову школу професора П. В. Цимбала під назвою «Кримінально-процесуальні та криміналістичні особливості розслідування злочинів», яка охоплює три покоління молодих науковців та продовжує свою діяльність на кафедрі кримінальної юстиції.

Кафедра кримінальної юстиції є осередком Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» в Київській області. Метою діяльності є сприяння розвитку науки кримінального права, обмін науковим досвідом між членами Громадської організації, координація, допомога і сприяння у науковій діяльності спеціалістів у сфері кримінального права, співробітництво з громадськими та державними діячами, а також міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії злочинності; задоволення та захист законних інтересів своїх членів.

Взаємодія кафедри кримінальної юстиції супроводжується активною співпрацею з судовими та правоохоронними органами України, шляхом вивчення проблемних питань законодавчого забезпечення, а також зустрічами з практичними працівниками.

Історія:

Рік заснування: 1998 рік.
Історія кафедри. Кафедра цивільно-правових дисциплін була створена на юридичному факультеті в 1998 році шляхом поділу кафедри загально-юридичних дисциплін. Кафедру очолив кандидат юридичних наук, доцент Бондаренко Микола Олексійович. У 2005 році до кафедри цивільно-правових дисциплін була приєднана кафедра міжнародного права і кафедра отримала назву кафедра цивільного та міжнародного права, вона проіснувала до 2006 року. З 2006 по 2007 рік кафедра була знову перейменована на кафедру цивільно- та господарсько-правових дисциплін. У 2007 році, у зв’язку із створенням кафедри господарсько-правових дисциплін кафедрі повернули назву цивільно-правових дисциплін. В 2015 році внаслідок структурних перетворень в Університеті та у звязку із створенням на базі юридичного факультету Навчально-наукового інституту права кафедра отримала назву цивільного права та процесу. З 1 грудня 2021 року кафедра отримала нову назву – приватного права.

Контакти кафедри

+38 (04597)-60-300

  30.03@nusta.edu.ua

  соціальні мережі

  Державний Податковий Університет, корпус Е, 4-й поверх, кабінет 407

Кафедра міжнародного права розпочала свою діяльність з 1 жовтня 2001 року, проіснувавши до 2005 року, коли, у зв’язку з реорганізацією Університету її роботу було призупинено. У лютому 2011 року, на підставі рішення Вченої Ради Національного університету ДПС України, кафедра відновила свою діяльність.

Наукові інтереси науково-педагогічних працівників кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень галузі міжнародного права та порівняльного правознавства. Значна увага приділяється вивченню ролі договорів про уникнення подвійного оподаткування в системі джерел податкового права України та вдосконаленні процесу імплементації міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в національне законодавство України. Низка робіт викладачів кафедри присвячена проблемам міжнародно-правового захисту прав людини, зокрема, захисту національних меншин в міжнародному праві, праву на самовизначення, статусу української меншини за кордоном тощо.
З 2014 року кафедра активно працює над науковим дослідженням на тему «Захист прав людини в міжнародних податкових відносинах: світовий досвід і Україна».

Кафедра активно налагоджує зв’язки з рейтинговими європейськими університетами України і зарубіжжя, зокрема, було досягнуто домовленостей про наукову співпрацю з університетом м. Бремен (Німеччина) та Париж 13 (Франція) Серед вишів України нашими партнерами є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та ін. Багаторічним партнером і наставником кафедри є Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Науково-педагогічні працівники є членами Україно-американської асоціації працівників вищої школи, Української асоціації міжнародного права, Української асоціації європейських студій та Європейської асоціації міжнародного права.

У 2015 році завдяки зусиллям кафедри Університетом підписаний Меморандум про співпрацю з українським відділенням Міжнародної податкової асоціації. International Fiscal Association (IFA), яка є єдиною неурядовою, негалузевою міжнародною організацією, яка займається питаннями міжнародного оподаткування та публічних фінансів у понад 100 країнах світу. Відповідно до Меморандуму відомі юристи-практики проводять практичні семінари з курсу «Міжнародне податкове право». для студентів, які навчаються в магістратурі та забезпечують стажування в юридичних компаніях з подальшим працевлаштуванням.

