«Економічна теорія не є набором вже готових рекомендацій, застосовуваних безпосередньо в господарській політиці. Вона є скоріше методом, ніж вченням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення, яка допомагає тому, хто володіє нею, приходити до вірних висновків».

Джон Мейнард Кейнс

Сучасні економічні проблеми зачіпають інтереси кожного громадянина. Справжній професіонал своєї справи повинен розуміти суть ситуації, що склалася в економіці країни. Кафедра економічної теорії Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту забезпечує необхідну для цього фундаментальну підготовку бакалаврів та магістрів у всіх інститутах університету, з наступних дисциплін теоретико – економічного циклу: «Економічна теорія», «Економічна теорія (політична економія, історія економіки, економічна думка)», «Економічна теорія права», «Основи економічної теорії», «Основи економічної науки», «Економічна теорія (мікроекономіка)», «Економічна теорія (макроекономіка)», «Інституціональна економіка», «Ціноутворення», «Ціноутворення на фінансових ринках», «Економічна безпека національного господарства». 

Історія кафедри економічної теорії бере свій початок з 1996 року, коли в мальовничому місті Ірпінь, в Українському фінансово-економічному інституті, в обліково – економічному факультеті було започатковано кафедру теоретичної економіки та гуманітарних дисциплін, завідувачем якої було призначено Максименка Івана Андрійовича, кандидата філософських наук, доцента кафедри економічної теорії.

У 1998 році на базі кафедри теоретичної економіки та гуманітарних дисциплін було створено дві кафедри: гуманітарних дисциплін і кафедру економічної теорії, завідувачем кафедри останньої було призначено Максименко Іван Андрійовича, який працює на цій посаді і до сьогоднішнього дня. 

На кафедрі працювала – перший декан обліково-економічного факультету Еля Трохимівна Суханова, нині Заслужений Працівник освіти України, Почесний професор УДФСУ, кандидат економічних наук, доцент.

З 21 грудня 1999 року кафедра функціонувала на базі обліково-економічного факультету вже Академії державної податкової служби України, пізніше університету – Національного університету державної податкової служби України. 

У 2010 році під керівництвом завідувача кафедри створено студентський науковий гурток «Політеконом». 

Шляхом реорганізації Національного університету державної податкової служби України створюється Університет державної фіскальної служби України, та у 2015 році створено Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту в підпорядкуванні якого і функціонує кафедра до тепер.

У 2017 році кафедра стала переможцем конкурсу на кращу кафедру Університету державної фіскальної служби України у номінації організаційна робота. А вже у 2019 році кафедра посіла почесне I місце у номінації «Краща кафедра Університету».

Кафедра економічної теорії є невід’ємною складовою фундаментальної університетської освіти. Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням кращого зарубіжного і вітчизняного досвіду за авторськими підручниками і навчальними посібниками.

За останні 10 років викладачами кафедри підготовлено і видано 8 навчальних посібників з грифом МОН.

Результатом науково-дослідної роботи кафедри є видана у 2018 році монографія: «Податкова діяльність держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки».

Загалом кафедра підготувала 27 колективних навчальних посібників.

Зараз кафедра працює над науково-дослідною темою «Державне регулювання розвитку корпоративної підсистеми національної економіки» (строки дослідження: 2017-2021 рр.)

На сьогоднішній день серед викладачів кафедри – директор Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., професор кафедри економічної теорії Мацелюх Наталія Петрівна.

Також з 1997 року на кафедрі працює Старостенко Ганна Григорівна, д.е.н., профессор кафедри економічної теорії, Радник податкової служби І рангу. Академік Інженерної академії України.

На шляху здобуття знань студентів супроводжують викладачі кафедри –висококваліфіковані фахівці, які керують науковою-дослідною роботою студентів, результатом якої є спільні наукові публікації, доповіді молодих науковців на студентських наукових конференціях, участь в олімпіадах з економічної теорії.

Склад кафедри нараховує 8 науково-педагогічних працівників, з них: академік – 1; доктор наук – 2, професор – 2, кандидат наук – 6, доцентів – 5.

Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної підготовки майбутніх фахівців, формування у них ринково-орієнтованого економічного світогляду, бази знань для вивчення прикладних фахових дисциплін, які ґрунтуються на економічній теорії. Викладання усіх дисциплін проводиться з використанням інноваційних дистанційних технологій.

