СКЛАД 

редакційної колегії наукового фахового журналу «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування»

Українська

Головний редактор:

ШЕВЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

Заступники головного редактора:

МАЦЕЛЮХ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ОНИШКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

Відповідальний секретар:

ДРУЖИНСЬКА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА, 

кандидат економічних наук, УДФСУ (Україна)

Редакційна колегія:

АНДРУЩЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

БЕЛІНСЬКА ЯНІНА ВАСИЛІВНА, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

БЕРЕСЛАВСЬКА ОЛЕНА ІВАНІВНА,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

БОЯРКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА,

доктор економічних наук, доцент, ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ЗАЛІЗКО ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ,

доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

ІЛЬЇН ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

КАРПЕНКО ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА, 

доктор економічних наук, професор, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Україна)

КОВАЛЕНКО ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

КОЛЯДА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА,

кандидат економічних наук, с.н.с., доцент, УДФСУ (Україна)

КРАЄВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, 

доктор економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна)

ЛІСОВИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

МАРТИНЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІТАЛІЇВНА,

кандидат економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна)

МЕЛЬНИК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ,

доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна)

ОЛЕШКО АННА АНАТОЛІЇВНА, 

доктор економічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну (Україна)

ОСМЯТЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ПАСІЧНИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор економічних наук, професор, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Україна)

ПАШКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ПИЛИПІВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,

доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна)

РІППА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

СТЕЖКО НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА,

доктор економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна)

СУНЦОВА ОЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ТКАЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА,

доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

ШВАБІЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

АМІТ КУМАР,

доктор філософії, MBA, M. Com, доцент, Інтегральний університет, Лакхнау (Індія);

АННЕЛЕНА ЛОББ,

доктор філософії, доцент, Гарвардський університет (США)

ВАРАДАРАДЖ АРАВАМУДХАН,

доктор філософії, MBA, MPHIL, професор Аллайанської школи бізнесу, Университет Аллайанс (Індія)

ГЕЧІБАЯ БАДРІ,

доктор економічних наук, професор, Національний інститут економічних досліджень (Грузія)

ГОЗОРА ВЛАДІМІР, 

доктор філософії, габілітований доктор, професор, МБА, Університет економіки і державного управління в Братиславі (Словаччина)

ГОРАЛ ЮСТИНА,

доктор філософії, доцент, Національний науково-дослідний інститут «Інститут економіки сільського господарства та харчової промисловості» (Польща)

ДЖВІГОЛ–БАРОШ М.,

доктор філософії, доцент, Сілезька політехніка (Польща)

ІРІЗАРРІ РАФАЕЛЬ, 

доктор наук, професор, Гарвардський університет (США)

ІСКАНДАР МУДА,

доктор філософії, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CPA, Університет Північної Суматри (Індонезія);

МИСКЕВИЧ РАДОСЛАВ, 

доктор філософії, доцент, Сілезька політехніка (Польща)

МОХД ЗАЇНІ АБД КАРИМ,

доктор філософії, професор Університету Утара (Малайзія)

НОВАК ДАРІУШ, 

габілітований доктор, професор, Познанський економічний університет (Польща)

САФВАН АЛЬ САЛИМ, 

доктор філософії, професор, Технологічний університет Акаби (Йорданія);

СИПКО ЮРАЙ, 

доктор філософії, професор, МБА, Інститут економічних досліджень (Словаччина)

ЦИКЛАШВІЛІ НАТЕЛА,

доктор економічних наук, професор, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія)

Російська

Главный редактор:

ШЕВЧУК ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

Заместители главного редактора:

МАЦЕЛЮХ НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

ОНЫШКО СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

Ответственный секретарь:

ДРУЖИНСКАЯ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

кандидат экономических наук, УГФСУ (Украина)

Редакционная коллегия:

АНДРУЩЕНКО ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

БЕЛИНСКАЯ ЯНИНА ВАСИЛЬЕВНА,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

БЕРЕСЛАВСКАЯ ЕЛЕНА ИВАНОВНА,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

БОЯРКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА,

доктор экономических наук, доцент, ГВУЗ «Университет банковского дела» (Украина)

ЗАЛИЗКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ,

доктор экономических наук, профессор, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Украина)

ИЛЬИН ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

КАРПЕНКО ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА,

доктор экономических наук, профессор, Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (Украина)

КОВАЛЕНКО ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

КОЛЯДА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат экономических наук, с.н.с., доцент, УГФСУ (Украина)

КРАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,

доктор экономических наук, доцент, УГФСУ (Украина)

ЛИСОВЫЙ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

МАРТЫНЕНКО ВАЛЕНТИНА ВИТАЛЬЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент, УГФСУ (Украина)

МЕЛЬНИК ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ,

доктор экономических наук, профессор, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» (Украина)

ОЛЕШКО АННА АНАТОЛЬЕВНА,

доктор экономических наук, профессор, Киевский национальный университет технологий и дизайна (Украина)

ОСМЯТЧЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

ПАСИЧНИК ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор экономических наук, профессор, ННЦ «Институт аграрной экономики» (Украина)

ПАШКО ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

ПЫЛЫПИВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

доктор экономических наук, профессор, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» (Украина)

РИППА СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

СТЕЖКО НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА,

доктор экономических наук, доцент, УГФСУ (Украина)

СУНЦОВА АЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

ТКАЧЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

доктор экономических наук, профессор, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Украина)

ШВАБИЙ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ,

доктор экономических наук, профессор, УГФСУ (Украина)

АМИТ КУМАР, 

доктор философии, MBA, M. Com, доцент, Интегральный университет, Лакхнау (Индия);

АННЕЛЕНА ЛОББ,

доктор философии, доцент, Гарвардский университет (США)

ВАРАДАРАДЖ АРАВАМУДХАН,

доктор философии, MBA, MPHIL, профессор Аллайанской школы бизнеса, Университет Аллайанс (Индия).

ГЕЧИБАЯ БАДРИ,

доктор экономических наук, профессор, Национальный институт экономических исследований (Грузия)

ГОЗОРА ВЛАДИМИР,

доктор философии, хабилитированный доктор, профессор, МБА, Университет экономики и государственного управления в Братиславе (Словакия)

ГОРАЛ ЮСТИНА,

доктор философии, доцент, Национальный научно-исследовательский институт «Институт экономики сельского хозяйства и пищевой промышленности» (Польша)

ДЖВИГОЛ–БАРОШ М.,

доктор философии, доцент, Силезская политехника (Польша)

ИРИЗАРРИ РАФАЭЛЬ, 

доктор наук, профессор, Гарвардский университет (США)

ИСКАНДАР МУДА,

доктор философии, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CPA, Университет Северной Суматры (Индонезия);

МИСКЕВИЧ РАДОСЛАВ,

доктор философии, доцент, Силезская политехника (Польша)

МОХД ЗАИНИ АБД КАРИМ,

доктор философии, профессор Университета Утара (Малайзия)

НОВАК ДАРИУШ,

хабилитированный доктор, профессор, Экономический университет в Познани (Польша)

САФВАН АЛЬ САЛИМ,

доктор философии, профессор, Технологический университет Акабы (Иордания);

СИПКО ЮРАЙ,

доктор философии, профессор, МБА, Институт экономических исследований (Словакия)

ЦИКЛАШВИЛИ НАТЕЛА,

доктор экономических наук, профессор, Батумский государственный университет имени Шота Руставели (Грузия)

Англійська

Editor-in-Chief: 

OLEG SHEVCHUK,

Doctor of Economics, Professor, University of the State Fiscal Service of Ukraine (USFSU) (Ukraine)

Co-Editors-in-Chief:

SVITLANA ONYSHKO,

Doctor of Economics, Professor, USFSU (Ukraine)

NATALIIA MATSELIUKH,

Doctor of Economics, Professor, USFSU (Ukraine)

Executive editor: 

NATALIIA DRUZHYNSKA,

Ph.D. in Economics, USFSU (Ukraine)

Editorial board:

VOLODYMYR ANDRUSCHCHENKO,

Doctor of Economics, Professor, USFSU (Ukraine)