Нині кафедра має назву – міжнародного права.
Колектив кафедри міжнародного права  – це колектив однодумців, які вміло поєднують у своїй роботі наукові надбання і педагогічну майстерність та постійно вдосконалюють рівень своєї загальної освіченості, а також вносять вагомий вклад у виховання молодого покоління.

Історія :

Кафедра публічного права бере свій початок 1998 року. На основі кафедри юридичних та спеціальних дисциплін була створена кафедра адміністративного, фінансового та податкового права під керівництвом к.ю.н. М.О.Бондаренка.

З 1999 року кафедра отримала назву «Кафедра фінансового та адміністративного права».

З 2001 року – реорганізована на кафедру фінансового права, яку очолила к.ю.н., доц., а з часом д.ю.н., проф. Л.А.Савченко.

 У 2006–2008 р.р. керував кафедрою д.ю.н., проф. В.К. Шкарупа.

З вересня 2008 року по вересень 2018 р. кафедрою фінансового права завідувала д.ю.н., проф. Л.М. Касьяненко.

З вересня 2018 по 2020 р. кафедру очолювала д.ю.н., доц. Т.О. Мацелик.

З 2020 р. по листопад 2021 р. кафедру фінансового права очолювала д.ю.н., доцент Н.Б. Новицька 

У грудні 2021 року у зв’язку із реорганізацією Університету – кафедру фінансового права було реорганізовано у кафедру публічного права, яку очолила к.ю.н., доцент М.В. Глух.

Першими викладачами були: д.ю.н. І.П. Голосніченко, д.ю.н. Л.А. Савченко, к.ю.н. А.П. Гаврилішин, к.ю.н. В.П. Підчибій, к.е.н. А.В. Цимбалюк, викладачі М.В. Глух, В.М. Свириденко та інші.

Кафедра формувалась з найкращих випускників навчального закладу, які обирали теми дисертаційних досліджень у сфері публічного права та успішно захищалися.

За період існування кафедра співпрацювала та співпрацює з провідними науковцями в галузі фінансового права д.ю.н. Л.К. Вороновою, д.ю.н. М.П. Кучерявенком, д.ю.н. О.А. Музикою-Стефанчук, д.ю.н. О.П.Орлюк, д.ю.н. А.А.Нечай, д.ю.н. П.С. Пацурківським, д.ю.н. Н.Ю.Пришвою, та інші.

З 2003 року кафедра здійснювала підготовку магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової діяльності держави».

З 2016 року кафедра готує магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової безпеки держави».

З 2017 року кафедра здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – «Податковий юрист».

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Фінансове право», «Митне право», «Валютне паво», «Податкове право», «Банківське право», «Актуальні питання фінансового права», «Правові основи здійснення фінансового контролю», «Податкові конфлікти та практика їх правового врегулювання», «Правове регулювання оподаткування малого і середнього бізнесу», «Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань», «Доктринальні проблеми фінансового права», «Правове регулювання фінансової безпеки», «Теорія суб’єктів фінансового права».

На сьогоднішній день до складу кафедри входить 17 науково-педагогічних працівників, а саме: 4 професори, 5 докторів юридичних наук, 8 доцентів, 11 кандидатів юридичних наук та 1 кандидат економічних наук.

Кафедра активно приймає участь у підготовці аспірантів/докторів філософії та докторантів за спеціальністю 081 «Право».

За останні роки на кафедрі захищено 4 докторських дисертацій (Мацелик Т.О., Аністратенко Ю.І., Бригінець О.О., Чайка В.В.) та підготовлено більше 20 кандидатських дисертацій, опубліковано монографії, навчальні посібники, наукові статті.

Члени кафедри постійно підвищують свій науково-практичний рівень в міжнародних закордонних стажуваннях, різних навчальних закладах, практичних підрозділах органів Міністерства фінансів України.

Пріоритетними напрямами науково-теоретичних досліджень є правове забезпечення фінансової безпеки держави, фінансово-процесуальна теорія, правове регулювання фінансової відповідальності в Україні.

З 2016 року науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Вороновські читання», яку запровадила Асоціація фінансового права України. Лауреатом премії імені Лідії Костянтинівни Воронової 2018 року в номінації «За видатні досягнення в підготовці та вихованні вчених-правників» стала професор Л.М. Касьяненко.