Викладачі кафедри постійно беруть участь в наукових та науково-практичних конференціях міжнародного (Німеччина, Польща, Грузія, Франція та інші) і національного рівнях.

Профіль кафедри у науково-метричних базах: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7vbySEgAAAAJ&hl=uk

Адреса кафедри: Національний університет ДФС України, вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201. (каб.232, 253 корпус В )

Телефони: міс. (804497) 53 – 050;  внутр. 11 – 94 (кафедра), 14 – 56 (зав. кафедри).

Історія становлення

Кафедру бухгалтерського обліку створено у жовтні 1996 року. Першим керівником кафедри була Калюга Євгенія Василівна (Залевська Є.В.). Д.е.н., професор Калюга Є.В. очолювала кафедру з 1996 р. по 1998 р. та з 2002 р. по 2006 р. У 1998-2002 рр. завідувачем кафедри бухгалтерського обліку була Сторожук Т.М., к.е.н., доцент. У 2004 році відповідно до рішення Вченої ради, кафедра була поділена на кафедру бухгалтерського обліку та кафедру аудиту й економічного аналізу. З 2006 р. по 2016 р. кафедру бухгалтерського обліку очолювала к.е.н., доцент Шара Є.Ю. У жовтні 2015 р. рішенням Вченої Ради Університету на базі кафедри бухгалтерського обліку було створено кафедру обліково-аналітичних баз знань. З січня 2017 року кафедру бухгалтерського обліку очолював д.е.н., професор Осмятченко В.О., а з вересня 2018 року і по теперішній час д.е.н., професор Ільїн В.Ю.

 Основним напрямом наукової роботи на кафедрі є дослідження проблемних питань бухгалтерського обліку та визначення їх впливу на реформування податкової політики. Професорсько-викладацький склад працює над виконанням комплексного кафедрального дослідження «Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні». Дослідження виконуються у співпраці із департаментом фінансування бухгалтерського обліку та звітності ДФС України, підприємствами різних галузей економіки та провідними науковими установами.

Стратегічна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих та конкурентноспроможних фахівців шляхом удосконалення навчального процесу, накової діяльності, навчально-методичного забезпечення, підготовки науковців, здатних вирішувати завдання, які відповідають сучасним європейським та світовим вимогам.
Освітні програми. Кафедра бухгалтерського обліку забезпечує підготовку фахівців усіх рівнів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»: бакалаврів, магістрів, докторів філософії.

Співпраця з діловими партнерами

 • Корпорація «Інтелект-Сервіс»
 • Корпорація «1С»
 • Компанія «Інвоко»
 • Корпорація «Галактика»
 • Корпорація «Парус»
 • Корпорація «Хакерс Дизайн»
 • Асоціація митних брокерів України
 • НПО “ПОВЕРХНОСТЬ МД”
 • НТФ “ІНТЕС”
 • ККІБП

Співпраця з професійними організаціями

 • Федерація професійних бхгалтерів і аудитрів України (ФПБАУ)
 • Chartered Institute of Management Accountants (СІМА)

Співпраця з Федерацією професійних бхгалтерів і аудитрів України (ФПБАУ)

ФПБАУ є дійсним членом Міжнародної федерації бухгалтерів, силами якої розробляється професійна етика, міжнародні стандарти обліку і звітності для державного сектору та освітні програми для професійних бухгалтерів. У свою чергу освітні програми та вимоги до професійних бухгалтерів є основою сучасних освітніх програм у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку вищими навчальними закладами. Саме тому викладачі кафедри та студенти долучаються до членства в ФПБАУ та дотримуються високих стандартів професійної етики.

Співпраця з міжнародною професійною організацією СІМА

З 2017 року освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів були акредитовані міжнародною професійною організацією СІМА (Chartered Institute of Management Accountants), яка є визнаною на міжнародному рівні професійною організацією з підготовки фахівців в області управлінського обліку, фінансів і стратегічного менеджменту. Інститут CIMA здійснює сертифікацію фахівців з управлінського обліку. Наявність сертифіката CIMA забезпечує його власникові визнання професійної кваліфікації і є підтвердженням високого рівня знань і навичок в області управлінського обліку.

З 2018 року студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» мають можливість здійснювати підготовку та здавати іспити на отримання дипломів СІМА англійською мовою на пільгових умовах, встановлених для ВНЗ, програми яких сертифіковані СІМА.