YANINA BELINSKA,

Doctor of Economics, Professor, USFSU (Ukraine)

OLENA BERESLAVSKA,

Doctor of Economics, Professor, USFSU (Ukraine)

IRYNA BOIARKО,

Doctor of Economics, Associate Professor, SHEI «Banking University» (Ukraine)

VASILY ZALIZKO,

Doctor of Economics, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

VALERIJ ILIN,

Doctor of Economics, Professor, USFSU (Ukraine)

LIDIIA KARPENKO,

Doctor of Economics, Professor, 

Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine (Ukraine)

YULIIA KOVALENKO,

Doctor of Economics, Professor, USFSU (Ukraine)

TETIANA KOLIADA,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, USFSU (Ukraine)

VOLODYMYR KRAEVSKY,

Doctor of Economics, Associate Professor, USFSU (Ukraine)

ANDRII LISOVYI, 

Doctor of Economics, Professor, USFSU (Ukraine)

VALENTYNA MARTYNENKO,

Ph.D. in Economics, Associate professor, USFSU (Ukraine)

VIKTOR MELNYK,

Doctor of Economics, Professor, KNEU named after Vadym Hetman (Ukraine)

ANNA OLESHKO,

Doctor of Economics, Professor, Kyiv National University of Technologies and Design (Ukraine)

VOLODYMYR OSMIATCHENKO,

Doctor of Economics, Professor, USFSU (Ukraine)

YURII PASICHNYK,

Doctor of Economics, Professor, National Science Center “Institute of Agrarian Economics” (Ukraine)

PAVLO PASHKO,

Doctor of Economics, Professor, USFSU (Ukraine)

VITALII PYLYPIV,

Doctor of Economics, Professor, KNEU named after Vadym Hetman (Ukraine)

SERHII RIPPA,

Doctor of Economics, Professor, USFSU (Ukraine)

NADIIA STEZHKO,

Doctor of Economics, Associate Professor, USFSU (Ukraine)

OLESIA SUNTSOVA,

Doctor of Economics, Professor, USFSU (Ukraine)

NATALIIA TKACHENKO,

Doctor of Economics, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

KOSTIANTYN SHVABII,

Doctor of Economics, Professor, USFSU (Ukraine)

AMIT KUMAR, 

PhD., MBA (Financnce), M.Com, Assistant Professor, Integral University Lucknow (India)

ANNELENA LOBB,

PhD, Associate Professor, Harvard University, USA

BADRI GECHBAIA, 

Doctor of Economic, Professor, National Institute of Economic Research (Georgia)

VARADARAJ ARAVAMUDHAN,

Ph.D, MBA, MPHIL, Professor, Alliance University (India)

GOZORA VLADIMÍR,

Dr.h.c. prof. mpx.h.c. prof. Ing. PhD., MBA, University of Economics and Public Administration Management in Bratislava (Slovakia)

GÓRAL JUSTYNA,

PhD, Assistant Professor, Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (Poland)

DŹWIGOŁ-BAROSZ MARIOLA,

Ph.D., Associate Professor, Silesian University of Technology (Poland)

RAFAEL IRIZARRY,

DrC, Professor of statistics, Harvard University, USA

ISKANDAR MUDA, 

Ph.D, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CPA, University of North Sumatra (Indonesia)

MIŚKIEWICZ RADOSŁAW, 

Ph.D., Associate Professor, Silesian University of Technology (Poland)

MOHD ZAINI ABD KARIM, 

PhD, Professor, Universiti Utara Malaysia

NOWAK DARIUSZ, 

Dr hab., Professor UEP, Poznań University of Economics and Business (Poland)

SAFWAN AL SALAIMEH, 

Phd, Professor, Aqaba University of Technology (Jordan)

SIPKO JURAJ, 

Prof. Ing., PhD., MBA, Institute of Economic Research (Slovakia)

TSIKLASHVILI NATELA,

Doctor of Economics, Professor, Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia)

Вимоги до оформлення та подачі статей у науковий журнал „Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування”

До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами обсягом 10-12 стор., що відповідають тематиці видання й містять наукові результати, не опубліковані раніше.

