РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:

ШЕВЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

Заступники головного редактора:

МАЦЕЛЮХ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ОНИШКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

Відповідальний секретар:

ДРУЖИНСЬКА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА, 

кандидат економічних наук, УДФСУ (Україна)

Редакційна колегія:

АНДРУЩЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

БЕЛІНСЬКА ЯНІНА ВАСИЛІВНА, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

БЕРЕСЛАВСЬКА ОЛЕНА ІВАНІВНА,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ЗАЛІЗКО ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ІЛЬЇН ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

КАРПЕНКО ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА, 

доктор економічних наук, професор, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Україна)

КОВАЛЕНКО ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

КОЛЯДА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА,

кандидат економічних наук, с.н.с., доцент, УДФСУ (Україна)

КРАЄВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, 

доктор економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна)

ЛІСОВИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

МАРТИНЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІТАЛІЇВНА,

кандидат економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна)

ОЛЕШКО АННА АНАТОЛІЇВНА, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ОСМЯТЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ПАСІЧНИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор економічних наук, професор, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Україна)

ПАШКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

ПИЛИПІВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,

доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна)

РІППА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, 

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

СТЕЖКО НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА,

доктор економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна)

ШВАБІЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ,

доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

GÓRAL JUSTYNA

PhD, Assistant Professor (Польща, м. Варшава)

SIPKO JURAJ, 

Prof. Ing., PhD., MBA (Словаччина, м. Братислава)

GOZORA VLADIMÍR, 

Dr.h.c. prof. mpx.h.c. prof. Ing. PhD., MBA (Словаччина, м. Братислава)

Вимоги до оформлення та подачі статей у науковий журнал „Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування”

До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами обсягом 10-12 стор., що відповідають тематиці видання й містять наукові результати, не опубліковані раніше.

Матеріали для публікації подаються із супровідними документами у роздрукованому вигляді відповідальному секретарю журналу та надсилаються на e-mail: ekonvisnik@nusta.edu.ua

На останній сторінці роздрукованого примірника статті повинні міститися засвідчені підписами авторів підтвердження оригінальності дослідження, відсутності плагіату, наявності дозволів, необхідних для використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом, а також того, що стаття підготовлена спеціально для цього видання, не публікувалася раніше і не подана до інших видань.

Супровідні документи:

  1. Рекомендація статті до друку (для авторів без наукового ступеня) підписана фахівцем з науковим ступенем і завірена підписом та печаткою установи, яка є зовнішньою щодо Університету ДФС України, та установи, де працює автор (автори) статті.
  2. Авторська довідка.

Структура публікації. Наукові статті, що подаються до журналу, повинні мати:

– індекс УДК;

– JEL Classification Code

– Прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь, вчене звання, повна назва вищого навчального закладу, місце роботи (українською, російською та англійською мовами), ORCID ID.;

– анотацію статті українською та російською (не менше 500 знаків);

– анотацію англійською (не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова) повинна містити наступні структурні елементи: проблема – Introduction; мета – Purpose; методи дослідження – Methods; основні результати дослідження – Results; висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion. Анотація повинна бути оригінальна (не копіювати скорочену україномовну анотацію). Переклад анотації англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

– ключові слова українською, російською та англійською мовами (5–7 слів)

– назву статті українською, російською та англійською мовами;

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

– Список використаних джерел оформляється в алфавітному порядку із зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Спочатку наводяться україномовні та російськомовні джерела, потім іншомовні. Бібліографічний список складається лише із тих джерел, на які робляться посилання у тексті у вигляді цифр. При складанні списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

– Після списку використаних джерел, оформленого згідно із стандартом ДСТУ 8302:2015, наводиться References – транслітерований список цих же джерел, оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). Транслітерацію з української на англійську мову слід здійснювати згідно вимог визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”, а транслітерацію з російської мови на англійську – згідно систем, які підтримують транслітерацію літер “ё, э, ы, и“.

Комп’ютерний набір. Стаття подається у форматі MS Word 97-2003 (*.doc) або (*.rtf); інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman; абзацний відступ – 1,25; поля по – 1,5 мм.

Усі таблиці повинні мати посилання по тексту та бути пронумеровані. Розмір шрифту – 10, інтервал – 1,0. Таблиці повинні бути компактними та відповідати загальноприйнятим стандартам оформлення.

Усі схеми, діаграми, рисунки та формули повинні мати порядковий номер та назву. Формули створені вмонтованим редактором формул Word.

Рисунки, що побудовані у Microsoft Word, повинні бути виконані на полотні або згруповані.

Обов’язково наводиться джерело інформації, зазначається належність автору (власна розробка, складено автором за матеріалом …, за результатами розрахунків автора). Додаючи у текст графічний матеріал, будь ласка, пам’ятайте, що текстовий блок журналу є чорно-білим.

Автор несе відповідальність за зміст статті. Автор підтверджує, що в матеріалах статті не містяться відомості, заборонені до опублікування, і тому стаття може бути надрукована у відкритому друці.

Автор підтверджує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для публікування до інших видань, а також містять достовірну інформацію. Автор гарантує відсутність плагіату у статті.

Розміщення матеріалів. Повнотекстові версії номерів журналу представлені на сайті УДФСУ, а також на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів.

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.

Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Приклад оформлення

Публікація рукописів у журналі платна. Вартість публікації обсягом до 0,5 друк. арк. – 395 грн. У разі перевищення зазначеного обсягу публікації доплата здійснюється пропорційно.

Реквізити для сплати:

Одержувач: Університет ДФС України

ЄДРПОУ: 40233365

Рахунок:№ 3125 4282 2936 09

МФО: 820172

Банк одержувача: Державна казначейська служба України

Призначення платежу: плата за поліграфічні послуги (публікація наукової статті).

Оплата проводиться після отримання автором повідомлення про прийом статті до друку. Автор подає редакційній колегії електронною поштою скановану копію платіжного документа. Без його наявності стаття не буде надрукована.