Адреса кафедри: Університет ДФС України (каб.234, 235, 237), вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.
Телефони: міс. (804497) 53 – 050; внутр. 12 – 15 (кафедра), 14 – 34 (зав. кафедри).

Кафедру аудиту та економічного аналізу створено на базі кафедри обліку та аудиту відповідно до рішення Вченої ради Академії ДПС України від 01.09.2000 року.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної відповідальності і гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Стратегічна мета кафедри – реалізація теоретичної та практичної підготовки випускників, які відповідають сучасним професійним стандартам та здатні задовільняти запити роботодавців.

 Основні завдання кафедри полягають в:

 • організації та здійсненні на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
 • виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;
 • забезпеченні структурних змін в науково-навчальному процесі відповідно до основних положень Болонської декларації.

Ці завдання виконуються шляхом інтеграції наукових досліджень в навчальний процес, а також досягнень практики, повного та ефективного застосування всіх елементів цього процесу на основі можливостей сучасних інформаційних технологій.

Кафедра є випускаючою, здійснює підготовку кадрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (бакалавр, магістр).

Кафедра здійснює фахову підготовку:

 • здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  ОПП «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика»;
 • здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Державний аудит; судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях».

Навчальні програми дають можливість підготувати висококваліфікованих спеціалістів з належною базою теоретичних та практичних знань, які є конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, можуть працювати в ДПС України, Офісі фінансового контролю, Інституті судово-економічних експертиз, Міністерстві фінансів України, аудиторських фірмах, підприємствах державного та приватного сектору на посадах бухгалтера, головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера-експерта, державного податкового  ревізора-інспектора, державного фінансового інспектора, державного фінансового аудитора, незалежного аудитора, внутрішнього аудитора, бізнес-аналітика, економіста тощо..

Науково-педагогічний потенціал кафедри розвивається динамічно. На кафедрі працює 13 осіб, з них 4 професори та  9 доцентів.

Співпраця з діловими партнерами

 • Корпорація «CaseWare Ukraine»
 • Аудиторська фірма «АЖУР-АУДИТ»
 • Офіс великих платників податків
 • Офіс фінансового контролю
 • Київський науково-дослідний інститут судово-економічних експертиз

Адреса кафедри: Університет ДФС України (каб. 258, 259, 225), вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.

Телефон: (095) 6829532 – зав. кафедри, (067) 8129547 – заст. зав. кафедри

Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики

Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики створена в навчально-науковому інституті обліку, аналізу та аудиту університету ДФС України у травні 2018 року на базі кафедр «Обліково-аналітичних баз знань» і «Статистики та математичних методів в економіці».

Склад кафедри 2018-2019 н.р.

Очолив кафедру д.е.н., доцент Краєвський Володимир Миколайович.

Краєвський В.М., 1976 р. народження, працює в університеті ДФС України з 2017 р. У 1994 р. він закінчив Лубенський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, а у 1999 р. – Національний аграрний університет, в якому з 1999 по 2002 роки навчався в аспірантурі.
Широке коло наукових та професійних інтересів, яке окреслюється проблемами обліково-аналітичного забезпечення різних рівнів управління, категорій системи бухгалтерського обліку при побудові системи національних рахунків, макроекономічного управління та аналізу, макроекономічної статистики тощо, сприяло захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук (2004 р.) на тему: «Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління» за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерській облік, аналіз і аудит», а у 2017 р. – на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Обліково-інформаційні системи формування національного багатства України» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
На даний час перед кафедрою управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики поставлені завдання з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів за напрямом 071 «Облік та оподаткування», а саме спеціалізації «Бізнес-аналітика та інформаційні ресурси обліку» та «Інжиніринг обліково-аналітичних систем в економіці».
Кафедра статистики та математичних методів в економіці, яка увійшла у склад кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики була створена у 2007 році на базі кафедр «Вищої математики та математичних методів в економіці» й «Аудиту та економічного аналізу».
Завідувачем кафедри було призначено к.е.н., доцента Заєць Світлану Володимирівну. З 2014 по 2018 р. очолювала кафедру к.е.н., доцент Паянок Тетяна Миколаївна.

Заєць С.В.

Паянок Т.М.