Матеріали для публікації подаються із супровідними документами у роздрукованому вигляді відповідальному секретарю журналу та надсилаються на e-mail: ekonvisnik@nusta.edu.ua

На останній сторінці роздрукованого примірника статті повинні міститися засвідчені підписами авторів підтвердження оригінальності дослідження, відсутності плагіату, наявності дозволів, необхідних для використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом, а також того, що стаття підготовлена спеціально для цього видання, не публікувалася раніше і не подана до інших видань.

Супровідні документи:

  1. Рекомендація статті до друку (для авторів без наукового ступеня) підписана фахівцем з науковим ступенем і завірена підписом та печаткою установи, яка є зовнішньою щодо Університету ДФС України, та установи, де працює автор (автори) статті.
  2. Авторська довідка.

Структура публікації. Наукові статті, що подаються до журналу, повинні мати:

– індекс УДК;

– JEL Classification Code

– Прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь, вчене звання, повна назва вищого навчального закладу, місце роботи (українською, російською та англійською мовами), ORCID ID.;

– анотацію статті українською та російською (не менше 500 знаків);

– анотацію англійською (не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова) повинна містити наступні структурні елементи: проблема – Introduction; мета – Purpose; методи дослідження – Methods; основні результати дослідження – Results; висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion. Анотація повинна бути оригінальна (не копіювати скорочену україномовну анотацію). Переклад анотації англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

– ключові слова українською, російською та англійською мовами (5–7 слів)

– назву статті українською, російською та англійською мовами;

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

– Список використаних джерел оформляється в алфавітному порядку із зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Спочатку наводяться україномовні та російськомовні джерела, потім іншомовні. Бібліографічний список складається лише із тих джерел, на які робляться посилання у тексті у вигляді цифр. При складанні списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

– Після списку використаних джерел, оформленого згідно із стандартом ДСТУ 8302:2015, наводиться References – транслітерований список цих же джерел, оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). Транслітерацію з української на англійську мову слід здійснювати згідно вимог визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”, а транслітерацію з російської мови на англійську – згідно систем, які підтримують транслітерацію літер “ё, э, ы, и“.

Комп’ютерний набір. Стаття подається у форматі MS Word 97-2003 (*.doc) або (*.rtf); інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman; абзацний відступ – 1,25; поля по – 1,5 мм.

Усі таблиці повинні мати посилання по тексту та бути пронумеровані. Розмір шрифту – 10, інтервал – 1,0. Таблиці повинні бути компактними та відповідати загальноприйнятим стандартам оформлення.

Усі схеми, діаграми, рисунки та формули повинні мати порядковий номер та назву. Формули створені вмонтованим редактором формул Word.

Рисунки, що побудовані у Microsoft Word, повинні бути виконані на полотні або згруповані.

Обов’язково наводиться джерело інформації, зазначається належність автору (власна розробка, складено автором за матеріалом …, за результатами розрахунків автора). Додаючи у текст графічний матеріал, будь ласка, пам’ятайте, що текстовий блок журналу є чорно-білим.

Автор несе відповідальність за зміст статті. Автор підтверджує, що в матеріалах статті не містяться відомості, заборонені до опублікування, і тому стаття може бути надрукована у відкритому друці.

Автор підтверджує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для публікування до інших видань, а також містять достовірну інформацію. Автор гарантує відсутність плагіату у статті.

Розміщення матеріалів. Повнотекстові версії номерів журналу представлені на сайті УДФСУ, а також на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів.

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.

Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Приклад оформлення

Публікація рукописів у журналі платна. Вартість публікації обсягом до 0,5 друк. арк. – 395 грн. Оплата проводиться після отримання автором повідомлення про прийом статті до друку. Автор подає редакційній колегії електронною поштою скановану копію платіжного документа. Без його наявності стаття не буде надрукована.

Реквізити для оплати:

Одержувач: Університет ДФС України

ЄДРПОУ: 40233365

Рахунок: UA858201720313251004202093609

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: за друк статті в Економічному віснику ____________ П.І.Б.