Кафедрою започатковано та проводяться Всеукраїнські науково-правові читання «Фінансова безпека України на сучасному етапі», присвячені науковій школі Заслуженого юриста України, д.ю.н., професора В.Т.Білоуса.

Протягом 2015- 2017рр, відповідно до наказу МОН України, кафедра організовувала та забезпечувала проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” на базі Університету. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри (Мацелик Т.О., Касьяненко Л.М., Сластьоненко О.О., Стріяшко Г.М.) студенти ННІ права зайняли призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з права.

На кафедрі працює наукове студентське товариство, яке нараховує понад 40 здобувачів вищої освіти, які активно займаються науковою діяльністю, беруть участь у круглих столах, семінарах-диспутах, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях.

Контакти кафедри

  30.05@nusta.edu.ua

  Youtube

  Facebook

 Державний податковий університет, корпус ННІ права, кабінет завідувача кафедри Е204

НЛ «Юридична клініка» вкотре провела тренінг для студентів-практикантів Державного податкового університету

17.05.2022 НЛ «Юридична клініка» вкотре провела тренінг для студентів-практикантів Державного податкового університету. Тема зустрічі: «Аналіз матеріалів справи». Вже неодноразово наші студенти – консультанти проводять тренінг на дану тематику, адже саме цей етап консультування клієнта є найбільш складним та відповідальним. Зокрема, аналіз матеріалів справи включає в себе: -визначення із загальної сукупності обставин, які відомі у справі, […]

Вітання в.о. ректора Валентини Унинець-Ходаківської із Всесвітнім днем вишиванки

З Днем вишиванки, моя родино Державного податкового університету! Українська вишита сорочка – не просто частина національного одягу. Це справжній витвір мистецтва, найвпізнаваніший елемент нашої культури. Вишиванка – символ унікальності нашої нації, волі та любові до України. Сьогоднішнє свято об’єднує українців з усіх куточків світу. Нагадує нам, що ми різні, проте єдині у любові до Батьківщини, […]

Відбулася онлайн-зустріч студентів-практикантів денної та заочної форм навчання ДПУ НЛ «Юридична клініка»

13.05.2022 відбулася онлайн-зустріч студентів-практикантів денної та заочної форм навчання ДПУ НЛ «Юридична клініка». Тема зустрічі: «Збір інформації по справі та робота з клієнтом» На зустрічі було розглянуто та опрацьовано такі питання: Поняття інтерв’ювання Підготовка до інтерв’ювання Перший контакт з клієнтом Вільна розповідь клієнта: А) з’ясування проблем клієнта Б) встановлення хронології подій В) резюмування інтерв’ю Завершення […]

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]
Всі новини та анонси

УВАГА! МЕДИКАМЕНТИ! ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА!

Потребуєш медикаменти? Телефонуй +380639579339 (Георгій). Державний податковий університет є центром поширення медичної гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим волонтерам та благодійним організаціям, що своєю щирою працею забезпечують жертв війни медикаментами: БО «Інвестуй в майбутнє України» БФ «Фонд громади «Приірпіння» Галина Дідківська, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції ДПУ Тетяна Лаговська, керівник БФ «Фонд громади Приірпіння» Олександр Коваленко, […]

Відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»

23 травня 2022 року о 09.55 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів академічних груп ПБ-21-4, ПБ-21-5, ПБ-21-6, ПБ-21-7 з теми «Культура усного професійного спілкування». Лекцію проводить доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Сукаленко Тетяна Миколаївна. Вхід за покликанням: https://meet.google.com/ozp-puag-czs Запрошуємо всіх охочих!

Податковий запрошує до докторантури

Державний податковий університет запрошує на вступ до докторантури у 2022 році на денну форму навчання. В університеті відкрито докторантуру з таких спеціальностей ​051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право. Документи можна подати з 10.05.2022 до 30.05.2022. Зарахування претендентів до 01.10.2022. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 097-391-85-98 (відділ […]

Про смс повідомлення для учасників НМТ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ НМТ: НЕ ПРОПУСТІТЬ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ Упродовж найближчих двох-чотирьох днів, особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку. https://bit.ly/3vC8kfg Більше тут https://bit.ly/3yfrt8R