Заєць С.В. у 1987 році закінчила обліково-економічний факультет Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Статистика». У 1999 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Статистичний аналіз соціального розвитку регіону в перехідний період (на прикладі м. Ірпеня)». В Університеті працювала з 1992 р.
Паянок Т.М. у 2006 р. закінчила Національний університет ДПС України за спеціальністю «Облік і аудит». У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». В Університеті працює з 2006 р.
Під керівництвом Заєць С.В. та Паянок Т.М. працівники кафедри успішно виконували поставлені перед ними завдання з:
– впровадження в навчальний процес тестування з усіх дисциплін кафедри;
– організації консультування при підготовці студентами економічних спеціальностей розділу магістерських робіт з питань моделювання й прогнозування економічних явищ;
– створення віртуальних лабораторій, які дають можливість групі студентів у реальному часі виконувати експериментальні дослідження в процесі аудиторних занять;
– удосконалення науково-дослідної роботи студентів;
– переробки програм, навчально-методичної літератури відповідно до нових ОПП підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів;
– підготовки підручників і навчальних посібників нового покоління, що припускають дворівневу систему підготовки фахівців з курсів, закріплених за кафедрою;
– підготовки й удосконалення існуючого контрольно-вимірювального інструментарію рівня підготовки поточних і залишкових знань студентів за дисциплінами кафедри;
– освоєння й впровадження в навчальний процес сучасних технічних засобів: «від крейди і ганчірки» до електронних засобів відображення навчального матеріалу;
– актуалізації наукової студентської роботи, дипломного й курсового проектування тощо.
Для цього при кафедрі функціонувала навчально-наукова лабораторія, яка сприяла науково-дослідній роботі студентів і аспірантів з питань економіко-математичного моделювання соціально-економічних процесів; розробці і впровадженню інноваційних програм, окремих курсів і модулів навчання для студентів економічних спеціальностей, заснованих на нових освітніх технологіях з використанням прикладних програм обробки великих масивів даних, прогресивних формах організації навчального процесу й активних методах навчання, відповідних сучасному світовому рівню і т. ін.

Викладачі кафедри завжди готові до виконання нових завдань.

Кафедра обліково-аналітичних баз знань створена в ННІ обліку, аналізу та аудиту Університету в жовтні 2015 року на базі кафедри бухгалтерського обліку.

Першим її керівником був д.е.н., професор Осмятченко Володимир Олександрович (з жовтня 2015 по січень 2017 року). З січня 2017 року кафедру очолював д.е.н., професор Ільїн Валерій Юрійович, а з листопаду 2017 – д.е.н., доцент Краєвський Володимир Миколайович.
Місією кафедри обліково-аналітичних баз знань було формування професійних компетенцій і особових якостей конкурентоздатних, творчо і інноваційно мислячих, уміючих реалізувати свої знання і навички фахівців в області інформаційних технологій обліку на вітчизняному і світовому ринку праці на основі:
– постійній модернізації освітнього процесу;
– впровадження прогресивних технологій і методик;
– активного ведення наукових досліджень в області обліку з використанням ІТ;
– стимулювання інтересу до творчої і науково-дослідної роботи.
З моменту створення кафедра приступила до підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом 071 «Облік та оподаткування», спеціалізація «Інформаційні ресурси в обліку і оподаткуванні» та за освітнім ступенем «магістр» того ж напряму, спеціалізація «Управління інформаційними ресурсами в обліку».
Радником з питань впровадження міжнародних освітніх стандартів та інноваційного розвитку кафедри був професор факультету бізнесу Університету Редлендз США Джеральд Грошек.Адреса кафедри: Університет ДФС України (каб. 233, 251, 252), вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.Е-mail: statkafedra@gmail.com .
Телефони: (04597) 60–242, внутр. 16-34,15-56, 17-04.
Адреса сайту кафедри: http://kafstat.at.ua.

Кафедру вищої математики було створено у 1996 році. Першим завідувачем кафедри був доктор фізико-математичних наук, професор Моцний Федір Васильович. З 1997 року до 2006 року кафедрою завідував доктор фізико-математичних наук, професор Сторожук Євген Анатолійович. У 2006 році кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор Семко Микола Миколайович.

На кафедрі працюють: 1 доктор, 5 кандидатів фізико-математичних наук. На кафедрі викладають такі дисципліни: «Вища та прикладна математика», «Вища та прикладна математика ІІ», «Математика для економістів: теорія ймовірності і математична статистика», «Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика», «Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі».

