Наукові видання

Університет ДФС України є засновником наукових видань, у яких можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань, а саме:

Фахові видання, які включені до профільних міжнародних наукометричних баз даних. Категорія «Б» (друковані)

Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування (економічні науки)
– головний редактор доктор економічних наук, професор Шевчук О. А.
– відповідальний секретар кандидат економічних наук Дружинська Н. С.

Фахові видання. Категорія «В» (друковані)

  1. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) (юридичні науки)

– головний редактор доктор юридичних наук, професор Цимбал П. В.

– відповідальний секретар кандидат юридичних наук Омельчук Л. В.

2.Ірпінський юридичний часопис (юридичні науки)

– головний редактор доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Новицька Н. Б.

– відповідальний секретар кандидат юридичних наук Мілевська А. О.

Фахові видання Категорія «В» (електронні)

  1. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України (економічні науки)

– головний редактор доктор економічних наук, професор Кужелєв М. О.

– відповідальний секретар кандидат економічних наук Житар М. О.

2. Правова просвіта (юридичні науки)

– головний редактор доктор юридичних наук, професор Рябченко О. П.

– відповідальний секретар Кучеренко Г. Б.

Наукові видання щодо яких готуються документи для включення до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (друковані) 

Митна безпека

– головний редактор доктор економічних наук, професор Пашко П. В.  
– відповідальний секретар кандидат економічних наук, доцент Сушкова О. Є.

Вартість публікації становить:

– у друкованому виданні – 395 грн;

– у електронному виданні – 300 грн.

Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сторінках обраного Вами видання

Національний університет ДФС України видає науковий фаховий журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» (категорія «Б») (Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301).

Журнал представлений у Переліку наукових фахових видань України (станом на 15 жовтня 2019 року) в Категорії Б під номером 54. Ознайомитись з Переліком можна за посиланням або на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України в розділі Головна/Наука/Атестація кадрів вищої кваліфікації/Наукові фахові видання за адресою: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

Рік заснування: 2017;
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177Р;
ISSN: 2617-5932;
Галузь науки:  економічні науки (08.00.01 – 08.00.11, 21.04.01, 21.04.02; спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292);
Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу;
Мова видання: українська, російська, англійська;

Журнал розміщено в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

 Index Copernicus;

 Crossref ;

International Scientific Indexing (ISI);

Advanced Science Index (ASI);

 Google Scholar;

 Bielefeld Academic Search Engine (BASE).

  OUCI

    НБУВ ;

Контактна особа: Дружинська Наталія Сергіївна
Телефон: 067-689-30-49
e-mail: ekonvisnik@nusta.edu.ua
Web-сайт журналу: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/index

Національний університет ДФС України видає науковий журнал «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)».

Рік заснування: 2014;
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20778-105788 від 24.06.2014; КВ № 22055-11955ПР від 22.04.2016;
ISSN: 2521-1196;
Галузь науки: юридичні науки;
Періодичність: виходить в міру накопичення матеріалу;
Мова видання: українська, російська, англійська.
Журнал включено до категорії «В» Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018.
Наша сторінка на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
Міжнародний юридичний вісник включено до переліку періодичних видань України, що мають бібліометричний профіль у «Google Академія».
Контакта особа: Омельчук Любов Василівна
Телефон: 098-87-84-691
e-mail: in_yur_visnuk@ukr.net
Корпус Е, каб. 304.

Національний університет ДФС України видає науковий журнал «Митна безпека»

Рік заснування: 2017;
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22506-12406ПР;
ISSN: 2617-5959;
Галузь науки:економічні, юридичні науки;
Періодичність:продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу;
Мова видання:українська, російська, англійська.
Програмні цілі журналу полягають у розробці головних проблем у сфері економічної безпеки держави, теоретико-прикладних проблем митної політики України і впровадженні наукових досліджень у митній справі та зовнішньоекономічній діяльності, розвитку наукових досліджень у галузі адміністративного, фінансового, інформаційного, кримінального, кримінально-процесуального права та кримінології, вдосконаленні законодавства у галузі митної справи, а також адміністративного, кримінального і кримінально-процесуального законодавства.

Сайт журналу на платформі OJS: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs3
Контактна особа: Сушкова Олена Євгеніївна
Телефон: 095-386-97-28
e-mail: elenasushkova@ukr.net
Корпус В, каб. 620.

Університет ДФС України видає науковий журнал «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України».

Рік заснування: 2009;
Галузь науки: економічні науки;
ISSN: 2617-5940;
Періодичність: двічі на рік;
Мова видання:  українська, російська, англійська;
Журнал включено до категорії «В» Переліку наукових фахових видань України відповідно до Постанови президії ВАК України № 2-05/2 від 10.03.2010 р. та перереєстровано згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 року.
Наша сторінка на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: www.irbis-nbuv.gov.ua/
Науковий журнал «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України» включено до переліку видань України, що мають бібліометричний профіль у «Google Академія».
Контакта особа: Житар Максим Олегович
Телефон: 045-976-27-88
e-mail: finansyzbirnyk@gmail.com
Корпус B, каб. 320.

Web-сайт журналу:  http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs2/about 

Ірпінський юридичний часопис. Випуск 2

Національний університет ДФС України видає науковий журнал «Ірпінський юридичний часопис. Серія: право».

Рік заснування: 2018;
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23215-13055ПР; ISSN: 2617-4154;
Галузь науки: юридичні науки;
Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу;
Мова видання:  українська, російська, англійська;
Журнал включено до категорії «В» Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 527 від 24.05.2018.
Контактна особа: Новицька Наталія Борисівна
Телефон: 067-734-02-40
e-mail: natalka_bn_@ukr.net