За час існування кафедри один викладач захистив докторську дисертацію (Семко М.М.), сім викладачів захистили кандидатські дисертації (Коваль Т.В., Кучменко С.М., Чернобай О.Б., Мамонова Г.В., Задорожня Т.М., Пискун М.М., Ярова О.А.). Викладачами кафедри підготовлено 7 монографій, понад 120 наукових статей у фахових виданнях, понад 80 науково-методичних посібників. Кафедра плідно співпрацює з багатьма університетами України та університетами світу (США, Іспанія, Бразилія, Турція та ін.).

Адреса кафедри: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, корпус № 1, 2-й поверх, кабінет 227.

тел.: 62-420

Студент УДФСУ Владислав Конюхов став призером конкурсу Верховної Ради України

Студент Університету державної фіскальної служби України Владислав Конюхов став призером конкурсу Освітнього центру Верховної Ради України «Напиши листа Святому Миколаю про закон твоєї мрії». Результати оприлюднено на офіційному сайті ВРУ. Участь у конкурсі взяли 78 школярів та студентів з різних  регіонів України. Теми законопроектів, які запропонували учасники були різноманітними: від електронного врядування, гендерної рівності, освіти […]

Студент УДФСУ Яків Хаммо став бронзовим призером змагань з дзюдо Masters

Студент Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України Яків Хаммо, який виступає у ваговій категорії понад 100 кілограмів, став бронзовим призером турніру з дзюдо світової серії Masters-2021, який пройшов у Досі (Катар). На шляху до бронзи спортсмен здолав 4 суперників, зокрема, переміг словенця Драгіко Віто, японця Харасаву Хісайосі, […]

14 січня відбудеться засідання Наукової ради МФУ

14 січня 2021 року відбудеться засідання Наукової ради Міністерства фінансів України, де буде розглянуто питання щодо формування Тематичного плану наукових робіт Міністерства на 2021 рік. Університет ДФС України представлятиме проректор з наукової роботи, д.ю.н, доцент, заслужений юрист України Драган Олена Василівна, яка презентує наукові проєкти, які були запропоновані Науково-дослідним інститутом фіскальної політики Університету. 

Офіційна заява Павла Пашка щодо останніх новин про УДФСУ

Ректор Університету державної фіскальної служби України прокоментував ситуацію, яка склалася навколо навчального закладу під Різдво. Нижче наведено повний текст, який був опублікований на офіційній сторінці Павла Пашка у соціальній мережі Facebook/ «ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НАВКОЛО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ та ЧОМУ МІНІСТР ФІНАНСІВ МАРЧЕНКО ПЛАНУЄ РЕЙДЕРСЬКЕ ЗАХОПЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ Друзі, ви, напевно, звернули увагу на дивні […]
Всі новини та анонси

Важлива інформація для студентів та їх батьків

Університет державної фіскальної служби України задля уникнення протирічь та перекручувань інформує вас про наступне. Університет державної фіскальної служби України є державною установою, фінансується за кошти державного бюджету України і належить до сфери управління Міністерства фінансів України. 02 грудня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято Розпорядження «Про утворення Державного податкового університету».  Міністерство фінансів України на виконання […]

Другий семестр в Університеті розпочнеться у дистанційному форматі

Для недопущення поширення COVID-19 та з метою забезпечення безперервності освітнього процесу в Університеті всі здобувачі освіти до 28 лютого 2021 навчатимуться дистанційно. Відповідне рішення було прийнято керівництвом навчального закладу. Що це означає? – Освітній процес для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання з 18.01.2021 до 28.02.2021 відбуватиметься дистанційно. – Атестацію здобувачів вищої освіти […]

В.о. ректора Антон Монаєнко вітає з новорічними та різдвяними святами

  Дорогі колеги, студенти, друзі! Щиро вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! З новими починаннями й новими успіхами! Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії та яскравих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили та виконає всі добрі бажання. А Різдвяна зірка принесе у ваш дім щастя благополуччя, взаєморозуміння […]

Привітання ректора Павла Пашка з Новим роком та Різдвом Христовим!

  Дорогі колеги, студенти, друзі! Від усього колективу Університету державної фіскальної служби України вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! З новими можливостями та новими починаннями!Нехай прийдешній рік буде сповнений радістю та добром, а Різдво Христове наповнить серце світлою надією та вірою у краще! Сподіваюся, що 2021 рік принесе менше складних випробувань, а більше щасливих […]